Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-430 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Sunday, November 23, 2014

830. sadaya maanasasarOjaata - సదయ మానససరోజాత మాదృశ వశం

You Tube link : Mangalampalli Balamuralikrishna
సదయ మానససరోజాత మాదృశ వశం
వద ముదాహం త్వయా వంచనీయా కింజలధికన్యా పాంగ చారు విద్యుల్లతా
వలయ వాగురి కాంత వనకురంగ
లలితభవ దీక్షా విలాస మనసిజబాణ
కులిశపాతై రహం క్షోభణీయా కిం


ధరణీవధూ పయోధర కనకమేదినీ
ధరశిఖర కేళితత్పర మయూర
పరమ భవదీయ శోభనవదన చంద్రాంశు
తరణికిరణై రహం తాపనీయా కిం


చతురవేంకటనాధ సంభావయసి సం
ప్రతి యధా తత్ప్రకారం విహాయ
అతిచిర మనాగత్య హంత సంతాపకర
కితవకృత్యై రహం ఖేదనీయా కిం sadaya maanasasarOjaata maadRSa vaSaM
vada mudaahaM tvayaa vaMchaneeyaa kiM

jaladhikanyaa paaMga chaaru vidyullataa
valaya vaaguri kaaMta vanakuraMga
lalitabhava deekshaa vilaasa manasijabaaNa
kuliSapaatai rahaM kshObhaNeeyaa kiM

dharaNeevadhoo payOdhara kanakamaedinee
dharaSikhara kaeLitatpara mayoora
parama bhavadeeya SObhanavadana chaMdraaMSu
taraNikiraNai rahaM taapaneeyaa kiM

chaturavaeMkaTanaadha saMbhaavayasi saM
prati yadhaa tatprakaaraM vihaaya
atichira manaagatya haMta saMtaapakara
kitavakRtyai rahaM khaedaneeyaa kiM

Wednesday, October 22, 2014

829.SrISOyaM susthirOyaM - శ్రీశోయం సుస్థిరోయం

Audio Archive Link
ప|| శ్రీశోయం సుస్థిరోయం | కౌశికమఖరక్షకోయం ||

చ|| నిగమనిధినిర్మలోయం | జగన్మోహనసతీపతి- |
విగత భయోయం విజయసఖోయం | భృగుముని సంప్రీతోయం ||

చ|| సకలపతి శ్శాశ్వతోయం | శుకముకమునిజనసులభోయం |
ప్రకటబహుళశోభనాధికో2యం | వికచరుక్మిణీవీక్షణోయం ||

చ|| సరసోయం | పరిసరప్రియోయం | తిరువేంకటాధిపోయం |
చిరంతనోయం చిదాత్మకోయం | శరణాగతవత్సలోయం ||

pa|| SrISOyaM susthirOyaM | kauSikamaKarakShakOyaM ||

ca|| nigamanidhinirmalOyaM | jaganmOhanasatIpati- |
vigata BayOyaM vijayasaKOyaM | BRgumuni saMprItOyaM ||

ca|| sakalapati SSASvatOyaM | SukamukamunijanasulaBOyaM |
prakaTabahuLaSOBanAdhikO2yaM | vikacarukmiNIvIkShaNOyaM ||

ca|| sarasOyaM | parisarapriyOyaM | tiruvEMkaTAdhipOyaM |
ciraMtanOyaM cidAtmakOyaM | SaraNAgatavatsalOyaM ||

Saturday, September 13, 2014

828.mollalEle nAku tanne muDucu kommanave - మొల్లలేలె నాకు తన్నె ముడచు


Audio Archive Link : M Sudhakar
మొల్లలేలె నాకు తన్నె ముడచు కొమ్మనవె నే
జెల్ల పూవు కొప్పుతావి చెంచుదానను

పట్టుచీరేటికి నాకు పారిటాకులె చాలు
దట్టిగట్టుకొమ్మనవే తన మొలనే
పట్టెమంచ మేలె నాకు పవ్వళించు మనవె నే
జెట్టు కింద బొరలాడే చెంచుదాననుసంది దండ లేలె నాకు సంకుగడియమె చాలు
యిందవే యెవ్వతికైన నిమ్మనవె
గందమేలె నాకు చక్కని తనకే కాక నే
జిందు వందు చెమట మై చెంచుదానను

కుచ్చుముత్యా లేలె నాకు గురివిందలె చాలు
కుచ్చి తనమెడ గట్టి కొమ్మనవె
కచ్చుపెట్టి కూడె వేంకటగిరీంద్రుడు నను
చిచ్చినే నడవిలో చెంచుదాననూ

mollalEle nAku tanne muDucu kommanave nE
jella pUvu kopputAvi ceMcudAnanu

paTTucIrETiki nAku pAriTAkule cAlu
daTTigaTTukommanavE tana molanE
paTTemaMca mEle nAku pavvaLiMcu manave nE
jeTTu kiMda boralADE ceMcudAnanu

saMdi daMDa lEle nAku saMkugaDiyame cAlu
yiMdavE yevvatikaina nimmanave
gaMdamEle nAku cakkani tanakE kAka nE
jiMdu vaMdu cemaTa mai ceMcudAnanu

kuccumutyA lEle nAku guriviMdale cAlu
kucci tanameDa gaTTi kommanave
kaccupeTTi kUDe vEMkaTagirIMdruDu nanu
ciccinE naDavilO ceMcudAnanU

827.valapAragiMcavamma vanita - వలపారగించవమ్మ వనిత

Audio Archive Link
వలపారగించవమ్మ వనిత నీ-
యలుక చిత్తమునకాకలి వేసినది

అడియాసలనె పక్వమైన సోయగపు-
వెడయలుకల మంచి వేడి వేడి రుచులు
ఎడ సేసి తాలిమి నెడయించి పైపైనె
పొడమిన తమకంపు బోనము వెట్టినది

ఆమంచి మధురంపు అధరామృతముల
కీమారుదావులు చల్లు వెన్నెల బయటను
కోమలపుదరితీపు కోరిక గుమ్మరించి
భామకు పూబానుపు పళ్ళెము వెట్టినది

కన్నుల కాంక్షలనెడి కళవళము దేరె
సన్నపు నవ్వులనెడి చన వగ్గలించెను
అన్నువపు మరపు నీకంతనింత గలిగెనే
అన్నియును దిరు వెంకటేశుని మన్ననలు


valapAragiMcavamma vanita nI- 
yaluka cittamunakAkali vEsinadi 

aDiyAsalane pakvamaina sOyagapu-
veDayalukala maMci vEDi vEDi ruculu
eDa sEsi tAlimi neDayiMci paipaine
poDamina tamakaMpu bOnamu veTTinadi

AmaMci madhuraMpu adharAmRutamula
kImArudAvulu callu vennela bayaTanu
kOmalapudaritIpu kOrika gummariMci
BAmaku pUbAnupu paLLemu veTTinadi

kannula kAMkShalaneDi kaLavaLamu dEre
sannapu navvulaneDi cana vaggaliMcenu
annuvapu marapu nIkaMtaniMta galigenE
anniyunu diru veMkaTESuni mannanalu

Monday, September 08, 2014

826.eduTi nidhaanama veTuchoochina - ఎదుటి నిధానమ వెటుచూచిన


Audio Archive link :
ఎదుటి నిధానమ వెటుచూచిన నీ-
వదె వేంకటగిరి అనంతుడాసొగసి భాద్రపదశుద్ధ చతుర్ధశి
తగువేడుక నిందరు గొలువ
పగటుసంపదలు బహుళమొసగు నీ-
వగు వేంకటగిరి అనంతుడా


తొలుత సుశీలకు దుశ్శీలవలన
వెలయ సంపదల విముఖుడవై
వలెనని కొలచిన వడి గాచినమా-
యల వేంకటగిరి అనంతుడా


కరుణ గాచితివి కౌండిన్యుని మును
పరగిన వ్రుద్ధ బ్రాహ్మడవై
దొరవులు మావులు ధ్రువముగ గాచిన-
హరి వేంకటగిరి అనంతుడా


eduTi nidhaanama veTuchoochina nee-
vade vaeMkaTagiri anaMtuDaa

sogasi bhaadrapadaSuddha chaturdhaSi
taguvaeDuka niMdaru goluva
pagaTusaMpadalu bahuLamosagu nee-
vagu vaeMkaTagiri anaMtuDaa

toluta suSeelaku duSSeelavalana
velaya saMpadala vimukhuDavai
valenani kolachina vaDi gaachinamaa-
yala vaeMkaTagiri anaMtuDaa

karuNa gaachitivi kauMDinyuni munu
paragina vruddha braahmaDavai
doravulu maavulu dhruvamuga gaachina-
hari vaeMkaTagiri anaMtuDaa

Wednesday, September 03, 2014

825.ENanayanalachoopu leMta - ఏణనయనలచూపు లెంత


Archive Audio link : M Balamuralikrishna
ఏణనయనలచూపు లెంత సొబగైయుండు
ప్రాణసంకటములగు పనులు నట్లుండుఎడలేనిపరితాప మేరీతి దా నుండు
అడియాసకోరికెలు నటువలెనె యుండు
కడలేనిదు:ఖసంగతి యెట్ల దా నుండు
అడరుసంసారంబు నట్లనే వుండు

