Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Wednesday, January 30, 2008

402. iravaguvAriki yihapara midiyE - ఇరవగువారికి యిహపర మిదియే

Audio Archive link
Audio link, Sung by MalladiBros, tuned by Nedunuri Krishnamurthy in raga Charukesi
ప|| ఇరవగువారికి యిహపర మిదియే | హరిసేవే సర్వాత్ములకు ||

చ|| దురితమోచనము దుఃఖపరిహరము | హరినామమెపో ఆత్మలకు |
పరమపదంబును భవనిరుహరణము | పరమాత్ముచింతే ప్రపన్నులకు ||
చ|| సారము ధనములు సంతోషకరములు | శౌరికథలు సంసారులకు |
కోరినకోర్కియు కొంగుబంగరువు | సారె విష్ణుదాస్యము లోకులకు ||
చ|| యిచ్చయగుసుఖము యిరవగుపట్టము | అచ్చుతుకృప మోక్షార్థులకు |
అచ్చపుశ్రీవేంకటాధిపుశరణము | రచ్చల మాపాలి రాజ్యపుసుగతి ||

pa|| iravaguvAriki yihapara midiyE | harisEvE sarvAtmulaku ||

ca|| duritamOcanamu duHKapariharamu | harinAmamepO Atmalaku |
paramapadaMbunu BavaniruharaNamu | paramAtmuciMtE prapannulaku ||

ca|| sAramu dhanamulu saMtOShakaramulu | Saurikathalu saMsArulaku |
kOrinakOrkiyu koMgubaMgaruvu | sAre viShNudAsyamu lOkulaku ||

ca|| yiccayagusuKamu yiravagupaTTamu | accutukRupa mOkShArthulaku |
accapuSrIvEMkaTAdhipuSaraNamu | raccala mApAli rAjyapusugati ||
Meaning by sri GB SankaraRao
శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యమ్, ఆత్మ నివేదనం అంటూ తొమ్మిది రకాల భక్తి సిద్ధాంతాలను భాగవతం ప్రస్తావిమ్చింది. వీటిని నవవిధ భక్తులు అంటారు. భక్తులు వీటిలో ఏ పద్ధతిఅనా అవలంబించి శ్రీహరిని (కైవల్యం లేదం మోక్షం) చేరుకోవచ్చు. ఈ భక్తి పద్ధతులన్నీ హరి సేవకు ప్రతిరూపాలు మరియు ప్రత్యక్ష రూపాలు కాబట్టి అన్నమయ్య ఈ పాటలో ఇలా అంటున్నాడు ఇహపరలోకాలలో భగవంతుని ఆశ్రయం పొందదలచిన వారికి హరిసేవ అనునది మార్గము. కాబట్టి ఆ మార్గాన్ని అనుసరించండి. మొదటి చరణంలో కీర్తనాన్ని (హరినామము), స్మరణాన్ని (పరమాత్మ చింత), రెండవ చరణంలో శ్రవణాన్ని (శౌరి కథలు వినడం), దాస్యాన్ని మూడవ చరణంలో ఆత్మనివేదనాన్ని (శరణాగతి) అన్నమాచార్యుల వారు ప్రస్తావిస్తున్నారు.

ఇరవగు వారికి = (స్థానం) ఆశ్రయించిన లేదా కోరిన వారికి;
భవనిరుహరనము = జన్మలను నివారించునది;
పరమాత్మ చింత = పరమాత్మునిపై ఆలోచన (ధ్యాస)

Sunday, January 27, 2008

401.uyyAla Upulu O muddulayya - ఉయ్యాల ఊపులు ఓ ముద్దులయ్య

Audio link, in raga Anandabhairavi
ఉయ్యాల ఊపులు ఓ ముద్దులయ్య
వెయ్యారు గోపికలు వేడుకనూచెదరు

భోగీంద్రతల్పుడా భువనవిఖ్యాతా
గోగోప రక్షకా కువలయాధీశా
ఆగమసన్నుతా అచ్యుతానందా
యోగనిద్ర పోవయ్య యోగీంద్రవంద్యా

దెసలందువెలిగెటి దేవర్షివరులు
ప్రసరించి బంగారు భవనంబులోన
కొసరక నిద్రించు; గీవిందాయనుచు-
పసమీర పాడెదరు పన్నగశయనా

సన్నుతించెదరయ్య సద్భాగవతులు
పన్నగ(?) శ్రీభూమి వనితలు చేరి
ఉన్నతిపదములను వత్తెదరు నిద్రించు
వెన్నుడా ప్రసన్న వేంకటరమణా


uyyAla Upulu O muddulayya
veyyAru gOpikalu vEDukanUchedaru

bhOgIndratalpuDA bhuvanavikhyAtA
gOgOpa rakshakA kuvalayAdhISA
AgamasannutA achyutAnaMdA
yOganidra pOvayya yOgIMdravaMdyA

desalaMduveligeTi dEvarshivarulu
prasariMchi baMgAru bhavanaMbulOna
kosaraka nidriMchu; gIviMdAyanuchu-
pasamIra pADedaru pannagaSayanA

sannutiMchedarayya sadbhAgavatulu
pannaga(?) SrIbhUmi vanitalu chEri
unnatipadamulanu vattedaru nidriMchu
vennuDA prasanna vEMkaTaramaNA

