Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Monday, November 24, 2008

551.సగము మానిసి రూపు - sagamu mAnisi rUpuAudio link : sung by Balakrishnaprasad
Archive link :

సగము మానిసి రూపు సగము మెగము రూపు
అగణిత ప్రతాపుడు అహోబలేశుడు

గద్దెమీద గూచున్నాడు కంబములో బుట్టినాడు
కొద్దిమీర గడునవ్వుకొంటా నున్నాడు
వొద్దనె శ్రీసతిచన్నులొరయచు నున్నవాడు
అద్దివో చూడరమ్మ అహోబలేశుడు

పెనుమీసాలవాడు పెదపెదగోళ్ళవాడు
ఘనునిగా ప్రహ్లాదుని గాచుకున్నాడు
మనసిచ్చిన సురలతో మాటలాడుచున్నవాడు
అనుపమతేజుడమ్మ అహోబలేశుడు

వేవేలు చేతులవాడు వెన్నెలచాయలవాడు
భావించి కొల్చినవారి పాలిటివాడు
శ్రీవేంకటగిరిమీద జేరి భవనాశిదండ-
నావల నీవల మించె నహోబలేశుడు
sagamu mAnisi rUpu sagamu megamu rUpu
agaNita pratApuDu ahObalESuDu

gaddemIda gUchunnADu kaMbamulO buTTinADu
koddimIra gaDunavvukoMTA nunnADu
voddane SrIsatichannulorayuchu nunnavADu
addivO chUDaramma ahObalESuDu

penumIsAlavADu pedapedagOLLavADu
ghanunigA prahlAduni gAchukunnADu
manasichchina suralatO mATalADuchunnavADu
anupamatEjuDamma ahObalESuDu

vEvElu chEtulavADu vennelachAyalavADu
bhAviMchi kolchinavAri pAliTivADu
SrIvEMkaTagirimIda jEri bhavanASidaMDa-
nAvala nIvala miMche nahObalESuDu

550.ఉన్నమంత్రాలిందు సదా - unnamaMtrAliMdu sadA
Audio link : PriyaSisters
Archive link :

ఉన్నమంత్రాలిందు సదా(రా) వొగివిచారించుకొంటే
విన్నకన్నవారికెల్ల విష్ణునామమంత్రము

పరగ పుచ్చకాయల పరసిపోదు మంత్రము
గరిమ ముట్టంటులేని ఘనమంత్రము
వరుస నెవ్వరు విన్నా వాడిచెడనిమంత్రము
అరయనిదొక్కటేపో హరినామమంత్రము

యేజాతినోరికైన నెంగిలి లేని మంత్రము
వోజదప్పితే జెడకవుండే మంత్రము
తేజాన నొకరికిస్తే తీరిపోనిమంత్రము
సాజమైన దిదెపో సత్యమైన మంత్రము

యిహము పరము తానే యియ్యజాలిన మంత్రము
సహజమై వేదాలసారమంత్రము
బహునారదాదులెల్ల పాటపాడినమంత్రము
విహితమయిన శ్రీవేంకటేశుమంత్రము
unnamaMtrAliMdu sadA(rA) vogivichAriMchukoMTE
vinnakannavArikella vishNunAmamaMtramu

paraga puchchakAyala parasipOdu maMtramu
garima muTTaMTulEni ghanamaMtramu
varusa nevvaru vinnA vADicheDanimaMtramu
arayanidokkaTEpO harinAmamaMtramu

yEjAtinOrikaina neMgili lEni maMtramu
vOjadappitE jeDakavuMDE maMtramu
tEjAna nokarikistE tIripOnimaMtramu
sAjamaina didepO satyamaina maMtramu

yihamu paramu tAnE yiyyajAlina maMtramu
sahajamai vEdAlasAramaMtramu
bahunAradAdulella pATapADinamaMtramu
vihitamayina SrIvEMkaTESumaMtramu


GB Shankar rao gari vivarana (from sujanaranjani)

విష్ణు నామ మంత్ర విశిష్టతను ఈ సంకీర్తనలో చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నారు. ఆచార్య పురుషుడు! శ్రీ మహా విష్ణు మంత్రము సాటిలేనిది, తత్త్వ విచారణతో చూస్తే దీనికి సాటికి రాగల మరొక మంత్రం లేదు. (మరొక సంకీర్తనలో కూడా అన్ని మంత్రములు ఇందే ఆవహించెను అని అంటాడు). హరి నామ మంత్రము ముట్టు, అంటూ లేనిది. ఎవరైనా వినవచ్చు, పఠించవచ్చు! కులమత జాతి బేధములు లేక ఈ మంత్రోపాసన, మంత్రోఛ్ఛారణ చెయ్యవచ్చు. (రామానుజ సిద్ధాంతం) ఇది ఎంతమందికి పంచినా తరగని మంత్రము! సకల వేదాల సారమైన ఈ మంత్రం ఇహపరాలను అవలీలగా అందిస్తుంది. విష్ణు భక్తులైన నారదాదులు భక్తితో పాటలుగా పాడుకున్న మంత్రం! కలియుగంలో మనందరకు శ్రీ వెంకటేశ మంత్రంగా విహితమైనది! దానిని అన్నమయ్య సంకీర్తనలో పాడుకుందాం రండి!
పరగ = అతిశయము; గరిమ = గొప్పతనము; అరయ = చూడగా;
వోజ = క్రమము;
సాజము = సహజము;
విహితము = హితకరమైనది

Sunday, November 23, 2008

549.UrakE dorakunA vunnatOnnatasukhamu - ఊరకే దొరకునా వున్నతోన్నతసుఖము


Audio link : MangalampalliBalaMuraliKrishna
Audio link :MangalampalliRajeswari
Archive link :

ఊరకే దొరకునా వున్నతోన్నతసుఖము
సారంబు తెలిసికా జయము చేకొనుట

తలపు లోపలిచింత దాటినప్పుడు కదా
అలరి దైవంబు ప్రత్యక్షమౌట
కలుషంపు దుర్మదము గడచినప్పుడుగదా
తలకొన్న మోక్షంబు తనకు జేపడుట

కర్మంబుకసటు వోగడిగినప్పుడుగదా
నిర్మలజ్ఞానంబు నెరవేరుట
మర్మంబు శ్రీహరి నీ మఱుగుచొచ్చినగదా
కూర్మి తనజన్మ మెక్కుడు కెక్కుడౌట


తనశాంతమాత్మలో తగిలినప్పుడు గదా
పనిగొన్నతనచదువు ఫలియించుట
యెనలేని శ్రీవేంకటేశ్వరుని దాస్యంబు
తనకు నబ్బినగదా దరిచేరిమనుట


UrakE dorakunA vunnatOnnatasukhamu
sAraMbu telisikA jayamu chEkonuTa

talapu lOpalichiMta dATinappuDu kadA
alari daivaMbu pratyakshamauTa
kalushaMpu durmadamu gaDachinappuDugadA
talakonna mOkshaMbu tanaku jEpaDuTa

karmaMbukasaTu vOgaDiginappuDugadA
nirmalaj~nAnaMbu neravEruTa
marmaMbu SrIhari nI ma~ruguchochchinagadA
kUrmi tanajanma mekkuDu kekkuDauTatanaSAMtamAtmalO tagilinappuDu gadA
panigonnatanachaduvu phaliyiMchuTa
yenalEni SrIvEMkaTESwaruni dAsyaMbu
tanaku nabbinagadA darichErimanuTa