చింతాపరంపరల జిత్త మది యెట్లుండు
వంతదొలగని మోహవశము నట్లుండు
మంతనపు బనులపయి మనసు మరి యెట్లుండు
కంతుశరమార్గములగతి యట్లనుండు

దేవుడొక్కడె యనెడితెలివి దనకెట్లుండు
శ్రీ వేంకటేశుకృపచేత లట్లుండు
భావగోచరమైన పరిణ తది యెట్లుండు
కైవల్యసౌఖ్యసంగతులు నట్లుండు

aeNanayanalachoopu leMta sobagaiyuMDu
praaNasaMkaTamulagu panulu naTluMDu

eDalaeniparitaapa maereeti daa nuMDu
aDiyaasakOrikelu naTuvalene yuMDu
kaDalaenidu:khasaMgati yeTla daa nuMDu
aDarusaMsaaraMbu naTlanae vuMDu

chiMtaaparaMparala jitta madi yeTluMDu
vaMtadolagani mOhavaSamu naTluMDu
maMtanapu banulapayi manasu mari yeTluMDu
kaMtuSaramaargamulagati yaTlanuMDu

daevuDokkaDe yaneDitelivi danakeTluMDu
Sree vaeMkaTaeSukRpachaeta laTluMDu
bhaavagOcharamaina pariNa tadi yeTluMDu

kaivalyasaukhyasaMgatulu naTluMDu

Friday, July 18, 2014

824. ghanuDAtaDA yitaDu kalaSApuramukADa - ఘనుడాతడా యితడు కలశాపురముకాడ


Archive Audio link
YouTube link :
ఘనుడాతడా యితడు కలశాపురముకాడ
హనుమంతుడితడా అంజనాతనయుడు

పెడచేత లోచేత బెరసి కొందరిఁ గొట్టె

అడరి దానవుల హనుమంతుడు
బెడిదంపుఁ బెనుతోక బిరబిరఁ దిప్పి మొత్తె
అడగ మాల్యవంతు హనుమంతుడు

దాకాల మోకాల దాటించె కొందరి

ఆకాశవీధి నుండి హనుమంతుడు
పైకొని భుజములఁ బడఁదాకెఁ గొందరి
ఆకడ జలధిలోన హనుమంతుడు

అరుపుల నూరుపుల అందరిఁ బారగఁదోలె

ఔరా సంజీవికొండ హనుమంతుడు
మేరతో శ్రీవేంకటాద్రిమీది దేవుని బంటు
ఆరితేరిన బిరుదు హనుమంతుడు


ghanuDAtaDA yitaDu kalaSApuramukADa
hanumaMtuDitaDA aMjanAtanayuDu

peDachEta lOchEta berasi koMdari@M goTTe
aDari dAnavula hanumaMtuDu
beDidaMpu@M benutOka birabira@M dippi motte
aDaga mAlyavaMtu hanumaMtuDu

dAkAla mOkAla dATiMche koMdari
AkASavIdhi nuMDi hanumaMtuDu
paikoni bhujamula@M baDa@MdAke@M goMdari
AkaDa jaladhilOna hanumaMtuDu

arupula nUrupula aMdari@M bAraga@MdOle
aurA saMjIvikoMDa hanumaMtuDu
mEratO SrIvEMkaTAdrimIdi dEvuni baMTu
AritErina birudu hanumaMtuDu

Friday, July 04, 2014

823. tAnE teliyavale talaci dEhi tannu - తానే తెలియవలె తలచి దేహి తన్ను

Archive Audio link
Youtube Link
ప|| తానే తెలియవలె తలచి దేహి తన్ను | మానుపువారలు మరి వేరీ ||
చ|| కడలేనిభవసాగరము చొచ్చినతన్ను | వెడలించువారలు వేరీ |
కడుబంధములచేత గట్టుపడినతన్ను | విడిపించువారలు వేరీ ||

చ|| కాగినినుమువంటి కర్మపుతలమోపు- | వేగు దించేటివారు వేరీ |
మూగినమోహపుమూకలు తొడిబడ | వీగదోలేటి వారలువేరీ ||

చ|| తిరువేంకటాచలాధిపుని గొలువుమని | వెరవుచెప్పెడువారు వేరీ |
పరివోనిదురితకూపముల బడకుమని | వెరవుచెప్పెడివారు వేరీ ||


pa|| tAnE teliyavale talaci dEhi tannu | mAnupuvAralu mari vErI ||
ca|| kaDalEniBavasAgaramu coccinatannu | veDaliMcuvAralu vErI |
kaDubaMdhamulacEta gaTTupaDinatannu | viDipiMcuvAralu vErI ||

ca|| kAgininumuvaMTi karmaputalamOpu- | vEgu diMcETivAru vErI |
mUginamOhapumUkalu toDibaDa | vIgadOlETi vAraluvErI ||

ca|| tiruvEMkaTAcalAdhipuni goluvumani | veravuceppeDuvAru vErI |
parivOniduritakUpamula baDakumani | veravuceppeDivAru vErI

Wednesday, June 04, 2014

822. chelle chelle nIchEta SiMgari nI - చెల్లెఁ జెల్లె నీచేత శింగరి నీ


Archive link : G Anila kumar
చెల్లెఁ జెల్లె నీచేత శింగరి నీ
వుల్లమెల్లఁ దక్కఁ గొంటినో శింగరి

చిక్కని నీనవ్వుచూచి శింగరి నే

నొక్కటై నీకు మొక్కితినో శింగరి
చెక్కులఁ జెమటగారె శింగరి నీ
వుక్కుగోరు సోకనీ

కు వో శింగరి

చిరుత నిట్టూర్పుల శింగరి నిను

నొరసీబో నాకు చాలు వో శింగరి
సిరుల నిట్టమాపు శింగరి నీ
వొరపు నాచేతఁ జిక్కెనో శింగరి

చేవదేరె నోమోవి శింగరి నే

నోవరిలోఁ గూడగానె వో శింగరి
శ్రీవేంకటాద్రి మీద శింగరి
వోవమన సిగ్గుదేరెనో శింగరి.

chelle@M jelle nIchEta SiMgari nI
vullamella@M dakka@M goMTinO SiMgari

chikkani nInavvuchUchi Simgari nE
nokkaTai nIku mokkitinO SiMgari
chekkula@M jemaTagAre SiMgari nI
vukkugOru sOkanIku vO SiMgari

chiruta niTTUrpula SiMgari ninu
norasIbO nAku chAlu vO SiMgari
sirula niTTamApu SiMgari nI
vorapu nAchEta@M jikkenO Simgari

chEvadEre nOmOvi Simgari nE
nOvarilO@M gUDagAne vO Simgari
SrIvEMkaTAdri mIda Simgari
vOvamana siggudErenO Simgari.


Monday, June 02, 2014

821.nATiki nADukotta nETiki nEDu gotta - నాటికి నాడుకొత్త నేటికి నేడు గొత్తArchive link: G Anila Kumar
నాటికి నాడుకొత్త నేటికి నేడు గొత్త
నాటకపు దైవమవు నమో నమో

సిరుల రుక్మాంగదు చేతి కత్తిధారఁ దొల్లి
వరుస ధర్మాంగదుపై వనమాలాయ
హరి నీకృప కలిమినట్లనే అరులచే
కరిఖడ్గధార నాకు కలువదండాయ

మునుప హరిశ్చంద్ర మొనకత్తిధారఁ దొల్లి
పొనిగి చంద్రమతికిఁ బూవుదండాయ
వనజాక్ష నీకృపను వరశత్రులెత్తినట్టి - 
ఘన కడ్గధార నాకుఁ గస్తూరివాటాయ

చలపట్టి కరిరాజు శరణంటే విచ్చేసి
కలుషముఁ బెడఁబాపి కాచినట్టు
అలర శ్రీవేంకటేశ ఆపద లిన్నియుఁ బాపి
యిల నన్నుఁ గాచినది యెన్నఁ గతలాయ

nATiki nADukotta nETiki nEDu gotta
nATakapu daivamavu namO namO

sirula rukmAMgadu chEti kattidhAra@M dolli
varusa dharmAMgadupai vanamAlAya
hari nIkRpa kaliminaTlanE arulachE
karikhaDgadhAra nAku kaluvadaMDAya

munupa hariSchaMdra monakattidhAra@M dolli
ponigi chaMdramatiki@M bUvudaMDAya
vanajAksha nIkRpanu varaSatrulettinaTTi - 
ghana kaDgadhAra nAku@M gastUrivATAya

chalapaTTi karirAju SaraNaMTE vichchEsi
kaluShamu@M beDa@MbApi kAchinaTTu
alara SrIvEMkaTESa Apada linniyu@M bApi
yila nannu@M gAchinadi yenna@M gatalAya

Youtube link: G Aniala Kumar  
Reference from Annamayya jivita charitra, related to this kirtana