Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Tuesday, December 30, 2008

558.tanamEla kulamEla - తనమేల కులమేల తపమే కారణము


Audio link : Dr.Pasupati
Archive link :
తనమేల కులమేల తపమే కారణము
యెలమి హరిదాసులు యేజాతి యైన నేమి

కాకమువల్ల( బుట్టదా ఘనమైన యశ్వత్ధము
దాకొని గుల్లలో( బుట్టదా ముత్తెము
చౌకైన విషలతనే జన్మించదా నిర్విషము
యేకడ మహానుభావు లెందు పుట్టి రేమి

బిడిపిరాళ్ళా( బుట్టవా చెలువైన వజ్రములు
పుడమి నీ(గలవల్ల( బుట్టదా తేనె
వెడగు( బిల్లి మేనను వెళ్ళదాయెనా జవ్వాది
వుడివోని పుణ్యు లెందు నుదయించి రేమి

పంకములో పుట్టదా పరిమళపు( దామెర
పొంకపు కీటకములందు పుట్టదా పట్టు
కొంకక శ్రీవేంకటేశు కొలిచిన దాసులు
సంకలేని జ్ఞాను లెందు జనియించి రేమి


t
anamEla kulamEla tapamE kAraNamu
yelami haridAsulu yEjAti yaina nEmi

kAkamuvalla( buTTadA ghanamaina yaSwatdhamu
dAkoni gullalO( buTTadA muttemu
chaukaina vishalatanE janmiMchadA nirvishamu
yEkaDa mahAnubhAvu leMdu puTTi rEmi

biDipirALLA( buTTavA cheluvaina vajramulu
puDami nI(galavalla( buTTadA tEne
veDagu( billi mEnanu veLLadAyenA javvAdi
vuDivOni puNyu leMdu nudayiMchi rEmi

paMkamulO puTTadA parimaLapu( dAmera
poMkapu kITakamulaMdu puTTadA paTTu
koMkaka SrIvEMkaTESu kolichina dAsulu
saMkalEni j~nAnu leMdu janiyiMchi rEmi


Meaning from Sangeethasudh.org


talamEla kulamEla-Sree

In this Padam Annamaiah denounces the importance of lineage emphasising it with several examples.
PtalamEla kulamEla tapamE kAraNamu
elami haridAsulu yE jAti yainanEmi ||
Whatever be the status and caste devotion to Vishnu alone is important.
C 1kAkamu valla buTTadA ghanamaina yashwaddhamu
dAkoni gullalO buTTadA muttemu
choukaina visha latanE janminchadA nirvishamu
yEkaDa mahAnubhAvu lendu puTTerEmi? ||
Does not a crow propagate sacred Aswaddha(cedar) trees? Is not precious pearl hiding in ordinary shell? Is not antidote to poison grown in an a creeper plant? Eminent seers may take birth in any caste.
C 2chiDipi rALLa buTTavA cheluvaina vajramulu
puDami neegala valla buTTadA tEne
veDagu pilli mEnanu veLLadAyanA javvAdi
vuDivOni puNyulendu nudayinchirEmi? ||
Are not valuable diamonds found in stones? Are you not getting honey because of bees? Don't we get javvadi perfume from the body of a cat? Unblemished devotees may born in any class.
C 3pankamu lO buTTadA parimaLapu tAmera
ponkapu keetamulandu puTTadA paTTu
konkaka SrivEnkaTESu golichina dAsulu
sanke lE jNAnu lendu jani inchirEmi? ||
Does not fragrant lotus grow in dirty mud? Is not pure silk produced by ordinary insects? Devotees of Sri Venkatesa may be of any lineage.

Sunday, December 28, 2008

557.పూవుబోణుల కొలువే పుష్పయాగము - pUvubONula koluvE pushpayAgamu

Audio link :
Archive link :
పూవుబోణుల కొలువే పుష్పయాగము
పూవక పూచె నీకిట్టె పుష్పయాగము

కలువరేక్ల వంటి ఘనమైన కన్నుల
పొలతుల చూపులే నూ పుష్పయాగము
తలచి తలచి నిన్ను తమమేనుల (బొడమే
పులక జొంపములె నీ పుష్పయాగము

కరకమలములను కందువగోపికలెల్లా
పొరసి నిను( జూపుటే పుష్పయాగము
సరసపు మాటలే సారెనాడి తమనవ్వు
పొరి నీపై జల్లుటే పుష్పయాగము

గాటపు కొలనిదండ కాంతలు సిగ్గున నిన్ను
బూటకానకు( దిట్టుటే పుష్పయాగము
యీటున శ్రీవేంకటేశ యిట్టె యలమేలుమంగ
పూటవూటరతులివి పుష్పయాగము
pUvubONula koluvE pushpayAgamu
pUvaka pUche nIkiTTe pushpayAgamu

kaluvarEkla vaMTi ghanamaina kannula
polatula chUpulE nU pushpayAgamu
talachi talachi ninnu tamamEnula (boDamE
pulaka joMpamule nI pushpayAgamu

karakamalamulanu kaMduvagOpikalellA
porasi ninu( jUpuTE pushpayAgamu
sarasapu mATalE sArenADi tamanavvu
pori nIpai jalluTE pushpayAgamu

gATapu kolanidaMDa kAMtalu sigguna ninnu
bUTakAnaku( diTTuTE pushpayAgamu
yITuna SrIvEMkaTESa yiTTe yalamElumaMga
pUTavUTaratulivi pushpayAgamu

Monday, December 15, 2008

556.hari nIpratApamuna kaDDamEdi - హరి నీప్రతాపమున కడ్డమేది లోకమునAudio link - priya sisters
Archive link :

హరి నీప్రతాపమున కడ్డమేది లోకమున
సరి వేరీ నీకుమరి సర్వేశ్వరా

నీవు నీళ్ళు నమిలితే నిండెను వేదములు
యీవల తలెత్తితేనే యింద్రపదవులు మించె
మోవ మూతి గిరిపితే మూడు లోకాలు నిలిచె
మోవిబార నవ్వితేనే ముగిసి రసురులు

గోరగీరితే నీరై కొండలెల్ల తగబారె
మారుకొంటే బయటనే మడుగులై నిలిచె
చేరి యడుగువెట్టితే శిలకు ప్రాణము వచ్చె
కూరిమి కావలెనంటే కొండా గొడుగాయను

కొంగుజారినంతలోనే కూలెను త్రిపురములు
కంగి గమనించితేనే కలిదోషములు మానె
రంగుగ నీశరణంటే రక్షించితి దాసులను
ముంగిట శ్రీవేంకటేశ మూలమవు నీవే


hari nIpratApamuna kaDDamEdi lOkamuna
sari vErI nIkumari sarwESwarA

nIvu nILLu namilitE niMDenu vEdamulu
yIvala talettitEnE yiMdrapadavulu miMche
mOva mUti giripitE mUDu lOkAlu niliche
mOvibAra navvitEnE mugisi rasurulu

gOragIritE nIrai koMDalella tagabAre
mArukoMTE bayaTanE maDugulai niliche
chEri yaDuguveTTitE Silaku prANamu vachche
kUrimi kAvalenaMTE koMDA goDugAyanu

koMgujArinaMtalOnE kUlenu tripuramulu
kaMgi gamaniMchitEnE kalidOshamulu mAne
raMguga nISaraNaMTE rakshiMchiti dAsulanu
muMgiTa SrIvEMkaTESa mUlamavu nIvE

Sunday, December 14, 2008

555.haridAsu(DaguTE yadi tapamu - హరిదాసు(డగుటే యది తపముAudio download link , set to Amrutavarshini ragam, with explation by Nookala China Satyarayana
Archive link :

హరిదాసు(డగుటే యది తపము
పరమార్గములను ఫలమే లేదు
తిట్టినయప్పుడు దీవించినప్పుడు
అట్టె సమమగునది తపము
వెట్టి నేమములు వేవేలు చేసిన
బట్టబయలే కాని ఫలమే లేదు

యిచ్చినయప్పుదు యియ్యనియప్పుడు
అచ్చుగ నవ్విన దది తపము
యిచ్చల పుణ్యము లెన్ని సేసినా
బచ్చన లింతే ఫలమే లేదు

కూడినయప్పుడు గొణగినయప్పుడు
ఆడిక విడిచిన యది తపము
యీడనె శ్రీవేంకటేశుడే శరణము
పాడి పంతముల ఫలమే లేదు

haridAsu(DaguTE yadi tapamu
paramArgamulanu phalamE lEdu

tiTTinayappuDu dIviMchinappuDu
aTTe samamagunadi tapamu
veTTi nEmamulu vEvElu chEsina
baTTabayalE kAni phalamE lEdu

yichchinayappudu yiyyaniyappuDu
achchuga navvina dadi tapamu
yichchala puNyamu lenni sEsinA
bachchana liMtE phalamE lEdu

kUDinayappuDu goNaginayappuDu
ADika viDichina yadi tapamu
yIDane SrIvEMkaTESuDE SaraNamu
pADi paMtamula phalamE lEdu

Thursday, December 11, 2008

554.iTTi saMsArikEdiyu lEdAya - ఇట్టి సంసారికేదియు లేదాయAudio link :PRanganath
Archive link :

