Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-610 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Wednesday, March 25, 2020

865. gaMdhamu pUsaevEle kammani mEna - గంధము పూసేవేలే కమ్మని మేన

Audio Archive link: Smt P Suseela
youtube link: Smt P Suseela


గంధము పూసేవేలే కమ్మని మేన యీ –
గంధము నీ మేనితావికంటె నెక్కుడా


అద్దము చూచేవేలే అప్పటప్పటికిని
అద్దము నీ మోముకంటే నపురూపమా
ఒద్దిక తామరవిరివొత్తేవు కన్నుల నీ –
గద్దరి కన్నులకంటె కమలము ఘనమా


బంగారు వెట్టేవేలే పడఁతి నీ మెయినిండా
బంగారు  నీ దనుకాంతి ప్రతివచ్చీనా
ఉంగరాలేఁటికినే వొడికపువేళ్ళ
వెంగలిమణులు నీ వేలిగోరఁ బోలునా


సవర మేఁటికినే జడియు నీ నెరులకు
సవరము నీ కొప్పుసరి వచ్చీనా
యివలఁ జవులు నీకునేలే వేంకటపతి –
సవరని కెమ్మోవి చవికంటేనా

gaMdhamu poosaevaelae kammani maena yee –
gaMdhamu nee maenitaavikaMTe nekkuDaa


addamu choochaevaelae appaTappaTikini
addamu nee mOmukaMTae napuroopamaa
oddika taamaravirivottaevu kannula nee –
gaddari kannulakaMTe kamalamu ghanamaa


baMgaaru veTTaevaelae paDa@Mti nee meyiniMDaa
baMgaaru  nee danukaaMti prativachcheenaa
uMgaraalae@MTikinae voDikapuvaeLLa
veMgalimaNulu nee vaeligOra@M bOlunaa


savara mae@MTikinae jaDiyu nee nerulaku
savaramu nee koppusari vachcheenaa
yivala@M javulu neekunaelae vaeMkaTapati –
savarani kemmOvi chavikaMTaenaa

Monday, March 23, 2020

864. uppavaDamu gaavayyaa uyyaalamaMchamumee@Mda - ఉప్పవడము గావయ్యా ఉయ్యాలమంచముమీఁద

Tuned by Sri Ganti Shashank, 
sung by Sri Ganti Shashank, Smt Ganti Padmaja , in ragam: malayamarutam
Video link
ఉప్పవడము గావయ్యా ఉయ్యాలమంచముమీఁద
గొప్పగొప్ప కన్నుల గోవిందరాజా    =పల్లవి=

పవ్వళించే వీడ వచ్చి పాయనినీయలపెల్ల
మువ్వంక మే నితోడ ముచ్చట దీఱ
నవ్వేటి శ్రీ సతి చూపు నాటిన చిత్తపుమేన
క్రువ్వనికలువదండై గోవిందరాజా    =ఉప్ప=


నిద్దరించే వీడ వచ్చి నిలుచున్నయలపెల్ల
ప్రొద్దువొద్దునకుఁ దీర భోగీంద్రుపై
యిద్దరు సతులు నీకు నేచిన తాళగతుల
గుద్దేటి పాదములతో గోవిందరాజా    =ఉప్ప=


మెండుగ మేలుకొంటివి మించిన కౌఁగిటిలోన
కొండుకపాయపుసిరి కోపించంగా
ఉండవయ్యా సుఖలీల నుడివోనిప్రియముతో
కొండలకోనేటిరాయ గోవిందరాజా    =ఉప్ప=


uppavaDamu gaavayyaa uyyaalamaMchamumee@Mda
goppagoppa kannula gOviMdaraajaa    =pallavi=

pavvaLiMchae veeDa vachchi paayanineeyalapella
muvvaMka mae nitODa muchchaTa dee~ra
navvaeTi Sree sati choopu naaTina chittapumaena
kruvvanikaluvadaMDai gOviMdaraajaa    =uppa=


niddariMchae veeDa vachchi niluchunnayalapella
prodduvoddunaku@M deera bhOgeeMdrupai
yiddaru satulu neeku naechina taaLagatula
guddaeTi paadamulatO gOviMdaraajaa    =uppa=
 

meMDuga maelukoMTivi miMchina kau@MgiTilOna
koMDukapaayapusiri kOpiMchaMgaa
uMDavayyaa sukhaleela nuDivOnipriyamutO
koMDalakOnaeTiraaya gOviMdaraajaa    =uppa=


Wednesday, March 04, 2020

863. ItaDakhilaMbunaku nIsharuMDai - ఈతడఖిలంబునకు నీశ్వరుడై సకలAudio link: Smt Vani Jayaram
Explanation:  Kiran Mangalampalli
ఈతఁ డఖిలంబునకు నీశ్వరుఁడై సకల-
భూతములలోనఁ దాఁ బొదలు వాఁడితఁడు    ॥పల్లవి॥


గోపాంగనల మెఱుఁగు గుబ్బచన్నులమీఁద
చూపట్టుకమ్మఁ గస్తూరిపూఁత యితఁడు
తాపసోత్తముల చింతాసౌధములలోన
దీపించు సుజ్ఞానదీప మితఁడు    ॥ఈతఁడ॥


జలధికన్యాపాంగ లలితేక్షణములలో
కలసి వెలుఁగుచు నున్న కజ్జలం బితఁడు
జలజాసనుని వదన జలదిమద్యము నందు
అలర వెలువడిన పరమామృతం బితఁడు    ॥ఈతఁడ॥


పరివోని సురత సంపదల నింపులచేత
వరవధూతతికి పరమమైన యితఁడు
తిరువేంకటాచలధిపుఁడు దానె యుండి
పరిపాలనము సేయ భారకుండితఁడు    ॥ఈతఁడ॥


eeta@M DakhilaMbunaku neeSvaru@MDai sakala-
bhootamulalOna@M daa@M bodalu vaa@MDita@MDu    -pallavi


gOpaaMganala me~ru@Mgu gubbachannulamee@Mda
choopaTTukamma@M gastooripoo@Mta yita@MDu
taapasOttamula chiMtaasaudhamulalOna
deepiMchu suj~naanadeepa mita@MDu    -eeta@MDa-


jaladhikanyaapaaMga lalitaekshaNamulalO
kalasi velu@Mguchu nunna kajjalaM bita@MDu
jalajaasanuni vadana jaladimadyamu naMdu
alara veluvaDina paramaamRtaM bita@MDu    -eeta@MDa-


parivOni surata saMpadala niMpulachaeta
varavadhootatiki paramamaina yita@MDu
tiruvaeMkaTaachaladhipu@MDu daane yuMDi
paripaalanamu saeya bhaarakuMDita@MDu    -eeta@MDa-


భావము :

- శ్రీ అమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు గారు

     తేనెలూరే అన్నమాచార్య కీర్తనను ఆస్వాదించండి. ఈ పొడవునకు పొడవైన పురుషోత్తముడు సృష్టికంతటికీ ఈశ్వరుడు. ప్రతి ప్రాణిలోనూ తానే ఆత్మ రూపంలో వ్యవహరిస్తుంటాడు. ఆయన భక్తులైన మనందరికోసం ఎన్నో అవతారాలు ఎత్తి దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణ చేసి మనందరినీ అలరించాడు. నేడు ఈ మహానుభావుడే తిరువెంకటనాథుడై జగములను పరిపాలిస్తున్నాడు. మనందరి బరువు తానే భరిస్తూ భారకుడని పేరు పొందాడు.

     ఈతడే అఖిలంబునకు ( సమస్తమునకు ) ఈశ్వరుడై ( అధినాథుడై ) వ్యవహరించుచున్నాడు. సకల భూతములలోనూ ( సర్వ ప్రాణులలో ) తానే ఆత్మరూపములో పొదలువాడు ( వర్ధిల్లువాడు ).

     జవ్వనులైన గోపకన్నెల మెరుగు ఘన స్తనములపైన కనుపించు కమ్మని కస్తూరిపూత ఇతడే. అలాగని ఈయన కేవలం విలాస పురుషుడా? కానేకాదు. ఉత్తమోత్తములైన తాపసుల చింతాసౌధములలో ( భావనా భవంతులలో ) వెలుగుతున్న సుజ్ఞానమనే దీపము ఈ యోగీశ్వరుడే సుమా!

     జలధికన్య ( క్షీరసాగర తనయ అయిన శ్రీమహాలక్ష్మి ) అపాంగ లలితేక్షణములలో ( అందమైన కడగంటి చూపులలో ) ఉన్న వెలుగులు విరజిమ్ము కజ్జలంబు ( కాటుక ) ఈతడే ( ఈ రమాకాంతుడే ). జలజాసనుని ( బ్రహ్మదేవుని ) ముఖములనే సంద్రముల మధ్య వెలసి అలరుచున్న పరమజ్ఞానామృతము ఈతడే.

     పరిమితులు లేని సంభోగసమాగమములో వధూవరులకు వైభవము నింపుతూ పరవశత్వము కలిగించునది ఎవరనుకున్నారు? ఈ జగన్నాథుడే. ఇదుగో నేడు తిరుమల శిఖరాలపై శ్రీవేంకటేశ్వరుడై తానేయుండి పరిపాలనము చేయుచున్న భారకుడు ( అందరి భారమును వహించేవాడు ) ఈ దేవదేవుడే.
 


Sunday, December 22, 2019

862. itaramu linniyu naemiTiki - ఇతరము లిన్నియు నేమిటికి

Tuned and sung by Sri Shashank Ganti in Hamir kalyani. 
youtube link
ఇతరము లిన్నియు నేమిటికి
మతిచంచలమే మానుట పరము    =పల్లవి=


ఎక్కడిసురపుర మెక్కడివైభవ-
మెక్కడి విన్నియు నేమిటికి
యిక్కడనే పరహితమునుఁ బుణ్యము
గక్కునఁ జేయఁగఁ గల దిహపరము    =ఇత=


యెవ్వరు చుట్టము లెవ్వరు బంధువు-
లెవ్వరిందరును నేమిటికి
రవ్వగులక్ష్మీ రమణునిఁ దలఁపుచు
యివ్వలఁ దాఁ సుఖియించుట పరము    =ఇత=


యెందరు దైవము లెందరు వేల్పులు
యెంద రిందురును నేమిటికి
కందు వెఱిఁగి వేంకటగిరిరమణుని
చిందులేక కొలిచిన దిహపరము    =ఇత=


itaramu linniyu naemiTiki
matichaMchalamae maanuTa paramu    =pallavi=

ekkaDisurapura mekkaDivaibhava-
mekkaDi vinniyu naemiTiki
yikkaDanae parahitamunu@M buNyamu
gakkuna@M jaeya@Mga@M gala dihaparamu    =ita=

yevvaru chuTTamu levvaru baMdhuvu-
levvariMdarunu naemiTiki
ravvagulakshmee ramaNuni@M dala@Mpuchu
yivvala@M daa@M sukhiyiMchuTa paramu    =ita=

yeMdaru daivamu leMdaru vaelpulu
yeMda riMdurunu naemiTiki
kaMdu ve~ri@Mgi vaeMkaTagiriramaNuni
chiMdulaeka kolichina dihaparamu    =ita=

Tuesday, December 03, 2019

861. paMTalabhaagyulu veeraa bahuvyavasaayulu - పంటలభాగ్యులు వీరా బహువ్యవసాయులుAudio Archive link : Sri Sathiraju Venumadhav
 
పంటలభాగ్యులు వీరా బహువ్యవసాయులు
అంటిముట్టి యిట్లఁ గాపాడుదురు ఘనులు    =పల్లవి=

పొత్తుల పాపమనేటి పోడు నఱకివేసి
చిత్తమనియెడు చేను చేనుగా దున్ని
మత్తిలి శాంతమనే మంచివాన వదనున
విత్తుదురు హరిభక్తి వివేకులు    =పంట=


కామక్రోధాదులనే కలువు దవ్వివేసి
వేమరు వైరాగ్యమనే వెలుఁగు వెట్టి
దోమటి నాచారవిధుల యెరువులువేసి
వోముచున్నారు జ్ఞానపుఁ బై రుద్యోగజనులు    =పంట=

యెందు చూచిన శ్రీవేంకటేశుఁ డున్నాఁడనియెడి-
అందిన చేని పంట లనుభవించి
సందడించి తమవంటి శరణాగతులుఁ దాము

గొంది నిముడుకొందురు గురుకృప జనులు    =పంట=

paMTalabhaagyulu veeraa bahuvyavasaayulu
aMTimuTTi yiTla@M gaapaaDuduru ghanulu    =pallavi=

pottula paapamanaeTi pODu na~rakivaesi
chittamaniyeDu chaenu chaenugaa dunni
mattili SaaMtamanae maMchivaana vadanuna
vittuduru haribhakti vivaekulu    =paMTa=

kaamakrOdhaadulanae kaluvu davvivaesi
vaemaru vairaagyamanae velu@Mgu veTTi
dOmaTi naachaaravidhula yeruvuluvaesi
vOmuchunnaaru j~naanapu@M bai rudyOgajanulu    =paMTa=

yeMdu choochina SreevaeMkaTaeSu@M Dunnaa@MDaniyeDi-
aMdina chaeni paMTa lanubhaviMchi
saMdaDiMchi tamavaMTi SaraNaagatulu@M daamu
goMdi nimuDukoMduru gurukRpa janulu    =paMTa=

Sunday, December 01, 2019

860. sEviMcharO mokkarO chelulaala narulaala - సేవించరో మొక్కరో చెలులాల నరులాల


Audio archive link: Tuned & Sung by Sri Sattiraju Venumadhav in Sahana

Youtube link, Tuned by Sri TP Chakrpani , Sung by Smt Anasuya 
సేవించరో మొక్కరో చెలులాల నరులాల
కైవశమై వున్నవాఁడు కరుణాకరుండు    ॥పల్లవి॥


బాసికము గట్టుకొని బంగారుగద్దెమీఁద
లాసి కూచున్నాఁడదివో లకిమమ్మతో
సూసకపువనితలు సోబానఁ బాడఁగాను
భాసురమై యొప్పె నదె ప్రహ్లదవరదుఁడు    ॥సేవిం॥


మునులు చదువఁగాను ముంజేతికంకణాలతో
యెనసి లవ్వులు నవ్వీ నిందిరతో
అనయముఁ బేరఁటాం డ్లారతులెత్తఁగాను
పనివూని వరాలిచ్చీఁ బ్రహ్లదవరదుఁడు    ॥సేవిం॥


పొలఁతులు వడ్డించఁగా బువ్వానఁ గూచుండి
చెలఁగి సరసమాడీ శ్రీదేవితో
యెలమి శ్రీవేంకటాద్రి నీతఁడే యెందుచూచినా
బలవంతుఁడై వున్నాఁడు ప్రహ్లదవరదుఁడు    ॥సేవిఁ॥


saeviMcharO mokkarO chelulaala narulaala
kaivaSamai vunnavaa@MDu karuNaakaruMDu    =pallavi=


baasikamu gaTTukoni baMgaarugaddemee@Mda
laasi koochunnaa@MDadivO lakimammatO
soosakapuvanitalu sObaana@M baaDa@Mgaanu
bhaasuramai yoppe nade prahladavaradu@MDu    =saeviM=


munulu chaduva@Mgaanu muMjaetikaMkaNaalatO
yenasi lavvulu navvee niMdiratO
anayamu@M baera@MTaaM Dlaaratuletta@Mgaanu
panivooni varaalichchee@M brahladavaradu@MDu    =saeviM=


pola@Mtulu vaDDiMcha@Mgaa buvvaana@M goochuMDi
chela@Mgi sarasamaaDee SreedaevitO
yelami SreevaeMkaTaadri neeta@MDae yeMduchoochinaa
balavaMtu@MDai vunnaa@MDu prahladavaradu@MDu    =saevi@M=
Youtube link, Tuned by Sri TP Chakrpani , Sung by Smt Anasuya

Saturday, July 20, 2019

859. aemanavachchunu chelluchunnavive - ఏమనవచ్చును చెల్లుచున్నవివె

Tuned and Sung by Sri Sathiraju Venumadhav : Audio link

ఏమనవచ్చును చెల్లుచున్నవివె యీశ్వర నీమాయలు గొన్ని
శ్రీమాధవ నీ చిత్తము కొలఁదిఁక చెప్పెడిదేఁటికి జీవులకు    -పల్లవి-


కలిదోషనిరుహరణ కైవల్యాకర హరి
తలఁచినవారిది నేరుపు మిముఁ దలఁచనివారిది నేరమి
కలుషమెడలి సూర్యోదయమైనా కానవుకొన్నిజంతువులు
తెలిసినవారలు కందురు యీతెరఁగలు రెంటికి దినమొకటే    -ఏమ-
 

శరణాగతరక్షణచతుర సర్వాంతరాత్మక యచ్యుత
సరి నిన్నుఁ గొలిచినవారిది పుణ్యము చలమున మానుటే పాపము
సరుగనఁ గాచేటి చల్లని చంద్రుఁడు జారచోరులకుఁ గడు వేఁడి
అరయఁగఁ గలువలకును హితుఁడు అందుకు నిందుకు గురి యితఁడే    -ఏమ-
 

శ్రీవేంకటగిరినిలయ శ్రీసతీశ పురుషోత్తమ
మివొద్దనుండితే వైకుంఠము మిమ్ము నెడసితే నరకము
భావములోపల నీవే వుండఁగ భక్తి లేదు కొందరికైతే
శ్రీవైష్ణువులకు నిత్యము యీ చింతలు రెంటికి నీ మహిమే    -ఏమ-aemanavachchunu chelluchunnavive yeeSvara neemaayalu gonni
Sreemaadhava nee chittamu kola@Mdi@Mka cheppeDidae@MTiki jeevulaku    -pallavi-
kalidOshaniruharaNa kaivalyaakara hari
tala@Mchinavaaridi naerupu mimu@M dala@Mchanivaaridi naerami
kalushameDali sooryOdayamainaa kaanavukonnijaMtuvulu
telisinavaaralu kaMduru yeetera@Mgalu reMTiki dinamokaTae    -aema-
SaraNaagatarakshaNachatura sarvaaMtaraatmaka yachyuta
sari ninnu@M golichinavaaridi puNyamu chalamuna maanuTae paapamu
sarugana@M gaachaeTi challani chaMdru@MDu jaarachOrulaku@M gaDu vae@MDi
araya@Mga@M galuvalakunu hitu@MDu aMduku niMduku guri yita@MDae    -aema-
SreevaeMkaTagirinilaya SreesateeSa purushOttama
mivoddanuMDitae vaikuMThamu mimmu neDasitae narakamu
bhaavamulOpala neevae vuMDa@Mga bhakti laedu koMdarikaitae
SreevaishNuvulaku nityamu yee chiMtalu reMTiki nee mahimae    -aema-

Friday, July 12, 2019

858. Sripati nIkedurujchenaku - శ్రీపతి నీ కెదురుచూచే నాకు

Tuned & Sung by Sri Sattiraju Venumadhav, in Kambhoji. 

శ్రీపతి నీ కెదురుచూచే నాకు నిట్లనే
దాపై నేఁడిపుడె ప్రత్యక్షము గావే    -పల్లవి-


పదునాలుగేండ్లును బాసి నీ కెదురుచూచే
యదన గుహునికిఁ బ్రత్యక్షమైతివి
కదిసి నీ శరణంటే కరి రాజు నెదుటను
అదివో తొల్లియుఁ బ్రత్యక్షమైతివి    -శ్రీపతి-


ప్రక్కన నహల్య శాప విమోచనముగాఁగ
అక్కర తోడుతను బ్రత్యక్షమైతివి
చక్కఁగాఁ దపము సేసే శబరియెదుట నీవు
అక్కడ నాఁ డందునుఁ బ్రత్యక్షమైతివి    -శ్రీపతి-


భావించినట్టు మతిఁ బరమ యోగులకెల్ల
తావుకొని నిచ్చలుఁ బ్రత్యక్షమైతివి
శ్రీ వేంకటేశ నిన్నుఁ జింతించు మాబోంట్లకు
దైవమవై యిప్పుడే ప్రత్యక్షమైతివి    -శ్రీపతి-Sreepati nee keduruchoochae naaku niTlanae
daapai nae@MDipuDe pratyakshamu gaavae    -pallavi-


padunaalugaeMDlunu baasi nee keduruchoochae
yadana guhuniki@M bratyakshamaitivi
kadisi nee SaraNaMTae kari raaju neduTanu
adivO tolliyu@M bratyakshamaitivi    -Sreepati-


prakkana nahalya Saapa vimOchanamugaa@Mga
akkara tODutanu bratyakshamaitivi
chakka@Mgaa@M dapamu saesae SabariyeduTa neevu
akkaDa naa@M DaMdunu@M bratyakshamaitivi    -Sreepati-


bhaaviMchinaTTu mati@M barama yOgulakella
taavukoni nichchalu@M bratyakshamaitivi
Sree vaeMkaTaeSa ninnu@M jiMtiMchu maabOMTlaku
daivamavai yippuDae pratyakshamaitivi    -Sreepati-Wednesday, May 22, 2019

857. suralaku narulaku soridi vinavina - సురలకు నరులకు సొరిది వినవిన

from wikisource
tuned and Sung by Sri Sattiraju Venumadhav garu: Youtube Link 
సురలకు నరులకు సొరిది వినవిన
అరుదు తాళ్ళపాక అన్నమయ్య పదములు ||పల్లవి

చక్కెరై చవిచూపీ జాలై తావి చల్లీ !
నక్కజపుమాఁతువజ్రాలై మెఱసీని
నిక్కుటద్దములై మానిలువు నీడలుచూపీ !
నక్కర తాళ్ళపాక అన్నమయ్య పదములు ||సురl| 1

పన్నీరై పైఁబూసీఁ గప్రంబై చలువ రేఁచీ
మిన్నగల ముత్యము లై మెయినిండీని 1
వెన్ను బలములై మావెంట వెంటఁ దిరిగీని
అన్నిట తాళ్ళపాకాన్నమయ్య పదములు ||సురl| 2

నెట్టన వేదాంతములై నిత్యములై పొడచూపీ !
పుట్టుతోనె గురువులై బోధించీని 1
గట్టి వరాలిచ్చే శ్రీవేంకటనాథుని మెప్పించీ !
నట్టె తాళ్ళపాక అన్నమయ్య పదములు ||సురil 3 ==> శేషా, వ్రాఁతప్రతి,suralaku narulaku soridi vinavina
arudu taaLLapaaka annamayya padamulu ||pallavi

chakkerai chavichoopee jaalai taavi challee !
nakkajapumaa@Mtuvajraalai me~raseeni
nikkuTaddamulai maaniluvu neeDaluchoopee !
nakkara taaLLapaaka annamayya padamulu ||sural| 1

panneerai pai@Mboosee@M gapraMbai chaluva rae@Mchee
minnagala mutyamu lai meyiniMDeeni 1
vennu balamulai maaveMTa veMTa@M dirigeeni
anniTa taaLLapaakaannamayya padamulu ||sural| 2

neTTana vaedaaMtamulai nityamulai poDachoopee !
puTTutOne guruvulai bOdhiMcheeni 1
gaTTi varaalichchae SreevaeMkaTanaathuni meppiMchee !
naTTe taaLLapaaka annamayya padamulu ||surail 3 ==> Saeshaa, vraa@Mtaprati,


Tuned and Sung by  Sri Sattiraju Venumadhav:


Another version:

Friday, May 17, 2019

856. tatigAni yIpATu daivamA - తతిగాని యీపాటు దైవమా

Audio link : Sri G. Anila Kumar
Audio Archive link 
తతిగాని యీపాటు దైవమా విచారించవే
కతలాయఁ జెప్ప నేఁడు కలికాలమహిమ    =పల్లవి=


తుటుములై భూసురుల తుండెములు మొండెములు
యిటువలె భూతములు యెట్టు మోఁచెనో
అటు బాలుల రొదలు ఆకాశమె ట్టోరిచెనో
కట కటా యిట్లాయఁ గలి కాల మహిమ    =పల్లవి=


అంగలాచే కామినుల యంగ భంగపు దోఁపు
లింగితాన మింట సూర్యఁ డెట్టుచూచెనో
పొంగు నానాజాతిచేత భువనమెట్లానెనో
కంగి లోకమిట్లాయఁ కలికాలమహిమ    =పల్లవి=


అరుదు గోహత్యలు సేయఁగ దూడ లంగలావ
సరి ధర్మదేవతెట్టు సమ్మతించెనో
పరధన చూరకెట్టు పట్టాయనో లక్ష్మి
కరుణ యెందణఁగెనో కలికాలమహిమ    =పల్లవి=


దేవాలయాలు నానాదేశములెల్లాఁ జొచ్చి
దేవఁగా నెట్లుండిరో దేవతలు
తావులేలే రాజులకు దయ గొంత వుట్టదాయ
కావరమే ఘనమాయఁ గలి కాలమహిమ    =పల్లవి=


నిరపరాధులఁ జంపి నెత్తురు వారించఁగాను
తెరల కెట్టుండిరో దిక్పాలులు
విరసవర్తనలుండే విపరీతకాలమున
గరువాలుఁ గపటాలే కలికాలమహిమ    =పల్లవి=


వుపమించి దంపతులు వొకరొకరినిఁ జూడ
చపల దుఃఖములతో సమయఁగాను
తపములు జపములు ధర్మము లెందణఁగెనో
కపురుఁబాపాలు నిండెఁ గలికాలమహిమ    =పల్లవి=


తలలు వట్టీడువఁగా తల్లులు బిడ్డలవేయ
తలఁపెట్టుండెనో యంతర్యామికి
మలసి ముక్కలుగోయ మరుఁడెట్టు వోరిచెనో
కలఁకలే ఘనమాయఁ గలికాలమహిమ    =పల్లవి=


దీనత లోఁబడి గుండెదిగు లసురుసురులు
వానినెట్లు లోఁగొనో వాయుదేవుఁడు
గూను వంచి తల్లి చూడఁ గొడుకుఁ గుత్తిక గోయఁ
గానఁబడె నింతేసి కలికాలమహిమ    =పల్లవి=


పలుమారు నమ్మించి ప్రాణములు గొనఁగాను
యిలఁ దమలోఁ బ్రాణాలెట్లుండెనో
నెలవై శ్రీ వేంకటేశ నీవే యెరుఁగుదువు
కలుషమే ఘనమాయఁ గలికాలమహిమ    =పల్లవి=


tatigaani yeepaaTu daivamaa vichaariMchavae
katalaaya@M jeppa nae@MDu kalikaalamahima    =pallavi=
tuTumulai bhoosurula tuMDemulu moMDemulu
yiTuvale bhootamulu yeTTu mO@MchenO
aTu baalula rodalu aakaaSame TTOrichenO
kaTa kaTaa yiTlaaya@M gali kaala mahima    =pallavi=
aMgalaachae kaaminula yaMga bhaMgapu dO@Mpu
liMgitaana miMTa soorya@M DeTTuchoochenO
poMgu naanaajaatichaeta bhuvanameTlaanenO
kaMgi lOkamiTlaaya@M kalikaalamahima    =pallavi=
arudu gOhatyalu saeya@Mga dooDa laMgalaava
sari dharmadaevateTTu sammatiMchenO
paradhana choorakeTTu paTTaayanO lakshmi
karuNa yeMdaNa@MgenO kalikaalamahima    =pallavi=
daevaalayaalu naanaadaeSamulellaa@M jochchi
daeva@Mgaa neTluMDirO daevatalu
taavulaelae raajulaku daya goMta vuTTadaaya
kaavaramae ghanamaaya@M gali kaalamahima    =pallavi=
niraparaadhula@M jaMpi netturu vaariMcha@Mgaanu
terala keTTuMDirO dikpaalulu
virasavartanaluMDae vipareetakaalamuna
garuvaalu@M gapaTaalae kalikaalamahima    =pallavi=
vupamiMchi daMpatulu vokarokarini@M jooDa
chapala du@hkhamulatO samaya@Mgaanu
tapamulu japamulu dharmamu leMdaNa@MgenO
kapuru@Mbaapaalu niMDe@M galikaalamahima    =pallavi=
talalu vaTTeeDuva@Mgaa tallulu biDDalavaeya
tala@MpeTTuMDenO yaMtaryaamiki
malasi mukkalugOya maru@MDeTTu vOrichenO
kala@Mkalae ghanamaaya@M galikaalamahima    =pallavi=
deenata lO@MbaDi guMDedigu lasurusurulu
vaanineTlu lO@MgonO vaayudaevu@MDu
goonu vaMchi talli chooDa@M goDuku@M guttika gOya@M
gaana@MbaDe niMtaesi kalikaalamahima    =pallavi=
palumaaru nammiMchi praaNamulu gona@Mgaanu
yila@M damalO@M braaNaaleTluMDenO
nelavai Sree vaeMkaTaeSa neevae yeru@Mguduvu
kalushamae ghanamaaya@M galikaalamahima    =pallavi=