Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Wednesday, May 26, 2010

తెలుగు పదానికి జన్మదినం - telugu padaniki janmadinam

Audio link from Annamayya movie
ఇంత అద్భుతమైన సాహిత్యాన్ని అందించినందుకు వేటూరి వారికి జోహార్లు..


తెలుగు పదానికి జన్మదినం
ఇది జానపదానికి జ్ఞానపదం
ఏడు స్వరాలే ఏడుకొండలై
వెలసిన కలియుగ విష్ణుపదం
అన్నమయ్య జననం
ఇది అన్నమయ్య జననం

అరిషడ్వర్గము తెగనరికే హరి ఖడ్గమ్మిది నందకము
బ్రహ్మలోకమున బ్రహ్మాభారతి నాదాశీస్సులు పొందినది
శివలోకమ్మున చిద్విలాసమున ఢమరుధ్వనిలో గమకితమై
దివ్యసభలలో భవ్యలాస్యముల పూబంతుల చేబంతిగ ఎగసి
నీరద మండల నారద తుంబుర మహతీగానపు మహిమలు తెలిసి
శితహిమకందర యతిరాట్సభలో తపః ఫలమ్ముగ తళుకుమని
తల్లితనముకై తల్లడిల్లు ఆ లక్కమాంబ గర్భాలయమ్ములో ప్రవేశించే ఆ నందకము , నందనానందకారకము


పద్మావతియే పురుడుపోయగా
పద్మాసనుడే ఉసురుపోయగా
విష్ణుతేజమై నాదబీజమై ఆంధ్రసాహితీ అమరకోశమై
అవతరించెను అన్నమయ
అసతోమా సద్గమయా

పాపడుగా నట్టింటపాకుతూ భాగవతము చేపట్టెనయా
హరినామమ్మును ఆలకించక అరముద్దలనే ముట్టడయా
తెలుగుభారతికి వెలుగుహారతై ఎదలయలో పదకవితలు కలయా
తాళ్ళపాకలో ఎదిగె అన్నమయ
తమసోమా జ్యోతిర్గమయా


Wednesday, May 19, 2010

700.nityAtmumDai yumDi nityumDai velugomdu - నిత్యాత్ముడై యుండి నిత్యుడై వెలుగొందు

Audio link : Priya Sisters

ప : నిత్యాత్ముఁడై యుండి నిత్యుఁడై వెలుఁగొందు - సత్యాత్ముఁడై యుండి సత్యమై తానుండు
ప్రత్యక్షమై యుండి బ్రహ్మమై యుండు సం- స్తుత్యుఁ డీతిరువేంకటాద్రివిభుఁడు

చ : ఏమూర్తి లోకంబులెల్ల నేలెడునాతఁ- డేమూర్తి బ్రహ్మాదులెల్ల వెదకెడునాతఁ-
డేమూర్తి నిజమోక్షమియ్యఁ జాలెడునాతఁ- డేమూర్తి లోకైకహితుఁడు
యేమూర్తి నిజమూర్తి యేమూర్తియునుఁ గాఁడు - యేమూర్తి త్రైమూర్తు లేకమైనయాతఁ-
డేమూర్తి సర్వాతుఁ డేమూర్తి పరమాత్ముఁ- డామూర్తి తిరువేంకటాద్రివిభుఁడు

చ : యేదేవుదేహమున నిన్ని యును జన్మించె - నేదేవుదేహమున నిన్నియును నణఁగె మరి
యేదేవువిగ్రహం బీసకల మింతయును - యేదేవునేత్రంబు లినచంద్రులు
యేదేవుఁ డీజీవులిన్నింటిలో నుండు - నేదేవుచైతన్య మిన్నిటికి నాధార-
మేదేవుఁ డవ్యక్తుఁ డేదేవుఁ డద్వంద్వుంఁ- డాదేవుఁ డీవేంకటాద్రివిభుఁడు

చ : యేవేల్పుపాదయుగ మిలయునాకాశంబు - యేవేల్పుపాదకేశాంతం బనంతంబు
యేవేల్పునిశ్వాస మీమహామారుతము - యేవేల్పునిజదాసు లీపుణ్యులు
యేవేల్పు సర్వేశుఁ డేవేల్పు పరమేశుఁ- డేవేల్పు భువనైకహితమనోభావకుఁడు
యేవేల్పు కడుసూక్ష్మ మేవేల్పు కడుఘనము - ఆవేల్పు తిరువేంకటాద్రివిభుఁడు


pa : nityAtmu@mDai yumDi nityu@mDai velu@Mgomdu - satyAtmu@mDai yumDi satyamai tAnumDu
pratyakShamai yumDi brahmamai yumDu sam- stutyu@M DItiruvEmkaTAdrivibhu@MDu

cha : EmUrti lOkambulella nEleDunAta@M- DEmUrti brahmAdulella vedakeDunAta@M-
DEmUrti nijamOkShamiyya@M jAleDunAta@M- DEmUrti lOkaikahitu@MDu
yEmUrti nijamUrti yEmUrtiyunu@M gA@mDu - yEmUrti traimUrtu lEkamainayAta@M-
DEmUrti sarwAtu@M DEmUrti paramAtmu@M- DAmUrti tiruvEmkaTAdrivibhu@MDu

cha : yEdEvudEhamuna ninni yunu janminche - nEdEvudEhamuna ninniyunu naNa@Mge mari
yEdEvuvigraham bIsakala mimtayunu - yEdEvunEtrambu linachamdrulu
yEdEvu@M DIjIvulinnimTilO numDu - nEdEvuchaitanya minniTiki nAdhAra-
mEdEvu@M Davyaktu@M DEdEvu@M Dadwamdwum@M- DAdEvu@M DIvEmkaTAdrivibhu@MDu

cha : yEvElpupAdayuga milayunAkASambu - yEvElpupAdakESAmtam banamtambu
yEvElpuniSwAsa mImahAmArutamu - yEvElpunijadAsu lIpuNyulu
yEvElpu sarwESu@M DEvElpu paramESu@M- DEvElpu bhuvanaikahitamanObhAvaku@MDu
yEvElpu kaDusUkShma mEvElpu kaDughanamu - AvElpu tiruvEmkaTAdrivibhu@MDu


Meaning :

Auido :

priya sisters

Sunday, May 16, 2010

699.nE nokkaDa lEkuMDitE nIkRpaku - నే నొక్కడ లేకుండితే నీకృపకు పాత్ర మేది

Audio link : Sri Mangalampalli Balamuralikrishna
నే నొక్కడ లేకుండితే నీకృపకు పాత్ర మేది
పూని నావల్లనే కీర్తి బొందేవు నీవు

అతి మూఢులలోన నగ్రేసరుడ నేను
ప్రతిలేనిఘనగర్వపర్వతమను
తతి బంచేంద్రియములధనవంతుడను నేను
వెతకి నావంటివాని విడువగ జెల్లునా

మహిలో సంసారపుసామ్రాజ్యమేలేవాడ నేను
యిహమున గర్మవహికెక్కితి నేను
బహుయోనికూపసంపద దేలేవాడ నేను
వహించుక నావంటివాని దేనోపేవా

భావించి నావంటినీచు బట్టి కాచినప్పుడుగా
యేవంక నీకీర్తి గడువెంతురు భువి
నావల్ల నీకు బుణ్యము నీవల్లనే బ్రదుకుదు
శ్రీవేంకటేశుడ యింత చేరె జుమ్మీ మేలు


nE nokkaDa lEkuMDitE nIkRpaku pAtra mEdi
pUni nAvallanE kIrti boMdEvu nIvu

ati mUDhulalOna nagrEsaruDa nEnu
pratilEnighanagarvaparvatamanu
tati baMchEMdriyamuladhanavaMtuDanu nEnu
vetaki nAvaMTivAni viDuvaga jellunA

mahilO saMsaarapusAmrAjyamElEvADa nEnu
yihamuna garmavahikekkiti nEnu
bahuyOnikUpasaMpada dElEvADa nEnu
vahiMchuka nAvaMTivAni dEnOpEvA

bhAviMchi nAvaMTinIchu baTTi kAchinappuDugA
yEvaMka nIkIrti gaDuveMturu bhuvi
nAvalla nIku buNyamu nIvallanE bradukudu
SrIvEMkaTESuDa yiMta chEre jummI mElu

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Friday, May 14, 2010

698.talachichUDa paratatwaMbitaDu - తలచిచూడ పరతత్వంబితడు

Audio link : Priya Sisters
తలచిచూడ పరతత్వంబితడు
వలసినవారికి వరదుడితడు

సిరికి మగడమృతసింధువునకు నల్లుడు
సరుస పార్వతికి సయిదోడు
గరిమెల బ్రహ్మకుఁ గన్న తండ్రి యితడు
పరగి శివునకు బావ యితడు

అల దేవేంద్రుని యనుజుడితడు
మలసి చంద్రుని మఱదితడు
కులమున నదితికి కొడుకూ నితడు
తలపు సురాసురలతాతయు నితడు

