Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-430 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Friday, July 18, 2014

824. ghanuDAtaDA yitaDu kalaSApuramukADa - ఘనుడాతడా యితడు కలశాపురముకాడ


Archive Audio link
YouTube link :
ఘనుడాతడా యితడు కలశాపురముకాడ
హనుమంతుడితడా అంజనాతనయుడు

పెడచేత లోచేత బెరసి కొందరిఁ గొట్టె

అడరి దానవుల హనుమంతుడు
బెడిదంపుఁ బెనుతోక బిరబిరఁ దిప్పి మొత్తె
అడగ మాల్యవంతు హనుమంతుడు

దాకాల మోకాల దాటించె కొందరి

ఆకాశవీధి నుండి హనుమంతుడు
పైకొని భుజములఁ బడఁదాకెఁ గొందరి
ఆకడ జలధిలోన హనుమంతుడు

అరుపుల నూరుపుల అందరిఁ బారగఁదోలె

ఔరా సంజీవికొండ హనుమంతుడు
మేరతో శ్రీవేంకటాద్రిమీది దేవుని బంటు
ఆరితేరిన బిరుదు హనుమంతుడు


ghanuDAtaDA yitaDu kalaSApuramukADa
hanumaMtuDitaDA aMjanAtanayuDu

peDachEta lOchEta berasi koMdari@M goTTe
aDari dAnavula hanumaMtuDu
beDidaMpu@M benutOka birabira@M dippi motte
aDaga mAlyavaMtu hanumaMtuDu

dAkAla mOkAla dATiMche koMdari
AkASavIdhi nuMDi hanumaMtuDu
paikoni bhujamula@M baDa@MdAke@M goMdari
AkaDa jaladhilOna hanumaMtuDu

arupula nUrupula aMdari@M bAraga@MdOle
aurA saMjIvikoMDa hanumaMtuDu
mEratO SrIvEMkaTAdrimIdi dEvuni baMTu
AritErina birudu hanumaMtuDu

Friday, July 04, 2014

823. tAnE teliyavale talaci dEhi tannu - తానే తెలియవలె తలచి దేహి తన్ను

Archive Audio link
Youtube Link
ప|| తానే తెలియవలె తలచి దేహి తన్ను | మానుపువారలు మరి వేరీ ||
చ|| కడలేనిభవసాగరము చొచ్చినతన్ను | వెడలించువారలు వేరీ |
కడుబంధములచేత గట్టుపడినతన్ను | విడిపించువారలు వేరీ ||

చ|| కాగినినుమువంటి కర్మపుతలమోపు- | వేగు దించేటివారు వేరీ |
మూగినమోహపుమూకలు తొడిబడ | వీగదోలేటి వారలువేరీ ||

చ|| తిరువేంకటాచలాధిపుని గొలువుమని | వెరవుచెప్పెడువారు వేరీ |
పరివోనిదురితకూపముల బడకుమని | వెరవుచెప్పెడివారు వేరీ ||


pa|| tAnE teliyavale talaci dEhi tannu | mAnupuvAralu mari vErI ||
ca|| kaDalEniBavasAgaramu coccinatannu | veDaliMcuvAralu vErI |
kaDubaMdhamulacEta gaTTupaDinatannu | viDipiMcuvAralu vErI ||

ca|| kAgininumuvaMTi karmaputalamOpu- | vEgu diMcETivAru vErI |
mUginamOhapumUkalu toDibaDa | vIgadOlETi vAraluvErI ||

ca|| tiruvEMkaTAcalAdhipuni goluvumani | veravuceppeDuvAru vErI |
parivOniduritakUpamula baDakumani | veravuceppeDivAru vErI

Wednesday, June 04, 2014

822. chelle chelle nIchEta SiMgari nI - చెల్లెఁ జెల్లె నీచేత శింగరి నీ


Archive link : G Anila kumar
చెల్లెఁ జెల్లె నీచేత శింగరి నీ
వుల్లమెల్లఁ దక్కఁ గొంటినో శింగరి

చిక్కని నీనవ్వుచూచి శింగరి నే

నొక్కటై నీకు మొక్కితినో శింగరి
చెక్కులఁ జెమటగారె శింగరి నీ
వుక్కుగోరు సోకనీ

కు వో శింగరి

చిరుత నిట్టూర్పుల శింగరి నిను

నొరసీబో నాకు చాలు వో శింగరి
సిరుల నిట్టమాపు శింగరి నీ
వొరపు నాచేతఁ జిక్కెనో శింగరి

చేవదేరె నోమోవి శింగరి నే

నోవరిలోఁ గూడగానె వో శింగరి
శ్రీవేంకటాద్రి మీద శింగరి
వోవమన సిగ్గుదేరెనో శింగరి.

chelle@M jelle nIchEta SiMgari nI
vullamella@M dakka@M goMTinO SiMgari

chikkani nInavvuchUchi Simgari nE
nokkaTai nIku mokkitinO SiMgari
chekkula@M jemaTagAre SiMgari nI
vukkugOru sOkanIku vO SiMgari

chiruta niTTUrpula SiMgari ninu
norasIbO nAku chAlu vO SiMgari
sirula niTTamApu SiMgari nI
vorapu nAchEta@M jikkenO Simgari

chEvadEre nOmOvi Simgari nE
nOvarilO@M gUDagAne vO Simgari
SrIvEMkaTAdri mIda Simgari
vOvamana siggudErenO Simgari.


Monday, June 02, 2014

821.nATiki nADukotta nETiki nEDu gotta - నాటికి నాడుకొత్త నేటికి నేడు గొత్తArchive link: G Anila Kumar
నాటికి నాడుకొత్త నేటికి నేడు గొత్త
నాటకపు దైవమవు నమో నమో

సిరుల రుక్మాంగదు చేతి కత్తిధారఁ దొల్లి
వరుస ధర్మాంగదుపై వనమాలాయ
హరి నీకృప కలిమినట్లనే అరులచే
కరిఖడ్గధార నాకు కలువదండాయ

మునుప హరిశ్చంద్ర మొనకత్తిధారఁ దొల్లి
పొనిగి చంద్రమతికిఁ బూవుదండాయ
వనజాక్ష నీకృపను వరశత్రులెత్తినట్టి - 
ఘన కడ్గధార నాకుఁ గస్తూరివాటాయ

చలపట్టి కరిరాజు శరణంటే విచ్చేసి
కలుషముఁ బెడఁబాపి కాచినట్టు
అలర శ్రీవేంకటేశ ఆపద లిన్నియుఁ బాపి
యిల నన్నుఁ గాచినది యెన్నఁ గతలాయ

nATiki nADukotta nETiki nEDu gotta
nATakapu daivamavu namO namO

sirula rukmAMgadu chEti kattidhAra@M dolli
varusa dharmAMgadupai vanamAlAya
hari nIkRpa kaliminaTlanE arulachE
karikhaDgadhAra nAku kaluvadaMDAya

munupa hariSchaMdra monakattidhAra@M dolli
ponigi chaMdramatiki@M bUvudaMDAya
vanajAksha nIkRpanu varaSatrulettinaTTi - 
ghana kaDgadhAra nAku@M gastUrivATAya

chalapaTTi karirAju SaraNaMTE vichchEsi
kaluShamu@M beDa@MbApi kAchinaTTu
alara SrIvEMkaTESa Apada linniyu@M bApi
yila nannu@M gAchinadi yenna@M gatalAya

Youtube link: G Aniala Kumar  
Reference from Annamayya jivita charitra, related to this kirtana

Monday, March 31, 2014

820.komma nI chakka@Mdanamu kOTi sEsunu - కొమ్మ నీ చక్కఁదనము కోటి సేసును


Archive Audio link : G Anila kumar
కొమ్మ నీ చక్కఁదనము కోటి సేసును
ఇమ్ముల నీ పతి భాగ్య మెంతని చెప్పేదే

సెలవి నవ్విన నవ్వు చెక్కిట బెట్టిన చెయ్యి
చెలి నీ మొగమునకు సింగారమాయ
తిలకించి చూచేచూపు తేనెగారేమోవిమాట
కలికితనాల కెల్లా కందువలై తోచెను

మొనచన్నులకదలు మొగిఁగమ్మలతళుకు
వనిత నీవయసుకు వన్నె వచ్చెను
పొనుగులేతసిగ్గులు బొమ్మముడిజంకెనలు
తనివోనియాసలకుఁ దగినగురుతులు

బలుపిరుదులసొంపు పాదపుమట్టెలరొద
అలమేల్మంగ నీరతి కడియాలము
లలి శ్రీవేంకటేశుఁ గలయు నీచేతులగోళ్ళ-
దలకొన్నరాకులు తారుకాణలు

komma nI chakka@Mdanamu kOTi sEsunu
immula nI pati bhAgya meMtani cheppEdE

selavi navvina navvu chekkiTa beTTina cheyyi
cheli nI mogamunaku siMgAramAya
tilakiMchi chUchEchUpu tEnegArEmOvimATa
kalikitanAla kellA kaMduvalai tOchenu

monachannulakadalu mogi@MgammalataLuku
vanita nIvayasuku vanne vachchenu
ponugulEtasiggulu bommamuDijaMkenalu
tanivOniyAsalaku@M daginagurutulu

balupirudulasoMpu pAdapumaTTelaroda
alamElmaMga nIrati kaDiyAlamu
lali SrIvEMkaTESu@M galayu nIchEtulagOLLa-
dalakonnarAkulu tArukANalu


Thursday, March 27, 2014

819.vaTTi vichAramulEla vagapulEla - వట్టి విచారములేల వగపులేల


Arhive/Audio link : R Bullemma , tuned by G.Balakrishnaprasad
(this is China Tirumalacharya kirtana)
వట్టి విచారములేల వగపులేల
నెట్టన శ్రీహరిఁ జేర నేరవలెఁగాక

కాలమేమి సేసీని కర్మమేమి సేసీని
యేలిన శ్రీరమణుడె యెదనుండగా
ఆలించిన ధృవుని అజామిళునిని
కాలమేమి సేసెనయ్య కర్మమేమి సేసెనయ్య

పాపమేమి సేసీని పగ యేమి సేసీని
కాపాడె దేవుడె దగ్గర నుండగా
యేపున ఘంటాకర్ణుని యెలమిఁ బ్రహ్లాదుని 
పాపమేమి సేసెనయ్య పగయేమిసేసెను

కులమేమి సేసీని గుణమేమి సేసీని
నలువైన శ్రీవేంకటనాథుడుండగా
అలరి వాల్మీకికి అలనాడహల్యకు
కులమేమి సేసెనయ్య గుణమేమి సేసెను

vaTTi vichAramulEla vagapulEla
neTTana SrIhari@M jEra nEravale@MgAka

kAlamEmi sEsIni karmamEmi sEsIni
yElina SrIramaNuDe yedanuMDagA
AliMchina dhRvuni ajAmiLunini
kAlamEmi sEsenayya karmamEmi sEsenayya

pApamEmi sEsIni paga yEmi sEsIni
kApADe dEvuDe daggara nuMDagA
yEpuna ghaMTAkarNuni yelami@M brahlAduni 
pApamEmi sEsenayya pagayEmisEsenu

kulamEmi sEsIni guNamEmi sEsIni
naluvaina SrIvEMkaTanAthuDuMDagA
alari vAlmIkiki alanADahalyaku
kulamEmi sEsenayya guNamEmi sEsenu

pics : ajamil , dhruv

Thursday, March 20, 2014

818.nIvekkuDO Ape nIkaMTe nekkuDO - నీవెక్కుడో ఆపె నీకంటె నెక్కుడోArchive/Audio link
నీవెక్కుడో ఆపె నీకంటె నెక్కుడో
రావయ్య తిరుపతి రఘురామచంద్ర

తుమురుగ దనుజులఁ దోలి తొప్పర లాడి
అమరఁగ గెలిచితి నందుపు(వు?)
మమతతోడుత నిన్ను మదనయుద్ధమునందు
రమణి నిన్ను గెలిచె రఘురామచంద్ర

తవిలి శివుడు కాశిఁ దారక బ్రహ్మమని
యివల నిన్నుపదేశ మియ్యగా
నవమై శ్రీవేంకటనాథ మరుతంత్రము
రవళి నీకీపె యిచ్చె రఘురామచంద్ర

nIvekkuDO Ape nIkaMTe nekkuDO
rAvayya tirupati raghurAmachaMdra

tumuruga danujula@M dOli toppara lADi
amara@Mga gelichiti naMdupu(vu?)
mamatatODuta ninnu madanayuddhamunaMdu
ramaNi ninnu geliche raghurAmachaMdra

tavili SivuDu kASi@M dAraka brahmamani
yivala ninnupadESa miyyagA
navamai SrIvEMkaTanAtha marutaMtramu
ravaLi nIkIpe yichche raghurAmachaMdra


Tuesday, March 18, 2014

817.chUDa@M binnagAni suddulu peddalu - చూడఁ బిన్నగాని సుద్దులు పెద్దలు / చూడపిన్న గాని

Archive Audio link : NC Sridevi & Bullemma (Tuned by G.Balakrishnaprasad)
చూడఁ బిన్నగాని సుద్దులు పెద్దలు
కూడి పట్టఁబట్టఁ గొట్టీ గోవిందుడు

పాలవుట్టిఁ గొట్టి పరుగునఁ బోయి
వేలాడఁగాఁ గొట్టె వెన్నవుట్టి
కేలు చాచి కొట్టె కిందితేనె వుట్టి
యేలాగు దాతమే యేమందమే

చక్కిలాలవుట్టి సరుగనఁ గొట్టె
నిక్కినిక్కి కొట్టె నేతి వుట్టి
పక్కదిక్కు గొట్టే పంచదార వుట్టి
యెక్కడ దాతమే యేమందమే

వారవట్టి కొట్టె వంచి పెరుగువుట్టి
చారపప్పువుట్టి జారఁగొట్టె
కోరి శ్రీవేంకటగోవిందు కృష్ణుని
కేరీతి దాతమే యేమందమే

chUDa@M binnagAni suddulu peddalu - kUDi paTTa@MbaTTa@M goTTI gOViMduDu

pAlavuTTi@M goTTi paruguna@M bOyi - vElADa@MgA@M goTTe vennavuTTi
kElu chAchi koTTe kiMditEne vuTTi - yElAgu dAtamE yEmaMdamE

chakkilAlavuTTi sarugana@M goTTe - nikkinikki koTTe nEti vuTTi
pakkadikku goTTE paMchadAra vuTTi - yekkaDa dAtamE yEmaMdamE

vAravaTTi koTTe vaMchi peruguvuTTi - chArapappuvuTTi jAra@MgoTTe
kOri SrIvEMkaTagOviMdu kRshNuni - kErIti dAtamE yEmaMdamEWednesday, March 12, 2014

816. kaMTi kaMTi mide kalige mApAliTa - కంటిఁగంటి మిదె కలిగె మాపాలిట


Archive/Audio link : Balakrishnaprasad
కంటిఁగంటి మిదె కలిగె మాపాలిట
యింటి వేలుపై యేలీ వీడె

శ్రీనరసింహుడు చిన్మయ రూపుడు

నానామహిమల నాటరుఁ(కుఁ)డు
దానవాంతకుడు దైవశిఖామణి
పూని యహోబలపురపతి వీడే

పరమ పూరుషుడు ప్రహ్లాదవరదుడు

హరి లోకోన్నతుఁ డనంతుడు
దురిత విదారుడు దుష్టభంజకుడు
సిరుల నహోబలశ్రీపతి వీడే

చెలువుడు వరదుడు జీవాంతరాత్ముడు

నిలిచె శ్రీవేంకట నిధియందు
బలువుడు సులభుడు భక్తరక్షకుడు
లలి నహోబలవిలాసుడు వీడే

kaMTi@MgaMTi mide kalige mApAliTa
yiMTi vElupai yElI vIDe

SrInarasiMhuDu chinmaya rUpuDu
nAnAmahimala nATaru@M(ku@M)Du
dAnavAMtakuDu daivaSikhAmaNi
pUni yahObalapurapati vIDE

parama pUrushuDu prahlAdavaraduDu
hari lOkOnnatu@M DanaMtuDu
durita vidAruDu dushTabhaMjakuDu
sirula nahObalaSrIpati vIDE

cheluvuDu varaduDu jIvAMtarAtmuDu
niliche SrIvEMkaTa nidhiyaMdu
baluvuDu sulabhuDu bhaktarakshakuDu
lali nahObalavilAsuDu vIDE


Tuesday, March 11, 2014

815.sugrIva nArasiMhuni chUDarO / judaro - సుగ్రీవ నారసింహునిఁ జూడరో వాడె

Archive Audio link : G Anila Kumar
సుగ్రీవ నారసింహునిఁ జూడరో వాడె
అగ్రపూజ గొన్నవాడు ఆదిసింహము

దేవతలు జయవెట్టి దివినుండి పొగడగ
దేవులతోఁ గూడున్నాడు దివ్యసింహము
భావింప నెట్టనెదుట ప్రహ్లాదుడుండగాను
వేవేలు నవ్వులు నవ్వీ విజయసింహము

అసురులను గెలిచి అదె సింహాసనముపై
వెసఁ గొలువున్నాడు వీరసింహము
పసిడివర్ణముతోడ బహుదివ్యాయుధాలతో
దెసల వెలుగొందీనీ ధీరసింహము

నానాభరణాలు వెట్టి నమ్మినదాసులనెల్ల
ఆనుకొని రక్షించీఁ బ్రత్యక్షసింహము
పూని శ్రీవెంకటాద్రిని భుధులెల్లాఁ గొలువగా
నానావరము లొసగీ మానవసింహము

sugrIva nArasiMhuni@M jUDarO vADe
agrapUja gonnavADu AdisiMhamu

dEvatalu jayaveTTi divinuMDi pogaDaga
dEvulatO@M gUDunnADu divyasiMhamu
bhAviMpa neTTaneduTa prahlAduDuMDagAnu
vEvElu navvulu navvI vijayasiMhamu

asurulanu gelichi ade siMhAsanamupai
vesa@M goluvunnADu vIrasiMhamu
pasiDivarNamutODa bahudivyAyudhAlatO
desala velugoMdInI dhIrasiMhamu

nAnAbharaNAlu veTTi namminadAsulanella
Anukoni rakshiMchI@M bratyakshasiMhamu
pUni SrIveMkaTAdrini bhudhulellA@M goluvagA
nAnAvaramu losagI mAnavasiMhamu