Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Thursday, September 28, 2006

14.cheri yashodaku - చేరి యశోదకు శిశువితడు


Audio link : MS Subbalakshmi
Audio link : BKP
Archive Page

RAga : Mohana, Composer: Nedunuri Krishnamurthy
చేరి యశోదకు శిశువితడు ధారుణి బ్రహ్మకు తండ్రియు నితడు

సొలసి జూచినను సూర్యచంద్రులను లలివెదజల్లెడు లక్షణుడు
నిలిచిన నిలువున నిఖిల దేవతల కలిగించు సురల గనివో యితడు

మాటలాడినను మరియజాండములు కోటులు వొడమెటి గుణరాశి
నీటుగ నూర్పుల నిఖిల వేదములు చాటువ నూరెటి సముద్రుడితడు

ముంగిట పొలసిన మోహన మాత్మల పొంగించే ఘన పురుషుడు
సంగతి మావంటి శరణాగతులకు అంగము శ్రీ వేంకటాధిపుడితడు

chaeri yaSOdaku SiSuvitaDu dhaaruNi brahmaku taMDriyu nitaDu solasi joochinanu sooryachaMdrulanu lalivedajalleDu lakshaNuDu nilichina niluvuna nikhila daevatala kaligiMchu surala ganivO yitaDu maaTalaaDinanu mariyajaaMDamulu kOTulu voDameTi guNaraaSi neeTuga noorpula nikhila vaedamulu chaaTuva nooreTi samudruDitaDu muMgiTa polasina mOhana maatmala poMgiMchae ghana purushuDu saMgati maavaMTi SaraNaagatulaku aMgamu Sree vaeMkaTaadhipuDitaDulisten to this song:
Sri.Balakrishnaprasad :-

Sri.MS Subbalakshmi:-


Click to download Audio from windows live

13.Okapari kokapari - ఒకపరి కొకపరి


Audio link :BKP
Audio link :MS
Audio link :SP Sailaja
Archive Page

ఒకపరి కొకపరి కొయ్యరమై మొకమున కళలెల్ల మొలసినట్లుండె

జగదేక పతిమేన చల్లిన కర్పూర ధూళి -జిగిగొని నలువంక చిందగాను
మొగి చంద్రముఖి నురమున నిలిపె గాను - పొగరు వెన్నెల దిగిపోసినట్లుండె

పొరిమెరుగు చెక్కుల పూసిన తట్టు పునుగు - కరిగి యిరుదెసల కారగాను
కరిగమన విభుడు గనుక మోహ మదము - తొరిగి సామజ సిరి తొలకి నట్లుండె

నెరయ శ్రీవేంకటేశు మేన సింగారముగాను - తరచైన సొమ్ములు ధరియించగా
మెఱుగు బోడీ అలమేలు మంగయు తాను - మెఱుపు మేఘము గూడి మెఱసినట్టుండె

okapari kokapari koyyaramai mokamuna kaLalella molasinaTluMDe

jagadaeka patimaena challina karpoora dhooLi -jigigoni naluvaMka chiMdagaanu
mogi chaMdramukhi nuramuna nilipe gaanu - pogaru vennela digipOsinaTluMDe

porimerugu chekkula poosina taTTu punugu - karigi yirudesala kaaragaanu
karigamana vibhuDu ganuka mOha madamu - torigi saamaja siri tolaki naTluMDe

neraya SreevaeMkaTaeSu maena siMgaaramugaanu - tarachaina sommulu dhariyiMchagaa
me~rugu bODee alamaelu maMgayu taanu - me~rupu maeghamu gooDi me~rasinaTTuMDe


Bharata natyam by Smitha MadhavExplanation By Sri GB Sankara Rao garu in silikanandhra sujanaranjani magazine


పెదతిరుమలాచార్యుల వారి శృంగార సంకీర్తన! తిరుమల స్వామి వారి తిరుమంజనపు కీర్తన ఇది.! తట్టుపునుగు అలదేవేళ, కర్పూర ధూళి చల్లేవేళ, ఇతర విశేష సేవా సమయాలలో అమ్మవారితో కూడిన స్వామివారి జగదేక సౌందర్యం అనేక రకాలుగా భాసిస్తుందట. అలమేల్మంగతో కూడిన వేంక టవిభుడు శరత్కాలపు పొగరు వెన్నెల దిగబోసినట్లుగా ఉన్నాడట. స్వామి వారి చెక్కిళ్ళపై పూసిన తట్టుపునుగు కరగి ఇరువైపులా కారగా, అదెలాగున ఉన్నదంటే కరిగమనయైన లక్ష్మీ విభుడు గనుక సామజవరగమనుని నుండి మోహమదము స్రవించునట్లున్నదట. వక్షస్థలౌన అలమేల్మంగను నిడుకొన్న వేంకటేశ్వర స్వామికి సొమ్ములు (ఆభరణాలు) అలంకరించగా, తళుక్కున మెరిసే మెరుపు నల్లని మేఘములతో కూడినట్లున్నదని పెదతిరుమలయ్య ఆ ఇరువురి ప్రణయ సౌందర్యాన్ని భక్తులకు అందిస్తున్నాడు! 
సామజసిరి = మదపుటేనుగు సౌందర్యం
మెరుగుబోణి = అందమైన యువతి
జిగి = కాంతి
పొగరువెన్నెల + నిండుపున్నమి నాటి దట్టమైన వెన్నెల
పొరి = పదేపదే
తొరగి = కిందకుజారి(స్రవించి
మొకమున = ముఖము పైన
మొలచినట్లు = అంకురించినట్లు
కరిగమన = ఏనుగు నడక వంటి నడక కలది (లక్ష్మీదేవి)
తొలకినట్లు = అతిశయించినట్లు, తొణకినట్లు
తరచైన = అపురూపమైన
మొగి = కోరి

listen to this song:

12.Anni Mantramulu - అన్ని మంత్రములు


Audio link : BKP
Archive Page
అన్ని మంత్రములు ఇందె ఆవహించెను - వెన్నతో నాకు గలిగె వేంకటేశు మంత్రము

నారదుడు జపియించె నారాయణ మంత్రము - చేరె ప్రహ్లాదుడు నారసింహ మంత్రము
కోరి విభీషణుడు చేకొనె రామ మంత్రము - వేరెనాకు గలిగె వేంకటేశు మంత్రము

రంగగు వాసుదేవ మంత్రము ధృవుండు జపించె - అంగవించె కృష్ణ మంత్రము అర్జునుడు
ముంగిట విష్ణు మంత్రము మొగిశుకుడు పఠించె - వింగడమై నాకు నబ్బె వేంకటేశు మంత్రము

ఇన్ని మంత్రముల కెల్ల ఇందిరనాథుడె గుఱి - పన్నిన దిదియే పరబ్రహ్మ మంత్రము
నన్ను గావగలిగేబో నాకు గురుడియ్యగాను - వెన్నెల వంటిది శ్రీవేంకటేశు మంత్రము

anni maMtramulu iMde aavahiMchenu - vennatO naaku galige vaeMkaTaeSu maMtramu

naaraduDu japiyiMche naaraayaNa maMtramu - chaere prahlaaduDu naarasiMha maMtramu
kOri vibheeshaNuDu chaekone raama maMtramu - vaerenaaku galige vaeMkaTaeSu maMtramu

raMgagu vaasudaeva maMtramu dhRvuMDu japiMche - aMgaviMche kRshNa maMtramu arjunuDu
muMgiTa vishNu maMtramu mogiSukuDu paThiMche - viMgaDamai naaku nabbe vaeMkaTaeSu maMtramu

inni maMtramula kella iMdiranaathuDe gu~ri - pannina didiyae parabrahma maMtramu
nannu gaavagaligaebO naaku guruDiyyagaanu - vennela vaMTidi SreevaeMkaTaeSu maMtramu
Meaning from http://www.sangeetasudha.org/
I am blessed with Venkatesa mantram (incantation) from my childhood and all other mantras are possessed by this single mantra
Narada chanted Narayana mantram. Prahlada chanted Narasimha mantram. Vibheeshana got Rama mantram. I am blessed with special Venkatesa mantram
Dhruva chanted the shining Vasudeva mantram. Arjuna obediently chanted Krishna mantram. Sage Suka chanted Vishnu mantram with dedication. I am blessed with exclusive Venkatesa mantram
All these mantras aim to obtain the grace of Venkatesa. I can bet that the Venkatesa mantram bestows supreme bliss. My master taught me this to protect me. The Venkatesa mantram is as bright as moonlight.listen to this song:
:By Balakrishnaprasad garu:

:By my mother , Kanakadurga:

11.Emuko - ఏముకో


Audio link : PappuVenugopalarao_NedunuriKirshnamurty
Audio link : Sobharaj
Meaning in TeluguBhakti pages:
Archive Page
ఏముకో చిగురు టధరమున - ఎడనెడ కస్తూ రి నిండెను
భామిని విభునకు రాసిన - పత్రిక కాదు కదా
...
కలికి చకోరాక్షికి కడ - కన్నులు కెంపై తోచెనే

చెలువంబిప్పటిదేమో - చింతింపరే చలులు
నలువున ప్రాణేశ్వరుపై - నాటిన ఆ కొనచూపులు
నిలువుగపెరుకగనంటిన - నెత్తురు కాదుకదా
..
పడతికి చనుగవ మెరుగులు - పైపై పయ్యెద వెలుపల

కడుమించిన విధమేమో - కనుగొనరే చెలులు
ఉడుగని వేడుకతో ప్రియు - డొత్తి న నఖ శశి రేఖలు
వెడలగ వేసవి కాలపు -వెన్నెల కాదు కదా
..
ముద్దియ చెక్కుల కెలకుల - ముత్యపు జల్లుల చేర్పులు
ఒద్దిక బాగు లివేమో - ఊహింపరే చెలులు
గద్దరి తిరువేంకటపతి - కౌగిటి అధరామృతముల

అద్దిన సురతపు చెమటల - అందము కాదుకదా
listen to this song:
:By Shobharaju garu:

from flowers at his feet , explanation by Dr.Pappu venugopalarao , rendered by Sri Nedunuri Krishnamurthy
Pappu Venugopalarao_Nedunuri Krishnamurthy : 
Shobharaj :
 

Wednesday, September 27, 2006

10.Bhavamulona bahyamunandunu - భావములోన బాహ్యమునందును


Audio link : MS Subbalakshmi
Audio link : BKP_Nedunuri Krishnamurthy
Archive page
భావములోన బాహ్యమునందును గోవిందగోవిందయని కొలువవో మనసా
...
హరియవతారములే అఖిలదేవతలు హరిలోనివే బ్రహ్మాణ్డములు

హరినామములే అన్ని మంత్రములు హరిహరి హరిహరి యనవోమనసా
...
విష్ణుని మహిమలే విహిత కర్మములు విష్ణుని పొగడెడి వేదంబులు

విష్ణుడొక్కడె విశ్వాంతరాత్ముడు విష్ణువు విష్ణువని వెదకవో మనసా
...
అచ్యుతుడితడె ఆదియునంత్యము అచ్యుతుడే అసురాంతకుడు

అచ్యుతుడు శ్రీవేంకటాద్రిమీదనిదె అచ్యుత అచ్యుత శరణనవో మనసా

pallavi
bhAvamu lOna bAhyamu nanduna
gOvinda gOvinda ani koluvavO manasA ...
|| bhAvamu lOna ||

caranam 1
hari avathAramule akhila dEvatalu
hari lonive brahmAnDammulu
hari nAmamule anni manthramulu
hari hari hari hari ~ hari anavo manasa ...
|| bhAvamu lOna ||

caranam 2
vishnuni mahimalE vihita karmamulu
vishnuni pogaDeDi vEdammulu
vishnuDu okkaDE vishvAntarAthmuDu
vishnuvu vishnuvani vedakavo manasA ...
|| bhAvamu lOna ||

caranam 3
Achyuthudithade Adiyu nantyamu
Achyuthude asurAntakudu
Achyuthudu Sri venkatadri meedA neeve
Achyutha Achyutha Sharananavo manasA ...
|| bhAvamu lOna ||
Introduction to the Sankeertana
Bhaavamulona… sankeerthana by Sri Tallapaka Annamacharya in Telugu is an expression of the devotee and his inclination towards the Lord to chant his nama mantram in his heart as well as on his lips. That means that the devotee is required to always tune his body and mind (meaning physical and mental faculties) to bring himself nearer to the Lord. Sri Annamacharya meant that the devotees of the Lord have nothing other than filling one’s mind with the Lord’s praises!
Meaning
Pray and praise the Lord as Govinda, Govinda inside your heart as well as around yourself.
Incarnations of all the Gods are none other than Sri Hari himself;All of this Universe is none other than Sri Hari himself;All the vedic chants and mantras are none other than Sri Hari himself;
So, chant Hari, Hari, Hari, Hari, all the time, Oh my mind!All that happens in this Universe are an outcome of deeds of Lord Vishnu himself;
Lord Vishnu is the one that is utmost, ultimate, highest in the Universe;
So, try to search for Vishnu, all the time, Oh my mind!
The beginning and the end (of this Universe) is none other than Achyuta yourself;
The killer of the gigantic and tyrannical asuras is none other than Achyuta yourself;
The Lord atop the Venkatadri Hill is none other than Achyuta yourself;
So, pray for His asylum, His protection all the time, Oh my mind!
Auido : BKP


listen to this song :
:By Sri MS Subba lakshmi garu:
By Sri Nedunuri Krishnamurthy
MS Subbalakshmi :

 BKP_Nedunuri Krishnamurthy :

Tuesday, September 26, 2006

9.Madhava keshava madhusudana - మాధవ కేశవ మధుసూదన


Audio link : BKP
Archive Page
మాధవ కేశవ మధుసూదన - విష్ణుశ్రీధరా పదనఖమ్ చింతయామి యూయమ్
....

వామన గోవింద వాసుదేవ ప్రద్యుమ్న - రామరామ కృష్ణ నారాయణాచ్యుత
దామోదరానిరుధ్ధ దైవ పుండరీకాక్ష - నామత్రయాధీశ నమోనమో
...
పురుషోత్త మ పుండరీకాక్ష - దివ్యహరి సంకర్షణ అధోక్షజ

నరసింహ హృషీకేశ నగధర త్రివిక్రమ - శరణాగత రక్ష జయజయ సేవే
...
మగిత జనార్దన మత్స్యకూర్మ వరాహా - సహజ భార్గవ బుధ్ధ జయతురగ కల్కి

విహిత విజ్ఞాన శ్రీవేంకటేశ శుభకరం - అహమిహ తవపద దాస్యం అనిశం భజామి


maadhava kaeSava madhusoodana - vishNuSreedharaa padanakham^ chiMtayaami yooyam^
....
vaamana gOviMda vaasudaeva pradyumna - raamaraama kRshNa naaraayaNaachyuta
daamOdaraanirudhdha daiva puMDareekaaksha - naamatrayaadheeSa namOnamO
...
purushOtta ma puMDareekaaksha - divyahari saMkarshaNa adhOkshaja
narasiMha hRsheekaeSa nagadhara trivikrama - SaraNaagata raksha jayajaya saevae
...
magita janaardana matsyakoorma varaahaa - sahaja bhaargava budhdha jayaturaga kalki
vihita vij~naana SreevaeMkaTaeSa SubhakaraM - ahamiha tavapada daasyaM aniSaM bhajaami
Audio link ,BKP , kapi ragam
BKP :

Monday, September 25, 2006

8.Tiruvidhula merasi - తిరువీధుల మెరసీAudio link : BKP
తిరువీధుల మెరసీ దేవదేవుడు - గరిమల మించిన సింగారములతోడను
.....
తిరుదండలపై నేగీ దేవుడిదె తొలునాడు - సిరుల రెండవనాడు శేషుని మీద
మురిపాల మూడవనాడు ముత్యాల పందిరి క్రింద - పొరినాలుగవనాడు పువ్వుగోవిలలోను
........
గ్రక్కుననైదవనాడు గరుడునిమీద - యెక్కెనునారవనాడు యేనుగుమీద
చొక్కమై యేడవనాడు సూర్యప్రభలోనను - యిక్కువదేరును గుఱ్ర మెనిమిదవనాడు
.......
కనకపుటందలము కదిసి తొమ్మిదవనాడు - పెనచి పదోనాడు పెండ్లిపీట
యెనసి శ్రీవేంకటెశు డింతి యలమేల్మంగతో - వనితల నడుమను వాయనాలమీదను....
in english:
pa|| tiruvIdhula merasI dEvadEvuDu | garimala miMcina siMgAramulatODanu ||
ca|| tirudaMDalapai nEgI dEvuDide tolunADu | sirula reMDavanADu SEShuni mIda |
muripAla mUDavanADu mutyAla paMdirikriMda | porinAlugavanADu puvvu gOvilalOnu ||
ca|| grakkuna naidavanADu garuDunimIda | yekkenu nAravanADu yEnugumIda |
cokkamai yEDavanADu sUryapraBalOnanu | yikkuva dErunu gurramenimidavanADu ||
ca|| kanakapuTaMdalamu kadisi tommidavanADu | penaci padOnADu peMDlipITa |
yenasi SrIvEMkaTESu DiMti yalamElmaMgatO | vanitala naDumanu vAhanAlamIdanu ||

listen to this song:

7.Deva Namo Deva - దేవా నమో దేవాArchive Page
Audio link : BKP
దేవా నమో దేవా
పావన గుణగణ భావా
...
జగదాకారా చతుర్భుజా

గగననీల మేఘశ్యామా
నిగమపాదయుగ నీరజనాభా
అగణితలావణ్యాననా
...
ఘనవేదాంతైర్గణన ఉదారా

కనక శంఖ చక్ర కరాంకా
దినమణి శశాంక దివ్యవిలోచన
అనుపమ రవి బింబాధరా
...
భావజకంజభవజనకా

శ్రీవనితాహృదయేశా
శ్రీవేంకటగిరి శిఖర విహారా
పావన గుణగణ భావా

daevaa namO daevaa paavana guNagaNa bhaavaa ... jagadaakaaraa chaturbhujaa gagananeela maeghaSyaamaa nigamapaadayuga neerajanaabhaa agaNitalaavaNyaananaa ... ghanavaedaaMtairgaNana udaaraa kanaka SaMkha chakra karaaMkaa dinamaNi SaSaaMka divyavilOchana anupama ravi biMbaadharaa ... bhaavajakaMjabhavajanakaa SreevanitaahRdayaeSaa SreevaeMkaTagiri Sikhara vihaaraa paavana guNagaNa bhaavaa


listen to this song :
:By Balakrishnaprasad garu:
BKP :

6.Manujudai Putti - మనుజుడై పుట్టి


manjuDai puTTi
raagam: aabhOgi

22 karaharapriya janya
Aa: S R2 G2 M1 D2 S
Av: S D2 M1 G2 R2 S

Audio link : MS Subbalakshmi
Audio link : BKP
Archive page
మనుజుడై పుట్టి మనుజుని సేవించి

అనుదినమును దుఃఖమందనేలా
...
జుట్టెదుగడుపుకై చొరనిచోట్లు చొచ్చి
పట్టెడుగూటికై బతిమాలి
పుట్టినచోటికే పొరలి మనసు పెట్టి
వట్టిలంపటము వదలనేరడుగాన
...
అందరిలో బుట్టి అందరిలో బెరిగి
అందరి రూపము లటుదానై
అందమైన శ్రీవేంకటాద్రీశు సేవించి
అందరానిపదమందెనటుగాన

manujuDai puTTi manujuni saeviMchi
anudinamunu du@hkhamaMdanaelaa
...
juTTedugaDupukai choranichOTlu chochchi
paTTeDugooTikai batimaali
puTTinachOTikae porali manasu peTTi
vaTTilaMpaTamu vadalanaeraDugaana
...
aMdarilO buTTi aMdarilO berigi
aMdari roopamu laTudaanai
aMdamaina SreevaeMkaTaadreeSu saeviMchi
aMdaraanipadamaMdenaTugaana
...

Meaning provided in hkssv site:manujuDai puTTi :

Introduction to the Keerthana

The Keerthana directs the human beings, who are mortals, to serve Lord Venkateswara rather than hankering around other human beings, who are also mortals, for favours and the like. It also aims at selfless service to the fellow-human beings in whom one can find the Lord, as enunciated in 'Manava sevaye madhava seva' since the Lord is omniscient, omnipotent and all-pervading! The splendour of the song is that the Lord grants His devotees the supreme status which they have never thought of or expected! The hidden meaning is that the devotees are bound to stroll along the Vishnupadam and attain salvation.

Meaning of the Sankeerthana

Having born as mortal (human being) and having served mortals (human beings), should you continue to suffer everyday? (Why should you suffer serving human beings? Instead, serve the Lord.)

You penetrate into the forbidden places for a small stomach; you beseech for a fistful of food; you yearn to live a happy life at your own place and indulge in such similar futile exercises, instead —

Serve the Lord who is born with you, who is mingling with you, and who is just around you (to help you); Service that handsome Lord Venkateswara (that beautiful image of the Lord) whereby scale that summit which is not easily possible.

Meanings of certain words as used in the keerthana:
Manujudu=human being (mortal); juttedu=a small portion; kadupu=stomach; chorani=forbidden; chocchi=penetrate; pattedu = a fistful/handful; bathimali=beseech; vatti lampatamu=futile exercise; andarilo = in/around/in-between; andamaina = beautiful/handsome; andarani = not usually ascendable/a difficult task; padamu = post/status/rank.

Audio  : MS Subbalakshmi

listen/download  this song:

MS Subbalakshmi :

BKP :

5.Moththakure Ammalala - మొత్తకురే అమ్మలాలమొత్తకురే అమ్మలాల ముద్దులాడు వీడె
ముత్తెమువలె నున్నాడు ముద్దులాడు
...
చక్కని యశోద తన్ను సలిగతో మొత్తరాగా

మొక్కబోయీ గాళ్ళకు ముద్దులాడు
వెక్కసాన రేపల్లె వెన్నెలెల్ల మాపుదాక

ముక్కున వయ్యగ దిన్న ముద్దులాడు
...
రువ్వెడి రాళ్ళ దల్లి రోలదన్ను గట్టెనంట

మువ్వల గంటలతోడి ముద్దులాడు
నవ్వెడి జెక్కుల నిండ నమ్మిక బాలునివలె

మువ్వరిలో నెక్కుడైన ముద్దులాడు
...
వేల సంఖ్యల సతుల వెంటబెట్టుకొని రాగా

మూల జన్ను గుడిచీని ముద్దులాడు
మేలిమి వేంక
గిరి మీదనున్నాడిదెవచ్చి
మూలభూతి దానైన ముద్దులాడు

mottakurae ammalaala muddulaaDu veeDe
muttemuvale nunnaaDu muddulaaDu
...
chakkani yaSOda tannu saligatO mottaraagaa
mokkabOyee gaaLLaku muddulaaDu
vekkasaana raepalle vennelella maapudaaka
mukkuna vayyaga dinna muddulaaDu
...
ruvveDi raaLLa dalli rOladannu gaTTenaMTa
muvvala gaMTalatODi muddulaaDu
navveDi jekkula niMDa nammika baalunivale
muvvarilO nekkuDaina muddulaaDu
...
vaela saMkhyala satula veMTabeTTukoni raagaa
moola jannu guDicheeni muddulaaDu
maelimi vaeMkaTagiri meedanunnaaDidevachchi
moolabhooti daanaina muddulaaDu
...Meaning given in blog : Srinivasam , meaning by Sri Kamishetty Srinivasulu
దుండగీడైన కృష్ణుని ఎవతో కొట్ట్బఒగా మఱొక్క తరిగ వారించుట పద వస్తువు.ముంగర ముత్తెము వలె ముద్దులు కులిలే చిన్ని కృష్ణుని మొత్తుటకు ఎవరికి మాత్రము చేతులెట్లాడును ? గొల్ల భామ మరొక్క గొల్లభామకు బాలకృష్ణుని లీలావిలాసాలను వినిపిస్తున్నది. యశోద తన చిన్నికృస్ణుని మొత్త బోయినది (కొట్టబోయినది) వెంటనే ముద్దు కృష్ణుడు తల్లి కాళ్ళకు మొత్త బోయినాడు. బాల కృష్ణుడు సామాన్యుడా ? అందితే జుట్టు - అందకపోతే కాళ్ళు - కృష్ణునకిది వెన్నతో బెట్టిన విద్య. ఇంకేమున్నది ? గోపెమ్మ కోపము మటు మాయమైనది. కృష్ణునకు అలుసు చిక్కినది. సఖులతో పరిహాసకులతో ఊరిమీదికి బోయి, గొల్ల ల ఇళ్ళను కొల్లగొట్టినాడు. వెన్న ముద్దలు మాపుదాకా ముక్కున కారునట్లు మెక్కినాడు. గోపకిశోరుని అల్లరి మితిమీరినది. యశోదమ్మ బాలుని దండింపదలచినది. చిన్ని కృష్ణుని రోట గట్టినది. అది అంత తేలికా ? దామోదరునికి కోపమే వచ్చినది. తన్ను రోటికి కట్టిన తల్లిపై రాళ్ళు రువ్వినాడు. తన చిన్ని చేతులకు అందినంత వరకు విసిరినాడు. చిదిమిన పాలు గారు చిన్ని బుగ్గలతో, చిలికిన నవ్వులతో, మొల చిరు మువ్వలతో గోకులమంతా కలియ దిరిగే నందకిశోరుడు బాలుడా ! పరబ్రహ్మ స్వరూపుడు. త్రిమూర్తులలో మేటియైనవాడు. బాలకృష్ణ కేళీవిలాసాలు చిలికి చిలికి పెద్దవైనవి. యశోదతో ఫిర్యాదు చేయుటకు వ్రజ భామలు కదలి వచ్చినారు. గోకుల మిల్లిల్లు కదలినది. అక్కడి దృశ్యమును చూచి పల్లీబిబ్బోకవతులు ఆశ్చర్య చకితలైనారు. కృష్ణుడు పసిబాలుని వలె ఒక మూలకు ఒదిగి, యశోదాదేవి యొడిలో చేరి పాలు త్రాగుతున్నాడు. ఆ తల్లి కన్నులతో వాత్సల్యాన్ని కురిపిస్తూ, తన తనయుని తల నిమురుతున్నది. ముద్దుగుమ్మలు ఆ ముద్దుల బాలుని చూచి ముసి ముసి నగవులతొ వెనుకకు మరలినారు. ఆ లీలామానుష విగ్రహుడే నేడు వేంకటగిరిమీద మూలభూతియై నిలచినవాడు.

4.Devuniki Devikini - దేవునికి దేవికి

Archive page
Audio link : BKP
దేవునికి దేవికి తెప్పల కోనెటమ్మ
వేవేల మొక్కులు లోకపావని నీకమ్మా
...
ధర్మార్థకామ మోక్షతతులు నీ సోపానాలు

ఆర్మిలి నాలుగువేదాలదే నీ దరులు
నిర్మలపు నీ జలము నిండు సప్తసాగరాలు
కూర్మము నీ లోతు వోకోనేరమ్మా
....
తగిని గంగాది తీర్థమ్ములు నీకడళ్ళు

జగతి దేవతలు నీజల జంతులు
గగనపు బుణ్యలోకాలు నీదరిమేడలు
మొగినీచుట్టు మాకులు మునులోయమ్మా
...
వైకుంఠ నగరము వాకిలే నీ యాకారము

చేకొను పుణ్యములే నీ జీవభారము
యేకడను శ్రీవేంకటెశుడే నీవునికి
దీకొని నీ తీర్థమాడితిమి కావమమ్మా
...

daevuniki daeviki teppala kOneTamma vaevaela mokkulu lOkapaavani neekammaa ... dharmaarthakaama mOkshatatulu nee sOpaanaalu aarmili naaluguvaedaaladae nee darulu nirmalapu nee jalamu niMDu saptasaagaraalu koormamu nee lOtu vOkOnaerammaa .... tagini gaMgaadi teerthammulu neekaDaLLu jagati daevatalu neejala jaMtulu gaganapu buNyalOkaalu needarimaeDalu mogineechuTTu maakulu munulOyammaa ... vaikuMTha nagaramu vaakilae nee yaakaaramu chaekonu puNyamulae nee jeevabhaaramu yaekaDanu SreevaeMkaTeSuDae neevuniki deekoni nee teerthamaaDitimi kaavamammaa ... 
BKP : listen to this Song:
:By Balakrishnaprasad garu:

3.Lali sri krishnayya - లాలి శ్రీ కృష్ణయ్య


Archive page
Audio link : Vedavathi Prabhakar
లాలి శ్రీ కృష్ణయ్య, నీల మేఘ వర్ణా
బాల గోపాల నీవు, పవ్వళింపరా
...
శృంగారించిన మంచి, బంగారు ఊయలలో

శంఖు చక్ర ధర స్వామి, నిదుర పోరా
...
లలితాంగి రుక్మిణి, లలనయె కవలెనా

పలుకు కోయిల, సత్య భామె కవలెనా
....
ఎవ్వరు కావలెనయ్య, ఇందరిలో నీకు

నవమోహనంగనా, చిన్ని కృష్ణయ్య
....
అలుకలు పోవేల, అలమేలు మంగతొ

కులుకుతు శయనించు,వేంకటెశ్వరుడా

laali Sree kRshNayya, neela maegha varNaa
baala gOpaala neevu, pavvaLiMparaa
...
SRMgaariMchina maMchi, baMgaaru ooyalalO
SaMkhu chakra dhara svaami, nidura pOraa
...
lalitaaMgi rukmiNi, lalanaye kavalenaa
paluku kOyila, satya bhaame kavalenaa
....
evvaru kaavalenayya, iMdarilO neeku
navamOhanaMganaa, chinni kRshNayya
....
alukalu pOvaela, alamaelu maMgato
kulukutu SayaniMchu,vaeMkaTeSvaruDaa
....
Vedavathi Prabhakar : 
listen to this song
:by Smt.Vedavathi prabhakar:

2.Jo Achyutananda Jo Jo Mukunda - జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుందా


Archive Page link
Audio link : Vedavathi Prabhakar
Audio link : M.S.Subbalakshmi
Audio link : BKP
జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుందా
రావె పరమానంనద , రామ గోవిందా జోజో జోజో
...
నందునింటనుజేరి నయముమీరంగా
చంద్రవదనలు నీకు సేవచేయంగా
అందముగ వారిండ్ల ఆడుచుండంగా
మందలకు దొంగ మా ముద్దురంగా జోజో జోజో
...
పాలవారాశిలో పవళించినావు,

బాలుగా మునులుకు అభయమిచ్చినావు,
మేలుగా వసుదేవుకుదయించినావు,
బాలుడై ఉండి గోపాలుడైనావూ జోజో జోజో
...

అట్టుగట్టిన మీగడట్టె తిన్నాడే
పట్టి కోడలు మూతిపై రాసినాడే
అట్టే తినెనని యత్త యడుగ విన్నాడే
గట్టిగా నిది దొంగ కొట్టుమన్నాడే

గొల్లవారిండ్లకు గొబ్బునకు బోయి
కొల్లలుగా త్రావి కుండలను నేయి
చెల్లునా మగనాండ్ర జెలిగి యీశాయీ
చిల్లతనములు సేయ జెల్లునటవోయి

రేపల్లె సతులెల్ల గోపంబుతోను
గోపమ్మ మీకొడుకు మాయిండ్లలోను
మాపుగానే వచ్చి మా మానములను
నీ పాపడే చెరిచె నేమందుమమ్మ

ఒకనియాలిని దెచ్చి నొకని కడబెట్టి
జగడములు కలిపించి సతిపతుల బట్టి
పగలు నలుజాములును బాలుడై నట్టి
మగనాండ్ర చేపట్టి మదనుడై నట్టి
....
గోవర్థనంబెల్ల గొడుగుగాగ పట్టి
కావరమ్మున నున్న కంసు పడకొట్టి
నీవుమధురాపురము నేల చేబట్టి
ఠీవితో నేలిన దేవకీ పట్టి
....
అంగజునిగన్న మాయన్నయిటు రారా

బంగారుగిన్నెలో పాలుపోసేరా
దొంగనీవని సతులు పొంగుచున్నరా
ముంగిటానాడరా మొహనాకారా జోజో జోజో
....
అంగుగా తాళ్ళాపాకనయ్య చాలా

శృంగార రచనగా చెప్పెనీ జోల
సంగతిగ సకల సంపదలు నీవేలా
మంగళము తిరుపట్ల మదనగోపాలా జోజో జోజో

jO achyutaanaMda jOjO mukuMdaa
raave paramaanaMnada , raama gOviMdaa jOjO jOjO
...
paalavaaraaSilO pavaLiMchinaavu,
baalugaa munuluku abhayamichchinaavu,
maelugaa vasudaevukudayiMchinaavu,
baaluDai uMDi gOpaaluDainaavoo jOjO jOjO
...
naMduniMTanujaeri nayamumeeraMgaa
chaMdravadanalu neeku saevachaeyaMgaa
aMdamuga vaariMDla aaDuchuMDaMgaa
maMdalaku doMga maa mudduraMgaa jOjO jOjO
....
aTTugaTTina mIgaDaTTe tinnADE
paTTi kODalu mUtipai rAsinADE
aTTE tinenani yatta yaDuga vinnADE

gaTTigA nidi doMga koTTumannADE
gollavAriMDlaku gobbunaku bOyi
kollalugA trAvi kuMDalanu nEyi
chellunA maganAMDra jeligi yISAyI
chillatanamulu sEya jellunaTavOyi

rEpalle satulella gOpaMbutOnu
gOpamma mIkoDuku mAyiMDlalOnu
mApugAnE vachchi mA mAnamulanu
nI pApaDE cheriche nEmaMdumamma

okaniyAlini dechchi nokani kaDabeTTi
jagaDamulu kalipiMchi satipatula baTTi
pagalu nalujAmulunu bAluDai naTTi
maganAMDra chEpaTTi madanuDai naTTi
.....
gOvarthanaMbella goDugugaaga paTTi
kaavarammuna nunna kaMsu paDakoTTi
neevumadhuraapuramu naela chaebaTTi
TheevitO naelina daevakee paTTi
....
aMgajuniganna maayannayiTu raaraa
baMgaaruginnelO paalupOsaeraa
doMganeevani satulu poMguchunnaraa
muMgiTaanaaDaraa mohanaakaaraa jOjO jOjO
....
aMgugaa taaLLaapaakanayya chaalaa
SRMgaara rachanagaa cheppenee jOla
saMgatiga sakala saMpadalu neevaelaa
maMgaLamu tirupaTla madanagOpaalaa jOjO jOjO
Click to listen:
By,