ప్రాణుల కెల్లా బంధుడితడు
వాణికి మామగు వావి యితడు
జాణ శ్రీవేంకటాచల రమణుడితడు
మాణికపు మన్మథుడితడు


talachichUDa paratatwaMbitaDu
valasinavAriki varaduDitaDu

siriki magaDamRtasiMdhuvunaku nalluDu
sarusa pArwatiki sayidODu
garimela brahmaku@M ganna taMDri yitaDu
paragi Sivunaku bAva yitaDu

ala dEvEMdruni yanujuDitaDu
malasi chaMdruni ma~raditaDu
kulamuna naditiki koDukU nitaDu
talapu surAsuralatAtayu nitaDu

prANula kellA baMdhuDitaDu
vANiki mAmagu vAvi yitaDu
jANa SrIvEMkaTAchala ramaNuDitaDu
mANikapu manmathuDitaDu

Thursday, May 13, 2010

697.jnAnayajnamIgati mOkshasAdhanamu - జ్ఞానయజ్ఞమీగతి మోక్షసాధనము

Audio link : Sri Balakrishnaprasad
ప|| జ్ఞానయజ్ఞమీగతి మోక్షసాధనము | నానార్థములు నిన్నే నడపె మాగురుడు ||

చ|| అలరి దేహమనేటి యాగశాలలోన | బలువై యజ్ఞానపుపశువు బంధించి |
కలసి వైరాగ్యపుకత్తుల గోసికోసి | వెలయు జ్ఞానాగ్నిలో వేలిచె మాగురుడు ||

చ|| మొక్కుచు వైష్ణవులనేమునిసభ గూడపెట్టి | చొక్కుచు శ్రీపాదతీర్థ సోమపానము నించి |
చక్కగా సంకీర్తనసామగానము చేసి | యిక్కువతో యజ్ఞము సేయించెబో మాగురుడు ||

చ|| తదియ్యగురు ప్రసాదపు పురోడాశమిచ్చి | కొదదీర ద్వయమనుకుండలంబులు వెట్టి |
యెదలో శ్రీవేంకటేశు నిటు ప్రత్యక్షముచేసె | యిదివో స్వరూపదీక్ష యిచ్చెను మా గురుడు |
|

pa|| j~nAnayaj~namIgati mOkshasAdhanamu | nAnaarthamulu ninnE naDape mAguruDu ||

cha|| alari dEhamanETi yAgaSAlalOna | baluvai yaj~nAnapupaSuvu baMdhiMchi |
kalasi vairAgyapukattula gOsikOsi | velayu j~nAnAgnilO vEliche mAguruDu ||

cha|| mokkuchu vaishNavulanEmunisabha gUDapeTTi | chokkuchu SrIpAdatIrtha sOmapAnamu niMchi |
chakkagaa saMkIrtanasAmagAnamu chEsi | yikkuvatO yaj~namu sEyiMchebO mAguruDu ||

cha|| tadiyyaguru prasaadapu purODaaSamichchi | kodadIra dvayamanukuMDalaMbulu veTTi |
yedalO SrIvEMkaTaeSu niTu pratyakshamuchEse | yidivO svarUpadIksha yichchenu maa guruDu ||

Tuesday, May 11, 2010

696.rAnu mIkaDaku O ramaNulAra - రాను మీకడకు ఓ రమణులార

Audio link : Sri Mangalampalli Balamuralikrishna

దాస్య భక్తి కి పరాకాష్ఠ ఈ కీర్తన..
రాను మీకడకు ఓ రమణులార, పూవుఁ
బానుపు హరికినేఁ బఱవవలయును నేడు

చెలగి దేవుడు నేడు సిరితో నేటికి నో
పొలయలుకలవలపులు నటియించి
తలపోత విరహవేదనలనున్నాడు ఈ
చలిమందు లతనికి చాతవలయు నేడు

రమణుడిప్పుడు యిందిరాదేవియెదుటను
తమకించి యెవ్వతెనో తలంచెనట
కమల కోపింప గాకల నారగింపడు ఈ
హిమజల అతనికి యీయవలయును నేడు

వెలదిబాసి తిరువేంకటేశ్వరుడు
కలికియై కౌగిటఁ గలసెనట
తిలకము గరగేటి తిరుమేనిచెమట యీ
వెలినుండి పలుమారు విసరవలయు నేడు


rAnu mIkaDaku O ramaNulAra, pUvu@M
bAnupu harikinE@M ba~ravavalayunu nEDu

chelagi dEvuDu nEDu siritO nETiki nO
polayalukalavalapulu naTiyiMchi
talapOta virahavEdanalanunnADu I
chalimaMdu lataniki chAtavalayu nEDu

ramaNuDippuDu yiMdirAdEviyeduTanu
tamakiMchi yevvatenO talamchenaTa
kamala kOpiMpa gAkala nAragiMpaDu I
himajala ataniki yIyavalayunu nEDu

veladibAsi tiruvEMkaTESwaruDu
kalikiyai kaugiTa@M galasenaTa
tilakamu garagETi tirumEnichemaTa yI
velinuMDi palumAru visaravalayu nEDu


