Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Saturday, May 17, 2008

502.atani gUDinappuDE anniyu - అతని గూడినప్పుడే అన్నియు సాధించవమ్మా
Audio link :TPChakrapani
Archive link :
Click here to download this kriti sung by Chakrapani


అతని గూడినప్పుడే అన్నియు సాధించవమ్మా
రాతిరాయ నికనైన రమ్మనవమ్మా

అంపినమాట కుత్తర మానతియ్యవమ్మా
వంపుమోముతో నలుక వలదమ్మా
పంపుడు చెలులమిదే పలుక విదేమమ్మా
చెంప జారిన తురుము చెరుగుకోవమ్మా

తమకించే పతితో నీతలపు లేమందుమమ్మా
కొమరు చూపుల లోన కోపమేలమ్మా
జమళినిద్దరి గూడి గములవారమమ్మా
చెమరించె మేనెల్లా చిన్నబోకువమ్మా

యెదురుగా వచ్చు నాతడిట్టె మమ్మంపవమ్మా
కదిసితి వికనీకు కడుమేలమ్మా
యెదుట శ్రీవేంకటేశు డేగివచ్చి నిన్నుగూడె
వదలడు దినమిట్టె వచ్చీ నోయమ్మా

atani gUDinappuDE anniyu sAdhiMchavammA
rAtirAya nikanaina rammanavammA

aMpinamATa kuttara mAnatiyyavammA
vaMpumOmutO naluka valadammA
paMpuDu chelulamidE paluka vidEmammA
cheMpa jArina turumu cherugukOvammA

tamakiMchE patitO nItalapu lEmaMdumammA
komaru chUpula lOna kOpamElammA
jamaLiniddari gUDi gamulavAramammA
chemariMche mEnellA chinnabOkuvammA

yedurugA vachchu nAtaDiTTe mammaMpavammA
kadisiti vikanIku kaDumElammA
yeduTa SrIvEMkaTESu DEgivachchi ninnugUDe
vadalaDu dinamiTTe vachchI nOyammA501.ade SrIvEMkaTapati alamElumaMgayunu - అదె శ్రీవేంకటపతి అలమేలుమంగయునుAudio link :
Audio link :Vanijayaram
Archive link :
అదె శ్రీవేంకటపతి అలమేలుమంగయును


కదిసి యున్నారు తమకమున పెండ్లికిని

బాసికములు కట్టరో పైపై దంపతులకు
శేసపాలందియ్యరో చేతులకును
సూసకాల పేరంటాండ్లు సోబనాలు పాడరో
మోసపోక యిట్టే ముహూర్తమడుగరో

గక్కునను మంగలాష్టకములు చదువురో
తక్కట జేగట (జేగంట?) వేసి తప్పకుండాను
నిక్కినిక్కి చూచేరదె నెరి(దెర తీయరో
వొక్కటైరి కొంగుముళ్ళు వొనరగ వేయరో

కంకణ దారములను కట్టరో యిద్దరికిని
సుంకుల పెండ్లిపీట కూర్చుండబెట్టరో
లంకె శ్రీవేంకటేశు నలమేల్ మంగను దీవించి
అంకెల పానుపుమీద అమరించరో


ade SrIvEMkaTapati alamElumaMgayunu
kadisi yunnAru tamakamuna peMDlikini

bAsikamulu kaTTarO paipai daMpatulaku
SEsapAlaMdiyyarO chEtulakunu
sUsakAla pEraMTAMDlu sObanAlu pADarO
mOsapOka yiTTE muhUrtamaDugarO

gakkunanu maMgalAShTakamulu chaduvurO
takkaTa jEgaTa (jEgaMTa?) vEsi tappakuMDAnu
nikkinikki chUchErade neri(dera tIyarO
vokkaTairi koMgumuLLu vonaraga vEyarO

kaMkaNa dAramulanu kaTTarO yiddarikini
suMkula peMDlipITa kUrchuMDabeTTarO
laMke SrIvEMkaTESu nalamEl maMganu dIviMchi
aMkela pAnupumIda amariMcharO

Thursday, May 15, 2008

500.hari yavatAramE AtaMDitaDu - హరి యవతారమే ఆత(డితడు

Archive Link : Balakrishnaprasad

హరి యవతారమే ఆత(డితడు
పరమ(ము?) సంకీర్తన ఫలములో నిలిపె

వున్నాడు వైకుంఠమున నున్నాడు ఆచార్యునొద్ద
వున్నతోన్నతమహిమ అన్నమయ్య
వున్నవి సంకీర్తనలు వొట్టుక లోకములందు
పన్నిన నారదాదులు పైపై పాడగాను

చరియించు నొకవేళ సనకాదిమునులలో
హరి(బాడు తాళ్ళపాక అన్నమయ్య
తిరమై యాళువారల తేజము తానైయుండు
గరుడానంత ముఖ్య ఘనులసంగడిని

శ్రీవేంకటాద్రి మీద శ్రీపతి కొలువునందు
ఆవహించె
తాళ్ళపాక అన్నమయ్య
దేవతలు మునులును దేవుడని జయవెట్ట
కోవిదుడై తిరుగాడీ కోనేటిదండను
hari yavatAramE Ata(DitaDu
parama(mu?) saMkIrtana phalamulO nilipe

vunnADu vaikuMThamuna nunnADu AchAryunodda
vunnatOnnatamahima annamayya
vunnavi saMkIrtanalu voTTuka lOkamulaMdu
pannina nAradAdulu paipai pADagAnu

chariyiMchu nokavELa sanakAdimunulalO
hari(bADu tALLapAka annamayya
tiramai yALuvArala tEjamu tAnaiyuMDu
garuDAnaMta mukhya ghanulasaMgaDini

SrIvEMkaTAdri mIda SrIpati koluvunaMdu
AvahiMche tALLApAka annamayya
dEvatalu munulunu dEvuDani jayaveTTa
kOviduDai tirugADI kOnETidaMDanu


499.adigO koluvai vunnADu - అదిగో కొలువై వున్నాడు అలమేలు మంగపతిఅదిగో కొలువై వున్నాడు
అలమేలు మంగపతి
పదివేల విధములను
పారు పత్తెము చేయుచు

రంగ మండపములో
రత్న సింహాసనముపై
అంగనామణులతొ
అమరవేంచేసి
బంగారు పావడలు పసరించి యిరుగడల
శృంగారముగ సురలు సేవ సేయగను

వెండి పైడి గుదియలను నేత్రహస్తులు పొగడ
నిండు వెన్నెల పూల దండలు అమర
గుండిగలు కానుకలను పొనర లెక్కలు చేయ
దండిమీరగ నిపుడు దేవరాయడు చెలగి

