Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-450 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Sunday, March 08, 2015

839.vIDivO yide viMtadoMga - వీడివో యిదె వింతదొంగ


Audio Archive link
ప|| వీడివో యిదె వింతదొంగ | వేడిపాలు వెన్న వెరజినదొంగ ||
చ|| వెలయ నీట జోప్పువేసేటి దొంగ | తలగాననీక దాగుదొంగ |
తలకక నేలదవ్వేటిదొంగ | తెలిసి సందెకాడ దిరిగేటి దొంగ ||

చ|| అడుగుకింద లోకమడచేటి దొంగ | అడరి తల్లికినైన నలుగుదొంగ |
అడవిలో నెలవైయున్న దొంగ | తొడరి నీలికాసెతో నుండుదొంగ ||

చ|| మోస మింతుల జేయుమునిముచ్చుదొంగ | రాసికెక్కినగుఱ్ఱంపుదొంగ |
వేసాల కిటు వచ్చి వెంకటగిరిమీద | మూసినముత్యమై ముదమందుదొంగ ||


pa|| vIDivO yide viMtadoMga | vEDipAlu venna verajinadoMga ||

ca|| velaya nITa jOppuvEsETi doMga | talagAnanIka dAgudoMga |
talakaka nEladavvETidoMga | telisi saMdekADa dirigETi doMga ||

ca|| aDugukiMda lOkamaDacETi doMga | aDari tallikinaina nalugudoMga |
aDavilO nelavaiyunna doMga | toDari nIlikAsetO nuMDudoMga ||

ca|| mOsa miMtula jEyumunimuccudoMga | rAsikekkinagurxrxaMpudoMga |
vEsAla kiTu vacci veMkaTagirimIda | mUsinamutyamai mudamaMdudoMga ||

Sunday, February 08, 2015

838. nooravaddu taagavaddu nOru - నూరవద్దు తాగవద్దు నోరు చేఁదుగావద్దు


Archive Link : Sattiraju Venumadhav
నూరవద్దు తాగవద్దు నోరు చేఁదుగావద్దు
చేరువ నొకచోట సంజీవి వున్నదిదివో. IIపల్లవిII

పొలమెల్లాఁ దిరిగాడి పొడిఁబడనెవద్దు

తలఁకక గడ్డపారఁ దవ్వవద్దు
వలవని వాఁగుల వంకల వెదకవద్దు
చెలఁగి వొకచోట సంజీవి వున్నదిదివో. IIనూరII

మొక్కలానఁ జెరువులో మునిఁగి చూడవద్దు

నిక్కిన పుట్టలమీఁద నెమకవద్దు
వెక్కసానఁ జేతిపైఁడి వెలవెట్టి కొనవద్దు
చిక్కులెల్లాఁ బాపెటి సంజీవి వున్నదిదివో. IIనూరII

దీవులను నోడలెక్కి తిరుగాడనేవద్దు

సోవల బిలములోనఁ జొరవద్దు
కావించి గ్రహణాదికాలము వెదకవద్దు
శ్రీవేంకటనాథుఁడై సంజీవి వున్నదిదివో. IIనూరII ౧౦-౫౪

nooravaddu taagavaddu nOru chEdugaavaddu
chaeruva nokachOTa saMjeevi vunnadidivO. IIpallaviII

polamellaa@M dirigaaDi poDi@MbaDanevaddu

tala@Mkaka gaDDapaara@M davvavaddu
valavani vaa@Mgula vaMkala vedakavaddu
chela@Mgi vokachOTa saMjeevi vunnadidivO. IInooraII

mokkalaana@M jeruvulO muni@Mgi chooDavaddu

nikkina puTTalamee@Mda nemakavaddu
vekkasaana@M jaetipai@MDi velaveTTi konavaddu
chikkulellaa@M baapeTi saMjeevi vunnadidivO. IInooraII

deevulanu nODalekki tirugaaDanaevaddu

sOvala bilamulOna@M joravaddu
kaaviMchi grahaNaadikaalamu vedakavaddu
SreevaeMkaTanaathu@MDai saMjeevi vunnadidivO. IInooraI

