Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Friday, August 20, 2010

716.chadiviti dolli koMta chadivEniMkA goMta - చదివితి దొల్లి కొంత చదివేనింకా గొంత

Audio link : composed and sung by Sri Sattiraju Venumadhav in Sri ragam
చదివితి దొల్లి కొంత చదివేనింకా గొంత
యెదిరి నన్నెఱగను యెంతైన నయ్యో ||

వొరుల దూషింతుగాని వొకమారైన నా
దురిత కర్మములను దూషించను
పరుల నవ్వుదుగాని పలుయోనికూపముల
నరకపు నా మేను నవ్వుకోను ||

లోకుల గోపింతు గాని లోని కామాదులనేటి
కాకరి శత్రువుల మీద కడు కోపించ
ఆకడ బుద్దులు చెప్పి అన్యుల బోధింతుగాని
తేకువ నాలోని హరి దెలుసుకోలేను ||

యితరుల దుర్గుణము లెంచి,యెంచి రోతుగాని
మతిలో నాయాసలు మానలేను
గతిగా శ్రీవేంకటేశుగని బ్రతికిగాని
తతి నిన్నాళ్ళ దాకా దలపోయలేను ||


chadiviti dolli koMta chadivEniMkA goMta
yediri nanne~raganu yeMtaina nayyO ||

vorula dUShiMtugAni vokamAraina nA
durita karmamulanu dUShiMchanu
parula navvudugAni paluyOnikUpamula
narakapu nA mEnu navvukOnu ||

lOkula gOpiMtu gAni lOni kAmAdulanETi
kAkari Satruvula mIda kaDu kOpiMcha
AkaDa buddulu cheppi anyula bOdhiMtugAni
tEkuva nAlOni hari delusukOlEnu ||

yitarula durguNamu leMchi,yeMchi rOtugAni
matilO nAyAsalu mAnalEnu
gatigA SrIvEMkaTESugani bratikigAni
tati ninnALLa dAkA dalapOyalEnu ||


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Tuesday, August 17, 2010

715.achchapurAla yamunalOpala - అచ్చపురాల యమునలోపల

(sisa)మాటిమాటికి వ్రేలు మడిచి యూరించుచు నూరుగాయలు దినుచుండు నొకడు
ఒకని కంచములోనిదొడిసి చయ్యనమ్రింగి చూడలేదని నోరు చూపు నొకడు
యేగురార్గులు చల్దులెలమి పన్నిదమాడి ఊర్కొని కూర్కొని కుడుచునొక్కడు
యిన్ని యుండగ పంచియిడుట నెచ్చెలితనమనుచు బంతెనగుండులాడునొకడు
(Ataveladi)కృష్ణు చూడుమనుచు కికురించి పలుమ్రోల మేలిభక్ష్యరాసి మెసగునొకడు
నవ్వునొకడు సఖుల నవ్వించు నొకడు ముచ్చటాడు నొకడు మురియునొకడు - pothana bhagavata padyam

Audio link : Sri Sattiraju Venumadhav, composed in Saramga ragam. Album: Annamayya padamandakini
అచ్చపురాల యమునలోపల
ఇచ్చగించి భుజియించితి కృష్ణ

ఊరుగాయలును నొద్దికచద్దులును
నారగింపుచును నందరిలో
సారె బాలుల సరసాల తోడ
కోరి చవులు గొంటివి కృష్ణా

ఆకసంబున కాపుర ముఖ్యులు
నాకలోకపు నాందులును
కైకొని యజ్ఞకర్తయాతడని
జోక గొనియాడఁ జొక్కితి కృష్ణా

పేయలు లేవు పిలువుడనుచు
కోయని నోరఁగూతలును
మాయల బ్రహ్మము మతము మెచ్చుచు
చేయని మాయలు సేసితి కృష్ణా

mATimATiki vrElu maDichi yUriMchuchu nUrugAyalu dinuchuMDu nokaDu
okani kaMchamulOnidoDisi chayyanamriMgi chUDalEdani nOru chUpu nokaDu
yEgurArgulu chaldulelami pannidamADi Urkoni kUrkoni kuDuchunokkaDu
yinni yuMDaga paMchiyiDuTa nechchelitanamanuchu baMtenaguMDulADunokaDu
kRshNu chUDumanuchu kikuriMchi palumrOla mElibhakshyarAsi mesagunokaDu
navvunokaDu sakhula navviMchu nokaDu muchchaTADu nokaDu muriyunokaDu

achchapurAla yamunalOpala
ichchagiMchi bhujiyiMchiti kRshNa

UrugAyalunu noddikachaddulunu
nAragiMpuchunu naMdarilO
sAre bAlula sarasAla tODa
kOri chavulu goMTivi kRshNA

AkasaMbuna kApura mukhyulu
nAkalOkapu nAMdulunu
kaikoni yaj~nakartayAtaDani
jOka@M goniyADa@M jokkiti kRshNA

pEyalu lEvu piluvuDanuchu
kOyani nOra@MgUtalunu
mAyala brahmamu matamu mechchuchu
chEyani mAyalu sEsiti kRshNA

Tuesday, August 10, 2010

714.AtaDitaDA venna laMtaTa doMgilinADu - ఆతడితడా వెన్న లంతట దొంగిలినాడు

Audio : composed and sung by Sri. Sattiraju Venumadhav in Ganamurthy ragam.
వీడటే రక్కసి విగతజీవగ జన్ను - బాలుద్రావిన మేటి బాలకుండు
వీడటే నందుని వెలదికి జగమెల్ల - ముఖమందు జూపిన ముద్దులాడు
వీడటే మందలో వెన్నలు దొంగిలి - దర్పించి మెక్కిన దావరీడు
వీడటే యెలయించి వ్రేతల మానంబు - సూరలాడిన లోకసుందరుండు
(పోతన భాగవత పద్యం)

album : Annamayya padamandakini, 108 kirtanas in 108 ragas. for album copies mail to : seetaramasarma@gmail.com

ఆతడితడా వెన్న లంతట దొంగిలినాడు
యేతులకు మద్దులు రెండిలఁ దోసినాడు

యీతడా దేవకిఁగన్న యింద్రనీలమాణికము
పూతకిచన్ను దాగి పొదలినాడు
యీతడా వసుదేవుని యింటిలో నిధానము
చేతనే కంసునిఁ బుట్టచెండుసేసినాడు

మేటియైన గొంతి(కుంతి?)దేవి మేనల్లు డీతడా
కోటికిఁ బడెగెగాను కొండ యెత్తెను
పాటించి పెంచేయశోదపాలి భాగ్య మీతడా
వాటమై గొల్లెతలను వలపించినాడు

ముగురు వేలుపులకు మూలభూతి యీతడా
జిగినావుల పేయలఁ జేరి కాచెను
మిగుల శ్రీవేంకటాద్రిమీదిదైవమీతడా
తగి రామకృష్ణావతార మందె నిప్పుడుAtaDitaDA venna laMtaTa doMgilinADu
yEtulaku maddulu reMDila@M dOsinADu

yItaDA dEvaki@Mganna yiMdranIlamANikamu
pUtakichannu dAgi podalinADu
yITaDA vasudEvuni yiMTilO nidhAnamu
chEtanE kaMsuni@M buTTacheMDusEsinADu

mETiyaina goMtidEvi mEnallu DItaDA
kOTiki@M baDegegAnu koMDa yettenu
pATiMchi peMchEyaSOdapAli bhAgya mItaDA
vATamai golletalanu valapiMchinADu

muguru vElupulaku mUlabhUti yItaDA
jiginAvula pEyala@M jEri kAchenu
migula SrIvEMkaTAdrimIdidaivamItaDA
tagi rAmakRshNAvatAra maMde nippuDu


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA