Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Tuesday, October 31, 2006

53.DevaDevaMBhajeDivyaPrabhavam-దేవ దేవం భజే దివ్యప్రభావం


Audio link : G.BalaKrishnaPrasad
Audio link : MS Subbalakshmi
Archive link :
Youtube link : MS Subbulakshmi
Youtube link : G.Balakrishnaprasad
దే దేవం భజే దివ్యప్రభావంరాణాసురవైరి ణపుంగవం

రావరశేఖరం వికులసుధాకరం
జానుబాహు నీలాభ్రకాయం
రాజారి కోదండ రాజ దీక్షాగురుం
రాజీవలోచనం రామచంద్రం

నీలజీమూత సన్నిభశరీరం
ఘనవిశాలవక్షం విమల జలజనాభం
తాలాహినగహరం ధర్మసంస్థాపనం
భూలలనాధిపం భోగిశయనం

పంకజాసనవినుత పరమనారాయణం
శంకరార్జిత జనక చాపదళనం
లంకా విశోషణం లాలితవిభీషణం
వెంకటేశం సాధు విబుధ వినుతం

in english:
pa|| dEvadEvaM BajE divya praBAvaM | rAvaNAsuravairi raGu puMgavaM ||
ca|| rAjavara SEKaraM ravikula sudhAkaraM | AjAnu bAhuM nIlABra kAyaM |
rAjAri kOdaMDa rAjadIkShA guruM | rAjIva lOcanaM rAmacaMdraM ||
ca|| nIlajImUta sanniBa SarIraM Gana vi- | SAla vakShasaM vimala jalaja nABaM |
kAlAhi naga haraM dharma saMsthApanaM | BU lalanAdhipaM BOgaSayanaM ||
ca|| paMkajAsana vinuta parama nArAyaNaM | SaMka rArjita janaka cApa daLanaM |
laMkA viSOShaNaM lAlita viBIShaNaM | vEMkaTESaM sAdhu vibudha vinutaM ||


MS Subbalakshmi
Mambalam Sisters

Monday, October 30, 2006

52.ITu Garuduni NiVekkinanu - ఇటు గరుడని నీ వెక్కినను


composer : Rallapalli Ananta krishna sarma , kedara ragam

Audio link : BalaKrishnaPrasad
Archive link
ఇటు గరుడని నీ వెక్కినను పటపట దిక్కులు బగ్గన బగిలె

ఎగసినగరుడని యేపున'ధా'యని జిగిదొలకచబుకు చేసినను
నిగమాంతంబులు నిగమసంఘములు గగనము జగములు గడగడ వడకె

బిరుసుగ గరుడని పేరెము దోలుచు బెరసి నీవు గోపించినను
సరుస నిఖిలములు జర్జరితములై తిరువున నలుగడ దిరదిర దిరిగె

పల్లించిననీపసిడిగరుడనిని కెల్లున నీవెక్కినయపుడు
ఝల్లనె రాక్షససమితి నీ మహిమ వెల్లి మునుగుదురు వేంకటరమణ


iTu garuDani nee vekkinanu paTapaTa dikkulu baggana bagile

egasinagaruDani yaepuna'dhaa'yani jigidolakachabuku chaesinanu

nigamaaMtaMbulu nigamasaMghamulu gaganamu jagamulu gaDagaDa vaDake


birusuga garuDani paeremu dOluchu berasi neevu gOpiMchinanu

sarusa nikhilamulu jarjaritamulai tiruvuna nalugaDa diradira dirige

palliMchinaneepasiDigaruDanini kelluna neevekkinayapuDu

jhallane raakshasasamiti nee mahima velli munuguduru vaeMkaTaramaNaSaturday, October 28, 2006

51.Guruterigina Donga - గుఱుతెఱిగిన దొంగ కూగూగుThere is a particular variety of song in folk literature which ends with the word "koogoogu". in Kannada language Koogu means calling somebody. Koogoogu is a compound word which means, when we call a person, he tries to hide himself, tries to slip away."Do buchi" is another word which is also used to mean almost the same thing.
Annamayya composed one song in this category describing the butter thief and the one who stole the hearts and clothes of the cowherdesses while they were taking bath in the river.
(from book: Flowers At His Feet)

Audio link : Balakrishnaprasad
Archive link :
గుఱుతెఱిగిన దొంగ కూగూగు

వీడెగుఱిలోనె దాగీనీ కూగూగు

నెలతల దోచీనీ నీళ్ళాడగానే
కొలని దరిని దొంగ కూగూగు
బలువైన వుట్ల పాలారగించీనీ
కొలది మీఱిన దొంగ కూగూగు

చల్లలమ్మఁగ చనుకట్టు దొడకీని
గొల్లెతలను దొంగ కూగూగు
యిల్లిల్లు దప్పక ఇందరి పాలిండ్లు
కొల్లలాడిన దొంగ కూగూగు

తావుకొన్న దొంగ దగిలి పట్టుఁడిదె
గోవులలో దొంగ కూగూగు
శ్రీ వేంకటగిరి చెలువుఁడో యేమో
కోవుదుడగు దొంగ కూగూగు 

Click here for meaning in telugu

Guruthu: Sign
Erigina: Knowing
Donga:thief
Kugugu: Koogoogu is a compound word which means, when we call a person, he tries to hide himself, tries to slip away."Do buchi" is another word which is also used to mean almost the same thing.(from the prev post)
veede:he is
gudi lona:in the temple
dhaagenu:has hidden

So the meaning is:
the poet is saying that he knows the thief who has hidden inside the temple

nelatala docheni neelladagane
kolani darini donga kuguugu
palumaru vutla paalaraginchi
koladi meerina donga gugugu

Nelathalu:Ladies
Dochenu:has stolen
Nelladagaane: when they are bathing
Kaolani:lake
dharini:near
kugugu:[As sravan told] Dobuchi
palumaaru: many times
paalu:milk
aaraginchi: consume
koladhi:measure
meerina:has crossed
dhonga:thief
kugugu

Meaning:He is the one who has stolen the clothes of gopikas when they are bathing.This thief has stolen the milk lot many times...

chalallamaga chanukottu dadikini
golletalanu donga kuugugu
illillu tappaka indari paalinlu
kollaaladina donga kugugu

challalu: butter milk
ammaga:when they are selling
chanukottu: pamita(donno in english,sb can help)
dhodakini:caught hold of
golle:gopika
thalanu:head
donga:thief
illillu: evry house
thappaka: without leaving
indari:these many people
paala+indlu:probably house where they store theit mailk and other milk products
kollalaadina donga:one who has stolen

Meaning:
he has stolen the buttermilk from gopikas who were carrying the buttermilk pots on their head.He has stolen from butter from each and evry one's storage house.

Friday, October 27, 2006

50.MelukoSrungaraRaya-మేలుకో శృంగార రాయAudio link : SP Sailaja , BKP
Audio link : Balakrishnaprasad
Archive Page
మేలుకో శృంగార రాయ మేటి మదన గోపాల
మేలుకోవె నాపాల ముంచిన నిధానమా

సందడించే గోపికల జవ్వనవనములోన
కందువదిరిగే మదగజమవు
యిందుముఖి సత్యభామ హృదయపద్మములోని
గంధము మరిగినట్టి గండు తుమ్మెద

గతిగూడి రుక్మిణికౌగిట పంజరములో
రతిముద్దు గురిసేటి రాచిలుకా
సతుల పదారువేల జంట కన్నులఁ గలువలు
కితమై పొదిమిన నా యిందు బింబమ

వరుసంగొలనిలోని వారి చన్నుఁగొండలపై
నిరతివాలిన నా నీలమేఘమా
శిరనురమున మోచి శ్రీవేంకటాద్రి మీద
గరిమ వరాలిచ్చే కల్పతరువా
maelukO SRMgaara raaya maeTi madana gOpaala
maelukOve naapaala muMchina nidhaanamaa

saMdaDiMchae gOpikala javvanavanamulOna
kaMduvadirigae madagajamavu
yiMdumukhi satyabhaama hRdayapadmamulOni
gaMdhamu mariginaTTi gaMDu tummeda

gatigooDi rukmiNikaugiTa paMjaramulO
ratimuddu gurisaeTi raachilukaa
satula padaaruvaela jaMTa kannula@M galuvalu
kitamai podimina naa yiMdu biMbama

varusaMgolanilOni vaari channu@MgoMDalapai
nirativaalina naa neelamaeghamaa
Siranuramuna mOchi SreevaeMkaTaadri meeda
garima varaalichchae kalpataruvaa

49.Nigama NigamaantaVarnita - నిగమ నిగమాంత వర్ణిత


Audio link : Shilpa
Meaning by M.Kiran
నిగమ నిగమాంత వర్ణిత మనోహర రూప నగరాజ ధరుడ శ్రీనారాయణ


దీపించు వైరాగ్యదివ్య సౌఖ్యంబియ్య నోపకరా నన్ను నొడబరపుచు
పైపై నె సంసారబంధముల గట్టేవు నాపలుకు చెల్లునా నారాయణా


చికాకు పడిన నా చిత్త శాంతము సేయ లేకకా నీవు బహులీలనన్ను
కాకుసేసెదవు బహుకర్మల బడువారు నాకొలదివారలా నారాయణా


వివిధ నిర్బంధముల వెడలద్రోయక నన్ను భవసాగరముల నడబడ జేతురా
దివిజేంద్రవంద్య శ్రీ తిరువేంకటాధ్రీశ నవనీత చోర శ్రీ నారాయణా


nigama nigamaaMta varNita manOhara roopa nagaraaja dharuDa SreenaaraayaNa


deepiMchu vairaagyadivya saukhyaMbiyya nOpakaraa nannu noDabarapuchu
paipai ne saMsaarabaMdhamula gaTTaevu naapaluku chellunaa naaraayaNaa


chikaaku paDina naa chitta SaaMtamu saeya laekakaa neevu bahuleelanannu
kaakusaesedavu bahukarmala baDuvaaru naakoladivaaralaa naaraayaNaa


vividha nirbaMdhamula veDaladrOyaka nannu bhavasaagaramula naDabaDa jaeturaa
divijaeMdravaMdya Sree tiruvaeMkaTaadhreeSa navaneeta chOra Sree naaraayaNaa
Click to listen :

priya sisters

48.GoviMdasrita GokulabruMda - గోవిందాశ్రిత గోకులబృందాAudio link : Shobharaju
Archive Page
గోవిందాశ్రిత గోకులబృందా పావన జయజయ పరమానంద

జగధభిరామ సహస్ర నామ సుగుణధామ సంస్తు త నామ
గగనశ్యామ ఘనపురి భీమ అగణిత రఘువంశాంబుధి సోమ

జననుత చరణా శరణ్యు శరణా దనుజ హరణ లలిత స్వరణా
అనఘ చరణాయుత భూభరణా దినకర సన్నిభ దివ్యాభరణా

గరుడ తురంగా కరోత్తుంగా శరధి భంగా ఫణిశయనాంగా
కరుణాపాంగా కమల సంగా వర శ్రీవేంకట గిరిపతి రంగా

gOviMdaaSrita gOkulabRMdaa paavana jayajaya paramaanaMda

jagadhabhiraama sahasra naama suguNadhaama saMstu ta naama
gaganaSyaama ghanapuri bheema agaNita raghuvaMSaaMbudhi sOma

jananuta charaNaa SaraNyu SaraNaa danuja haraNa lalita svaraNaa
anagha charaNaayuta bhoobharaNaa dinakara sannibha divyaabharaNaa

garuDa turaMgaa karOttuMgaa Saradhi bhaMgaa phaNiSayanaaMgaa

karuNaapaaMgaa kamala saMgaa vara SreevaeMkaTa giripati raMgaa

47.Shodasa Kalanidhiki - షోడసకళానిధికి


Raga : lalita , composer : G.Balakrishnaprasad(?)

షోడసకళానిధికి షోడశోపచారములు
జాడతోడ నిచ్చలును సమర్పయామి

అలరు విశ్వాత్మకున కావాహన మిదె
సర్వనిలయున కాసనము నెమ్మి నిదే
అలగంగా జనకున కర్ఘ్యపాద్యాచమనాలు
జలధి శాయికిని మజ్జనమిదే

వరపీతాంబరునకు వస్త్రాలంకారమిదె
సరి శ్రీమంతునకు భూషణము లివే
ధరణీధరునకు గంధపుష్ప ధూపములు
తిర మిదె కోటిసూర్యతేజునకు దీపము

అమృతమథనునకు నదివో నైవేద్యము
గమి(రవి)జంద్రునేత్రునకు కప్పురవిడెము
అమరిన శ్రీవేంకటాద్రి మీది దేవునికి
తమితో ప్రదక్షిణాలు దండములు నివిగో


shODasakaLaanidhiki shODaSOpachaaramulu
jaaDatODa nichchalunu samarpayaami

alaru viSvaatmakuna kaavaahana mide
sarvanilayuna kaasanamu nemmi nidae
alagaMgaa janakuna karghyapaadyaachamanaalu
jaladhi Saayikini majjanamidae

varapeetaaMbarunaku vastraalaMkaaramide
sari SreemaMtunaku bhooshaNamu livae
dharaNeedharunaku gaMdhapushpa dhoopamulu
tira mide kOTisooryataejunaku deepamu

amRtamathanunaku nadivO naivaedyamu
gami(ravi)jaMdrunaetrunaku kappuraviDemu
amarina SreevaeMkaTaadri meedi daevuniki
tamitO pradakshiNaalu daMDamulu nivigO
Click to listen:

46.Tirumalagiri Raya - తిరుమల గిరి రాయ


Audio link : Shobharaju
Archive Page
తిరుమల గిరి రాయ దేవరాహుత్త రాయ
సురతిబిన్నాణరాయ సుగుణకోనేటి రాయ

సిరులసింగారరాయ చెలువపు తిమ్మరాయ
సరసవైభవరాయ సకలవినోదరాయ
వరవసంతములరాయ వనితలవిటరాయ
గురుతైన తేగరాయ చల్లబరిమళరాయ

గొల్లెతలవుద్దండరాయ గోపాలకృష్ణరాయ
చల్లువెదజాణరాయ చల్లబరిమళరాయ
చెల్లుబడిధర్మరాయ చెప్పరానివలరాయ
కొల్లలైన భోగరాయ కొండలకోనేటిరాయ

సామసంగీత రాయ సర్వమోహనరాయ
ధామవైకుంఠరాయ దైత్యవిభాళరాయ
కామించి నిన్ను గోరితే గరుణించితివి నన్ను
శ్రీమంతుడ నీకు జయ శ్రీ వేంకటరాయ

tirumala giri raaya daevaraahutta raaya
suratibinnaaNaraaya suguNakOnaeTi raaya

sirulasiMgaararaaya cheluvapu timmaraaya
sarasavaibhavaraaya sakalavinOdaraaya
varavasaMtamularaaya vanitalaviTaraaya
gurutaina taegaraaya challabarimaLaraaya

golletalavuddaMDaraaya gOpaalakRshNaraaya
challuvedajaaNaraaya challabarimaLaraaya
chellubaDidharmaraaya chepparaanivalaraaya
kollalaina bhOgaraaya koMDalakOnaeTiraaya

saamasaMgeeta raaya sarvamOhanaraaya
dhaamavaikuMTharaaya daityavibhaaLaraaya
kaamiMchi ninnu gOritae garuNiMchitivi nannu
SreemaMtuDa neeku jaya Sree vaeMkaTaraaya
priya sisters

Wednesday, October 25, 2006

45.SirutaNavvulavaaduSinnekka-సిరుత నవ్వుల వాడు సిన్నెక్కా


Audio link : Shobharaju
Audio link : Balakrishnaprasad
Audio link : Mangalampalli Balamuralikrishna
Archive Page
సిరుత నవ్వుల వాడు సిన్నెక్కా వీడు వెరపెరుగడు సూడవే సిన్నెక్కా

పొలసు మేనివాడు బోరవీపు వాడు సెలసు మోరవాడు సిన్నెక్కా
కొలుసుల వంకల కోరలతోబూమి వెలసినాడు సూడవే సిన్నెక్కా

మేటి కురుచవాడు మెడమీది గొడ్డలి సీటకాలవాడు సిన్నెక్కాhttp://sdrv.ms/1hpuRAa
ఆటదానిబాసి ఆడవిలో రాకాశి వేటలాడీ జూడవే సిన్నెక్కా

బింకపు మోతల పిల్లగోవి వాడు సింక సూపులవాడు సిన్నెక్కా
కొంకక కలికియై కొసరి కూడె నన్ను వేంకటేశుడు సూడవే సిన్నెక్కా

siruta navvula vaaDu sinnekkaa veeDu veraperugaDu sooDavae sinnekkaa

polasu maenivaaDu bOraveepu vaaDu selasu mOravaaDu sinnekkaa
kolusula vaMkala kOralatOboomi velasinaaDu sooDavae sinnekkaa

maeTi kuruchavaaDu meDameedi goDDali seeTakaalavaaDu sinnekkaa
aaTadaanibaasi aaDavilO raakaaSi vaeTalaaDee jooDavae sinnekkaa

biMkapu mOtala pillagOvi vaaDu siMka soopulavaaDu sinnekkaa
koMkaka kalikiyai kosari kooDe nannu vaeMkaTaeSuDu sooDavae sinnekkaa

meaning:


Tuesday, October 24, 2006

44.Ippuditu Kalaganti - ఇప్పుడిటు కలగంటిAudio link : Balakrishnaprasad
Archive Page
ఇప్పుడిటు కలగంటి నెల్లలోకములకు
అప్పడగు తిరువేంకటాద్రీశు గంటి

అతిశయంబైన శేషాద్రిశిఖరము గంటి
ప్రతిలేని గోపుర ప్రభలు గంటి
శతకోటి సూర్య తేజములు వెలుగగ గంటి
చతురాస్యు బొడగంటి చయ్యన మేల్కొంటి

కనకరత్న కవాట కాంతు లిరుగడగంటి
ఘనమైన దీపసంఘములు గంటి
అనుపమ మణీమయమ్మగు కిరీటము గంటి
కనకాంబరము గంటి గ్రక్కన మేల్కొంటి