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Sunday, May 09, 2010

695.talachina talapulu talakooDe - తలచిన తలపులు దలకూడె

Audio link : Sri Mangalampalli Balamuralikrishna
తలచిన తలపులుఁ దలకూడె
వెలుపలె లోపలె వెరగికనేలే

వలచిన వలపులు వడ్డికి బారీ
తలుపుఁదెరవవే తరుణి యిక
పిలువక వచ్చెను ప్రియుడు వాకిటికి
నిలువుల బిగువులు నీ కిక నేలే


ముసి ముసి నగవులు మోవులనుండగ
ముసుగిడనేలే ముదిత యిక
రసములు గురిసీ రమణుడు నీతో
దొసగుల సుద్దులు తుదనికనేలే

కరగిన చెమటలు కాగిట నున్నవి
నిరతి మరగేలే నెలత యిక
యిరవుగ శ్రీ వెంకటేశుడు గూడెను
ధరలో గొంటివి తడబాటేలే


talachina talapulu@M dalakooDe
velupale lOpale veragikanaelae


valachina valapulu vaDDiki baaree
talupu@Mderavavae taruNi yika
piluvaka vachchenu priyuDu vaakiTiki
niluvula biguvulu nee kika naelae

musi musi nagavulu mOvulanuMDaga
musugiDanaelae mudita yika
rasamulu gurisee ramaNuDu neetO
dosagula suddulu tudanikanaelae

karagina chemaTalu kaagiTa nunnavi
nirati maragaelae nelata yika
yiravuga Sree veMkaTaeSuDu gooDenu
dharalO goMTivi taDabaaTaelae

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Thursday, May 06, 2010

694.sadAnaMdamu sarwESvarA - సదానందము సర్వేశ్వరా

Audio link : G.Janakiramana(?)
Youtube : Nedunuri Krishnamurthy(Tune) Sung By Malladi Brothers
సదానందము సర్వేశ్వరా
నీ పదారవిందముపై భక్తి

నయనానందము నరులకు సురలకు
జయమగు హరి నీ సాకారము
నయమగు శ్రవణానందము వినినను
క్రియగలిగిన నీ కీర్తనము


చెలగి అందరికి జిహ్వానందము
పలుమరుఁ గొను నీ ప్రసాదము
నలుగడ దేహానందము బుధులకు
బలునీపాద ప్రణామములు


ధర పరమానందము నీ దాస్యము
గరిమల శ్రీవేంకటవిభుడా
నరహరి నిత్యానందము నినుఁ దగ -
నరవిరి జేయు సమారాధనము


sadAnaMdamu sarwESvarA
nI padAraviMdamupai bhakti


nayanAnaMdamu narulaku suralaku
jayamagu hari nI sAkAramu
nayamagu SravaNAnaMdamu vininanu
kriyagaligina nI kIrtanamu


chelagi aMdariki jihvAnaMdamu
palumaru@M gonu nI prasAdamu
nalugaDa dEhAnaMdamu budhulaku
balunIpAda praNAmamulu


dhara paramAnaMdamu nI dAsyamu
garimala SrIvEMkaTavibhuDA
narahari nityAnaMdamu ninu@M daga -
naraviri jEyu samArAdhanamu


Malladi Brothers :

Saturday, May 01, 2010

693.rachchalu sEyaka rAvayyA - రచ్చలు సేయక రావయ్యా

Audio link : Sri Mamgalampalli Balamuralikrishna
రచ్చలు సేయక రావయ్యా
యిచ్చ యెఱగ నిది యేలయ్యా

జంకెన చూపులు సరసపుమాటలు
లంకెలఁబెట్టీ లలితాంగి
మంకులవొట్లు మాయల అలుకలు
యింకా నీపెతో నేలయ్యా

దొంతులయాసలు దోమటిబాసలు
సంతము సేసీ జవరాలు
పంతపు బిగువులు పాయపుమదములు
యెంతకెంత మరి యేలయ్యా

చనవులసవిగెలు చాయలసన్నలు
పెనవులఁ బెట్టీ ప్రియురాలు
యెనసితి శ్రీవేంకటేశ యీపె నిదె
యినుమడిపరవశ మేలయ్యా


rachchalu sEyaka rAvayyA
yichcha ye~raga nidi yElayyA

jaMkena chUpulu sarasapumATalu
laMkela@MbeTTI lalitAMgi
maMkulavoTlu mAyala alukalu
yiMkA nIpetO nElayyA

doMtulayAsalu dOmaTibAsalu
saMtamu sEsI javarAlu
paMtapu biguvulu pAyapumadamulu
yeMtakeMta mari yElayyA

chanavulasavigelu chAyalasannalu
penavula@M beTTI priyurAlu
yenasiti SrIvEMkaTESa yIpe nide
yinumaDiparavaSa mElayyA

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA