Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Saturday, August 30, 2008

527.sEvE bhaavE SrI bRmdam - సేవే భావే శ్రీ బృందంAudio link : Tuned and sung by Sri TP Chakrapani
Audio link :PRanganath
Archive link :

సేవే భావే శ్రీ బృందం
శ్రీ వల్లభ చింతానందం

పటుకు తర్కనగు భంజన దీక్షం
కుటిల దురిత హర గుణ దక్షం
ఘటిత మహాఫల కల్పక వృక్షం
చటుల రామానుజ శమదమభిక్షం

కృధ్ధ మృషామత కుంఠన కుంతం
బౌధ్ధాంధకార భాస్వంతం
శుధ్ధ చేదమణి సుసరస్వంతం
సిధ్ధాంతీ కృత చిన్మయ కాంతం

చార్వాక గహన చండకుఠారం
సర్వాప శాస్త్ర శతధారం
నిర్వికార గుణ నిబడ శ్రీ వేంక
టోర్వీధర సంయోగ గభీరం


sEvE bhaavE SrI bRmdam
SrI vallabha chintaanandam

paTuku tarkanagu bhanjana deeksham
kuTila durita hara guNa daksham
ghaTita mahaaphala kalpaka vRksham
chaTula raamaanuja Samadamabhiksham

kRdhdha mRshaamata kunThana kuntam
boudhdhaaandhakaara bhaaswamtam
Sudhdha chEdamaNi susaraswantam
sidhdhaantI kRta chinmaya kaamtam

chaarvaaka gahana chanDakuThaaram
sarvaapa Saastra Satadhaaram
nirvikaara guNa nibaDa SrI vEnka
TOrvIdhara saMyOga gabhIram


526.golletala niMtasEsI gOviMduDU - గొల్లెతల నింతసేసీ గోవిందుడూAudio Download link , tuned and sung by Chakrapani 
Archive link :
గొల్లెతల నింతసేసీ గోవిందుడూ
కొల్లకాడు రేపల్లె గోవిందుడు

పలుకుల భ్రమయించె భావముల గరగించె
కొలని కరత నవ్వె గోవిందుడు
యెలయించి యప్పటి మా యింటిలోనే పవ్వళించె
కొలదిమీరినవాడు గోవిందుడు

వూరక పువ్వుల వేసె నొకటొకటేసేసె
కూరిమి దప్పక చూచె గోవిందుడు
చేరి మావారుండ వారు చెప్పరాదు తనదూరు
కోరి యశోద నీబిడ్డ గోవిందుడు

సమ్మతించ జేయి వేసె చన్నులతోనే రాసె
కుమ్మరించె వలపులు గోవిందుడు
దొమ్మిసేసి మమ్ముగూడె దొరవలె నదె వాడె
కొమ్మరో శ్రీవేంకటాద్రి గోవిందుడు

golletala niMtasEsI gOviMduDU
kollakADu rEpalle gOviMduDu

palukula bhramayiMche bhAvamula garagiMche
kolani karata navve gOviMduDu
yelayiMchi yappaTi mA yiMTilOnE pavvaLiMche
koladimIrinavADu gOviMduDu

vUraka puvvula vEse nokaTokaTEsEse
kUrimi dappaka chUche gOviMduDu
chEri mAvAruMDa vAru chepparAdu tanadUru
kOri yaSOda nIbiDDa gOviMduDu

sammatiMcha jEyi vEse channulatOnE rAse
kummariMche valapulu gOviMduDu
dommisEsi mammugUDe doravale nade vADe
kommarO SrIvEMkaTAdri gOviMduDu525.Itarulaku ninu neragataramaa - ఇతరులకు నిను నెఱగతరమా


Audio link : Balakrishnaprasad : Ragam : Sri Ragam
Archive link :
ఇతరులకు నిను నెఱగతరమా
సతత సత్యవ్రతులు సంపూర్ణమోహవిర-
హితలెఱుగుదురు నిను నిందిరారమణా

నారీకటాక్షపటునారాచభయరహిత-
శూరులెఱుగుదురు నిను చూచేటిచూపు
ఘోరసంసార సంకులపరిచ్చేదులగు-
ధీరులెఱుగుదురు నీదివ్యవిగ్రహము

రాగభోగవిదూరరంజితాత్ములు మహా-
భాగులెరుగుదురు నిను ప్రణుతించువిధము
ఆగమోక్తప్రకారాభిగమ్యులు మహా-
యోగులెఱగుదురు నీవుండేటివునికి

పరమభాగవత పదపద్మసేవానిజా-
భరణులెఱుగుదురు నీ పలికేటిపలుకు
పరగునిత్యానందపరిపూర్ణ మానస-
స్థిరులెఱుగుదురు నిను తిరువేంకటేశ

Itarulaku ninu ne~ragataramaa
Satata satyavratulu sampoornamohavira-
Hitale~ruguduru ninu nimdiraaramanaa
Naareekataakshapatunaaraachabhayarahita- Soorule~ruguduru ninu choochaetichoopu Ghorasamsaara samkulaparichchaedulagu- Dheerule~ruguduru needivyavigrahamu
Raagabhogavidooraramjitaatmulu mahaa- Bhaaguleruguduru ninu pranutimchuvidhamu Aagamoktaprakaaraabhigamyulu mahaa- Yogule~raguduru neevumdaetivuniki
Paramabhaagavata padapadmasaevaanijaa- Bharanule~ruguduru nee palikaetipaluku Paragunityaanamdaparipoorna maanasa- Sthirule~ruguduru ninu tiruvaemkataesa
meaning by Sri SankaraRao , in sujanaranjani:
భగవంతుని తత్త్వాన్ని, అతని సాన్నిధ్యాన్ని తెలుసుకోవాలంటె ఎంతో సాధన అవసరం!
సతత సత్యవ్రత సంపన్నులై, సదాచార జీవనం గడుపుతూ అరిషడ్వర్గాలను జయించిన వారు మాత్రమే భగవంతుని గూర్చి తెలుసుకొనగలరు! అన్నమయ్య ఈ పాటలో పరమ నిత్యానంద, పరిపూర్ణ మానస స్థిరులు (నిత్యమూ భగవదానందాన్ని అనుభవిస్తూ, స్థితప్రజ్ఞత్వం కలవారు) మాత్రమే నిన్ను తెలుసుకొగలరని చెబుతూ, ఆ భగవంతుని దర్శించడానికి అనుసరించవలసిన పద్ధతి పరోక్షంగా తెలియజేయడం ఈ పాటలోని ప్రత్యేకత!

సతత సత్యవ్రతులు = ఎల్లప్పుడు సత్యమే వ్రతముగా కలవారు;
సంపూర్ణ మోహవిరహితులు = పూర్తిగా మోహముచే విడువబడినవారు
నారీకటాక్ష పటునారాచ భయరహితశురులు = స్త్రీల కడుగంటి చూపులనెడు వాడియైన బాణములవలన భయములేని వీరులు
దివ్య విగ్రహము = దివ్యమైన శరీరము;
రాగభోగ విదూరరంజితాత్ములు = రాగమునకు భోగమునకు దూరమై(పరమాత్మయందే)రంజింపమేయబడిన చిత్తముగలవారు
మహాభాగులు = గొప్ప భాగ్యవంతులు,
ఆగమోక్తప్రకారాభిగమ్యులు = శాస్త్రములందు చెప్పబడిన విధానమే ఆశ్రయింపవలసినదిగా గలవారు
పరమభాగవత పదపద్మ సేవానిజాభరణులు = శ్రేష్టులైన భగవద్భక్తుల చరన కమలముల యొక్క సేవయే తమకు ఆభరణముగా గలవారు
నిత్యానంద పరిపూర్ణ మానసస్థిరులు = శాశ్వతమైన ఆనందముతో నిండిన చిత్తముచే చపలరహితులైనవారు524. chittagiMchu mA mATalu - చిత్తగించు మా మాటలు శ్రీ నరసింహాAudio link :
Archive link :

చిత్తగించు మా మాటలు శ్రీ నరసింహా
చిత్తజ జనక వో శ్రీనరసింహా

చెలరేగి వున్నాడవు శ్రీనరసింహా - నీకు
జెలులెల్లా మొక్కేరు శ్రీనరసింహా
సెలవుల నవ్వేవిట్టే శ్రీనరసింహా - నీకే
సెలవు మావలపులు శ్రీనరసింహా

