Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Wednesday, March 31, 2010

679.sEyanivADevvaDu chEri chillara dOshAlu - సేయనివాడెవ్వడు చేరి చిల్లర దోషాలు

Audio link : Sri Mangalampalli Balamuralikrishna
సేయనివాడెవ్వడు చేరి చిల్లర దోషాలు
యేయెడ జీవుల జాడ లీశ్వరకల్పితమే

దేవుని నమ్మినయట్టి దేహియట ఆతనికి
యీవల యెంతట పాప మేమి సేసును
భావించి యన్ని నేరాలు పరిహరించు నతడే
ఆవటించు సూర్యునికి అంధకారమెదురా

పూజింపించుకొనువాడు భువనరక్షకుడట
తేజముతో దురితాలు తెంచగలేడా
రాజు సేసిన యాజ్ఞ రాజుకంటెనెక్కుడా
వోజతో వజ్రాయుధాన కోపునా పర్వతాలు


చేతనాత్మకుడట శ్రీవేంకటేశ్వరుడు
జాతిలేని జీవునికి స్వతంత్రమేది
కాతరపు జన్మానకు కార్యకారణమేది
యేతున గరుడనికి నెదురా పాములు

sEyanivADevvaDu chEri chillara dOshAlu
yEyeDa jIvula jADa lISwarakalpitamE

dEvuni namminayaTTi dEhiyaTa Ataniki
yIvala yeMtaTa pApa mEmi sEsunu
bhAviMchi yanni nErAlu parihariMchu nataDE
AvaTiMchu sUryuniki aMdhakAramedurA

pUjiMpiMchukonuvADu bhuvanarakshakuDaTa
tEjamutO duritAlu teMchagalEDA
rAju sEsina yAj~na rAjukaMTenekkuDA
vOjatO vajrAyudhAna kOpunA parwatAlu

chEtanAtmakuDaTa SrIvEMkaTESwaruDu
jAtilEni jIvuniki swataMtramEdi
kAtarapu janmAnaku kAryakAraNamEdi
yEtuna garuDaniki nedurA pAmulu
Saturday, March 27, 2010

678.balavaMtuDitani baMTlamai bratukudumu - బలవంతుడితని బంట్లమై బ్రతుకుదుము

బలవంతుడితని బంట్లమై బ్రతుకుదుము
కిలకిల నవ్వీ సుగ్రీవ నరసింహుడు

దేవదేవుడితడు తేజోరాశి యితడు
భావించ నలవిగాని బ్రహ్మ మితడు
శ్రీవల్లభుడితడు జీవరక్షకుడితడు
కేవలమయిన సుగ్రీవనరసింహుడు

పరమాత్ముడితడు భయహరుడితడు
నిరుపమగుణముల నిత్యుడితడు
వరదుడితడు సర్వవంద్యుడు నీతడు
గిరిగుహలోని సుగ్రీవ నరసింహుడు


లరూపుడితడు కరుణానిధియితడు
మేలిమి జగత్తులకు మేటి యీతడు
మూలమై శ్రీవేంకటశైల నిలయుడితడు
కీలకమిన్నిటికి సుగ్రీవ నరసింహుడు


balavaMtuDitani baMTlamai bratukudumu
kilakila navvI sugrIva narasiMhuDu

dEvadEvuDitaDu tEjOrASi yitaDu
bhAviMcha nalavigAni brahma mitaDu
SrIvallabhuDitaDu jIvarakshakuDitaDu
kEvalamayina sugrIvanarasiMhuDu

paramAtmuDitaDu bhayaharuDitaDu
nirupamaguNamula nityuDitaDu
varaduDitaDu sarvavaMdyuDu nItaDu
giriguhalOni sugrIva narasiMhuDu

larUpuDitaDu karuNAnidhiyitaDu
mElimi jagattulaku mETi yItaDu
mUlamai SrIvEMkaTaSaila nilayuDitaDu
kIlakaminniTiki sugrIva narasiMhuDu


Monday, March 22, 2010

677.kAnIvE aMdukEmI kanukonE - కానీవే అందుకేమీ కనుకొనే పను లెల్ల

Audio link : Classical tune, Sri Saralarao(?)
కానీవే అందుకేమీ కనుకొనే పను లెల్ల
యీ నాటకములు నేనెఱగనివా


పంతము లాడిన తానే భ్రమసీ గాక నాకు
యింతలోనే యేమి దప్పె నెందు వోయీని
వింత యడవుల వెంట వెదకడా సీతఁదొల్లి
యెంత లేదు తనగుండె యెఱగనిదా


బిగియుచున్న వాడే బిలిచీగాక నన్ను
తగవులే నెరపేను దాని కేమే
వెగటయి రాధాదేవివెంట తిరుగడా
యెగువనె తనగుట్టు యెఱగనిదా