Saturday, January 31, 2015

837. enta parama baMdhudavu - ఎంత పరమ బంధుడవు యేమని


Audio Archive Link : Sattiraju Venumadhav
ఎంత పరమ బంధుడవు యేమని నుతింతు మిమ్ము
అంత నిన్ను మరచి నే నపరాధి నైతిని

దురితములే నే జేసి దు:ఖముఁబొందే నాడు
తొరలి నన్ను రోసి తొలగ వైతి
నరకము చొచ్చేనాడు నాకు నంతర్యామి వై
పరుడు వీడేల యని పాయ వైతివిగా

జనని గర్భము నందు చరిఁ బడి వుండేనాడు
వెనుబలమవై నన్ను విడువ వైతి
పెనగి పంచేద్రియాల పిరువీకులయ్యెనాడు
అనుభవింపగఁజేసి అందుకు లోనైతివి

యెట్టు నేఁగోరిన అది యిచ్చి పరతంత్రుడవై
మెట్టు కొని నా యిచ్చలో మెలగితివి
యిట్టి యీ జన్మమున నన్నేలి శ్రీ వేంకటేశ
పట్టి నీ దాసులలోఁ దప్పక మన్నించితివి

enta parama baMdhudavu Yemani nutintu mimmu
aMta ninnu marachi nE naparAdhi naitini

duritamulE nE jEsi duhkamu bonde nAdu
torali nannu rOsi tolaga vaiti
narakamu cochchenAdu nAku antaryAmi vai
parudu veedEla yani pAya vaitivigA

janani garbhamu nandu caribaDi undENadu
venubalamvai nannu viduva vaiti
penagi panchendriyaala piruveekulayyenAdu
anubhavimpaga jesi anduku lOnaitivi

yeTTE nE gorina adi ichchi paratantrudavai
meTTukoni nA yichcha lO meligitivi
yitti yee janmamuna naNNEli Sree Venkatesa
paTTi nee dAsulalO dappaka manniMcitivi 


పిరివీకులువెట్టు = అవస్థపెట్టు , రోసించు = ఆగ్రహించు , చరి = సంచరింప నశక్యమగు పర్వత శిఖరము క్రిందిచోటు (may be stuck without movement) , పరతంత్రుఁడు = one who is dependent on another.,పరాధీనుడు , మన్నించు = అనుగ్రహించు, కటాక్షించు, కనికరించు, కరుణించు, కృపసేయు, దయచేయు.. , ఇచ్చ = [అంతఃకరణము, అంతరంగము, అంతరింద్రియము, అనంగము, ఆతుమ, ఆత్మ, ఆద, ఆస్వనితము, ఆస్వాంతము, ఇచ్చ,] / మనస్సు / కోరిక. --- , మెట్టుకొను = ఒకదానిని ఒకటి తాకు.

Tuesday, January 20, 2015

836. kinna jAnE haM - కిన్న జానే హం కేశవాత్పర మహో

Archive Audio link
02083, kinna jAnE haM,SumitraGuha
కిన్న జానే హం కేశవాత్పర మహో
సన్నుతాకర మమాచరణాయ తస్మైవేదాంతవేద్యాయ విశ్వరూపాయ నమో
ఆదిమధ్యాంతరహితాధికాయ
భేదాయ పునరప్యభేదాయ నమో నమో
నాదప్రియాయ మమ నాధాయ తస్మై


పరమపురుషాయ భవబంధ హరణాయ నమో
నిరుపమానందాయ నిత్యాయ
దురితదూరాయ కలిదోషవిధ్వస్తాయ
హరియచ్యుతాయ మమ ఆత్మాయ తస్మై


కాలాత్మకాయ నిజకరుణాకరాయ నమో
శ్రీ లలామాకుచాశ్రిత గుణాయ
హేలాంక శ్రీ వేంకటేశాయ నమోనమో
పాలితాఖిల మమాభరణాయ తస్మై

.....................................................
TTD Liner Notes for హరియచ్యుతాయ మమ ఆత్మాయ తస్మై :
హరయే చ్యుతాయ కావచ్చు
ఆత్మనే కావచ్చు
అన్నమయ్య సంస్కృత రచన ఒక స్వతంత్రమైనదని ముందే వ్రాసియుంటిని

02083, kinna jAnE haM,SumitraGuha

kinna jaanae haM kaeSavaatpara mahO
sannutaakara mamaacharaNaaya tasmai

vaedaaMtavaedyaaya viSvaroopaaya namO
aadimadhyaaMtarahitaadhikaaya
bhaedaaya punarapyabhaedaaya namO namO
naadapriyaaya mama naadhaaya tasmai

paramapurushaaya bhavabaMdha haraNaaya namO
nirupamaanaMdaaya nityaaya
duritadooraaya kalidOshavidhvastaaya
hariyachyutaaya mama aatmaaya tasmai

kaalaatmakaaya nijakaruNaakaraaya namO
Sree lalaamaakuchaaSrita guNaaya
haelaaMka Sree vaeMkaTaeSaaya namOnamO
paalitaakhila mamaabharaNaaya tasmai
.....................................................

Saturday, January 17, 2015

835.ammanavE celuvuni ravva - రమ్మనవే చెలువుని రవ్వ మమ్ము జేయనేల

19411,rammanavE celuvuni ravva mammu jEyanEla, BKP gAru
Audio Archive Link
రమ్మనవే చెలువుని రవ్వ మమ్ము జేయనేల
తమ్మిపువ్వులవాట్లు దాకుదాకానా

గక్కన జూచినంతనే కన్నులనే పెండ్లాయ


వెక్కసపుతలబాలు వేగినంతనా
పక్కన నవ్వినంతనే పాలకూళ్ళ సెలవాయ
మక్కువతో బువ్వములు మాపుదాకునా

తొలుతటి సిగ్గులె దొడ్డ తెరమఱగాయ
వలిపెపుతెరమాటు వడి నింకానా
పొలపులమాటలనే సోబాన పాటలాయ
చలివాసె పేరటాండ్ల సంద డింకానా

పైనొరగి నప్పుడే పరవనిపరపాయ
నానబెట్టి నాగవల్లి నాటిదాకానా
ఆనుక శ్రీ వేంకటేశు డంతలోనె నన్నుగూడె
మేనిలోనిసంతసాలు మెచ్చుదాకానా

rammanavE celuvuni ravva mammu jEyanEla
tammipuvvulavATlu dAkudAkAnA

gakkana jUcinaMtanE kannulanE peMDlAya
vekkasaputalabAlu vEginaMtanA
pakkana navvinaMtanE pAlakULLa selavAya
makkuvatO buvvamulu mApudAkunA

tolutaTi siggule doDDa teramarxagAya
valipeputeramATu vaDi niMkAnA
polapulamATalanE sObAna pATalAya
calivAse pEraTAMDla saMda DiMkAnA

painoragi nappuDE paravaniparapAya
nAnabeTTi nAgavalli nATidAkAnA
Anuka SrI vEMkaTESu DaMtalOne nannugUDe
mEnilOnisaMtasAlu meccudAkAnA 

Monday, January 12, 2015

834.paramaatmuDu sarva paripoorNuDu - పరమాత్ముడు సర్వ పరిపూర్ణుడు

02232,paramAtmuDu sarva paripUrNuDu,SPB
https://archive.org/details/Paramathmudu
పరమాత్ముడు సర్వ పరిపూర్ణుడు
సురలకు నరులకు చోటయియున్నాడు
కన్నుల గంటానే కడు మాటలాడుతానే
తన్ను గానివాని వలె దాగియున్నాడు
అన్నియు వింటానే అట్టె వాసనగొంటానే
వన్నెల నూనెకుంచము వలె నున్నాడు
తనువులు మోచియు తలపులు దెలిసియు
యెనసియునెనయక యిట్లున్నాడు
చెనకి మాయకు మాయై జీవునికి జీవమై
మొనసి పూసలదారమువలె నున్నాడు
వేవేలు విధములై విశ్వమెల్లా నొకటై
పూవులవాసనవలె బొంచియున్నాడు
భావించ నిరాకారమై పట్టితే సాకారమై
శ్రీ వేంకటాద్రిమీద శ్రీ పతై యున్నాడు