Saturday, January 26, 2008

400.maMgaLamu gOviMdunaku - మంగళము గోవిందునకు


Audio link 1 : Balakrishnaprasad
Audio link 2 : Tualsi Ranganath
ప మంగళము గోవిందునకు జయమంగళము గరుడధ్వజునకును
మంగళము సర్వాత్మునకు ధర్మస్వరూపునకూ, జయజయ

చ ఆదికినినాదైనదేవున కచ్యుతున కంభోజణాభున-
కాదికూర్మంబై నజగదాధారమూర్తికిని

వేదరక్షకునకును సంతతవేదమార్గ విహారునకు బలి-
భేదికిని సామాదిగానప్రియవిహారునకు


చ హరికి బరమేశ్వరునకును శ్రీధరునకును గాలాంతకునకును
పరమపురుషోత్తమునకును బహుబంధదూరునకు

సురమునిస్తోత్రునకు దేవాసురగణశ్రేష్ఠునకు కరుణా-
కరునకును గాత్యాయనీనుతకలితనామునకు

చ పంకజాసనవరదునకు భవపంకవిచ్ఛేదునకు భవునకు
శంకరున కవ్యక్తునకు నాశ్చర్యరూపునకు

వేంకటాచలవల్లభునకుమ విశ్వమూర్తికి నీశ్వరునకును
పంకజాకుచకుంభకుంకుమ పంకలోలునకు

pa maMgaLamu gOviMdunaku jayamaMgaLamu garuDadhvajunakunu maMgaLamu sarvAtmunaku dharmasvarUpunakU, jayajaya
ca AdikininAdainadEvuna kacyutuna kaMBOjaNABuna- kAdikUrmaMbai najagadAdhAramUrtikini vEdarakShakunakunu saMtatavEdamArga vihArunaku bali- BEdikini sAmAdigAnapriyavihArunaku
ca hariki baramESvarunakunu SrIdharunakunu gAlAMtakunakunu paramapuruShOttamunakunu bahubaMdhadUrunakusuramunistOtrunaku dEvAsuragaNaSrEShThunaku karuNA- karunakunu gAtyAyanInutakalitanAmunaku
ca paMkajAsanavaradunaku BavapaMkavicCEdunaku Bavunaku SaMkaruna kavyaktunaku nAScaryarUpunaku vEMkaTAcalavallaBunakuma viSvamUrtiki nISvarunakunu paMkajAkucakuMBakuMkuma paMkalOlunaku

Saturday, January 19, 2008

399.aMtaraMgamella SrIhariki - అంతరంగమెల్ల శ్రీహరికి

Audio link :
ప|| అంతరంగమెల్ల శ్రీహరికి ఒప్పించుకుంటె | వింతవింత విధముల వీడునా బంధములు ||
చ|| మనుజుడై ఫలమేది మరిజ్ఞాని యౌదాకా | తనువెత్తి ఫలమేది దయగలుగుదాకా |
ధనికుడై ఫలమేది ధర్మము సేయుదాకా | పనిమాలి ముదిసితే పాసెనా భవము ||
చ|| చదివియు ఫలమేది శాంతము కలుగుదాకా | పెదవెత్తి ఫలమేది ప్రియమాడు దాకా |
మదిగల్గి ఫలమేది మాధవుదలచు దాకా | ఎదుట తాను రాజైతే ఏలెనాపరము ||
చ|| పావనుడై ఫలమేది భక్తి కలిగినదాకా | జీవించి ఫలమేది చింత దీరుదాకా |
వేవేల ఫలమేది వేంకటేశు గన్నదాకా | భావించితా దేవుడైతే ప్రత్యక్షమౌనా ||


pa|| aMtaraMgamella SrIhariki oppiMcukuMTe | viMtaviMta vidhamula vIDunA baMdhamulu ||
ca|| manujuDai PalamEdi marij~nAni yaudAkA | tanuvetti PalamEdi dayagalugudAkA |
dhanikuDai PalamEdi dharmamu sEyudAkA | panimAli mudisitE pAsenA Bavamu ||
ca|| cadiviyu PalamEdi SAMtamu kalugudAkA | pedavetti PalamEdi priyamADu dAkA |
madigalgi PalamEdi mAdhavudalacu dAkA | eduTa tAnu rAjaitE ElenAparamu ||
ca|| pAvanuDai PalamEdi Bakti kaliginadAkA | jIviMci PalamEdi ciMta dIrudAkA |
vEvEla PalamEdi vEMkaTESu gannadAkA | BAviMcitA dEvuDaitE pratyakShamaunA ||

Malladi Brothers..

398.Emani pogaDavachchu nItani - ఏమని పొగడవచ్చు నీతని ప్రభావము


Audio link : Balakrishnaprasad
ఏమని పొగడవచ్చు నీతని ప్రభావము
వేమరు నోపుణ్యులాల వినరో యీకతలు

అనంతసూర్యతేజుడట కాంతి చెప్పనెంత
దనుజాంతకుండట ప్రతాపమెంత
మనసిజగురుడట మరిచక్కదనమెంత
వనజజుగనినట్టివాడట ఘనతెంత

గంగాజనకుడాట కడుజెప్పే పుణ్యమెంత
చెంగట భూకాంతుడట సింగార మెంత
రంగగు లక్ష్మీశుడట రాజసము లెంచ నెంత
అంగవించు సర్వేశుడట సంపదెంత

మాయానాథుడట మహిమ వచించు టెంత
యేయెడ దా విష్ణుడట యిరవెంత
పాయక శ్రీవేంకటాద్రిపతియై వరములిచ్చే
వేయిరూపులవాడట విస్తార మెంత


Emani pogaDavachchu nItani prabhAvamu
vEmaru nOpuNyulAla vinarO yIkatalu

anaMtasUryatEjuDaTa kAMti cheppaneMta
danujAMtakuMDaTa pratApameMta
manasijaguruDaTa marichakkadanameMta
vanajajuganinaTTivADaTa ghanateMta

gaMgAjanakuDATa kaDujeppE puNyameMta
cheMgaTa bhUkAMtuDaTa siMgAra meMta
raMgagu lakshmISuDaTa rAjasamu leMcha neMta
aMgaviMchu sarvESuDaTa saMpadeMta

mAyAnAthuDaTa mahima vachiMchu TeMta
yEyeDa dA vishNuDaTa yiraveMta
pAyaka SrIvEMkaTAdripatiyai varamulichchE
vEyirUpulavADaTa vistAra meMta

397.karuNAnidhiM gadAdharaM - కరుణానిధిం గదాధరం

Audio link : sung by Balakrishnaprasad and explanation by Dr.PappuVenugopalarao
ప|| కరుణానిధిం గదాధరం | శరణాగతవత్సలం భజే |
చ|| శుకవరదం కౌస్తుభాభరణం | అకారణప్రియ మనేకదం |
సకలరక్షకం జయాధికం సే- | వకపాలక మేవం భజే ||
చ|| వురగశయనం మహోజ్జ్వలం తం | గరుడారూఢం కమనీయం |
పరమపదేశం పరమం భవ్యం | హరిం దనుజభయదం భజే ||
చ|| లంకాహరణం లక్ష్మీరమణం | పంకజసంభవప్రియం |
వేంకటేశం వేదనిలయం శు- | భాంకం లోకమయం భజే ||


pa|| karuNAnidhiM gadAdharaM | SaraNAgatavatsalaM BajE |
ca|| SukavaradaM kaustuBABaraNaM | akAraNapriya manEkadaM |
sakalarakShakaM jayAdhikaM sE- | vakapAlaka mEvaM BajE ||
ca|| vuragaSayanaM mahOjjvalaM taM | garuDArUDhaM kamanIyaM |
paramapadESaM paramaM BavyaM | hariM danujaBayadaM BajE ||
ca|| laMkAharaNaM lakShmIramaNaM | paMkajasaMBavapriyaM |
vEMkaTESaM vEdanilayaM Su- | BAMkaM lOkamayaM BajE ||

pic : Dr Sripada Pinakapani 
recording : Sri Malladi Suribabu , Sri TP chakrapani in SACRED paniniyam program.
 

396.gOviMda gOviMdayani koluvarE - గోవింద గోవిందయని కొలువరే

Audio link : sung by Priya Sis, in Brindavani ragam
గోవింద గోవిందయని కొలువరే
గోవిందాయని కొలువరే

హరియచ్యుతాయని పాడరే
పురుషోత్తమాయని పొగడరే
పరమపురుషాయని పలుకరే
సిరివరయనుచును చెలగరే జనులు
.......గోవింద గోవిందా ......

పాండవవరదా అని పాడరే
అండజవాహను కొనియాడరే
కొండలరాయనినే కోరరే
దండితో మాధవునినే తలచరో జనులు
.........గోవింద గోవిందా ......

దేవుడు శ్రీవిభుడని తెలియరే
శోభలయనంతుని చూడరే
శ్రీవేంకటనాథుని చేరరే
పావనమైయెపుడును బతుకరే జనులు
..........గోవింద గోవిందా ......


gOviMda gOviMdayani koluvarE
gOviMdAyani koluvarE

hariyachyutAyani pADarE
purushOttamAyani pogaDarE
paramapurushAyani palukarE
sirivarayanuchunu chelagarE janulu

gOviMda gOviMdA ......

pAMDavavaradA ani pADarE
aMDajavAhanu koniyADarE
koMDalarAyaninE kOrarE
daMDitO mAdhavuninE talacharO janulu

gOviMda gOviMdA ......

dEvuDu SrIvibhuDani teliyarE
SObhalayanaMtuni chUDarE
SrIvEMkaTanAthuni chErarE
pAvanamaiyepuDunu batukarE janulu

gOviMda gOviMdA ......

(Please let me know if they are any mistakes in the lyrics)

395.lalitalAvaNya vilAsamutODa - లలితలావణ్య విలాసముతోడ

Audio link (tuned and sung by Chakrapani)
లలితలావణ్య విలాసముతోడ
నెలత ధన్యత గలిగె నేటితోడ

కుప్పలుగా మైనసలుకొన్న కస్తూరితోడ
తొప్పదోగేటి (గెడి?) చెమటతోడ
అప్పుడటు శశిరేఖలైన చను(గవతోడ
దప్పిదేరేటి (రెడి?) మోము)దమ్మితోడ

కులుకు (గబరీభరము కుంతలంబులతోడ
తొల(గ( దోయని ప్రేమతోడ
మొలకనవ్వులు దొలకు ముద్దుజూపుల తోడ
పులకలు పొడవైన పొలుపుతోడ

తిరువేంకటాచధిపుని మన్ననతోడ
సరిలేని దివ్యవాసనలతోడ
పరికించరాని అరవిరిభావముతోడ
సిరి దొల (లం?) కెడి చిన్నిసిగ్గుతోడlalitalAvaNya vilAsamutODa
nelata dhanyata galige nETitODa

kuppalugA mainasalukonna kastUritODa
toppadOgETi (geDi?) chemaTatODa
appuDaTu SaSirEkhalaina chanu(gavatODa
dappidErETi (reDi?) mOmu)dammitODa

kuluku (gabarIbharamu kuMtalaMbulatODa
tola(ga( dOyani prEmatODa
molakanavvulu dolaku muddujUpula tODa
pulakalu poDavaina poluputODa

tiruvEMkaTAchadhipuni mannanatODa
sarilEni divyavAsanalatODa
parikiMcharAni araviribhAvamutODa
siri dola (laM?) keDi chinnisiggutODa

Thursday, January 17, 2008

394.Emi sEyudunamma - ఏమి సేయుదునమ్మ

Audio link, a wonderful srungara kirtana , sung by Balakrishnaprasad ,
( light music..)
ఏమి సేయుదునమ్మ యిన్నియును నిటుగూడె
తామసపు ప్రేమ వేదన( బాయనీదు ||

కినిసి నే సొలసి పలికెద నంటినా యతని-
నెనయు(దడ(బాటు నోరెత్తనీదు
చెనకి యలపార జూచెద నంటినా యతని-
కను(గవ జలంబు సరుగన( జూడనీదు ||

కిందుపడి కదిసి మ్రొక్కెద నంటినా యతని-
యంది (నంది?) పరవశము చేయూడ నీదు
డెందంబు మఱచి యుండెద నంటినా యతని(
జెందిన తలపు మఱచియు మఱవనీదు ||


తిరువేంకటేశు (బొందితినంటినా యతని-
దొరతనము నాగరిమ దోచనీదు
సిరిదొల(కు రతుల నలసితి నంటినా యతని-
సరసంబు వేడుకల చాలించనీదు ||


Emi sEyudunamma yinniyunu niTugUDe
tAmasapu prEma vEdana( bAyanIdu ||

kinisi nE solasi palikeda naMTinA yatani-
nenayu(daDa(bATu nOrettanIdu
chenaki yalapAra jUcheda naMTinA yatani-
kanu(gava jalaMbu sarugana( jUDanIdu ||

kiMdupaDi kadisi mrokkeda naMTinA yatani-
yaMdi (naMdi?) paravaSamu chEyUDa nIdu
DeMdaMbu ma~rachi yuMDeda naMTinA yatani(
jeMdina talapu ma~rachiyu ma~ravanIdu ||


tiruvEMkaTESu (boMditinaMTinA yatani-
doratanamu nAgarima dOchanIdu
siridola(ku ratula nalasiti naMTinA yatani-
sarasaMbu vEDukala chAliMchanIdu ||

Wednesday, January 16, 2008

393.vijAtulanniyu vRuthA vRuthA - విజాతులన్నియు వృథా వృథా

Audio link : Balakrishnaprasad (tatwam.)
ప|| విజాతులన్నియు వృథా వృథా |
అజామిళాదుల కది యేజాతి ||

చ|| జాతిభేదములు శరీర గుణములు |
జాతి శరీరము సరి తోడనే చెడు |
ఆతుమ పరిశుద్ధంబెప్పుడును అది నిర్దోషంబనాది |
ఈతల హరి విజ్ఞానపు దాస్యం యిదియొక్కటెపో ||

చ|| హరియిందరిలో నంతరాత్ముడిదె |
ధరణి జాతి భేదము లెంచిన |
పరమయోగులీ భావ మష్ట మదము భవ వికారమని మానిరి |
ధరణిలోన పరతత్త్వ జ్ఞానము ధర్మమూలమే సుజాతి ||

చ|| లౌకిక వైదిక లంపటులకు నివి |
కైకొను నవశ్య కర్తవ్యంబులు |
శ్రీ కాంతుడు శ్రీ వేంకటపతి సేసిన సంపాదన మిందరికి |
మేకొని ఇన్నియు మీరిన వారికి మీనామమే సుజాతి ||pa|| vijAtulanniyu vRuthA vRuthA |
ajAmiLAdula kadi yEjAti ||

ca|| jAtiBEdamulu SarIra guNamulu |
jAti SarIramu sari tODanE ceDu |
Atuma pariSuddhaMbeppuDunu adi nirdOShaMbanAdi |
Itala hari vij~nAnapu dAsyaM yidiyokkaTepO ||

ca|| hariyiMdarilO naMtarAtmuDide |
dharaNi jAti BEdamu leMcina |
paramayOgulI BAva maShTa madamu Bava vikAramani mAniri |
dharaNilOna paratattva j~nAnamu dharmamUlamE sujAti ||

ca|| laukika vaidika laMpaTulaku nivi |
kaikonu navaSya kartavyaMbulu |
SrI kAMtuDu SrI vEMkaTapati sEsina saMpAdana miMdariki |
mEkoni inniyu mIrina vAriki mInAmamE sujAti ||

392.anni simgArAlu nIke amarugAka - అన్ని సింగారాలు నీకె అమరుగాక

Audio link : Tuned and sung by Chakrapani in raga rEgupti
అన్ని సింగారాలు నీకె అమరుగాక
యన్నిటా దేవతలు నిన్నిందుకే మెచ్చేరు ||

చందురుని వంటిమోము జలజాలే కన్నులట
యిందిర నీకే తగు నీకొత్తలు
గొంది నొకటొకటికి( గూడవందు రివి నీకు
పొందై పాలవెల్లి తోడబుట్లే కావా ||

ముక్కు సంపెంగవంటిది ముంగురులు తేంట్లట
ఇక్కువలు నీకే తగు నీ కొత్తలు
అక్కున వరలక్ష్మివి హరి వసంతమాధవు(
డెక్కడా మీ కిద్దరికి యెనయికే కాదా ||

ధర నడుము సింహము తగు గజగమనాలు
తిరమై శ్రీవేంకటేశుదేవి నీకే పో
నరసింహుడై యుండి కరిగాచినట్టివాని-
సురత మందితిగాన చుట్టమువేకావా ||


anni simgArAlu nIke amarugAka
yanniTA dEvatalu ninniMdukE mechchEru ||

chaMduruni vaMTimOmu jalajAlE kannulaTa
yiMdira nIkE tagu nIkottalu
goMdi nokaTokaTiki( gUDavaMdu rivi nIku
poMdai pAlavelli tODabuTlE kAvA ||

mukku saMpeMgavaMTidi muMgurulu tEMTlaTa
ikkuvalu nIkE tagu nI kottalu
akkuna varalakshmivi hari vasaMtamAdhavu(
DekkaDA mI kiddariki yenayikE kAdA ||

dhara naDumu siMhamu tagu gajagamanAlu
tiramai SrIvEMkaTESudEvi nIkE pO
narasiMhuDai yuMDi karigAchinaTTivAni-
surata maMditigAna chuTTamuvEkAvA ||

Tuesday, January 15, 2008

391.SrIpati puranAyaka - శ్రీపతి పురనాయక

Audio link , in raga bouli, sung by Balakrishnaprasad
శ్రీపతి పురనాయక జయ
చింతితాభీష్ట దాయక ||

ఉన్నతోన్నత విగ్రహ దాసోపరిస్థానుగ్రహ
సన్నుతామర సుగ్రహా సామవేద పరిగ్రహా

జానకీ ప్రియకారక శివ సాధితాఖిల తారక
మానుషాహిత మారక మామకాఘ నివారక ||

శ్రీవేంకట నాధరూపక సంచిత రఘుకుల దీపక
భావ సంతోష ప్రాపకాఅభంగ మంజుల చాపక ||


SrIpati puranAyaka jaya
chiMtitAbhIShTa dAyaka ||

unnatOnnata vigraha dAsOparisthAnugraha
sannutAmara sugrahA sAmavEda parigrahA

jAnakI priyakAraka Siva sAdhitAkhila tAraka
mAnushAhita mAraka mAmakAgha nivAraka ||

SrIvEMkaTa nAdharUpaka saMchita raghukula dIpaka
bhAva saMtOsha prApakAabhaMga maMjula chApaka ||

Monday, January 14, 2008

390. nEDe nAgavelli - నేడె నాగవెల్లి

Audio link : Balakrishnaprasad in raga bhairavi
నేడె నాగవెల్లి నేడే ఇల్లునింపులు
పోడిమి గోవిందపతి భోగించీ నిదివో

అల్లదే దేవుని రథ మల్లదే గరుడ ద్వజ-
మెల్ల లోకములు గెల్చి యేగీనదే
ఇల్లిదే లక్ష్మీ భూము లిద్దరు దేవుళ్ళు (వీరె)
చల్లేరు శాసలు తాము సరికి బేసికిని

సేనాపతి అల్లవాడె చేరి దేవతలు వారె
శ్రీనారాయణుడు చెలగీ నదే
ఆనుక అడుగడుగడుకు ఆరగించీ వీధులను
వానలుగా అందరికీ వరము లొసగుచు

దేవదుందుభులు మ్రోసె దిక్కులెల్లా చల్లనాయె
శ్రీ వేంకటేశుడితడె చిత్తగించీని
సేవించరో భావించరో జీవులాల బ్రతుకుడు
వేవేలు శోభనముల వేడుక కాడితడు ||nEDe nAgavelli nEDE illuniMpulu
pODimi gOvimdapati bhOgiMchI nidivO

alladE dEvuni ratha malladE garuDa dwaja-
mella lOkamulu gelchi yEgInadE
illidE lakshmI bhUmu liddaru dEvuLLu (vIre)
challEru SAsalu tAmu sariki bEsikini

sEnApati allavADe chEri dEvatalu vAre
SrInArAyaNuDu chelagI nadE
Anuka aDugaDugaDuku AragiMchI vIdhulanu
vAnalugA aMdarikI varamu losaguchu

dEvaduMdubhulu mrOse dikkulellA challanAye
SrI vEMkaTESuDitaDe chittagiMchIni
sEviMcharO bhAviMcharO jIvulAla bratukuDu
vEvElu SObhanamula vEDuka kADitaDu ||

Saturday, January 12, 2008

389.kolanilOna munu gOpikalu - కొలనిలోన మును గోపికలు

Ragam : kamas, adi talam, composer : Nedunuri Krishnamurty
Audio link : Balakrishnaprasad , in folk styleAudio link : Nityasantoshini