MS . Subbalakshmi in Kapi


:Sri. Balakrishnaprasad:
:Sri.Mangalampalli Balamuralikrishna:
:Smt.VedavathiPrabhakar :
:Sri.Unnikrishnan :

:BombaySisters :


priya sistersVedavathi Prabhakar :


M.S.Subbalakshmi : 

BKP : 

1.Muddugare Yashoda - ముద్దుగారే యశోద

BKP           
Priya Sisters


Archive link : Balakrishnaprasad
Archive link : Priya Sisters
Audio link : Windowslive : Balakrishnaprasad
1. Muddugare Yashoda - ముద్దుగారే యశోద

-----------------------------------------

ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు

తిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు

..

అంతనింత గొల్లెతల అరచేతి మాణిక్యము

పంతమాడే కంసుని పాలి వజ్రము

కాంతుల మూడు లోకాల గరుడ పచ్చ పూస

చెంతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్నుడు

..


రతికేళి రుక్మిణికి రంగుమోవి పగడము

మితి గోవర్థనపు గోమేధికము

సతమై శంఖుచక్రాల సందుల వైఢూర్యము

గతియై మమ్ము గాచే(టి)కమలాక్షుడు

...


కాళింగుని తలలపై కప్పిన పుష్యరాగము

ఏలేటి శ్రీవేంకటాద్రి యింద్రనీలము

పాలజలనిధిలోన పాయని దివ్య రత్నము

బాలుని వలె తిరిగే పద్మనాభుడు

...

muddugaarae yaSOda muMgiTa mutyamu veeDu
tiddaraani mahimala daevakee sutuDu
..
aMtaniMta golletala arachaeti maaNikyamu
paMtamaaDae kaMsuni paali vajramu
kaaMtula mooDu lOkaala garuDa pachcha poosa
cheMtala maalOnunna chinni kRshnuDu
.

ratikaeLi rukmiNiki raMgumOvi pagaDamu
miti gOvarthanapu gOmaedhikamu
satamai SaMkhuchakraala saMdula vaiDhooryamu
gatiyai mammu gaachae(Ti)kamalaakshuDu

...

kaaLiMguni talalapai kappina pushyaraagamu
aelaeTi SreevaeMkaTaadri yiMdraneelamu
paalajalanidhilOna paayani divya ratnamu
baaluni vale tirigae padmanaabhuDu

listen to this song:

:By Priya sisters:
:By Nedunuri Krishnamurthy garu
read this explanation by Sriman Nallani chakravartula Krishnamacharyulu in his book, Annamayya padardha pranalika

అన్నమాచార్యులు ఈకృతిలో శ్రీవేంకటేశ్వరుని నవరత్నములతోని మణులుగా భావించిరి.ప్రధానముగా ఇందు దేవకీ సుతుడు వర్ణింపబడినాడు.

యశోద ముంగిట ముద్దులొలికిస్తూ నడయాడే మంచి ముత్యము వీడు. సరిదిద్ద రాని మహిమల వాడు.

చిన్న చిన్న గోపికలకు అరజేత చిక్కిన మాణిక్యము. అనగా సులభుడు అని అర్ధము.

పంతము లాడుచున్న కంసునికి వజ్రము.అదీ గాక రాక్షసులను వధించు ఇంద్రుని చేతిలోని వజ్రాయుధము కూడ.

గరుడుడు మూడులోకాలు తిరుగగలవాడు. మూడులోకాలతోనూ అతనికి సంబంధమున్నది. కృష్ణుడు కుడా అట్టి వాడే. అందుచేత గరుడపచ్చమణి.

రుక్మిణీ దేవి తో రతికేళి సలుపునప్పుడు కృష్ణుని పెదవి రుక్మిణికి పగడమైనది.

గోవర్ధన పర్వతము మీద విహరించువాడు కదా, అందుచేత ఆపర్వతము మీది కృష్ణుడు గోమేధిక మణి.

కాళియుని పాగడలపై ఆడినాడు కృష్ణుడూ. సర్పము పడగలపైన రత్నములుండును. కృష్ణుని పాదములు ఎరుపు. పుష్యరాగము ఎరుపు. కాళియుడు నల్లత్రాచు. నల్లత్రాచు పడగల పైన నర్తించిన ఎర్రని పాదములు పుష్యరాగమణుల వలె ప్రకాశించినవి.

వేంకటగిరిపైన ఇంద్రనీలమణి.

సముద్రమునకు రత్నాకరుదు(రత్నములు కలవాదు.) అని పేరు.
పాల సముద్రమున శయనించిన స్వామి ఒక దివ్య రత్నము.

ఈ విధముగా అన్నమయ్య స్వామిని నవరత్నాలతో పోల్చినారు.