paramaatmuDu sarva paripoorNuDu
suralaku narulaku chOTayiyunnaaDu
kannula gaMTaanae kaDu maaTalaaDutaanae
tannu gaanivaani vale daagiyunnaaDu
anniyu viMTaanae aTTe vaasanagoMTaanae
vannela noonekuMchamu vale nunnaaDu
tanuvulu mOchiyu talapulu delisiyu
yenasiyunenayaka yiTlunnaaDu
chenaki maayaku maayai jeevuniki jeevamai
monasi poosaladaaramuvale nunnaaDu
vaevaelu vidhamulai viSvamellaa nokaTai
poovulavaasanavale boMchiyunnaaDu
bhaaviMcha niraakaaramai paTTitae saakaaramai
Sree vaeMkaTaadrimeeda Sree patai yunnaaDu

Wednesday, December 24, 2014

833. maMgaLasUtra mokkaTE - మంగళసూత్ర మొక్కటే మగనాలికిఁ గట్టేది

Audio Archive Link : G Balakrishnaprasad
YouTube link
మంగళసూత్ర మొక్కటే మగనాలికిఁ గట్టేది
అంగవించే మీఁదిపన్నులన్నియు విభునివే


తలఁపులోపల నిన్నుఁ దలఁచినానుఁ గలవు
తలఁచకున్నా నంతరాత్మవై కలవు
పలుపూజ లిఁకనేల భక్తిసేయనేల నీవు
గలవని నమ్మేదొక్కటే బుద్ధిగాకా


మొక్కినా రక్షింతువు మొక్కకున్నా జగములో
యిక్కువతో రక్షింతువు యెపుడు నీవు
పెక్కు విన్నపాలేల పిలిచి యలయనేల
తక్కక నమ్మేటిది నీదాస్య మొక్కటే


కడుసుజ్ఞానినైనా నీగర్భవాసమే వునికి
వెడ నజ్ఞానినైనాను విడిదక్కడే
బడినే శ్రీవేంకటేశ పలునావుద్యోగాలేల
నిడివి నిన్ను నుతించేనేమమే నాది


maMgaLasootra mokkaTae maganaaliki@M gaTTaedi
aMgaviMchae mee@Mdipannulanniyu vibhunivae

tala@MpulOpala ninnu@M dala@Mchinaanu@M galavu
tala@Mchakunnaa naMtaraatmavai kalavu
palupooja li@Mkanaela bhaktisaeyanaela neevu
galavani nammaedokkaTae buddhigaakaa

mokkinaa rakshiMtuvu mokkakunnaa jagamulO
yikkuvatO rakshiMtuvu yepuDu neevu
pekku vinnapaalaela pilichi yalayanaela
takkaka nammaeTidi needaasya mokkaTae

kaDusuj~naaninainaa neegarbhavaasamae vuniki
veDa naj~naaninainaanu viDidakkaDae
baDinae SreevaeMkaTaeSa palunaavudyOgaalaela
niDivi ninnu nutiMchaenaemamae naadi

Saturday, December 20, 2014

832.jEri vachchenu alamElumaMga - జేరి వచ్చెను అలమేలుమంగ

YouTube link : Smitha Madhav
Archive Audio Link
జేరి వచ్చెను అలమేలుమంగ
జిలుగు పయ్యెద జారగ

గారవమ్మున వేంకటపతి పడకిల్లు
తీరని ప్రేమతో తిరిగి జూచుకొంట

ముడిపూలు రాలగ ముంగిరులు శ్యామ
విడెము కప్పురతావి వెదచల్లగ
ఒడలు వాడుదేర ఒంటికట్టుతోను
పడతి రవల గిల్కు పావల మెట్లతో

నికరంపు జవ్వాది నిగ్గుల కస్తూరీ
యగరు కుంకుమగంధ మందుకొని
మగువ మోము నిదుర మబ్బుతేరగాను
నొగిలిన కెమ్మోవి నొక్కుల తోడను

jEri vachchenu alamElumaMga
jilugu payyeda jAraga

gAravammuna vEMkaTapati paDakillu
tIrani prEmatO tirigi jUchukoMTa

muDipUlu rAlaga muMgirulu SyAma
viDemu kappuratAvi vedachallaga
oDalu vADudEra oMTikaTTutOnu
paDati ravala gilku pAvala meTlatO

nikaraMpu javvAdi niggula kastUrI
yagaru kuMkumagaMdha maMdukoni
maguva mOmu nidura mabbutEragAnu
nogilina kemmOvi nokkula tODanu

Friday, December 12, 2014

నాద యోగికి నివాళి !

నాద యోగికి నివాళి !
-------
ప|| ఇన్నిచదువనేల ఇంత వెదకనేల | కన్ను తెరచుటొకటి కనుమూయుటొకటి ||
చ|| పుట్టెడిదొకటే పోయెడిదొకటే | తిట్టమై రెంటికిని దేహమే గురియౌను |
పుట్టుట సంశయము పోవుట నిశ్చయము | వొట్టి విజ్ఞానులకు వుపమిది వొకటే ||
-------
సద్గురువులు, విద్వాంసులు, కళాకారులు వీరికొక ప్రత్యేకత ఉంది. వీరు మరణించినా వారి వారి చిహ్నాలు ఈ ధరిత్రి మీద మరి కొంత కాలం జీవించి ఉంటాయి. గురువు ద్వారా జ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకున్న శిష్యపరంపర గురువు పేరుని బ్రతికిస్తూ ఉంటుంది. త్యాగరాజ స్వామి పరంపర ఉదాహరణ. విద్వాంసుడి విద్వత్తు, కళాకారుడు సృష్టించిన కళాఖండాలు వారిని సజీవంగా ఉంచుతాయి.
సంగీత కళానిధి శ్రీ నేదునూరి కృష్ణమూర్తి గారు సద్గురువు , మహా విద్వాంసుడు & గొప్ప కళాకారుడు.
తెల్లాటి పంచె, లాల్చి , నుదుట విభూది రేఖలు, ముఖాన సరస్వతి కళ , గంభీరమైన గాత్రము చూడగానే చేతులెత్తి మొక్కాలనిపించే గురువుగారిని కొన్ని సార్లు దర్శించే భాగ్యం నాకు కలిగింది. తాళ్ళాపాక లో జరిగిన అన్నమయ్య 600 వ జయంతి లో ఆయన ఆలపించిన సకల శాఇంతి కరము సర్వేశ కీర్తన పల్లవి నాకు గుర్తు. కర్ణాటక సంగీతంలో తెలుగు వారి కీర్తి పతాకలు చాటిన మహా విద్వాంసులలో నేదునూరి గారు అగ్ర స్థానంలో ఉంటారు. ఆయన నిర్యాణ వార్త విని ఆంధ్ర రాష్త్రంలో కంటే తమిళనాట బాధ పడేవారు ఎక్కువ ఉంటారంటె అతిశయోక్తి కాదు.
కొన్ని వేల కచేరిలు భారతదేశంలో , ఇతర దేశాలలో ఇచ్చి ఎన్నో బిరుదులు పొందిన సంగీత విద్యా భాస్కరుడు శ్రీ నేదునూరి కృష్ణమూర్తి. ఒకసారి ఇంటర్వూ లో నేదునూరి గారు చెప్పినట్టు గుర్తు , ఇన్ని కచేరీలలో వచ్చిన పేరు కంటే , అన్నమాచార్య కీర్తనలకు ఈయన కూర్చిన స్వరాలు మరింత ఖ్యాతిని తెచ్చిపెట్టాయి. అన్నమాచార్య కీర్తనాల మీద స్వతహాగా ఉన్న మక్కువ వలన నాకు, ఆ కీర్తనలకు రాగాన్ని కట్టి ప్రాణం పోసే సంగీతజ్ఞులు అంటే నాకు భక్తి, గౌరవం. ఆ విధంగా నాకు నేదునూరి గారు, సంగీత విద్వాసుడి కంటే , అన్నమాచార్య కీర్తనల స్వర కర్త గా ఎక్కువ పరిచయం. నేదునూరి కృష్ణమూర్తి గారి పేరు తెలియకపోయినా , ఆయన స్వరపరిచిన కీర్తనలు (నానాటి బ్రతుకు, ముద్దుగారే యశోద, భావము లోన, ఇట్టి ముద్దులాడి, ఒకపరికొకపరి, పలుకు తేనెల తల్లి) వినని వెంకన్న భక్తుడు ఉండడేమో ! తమిళనాట పెళ్ళిళ్ళల్లో కూడ నానాటి బ్రతుకు సన్నాయి వాయిస్తూ ఉంటారు. ఈ ఒక్క సంకీర్తన చాలు ఆయన్ని సంగీత కళానిధిని చేయటానికి అని ఎమ్మెస్ సుబ్బులక్ష్మి గారు ఒక సభలో అన్నారు. నేదునూరి గారు స్వరపరిచిన 108+ అన్నమాచార్య కీర్త్నలలొ , ప్రతి ఒక్కటి ఒక్కో ఆణిముత్యం. చిక్కటి సంగీతంతో అన్నమయ్య సాహిత్యం లోని భక్తి భావాన్ని, వేంకటేశ్వర తత్వాన్ని కర్ణ రంజకమైన రాగాలలో మనసుకు చేరవేసే విధంగా ఉంటాయి. ఈ సాహిత్యానికి ఇంతకంటె నప్పే స్వర కూర్పు అసాధ్యమనిపించేవిధంగా ఉంటాయి కొన్ని పాటలు. నేదునూరి గారు స్వరపరిచిన కొన్ని కీర్తనలు నా బ్లాగు లో సేకరించాను. ఎమ్మెస్ అమ్మ పాడిన బాలాజి పంచరత్న మాలలో సింహభాగం నేదునూరి గారు స్వరపరిచినవే. స్వర కర్త గా నేదునూరి గారి స్థాయి ని గొప్పదనాన్ని ఆవిష్కరించే మరొక కీర్తన  'తెలిసితే మోక్షము ' నాకు చాలా ఇష్టం.
శరణు శరణు సురేంద్ర సన్నుత, రామచంద్రుడితదు, రామభద్ర రఘువీర, సకల శాంతికరము, వెనకేదో ముందరేదొ, ఇన్ని చదువానేల , ఆదిదేవ పరమాత్మ, పలు విచారములేల , పురుషోత్తముడ వీవు, తెలిసితే మోక్షము , అవధారు రఘుపతి, అదె చూదరే, అలర చంచలమైన : నేదునూరి గారు స్వరపరిచిన మరికొన్ని సంకీర్తనా కుసుమాలు.

వేంకటేశ్వరుడికి అన్నమయ్య కట్టిన పదాల కోవెల లో , రాళ్ళపల్లి అనంత కృష్ణ శర్మ గారు, వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి గార్లు ప్రాకారాలైతె , పి.వి.ఆర్.కె. ప్రసాద్ గారు , కామిశెట్టి శ్రీనివాసులు గారు నిలబెట్టిన గరుడ ద్వజం నేదునూరి గారు. ఆ ద్వజం మీదున్న 108 సంకీర్తన స్వర దీపాలు అజ్ఞాన తిమిరాలోనున్న భక్తులను ఆకర్షిస్తూ నిజమైన జ్ఞానానికి దారిని చూపిస్తుంటాయి.

మరొక తెలుగు వాగ్గేయకారుడైన భద్రాచల రామదాసు రచించిన కీర్తనలకి స్వరాలు కట్టి గురువుగారు మన తెలుగు జాతి కి వెలకట్టలేని నిధిని ఇచ్చి వెళ్ళారు. శ్రీ నేదునూరి కృష్ణమూర్తి గారి స్పూర్థి తో 2006 లో ప్రారంభమైన రామదాసు జయంత్యోత్సవాలు వారి శిష్యులు భద్రాద్రి లో ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ వెబ్సైటు లో నేదునూరి గారు స్వరపరిచిన/పాడిన కొన్ని రామదాసు కీర్తనలు వినవచ్చు. ఈ ఉత్సవాలలో పాల్గొని ఆయన కూర్చిన కీర్తనలు పాడుకోవటం ఆయనకు మనమిచ్చే ఘన నివాళి. ఆయన ప్రాచుర్యం చేసిన ఏమయ్య రామ కీర్తన ఎక్కువగా కచేరిలలో వినిపిస్తూ ఉంటుంది. శ్రీ రామ నామమే, శ్రీరాముల దివ్య నామ, హరి హరి రామ, కంటి నేడు మా రాముల , గురువుగారు స్వరపరిచిన మరికొన్ని ప్రాచురం పొందిన రామదాసు కీర్తనలు.

సంగీత ప్రపంచంలో ఒక ధృవతార భూమిని వదిలి వెంకన్న పాదాల చెంతకు చేరింది. ఆయనకు ప్రదానం చేసిన "సంగీత కళానిధి" కి విలువ పెరిగింది, ఆయనకు దక్కని పద్మాలు , (వి)భూషణాలు కుంచించుకుపోయి మరింత వెలిగే అవకాశాన్ని కోల్పోయినాయి. ఈ కలియుగంలో తిరుమల కొండ పై వేంకటేశ్వరుడి భక్తులు ఉన్నంతవరకు , అన్నమయ్య పదాలు , ఎమ్మెస్ అమ్మ గళం , నేదునూరి స్వరాలు తెలుగునాట ప్రతిధ్వనిస్తూనే ఉంతాయి. ఆ మహాగురువు శిష్యులకు ఆ శైలిని కాపాడి, స్వరాలను ప్రాచుర్యం చేసి భవిష్యత్తరాలకు అందజేసే శక్తిని ఇవ్వాలని ఆ ఏడుకొండల వాదిని ప్రార్ధిస్తూ , నాదయోగికి నమస్కారాలతో వీడ్కోలు.


                                                   || సకల శాంతికరము సర్వేశ నీపై భక్తి సర్వేశ ||Some videos of Nedunuri garu:

Sri Nedunuri krishnamurthy at 380th Bhadrachala Ramadasa Jayanthi Feb 2013

"In conversation" Nedunuri Krishnamurthy garu with Dr. Pappu Venugopal   
Sunday, November 30, 2014

831. kODekaaDu gadavamma gOviMdaraaju - కోడెకాడు గదవమ్మ గోవిందరాజు

 14095,kODekADu gadavamma gOviMdarAju
YouTube link : spandana , rItigowla
Archive Link

కోడెకాడు గదవమ్మ గోవిందరాజు
వేడుక మోవులతేనె విందారగించీని

కొలువు కూటములోన గోవిందరాజు వాడే
పలుమారు జెలులతో బందేలాడీని
నిలువుల మేడమీద నిలిచి గోవిందరాజు
వలపులు చల్లుచును వసంతాలాడీని

కోరి కేళాకూళిలోన గోవిందరాజు వాడే
సారె నింతులతో నీరు చల్లులాడీని
తూరుచు సింగారపు దోటలో గోవిందరాజు
సైరణ లేకందరితో జాజరలాడీని

గోముల శ్రీ వేంకటాద్రి గోవిందరాజు వాడె
రామలతోడుతను సరసమాడీని
గామిడై పానుపు పై గూడి కందువగోవిందరాజు
మోములు చూచందరితో ముచ్చటలాడీని


 kODekaaDu gadavamma gOviMdaraaju
vaeDuka mOvulataene viMdaaragiMcheeni

koluvu kooTamulOna gOviMdaraaju vaaDae
palumaaru jelulatO baMdaelaaDeeni
niluvula maeDameeda nilichi gOviMdaraaju
valapulu challuchunu vasaMtaalaaDeeni

kOri kaeLaakooLilOna gOviMdaraaju vaaDae
saare niMtulatO neeru challulaaDeeni
tooruchu siMgaarapu dOTalO gOviMdaraaju
sairaNa laekaMdaritO jaajaralaaDeeni

gOmula Sree vaeMkaTaadri gOviMdaraaju vaaDe
raamalatODutanu sarasamaaDeeni
gaamiDai paanupu pai gooDi kaMduvagOviMdaraaju
mOmulu choochaMdaritO muchchaTalaaDeeni