ప|| కొలనిలోన మును గోపికలు | మొలక నవ్వులతో మ్రొక్కిరినీకు ||
చ|| పిరుదులు దాటిన పింఛపు టలకల | తురుములు వీడగ తొయ్యలులు |
అరిది నితంబులందునె దాచుక | మురిపెపు కరముల మ్రొక్కిరినీకు ||
చ|| నిద్దపు మానము నెలతలు లోగుచు | గద్దరి తొడలనె గట్టుచును |
ముద్దుటుంగరంబుల కరములతో | ముద్దులు గునియుచు మ్రొక్కిరినీకు ||
చ|| పాలిండ్ల పెనుభారంబుల | మూలపు మెరుగులు ముంచగను |
వేలపు ప్రియముల వేంకటేశనిను | మూలకుపిలచుచు మ్రొక్కిరినీకు ||


pa|| kolanilOna munu gOpikalu | molaka navvulatO mrokkirinIku ||
ca|| pirudulu dATina piMCapu Talakala | turumulu vIDaga toyyalulu |
aridi nitaMbulaMdune dAcuka | muripepu karamula mrokkirinIku ||
ca|| niddapu mAnamu nelatalu lOgucu | gaddari toDalane gaTTucunu |
mudduTuMgaraMbula karamulatO | muddulu guniyucu mrokkirinIku ||
ca|| pAliMDla penuBAraMbula | mUlapu merugulu muMcaganu |
vElapu priyamula vEMkaTESaninu | mUlakupilacucu mrokkirinIku ||

Thursday, January 10, 2008

388.iMtakaMTE Ganamika lEdu - ఇంతకంటే ఘనమిక లేదు

Audio archive link : Sung by Malladibrothers, tuned by Sripadapinakini

Audio link2
ప|| ఇంతకంటే ఘనమిక లేదు | సంతత సౌఖ్యము జనార్దననుడే ||
చ|| భయ నివారణము పరమాత్ముని స్తుతి | జయ కారణ మీశ్వర చింత |
అయుత పుణ్యఫల మచ్యుతుని సేవ | క్రియతో నిజమెరిగిన వారికి ||
చ|| కర్మహరము శ్రీకాంతు దరిసనము | ధర్మరాసి మాధవు శరణు |
అర్మిలి సంపద లనంతుని తగులు | నిర్మలముగ పూనిన దాసులకు ||
చ|| ఆగమోక్తమీ హరికైంకర్యము | భోగము విష్ణుని పూజ ఇది |
యోగము శ్రీవేంకటోత్తముని కొలువు | బాగులు నేర్చిన ప్రపన్నులకు ||


pa|| iMtakaMTE Ganamika lEdu | saMtata sauKyamu janArdananuDE ||
ca|| Baya nivAraNamu paramAtmuni stuti | jaya kAraNa mISvara ciMta |
ayuta puNyaPala macyutuni sEva | kriyatO nijamerigina vAriki ||
ca|| karmaharamu SrIkAMtu darisanamu | dharmarAsi mAdhavu SaraNu |
armili saMpada lanaMtuni tagulu | nirmalamuga pUnina dAsulaku ||
ca|| AgamOktamI harikaiMkaryamu | BOgamu viShNuni pUja idi |
yOgamu SrIvEMkaTOttamuni koluvu | bAgulu nErcina prapannulaku ||

Wednesday, January 09, 2008

387.Edi nijaMbani eTuvale - ఏది నిజంబని ఎటువలె నమ్ముదు


Audio link from , sung by Malldibrothers, tuned in raga :Saveri by Sripadapinakini
ప|| ఏది నిజంబని ఎటువలె నమ్ముదు | పోదితోడ నన్ను బోధింపవే ||

చ|| నానా రూపులు నరహరి నీవని | పూనిన విధులిటి పొగడెడిని |
మానక హేయము మరి వుపాదేయము | కానవచ్చి యిల గలిగి యున్నవి ||
చ|| సత్తు అసత్తని సర్వము నీవని | చిత్తగించి శ్రుతి చెప్పెడిని |
ఉత్తమ మధ్యమ మొగిగలదని మరి | ఇత్తల శాస్త్రము లేర్పరిచీని ||

చ|| భావాభావము పరమము నీవని | దైవజ్ఞులు నిను తలచెదరు |
శ్రీ వేంకటగిరి చెలగిన నీవే తావుగ మదిలో తగిలితివి ||

pa|| Edi nijaMbani eTuvale nammudu | pOditODa nannu bOdhiMpavE ||
ca|| nAnA rUpulu narahari nIvani | pUnina vidhuliTi pogaDeDini |
mAnaka hEyamu mari vupAdEyamu | kAnavacci yila galigi yunnavi ||
ca|| sattu asattani sarvamu nIvani | cittagiMci Sruti ceppeDini |
uttama madhyama mogigaladani mari | ittala SAstramu lErparicIni ||
ca|| BAvABAvamu paramamu nIvani | daivaj~nulu ninu talacedaru |
SrI vEMkaTagiri celagina nIvE tAvuga madilO tagilitivi ||

Monday, January 07, 2008

386.vADe vEMkaTAdrimIda varadaivamu - వాడె వేంకటాద్రిమీద వరదైవము


Audio arvhice link : Malladibrothers, raga : Vasanta , composed by SripadaPinakini
ప|| వాడె వేంకటాద్రిమీద వరదైవము | పోడమితో బొడచూపె బొడవైన దైవము ||
చ|| వొక్కొక్కరోమకూపాన నొగి బ్రహ్మాండకోట్లు | పిక్కటిల్ల వెలుగొందే పెనుదైవము |
పక్కనను తనలోని పదునాలుగులోకాలు | తొక్కి పాదానగొలచేదొడ్డదైవము ||
చ|| వేదశాస్త్రాలు నుతించి వేసరి కానగలేని- | మోదపుపెక్కుగుణాలమూలదైవము |
పోది దేవతలనెల్ల బుట్టించ రక్షించ | ఆదికారణంబైన అజునిగన్నదైవము ||
చ|| సరుస శంఖచక్రాలు సరిబట్టి యసురల | తరగ పడవేసినదండిదయివమా |
సిరి వురమున నించి శ్రీవేంకటేశుడయి | శరణాగతులగాచేసతమయినదయివము ||
pa|| vADe vEMkaTAdrimIda varadaivamu | pODamitO boDacUpe boDavaina daivamu ||
ca|| vokkokkarOmakUpAna nogi brahmAMDakOTlu | pikkaTilla velugoMdE penudaivamu |
pakkananu tanalOni padunAlugulOkAlu | tokki pAdAnagolacEdoDDadaivamu ||
ca|| vEdaSAstrAlu nutiMci vEsari kAnagalEni- | mOdapupekkuguNAlamUladaivamu |
pOdi dEvatalanella buTTiMca rakShiMca | AdikAraNaMbaina ajunigannadaivamu ||
ca|| sarusa SaMKacakrAlu saribaTTi yasurala | taraga paDavEsinadaMDidayivamA |
siri vuramuna niMci SrIvEMkaTESuDayi | SaraNAgatulagAcEsatamayinadayivamu ||

Bombay Sisters

385.parusamu sOkaka pasiDaunA - పరుసము సోకక పసిడౌనా

Audio link: Malladi Brothers, Raga Kedaram
ప|| పరుసము సోకక పసిడౌనా | పురుషోత్తముడే బుద్ధిచ్చు గాక ||
చ|| భువి భోగములకు పుట్టిన దేహము | వివరపు మోక్షము వెదకీనా |
ఇవల సకలమును యేలేటి దేవుడు | తవిలి రక్షించుట ధర్మము గాక ||
చ| ఘనమగు సంసార కారణ జీవుడు | తన సుజ़్జానము తలచీనా |
వెనుక మునుప శ్రీ వేంకట పతియే | కనుగొని మమ్మిట గాచుట గాక ||


pa|| parusamu sOkaka pasiDaunA | puruShOttamuDE buddhiccu gAka ||
ca|| Buvi BOgamulaku puTTina dEhamu | vivarapu mOkShamu vedakInA |
ivala sakalamunu yElETi dEvuDu | tavili rakShiMcuTa dharmamu gAka ||
ca| Ganamagu saMsAra kAraNa jIvuDu | tana suj~jAnamu talacInA |
venuka munupa SrI vEMkaTa patiyE | kanugoni mammiTa gAcuTa gAka ||

Friday, January 04, 2008

384.evvAru lErU - ఎవ్వారు లేరూ హితవుచెప్పగ

Audio link : Ragam varali 1.M.Balamuralikrishna2.Nukala Chinasatyanarayana , meaning and rendition
ఎవ్వారు లేరూ హితవుచెప్పగ వట్టి-
నొవ్వుల(బడి నేము నొగిలేమయ్యా

అడవి( బడినవాడు వెడల(జోటులేక
తొడరి కంపలకిందు దూరినట్లు
నడుమ దురితకాననములతరి(బడి
వెడలలేక నేము విసిగేమయ్యా

తెవులువడినవాడు తినబోయి మధురము
చవిగాక పులుసులు చవిగోరినట్లు
భవరోగముల( బడి పరమామృతము నోర(
జవిగాక భవములు చవులాయనయ్యా

తనవారి విడిచి యితరమైనవారి-
వెనక( దిరిగి తా వెఱ్ఱైనట్లు
అనయము తిరువేంకటాధీశు( గొలువక
మనసులోనివాని మఱచేమయ్యా


evvAru lErU hitavucheppaga vaTTi-
novvula(baDi nEmu nogilEmayyA

aDavi( baDinavADu veDala(jOTulEka
toDari kaMpalakiMdu dUrinaTlu
naDuma duritakAnanamulatari(baDi
veDalalEka nEmu visigEmayyA

tevuluvaDinavADu tinabOyi madhuramu
chavigAka pulusulu chavigOrinaTlu
bhavarOgamula( baDi paramAmRtamu nOra(
javigAka bhavamulu chavulAyanayyA

tanavAri viDichi yitaramainavAri-
venaka( dirigi tA ve~r~rainaTlu
anayamu tiruvEMkaTAdhISu( goluvaka
manasulOnivAni ma~rachEmayyA

383.chUDarammA celulAla - చూడరమ్మా చెలులాల


Audio Archive Link
ప|| చూడరమ్మా చెలులాల సుదతి చక్కదనాలు | కూడుకొన్న పతి కాంతి గురులే పోలెను ||
చ|| మొగము చందురు బోలె ముంచిన యీ యిందిరకు | తగిన తోడ బుట్టుగా నాతడే కనక |
నగ నమౄతము బోలె నలినాక్షి కదియును | తగిన పుట్టిన యింటి ధనమే కనక ||
చ|| సతి గుణ మింతాను సముద్రమునే పోలె | తతి నాతడీకెకు తండ్రి గనక |
మితిగా గన్నులు గండు మీసముల బోలె నవి | గతి గూడి తమ వారి కడవే కనక ||
చ|| తరుణి పాదాలు కల్పతరువు చిగురు బోలె | పరగగ దనవెను బల మంటాను |
గరిమ శ్రీ వేంకటేశు గైకొని పెండ్లాడి యీపె | సరవు లాతని బోలె సరసుడంటాను ||

pa|| cUDarammA celulAla sudati cakkadanAlu | kUDukonna pati kAMti gurulE pOlenu ||
ca|| mogamu caMduru bOle muMcina yI yiMdiraku | tagina tODa buTTugA nAtaDE kanaka |
naga namRutamu bOle nalinAkShi kadiyunu | tagina puTTina yiMTi dhanamE kanaka ||
ca|| sati guNa miMtAnu samudramunE pOle | tati nAtaDIkeku taMDri ganaka |
mitigA gannulu gaMDu mIsamula bOle navi | gati gUDi tama vAri kaDavE kanaka ||
ca|| taruNi pAdAlu kalpataruvu ciguru bOle | paragaga danavenu bala maMTAnu |
garima SrI vEMkaTESu gaikoni peMDlADi yIpe | saravu lAtani bOle sarasuDaMTAnu ||

Wednesday, January 02, 2008

382.AtaDevvADu chUparE ammalAla - ఆతడెవ్వాడు చూపరే అమ్మలాల


Audio Archive link: Balakrishnaprasad
ఆతడెవ్వాడు చూపరే అమ్మలాల
ఏతుల నాడేటిక్రిష్ణుడీతడే కాడుగదా

కందువ దేవకి బిడ్డ
గనెనట నడురేయి

అంది యశోదకు
కొడుకైనాడట

సందడించి పూతకి
చంటిపాలు తాగెనట

మందల ఆవుల
గాచి మలసెనట


మంచిబండి దన్నెనట మద్దులు విరిచెనట - ఇంచుకంతవేల కొండయెత్తినాడట
మంచాలపై గొల్లెతలమానాలు చేకొనెనట - మించుల పిల్లగోవివట్టి మెరసెనటా

కాళింగుని మెట్టెనట కంసు( బొరిగొనెనట - పాలించి సురల చేపట్టెనట
యీలీల శ్రీవేంకటాద్రి నిరవైనదేవుడట - యేలెనట పదారువేల ఇంతుల నిందరిని


AtaDevvADu chUparE ammalAla
Etula nADETikriShNuDItaDE kADugadA

kaMduva dEvaki biDDaganenaTa naDurEyi
aMdi yaSOdaku koDukainADaTa
saMdaDiMchi pUtakichaMTipAlu tAgenaTa
maMdala Avula gAchi malasenaTa

maMchibaMDi dannenaTa maddulu virichenaTa
iMchukaMtavEla koMDayettinADaTa
maMchAlapai golletalamAnAlu chEkonenaTa
miMchula pillagOvivaTTi merasenaTa

kALiMguni meTTenaTa kaMsu( borigonenaTa
pAliMchi surala chEpaTTenaTa
yIlIla SrIvEMkaTAdri niravainadEvuDaTa
yElenaTa padAruvEla iMtula niMdarini

381.nArAyaNAya namO namO nAnAtmanE - నారాయణాయ నమో నమో నానాత్మనే


Audio Archive link , Balakrishnaprasad , Malladi Brothers
ప|| నారాయణాయ నమో నమో నానాత్మనే నమో నమో |
యీరచనలనే యెవ్వరు దలచిన యిహపర మంత్రము లిందరికి ||
చ|| గోవిందాయ నమో నమో గోపాలాయ నమో నమో |
భావజగురవే నమో నమో ప్రణవాత్మనే నమో నమో |
దేవేశాయ నమో నమో దివ్యగుణాయ నమో యనుచు |
యీవరుసలనే యెవ్వరు దలచిన యిహపర మంత్రము లిందరికి ||
చ|| దామోదరాయ నమో నమో ధరణీశాయ నమో నమో |
శ్రీమహిళాపతయే నమో శిష్టరక్షిణే నమో నమో |
వామనాయ తే నమో నమో వనజాక్షాయ నమో నమో |
యీమేరలనే యెవ్వరు దలచిన యిహపర మంత్రము లిందరికి ||
చ|| పరిపూర్ణాయ నమో నమో ప్రణవాగ్రాయ నమో నమో |
చిరంతన శ్రీ వేంకటనాయక శేషశాయినే నమో నమో |
నరకధ్వంసే నమో నమో నరసింహాయ నమో నమో |
యిరవుగ నీగతి నెవ్వరు దలచిన యిహపర మంత్రము లిందరికి ||


pa|| nArAyaNAya namO namO nAnAtmanE namO namO |
yIracanalanE yevvaru dalacina yihapara maMtramu liMdariki ||
ca|| gOviMdAya namO namO gOpAlAya namO namO |
BAvajaguravE namO namO praNavAtmanE namO namO |
dEvESAya namO namO divyaguNAya namO yanucu |
yIvarusalanE yevvaru dalacina yihapara maMtramu liMdariki ||
ca|| dAmOdarAya namO namO dharaNISAya namO namO |
SrImahiLApatayE namO SiShTarakShiNE namO namO |
vAmanAya tE namO namO vanajAkShAya namO namO |
yImEralanE yevvaru dalacina yihapara maMtramu liMdariki ||
ca|| paripUrNAya namO namO praNavAgrAya namO namO |
ciraMtana SrI vEMkaTanAyaka SEShaSAyinE namO namO |
narakadhvaMsE namO namO narasiMhAya namO namO |
yiravuga nIgati nevvaru dalacina yihapara maMtramu liMdariki ||