కడలనున్న వాడే కలసీగాక నన్ను
తడవకు వాని నిట్టె తతి రానీవే
అడరి శ్రీవేంకటేశ్వరుడట్టె నన్ను గలసె
యెడయకున్నాడు నే నిది యెఱగనిదా

kAnIvE aMdukEmI kanukonE panu lella
yI nATakamulu nEne~raganivA


paMtamu lADina tAnE bhramasI gAka nAku
yiMtalOnE yEmi dappe neMdu vOyIni
viMta yaDavula veMTa vedakaDA sIta@Mdolli
yeMta lEdu tanaguMDe ye~raganidA


bigiyuchunna vADE bilichIgAka nannu
tagavulE nerapEnu dAni kEmE
vegaTayi rAdhAdEviveMTa tirugaDA
yeguvane tanaguTTu ye~raganidA


kaDalanunna vADE kalasIgAka nannu
taDavaku vAni niTTe tati rAnIvE
aDari SrIvEMkaTESwaruDaTTe nannu galase
yeDayakunnADu nE nidi ye~raganidA
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Friday, March 19, 2010

676.adiyepO SrIhari nAmamu - అదియెపో శ్రీహరి నామము


Audio link : Sri Nukala China satyanarayana

అదియెపో శ్రీహరి నామము
తుదిపదమిదియె ధృవమై కలిగె

తొడరి చిత్రకేతు డే నామము
తడవి లోకమంతయు గెలిచె
విడువక బ్రహ్మయు వెస నే నామము
బడిబడి నుడుగుచు ప్రభుడై నిలిచె

హరుడే నామము అదె తారకముగ
నిరతిఁదడవి యెన్నిక మీరె
ధర నే నామము దలచి నారదుడు
సురమునియై సంస్తుతులకు నెక్కె

ధృవుడే నామము దొరకొని నుతియించి
ధృవ పట్టంబున తుద బ్రదికె
జవళి శ్రీ వేంకటేశ్వరుదాసులెల్లాను
భువి నేనామము భోగించి మనిరి


adiyepO SrIhari nAmamu
tudipadamidiye dhRvamai kalige

toDari chitrakEtu DE nAmamu
taDavi lOkamaMtayu geliche
viDuvaka brahmayu vesa nE nAmamu
baDibaDi nuDuguchu prabhuDai niliche

haruDE nAmamu ade tArakamuga
nirati@MdaDavi yennika mIre
dhara nE nAmamu dalachi nAraduDu
suramuniyai saMstutulaku nekke

dhRvuDE nAmamu dorakoni nutiyiMchi
dhRva paTTaMbuna tuda bradike
javaLi SrI vEMkaTESwarudAsulellAnu
bhuvi nEnAmamu bhOgiMchi maniri

Friday, March 12, 2010

675.nApAli ghana nidhAnamuvu - నాపాలి ఘన నిధానమువు నీవే

Audio link : Sri Parupalli Ranganath

నాపాలి ఘన నిధానమువు నీవే నన్ను
నీపాల నిడుకొంటి నీవే నీవే

ఒలిసి నన్నేలే దేవుడవు నీవే యెందు
తొలగని నిజబంధుడవు నీవే
పలుసుఖమిచ్చే సంపదవు నీవే యిట్టే
వెలయ నిన్నియును నీవే నివే


పొదిగి పాయని ఆప్తుడవు నివే నాకు
నదన తోడగు దేహమవు నీవే
మదమువాపెడినా మతియు నీవే నాకు
వెదక నన్నియును నీవే నీవే

యింకా లోకములకు నెప్పుడు నీవే యీ
పంకజభవాది దేవపతి నీవే
అంకిలి వాపగ నంతకు నీవే తిరు
వేంకటేశ్వరుడవు నీవే నీవే

nApAli ghana nidhAnamuvu nIvE nannu
nIpAla niDukomTi nIvE nIvE

olisi nannElE dEvuDavu nIvE yemdu
tolagani nijabamdhuDavu nIvE
palusukhamiccE sampadavu nIvE yiTTE
velaya ninniyunu nIvE nivE

podigi pAyani AptuDavu nivE nAku
nadana tODagu dEhamavu nIvE
madamuvApeDinA matiyu nIvE nAku
vedaka nanniyunu nIvE nIvE

yimkA lOkamulaku neppuDu nIvE yI
pamkajabhavAdi dEvapati nIvE
amkili vApaga namtaku nIvE tiru
vEmkaTESvaruDavu nIvE nIvE

Tuesday, March 09, 2010

674.vEvElu bandhamulu viDuvamuDuvambaTTe - వేవేలు బంధములు విడువముడువంబట్టె

Audio link : Smt Vedavati Prabhakar
వేవేలు బంధములు విడువముడువంబట్టె
దైవమా నిన్నెట్టు తగిలేమయ్య

