Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-610 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Saturday, July 20, 2019

859. aemanavachchunu chelluchunnavive - ఏమనవచ్చును చెల్లుచున్నవివె

Tuned and Sung by Sri Sathiraju Venumadhav : Audio link

ఏమనవచ్చును చెల్లుచున్నవివె యీశ్వర నీమాయలు గొన్ని
శ్రీమాధవ నీ చిత్తము కొలఁదిఁక చెప్పెడిదేఁటికి జీవులకు    -పల్లవి-


కలిదోషనిరుహరణ కైవల్యాకర హరి
తలఁచినవారిది నేరుపు మిముఁ దలఁచనివారిది నేరమి
కలుషమెడలి సూర్యోదయమైనా కానవుకొన్నిజంతువులు
తెలిసినవారలు కందురు యీతెరఁగలు రెంటికి దినమొకటే    -ఏమ-
 

శరణాగతరక్షణచతుర సర్వాంతరాత్మక యచ్యుత
సరి నిన్నుఁ గొలిచినవారిది పుణ్యము చలమున మానుటే పాపము
సరుగనఁ గాచేటి చల్లని చంద్రుఁడు జారచోరులకుఁ గడు వేఁడి
అరయఁగఁ గలువలకును హితుఁడు అందుకు నిందుకు గురి యితఁడే    -ఏమ-
 

శ్రీవేంకటగిరినిలయ శ్రీసతీశ పురుషోత్తమ
మివొద్దనుండితే వైకుంఠము మిమ్ము నెడసితే నరకము
భావములోపల నీవే వుండఁగ భక్తి లేదు కొందరికైతే
శ్రీవైష్ణువులకు నిత్యము యీ చింతలు రెంటికి నీ మహిమే    -ఏమ-aemanavachchunu chelluchunnavive yeeSvara neemaayalu gonni
Sreemaadhava nee chittamu kola@Mdi@Mka cheppeDidae@MTiki jeevulaku    -pallavi-
kalidOshaniruharaNa kaivalyaakara hari
tala@Mchinavaaridi naerupu mimu@M dala@Mchanivaaridi naerami
kalushameDali sooryOdayamainaa kaanavukonnijaMtuvulu
telisinavaaralu kaMduru yeetera@Mgalu reMTiki dinamokaTae    -aema-
SaraNaagatarakshaNachatura sarvaaMtaraatmaka yachyuta
sari ninnu@M golichinavaaridi puNyamu chalamuna maanuTae paapamu
sarugana@M gaachaeTi challani chaMdru@MDu jaarachOrulaku@M gaDu vae@MDi
araya@Mga@M galuvalakunu hitu@MDu aMduku niMduku guri yita@MDae    -aema-
SreevaeMkaTagirinilaya SreesateeSa purushOttama
mivoddanuMDitae vaikuMThamu mimmu neDasitae narakamu
bhaavamulOpala neevae vuMDa@Mga bhakti laedu koMdarikaitae
SreevaishNuvulaku nityamu yee chiMtalu reMTiki nee mahimae    -aema-

Friday, July 12, 2019

858. Sripati nIkedurujchenaku - శ్రీపతి నీ కెదురుచూచే నాకు

Tuned & Sung by Sri Sattiraju Venumadhav, in Kambhoji. 

శ్రీపతి నీ కెదురుచూచే నాకు నిట్లనే
దాపై నేఁడిపుడె ప్రత్యక్షము గావే    -పల్లవి-


పదునాలుగేండ్లును బాసి నీ కెదురుచూచే
యదన గుహునికిఁ బ్రత్యక్షమైతివి
కదిసి నీ శరణంటే కరి రాజు నెదుటను
అదివో తొల్లియుఁ బ్రత్యక్షమైతివి    -శ్రీపతి-


ప్రక్కన నహల్య శాప విమోచనముగాఁగ
అక్కర తోడుతను బ్రత్యక్షమైతివి
చక్కఁగాఁ దపము సేసే శబరియెదుట నీవు
అక్కడ నాఁ డందునుఁ బ్రత్యక్షమైతివి    -శ్రీపతి-


భావించినట్టు మతిఁ బరమ యోగులకెల్ల
తావుకొని నిచ్చలుఁ బ్రత్యక్షమైతివి
శ్రీ వేంకటేశ నిన్నుఁ జింతించు మాబోంట్లకు
దైవమవై యిప్పుడే ప్రత్యక్షమైతివి    -శ్రీపతి-Sreepati nee keduruchoochae naaku niTlanae
daapai nae@MDipuDe pratyakshamu gaavae    -pallavi-


padunaalugaeMDlunu baasi nee keduruchoochae
yadana guhuniki@M bratyakshamaitivi
kadisi nee SaraNaMTae kari raaju neduTanu
adivO tolliyu@M bratyakshamaitivi    -Sreepati-


prakkana nahalya Saapa vimOchanamugaa@Mga
akkara tODutanu bratyakshamaitivi
chakka@Mgaa@M dapamu saesae SabariyeduTa neevu
akkaDa naa@M DaMdunu@M bratyakshamaitivi    -Sreepati-


bhaaviMchinaTTu mati@M barama yOgulakella
taavukoni nichchalu@M bratyakshamaitivi
Sree vaeMkaTaeSa ninnu@M jiMtiMchu maabOMTlaku
daivamavai yippuDae pratyakshamaitivi    -Sreepati-Wednesday, May 22, 2019

857. suralaku narulaku soridi vinavina - సురలకు నరులకు సొరిది వినవిన

from wikisource
tuned and Sung by Sri Sattiraju Venumadhav garu: Youtube Link 
సురలకు నరులకు సొరిది వినవిన
అరుదు తాళ్ళపాక అన్నమయ్య పదములు ||పల్లవి

చక్కెరై చవిచూపీ జాలై తావి చల్లీ !
నక్కజపుమాఁతువజ్రాలై మెఱసీని
నిక్కుటద్దములై మానిలువు నీడలుచూపీ !
నక్కర తాళ్ళపాక అన్నమయ్య పదములు ||సురl| 1

పన్నీరై పైఁబూసీఁ గప్రంబై చలువ రేఁచీ
మిన్నగల ముత్యము లై మెయినిండీని 1
వెన్ను బలములై మావెంట వెంటఁ దిరిగీని
అన్నిట తాళ్ళపాకాన్నమయ్య పదములు ||సురl| 2

నెట్టన వేదాంతములై నిత్యములై పొడచూపీ !
పుట్టుతోనె గురువులై బోధించీని 1
గట్టి వరాలిచ్చే శ్రీవేంకటనాథుని మెప్పించీ !
నట్టె తాళ్ళపాక అన్నమయ్య పదములు ||సురil 3 ==> శేషా, వ్రాఁతప్రతి,suralaku narulaku soridi vinavina
arudu taaLLapaaka annamayya padamulu ||pallavi

chakkerai chavichoopee jaalai taavi challee !
nakkajapumaa@Mtuvajraalai me~raseeni
nikkuTaddamulai maaniluvu neeDaluchoopee !
nakkara taaLLapaaka annamayya padamulu ||sural| 1

panneerai pai@Mboosee@M gapraMbai chaluva rae@Mchee
minnagala mutyamu lai meyiniMDeeni 1
vennu balamulai maaveMTa veMTa@M dirigeeni
anniTa taaLLapaakaannamayya padamulu ||sural| 2

neTTana vaedaaMtamulai nityamulai poDachoopee !
puTTutOne guruvulai bOdhiMcheeni 1
gaTTi varaalichchae SreevaeMkaTanaathuni meppiMchee !
naTTe taaLLapaaka annamayya padamulu ||surail 3 ==> Saeshaa, vraa@Mtaprati,


Tuned and Sung by  Sri Sattiraju Venumadhav:


Another version:

Friday, May 17, 2019

856. tatigAni yIpATu daivamA - తతిగాని యీపాటు దైవమా

Audio link : Sri G. Anila Kumar
Audio Archive link 
తతిగాని యీపాటు దైవమా విచారించవే
కతలాయఁ జెప్ప నేఁడు కలికాలమహిమ    =పల్లవి=


తుటుములై భూసురుల తుండెములు మొండెములు
యిటువలె భూతములు యెట్టు మోఁచెనో
అటు బాలుల రొదలు ఆకాశమె ట్టోరిచెనో
కట కటా యిట్లాయఁ గలి కాల మహిమ    =పల్లవి=


అంగలాచే కామినుల యంగ భంగపు దోఁపు
లింగితాన మింట సూర్యఁ డెట్టుచూచెనో
పొంగు నానాజాతిచేత భువనమెట్లానెనో
కంగి లోకమిట్లాయఁ కలికాలమహిమ    =పల్లవి=


అరుదు గోహత్యలు సేయఁగ దూడ లంగలావ
సరి ధర్మదేవతెట్టు సమ్మతించెనో
పరధన చూరకెట్టు పట్టాయనో లక్ష్మి
కరుణ యెందణఁగెనో కలికాలమహిమ    =పల్లవి=


దేవాలయాలు నానాదేశములెల్లాఁ జొచ్చి
దేవఁగా నెట్లుండిరో దేవతలు
తావులేలే రాజులకు దయ గొంత వుట్టదాయ
కావరమే ఘనమాయఁ గలి కాలమహిమ    =పల్లవి=


నిరపరాధులఁ జంపి నెత్తురు వారించఁగాను
తెరల కెట్టుండిరో దిక్పాలులు
విరసవర్తనలుండే విపరీతకాలమున
గరువాలుఁ గపటాలే కలికాలమహిమ    =పల్లవి=


వుపమించి దంపతులు వొకరొకరినిఁ జూడ
చపల దుఃఖములతో సమయఁగాను
తపములు జపములు ధర్మము లెందణఁగెనో
కపురుఁబాపాలు నిండెఁ గలికాలమహిమ    =పల్లవి=


తలలు వట్టీడువఁగా తల్లులు బిడ్డలవేయ
తలఁపెట్టుండెనో యంతర్యామికి
మలసి ముక్కలుగోయ మరుఁడెట్టు వోరిచెనో
కలఁకలే ఘనమాయఁ గలికాలమహిమ    =పల్లవి=


దీనత లోఁబడి గుండెదిగు లసురుసురులు
వానినెట్లు లోఁగొనో వాయుదేవుఁడు
గూను వంచి తల్లి చూడఁ గొడుకుఁ గుత్తిక గోయఁ
గానఁబడె నింతేసి కలికాలమహిమ    =పల్లవి=


పలుమారు నమ్మించి ప్రాణములు గొనఁగాను
యిలఁ దమలోఁ బ్రాణాలెట్లుండెనో
నెలవై శ్రీ వేంకటేశ నీవే యెరుఁగుదువు
కలుషమే ఘనమాయఁ గలికాలమహిమ    =పల్లవి=


tatigaani yeepaaTu daivamaa vichaariMchavae
katalaaya@M jeppa nae@MDu kalikaalamahima    =pallavi=
tuTumulai bhoosurula tuMDemulu moMDemulu
yiTuvale bhootamulu yeTTu mO@MchenO
aTu baalula rodalu aakaaSame TTOrichenO
kaTa kaTaa yiTlaaya@M gali kaala mahima    =pallavi=
aMgalaachae kaaminula yaMga bhaMgapu dO@Mpu
liMgitaana miMTa soorya@M DeTTuchoochenO
poMgu naanaajaatichaeta bhuvanameTlaanenO
kaMgi lOkamiTlaaya@M kalikaalamahima    =pallavi=
arudu gOhatyalu saeya@Mga dooDa laMgalaava
sari dharmadaevateTTu sammatiMchenO
paradhana choorakeTTu paTTaayanO lakshmi
karuNa yeMdaNa@MgenO kalikaalamahima    =pallavi=
daevaalayaalu naanaadaeSamulellaa@M jochchi
daeva@Mgaa neTluMDirO daevatalu
taavulaelae raajulaku daya goMta vuTTadaaya
kaavaramae ghanamaaya@M gali kaalamahima    =pallavi=
niraparaadhula@M jaMpi netturu vaariMcha@Mgaanu
terala keTTuMDirO dikpaalulu
virasavartanaluMDae vipareetakaalamuna
garuvaalu@M gapaTaalae kalikaalamahima    =pallavi=
vupamiMchi daMpatulu vokarokarini@M jooDa
chapala du@hkhamulatO samaya@Mgaanu
tapamulu japamulu dharmamu leMdaNa@MgenO
kapuru@Mbaapaalu niMDe@M galikaalamahima    =pallavi=
talalu vaTTeeDuva@Mgaa tallulu biDDalavaeya
tala@MpeTTuMDenO yaMtaryaamiki
malasi mukkalugOya maru@MDeTTu vOrichenO
kala@Mkalae ghanamaaya@M galikaalamahima    =pallavi=
deenata lO@MbaDi guMDedigu lasurusurulu
vaanineTlu lO@MgonO vaayudaevu@MDu
goonu vaMchi talli chooDa@M goDuku@M guttika gOya@M
gaana@MbaDe niMtaesi kalikaalamahima    =pallavi=
palumaaru nammiMchi praaNamulu gona@Mgaanu
yila@M damalO@M braaNaaleTluMDenO
nelavai Sree vaeMkaTaeSa neevae yeru@Mguduvu
kalushamae ghanamaaya@M galikaalamahima    =pallavi=


Monday, May 13, 2019

855. ఏమి నిద్దిరించేవు యెందాఁకాను - Emi niddiriMchEvu yeMdAkAnu

Tuned and sung by Sri . Sattiraju Venumadhav: Youtube link
Amazon Music Link:
ఏమి నిద్దిరించేవు యెందాఁకాను
కామించి బ్రహ్మాదులెల్లఁ గాచుకున్నా రిదివో    =పల్లవి=

పులుఁగాలుఁ బచ్చళ్ళు బోనము వెట్టినదిదే
వెలయు ధనుర్మాస వేళయు నిదే
బలసి సంకీర్తనపరులు పాడేరిదే
జలజాక్షుఁడ లేచి జలక మాడవయ్యా    =ఏమి=

తోడనే గంధాక్షతలు ధూపదీపా లివిగో
కూడిన విప్రుల వేద ఘోషణ లివే
వాడుదేరఁ బూజించవలెఁ గమ్మఁబువ్వులివె
వీడెమిదె కొలువుకు విచ్చేయవయ్యా    =ఏమి=

చదివేరు వైష్ణవులు సారెఁ దిరువాము డిదె
కదిసి శ్రీసతి ముందే కాచుకున్నది
అదనాయ శ్రీవేంకటాధిప మా చరపిదే
యెదుట నిన్నటిమాపే యియ్యకొంటివయ్యా    =ఏమి=

aemi niddiriMchaevu yeMdaa@Mkaanu
kaamiMchi brahmaadulella@M gaachukunnaa ridivO    =pallavi=

pulu@Mgaalu@M bachchaLLu bOnamu veTTinadidae
velayu dhanurmaasa vaeLayu nidae
balasi saMkeertanaparulu paaDaeridae
jalajaakshu@MDa laechi jalaka maaDavayyaa    =aemi=

tODanae gaMdhaakshatalu dhoopadeepaa livigO
kooDina viprula vaeda ghOshaNa livae
vaaDudaera@M boojiMchavale@M gamma@Mbuvvulive
veeDemide koluvuku vichchaeyavayyaa    =aemi=

chadivaeru vaishNavulu saare@M diruvaamu Dide
kadisi Sreesati muMdae kaachukunnadi
adanaaya SreevaeMkaTaadhipa maa charapidae
yeduTa ninnaTimaapae yiyyakoMTivayyaa    =aemi=
 

Friday, May 10, 2019

854. arudu nIcharitramu hari nEnidiyE - అరుదు నీచెరిత్రము హరి నే నిదియే తలఁచుకొని

 Youtube link :
Archive Audio link
Tune By : Sri Phani Narayana
Sung By: Sri Sathiraju Venumadhav

అరుదు నీచెరిత్రము హరి నే నిదియే తలఁచుకొని
శరణంటిఁ గావు మిదియ విన్నపము సరిలేరు నీకు    -పల్లవి-

పరగ నీయకారణబంధుత్వ మహల్యందుఁ గంటిమి
కరియందు నార్తరక్షకత్వము మెరయఁగఁ గంటిమి
అరసి ద్రౌపదియందు నాపదుద్ధారకత్వము గంటిమి
శరణంటెఁ గాచుట ధర విభీషుణునందుఁ గంటిమి    -అరు-

మును భక్తవత్సలత్వము నీకు శబరియందుఁ గంటిమి
అనాథనాథుడవు నీ వగుట సుగ్రీవునందుఁ గంటిమి
పెనఁగి నిరుహేతుకప్రేమ పరీక్షితునందుఁ గంటిమి
నినుఁ గింకరాధీనుఁడని ప్రహ్లాదునియందేఁ గంటిమి    -అరు-

గోవర్ధనమందు సర్వజీవదయాపరత్వము గంటిమి
భావించి సాందీపునందు ప్రతిజ్ఞాపాలకత్వము గంటిమి
దేవ శ్రీవేంకటేశ్వర నీవు ద్రిష్టవరదుఁడవగుట
తావైన నీకొనేటిదండ నొసఁగేయందే కంటిమి    -అరు-


arudu neecheritramu hari nae nidiyae tala@Mchukoni
SaraNaMTi@M gaavu midiya vinnapamu sarilaeru neeku    -pallavi-

paraga neeyakaaraNabaMdhutva mahalyayaMdu@M gaMTimi
kariyaMdu naartarakshakatvamu meraya@Mga@M gaMTimi
arasi draupadiyaMdu naapaduddhaarakatvamu gaMTimi
SaraNaMTe@M gaachuTa dhara vibheeshuNunaMdu@M gaMTimi    -aru-

munu bhaktavatsalatvamu neeku SabariyaMdu@M gaMTimi
anaathanaathuDavu nee vaguTa sugreevunaMdu@M gaMTimi
pena@Mgi niruhaetukapraema pareekshitunaMdu@M gaMTimi
ninu@M giMkaraadheenu@MDani prahlaaduniyaMdae@M gaMTimi    -aru-

gOvardhanamaMdu sarvajeevadayaaparatvamu gaMTimi
bhaaviMchi saaMdeepunaMdu pratij~naapaalakatvamu gaMTimi
daeva SreevaeMkaTaeSvara neevu drishTavaradu@MDavaguTa
taavaina neekonaeTidaMDa nosa@MgaeyaMdae kaMTimi    -aru-


Wednesday, May 08, 2019

853. emmekADu gade yIdaevuDu - ఎమ్మెకాఁడు గదె యీదేవుఁడుAudio Archive link : Sri G. Balakrishnaprasad
ఎమ్మెకాఁడు గదె యీదేవుఁడు
కుమ్మరించీ మేలు గోవిందరాజు    ॥పల్లవి॥

గొల్లెత లిందరు కొలువు సేయఁగ
నల్లదె సరసమాడుచును
తెల్లని కన్నుల తేట చూపులతో
కొల్లున నవ్వీని గోవిందరాజు    ॥॥

పడఁతు లిద్దరు పాదా లొత్తఁగాను
అడరి కుచుము లంటుచును
వెడగుమాటలు వేవే లాడుతాను
కొడుకుఁ గనెను గోవిందరాజు    ॥॥

వూడిగపువారు వొద్దనే వుండఁగ
జూడువలపులు చల్లుచును
వేడుకతో శ్రీవేంకటాద్రిమీఁదఁ
గూడీ నిందరిని గోవిందరాజు    ॥॥

emmekaa@MDu gade yeedaevu@MDu
kummariMchee maelu gOviMdaraaju -pallavi
golleta liMdaru koluvu saeya@Mga
nallade sarasamaaDuchunu
tellani kannula taeTa choopulatO
kolluna navveeni gOviMdaraaju    ==
paDa@Mtu liddaru paadaa lotta@Mgaanu
aDari kuchumu laMTuchunu
veDagumaaTalu vaevae laaDutaanu
koDuku@M ganenu gOviMdaraaju    ==
vooDigapuvaaru voddanae vuMDa@Mga
jooDuvalapulu challuchunu
vaeDukatO SreevaeMkaTaadrimee@Mda@M
gooDee niMdarini gOviMdaraaju    ==

Monday, April 29, 2019

ఎంత పరమ బంధుడవో! - వేణుమాధవుడికి నివాళి !దాదాపు 126  అన్నమాచార్య కీర్తనలు స్వరపరిచి మరెన్నో కీర్తనలు గానంచేసిన సత్తిరాజు వేణుమాధవ్ గారు స్వర్గస్థులవ్వటం, అన్నమయ్య భక్త ప్రపంచానికి తీరని లోటు. గత కొద్దిరోజులుగా ఆయన పాటలే మదిలో మెదలుతున్నాయి. స్పష్టమైన ఉచ్చారణ, సాహిత్యానికి విలువనివ్వటం, భావానుగుణంగా గానం చెయ్యటం ఆయన శైలి. ఆయన పాడుతుంటే కీర్తన లోని ప్రతి పదానికి ప్రాణం వచ్చినట్టుంటుంది. ఆ గాత్రం వింటుటే వేంకటేశ్వర భక్తి తత్వం సామాన్యుల మనసుల్లోకి అన్నమయ్య నిర్దేసించ విధంగా తెలికగా చేరుతుంది.

ఆర్తుడనేను నీకడ్డమెందును లేదు,  కర్మమంటా మాకు మాయ కప్పేవు గాక, మొదలగు శరణాగతి కీర్తనలు,
కానకుంటి మిందాక, ఇదియే పరబ్రహ్మ మిదియే రామకథ, ఎక్కది మాయమృగము మొదలగు రామయణ కీర్తనలు,
ఆతడితడా వెన్నలింతట, ముద్దుగారీ చూడరమ్మ, అచ్చపురాల యమునలోపల, యెక్కడి కంసుడు మొదలగు కృష్ణ కీర్తనలు,
చదివితి తొల్లి కొంత, చదివేది వేదములు, సదా సకలము, గుఱ్ఱాల గట్టని తేరు, అతివరో శ్రీవేంకతపతి, వంటి  వైరాగ్య, భక్తి సంకీర్తనలు,
ఏమి నిద్దిరించేవు అనె మేలుకొలుపు కీర్తన, శృగారశీలునకు మంగళం అనే మంగళం,
తానేడో మనసేడో, కాలములారును, తిరుమలయ్య విందు మున్నగు శృంగార కీర్తనలు,
తిమ్మిరెడ్డి మాకునిచ్చే , ఇంతగా జేసితి, మొదలగు జానపద
కీర్తనలు,
సురలకు నరులకు సొరిది వినవిన, నీవుగలిగిన చాలు మున్నగు అన్నమచార్య సాహిత్య విశిష్టతకు చెప్పే కీర్తనలను,
మరెన్నో అరుదైన కీర్తనలకు అద్భుతమైన రీతిలొ స్వరరచన చేసి భక్తజనకోటికి అందించి వైకుంఠానికి పయనమయ్యారు వేణుమాధవ్ గారు.

ఈ కీర్తనలు అన్నమయ్య పదమందాకిని (108 కిర్తనలు 108 రాగాలలో), నీవుగలిగిన చాలు (9), అన్నమయ్య వేణుగానం(9) ఆల్బంస్ సుజన రంజని సంస్థ ద్వార విడుదల చేయబడి బాగా ప్రాచుర్యం పొదాయి.

మీ గానామృతం ముఖతా వినే భాగ్యం గల్గటం మా అదృష్టం, మీ శిష్యులు ధన్యులు.

వేణుమాధవ్ గారు, మీ గాత్రం అద్భుతం, మీ స్వర రచన అసామాన్యం!  తాళ్ళపాక కవుల సాహిత్య సంగీత ప్రపంచంలో ఒక ధృవతారగా నిరంతరం ప్రకాశించే 'భావ రాగ తాళ సునాద సంగీత విద్వన్మణీ' శ్రీ సత్తిరాజు
వేణుమాధవ్ గారికి శతకోటి నమస్సులతో అశ్రునివాళి   _/\_ .

ఓం శాంతిః ! 


some useful links  
Nivugaliginachalu & Annamayya Venuganam Albums available in amazon music (one can listen to full songs in Amazon Music at this link):
Sri Sattiraju Venumadhav's Youtube play list:
Few kirtanas of Venumadhav garu available in this blog here  and here
 Face book page of Venumadhav garu. 

sharing here: Annamacharya kirtana sung by Sri Sattiraju Venumadhav, tuned by Sri Vinnakota Murali krishna, pray paramatma to stay with Venumadhav's soul as he starts his vaikunta yatra. 

Tuesday, April 16, 2019

852. ayyO nEnE kaa anniTikaMTe deelu - అయ్యో నేనే కా అన్నిటికంటెఁ దీలు


అయ్యో నేనే కా అన్నిటికంటెఁ దీలు
గయ్యాళినై వ్రిధా గర్వింతుఁ గాని    ॥పల్లవి॥


తడిపివుదికినట్టి ధౌతవస్త్రములు నా-
యొడలు మోఁచినమీఁద యోగ్యము గావు
వుడివోక వనములో వొప్పైనవిరులు నే-
ముడిచి వేసినంతనే ముట్టరాదాయను    ॥అయ్యో॥


వెక్కసపు రచనల వేవేలు రుచులు నా
వొక్కనాలుకంటితేనే యోగ్యముగావు
పక్కన దేవార్హపుఁ బరిమళ గంధములు నా-
ముక్కుసోఁకినంతలోన ముట్టరాదాయను    ॥అయ్యో॥


గగనాననుండి వచ్చేగంగాజలములైన
వొగి నాగోరంటితేనే యోగ్యము గావు
నగు శ్రీవేంకటపతి నన్నే రక్షించినదాఁక
మొగడై యెరుక తుదిముట్టరాదాయను    ॥అయ్యో॥ayyO naenae kaa anniTikaMTe@M deelu
gayyaaLinai vridhaa garviMtu@M gaani    


taDipivudikinaTTi dhautavastramulu naa-
yoDalu mO@Mchinamee@Mda yOgyamu gaavu
vuDivOka vanamulO voppainavirulu nae-
muDichi vaesinaMtanae muTTaraadaayanu  


vekkasapu rachanala vaevaelu ruchulu naa
vokkanaalukaMTitaenae yOgyamugaavu
pakkana daevaarhapu@M barimaLa gaMdhamulu naa-
mukkusO@MkinaMtalOna muTTaraadaayanu 
vogi naagOraMTitaenae yOgyamu gaavu
nagu SreevaeMkaTapati nannae rakshiMchinadaa@Mka
mogaDai yeruka tudimuTTaraadaayanu 
FB: By Rahul Vellal, tuned by Sri Josyabhatla 
Youtube:

851. Emani nutiMchavachchu nitaniroopamu - ఏమని నుతించవచ్చు నితనిరూపము

 ఏమని నుతించవచ్చు నితనిరూపము
భీమవిక్రముఁ డితఁడు పెద్ద హనుమంతుఁడు    ॥పల్లవి॥


వొక్కజంగఁ చాఁచినాఁడు వొగిఁ దూర్పుఁబడమర
తక్కక భుజా లుబ్బించె దక్షిణోత్తరాలు నిండ
మిక్కిలి బ్రహ్మలోకము మీరను శిరసెత్తెను
పిక్కటిల్లు మహిమతోఁ బెద్ద హనుమంతుఁడు    ॥ఏమ॥


వేడుక వాల మాకాశవీథితోఁ బెనచినాఁడు
యేడుజలధులు చేసె నదె మోకాళ్లబంటి
వోడక పిడికిలించి వుగ్రదైత్యుల తలలు
బేడలుగాఁ జేసినాఁడు పెద్ద హనుమంతుఁడు    ॥ఏమ॥


జళిపించి వలకేలు సకలము మెచ్చ నెత్తె
కులగిరులు తనతొడలసందినే యడఁచె
బలువుఁడు శ్రీవేంకటపతిబంటు మతంగాద్రి-
బిలమువాత నున్నాఁడు పెద్దహనుమంతుఁడు    ॥ఏమ॥


aemani nutiMchavachchu nitaniroopamu
bheemavikramu@M Dita@MDu pedda hanumaMtu@MDu    


vokkajaMga@M chaa@Mchinaa@MDu vogi@M doorpu@MbaDamara
takkaka bhujaa lubbiMche dakshiNOttaraalu niMDa
mikkili brahmalOkamu meeranu Sirasettenu
pikkaTillu mahimatO@M bedda hanumaMtu@MDu  


vaeDuka vaala maakaaSaveethitO@M benachinaa@MDu
yaeDujaladhulu chaese nade mOkaaLlabaMTi
vODaka piDikiliMchi vugradaityula talalu
baeDalugaa@M jaesinaa@MDu pedda hanumaMtu@MDu


jaLipiMchi valakaelu sakalamu mechcha nette
kulagirulu tanatoDalasaMdinae yaDa@Mche
baluvu@MDu SreevaeMkaTapatibaMTu mataMgaadri-
bilamuvaata nunnaa@MDu peddahanumaMtu@MDu Rahul Vellal's second performance in the Annamayya Paataku Pattabhishekam. A keertana praising Lord Hanuman by Annamacharya, set to tune in Raaga Reetigowla by Sri Josyabhatla Rajasekhara Sarma (Josyabhatla Rajasekhara SarmaYajushi Sarma). Thanks to all the wonderful musicians who worked on this song