అరుదైన శంఖ చక్రాదు లిరుగడ గంటి
సరిలేని యభయ హస్తము గంటి
తిరువేంకటాచలాధిపుని జూడగ గంటి
హరి గంటి గురు గంటి నంతట 
మేల్కొంటి

ippuDiTu kalagaMTi nellalOkamulaku
appaDagu tiruvaeMkaTaadreeSu gaMTi

atiSayaMbaina SaeshaadriSikharamu gaMTi
pratilaeni gOpura prabhalu gaMTi
SatakOTi soorya taejamulu velugaga gaMTi
chaturaasyu boDagaMTi chayyana maelkoMTi

kanakaratna kavaaTa kaaMtu lirugaDagaMTi
ghanamaina deepasaMghamulu gaMTi
anupama maNeemayammagu kireeTamu gaMTi
kanakaaMbaramu gaMTi grakkana maelkoMTi


arudaina SaMkha chakraadu lirugaDa gaMTi
sarilaeni yabhaya hastamu gaMTi
tiruvaeMkaTaachalaadhipuni jooDaga gaMTi
hari gaMTi guru gaMTi naMtaTa maelkoMTi

43.NityaPoojalivigo - నిత్య పూజలివిగో


Audio link : Balakrishnaprasad
Audio link: Mangalampalli Balamuralikrishna
Archive Page
అన్నమయ్య తనను తాను ఏడుకొండలవానికి ఎలా సమర్పించుకుంటున్నడో చూడండి

నిత్య పూజలివిగో నెరిచిన నోహో ప్రత్యక్షమైనట్టి
పరమాత్మునికి నిత్య పూజలివిగో

తనువే గుడియట తలయె శిఖరమట
పెను హృదయమే హరి పీఠమట
కనుగొన చూపులే ఘన దీపములట
తన లోపలి అంతర్యామికినినిత్య ౨

పలుకే మంత్రమట పాదయిన నాలుకే
కలకల మను పిడి ఘంటయట
నలువైన రుచులే నైవేద్యములట
తలపులోపలనున్న దైవమునకునిత్య ౨

గమన చేష్టలే అంగరంగ గతియట
తమి గల జీవుడే దాసుడట
అమరిన ఊర్పులే ఆలవట్టములట
క్రమముతో శ్రీ వెంకటరాయునికి

nitya poojalivigO nerichina nOhO pratyakshamainaTTi
paramaatmuniki nitya poojalivigO

tanuvae guDiyaTa talaye SikharamaTa
penu hRdayamae hari peeThamaTa
kanugona choopulae ghana deepamulaTa
tana lOpali aMtaryaamikininitya ~2

palukae maMtramaTa paadayina naalukae
kalakala manu piDi ghaMTayaTa
naluvaina ruchulae naivaedyamulaTa
talapulOpalanunna daivamunakunitya ~2

gamana chaeshTalae aMgaraMga gatiyaTa
tami gala jeevuDae daasuDaTa
amarina oorpulae aalavaTTamulaTa
kramamutO Sree veMkaTaraayuniki


Introduction to the Keerthana
Deho devalayo prokto ~ Jeevo deva sanatanah - Dehame Devalayam ~ jeevude daivam This sankeertana is an enlargement of this concept. It is said that each soul is potentially divine and each living being can be as much pure as it could be! The keerthana is an elaboration of a devotee who have constructed the Almighty in himself and visualises the Lord in close proximity in every activity he undertakes.
The devotee is performing 'Nithyapuja' (a daily routine prayer) by undertaking his daily chores. He is thus visualising and conceptualising the Lord in each and every such activity. The summary is that 'when I perform this nityapooja, whatelse should I do?!' Whoelse but a matured and seasoned devotee envisages all this!
The meaning of the song herein is expressed in the first person, for more clarity.
Meaning of the Sankeerthana
I learnt these daily routines (prayer) wherein and whereby I conceptualise the allpervading Almighty in myself!
My body is the sacred temple, my head is the sikharam (the peak/vimanam). My large heart is the sanctum sanctorium that could seat the Larger Lord! My discovering and ever-sparkling eyes are the giant candles to the One who resides in Myself!
My daily routine prayers to you, Oh Lord, the one who resides in me!
The words I speak are but sacred mantras! The continous movement of the ever-reverberating tongue is the strongest bell in Your temple! The most delicious food I have is the sacred kainkaryam/naivedyam to the Lord who is pervading in my thoughts.My daily routine prayers to you, Oh Lord, the one who resides in me!
The activities involving strolling are nothing but making rounds around Your temple. The patient and shrewed soul is none other than Your devotee! The well-placed thighs are the seat of Your crown! All my activities are nothing but prayer to YOU, the Lord of the Seven Hills! Oh Lord; Accept me as your sincere devotee!
My daily routine prayers to you, Oh Lord, the one who resides in in me!

42.Ide Sirasu Manikya Michchipampeneeku - ఇదే శిరసు మాణిక్యమిచ్చి పంపె నీకుAudio link : Balakrishnaprasad
Archive Page
ఇదే శిరసు మాణిక్యమిచ్చి పంపె నీకు
నాకె అదనెరిగి తెచ్చితిని అవథరించవయ్యా

రామా నిను బాసి నీ రామా నే చూడగ

ఆరామమున నిను పాడెను రామ రామ యనుచు
ఆ మెళుత సీతయని అపుడు నే తెలిసి

నీ ముద్ర ఉంగరము నేనిచ్చితిని౨

కమలాప్తకులుడా నీ కమలాక్షి నీ పాద

కమలములు తలపోసి కమలారిదూరె
నెమకి ఆలేమను నీ దేవియని తెలిసి

అమరంగ నీ సేమమటు విన్నవించితిని౨

దశరధాత్మజా నీవు దశ శిరుని చంపి

ఆ దశనున్న చెలిగావొ దశ దిశలు పొగడ
రసికుడ శ్రీ వెంకట రఘువీరుడా నీవు

శశిముకి చేకుంటి చక్కనాయ పనులు

idae Sirasu maaNikyamichchi paMpe neeku
naake adanerigi techchitini avathariMchavayyaa

raamaa ninu baasi nee raamaa nae chooDaga
aaraamamuna ninu paaDenu raama raama yanuchu
aa meLuta seetayani apuDu nae telisi
nee mudra uMgaramu naenichchitini~2

kamalaaptakuluDaa nee kamalaakshi nee paada
kamalamulu talapOsi kamalaaridoore
nemaki aalaemanu nee daeviyani telisi
amaraMga nee saemamaTu vinnaviMchitini~2

daSaradhaatmajaa neevu daSa Siruni chaMpi
aa daSanunna cheligaavo daSa diSalu pogaDa
rasikuDa Sree veMkaTa raghuveeruDaa neevu
SaSimuki chaekuMTi chakkanaaya panulu


explanation from :
http://www.geocities.com/hkssv/ideshirasu.html


Introduction to the Keerthana

This sankeerthana is in the form of Lord Hanuman's samvadam with Lord Rama when the former, having been successful on Sita-finding-mission to Lanka and returned, explains the latter the details of the anecdote and what went after! Annamacharya assumes himself as Hanuman who exchanges Rama's finger-ring with Sita's sirasu manikyam, an ornament for hair that Rama presented to Sita. The beauty (and melody) of this keerthana is enhanced with Annama's admirable tact that intertwines rhythmic words to form a charming garland.

Meaning of the Keerthana

Oh Rama, this is the shirasu manikyam that was given to me by Sita! At an opportune moment, I was able to bring it here; please have a glance at it.
Oh Rama, I witnessed Her, having lost your company, She was just chanting Rama Nama, as Rama... Rama...; whence I recognised that Lady to be Sita and handed over Your ring to Her.
Oh Rama, the protector of Kamalakshi, the one whose eyes resemble a Lotus, Your Sita just brings forth Her memories with You and prays to reach Your Lotus Feet. Having found Her, I could recite Your legendary story before her and conveyed your wellness!
Oh Rama, the son of Dasaratha, You have to kill the dasasira, the one with ten heads (Ravana) and protect Sita (appelled here as Shashimukhi, the one whose face glows like moon) who is in Ravana's captivity, whereby appreciation pours in from ten sides!
Sri Venkata, Raghauveera, the amour of Sita, You have Her by your side, everything will be fine then!!


video with lyrics

Thursday, October 19, 2006

41.Alarulu KuriyagaNadinade-అలరులు గురియగ నాడెనదేఆన్నమయ్య కూచిపూడి నౄత్యం కోసమేరసారా అన్నట్టు ఉండె ఈ కీర్తన చుడండి..
<Baapu Paintaing for this kirtana on right side>
Audio link : Balakrishnaprasad
Audoi link : Malladi Brothers
Archive Page
అలరులు గురియగ నాడెనదే
అలకల గులుకుల నలమేలుమంగ

అరవిరి సొబగుల నతివలు మెచ్చగ
అర తెర మరుగున నాడె నదే
వరుసగ పూర్వదు వాళపు తిరుపుల
హరి గరగింపుచు నలమేలుమంగ

మట్టపు మలపుల మట్టెలకెలపుల
తట్టెడి నడపుల దాటెనదే
పెట్టిన వజ్రపు పెండెపు దళుకులు
అట్టిట్టు చిమ్ముచు నలమేలుమంగ

చిందుల పాటల శిరిపొలయాటల
అందెల మ్రోతల నాడె నదే
కందువ తిరువెంకటపతి మెచ్చగ
అందపు తిరుపుల నలమేలుమంగ

alarulu guriyaga naaDenadae
alakala gulukula nalamaelumaMga

araviri sobagula nativalu mechchaga

ara tera maruguna naaDe nadae
varusaga poorvadu vaaLapu tirupula
hari garagiMpuchu nalamaelumaMga

maTTapu malapula maTTelakelapula

taTTeDi naDapula daaTenadae
peTTina vajrapu peMDepu daLukulu
aTTiTTu chimmuchu nalamaelumaMga

chiMdula paaTala SiripolayaaTala

aMdela mrOtala naaDe nadae
kaMduva tiruveMkaTapati mechchaga
aMdapu tirupula nalamaelumaMga

Wednesday, October 18, 2006

40.NarayanatheNamoNamo-నారాయణతే నమో నమో


Audio link : BKP
Audio link : Shobharaju
Audio link : Priya Sisters
Archive Page
నారాయణతే నమో నమో
నారద సన్నుత నమో నమో॥

మురహర భవహర ముకుంద మాధవ
గరుడ గమన పంకజనాభ
పరమ పురుష భవబంధ విమోచన
నరమృగశరీర నమో నమో

జలధిశయన రవిచంద్రవిలోచన
జలరుహభవనుత చరణయుగ
బలిబంధన గోపవధూవల్లభ
నళినోదర తే నమో నమో

ఆదిదేవ సకలాగమ పూజిత
యాదవకుల మోహనరూప
వేదోద్ధర శ్రీ వేంకటనాయక
నాదప్రియ తే నమో నమో


naaraayaNatae namO namO
naarada sannuta namO namO

murahara bhavahara mukuMda maadhava
garuDa gamana paMkajanaabha
parama purusha bhavabaMdha vimOchana
naramRgaSareera namO namO

jaladhiSayana ravichaMdravilOchana
jalaruhabhavanuta charaNayuga
balibaMdhana gOpavadhoovallabha
naLinOdara tae namO namO

aadidaeva sakalaagama poojita
yaadavakula mOhanaroopa
vaedOddhara Sree vaeMkaTanaayaka
naadapriya tae namO namO

39.DolayamchalaDolayam-డోలాయాం చల డోలాయాంArchive Page
Aduio link : MS Subbalakshmi
డోలాయాం చల డోలాయాం హరే డోలాయాం ॥పల్లవి॥

మీనకూర్మ వరాహా మృగపతిఅవతారా
దానవారే గుణశౌరే ధరణిధర మరుజనక ॥డోలా॥

వామన రామ రామ వరకృష్ణ అవతారా
శ్యామలాంగా రంగ రంగా సామజవరద మురహరణ ॥డోలా॥

దారుణ బుద్ద కలికి దశవిధఅవతారా
శీరపాణే గోసమాణే శ్రీ వేంకటగిరికూటనిలయ 2 ॥డోలా॥


rAgam: khamAs tALam: tishra Adi

pallavi

DolAyAM cala DolAyAm hare DolAyAm

caraNam

mIna kUrma varAha m.rgapati avatArA
dAnavAre guNashaure dharaNIdhara marujanaka || 1||

vAmana rAma rAma varak.rShNa avatArA
shyAmaLAN^gA raN^ga raN^gA sAmajavarada muraharaNa || 2 ||

dAruNa buddha kaliki dashavidha avatArA
shIrapANi gosamANe shrIveN^kaTagiri kUTanilaya

youtube : MS Subbalakshmi
youtube : Sudha Raghunathan

Tuesday, October 17, 2006

38.BhavayamiGopalaBalam-భావయామి గోపాలబాలంYoutube Video : G Balakrishnaprasad
Archive Page
Audio link : MS Subbalakshmi
Audio link SP Sailaja
Audio link Vedavati Prabhakar
భావయామి గోపాలబాలం మన
సేవితం తత్పదం చింతయేయం సదా

కటి ఘటిత మేఖలా ఖచిత మణిఘంటికా
పటల నినదేన విభ్రాజమానం
కుటిల పద ఘటిత సంకుల శింజీతేన తం
చటుల నటనా సముజ్జ్వల విలాసం ... భావయామి

నిరత కర కలిత నవనీతం బ్రహ్మాది
సుర నికర భావనా శోభిత పదం
తిరువేంకటాచల స్థితం అనుపమం హరిం
పరమపురుషం గోపాలబాలం … భావయామి
ragam : yamuna kalyani


Bhavayami Gopalabalam

I meditate upon the Baby Gopala, Who is served by my mind. I always meditate on those feet.||1||
I meditate upon the Baby Gopala, Who is glittering forth due to immense rhyming sound coming from jewel and bell studded waist girdle, and Who is shining forth trembling dances adorned by the sound of feet running in curved trajectories.||2||
I meditate upon the Baby Gopala, Who is engrossed in the beautiful new butter-ball in His hand, Whose feet are adorned by the various devoted emotions of Brahma and demi-gods, Who is situated at the mountain of Tirupati¹ as Venkat, Who is without a comparison, Who is Hari, and Who is the best person.||3||

Monday, October 16, 2006

37.TandananaAhi-BrahmaMokkate-తందనాన అహి-బ్రహ్మమొక్కటె


youtube Video : G Balakrishnaprasad
Audio link : G Balakrishnaprasad
Archive Page
తందనాన అహి - తందనాన పురె
తందనాన భళా - తందనాన

బ్రహ్మమొక్కటె పర - బ్రహ్మమొక్కటె
పరబ్రహ్మమొక్కటె పర బ్రహ్మమొక్కటె

కందువగు హీనాధికములిందు లేవు
అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ
ఇందులో జంతుకుల మంతానొక్కటె
అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ

నిండార రాజు నిద్రించు నిద్రయు నొకటె
అంటనే బంటునిద్ర అదియు నొకటె
మెండైన బ్రాహ్మణుడు మెట్టుభూమి యొకటె
చండాలు డుండేటి సరిభూమి యొకటే

కడగి యేనుగు మీద కాయు యెండొకటే
పుడమి శునకము మీద బొలయు యెండొకటే
కడుపుణ్యులను పాపకర్ములను సరిగావ
జడియు శ్రీ వేంకటేశ్వరుని నామమొకటె

taMdanaana ahi - taMdanaana pure
taMdanaana bhaLaa - taMdanaana

brahmamokkaTe para - brahmamokkaTe
parabrahmamokkaTe para brahmamokkaTe

kaMduvagu heenaadhikamuliMdu laevu
aMdariki Sreeharae aMtaraatma
iMdulO jaMtukula maMtaanokkaTe
aMdariki Sreeharae aMtaraatma

niMDaara raaju nidriMchu nidrayu nokaTe
aMTanae baMTunidra adiyu nokaTe
meMDaina braahmaNuDu meTTubhoomi yokaTe
chaMDaalu DuMDaeTi saribhoomi yokaTae

kaDagi yaenugu meeda kaayu yeMDokaTae
puDami Sunakamu meeda bolayu yeMDokaTae
kaDupuNyulanu paapakarmulanu sarigaava
jaDiyu Sree vaeMkaTaeSvaruni naamamokaTe

36.Vinnapalu Vinavale Vinthavinthalu - విన్నపాలు వినవలె వింత వింతలు

Audio link Balakrishnaprasad
Audio link Mangalampalli Balamuralikrishna
Archive Page
విన్నపాలు వినవలె వింత వింతలు
పన్నగపు దోమతెర పైకెత్తవేలయ్యా

తెల్లవారె జామెక్కె దేవతలు మునులు
అల్లనల్ల నంతనింత నదిగోవారే
చల్లని తమ్మిరేకులు సారసపు గన్నులు
మెల్లమెల్లనె విచ్చి మేలుకొనవేలయ్యా

గరుడ కిన్నరయక్ష కామినులు గములై
విరహపు గీతముల వింతాలాపాల
పరిపరివిధముల బాడేరునిన్నదివో
సిరిమొగము దెరచి చిత్తగించవేలయ్యా

పొంకపు శేషాదులు తుంబురునారదాదులు
పంకజభవాదులు నీ పాదాలు చేరి
అంకెలనున్నారు లేచి అలమేలుమంగను
వేంకటేశుడా రెప్పలు విచ్చి చూచి లేవయ్యా

in english:
pa|| vinnapAlu vinavale viMta viMtalu | pannagapu dOma tera paietta vElayyA ||
ca|| tellavAre jAmekke dEvatalu munulu | allanalla naMtaniMta nadigOvArE |
callani tammirEkula sArasapu gannulu | mellamellane vicci mElukonavElayya ||
ca|| garuDa kinnara yakSha kAminulu gamulai | virahapu gItamula viMtAlApAla |
pari pari vidhamula pADEru ninnadivO | siri mogamu deraci cittagiMcavElayya ||
ca|| poMkapu SEShAdulu tuMburu nAradAdulu | paMkaja BavAdulu nI pAdAlu cEri |
aMkelanunnAru lEci alamElu maMganu | vEMkaTESuDA reppalu vicci cUci lEvayya ||

meaning:
O lord! it is time for you to hear the myriads of queer strange requests of your devotees.
O lord! why dont your lift the "mosquito net" formed by the (slough of the) serpent , Adisesha ?

The night has passed on to daybreak.
Look,there are the Devas and the Munis
Look yonder, ther are all waiting in huge numbers here and there to have your darshan.
O Lord, please gently open your cool tender lotus-petal-like eyes.

O Lord, the mighty Adisesha and others, Tumburu, Narada, lotun born Brahma and others have all gathered near your feet and are waiting!
O Lord VentateSa, wake up, open your eye-lids, and look at your consort, Alamelumanga and wake up!
O Lord, it is time that you woke up and lent your patient ears and listened to all these countless appeals of the devotees.


meaning taken from book:Spiritual heritage of Annamacharya by prof.Dr.M.Narasimhachary and Dr.Miss M.S.Ramesh

Another audio link from K.Viswanath move Subhalekha

Friday, October 13, 2006

35.Permtandlu padare pendi vela - పేరంటాండ్లు పాడరే పెండ్లివేళAudio link 1 M Suseela
Audio link 2 D.Srividya/Srivalli
Archive Page
పేరంటాండ్లు పాడరే పెండ్లివేళ
సారెసారె నిద్దరికి సంతోషవేళ

చిత్త జు తల్లికి వేగ సింగారించరె మీరు
తత్త రించేరిది ముహూర్త పు వేళ
హత్తి తలబాలు నారాయణుని బోయమనరే
పొత్తు ల నిద్దరికిని బువ్వపువేళ

పాలవెల్లి కూతురుకు పసపులు నలచరే
చాలించరేజోలి వీడుచదివేవేళ
పాలుపడీ పరపులు పరచరే దేవునికి
నాలుగోదినము నేడూ నాగవల్లి వేళ

అంది బాగాలియ్యరే అలుమేలు మంగకును
కందువ శ్రీవేంకటేశుగలసే వేళ
గంధము కస్తూ రి నీరె ఘనరతినలసిరె
కుండకీ యిద్దరు నికగొలువుందేవేళ

paeraMTaaMDlu paaDarae peMDlivaeLa
saaresaare niddariki saMtOshavaeLa

chitta ju talliki vaega siMgaariMchare meeru
tatta riMchaeridi muhoorta pu vaeLa
hatti talabaalu naaraayaNuni bOyamanarae
pottu la niddarikini buvvapuvaeLa

paalavelli kooturuku pasapulu nalacharae
chaaliMcharaejOli veeDuchadivaevaeLa
paalupaDee parapulu paracharae daevuniki
naalugOdinamu naeDoo naagavalli vaeLa

aMdi baagaaliyyarae alumaelu maMgakunu
kaMduva SreevaeMkaTaeSugalasae vaeLa
gaMdhamu kastoo ri neere ghanaratinalasire
kuMDakee yiddaru nikagoluvuMdaevaeLa

Thursday, October 12, 2006

34.NanatiBatukuNatakamu - నానాటి బదుకు నాటకము


Audio link: MS Subbalakshmi
Audio link BKP
Audio link : Nedunuri Krishnamurthy
Archive Link
నానాటి బదుకు నాటకము
కానక కన్నది కైవల్యము

పుట్టుటయు నిజము పోవుటయు నిజము
నట్టనడిమి పని నాటకము
యెట్ట నెదుట గల దీ ప్రపంచము
కట్ట గడపటిది కైవల్యము

కుడిచే దన్నము కోక చుట్టెడిది
నడ మంత్రపు పని నాటకము
వొడి గట్టుకొనిన వుభయ కర్మములు
గడి దాటినపుడె కైవల్యము

తెగదు పాపము తీరదు పుణ్యము
నగి నగి కాలము నాటకము
యెగువనె శ్రీ వేంకటేశ్వరుడేలిక
గగనము మీదిది కైవల్యము

naanaaTi baduku naaTakamu
kaanaka kannadi kaivalyamu

puTTuTayu nijamu pOvuTayu nijamu
naTTanaDimi pani naaTakamu
yeTTa neduTa gala dee prapaMchamu
kaTTa gaDapaTidi kaivalyamu

kuDichae dannamu kOka chuTTeDidi
naDa maMtrapu pani naaTakamu
voDi gaTTukonina vubhaya karmamulu
gaDi daaTinapuDe kaivalyamu

tegadu paapamu teeradu puNyamu
nagi nagi kaalamu naaTakamu
yeguvane Sree vaeMkaTaeSvaruDaelika
gaganamu meedidi kaivalyamu

Meaning :
P:This day to day (nAnATi) life (batuku) is a drama (nATakamu)
What is to not seen clearly (kAnaka kannadi exactly means something which is seen yet not seen; for instance an object at a far off distance) is liberation/salvation (kaivalyamu)

C1:To be born (puTTuTayu) is truth (nijamu), to die (pOvuTayu literal meaning is to go; to leave) is truth. All the work (pani) in between these two (naTTanaDimi) is a drama. That which is right in front (yeTTa neduTagaladI) is the world (prapaNcamu). That which is the ultimate last (kaTTakaDapaTidi) is liberation.


C2:To partake/relish (kuDicEdi) rice/food (annamu), to wrap around (cuTTeDidi) a cloth/saree (kOka), this conjured-in-the-middle (naDamantrapu) work (pani) is a drama. When one crosses beyond (gaDidATinapuDE) the above mentioned dual duties (vubhayakarmulu) only then there is liberation.


C3:There is no break (tegadu literally means it doesn't cut/snap like for instance to say a rope doesn't cut) to sin (pApamu). There is never completion (tIradu) to good/holiness (puNyamu). All this laughing (and also laughable) (nagi nagi) time (kAlamu) is a drama. Above (yeguvane literally means at a higher place) there is only ONE VenkaTEShvara. That which is even beyond (mIdidi means one which is above; here in percepetion) the sky (gaganamu) is liberation.

33.Namo Narayanaya Namo - నమో నారాయణాయ నమో


Youtube link : G.Balakrishnaprasad & Anil Kumar
Audio link :
Archive Link
త్యా,క్ర,క్ష,త్ర లాంటి సంక్లిష్ఠ అక్షరల ప్రాసతో కూడిన ఈ కీర్త న చరణాలను అన్నమయ్య ఎలా కూర్చారో చూడండి.
ప : నమో నారాయణాయ నమో నారాయణాయ
అప :నారాయణాయ సగుణబ్రహ్మణే సర్వ పారాయణాయ శోభనమూర్త యే నమో
నిత్యాయ విభుధసంస్తు త్యాయ నిత్యాధి
త్యాయ మునిగణ ప్రత్యయాయ
త్యాయ ప్రత్యక్షాయ సన్మానససాం
త్యాయ జగదావనకృత్యాయతే నమో