చిందీని మై చెమటలు శ్రీనరసింహా - నిన్ను
జెందినది కడు జాణ శ్రీనరసింహా
చెందమ్మి రేకుల గోళ్ళ శ్రీనరసింహా - నీపై
చిందులెల్లా పాడేము శ్రీనరసింహా

సిరినెరకాగిటి శ్రీనరసింహా - మంచి
సిరుల నహోబలము శ్రీనరసింహా
శిరసెత్తు శ్రీవేంకట శ్రీనరసింహా
చెరలాటాలికనేల శ్రీనరసింహా


chittagiMchu mA mATalu SrI narasiMhA
chittaja janaka vO SrInarasiMhA

chelarEgi vunnADavu SrInarasiMhA - nIku
jelulellA mokkEru SrInarasiMhA
selavula navvEviTTE SrInarasiMhA - nIkE
selavu mAvalapulu SrInarasiMhA

chiMdIni mai chemaTalu SrInarasiMhA - ninnu
jeMdinadi kaDu jANa SrInarasiMhA
cheMdammi rEkula gOLLa SrInarasiMhA - nIpai
chiMdulellA pADEmu SrInarasiMhA

sirinerakAgiTi SrInarasiMhA - maMchi
sirula nahObalamu SrInarasiMhA
Sirasettu SrIvEMkaTa SrInarasiMhA
cheralATAlikanEla SrInarasiMhA
Thursday, August 28, 2008

523.birudu baMTitaDu pedda - బిరుదు బంటితడు పెద్ద హనుమంతుడు


Audio link : Dwaram Lakshmi : Ragam Abhogi
Archive link :

బిరుదు బంటితడు పెద్ద హనుమంతుడు
సిరులతో రామునికి సీతాదేవికిని

మూడులోకములు తుదముట్టపెరిగినవాడు
వాడే హనుమంత దేవర జూడరో
పోడిమి దైత్యుల గెల్చి పూచి చేయెత్తుకున్నాడు
వాడి ప్రతాపము తోడ వాయుజుడు

ధ్రువమండలము మోవ తోక యెత్తుకున్నవాడు
సవరనై పెనుజంగ చాచుకున్నాడు
భువి కవచకుండలంబులతో పుట్టినవాడు
వివరించ నేకాంత వీరుడైనాడు

పెనచి పండ్లగొల పిడికిలించుకున్నాడు
ఘనుడిన్నిటా స్వామికార్యపరుడు
వినయపు శ్రీవేంకటవిభునికి హితవరి
యెనసి మొక్కగదరో యెదుటనున్నాడు


birudu baMTitaDu pedda hanumaMtuDu
sirulatO rAmuniki sItAdEvikini

mUDulOkamulu tudamuTTaperiginavADu
vADE hanumaMta dEvara jUDarO
pODimi daityula gelchi pUchi chEyettukunnADu
vADi pratApamu tODa vAyujuDu

dhruvamaMDalamu mOva tOka yettukunnavADu
savaranai penujaMga chAchukunnADu
bhuvi kavachakuMDalaMbulatO puTTinavADu
vivariMcha nEkAMta vIruDainADu

penachi paMDlagola piDikiliMchukunnADu
ghanuDinniTA swAmikAryaparuDu
vinayapu SrIvEMkaTavibhuniki hitavari
yenasi mokkagadarO yeduTanunnADu


Thursday, August 14, 2008

522. nIvunna chOTanE vaikuMThamu - నీవున్న చోటనే వైకుంఠము నెరసులు


Audio link : Ragam Mohanakalyani
Archive link :
నీవున్న చోటనే వైకుంఠము నెరసులు మరి చొరరాదు
పావన మది చెప్పేది వేదము పాటింపగవలెను

దేవుడా నా దేహమె నీకు తిరుమలగిరి పట్టణము
భావింప హృదయకమలమె బంగారపు మేడ
వేవేలు నా విజ్ఞానాదులు వేడుకపరిచారకులు
శ్రీవల్లభా యిందులో నితరచింతలు వెట్టకువే

పరమాత్మ నా మనసే బహురత్నంబుల మంచము
గరిమల నా యాత్మే నీకు కడు మెత్తని పఱపు
తిరముగ నుజ్ఞానదీప మున్నది దివ్యభోగమె ఆనందము
మరిగితి నీవున్నయెడల నిక మాయల గప్పకువే

ననిచిన నా వూరుపులే నీకు నారదాదుల పాటలు
వినయపు నా భక్తియె నీకును వినోదమగు పాత్ర
అనిశము శ్రీవేంకటేశ్వర అలమేల్మంగకు పతివి
ఘనుడవు నన్నేలితి విక కర్మము లెంచకువే


nIvunna chOTanE vaikuMThamu nerasulu mari chorarAdu
pAvana madi cheppEdi vEdamu pATiMpagavalenu

dEvuDA nA dEhame nIku tirumalagiri paTTaNamu
bhAviMpa hRdayakamalame baMgArapu mEDa
vEvElu nA vij~nAnAdulu vEDukaparichArakulu
SrIvallabhA yiMdulO nitarachiMtalu veTTakuvE

paramAtma nA manasE bahuratnaMbula maMchamu
garimala nA yAtmE nIku kaDu mettani pa~rapu
tiramuga nuj~nAnadIpa munnadi divyabhOgame AnaMdamu
marigiti nIvunnayeDala nika mAyala gappakuvE

nanichina nA vUrupulE nIku nAradAdula pATalu
vinayapu nA bhaktiye nIkunu vinOdamagu pAtra
aniSamu SrIvEMkaTESwara alamElmaMgaku pativi
ghanuDavu nannEliti vika karmamu leMchakuvE

521.nAkunAkE siggayyIni nannu - నాకునాకే సిగ్గయ్యీని నన్ను జూచుకుంటేను


Audio link : Dwaram Lakshmi : Ragam Bilahari
Archive link :
నాకునాకే సిగ్గయ్యీని నన్ను జూచుకుంటేను
చేకొని నీవే మన్నించ చెయ్యొగ్గేగాని

సేయరాని పాపములు సేసివచ్చి యేనోర
నాయెడ నిన్ను వరములడిగేను
కాయముతో యింద్రియకింకరుడనై యేమని
చేయూర నీబంటనని చెప్పుకొనేను

వేగిలేచి సంసారవిధులకే వొడిగట్టి
యేగతి కొసరి నీపై నేట వేసేము
ఆగడపు బంగారుకాతుమనేన (య) మ్ముకొని
భోగపు మోక్షము నెట్టు వొందించు మనేము

కలుపుట్టుగుబతుకు కాంతలకు వెచ్చపెట్టి
వలసి నేడెట్టు నీవార మయ్యేము
నెలవై శ్రీవేంకటేశ నీవే కరుణించితివి
బలిమి సేసి నీకెట్టు భారము వేసేము


nAkunAkE siggayyIni nannu jUchukuMTEnu
chEkoni nIvE manniMcha cheyyoggEgAni

sEyarAni pApamulu sEsivachchi yEnOra
nAyeDa ninnu varamulaDigEnu
kAyamutO yiMdriyakiMkaruDanai yEmani
chEyUra nIbaMTanani cheppukonEnu

vEgilEchi saMsAravidhulakE voDigaTTi
yEgati kosari nIpai nETa vEsEmu
AgaDapu baMgArukAtumanEna (ya) mmukoni
bhOgapu mOkshamu neTTu voMdiMchu manEmu

kalupuTTugubatuku kAMtalaku vechchapeTTi
valasi nEDeTTu nIvAra mayyEmu
nelavai SrIvEMkaTESa nIvE karuNiMchitivi
balimi sEsi nIkeTTu bhAramu vEsEmu

Monday, August 11, 2008

520.sarvESvaruDavu svataMtraDuvu nIvu - సర్వేశ్వరుడవు స్వతంత్రడువు నీవుAudio link : Dwaram Lakshmi : Ragam Kanakamgi
Archive link :

ప|| సర్వేశ్వరుడవు స్వతంత్రడువు నీవు |
సర్వోత్తముడ నన్నిచట కావవే ||

చ|| శక్తిగలిగితే నీ సరుసదేవుడ గాన |
యుక్తి గలిగితే నే నొడలు మోతునా |
యుక్తియు శక్తియు ఒకటే లేక |
భక్తుడనైతి నన్ను పాలింపవే ||

చ|| బహుపుణ్యుడనైతే బ్రహ్మపట్టమేలనా |
సహజ విజ్ఞానినైతే సంసారి నౌదునా |
విహిత పుణ్య జ్ఞాన విముఖుడ గనకనే |
అహిశయనుడ శరణంటి కావవే ||

చ|| శ్రీవేంకటేశ నీవు చేసిన ప్రతిమ నింతే |
నీవెరుగనిది లేదు నేరుపు నాయందు నీదే |
భావము లోపల నీవే పైకొని బుద్ధియ్యగాను |
నీవాడ ననుకొంటి నేడు కావవే ||


pa|| sarvESvaruDavu svataMtraDuvu nIvu | sarvOttamuDa nannicaTa kAvavE ||

ca|| SaktigaligitE nI sarusadEvuDa gAna | yukti galigitE nE noDalu mOtunA |
yuktiyu Saktiyu okaTE lEka | BaktuDanaiti nannu pAliMpavE ||

ca|| bahupuNyuDanaitE brahmapaTTamElanA | sahaja vij~jAninaitE saMsAri naudunA |
vihita puNya j~jAna vimuKuDa ganakanE | ahiSayanuDa SaraNaMTi kAvavE ||

ca|| SrIvEMkaTESa nIvu cEsina pratima niMtE | nIveruganidi lEdu nErupu nAyaMdu nIdE |
BAvamu lOpala nIvE paikoni buddhiyyagAnu | nIvADa nanukoMTi nEDu kAvavE ||


Tuesday, August 05, 2008

519.garuDa dhwajambekke kamalAkshu - గరుడ ధ్వజంబెక్కె కమలాక్షు పెండ్లికిAudio link : Dwaram Lakshmi : Ragam Kalyani
Archive link :

గరుడ ధ్వజంబెక్కె కమలాక్షు పెండ్లికి
పరుష లదివో వచ్చె పైపై సేవించను

పాడిరి సో
బాన నదె భారతియ గిరుజయు
ఆడిరి రంభాదులైన అచ్చరలెల్ల
కూడిరి దేవతలెల్ల గుంపులై శ్రీవేంకటాద్రి
వేడుకలు మీరగ శ్రీవిభుని పెండ్లికిని

కురిసె పువ్వులవాన కుప్పలై యెందు చూచిన
మొరసె దేవదుందుభి మోతలెల్లను
బెరసె సంపదలెల్ల పెంటలై శ్రీవేంకటాద్రి
తిరమై మించిన దేదదేవుని పెండ్లికిని

వేసిరి కానుకలెల్ల వేవేలు కొప్పెరల
పోసిరదె తలబాలు పుణ్యసతులు
ఆసల శ్రీవేంకటేశుడలమేలుమంగ తాను
సేసలు వెట్టిన యట్టి సింగారపు పెండ్లికి


garuDa dhwajambekke kamalAkshu peMDliki
parusha ladivO vachche paipai sEviMchanu

pADiri sObAna nade bhAratiya girujayu
ADiri raMbhAdulaina achcharalella
kUDiri dEvatalella guMpulai SrIvEMkaTAdri
vEDukalu mIraga SrIvibhuni peMDlikini

kurise puvvulavAna kuppalai yeMdu chUchina
morase dEvaduMdubhi mOtalellanu
berase saMpadalella peMTalai SrIvEMkaTAdri
tiramai miMchina dEdadEvuni peMDlikini

vEsiri kAnukalella vEvElu kopperala
pOsirade talabAlu puNyasatulu
Asala SrIvEMkaTESuDalamElumaMga tAnu
sEsalu veTTina yaTTi siMgArapu peMDliki

Monday, August 04, 2008

518. sEviMchuDI mrokkuDI SrIpati - సేవించుడీ మ్రొక్కుడీ శ్రీపతి యితడుAudio link : Dwaram Thyagaraju : Ragam Kapi
Archive link :
సేవించుడీ మ్రొక్కుడీ శ్రీపతి యితడు
భావించుడీ మదిలోస పట్టుడీ యీరూపు

అదివో గంగ పుట్టినిల్లు అహల్యా శాపవిమోచనము
యెదుట నీతని పాదములవె వున్నవి
సదరాన నూర్వశికి జన్మభూమి భూకాంతకు
కుదురై కూచుండే నెలవు కోమలంపు (దొడలు

అలరగా గమలమును అందునే పితామహుని
కలిగించిన నాభిబిలమదివో
అలమేలుమంగకు నటు కౌస్తుభమునకు
నెలవై సొమ్ములచేత నిండుకొన్న వురమూ

వరము లిచ్చే హస్తము వరుస కటి హస్తము
అరుదయిన శంఖచక్ర హస్తాలవిగో
సరి మకర పత్రాలు శశిసూర్యనేత్రములు
శిరసుపై కిరీట మదే శ్రీవేంకటపతికి


sEviMchuDI mrokkuDI SrIpati yitaDu
bhAviMchuDI madilOsa paTTuDI yIrUpu

adivO gaMga puTTinillu ahalyA SApavimOchanamu
yeduTa nItani pAdamulave vunnavi
sadarAna nUrvaSiki janmabhUmi bhUkAMtaku
kudurai kUchuMDE nelavu kOmalaMpu (doDalu

alaragA gamalamunu aMdunE pitAmahuni
kaligiMchina nAbhibilamadivO
alamElumaMgaku naTu kaustubhamunaku
nelavai sommulachEta niMDukonna vuramU

varamu lichchE hastamu varusa kaTi hastamu
arudayina SaMkhachakra hastAlavigO
sari makara patrAlu SaSisUryanEtramulu
Sirasupai kirITa madE SrIvEMkaTapatikiFriday, August 01, 2008

517. nityasukhAnaMda mide nI - నిత్యసుఖానంద మిదె నీ దాస్యము
Audio link : Dwaram Lakshmi : Raga Arabhi
Archive link :నిత్యసుఖానంద మిదె నీ దాస్యము
సత్యములేని సుఖాలు చాలు చాలు నయ్యా

కన్ను చూపుల సుఖము కడు నీ చక్కని రూపె
యెన్నగ వీనులసుఖమిదె నీపేరు
పన్ని నాలుకసుఖము పాదపు నీతులసి
వున్న సుఖముల తెరు వొడబడమయ్యా

తనువుతోడి సుఖము తగు నీకైంకర్యము
మనసులో సుఖము నీ మంచి ధ్యానము
పనివి యూర్పుసుఖము పాదపద్మమువాసన
యెనయనిపెర సుఖమేమి సేసేనయ్యా

పుట్టుగు కెల్ల సుఖము పొల్లులేని నీభక్తి
తొట్టి కాళ్ళ సుఖము పాతురలాడుట
జట్టి శ్రీవేంకటేశ మాచనవోలిచెన్నుడవై
వొట్టుకొని మమ్మేలితివోహో మేలయ్యా


nityasukhAnaMda mide nI dAsyamu
satyamulEni sukhAlu chAlu chAlu nayyA

kannu chUpula sukhamu kaDu nI chakkani rUpe
yennaga vInulasukhamide nIpEru
panni nAlukasukhamu pAdapu nItulasi
vunna sukhamula teru voDabaDamayyA

tanuvutODi sukhamu tagu nIkaiMkaryamu
manasulO sukhamu nI maMchi dhyAnamu
panivi yUrpusukhamu pAdapadmamuvAsana
yenayanipera sukhamEmi sEsEnayyA

puTTugu kella sukhamu pollulEni nIbhakti
toTTi kALLa sukhamu pAturalADuTa
jaTTi SrIvEMkaTESa mAchanavOlichennuDavai
voTTukoni mammElitivOhO mElayyA

516.iMduku dhruvAdulu iTu sAkshi - ఇందుకు ధ్రువాదులు ఇటు సాక్షి


Audio link : Dwaram Lakshmi : Raga BahudAri
Archive link :

ఇందుకు ధ్రువాదులు ఇటు సాక్షి
చెంది నమ్మవో జీవుడ నీవు

కొండలవంటివి ఘోరపాపములు
ఖండించును హరి ఘననామజపము
నిండించును మతి నిత్యానందము
పండించునపుడే పరమపదంబు

జలధులవంటివి జననబంధములు
తొలగించును హరితూరినభక్తిది
వెలిగించును ఘనవిజ్ఞానంబులు
చెలగించును బహు సిరిసంపదలు

తోవరాని బహు దుఃఖములణచును
శ్రీవేంకటపతి జేరిన శరణము
పావనంబుగా( బచరించు గుణము
కైవశమగు లోకములెల్లాను

iMduku dhruvAdulu iTu sAkshi
cheMdi nammavO jIvuDa nIvu

koMDalavaMTivi ghOrapApamulu
khaMDiMchunu hari ghananAmajapamu
niMDiMchunu mati nityAnaMdamu
paMDiMchunapuDE paramapadaMbu

jaladhulavaMTivi jananabaMdhamulu
tolagiMchunu haritUrinabhaktidi
veligiMchunu ghanavij~nAnaMbulu
chelagiMchunu bahu sirisaMpadalu

tOvarAni bahu du@hkhamulaNachunu
SrIvEMkaTapati jErina SaraNamu
pAvanaMbugA( bachariMchu guNamu
kaivaSamagu lOkamulellAnu

515.nammitijummI vO manasA nAkE - నమ్మితిజుమ్మీ వో మనసా నాకే


Audio link : Dwaram Lakshmi : Raga Mohana
Archive link :

నమ్మితిజుమ్మీ వో మనసా నాకే హితవయి మెలంగుమీ
ముమ్మాటికి నే( జెప్పితి(జుమ్మీ మురహరునామమే జపించుమీ

తలచకుమీ యితరధర్మములు తత్వజ్ఞానము మరువకుమీ
కలగకుమీ యేపనికైనను కడుశాంతంబుననుండుమీ
వలవకుమీ వనితలకెప్పుడు వైరాగ్యంబున నుండుమీ
కొలువకుమీ యితరదేవతల గోవిందునే భజించుమీ

కోరకుమీ దేహభోగములు గొనకొని తపమే చేకొనుమీ
మీరకుమీ గురువులయానతి మెఱయ పురాణములే వినుమీ
చేరకుమీ దుర్జనసంగతి జితేంద్రియుడవై నిలువుమీ
దూరకుమీ కర్మఫలంబును ధ్రువవరదునినే నుతించుమీ

వెఱవకుమీ పుట్టుగులకు మరి వివేకించి ధీరుడవగుమీ
మఱవకుమీ యలమేల్మంగకుమగడగు శ్రీవేంకటపతిని
కెఱలకుమీ మాయారతులను కేవలసాత్వికుడవుగమ్మీ
తొఱలకుమీ నేరములను సింధు రక్షకునినే సేవించుమీ


nammitijummI vO manasA nAkE hitavayi melaMgumI
mummATiki nE( jeppiti(jummI muraharunAmamE japiMchumI

talachakumI yitaradharmamulu tatwaj~nAnamu maruvakumI
kalagakumI yEpanikainanu kaDuSAMtaMbunanuMDumI
valavakumI vanitalakeppuDu vairAgyaMbuna nuMDumI
koluvakumI yitaradEvatala gOviMdunE bhajiMchumI

kOrakumI dEhabhOgamulu gonakoni tapamE chEkonumI
mIrakumI guruvulayAnati me~raya purANamulE vinumI
chErakumI durjanasaMgati jitEMdriyuDavai niluvumI
dUrakumI karmaphalaMbunu dhruvavaraduninE nutiMchumI

ve~ravakumI puTTugulaku mari vivEkiMchi dhIruDavagumI
ma~ravakumI yalamElmaMgakumagaDagu SrIvEMkaTapatini
ke~ralakumI mAyAratulanu kEvalasAtwikuDavugammI
to~ralakumI nEramulanu siMdhu rakshakuninE sEviMchumI