అంగ రంగ వైభవముల రంగుగా చేకొనుచు
మంగళ హారతుల మహిమ వెలసీ
శృంగార మైనట్టిమా శ్రీవేంకటాధిపుడు
అంగనలు కొలువగాను యిపుడు వేంచేసి


adigO koluvai vunnADu alamElu maMgapati
padivEla vidhamulanu pAru pattemu chEyuchu

ranga manDapamulO ratna siMhAsanamupai
anganaamaNulato amaravEMchEsi
bangaaru paavaDalu pasarinchi yirugaDala
SRngAramuga suralu sEva sEyaganu

venDi paiDi gudiyalanu nEtrahastulu pogaDa
ninDu vennela pUla danDalu amara
gunDigalu kAnukalanu ponara lekkalu chEya
danDimIraga nipuDu dEvarAyaDu chelagi

anga ranga vaibhavamula rangugaa chEkonuchu
mangaLa haaratula mahima velasI
SRngaara mainaTTimaa SrIvEmkaTaadhipuDu
anganalu koluvagaanu yipuDu vEmchEsi


Wednesday, May 14, 2008

498.maMdaradhara madhusUdana - మందరధర మధుసూదన

Audio link :
ప మందరధర మధుసూదన నందగోపనందనా
చ నరసింహ గోవింద నవనీతానంద హరిముకుంద నయనారవింద
కరివరద గరుడగమనరూప- గురుచాపా యదుకులదీపా
చ భవదూర భయహర పరిపూర్ణామౄత భువనపాలన సురపాలన
భువనభూషణ పరమపురుష పురాతన నవభోగా కరుణాయోగా
చ పంకజాసననుత భవ్యనిర్మలపాద- పంకజ పరమ పరాత్పర
వేంకటశైలనివేశ శు- భంకరా క్షేమంకరా


pa maMdaradhara madhusUdana naMdagOpanaMdanA
ca narasiMha gOviMda navanItAnaMda harimukuMda nayanAraviMda

karivarada garuDagamanarUpa- gurucApA yadukuladIpA

ca BavadUra Bayahara paripUrNAmRuta BuvanapAlana surapAlana

BuvanaBUShaNa paramapuruSha purAtana navaBOgA karuNAyOgA

ca paMkajAsananuta BavyanirmalapAda- paMkaja parama parAtpara

vEMkaTaSailanivESa Su- BaMkarA kShEmaMkarA

Audio link : click here to listen to this kirtana sung by Dr.PasupatiGet this widget Track details eSnips Social DNA

497.aTuvaMTivADuvO haridAsuDu - అటువంటివాడువో హరిదాసుడు

Audio link :
ప|| అటువంటివాడువో హరిదాసుడు | ఆటమాటలు విడిచినాతడే సుఖి ||
చ|| తిట్టేటిమాటలును దీవించేమాటలును | అట్టే సరెయని తలచినాతడే సుఖి |
పట్టిచంపేవేళను పట్టముగట్టేవేళ | అట్టునిట్టు చలించని యాతడే సుఖి ||
చ|| చేరి పంచదారిడిన జేదు దెచ్చిపెట్టినాను | ఆరగించి తనివొందే యతడే సుఖి |
తేరకాండ్ల జూచిన తెగరానిచుట్టముల | నారయ సరిగాజూచే యాతడే సుఖి ||
చ|| పొంది పుణ్యము వచ్చిన పొరి బాపము వచ్చిన- | నందలి ఫలమొల్లని యాతడే సుఖి |
విందుగా శ్రీవేంకటాద్రి విభునిదాసుల జేరి | అందరానిపద మందిన నాతడే సుఖి ||


pa|| aTuvaMTivADuvO haridAsuDu | ATamATalu viDicinAtaDE suKi ||
ca|| tiTTETimATalunu dIviMcEmATalunu | aTTE sareyani talacinAtaDE suKi |
paTTicaMpEvELanu paTTamugaTTEvELa | aTTuniTTu caliMcani yAtaDE suKi ||
ca|| cEri paMcadAriDina jEdu deccipeTTinAnu | AragiMci tanivoMdE yataDE suKi |
tErakAMDla jUcina tegarAnicuTTamula | nAraya sarigAjUcE yAtaDE suKi ||
ca|| poMdi puNyamu vaccina pori bApamu vaccina- | naMdali Palamollani yAtaDE suKi |
viMdugA SrIvEMkaTAdri viBunidAsula jEri | aMdarAnipada maMdina nAtaDE suKi ||

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

496.itaDE yataDu kAbO lElika - ఇతడే యతడు కాబో లేలిక బంటునుArchive /Audio link : G Balakrishnaprasad
Audio download link : G.Balakrishnaprasad
ఇతడే యతడు కాబో
లేలిక బంటును నైరి

మితిలేని రాఘవుడు
మేటి హనుమంతుడు


జలధి బంధించిదాటె
చలపట్టి రాఘవుడు

అలరి వూరకే దాటె
హనుమంతుడు

అలుకతో రావణుని యద
తణచె నతడు

తలచి మైరావణుని
దండించె నితడు


కొండ వెల్లగించె తొల్లి గోవర్ధనుడతడు
కొండతో సంజీవి యెత్తె గోరి యితడు
గుండు గరచె నహల్య కొరకు సీతాపతి
గుండు గరగగ పాడె కోరి యితడు

అంజనాచలము మీద నతడు శ్రీవేంకటేశు
డంజనీ తనయుడాయ ననిలజుడు
కంజాప్తకులరామఘనుడు తానును దయా-
పుంజమాయ మంగాంబుధి హనుమంతు(డు


itaDE yataDu kAbO lElika baMTunu nairi
mitilEni rAghavuDu mETi hanumaMtuDu

jaladhi baMdhiMchidATe chalapaTTi rAghavuDu
alari vUrakE dATe hanumaMtuDu
alukatO rAvaNuni yadataNache nataDu
talachi mairAvaNuni daMDiMche nitaDu

koMDa vellagiMche tolli gOvardhanuDataDu
koMDatO saMjIvi yette gOri yitaDu
guMDu garache nahalya koraku sItApati
guMDu garagaga pADe kOri yitaDu

aMjanAchalamu mIda nataDu SrIvEMkaTESu
DaMjanI tanayuDAya nanilajuDu
kaMjAptakularAmaghanuDu tAnunu dayA-
puMjamAya maMgAMbudhi hanumaMtu(Du

"గుండు గరచె నహల్య కొరకు సీతాపతి
గుండు గరగగ పాడె కోరి యితడు" --was looking for reference in puranas where did Hanuma sing like that, its here :http://www.salagram.net/parishad137.html :: "Narada Muni, I heard that you are a very great person, so you mu
st bless me. Without blessing me, you are not allowed to go." Narada said, "What blessing do you want?" Hanuman said, "Already the demigods have given me so many blessings. I cannot think of anything else, so you think of a blessing, and you give it to me." Narada thought, "What blessing does Hanuman not have?" And so Narad said, "You will become expert in music." That was the only benediction left to give. So then Hanuman duly received that benediction, and Narada Muni said, "So I have given you the benediction as you requested, and now I am going." Hanuman said, "One minute, one minute." "What do you want now?" Narada asked. "How will I know that I am the most expert in music?" Hanuman inquired. "My father told me that you are the most expert in music, so you must do me a favour today. Give me the benediction that I will be more expert than you." So Narada said, "All right, I will sit somewhere and listen to you." "Shall I start singing?" Hanuman asked. "Yes." Narada Muni put his 'vina' on a rock, and he sat down on the ground. So Hanuman selected a tune, simply by his singing all wondrous things began to happen. His singing changed the nature of things like the rock on which Narad Muni had rested his 'vina'. The rock melted in ecstacy, and then the 'vina' was there sitting in the liquid. He was singing and singing, and the 'vina' was floating in the liquid rock. Narada was closing his eyes and enjoying, and he said, "All right Hanuman, you are the best musician you even surpass me. You can stop singing now." Hanuman said, "You open your eyes and tell me if I should I stop singing." Narada said, "What, how do you mean?" Hanuman replied, "You open your eyes." So Narada opened his eyes and looked around. He didn't notice the vina floating in the 'rock pool'. "Yes, you can stop singing." So then Hanuman stopped singing, and the liquid stone became again rock, and the 'vina' became stuck. Narada said, "I am going," and he went to take his vina, but it wouldn't move. "What did you do, Hanuman?" Hanuman said, "I only sung a song. You told me to sing a song, and you also gave me the ability. Now why are you complaining. I have been a good boy for a whole week.?" Narada said, "One week of doing nothing means that before that week you did too much." And then Hanuman told him all about what he had done, swallowing the sun etc, and Narada became very pleased. Then he said, "Now whatever it was, you please sing the tune again, so I can get my vina out." Hanuman said, "Well, I don't know...." Narada Muni said, "Please do it!" "No I won't", Hanuman said, and he jumped up and ran inside the palace. Narada Muni came in there and called out, "Hanuman, come and get my 'vina' out of the rock! I have to go." Just then Keshari came out, and when he saw Narada Muni he touched his feet. "What is my son doing, he is giving you some trouble?" Narada said, "Oh no, no trouble, just that he got my vina stuck in the rock." Sriman Keshari said, "Oh no, he has started his mischief again. Hanuman, get Narada's 'vina' out of the rock!" Then Hanuman said, "I want Narada Muni's feet to touch every room in this palace, that is why I was doing this. Now he has touched all the rooms, I will release his 'vina'. The dust from his lotus feet is so rare that what is the use of just having it in one part of our kingdom? We should have it all over." Narada said, "You are already blessed, because you are Lord Rama's eternal servant."
Sri Hanuman went and sung for Narada, who quickly took his 'vina' and left.

495.vIDE nelakonnADu SrIvEMkaTagiri mIda - వీడే నెలకొన్నాడు శ్రీవేంకటగిరి మీదవీడే నెలకొన్నాడు శ్రీవేంకటగిరి మీద
వీడే కౌరవులపాలిటి విశ్వరూపుడితడు

త్రిపురంబులమై వ్రాలిన ఆఘనతీవ్ర బాణమితడు
చపలపు బాణుని మర్మభేదియగు చక్రధరుడు ఇతడు
విపరీతము కంబములో వెలసిన వీరసింహమితడు
కపటపు భస్మాసురుని పాలిటికి కాలదండమితడు

ధరణి క్రింద బలినణచిన ఆపాతాళ భేదియితడు
పరశురాముని గర్వమునణచిన ప్రళయవాయువితడు
ఒరసిన నరకాసురునిపాలిటికి ఉరుమని పిడుగితడు
దురమున నెదిరిన దనుజ కోటులకు ధూమకేతువితడు

అదిగో విధిరుద్రాదులకెల్లను ఆదిమూలమితదు
పదిలముగా తనుకొలిచిన ఆశ్రితపారిజాతమితడు
కదలని ఆ బ్రహ్మాండకోటులకు కన్నతండ్రి యితడు
వెతకి వెతకి వరములొసంగెడి వేంకటపతి యితడు


vIDE nelakonnADu SrIvEMkaTagiri mIda
vIDE kauravulapAliTi viSwarUpuDitaDu

tripuraMbulamai vrAlina AghanatIvra bANamitaDu
chapalapu bANuni marmabhEdiyagu chakradharuDu itaDu
viparItamu kaMbamulO velasina vIrasiMhamitaDu
kapaTapu bhasmAsuruni pAliTiki kAladaMDamitaDu

dharaNi kriMda balinaNachina ApAtALa bhEdiyitaDu
paraSurAmuni garwamunaNachina praLayavAyuvitaDu
orasina narakAsurunipAliTiki urumani piDugitaDu
duramuna nedirina danuja kOTulaku dhUmakEtuvitaDu

adigO vidhirudrAdulakellanu AdimUlamitadu
padilamugA tanukolichina ASritapArijAtamitaDu
kadalani A brahmAMDakOTulaku kannataMDri yitaDu
vetaki vetaki varamulosaMgeDi vEMkaTapati yitaDu

Tuesday, May 13, 2008

494.adivO chUDarO aMdaru mokkarO - అదివో చూడరో అందరు మొక్కరోఅదివో చూడరో అందరు మొక్కరో
గుదిగొను బ్రహ్మము కోనేటిదరిని

రవిమండలమున రంజిల్లు తేజము
దివి చంద్రునిలోని తేజము
భువిననలంబున బొడమిన తేజము
వివిధంబులైన విశ్వతేజము

క్షీరంబుధిలో చెలగు సాకారము
సారె వైకుంఠపు సాకారము
యీరీతి యోగీంద్రులెంచు సాకారము
సారెకు జగముల సాకారము

పొలసినయాగంబులలో ఫలమును
పలుతపములలో ఫలమును
తలచిన తలపుల దానఫలంబును
బలిమి శ్రీవేంకటపతియే ఫలము


adivO chUDarO aMdaru mokkarO
gudigonu brahmamu kOnETidarini

ravimaMDalamuna raMjillu tEjamu
divi chaMdrunilOni tEjamu
bhuvinanalaMbuna boDamina tEjamu
vividhaMbulaina viSwatEjamu

kshIrAMbudhilO chelagu sAkAramu
sAre vaikuMThapu sAkAramu
yIrIti yOgIMdruleMchu sAkAramu
sAreku jagamula sAkAramu


polasinayAgaMbulalO phalamunu
palutapamulalO phalamunu
talachina talapula dAnaphalaMbunu
balimi SrIvEMkaTapatiyE phalamu


493.ADutA pADutA aTTe - ఆడుతా పాడుతా అట్టె ముద్దుగునుసుతా


ఆడుతా పాడుతా అట్టె ముద్దుగునుసుతా
వోడక నీదండ చేరి వున్నారమయ్యా

ఆస తల్లిదండ్రిమోము అట్టె చూచి శిశువులు
యే సుఖదుఃఖములు తామెరగనట్టు
వాసుల శ్రీపతి మిమ్ము పడి నాత్మ దలచుక
యీసుల పుణ్య పాపము లెరగమయ్యా

యేలినవారు వెట్టగా నేపున దొత్తులు బంట్లు
ఆలకించి పరులబోయడుగనట్టు
తాలిమి శ్రీపతి మీరు తగ మమ్ము రక్షించగా
యేలని యేమియు గోర నెరగమయ్యా

చేత జిక్కి నిధానము చేరి యింటగలవాడు
యేతుల గలిమిలేములు లెరుగనట్టు
ఆతుమలో శ్రీవేంకటాధిప నీవుండగాను
యీతల నేవెలుతులు నెరగమయ్యా


ADutA pADutA aTTe muddugunusutA
vODaka nIdaMDa chEri vunnAramayyA

Asa tallidaMDrimOmu aTTe chUchi SiSuvulu
yE sukhadu@hkhamulu tAmeraganaTTu
vAsula SrIpati mimmu paDi nAtma dalachuka
yIsula puNya pApamu leragamayyA

yElinavAru veTTagA nEpuna dottulu baMTlu
AlakiMchi parulabOyaDuganaTTu
tAlimi SrIpati mIru taga mammu rakshiMchagA
yElani yEmiyu gOra neragamayyA

chEta jikki nidhAnamu chEri yiMTagalavADu
yEtula galimilEmulu leruganaTTu
AtumalO SrIvEMkaTAdhipa nIvuMDagAnu
yItala nEvelutulu neragamayyA

Sunday, May 11, 2008

492.atani pADedanu adi vratamu - అతని పాడెదను అది వ్రతముAudio down load link , ragam saraswati (?)

ప|| అతని పాడెదను అది వ్రతము | చతురుని శేషాచల నివాసుని ||
చ|| సనకాదులు ఏ సర్వేశు గొలిచిరి | అనిశము శుకుడెవ్వని దలచె |
మును ధ్రువు డేదేవుని సన్నుతించె | ఘన నారదు డేఘనుని పొగడెను ||
చ|| ఎలమి విభీషణు డేదేవుని శరణని | తలచె భీష్ముడే దైవమును |
బలు ప్రహ్లాదుని ప్రాణేశు డెవ్వడు | ఇలలో వశిష్ఠు డేమూర్తి దెలిసె ||
చ|| పురిగొని వ్యాసు డేపురుషుని చెప్పెను | తిరముగ అర్జునుని దిక్కెవ్వడు |
మరిగిన అలమేలమంగపతి ఎవ్వడు | గరిమల శ్రీవేంకటేశు డీతడు ||
pa|| atani pADedanu adi vratamu | caturuni SEShAcala nivAsuni ||
ca|| sanakAdulu E sarvESu goliciri | aniSamu SukuDevvani dalace |
munu dhruvu DEdEvuni sannutiMce | Gana nAradu DEGanuni pogaDenu ||
ca|| elami viBIShaNu DEdEvuni SaraNani | talace BIShmuDE daivamunu |
balu prahlAduni prANESu DevvaDu | ilalO vaSiShThu DEmUrti delise ||
ca|| purigoni vyAsu DEpuruShuni ceppenu | tiramuga arjununi dikkevvaDu |
marigina alamElamaMgapati evvaDu | garimala SrIvEMkaTESu DItaDu ||

Saturday, May 10, 2008

491.ItaDE yItaDE suMDi - ఈతడే యీతడే సుండి

Audio download link : Balakrishnaprasad
to listen....

ఈతడే యీతడే సుండి యెంత యెంచి చూచినా
చేతనే వరాలిచ్చే శేషాచలేశుడు

విశ్వరూపపుబ్రహ్మము విరాట్టయిన బ్రహ్మము
ఐశ్వర్యస్వరాట్టా సామ్రాట్టయిన బ్రహ్మము
శాశ్వత బ్రహ్మాండాలు శరీరమైన బ్రహ్మము
యీశ్వరు(డై మహారాట్టై యిందరిలో బ్రహ్మము

సూర్యునిలో తేజము సోమునిలో తేజము
శౌర్యపుటనలునిభాస్వ తేజము
కార్యపుటవతారాల గనుగొనే తేజము
వీర్యపుటెజ్ఞభాగాల విష్ణునామ తేజము

పరమపూరుషమూర్తి ప్రకృతియైన మూర్తి
గరిమతో మహదహంకారమూరితి
ధర పంచతన్మాత్రలు తత్వములైన మూరితి
గరుడానంత సేనేశకర్తయైన మూరితి

భాగవతపు దైవము భారతములో దైవము
సాగిన పురాణ వేదశాస్త్ర దైవము
పోగులైన బ్రహ్మలను బొడ్డున గన్న దైవము
శ్రీగలిగి భూపతైన శ్రీవేంకటదైవము


ItaDE yItaDE suMDi yeMta yeMchi chUchinA
chEtanE varAlichchE SEshAchalESuDu

viSwarUpapubrahmamu virATTayina brahmamu
aiSwaryaswarATTA sAmrATTayina brahmamu
SASwata brahmAMDAlu SarIramaina brahmamu
yISwaru(Dai mahArATTai yiMdarilO brahmamu

sUryunilO tEjamu sOmunilO tEjamu
SauryapuTanalunibhAsva tEjamu
kAryapuTavatArAla ganugonE tEjamu
vIryapuTej~nabhAgAla vishNunAma tEjamu

paramapUrushamUrti prakRtiyaina mUrti
garimatO mahadahaMkAramUriti
dhara paMchatanmAtralu tatwamulaina mUriti
garuDAnaMta sEnESakartayaina mUriti

bhAgavatapu daivamu bhAratamulO daivamu
sAgina purANa vEdaSAstra daivamu
pOgulaina brahmalanu boDDuna ganna daivamu
SrIgaligi bhUpataina SrIvEMkaTadaivamu


Friday, May 09, 2008

490.vachchenu alamElumaMga - వచ్చెను అలమేలుమంగ ఈ

Audio download link : Balakrishnaprasad
to listen :

Meaning by Mangalampalli Kiran from his blog.
వచ్చెను అలమేలుమంగ ఈ
పచ్చల కడియాల పణతి చెలంగ

బంగారు చేదివిటీలు పూని
శృంగారవతులు వేవేలురాగా
రంగైన వింజారమరలు వీవ
మాంగల్యలీల సొంపగు జవరాలు

పలుకుల తేనియ లొలుక చెంత
చిలుకలు కలకల పలుక రవల
గిలుకు పావలు ముద్దుగులుక మేటి
కలికి చూపుల మొనలు తళుకని చిలక

రంభాది సతులెల్ల చేరి యెదుట
గంభీర గతులను మీర నటనా
రంభములను మేలుకోరి కొలువ
అంభోజాక్షుడౌ వేంకటేశు నొయ్యారి


vachchenu alamElumaMga I
pachchala kaDiyAla paNati chelaMga

baMgAru chEdiviTIlu pUni
SRMgAravatulu vEvElurAgA
raMgaina viMjAramaralu vIva
mAmgalyalIla soMpagu javarAlu

palukula tEniya loluka cheMta
chilukalu kalakala paluka ravala
giluku pAvalu mudduguluka mETi
kaliki chUpula monalu taLukani chilaka

raMbhAdi satulella chEri yeduTa
gaMbhIra gatulanu mIra naTanA
raMbhamulanu mElukOri koluva
aMbhOjAkshuDau vEMkaTESu noyyAri

489.chepparAni mahimala SrIdEvuDitaDu - చెప్పరాని మహిమల శ్రీదేవుడితడు

Audio download link : Balakrishnaprasad
to listen : ...(if you have quick time installed) , Raga : Satyapriya, composer : G.Balakrishnaprasad

చెప్పరాని మహిమల శ్రీదేవుడితడు
కప్పి కన్నులపండుగగా చూడరో

అద్దుచు కప్పురధూళి యట్టె మేననలదగా
వొద్దిక దేవునిభావమూహించితేను
మద్దులు విరిచినట్టి మంచి బాలకృష్ణునికి
మద్దులకాంతి మేన మలసినటుండె

అమర తట్టుపుణుంగు అవధరించగాను
తమితో పోలికలెల్లా దచ్చిచూడాగా
యమునా నది నాగేట నండకు తీసుకొనగా
యమునానది నలుపు యంటినట్టుండె

అంగముల శ్రీవేంకటాధిపున కింతటాను
సింగారించి సొమ్ములెల్లా చెలరేగగా
బంగారు పుటలమేలుమంగ నురాన నుంచగా
బంగారము మేననెల్లా బరగినట్టుండెchepparAni mahimala SrIdEvuDitaDu
kappi kannulapaMDugagA chUDarO

adduchu kappuradhULi yaTTe mEnanaladagA
voddika dEvunibhAvamUhiMchitEnu
maddulu virichinaTTi maMchi bAlakRshNuniki
maddulakAMti mEna malasinaTuMDe

amara taTTupuNuMgu avadhariMchagAnu
tamitO pOlikalellA dachchichUDAgA
yamunA nadi nAgETa naMDaku tIsukonagA
yamunAnadi nalupu yaMTinaTTuMDe

aMgamula SrIvEMkaTAdhipuna kiMtaTAnu
siMgAriMchi sommulellA chelarEgagA
baMgAru puTalamElumaMga nurAna nuMchagA
baMgAramu mEnanellA baraginaTTuMDe


Thursday, May 08, 2008

488.AdimUrti yItaDu prahlAdavaraduDu - ఆదిమూర్తి యీతడు ప్రహ్లాదవరదుడు


Audio download link : Balakrishnaprasad
to listen ....


Audio link : Dwaram Lakshmi
ప ఆదిమూర్తి యీతడు ప్రహ్లాదవరదుడు ఏదెస జూచినా తానె ఈతడిదె దేవుడు
చ నవ్వుల మోముతోడ నరసింహరూపుతోడ జవ్వని తొడమీద సరసమాడ
పువ్వుల దండలు ఇరుబుజాలపై వేసుకొని ఉవ్విళ్ళూర కొలువై వున్నాడు దేవుడు
చ సంకు చక్రములతోడ జమళికోరల తోడ అంకెల కటి అభయహస్తాలెత్తి
కంకణాల హారాలతో ఘనకిరీటము వెట్టి పొంకమైన ప్రతాపాన పొదలీని దేవుడు
చ నానా దేవతలతోడ నారదాదుల తోడ గానములు వినుకొంటా గద్దెపై నుండి

pa AdimUrti yItaDu prahlAdavaraduDu Edesa jUcinA tAne ItaDide dEvuDu
ca navvula mOmutODa narasiMharUputODa javvani toDamIda sarasamADa
puvvula daMDalu irubujAlapai vEsukoni uvviLLUra koluvai vunnADu dEvuDu
ca saMku cakramulatODa jamaLikOrala tODa aMkela kaTi aBayahastAletti
kaMkaNAla hArAlatO GanakirITamu veTTi poMkamaina pratApAna podalIni dEvuDu
ca nAnA dEvatalatODa nAradAdula tODa gAnamulu vinukoMTA gaddepai nuMDi


Dwaram Lakshmi


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

487.arayaSrAvaNa bahuLAShTami - అరయశ్రావణ బహుళాష్టమి చంద్రోదయాన


Audio download link : Balakrishnaprasad
to listen..
ప|| అరయశ్రావణ బహుళాష్టమి చంద్రోదయాన | సిరులతో నుదయించె శ్రీకృష్ణుడిదివో ||
చ|| వసుదేవుని పాలిట వర తపోధనము | యెసగి దెవకీదెవి యెదపై సొమ్ము |
సురాసుర గొల్లెతల సొంపు మంగళసూత్రము | శిరులై వుదయించె శ్రీకృష్ణుడిదివో ||
చ|| నంద గోపుడుగన్న నమ్మిన నిధానము | పొందగు యశోదకు పూజదైవము |
మందల యావులకును మంచి వజ్రపంజరము | చెంది యుదయించినాడు శ్రీకృష్ణుడిదివో ||
చ|| సేవ సేసే దాసుల చేతిలోని మాణికము | శ్రీవేంకటాద్రినేచిన బ్రహ్మాము |
వోవరి నలమేల్మంగ నురముపై బెట్టుగొని | చేవ దేర నుదయించె శ్రీకృష్ణుడిదివో ||


pa|| arayaSrAvaNa bahuLAShTami caMdrOdayAna | sirulatO nudayiMce SrIkRShNuDidivO ||
ca|| vasudEvuni pAliTa vara tapOdhanamu | yesagi devakIdevi yedapai sommu |
surAsura golletala soMpu maMgaLasUtramu | Sirulai vudayiMce SrIkRShNuDidivO ||
ca|| naMda gOpuDuganna nammina nidhAnamu | poMdagu yaSOdaku pUjadaivamu |
maMdala yAvulakunu maMci vajrapaMjaramu | ceMdi yudayiMcinADu SrIkRShNuDidivO ||
ca|| sEva sEsE dAsula cEtilOni mANikamu | SrIvEMkaTAdrinEcina brahmAmu |
vOvari nalamElmaMga nuramupai beTTugoni | cEva dEra nudayiMce SrIkRShNuDidivO ||