క్రమోద్ధతబాహువిక్రమాతిక్రాంత
శుక్రశిష్యోన్మూలనక్రమాయ
క్రాదిగీర్వాణవక్రభయభంగని
ర్వక్రాయ నిహతారిచక్రాయ తే నమో

క్షరాయాతినిరపేక్షాయ పుండరీ
కాక్షాయ శ్రీవత్సలక్షణాయ
క్షీణవిజ్ఞానదక్షయోగీంద్రసం
క్షానుకంపాకటాక్షాయ తే నమో

రిరాజవరదాయ కౌస్తు భాభరణాయ
మువైరిణే జగన్మోహనాయ
రుణేందుకోటిరతరుణీ మనస్తో త్ర
రితోషచిత్తా య పరమాయతే నమో

పాత్రదానోత్సవప్రథిత వేంకటరాయ
ధాత్రీశకామితార్థప్రదాయ
గోత్రభిన్మణిరుచిరగాత్రాయ రవిచంద్ర
నేత్రాయ శేషాద్రినిలయాయ తేనమో

Wednesday, October 11, 2006

32.Ksheerabdhi KAnyakaku - క్షీరాబ్ధి కన్యకకు
ragam : madhyamavati 
audio link
Ragam : kurinji , khanda chapu talam composer : ....
audio link :
Archive Page
Audio link : M Balamuralikrishna
క్షీరాబ్ధి కన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికిని
నీరజాలయకు నీరాజనం

జలజాక్షి మోమునకు జక్కవ కుచంబులకు
నెలకొన్న కప్పురపు నీరాజనం
అలివేణి తురుమునకు హస్తకమలంబులకు
నిలువుమాణిక్యముల నీరాజనం

చరణ కిసలయములకు సకియరంభోరులకు
నిరతమగు ముత్తేల నీరాజనం
అరిది జఘనంబునకు అతివనిజనాభికిని
నిరతి నానావర్ణ నీరాజనం

పగటు శ్రీవేంకటేశు పట్టపురాణియై
నెగడు సతికళలకును నీరాజనం
జగతి నలమేల్మంగ చక్కదనములకెల్ల
నిగుడు నిజ శోభనపు నీరాజనం
ksheeraabdhi kanyakaku Sree mahaalakshmikini neerajaalayamunaku neeraajanaM jalajaakshi mOmunaku jakkava kuchaMbulaku nelakonna kappurapu neeraajanaM alivaeNi turumunaku hastakamalaMbulaku niluvumaaNikyamula neeraajanaM charaNa kisalayamulaku sakiyaraMbhOrulaku niratamagu muttaela neeraajanaM aridi jaghanaMbunaku ativanijanaabhikini nirati naanaavarNa neeraajanaM pagaTu SreevaeMkaTaeSu paTTapuraaNiyai negaDu satikaLalakunu neeraajanaM jagati nalamaelmaMga chakkadanamulakella niguDu nija SObhanapu neeraajanaM
:Meaning By Dr.Patanjali

31.EduTanunnadu veede ee baludu - ఎదుటనున్నాడు వీడె ఈ బాలుడుArchive PAge
Raga : BhujamgiNi , Composer :  Nedunuri Krishnamurty
ఎదుటనున్నాడు వీడె ఈ బాలుడు
మదిదెలియమమ్మ ఏమరులోగాని

పరమ పురుషుడట పసులగాచెనట
సరవులెంచిన విన సంగతాయిది
హరియె తానట ముద్దులందరికి జేసెనట
యిరవాయ నమ్మ సుద్దులేటివోగాని

వేదాల కొడయడట వెన్నలు దొంగిలెనట

నాదాన్ని విన్నవారికి నమ్మికాయిది
ఆదిమూల మితడట ఆడికెల చాతలట

కాదమ్మ యీ సుద్దులెట్టికతలో గాని

అల బ్రహ్మ తండ్రియట యశోదకు బిడ్డడట

కొలదొకరికి చెప్ప కూడునా యిది
తెలిసి శ్రీ వేంకటాద్రి దేవుడై నిలిచెనట

కలదమ్మ తనకెంత కరునో గాని

eduTanunnaaDu veeDe ee baaluDu
madideliyamamma aemarulOgaani

parama purushuDaTa pasulagaachenaTa
saravuleMchina vina saMgataayidi
hariye taanaTa muddulaMdariki jaesenaTa
yiravaaya namma suddulaeTivOgaani

vaedaala koDayaDaTa vennalu doMgilenaTa
naadaanni vinnavaariki nammikaayidi
aadimoola mitaDaTa aaDikela chaatalaTa
kaadamma yee sudduleTTikatalO gaani

ala brahma taMDriyaTa yaSOdaku biDDaDaTa
koladokariki cheppa kooDunaa yidi
telisi Sree vaeMkaTaadri daevuDai nilichenaTa
kaladamma tanakeMta karunO gaani

లీలమానుష వేషధరి శ్రీకృష్ణుని విశ్వవ్యాపకత్వాన్ని, వైశిష్ట్యాన్ని తెలిపే సంకీర్తన యిద్ర్!
సామాన్యుడుగ కన్పించే ఈ బాలకృష్ణుడు పరమపురుషుడు కాని నిరడంబరుడై రేపల్లెలో ఆలమందలను మేపాడు. వేదాలకు ఈతడు ప్రభువే కాక, వేదాలను కాపాడిన ఈతడు వెన్న దొంగతనం చేశాడు! ఎంత విడ్డూరం? సృష్టికర్తయైన బ్రహ్మకే తండ్రి, కాని రేపల్లెలో యశోదమ్మకు ముద్దుల బిడ్డడైనాడు.. ఎంతచోద్యం? భక్తజనుల యెడ కరుణ అపారంగా కల్గిన ఆ శ్రీ కృష్ణుడే కలియుగంలో వేంకటేశ్వరస్వామియై వెలిశారు అని అంటున్నాడు అన్నమయ్యగారు!
మది = మనస్సు;
ఏమరు = పరధ్యానం;
ఇరవు = స్థాణము, స్థిరము;
అడికెలచాతలు = కొంటెచేష్టలు;
సరవులు = వరుసలు, క్రమములు;
ఒడయడు = ప్రభువు;
నాదించి = చెవియొగ్గి, శ్రద్ధగా;
కొలది = కొలమానము, విలువ, పరిధి, పరిమితి