పారేముందటి భవపాశములు
తీరీదొల్లిటి తిత్తి లో పుణ్యము
కోరీ కోరికలొకటొకటే
ఏ రీతి సుజ్ఞాన విరిగేనయ్య

పట్టినాకొంగు పంచేంద్రియములు
తొట్టీ పాపము తోడుతనే
పెట్టీ భ్రమల పెరిగెనీ మాయలు
అట్టే మోక్షము ఎన్నడందేమయ్య

విందై ఇహము వెనకకూతీసి
అందీ వైరాగ్యం అరచేతికి
కందువా శ్రీవేంకటపతి ఈ రెండు
బంధించి తివేది భోగింతునయ్యా


vEvElu bandhamulu viDuvamuDuvambaTTe
daivamA ninneTTu tagilEmayya

pArEmumdaTi bhavapASamulu
tIrIdolliTi titti lO puNyamu
kOrI kOrikalokaTokaTE
E rIti suj~nAna virigEnayya

paTTinAkongu panchEndriyamulu
toTTI pApamu tODutanE
peTTI bhramala perigenI mAyalu
aTTE mOkshamu ennaDandEmayya

vindai ihamu venakakUtIsi
amdI vairAgyam aracEtiki
kanduvA SrIvEmkaTapati I remDu
bamdhimci tivEdi bhOgimtunayyA

Saturday, March 06, 2010

673.soridi saMsAraMbu suKamA yiMdariki - సొరిది సంసారంబు సుఖమా యిందరికిప|| సొరిది సంసారంబు సుఖమా యిందరికి | వెరవెఱంగక వగల వేగేరుగా ||

చ|| దేహములు దలప సుస్థిరములా ప్రాణులకు- | నూహింప లోభ మట్లుండుగాక |
మోహంబుచే వెనుకముందెఱుగలేక తమ- | దేహసుఖములు మరిగి తిరిగేరుగాక ||

చ|| నెలకొన్నద్రవ్యములు నిలుచునా యెవ్వరికి | అలవి నిలుపగరాని యాసగాక |
బలువైనవట్టిభ్రాంతిచే దగులువడి | తెలిసియును దెలియకిటు తిరిగేరుగాక ||

చ|| నెఱయువిభవములెల్ల నిజములా యిందరికి | కొఱమాలినట్టి తమగుణముగక |
యెఱుకతో దిరువేంకటేశు గొలువగలేక | తెఱగుమాలినబుద్ధి దిరిగేరుగాక ||


pa|| soridi saMsAraMbu suKamA yiMdariki | veraverxaMgaka vagala vEgErugA ||

ca|| dEhamulu dalapa susthiramulA prANulaku- | nUhiMpa lOBa maTluMDugAka |
mOhaMbucE venukamuMderxugalEka tama- | dEhasuKamulu marigi tirigErugAka ||

ca|| nelakonnadravyamulu nilucunA yevvariki | alavi nilupagarAni yAsagAka |
baluvainavaTTiBrAMticE daguluvaDi | telisiyunu deliyakiTu tirigErugAka ||

ca|| nerxayuviBavamulella nijamulA yiMdariki | korxamAlinaTTi tamaguNamugaka |
yerxukatO diruvEMkaTESu goluvagalEka | terxagumAlinabuddhi dirigErugAka ||

Friday, March 05, 2010

672.ennaDu tIravu Ipanulu - ఎన్నడు తీరవు ఈపనులు

ఎన్నడు తీరవు ఈపనులు
పన్నిన నీమాయ బహుళంబాయె

పెక్కుమతంబుల పెద్దలునడచిరి
ఒక్కసమ్మతై ఒడబడరు
పెక్కుదేవతలు పేరు ఆడెదరు
తక్కక ఘనులము తామేఅనుచు

పలికెడి చదువులు బహుమార్గంబులు
కలసి ఏకవాక్యత కాదు
చలవాదంబులు జనులు మానరు
పలు తర్కంబులె పచరించేరు

శరణాగతులకు శ్రీవేంకటేశ్వర
తిరముగ నీవే తీర్చితివీ
పరమవైష్ణవులు పట్టిరివ్రతము
ఇరవుగ నాచార్యులెరుగుదురూ


ennaDu tIravu Ipanulu
pannina nImAya bahuLambAye

pekkumatambula peddalunaDaciri
okkasammatai ODabaDaru
pekkudEvatalu pEru ADedaru
takkaka ghanulamu tAmEanucu

palikeDi caduvulu bahumArgambulu
kalasi EkavAkyata kAdu
calavAdambulu janulu mAnaru
palu tarkambule pacarimcEru

SaraNAgatulaku SrIvEmkaTESwara
tiramuga nIvE tIrcitivI
paramavaishNavulu paTTirivratamu
iravuga nAchAryulerugudurU