486.jANatanAlADEvElE jaMpu tommeda - జాణతనాలాడేవేలే జంపు తొమ్మెద


Audio download link : Balakrishnaprasad
To listen ..
జాణతనాలాడేవేలే జంపు గొల్లెతా, వోరి
ఆణిముత్యముల చల్ల లవి నీకు కొల్లలా

పోయవే కొసరుచల్ల బొంకుగొల్లెతా , వోరి
మాయింటి చల్లేల నీకు మనసయ్యీరా
మూయకువే చల్ల చాడిముచ్చు గొల్లెతా, వోరి
పోయవో పోవొ మాచల్ల పులు సేల నీకును

చిలుకవే గోరంజల్ల జిడ్డు గొల్లెతా , వోరి
పలచిని చల్ల నీకు బాతి గాదురా
కలచవే లోనిచల్ల గబ్బి గొల్లెతా , వోరి
తొలరా మా చల్లేల దొరవైతి నీకు

అమ్మకువే చల్లలు వయ్యారి గొల్లెత, వోరి
క్రమ్మర మాతోడనిట్టె గయ్యాళించేవు
సొమ్మెలం బోయేవేలె సొంపు గొల్లెతా, వోరి
దిమ్మరి కోనేటిరాయ తిరమైతి నీకును


jANatanAlADEvElE jaMpu tommeda vOri
ANimutyamula challa lavi nIku kollalA

pOyavE kosaruchalla boMkugolletA , vOri
mAyiMTi challEla nIku manasayyIrA
mUyakuvE challa chADimuchchu golletA, vOri
pOyavO pOvo mAchalla pulu sEla nIkunu

chilukavE gOraMjalla jiDDu golletA , vOri
palachini challa nIku bAti gAdurA
kalachavE lOnichalla gabbi golletA , vOri
tolarA mA challEla doravaiti nIku

ammakuvE challalu vayyAri golleta, vOri
krammara mAtODaniTTe gayyALiMchEvu
sommelaM bOyEvEle soMpu golletA, vOri
dimmari kOnETirAya tiramaiti nIkunu

Tuesday, May 06, 2008

485.ahObalESvaruDu arikuladamanuDu - అహోబలేశ్వరుడు అరికులదమనుడు

Audio link : Balakrishnaprasad
ప|| అహోబలేశ్వరుడు అరికులదమనుడు | మహా మహిమలకు మలసీవాడె ||
చ|| కదలు కన్నులును కరాళవదనము | గుదిగొను భయదపు కోరలను |
అదరు మీసములు అలరగ నవ్వుచు | వుదుట తోడ కొలువున్నాడు వాడె ||
చ|| అతిసిత నఖములు అనంత భుజములు | వితత పరాక్రము వేషమును |
అతుల దీర్ఘజిహ్వయు కడు మెరయగ | మితిలేని కరుణ మెరసీ వాడు ||
చ|| సందడి సౌమ్యములు శంఖచక్రములు | పొందుగ దివిజులు పొగడగను
ఇందిర దొడపై నిడి శ్రీవేంకట- | మందు నిందు కడు అలరీ వాడే ||


pa|| ahObalESvaruDu arikuladamanuDu | mahA mahimalaku malasIvADe ||
ca|| kadalu kannulunu karALavadanamu | gudigonu Bayadapu kOralanu |
adaru mIsamulu alaraga navvucu | vuduTa tODa koluvunnADu vADe ||
ca|| atisita naKamulu anaMta Bujamulu | vitata parAkramu vEShamunu |
atula dIrGajihvayu kaDu merayaga | mitilEni karuNa merasI vADu ||
ca|| saMdaDi saumyamulu SaMKacakramulu | poMduga divijulu pogaDaganu
iMdira doDapai niDi SrIvEMkaTa- | maMdu niMdu kaDu alarI vADE ||

484.vedakina nidiyE vEdArthamu - వెదకిన నిదియే వేదార్థము

Audio download link :
Click here to listen to this kirtana
ప|| వెదకిన నిదియే వేదార్థము | మొదలు తుదలు హరి మూలము ||
చ|| మునుకొని అవయవములు యెన్నైనా | పనిపడి శిరసే ప్రధానము
యెనలేని సురలు యెందరు గలిగిన | మునుపటి హరియే మూలంబు
చ|| మోవని ఇంద్రియములు యెన్నైనా | భావపు మనసే ప్రధానము
యీవల మతములు యెన్ని కలిగినా | మూవురలో హరి మూలంబు ||
చ|| యెరవగు గుణములు యెన్ని కలిగిన | పరమ జ్ఞానము ప్రధానము
యిరవుగ శ్రీ వేంకటేశ్వర నామము | సరవి మంత్రముల సారము


pa|| vedakina nidiyE vEdArthamu | modalu tudalu hari mUlamu ||
ca|| munukoni avayavamulu yennainA | panipaDi SirasE pradhAnamu
yenalEni suralu yeMdaru galigina | munupaTi hariyE mUlaMbu
ca|| mOvani iMdriyamulu yennainA | BAvapu manasE pradhAnamu
yIvala matamulu yenni kaliginA | mUvuralO hari mUlaMbu ||
ca|| yeravagu guNamulu yenni kaligina | parama j~nAnamu pradhAnamu
yiravuga SrI vEMkaTESvara nAmamu | saravi maMtramula sAramu

Monday, May 05, 2008

483.mataMga parvatamu mAlyavaMtamu - మతంగ పర్వతము మాల్యవంతము నడుమ

Audio download link : PriyaSisters
to listen :
మతంగ పర్వతము మాల్యవంతము నడుమ
సతమై శ్రీవేంకటేశ్వరుడున్నవాడు

కొలిచినవారకెల్లా కోరినవరములిచ్చి
తలచినవారినెల్లా ధన్యులజేసి
పొలుపుమిగుల మంచి పువ్వులతోటలనీడ
విలసిల్లీనదివో శ్రీవేంకటేశ్వరుడు

శరణన్నవారికి చనవిచ్చి రక్షించి
గరిమ పూజించువారి కరుణ జూచి
పరిపూర్ణమగు తుంగభద్రాతటామునందు
విరివిగొన్నాడు శ్రీవేంకటేశ్వరుడు

