Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Monday, July 27, 2009

632.pedayaubaLapu koMDa - పెదయౌబళపు కొండ పెరిగీనిదే

Audio link : G.Anil Kumar

పెదయౌబళపు కొండ పెరిగీనిదే
వదలకకొలిచితే వరములిచ్చీని

పదివేలశిరసుల పలునరసింహము
గుదిగొన్న చేతుల గురుతైనది
ఎదుటపాదాలు కన్నులెన్నైన కలిగినది
యిది బ్రహ్మాండపుగుహ నిరవైనది

ఘనశంఖచక్రాదుల కైదువలతోనున్నది
మొనసి రాకాసి మొకములగొట్టేది
కనకపుదైత్యుని కడుపుచించినది
తనునమ్మిన ప్రహ్లాదుదాపును దండైనది

శ్రీవనిత తొడమీద జేకొని నిలిపినది
దేవతలు గొలువ గద్దెపై నున్నది
శ్రీవేంకటాద్రియందుఁజెలగి భోగించేది
భావించి చూచితేను పరబ్రహ్మమైనది


pedayaubaLapu koMDa perigInidE
vadalakakolichitE varamulichchIni

padivElaSirasula palunarasiMhamu
gudigonna chEtula gurutainadi
eduTapAdAlu kannulennaina kaliginadi
yidi brahmAMDapuguha niravainadi

ghanaSaMkhachakrAdula kaiduvalatOnunnadi
monasi rAkAsi mokamulagoTTEdi
kanakapudaityuni kaDupuchiMchinadi
tanunammina prahlAdudApunu daMDainadi

SrIvanita toDamIda jEkoni nilipinadi
dEvatalu goluva gaddepai nunnadi
SrIvEMkaTAdriyaMdu@Mjelagi bhOgiMchEdi
bhAviMchi chUchitEnu parabrahmamainadiGet this widget | Track details | eSnips Social DNA

Sunday, July 19, 2009

631.nAnArUpadharuDu nArAyaNuDu - నానారూపధరుడు నారాయణుడు

Audio link : Smt Vedavati Prabhakari

నానారూపధరుడు నారాయణుడు వీడే
పూనినవుపములెల్లా బొసగెనితనికి

గరిమ నేరులు వానకాలమునఁ బెనగొని
సొరిది సముద్రము చొచ్చినయట్లు
పురుషసూక్తమున విప్రులు సేసేమజ్జనము
అరుదుగ పన్నీరెల్లా నమరే నీ హరికి

అట్టే వెల్లమొయిళ్ళు ఆకసాన నిండినట్టు
గట్టిగా మేన నిండెను కప్పురకాపు
వొట్టి తన విష్ణుమాయ వొడలిపై వాలినట్టు
తట్టుపుణుగమరెను దైవాలరాయనికి

నిలువున సంపదలు నిలిచి రూపైనట్టు
తెలివి సొమ్ములపెట్టె దెరచినట్టు
అలమేలుమంగ వురమున నెలకొనెనిదె
చెలరేగి శృంగారాల శ్రీవేంకుటేశునికి

nAnArUpadharuDu nArAyaNuDu vIDE
pUninavupamulellA bosagenitaniki

garima nErulu vAnakAlamuna@M benagoni
soridi samudramu chochchinayaTlu
purushasUktamuna viprulu sEsEmajjanamu
aruduga pannIrellA namarE nI hariki

aTTE vellamoyiLLu AkasAna niMDinaTTu
gaTTigA mEna niMDenu kappurakApu
voTTi tana vishNumAya voDalipai vAlinaTTu
taTTupuNugamarenu daivAlarAyaniki

niluvuna saMpadalu nilichi rUpainaTTu
telivi sommulapeTTe derachinaTTu
alamElumaMga vuramuna nelakonenide
chelarEgi SRMgArAla SrIvEMkuTESuniki

Thursday, July 16, 2009

630. bApu bApu kRshNa - బాపు బాపు కృష్ణ బాలకృష్ణా

Audio link : TP Chakrapani

బాపు బాపు కృష్ణ బాలకృష్ణా
బాపురే నీ ప్రతాప భాగ్యము లివివో

బాలుడవై రేపల్లె పాలు నీవారగైంచ
పాల జలనిధి యెంత భయపడెనో
ఆలించి తొదలుమాట లాడనేర్చుకొనగ
యీలీల నసురసతు లెంత భ్రమసిరో

తప్పటడుగులు నీవు ధరమీద పెట్టగాను
తప్పక బలీంద్రుడేమి దలచినాడో
అప్పుదే దాగిలిముచ్చు లందరితో నాడగాను
చెప్పేటివేదాలు నిన్ను జేరి యెంత నగునో

సందడి గోపికల చంకలెక్కి వున్ననాడు
చెంది నీవురము మీది శ్రీసతి యేమనెనో
విందుగ శ్రీవేంకటాద్రి విభుడవై యున్న నేడు
కందువైన దేవతల ఘనత యెట్టుండెనో

bApu bApu kRshNa bAlakRshNA
bApurE nI pratApa bhAgyamu livivO

bAluDavai rEpalle pAlu nIvAragaMchaga
pAla jalanidhi yeMta bhayapaDenO
AliMchi todalumATa lADanEruchukonaga
yIlIla nasurasatu leMta bhramasirO

tappaTaDugulu nIvu dharamIda peTTagAnu
tappaka balIMdruDEmi dalachinADO
appudE dAgilimuchchu laMdaritO nADagAnu
cheppETivEdAlu ninnu jEri yeMta nagunO

saMdaDi gOpikala chaMkalekki vunnanADu
cheMdi nIvuramu mIdi SrIsati yEmanenO
viMduga SrIvEMkaTAdri vibhuDavai yunna nEDu
kaMduvaina dEvatala ghanata yeTTuMDenO

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Saturday, July 11, 2009

629.nIdusEtalaku nEve - నీదుసేతలకు నేవె దిష్టము

Audio link : composed and sung by SriTP Chakrpani

నీదుసేతలకు నీవే దిష్టము
మేదిని నేమెల్లా మెచ్చితిమయ్యా

యీడగు కాంతలు యింటనే వుండగ
వాడల సతులకు వలచితివి
వోడక క్షీరాబ్ధినుండి రేపల్లెను
తోడనే వెన్నలు దొంగిలినట్టు

వుంగిటి వాసన లొడలనే వుండగ
అంగడిగందము లడిగితివి
బంగారుపీతాంబరము నీకుండగ
చెంగటి కోకలు చేకొన్నట్టు

ఆస కౌస్తుభము అక్కున నుండగ
శ్రీసతి నురమున జేర్చితివి
సేస శ్రీవేంకటశిఖరము(?) యుండగ
రాసికుచగిరుల రమించినట్లు


nIdusEtalaku nEvE dishTamu
mEdini nEmellA mechchitimayyA

yIDagu kAMtalu yiMTanE vuMDaga
vADala satulaku valachitivi
vODaka kshIrAbdhinuMDi rEpallenu
tODanE vennalu doMgilinaTTu

vuMgiTi vAsana loDalanE vuMDaga
aMgaDigaMdamu laDigitivi
baMgArupItAMbaramu nIkuMDaga
cheMgaTi kOkalu chEkonnaTTu

Asa kaustubhamu akkuna nuMDaga
SrIsati nuramuna jErchitivi
sEsa SrIvEMkaTaSikharamu(?) yuMDaga
rAsikuchagirula ramiMchinaTlu

Wednesday, July 08, 2009

628. vADE vADE allari - వాడే వాడే అల్లరి అల్లరివాడాదివో


A wonderful composition by Sri TP Chakrapani in vivadi. , the tune is so apt for the kirtana, you can see sri krishna allari in the tune...
వాడే వాడే అల్లరి అల్లరివాడాదివో
నాడునాడు యమునానదిలోన

కాంతలు వలయపుకంకణారవముల
నంతంత కోలాటమాడాగను
చెంతల నడుమన శ్రీరమణుడమరె
సంతతపు చుక్కలలో చంద్రునివలెను

మగువలు ముఖపద్మములు దిరిగిరా
నగపడి కోలాటమాడగను
నిగిడీ నడుమ నదె నీలవర్ణుడు
పగటుతో కమలబంధుని వలెను

గోపిక లోరీతి కోలాటమాడగ
యేపున శ్రీవేంకటేశ్వరుడు
వోపెలమేల్మంగ నురమున నిడుకొని
దీపించె మణులలో తేజము వలెను

vADE vADE allari allarivADAdivO
nADunADu yamunAnadilOna

kAMtalu valayapukaMkaNAravamula
naMtaMta kOlATamADAganu
cheMtala naDumana SrIramaNuDamare
saMtatapu chukkalalO chaMdrunivalenu

maguvalu mukhapadmamulu dirigirA
nagapaDi kOlATamADaganu
nigiDI naDuma nade nIlavarNuDu
pagaTutO kamalabaMdhuni valenu

gOpika lOrIti kOlATamADaga
yEpuna SrIvEMkaTESwaruDu
vOpelamElmaMga nuramuna niDukoni
dIpiMche maNulalO tEjamu valenu

Get this widget Track details eSnips Social DNA

Wednesday, July 01, 2009

627.kOri nIpai tolli nAku - కోరి నీపైఁ దొల్లి నాకు

Audio link : composed and sung by TP Chakrapani

కోరి నీపైఁ దొల్లి నాకు కోపమున్నదా
ఆరీతి ఱట్టు సేయగా నంటి నింతేకాక

ఆనలేల పెట్టేవు అంత వేడుకొనలేల
కానీయవయ్యా నీమాటుకు కాదనేమో
నేనిట్టె మాటాడగాను నేరుపుతో నాపెచేతి -
కాను కందుకొనగాను కసరితిగాక

కొప్పుదువ్వి యెంతనన్ను కొస రొడబరచేవు
చెప్పినట్టల్లా నీకుఁ జేయకుండేనా
యిప్పుడు నావద్ద నుండి యెలమి నాపెమట్టెల -
చప్పుడాలకించగాను జరసితిగాక

వీడెమిచ్చి చేయినాపై వేసేవు శ్రీవేంకటేశ
కూడితి విందులకు నియ్యకొనవలదా
జాడతోడ నన్నేలి సంగడినున్నాపెమోము
చూడగా నందుకు నిట్టె సొలసితిగాక


kOri nIpai@M dolli nAku kOpamunnadA
ArIti ~raTTu sEyagA naMTi niMtEkAka

AnalEla peTTEvu aMta vEDukonalEla
kAnIyavayyA nImATuku kAdanEmO
nEniTTe mATADagAnu nEruputO nApechEti -
kAnu kaMdukonagAnu kasaritigAka

koppuduvvi yeMtanannu kosa roDabarachEvu
cheppinaTTallA nIku@M jEyakuMDEnA
yippuDu nAvadda nuMDi yelami nApemaTTela -
chappuDAlakiMchagAnu jarasitigAka

vIDemichchi chEyinApai vEsEvu SrIvEMkaTESa
kUDiti viMdulaku niyyakonavaladA
jADatODa nannEli saMgaDinunnApemOmu
chUDagA naMduku niTTe solasitigAka


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA