Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Sunday, August 30, 2009

639.ilavElpitaDE iMdarikini - ఇలవేల్పితడే ఇందరికిని మరి

Audio link : Sri BAlakrishnaprasad , in Sriragam

ఇలువేల్పితడే ఇందరికిని మరి
పలువేల్పులతో పనియికనేలా

కమలారమణుని కరుణేకాదా
అమరులు గొనియెడియమృతము
అమితపు శ్రీహరియాధారముగాదా
నెమకేటి ప్రాణులు నిలిచిన భూమి

దనుజాంతకు బొడ్డుతామెర కాదా
జననకారణము సర్వమునకు
మనికై హరిసతిమహిమే కాదా
నినుపై భువిలో నిండినసిరులు

యితనికొడుకు రచనింతాఁగాదా
సతులపతుల సంసారరతి
గతిశ్రీవేంకటపతిలోకమె వు-
న్నతివైకుంటపునగరపుముక్తి


ilavElpitaDE iMdarikini mari
paluvElpulatO paniyikanElA

kamalAramaNuni karuNEkAdA
amarulu goniyeDiyamRtamu
amitapu SrIhariyAdhAramugAdA
nemakETi prANulu nilichina bhUmi

danujAMtaku boDDutAmera kAdA
jananakAraNamu sarwamunaku
manikai harisatimahimE kAdA
ninupai bhuvilO niMDinasirulu

yitanikoDuku rachaniMtA@MgAdA
satulapatula saMsArarati
gatiSrIvEMkaTapatilOkame vu-
nnativaikuMTapunagarapumukti

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Saturday, August 29, 2009

638.lEnibhramaluDigi lEvayyA - లేనిభ్రమలుడిగి లేవయ్యా

Audio link : Sri Mangalampalli BAlamuralikrishna

లేనిభ్రమలుడిగి లేవయ్యా
లేనగుమోముతో లేవయ్యా

చెంచెత కౌగిట జెలగి వేడుక పవ
ళించిననాథుండ లేవయ్యా
పించెపుం బయ్యెదఁ బెనగి రతినిఁ జా
లించి యింతటను లేవయ్యా

చక్కని శ్రీసతి చనుగవ సన్నపు
లెక్కలు వ్రాయక లేవయ్యా
పెక్కగు నమృతము పెదవికోమలికి
లిక్కిగఁ జేసితి లేవయ్యా

ఏకాంతంలో నిన్నెనసి తలచి రని
లేకలు వచ్చెను లేవయ్యా
శ్రీకాంతుడవగు శ్రీవేంకటనా
ళీకదళాక్షుడ లేవయ్యా


lEnibhramaluDigi lEvayyA
lEnagumOmutO lEvayyA

cheMcheta kaugiTa jelagi vEDuka pava
LiMchinanAthuMDa lEvayyA
piMchepuM bayyeda@M benagi ratini@M jA
liMchi yiMtaTanu lEvayyA

chakkani SrIsati chanugava sannapu
lekkalu vrAyaka lEvayyA
pekkagu namRtamu pedavikOmaliki
likkiga@M jEsiti lEvayyA

EkAMtaMlO ninnenasi talachi rani
lEkalu vachchenu lEvayyA
SrIkAMtuDavagu SrIvEMkaTanA
LIkadaLAkshuDa lEvayyA

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Monday, August 24, 2009

637.tolli kalave yiviyu tolli - తొల్లి కలవె యివియు తొల్లి తాను గలడెతొల్లి కలవే ఇవియు తొల్లి తానుఁ గలడే
కల్లయునుఁ గాదు ఇది కడు నిజము గాదు
కనుదెరచినంతనే కలుగు నీ జగము
కనుమూసినంతనే కడుశూన్యమౌను
కనురెప్ప మరఁగుననె కలిమియును లేమియును
తన మనోభావనలఁ దగిలి తోచీని
తలచినంతనె యెంతదవ్వయినఁ గాన్పించు
తలపు మరచినమతికి దట్టమౌఁ దమము
పొలసి మతిమరగుననె పుట్టుటలుఁ బోవుటలు
పలుచంచలవికారభావ మీ గుణము
ముందు దాఁ గలిగితే మూడు లోకములుఁ గల-
వెందు దా లేకుంటే నేమియును లేదు
అంది శ్రీవేంకటేశుఁ డాత్మలోననె వీడె
కందువల నితనిసంకల్ప మీపనులు
tolli kalavE iviyu tolli tAnu@M galaDE
kallayunu@M gAdu idi kaDu nijamu gAdu
kanuderachinaMtanE kalugu nI jagamu
kanumUsinaMtanE kaDuSUnyamaunu
kanureppa mara@Mgunane kalimiyunu lEmiyunu
tana manObhAvanala@M dagili tOchIni
talachinaMtane yeMtadavvayina@M gAn&piMchu
talapu marachinamatiki daTTamau@M damamu
polasi matimaragunane puTTuTalu@M bOvuTalu
paluchaMchalavikArabhAva mI guNamu
muMdu dA@M galigitE mUDu lOkamulu@M gala-
veMdu dA lEkuMTE nEmiyunu lEdu
aMdi SrIvEMkaTESu@M DAtmalOnane vIDe
kaMduvala nitanisaMkalpa mIpanulu

Monday, August 17, 2009

636.hari nI mayamE aMtAnu - హరి నీ మయమే అంతాను

హరి నీ మయమే అంతాను
అరసి నీకు శరణనియెద నేను

యెదుట నెవ్వరిక నే మాటాడిన
అది నీ ఘన నామాంకితమే
అదివో సకల శబ్దాఖ్యుడవని నిన్ను
పొదలి చదువులు పొగడీగాన

యెవ్వరి పొగడాని యెక్కడ నుండిన
నివ్వటిల్లనది నీ రూపే
నెవ్వదీర నిదె నిను విశ్వరూపుడు
యెవ్వల నని శ్రుతులెంచీగాన

భావన యిది నీ బ్రహ్మాత్మకమే
శ్రీవేంకటేశ నాచింతయిదే
ఆవల నిను సర్వాంతర్యామెని
దేవ శాస్త్రములు తెలిపీగాన


hari nI mayamE aMtAnu
arasi nIku SaraNaniyeda nEnu

yeduTa nevvarika nE mATADina
adi nI ghana nAmAMkitamE
adivO sakala SabdAkhyuDavani ninnu
podali chaduvulu pogaDIgAna

yevvari pogaDani yekkaDa nuMDina
nivvaTillanadi nI rUpE
nevvadIra nide ninu viSwarUpuDu
yevvala nani SrutuleMchIgAna

bhAvana yidi nI brahmAtmakamE
SrIvEMkaTESa nAchiMtayidE
Avala ninu sarwAMtaryAmeni
dEva SAstramulu telipIgAna


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Thursday, August 13, 2009

635.SrAvaNa bahuLAshTami jayaMti - శ్రావణ బహుళాష్టమి జయంతి నేడు

Audio link :
శ్రావణ బహుళాష్టమి జయంతి నేడు
సేవించరో జనులాల శ్రీకృష్ణుడితడు

భావింప వసుదేవుని పాలిటభాగ్యదేవత
దేవకిగనినయట్టి దివ్యరత్నము
చేవమీర సురల రక్షించే కల్పతరువు
యీవేళ జన్మించినాడు యిదె కృష్ణుడు

హరవిరంచాదులకు నాదిమూలకారణము
పరమమునుల తపఃఫలసారము
గరుడోరగేంద్రులకు కలిగిన నిధానము
యిరవుగా నుదయించె నిదె కృష్ణుడు

బలు యోగీశ్వరుల బ్రహ్మానందము
చెలగు భాగవతుల చింతామణి
అలమేల్మంగకు పతి యట్టె శ్రీవేంకటాద్రి
నిలపై జన్మించినాడు యిదె కృష్ణుడు

SrAvaNa bahuLAshTami jayaMti nEDu
sEviMcharO janulAla SrIkRshNuDitaDu

bhAviMpa vasudEvuni pAliTabhAgyadEvata
dEvakiganinayaTTi divyaratnamu
chEvamIra surala rakshiMchE kalpataruvu
yIvELa janmiMchinADu yide kRshNuDu

haraviraMchAdulaku nAdimUlakAraNamu
paramamunula tapa@hphalasAramu
garuDOragEMdrulaku kaligina nidhAnamu
yiravugA nudayiMche nide kRshNuDu

balu yOgISwarula brahmAnaMdamu
chelagu bhAgavatula chiMtAmaNi
alamElmaMgaku pati yaTTe SrIvEMkaTAdri
nilapai janmiMchinADu yide kRshNuDu


Explanation by Sri SankarRao garu :
“KRISHNAM VANDE JAGADGURUM”


This is a wonderful song of Annamayya on the occasion of Sri Krishna Jayanthi …. Sravana Bahulaastami, In this song Saint Annamacharya teaching us as Today is Sraavana Bahulastami, the wonderful day, worship lord srikrishna on this nice day, and take His blessings, He is the Eternal God for Vasudeva and He has born to Mother Devaki as Divya Ratnam, and He is Kalpatharuvu for all of suras mean not only devathas, for all the good people, He is the root source for Lord Siva and Brahma, He is the penance essence for the sages, For Garuda, Adisesha & Indra He is the great wealth (Nidhanamu), Eternal Bliss for the Yogeeswaras, For Devotees (Bhaagavathas) He is like “Chinthamani” means which gives wealth and which protects us (As per Tallapakam Literature) He is the Sri Venkatadri Krishna and The Divine Mother… , in carnation Maha Lakshmi …. Sampadala Rani…., Sowndaryala Viriboni… Goddess Alarmelmanaga belongs to Him…
That Lord Sri Krishna born today…… so, ‘O’ great people worship him……! Praise Him….! And take His Divine Blessings and Bliss!

“SRI KRISHNAARPANAM”

Sunday, August 02, 2009

634.tAnE yeruMgunu ramaNuDu - తానే యెఱుఁగును రమణుడు

Audio link : Composed and sung by Sri Voleti Venktateswarlu
Article on this great composer : The Hindu
తానే యెఱుఁగును రమణుడు తనకెదు రాడేనా
నానెను జెమటలఁ బులకలు నటనకు పనిలేదే

కోపమూ కన్నుల నున్నది కూరిమి మదిలో నున్నది
యేపున పతి కింక నుత్తర మేమని చెప్పుదునే
తీపులు మాటల నున్నవి తెగువలు కాకల నున్నవి
రాపుగ పతివద్దకి నేరాకుండుట మేలే

జంకెలూ బొమ్మల నున్నవి చనవులు మొక్కుల నున్నవి
బింకముతో బేర్కొని తనుబిలువగ జోటేదే
మంకులు వొట్టూల నున్నవి మర్మము పైపై నున్నది
యింకా బుద్దులు మీరిక నేమని చెప్పరే

వలపులూ కౌగిట నున్నవి వాసులు సిగ్గుల నున్నవి
తల దడిసెను చలి వాసెను తానేమనగలడే
వలె నని శ్రీవేంకటపతి వడదేరిచి నను గూడెను
నిలువున ముంచెను మరపులు నేరము లెంచకురే


tAnE ye~ru@Mgunu ramaNuDu tanakedu raDEnA
nAnenu jemaTala@M bulakalu naTanaku panilEdE

kOpamU kannula nunnadi kUrimi madilO nunnadi
yEpuna pati kiMka nuttara mEmani cheppudunE
tIpulu mATala nunnavi teguvalu kAkala nunnavi
rApuga pativaddaki nErAkuMDuTa mElE

jaMkelU bommala nunnavi chanavulu mokkula nunnavi
biMkamutO bErkoni tanubiluvaga jOTEdE
maMkulu voTTUla nunnavi marmamu paipai nunnadi
yiMkA buddulu mIrika nEmani chepparE

valapulU kaugiTa nunnavi vAsulu siggula nunnavi
tala daDisenu chali vAsenu tAnEmanagalaDE
vale nani SrIvEMkaTapati paDadErichi nanu gUDenu
niluvuna muMchenu marapulu nEramu leMchakurE


Get this widget Track details eSnips Social DNA

Explanation by Sri SankarRao garu :
Saturday, August 01, 2009

633.ekkaDa chUchina vIrE - ఎక్కడ చూచిన వీరే యింటింటిముంగిటను

audio link : sung by a girl in kirtana-samkirtana program in bhakti TV.

ఎక్కడ చూచిన వీరే యింటింటిముంగిటను
పెక్కుచేతలు సేసేరు పిలువరే బాలుల

పిన్నవాడు కృష్ణుడు పెద్దవాడు రాముడు
వన్నె నిద్ద రమడలవలె నున్నారు
వెన్నలు దొంగిలిదురు వీడువాడు నొక్కటే
పన్నుగడై వచ్చినారు పట్టరే బాలుల

నల్లనివాడు కృష్ణుడు తెల్లనివాడు రాముడు
అల్లదివో జోడుకోడెలై వున్నారు
వెల్లనిరై తిరిగేరు వేరు లేరిద్దరికిని
పెల్లుగ యశోదవద్ద బెట్టరే యీబాలుల

రోలజిక్కె నొకడు రోకలివట్టె నొకడు
పోలిక సరిబేసికిని బొంచి వున్నారు
మేలిమి శ్రీవేంకటాద్రి మించిరి తానే తానై
ఆలించి నె(యె)వ్వరి నేమి ననకురే బాలుల


ekkaDa chUchina vIrE yiMTiMTimuMgiTanu
pekkuchEtalu sEsEru piluvarE bAlula

pinnavADu kRshNuDu peddavADu rAmuDu
vanne nidda ramaDalavale nunnAru
vennalu doMgiliduru vIDuvADu nokkaTE
pannugaDai vachchinAru paTTarE bAlula

nallanivADu kRshNuDu tellanivADu rAmuDu
alladivO jODukODelai vunnAru
vellanirai tirigEru vEru lEriddarikini
pelluga yaSOdavadda beTTarE yIbAlula

rOlajikke nokaDu rOkalivaTTe nokaDu
pOlika saribEsikini boMchi vunnAru
mElimi SrIvEMkaTAdri miMchiri tAnE tAnai
AliMchi ne(ye)vvari nEmi nanakurE bAlula