తనునమ్మినవారికి తగినసంపదలిచ్చి
కనినుతించేవారికి కామధేనువై
కనకమయములైన ఘనమైనమేడలలో
వినుతికెక్కెను శ్రీవేంకటేశ్వరుడు


mataMga parvatamu mAlyavaMtamu naDuma
satamai SrIvEMkaTESwaruDunnavADu

kolichinavArakellA kOrinavaramulichchi
talachinavArinellA dhanyulajEsi
polupumigula maMchi puvvulatOTalanIDa
vilasillInadivO SrIvEMkaTESwaruDu

SaraNannavAriki chanavichchi rakshiMchi
garima pUjiMchuvAri karuNa jUchi
paripUrNamagu tuMgabhadrAtaTAmunaMdu
virivigonnADu SrIvEMkaTESwaruDu

tanunamminavAriki taginasaMpadalichchi
kaninutiMchEvAriki kAmadhEnuvai
kanakamayamulaina ghanamainamEDalalO
vinutikekkenu SrIvEMkaTESwaruDu


482.nIkathAmRtamu niratasEvana - నీకథామృతము నిరతసేవన నాకు

Audio download link : Balakrishnaprasad
to listen :

ప|| నీకథామృతము నిరతసేవన నాకు |
చేకొనుట సకల సంసేవనంబటుగాన |

చ|| ఇదియే మంత్రరాజము నాకు నే ప్రొద్దు |
ఇదియే వేద సంహిత పాఠము |
ఇదియె బహుశాస్త్ర మెల్ల చదువుటనాకు |
ఇదియె సంధ్య నాకిదియె జపమటుగాన ||

చ|| ఇదియె బ్రహ్మవిద్యోపదేశము నాకు |
ఇదియె దుఃఖవిరహిత మార్గము |
ఇదియె భవ రోగరహిత భేషజమునాకు |
ఇదియె ఉపనిషద్వ్యాక్య పద్ధతి ||

చ|| ఇదియె దాన ఫలమీ జాలినది నాకు |
ఇదియె తలప పరహిత మార్గము |
ఇదియె తిరువేంకటేశ నీసంస్మరణ- |
మిదియె ఇదియె యిన్నియును నటుగాన ||


pa|| nIkathAmRtamu niratasEvana nAku | cEkonuTa sakala saMsEvanaMbaTugAna |
ca|| idiyE maMtrarAjamu nAku nE proddu | idiyE vEda saMhita pAThamu |
idiye bahuSAstra mella caduvuTanAku | idiye saMdhya nAkidiye japamaTugAna ||
ca|| idiye brahmavidyOpadESamu nAku | idiye du@hKavirahita mArgamu |
idiye Bava rOgarahita BEShajamunAku | idiye upaniShadvyAkya paddhati ||
ca|| idiye dAna PalamI jAlinadi nAku | idiye talapa parahita mArgamu |
idiye tiruvEMkaTESa nIsaMsmaraNa- | midiye idiye yinniyunu naTugAna ||

481.valapulu valapulu vayyALi - వలపులు వలపులు వయ్యాళి

Audio download link : Balakrishnaprasad
to listen :
ప : వలపులు వలపులు వయ్యాళి
చలమరి మరుడును సమేళి

చ : నెలత మోమునకు నీ కనుచూపులు
నిలువున ముత్యపు నివాళి
కొలదికి మీరిన గురుకుచములకును
తొలకు నీ మనసు దువ్వాళి

చ : వనిత నిండుజవ్వన గర్వమునకు
ఘనమగు నీ రతి కరాళి
వెనకముందరల వెలది మేనికిని
పెనగు గోరికొన పిసాళి

చ : పడతి కోరికల భావంబునకును
కడు కడు నీతమి గయ్యాళి
చిడిముడి మగువకు శ్రీవేంకటపతి
విడువని కూటపు విరాళి


pa : valapulu valapulu vayyALi
chalamari maruDunu samELi

cha : nelata mOmunaku nI kanuchUpulu
niluvuna mutyapu nivALi
koladiki mIrina gurukuchamulakunu
tolaku nI manasu duvvALi

cha : vanita niMDujavvana garvamunaku
ghanamagu nI rati karALi
venakamuMdarala veladi mEnikini
penagu gOrikona pisALi

cha : paDati kOrikala bhAvaMbunakunu
kaDu kaDu nitami gayyALi
chiDimuDi maguvaku SrIvEMkaTapati
viDuvani kUTapu virALi

480.miMchi dEvAMganaliTTe - మించి దేవాంగనలిట్టె మెచ్చేరమ్మ

Audio download link : Balakrishnaprasad
to listen : Ragam : Ramakriya, Composer : G.Balakrishnaprasad
మించి దేవాంగనలిట్టె మెచ్చేరమ్మ
యెంచ నలమేల్మంగ యెంతదానవమ్మా

మాటలనే వూరడించి మచ్చికల పొద్దు వుచ్చి
నీటున పతిని తేలించ నేరుతువమ్మ
పాటలనే కరగించి పంతముల మరిగించి
చాటునను ఆతని గూడా జాణవమ్మా

నగుతానే రప్పించి నటనల మెప్పించి
తగుపతి దక్కగొన దంటవమ్మా
పగటుల భ్రమయించి బడినుండే వలపించి
చిగిరించ జేయ పతిచిత్తము వత్తువమ్మా

కాగిటనే చొక్కించి కందువల మొక్కించి
ఆగి పతివురమెక్కేవు అప్పుడే యమ్మ
పాగిన శ్రీవేంకటేశు పట్టపు రాణివి నీవు
నీగని వేడుకతోడ నీవారమమ్మా


miMchi dEvAMganaliTTe mechchEramma
yeMcha nalamElmaMga yeMtadAnavammA

mATalanE vUraDiMchi machchikala poddu vuchchi
nITuna patini tEliMcha nErutuvamma
pATalanE karagiMchi paMtamula marigiMchi
chATunanu Atani gUDA jANavammA

nagutAnE rappiMchi naTanala meppiMchi
tagupati dakkagona daMTavammA
pagaTula bhramayiMchi baDinuMDE valapiMchi
chigiriMcha jEya patichittamu vattuvammA

kAgiTanE chokkiMchi kaMduvala mokkiMchi
Agi pativuramekkEvu appuDE yamma
pAgina SrIvEMkaTESu paTTapu rANivi nIvu
nIgani vEDukatODa nIvAramammA


479.ayamEva ayamEva AdipuruShO - అయమేవ అయమేవ ఆదిపురుషో

Audio download link : Balakrishnaprasad
to listen :
ప|| అయమేవ అయమేవ ఆదిపురుషో |
జయకరం తమహం శరణం భజామి ||

చ|| అయమేవ ఖలుపురా అవనీధరస్తుసో |
వ్యయమేవ వటదళాగ్రాధీశయనహ్ |
అయమేవ దశవిట్ట రవతార రూపై చ్య |
నయమార్గ భువిరక్షణం కరోతి ||

చ|| అయమేవ సతతం శ్రియహ్పతి దేవేషు |
అయమేవ దుష్టదైత్యాంత కస్తు |
అయమేవ సకల భూతాంతరేష్ణు క్రమ్య |
ప్రియభక్తపోషణం పిదృతృనోతు ||

చ|| అయమేవ శ్రీవేంకటాద్రి విరాజితే |
అయమేవ వరదోప్యాచకానా |
అయమేవ వేదవేదాంతశ్చ సూచితో |
అయమేవ వైకుంఠాధీశ్వరస్తు ||


pa|| ayamEva ayamEva AdipuruShO |
jayakaraM tamahaM SaraNaM BajAmi ||

ca|| ayamEva KalupurA avanIdharastusO |
vyayamEva vaTadaLAgrAdhISayanaH |
ayamEva daSaviTTa ravatAra rUpai cya |
nayamArga BuvirakShaNaM karOti ||

ca|| ayamEva satataM SriyaHpati dEvEShu |
ayamEva duShTadaityAMta kastu |
ayamEva sakala BUtAMtarEShNu kramya |
priyaBaktapOShaNaM pidRtRnOtu ||

ca|| ayamEva SrIvEMkaTAdri virAjitE |
ayamEva varadOpyAcakAnA |
ayamEva vEdavEdAMtaSca sUcitO |
ayamEva vaikuMThAdhISvarastu ||


478.tagunayya harinIku dAnamu - తగునయ్య హరినీకు దానము దెచ్చుకొనిన

Audio download link : PriyaSisters
to listen :
తగునయ్య హరినీకు దానము దెచ్చుకొనిన
జగములో భూకాంత సౌభాగ్య లక్ష్మి

కిమ్ముల శిశుపాలుని గెలిచి చేకొంటివిగా
సమ్మతించి రుక్మిణి జయలక్ష్మి
అమ్ముమొనను జలధి నడచి లంక సాధించి
కమ్మర జెకొన్న సీత ఘన వీర లక్ష్మి

నరకాసరునడచి నవ్వుతా జేయివేసితివి
సరిగా సత్యభామెపో సంగ్రామలక్ష్మి
హిరణ్యకశిపు గొట్టి యింద్రాదులకు నీచే
వరమిప్పించిన యాకె వరలక్ష్మి

నిండిన వురము మీద నిఖిల సంపదలతో
అండనుండె యాకెపో ఆదిలక్ష్మి
మెండగు శ్రీవేంకటాద్రిమీద నీసరుస నేగే
గండుమీరె కళాలతో కల్యాణ లక్ష్మి

tagunayya harinIku dAnamu dechchukonina
jagamulO bhUkAMta saubhAgya lakshmi

kimmula SiSupAluni gelichi chEkoMTivigA
sammatiMchi rukmiNi jayalakshmi
ammumonanu jaladhi naDachi laMka sAdhiMchi
kammara jekonna sIta ghana vIra lakshmi

narakAsarunaDachi navvutA jEyivEsitivi
sarigA satyabhAmepO saMgrAmalakshmi
hiraNyakaSipu goTTi yiMdrAdulaku nIchE
varamippiMchina yAke varalakshmi

niMDina vuramu mIda nikhila saMpadalatO
aMDanuMDe yAkepO Adilakshmi
meMDagu SrIvEMkaTAdrimIda nIsarusa nEgE
gaMDumIre kaLAlatO kalyANa lakshmi

Saturday, May 03, 2008

477.marigi vIrepO mAdaivaMbulu - మరిగి వీరెపో మాదైవంబులు

Audio download link : Priyasisters

to listen :

ప|| మరిగి వీరెపో మాదైవంబులు | కెరలిన హరిసంకీర్తనపరులు ||
చ|| వినియెడివీనులు విష్ణుకథలకే | పనిగొందురు మాప్రపన్నులు |
కనియెడి కన్నులు కమలాక్షునియం- | దనువుపరతు రటు హరిసేవకులు ||
చ|| పలికెడి పలుకులు పరమాత్మునికై | యలవరుతురు శరణాగతులు |
తలచేటి తలపులు ధరణీధరుపై | తలచెడి రతిదివ్యులు ||
చ|| కరముల శ్రీపతికైంకర్యములే | మురియుచు జేతురు ముముక్షువులు |
యిరవుగ శ్రీవేంకటేశ్వరుమతమే | సిరుల నమ్ముదురు శ్రీవైష్ణవులు ||


pa|| marigi vIrepO mAdaivaMbulu | keralina harisaMkIrtanaparulu ||
ca|| viniyeDivInulu viShNukathalakE | panigoMduru mAprapannulu |
kaniyeDi kannulu kamalAkShuniyaM- | danuvuparatu raTu harisEvakulu ||
ca|| palikeDi palukulu paramAtmunikai | yalavaruturu SaraNAgatulu |
talacETi talapulu dharaNIdharupai | talaceDi ratidivyulu ||
ca|| karamula SrIpatikaiMkaryamulE | muriyucu jEturu mumukShuvulu |
yiravuga SrIvEMkaTESvarumatamE | sirula nammuduru SrIvaiShNavulu ||

Friday, May 02, 2008

476.ANikADavaTa yaMtaTiki - ఆణికాడవట యంతటికి

Audio download link : Balakrishnaprasad
Link to play in window: you need quictime

raga : durga (?) tuned by Nedunuri Krishnamurty (?)
ఆణికాడవట యంతటికి
జాణవు తెలియము సరిగొనవయ్యా

ముంగిట చెమటల ముత్యపు పూసలు
అంగన లోలో నమ్మీనదె
ఇంగితంపువెల లెరుగుదువటవో
యంగడి బేహారి యవి గొనవయ్యా

మొల్లమి మాచెలిమోవిమాణికము
అల్లవెలకు నీ కమ్మీనదె
తొల్లి నీవు సూదులవాట్లచే
కొల్ల లడిగితట కొనవయ్యా

నిడుదల చూపుల నీలంబులు నీ-
వడిగినంతకే యమ్మీనదే
పడతిదె శ్రీవేంకటపతి నీ వదె
యెడయని కాగిట నిటు గొనవయ్యా


ANikADavaTa yaMtaTiki
jANavu teliyamu sarigonavayyA

muMgiTa chemaTala mutyapu pUsalu
aMgana lOlO nammInade
iMgitaMpuvela leruguduvaTavO
yaMgaDi bEhAri yavi gonavayyA

mollami mAchelimOvimANikamu
allavelaku nI kammInade
tolli nIvu sUdulavATlachE
kolla laDigitaTa konavayyA

niDudala chUpula nIlaMbulu nI-
vaDiginaMtakE yammInadE
paDatide SrIvEMkaTapati nI vade
yeDayani kAgiTa niTu gonavayyA