ఇట్టి సంసారికేదియు లేదాయ
తట్టువడుటే కాని దరిచేరలేదు

ములిగి భారపు మోపు మోచేటివాడు
అలసి దించుకొను నాడాడను
అలరు సంసారికి నదియు లేదాయ
తొలగని భారమెందును దించలేదు

తడవి వేపచేదు త్రావెడివాడు
ఎడయెడ (దిను తీపేమైనను
అడరు సంసారికి నదియు లేదాయ
కడుజేదెకాని యెక్కడ తీపులేదు

దొరకని హేయమే తోడేటివాడు
పరిఠవించును మేన( బరిమళము
అరిది సంసారికి నదియు లేదాయ
ఇరవు (శ్రీ)వేంకటపతి నెఱుగలేడు
iTTi saMsArikEdiyu lEdAya
taTTuvaDuTE kAni darichEralEdu

muligi bhArapu mOpu mOchETivADu
alasi diMchukonu nADADanu
alaru saMsAriki nadiyu lEdAya
tolagani bhArameMdunu diMchalEdu

taDavi vEpachEdu trAveDivADu
eDayeDa (dinu tIpEmainanu
aDaru saMsAriki nadiyu lEdAya
kaDujEdekAni yekkaDa tIpulEdu

dorakani hEyamE tODETivADu
pariThaviMchunu mEna( barimaLamu
aridi saMsAriki nadiyu lEdAya
iravu (SrI)vEMkaTapati ne~rugalEDu

Wednesday, December 10, 2008

553.idiyE vEdAMta miMdukaMTe lEdu - ఇదియే వేదాంత మిందుకంటె లేదుAudio link : Balakrishnaprasad in Arabhi raga

Explanation

ఇదియే వేదాంత మిందుకంటె లేదు
ఇదియే శ్రీవేంకటేశుని మతము


విరతియే లాభము విరతియే సౌఖ్యము
విరతియేపో విజ్ఞానము
విరతిచే ఘనులైరి వెనకవారెల్ల
విరతి బొందకున్న వీడదు భవము

చిత్తమే పాపము చిత్తమే పుణ్యము
చిత్తమే మోక్షసిద్ధియును
చిత్తము వలెనె శ్రీహరి నిలుచును
చిత్త శాంతిలేక చేరదు పరము

యెంతచదివినా యెంత వెదకినా
యింతకంటే మరి యికలేదు
యింతకంటె శ్రీవేంకటేశుదాసులౌట
యెంతవారికైన యిదియే తెరువు

idiyE vEdAMta miMdukaMTe lEdu
idiyE SrIvEMkaTESuni matamu


viratiyE lAbhamu viratiyE saukhyamu
viratiyEpO vij~nAnamu
viratichE ghanulairi venakavArella
virati boMdakunna vIDadu bhavamu

chittamE pApamu chittamE puNyamu
chittamE mOkshasiddhiyunu
chittamu valene SrIhari niluchunu
chitta SAMtilEka chEradu paramu

yeMtachadivinA yeMta vedakinA
yiMtakaMTE mari yikalEdu
yiMtakaMTe SrIvEMkaTESudAsulauTa
yeMtavArikaina yidiyE teruvu

Tuesday, December 09, 2008

552.Itani mahimalu yeMtani cheppeda - ఈతని మహిమలు యెంతని చెప్పెదAudio link:PSRanganath  in raga Saraswati
Archive link :


ఈతని మహిమలు యెంతని చెప్పెద
చేతుల మొక్కెద జెలగుచు నేను
శ్రీనరసింహుడు చిన్మయమూరితి
నానావిధకరనఖరుడు
దారుణ దైత్య విదారుడు విష్ణుడు
తానకమగు మా దైవంబితడు

అహోబలేశుడు ఆదిమపురుషుడు
బహుదేవతా సార్వభౌముడు
సహజానందుడు సర్వరక్షకుడు
యిహపరములొసగు యేలిక యితడూ
కేవలుడగు సుగ్రీవ నృసింహుడు
భావించ సుజనపాలకుడు
శ్రీవేంకటేశుడు చిత్తజజనకుడు
వేవేలకు నిలువేలుపు యితడు
Itani mahimalu yeMtani cheppeda
chEtula mokkeda jelaguchu nEnu

SrInarasiMhuDu chinmayamUriti
nAnAvidhakaranakharuDu
dAruNa daitya vidAruDu viShNuDu
tAnakamagu mA daivaMbitaDu

ahObalESuDu AdimapurushuDu
bahudEvatA sArwabhaumuDu
sahajAnaMduDu sarwarakshakuDu
yihaparamulosagu yElika yitaDu

kEvaluDagu sugrIva nRsiMhuDu
bhAviMcha sujanapAlakuDu
SrIvEMkaTESuDu chittajajanakuDu
vEvElaku nilavElupu yitaDu