Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-610 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Friday, May 17, 2019

856. tatigAni yIpATu daivamA - తతిగాని యీపాటు దైవమా

Audio link : Sri G. Anila Kumar
Audio Archive link 
తతిగాని యీపాటు దైవమా విచారించవే
కతలాయఁ జెప్ప నేఁడు కలికాలమహిమ    =పల్లవి=


తుటుములై భూసురుల తుండెములు మొండెములు
యిటువలె భూతములు యెట్టు మోఁచెనో
అటు బాలుల రొదలు ఆకాశమె ట్టోరిచెనో
కట కటా యిట్లాయఁ గలి కాల మహిమ    =పల్లవి=


అంగలాచే కామినుల యంగ భంగపు దోఁపు
లింగితాన మింట సూర్యఁ డెట్టుచూచెనో
పొంగు నానాజాతిచేత భువనమెట్లానెనో
కంగి లోకమిట్లాయఁ కలికాలమహిమ    =పల్లవి=


అరుదు గోహత్యలు సేయఁగ దూడ లంగలావ
సరి ధర్మదేవతెట్టు సమ్మతించెనో
పరధన చూరకెట్టు పట్టాయనో లక్ష్మి
కరుణ యెందణఁగెనో కలికాలమహిమ    =పల్లవి=


దేవాలయాలు నానాదేశములెల్లాఁ జొచ్చి
దేవఁగా నెట్లుండిరో దేవతలు
తావులేలే రాజులకు దయ గొంత వుట్టదాయ
కావరమే ఘనమాయఁ గలి కాలమహిమ    =పల్లవి=


నిరపరాధులఁ జంపి నెత్తురు వారించఁగాను
తెరల కెట్టుండిరో దిక్పాలులు
విరసవర్తనలుండే విపరీతకాలమున
గరువాలుఁ గపటాలే కలికాలమహిమ    =పల్లవి=


వుపమించి దంపతులు వొకరొకరినిఁ జూడ
చపల దుఃఖములతో సమయఁగాను
తపములు జపములు ధర్మము లెందణఁగెనో
కపురుఁబాపాలు నిండెఁ గలికాలమహిమ    =పల్లవి=


తలలు వట్టీడువఁగా తల్లులు బిడ్డలవేయ
తలఁపెట్టుండెనో యంతర్యామికి
మలసి ముక్కలుగోయ మరుఁడెట్టు వోరిచెనో
కలఁకలే ఘనమాయఁ గలికాలమహిమ    =పల్లవి=


దీనత లోఁబడి గుండెదిగు లసురుసురులు
వానినెట్లు లోఁగొనో వాయుదేవుఁడు
గూను వంచి తల్లి చూడఁ గొడుకుఁ గుత్తిక గోయఁ
గానఁబడె నింతేసి కలికాలమహిమ    =పల్లవి=


పలుమారు నమ్మించి ప్రాణములు గొనఁగాను
యిలఁ దమలోఁ బ్రాణాలెట్లుండెనో
నెలవై శ్రీ వేంకటేశ నీవే యెరుఁగుదువు
కలుషమే ఘనమాయఁ గలికాలమహిమ    =పల్లవి=


tatigaani yeepaaTu daivamaa vichaariMchavae
katalaaya@M jeppa nae@MDu kalikaalamahima    =pallavi=
tuTumulai bhoosurula tuMDemulu moMDemulu
yiTuvale bhootamulu yeTTu mO@MchenO
aTu baalula rodalu aakaaSame TTOrichenO
kaTa kaTaa yiTlaaya@M gali kaala mahima    =pallavi=
aMgalaachae kaaminula yaMga bhaMgapu dO@Mpu
liMgitaana miMTa soorya@M DeTTuchoochenO
poMgu naanaajaatichaeta bhuvanameTlaanenO
kaMgi lOkamiTlaaya@M kalikaalamahima    =pallavi=
arudu gOhatyalu saeya@Mga dooDa laMgalaava
sari dharmadaevateTTu sammatiMchenO
paradhana choorakeTTu paTTaayanO lakshmi
karuNa yeMdaNa@MgenO kalikaalamahima    =pallavi=
daevaalayaalu naanaadaeSamulellaa@M jochchi
daeva@Mgaa neTluMDirO daevatalu
taavulaelae raajulaku daya goMta vuTTadaaya
kaavaramae ghanamaaya@M gali kaalamahima    =pallavi=
niraparaadhula@M jaMpi netturu vaariMcha@Mgaanu
terala keTTuMDirO dikpaalulu
virasavartanaluMDae vipareetakaalamuna
garuvaalu@M gapaTaalae kalikaalamahima    =pallavi=
vupamiMchi daMpatulu vokarokarini@M jooDa
chapala du@hkhamulatO samaya@Mgaanu
tapamulu japamulu dharmamu leMdaNa@MgenO
kapuru@Mbaapaalu niMDe@M galikaalamahima    =pallavi=
talalu vaTTeeDuva@Mgaa tallulu biDDalavaeya
tala@MpeTTuMDenO yaMtaryaamiki
malasi mukkalugOya maru@MDeTTu vOrichenO
kala@Mkalae ghanamaaya@M galikaalamahima    =pallavi=
deenata lO@MbaDi guMDedigu lasurusurulu
vaanineTlu lO@MgonO vaayudaevu@MDu
goonu vaMchi talli chooDa@M goDuku@M guttika gOya@M
gaana@MbaDe niMtaesi kalikaalamahima    =pallavi=
palumaaru nammiMchi praaNamulu gona@Mgaanu
yila@M damalO@M braaNaaleTluMDenO
nelavai Sree vaeMkaTaeSa neevae yeru@Mguduvu
kalushamae ghanamaaya@M galikaalamahima    =pallavi=


Monday, May 13, 2019

855. ఏమి నిద్దిరించేవు యెందాఁకాను - Emi niddiriMchEvu yeMdAkAnu

Tuned and sung by Sri . Sattiraju Venumadhav: Youtube link
Amazon Music Link:
ఏమి నిద్దిరించేవు యెందాఁకాను
కామించి బ్రహ్మాదులెల్లఁ గాచుకున్నా రిదివో    =పల్లవి=

పులుఁగాలుఁ బచ్చళ్ళు బోనము వెట్టినదిదే
వెలయు ధనుర్మాస వేళయు నిదే
బలసి సంకీర్తనపరులు పాడేరిదే
జలజాక్షుఁడ లేచి జలక మాడవయ్యా    =ఏమి=

తోడనే గంధాక్షతలు ధూపదీపా లివిగో
కూడిన విప్రుల వేద ఘోషణ లివే
వాడుదేరఁ బూజించవలెఁ గమ్మఁబువ్వులివె
వీడెమిదె కొలువుకు విచ్చేయవయ్యా    =ఏమి=

చదివేరు వైష్ణవులు సారెఁ దిరువాము డిదె
కదిసి శ్రీసతి ముందే కాచుకున్నది
అదనాయ శ్రీవేంకటాధిప మా చరపిదే
యెదుట నిన్నటిమాపే యియ్యకొంటివయ్యా    =ఏమి=

aemi niddiriMchaevu yeMdaa@Mkaanu
kaamiMchi brahmaadulella@M gaachukunnaa ridivO    =pallavi=

pulu@Mgaalu@M bachchaLLu bOnamu veTTinadidae
velayu dhanurmaasa vaeLayu nidae
balasi saMkeertanaparulu paaDaeridae
jalajaakshu@MDa laechi jalaka maaDavayyaa    =aemi=

tODanae gaMdhaakshatalu dhoopadeepaa livigO
kooDina viprula vaeda ghOshaNa livae
vaaDudaera@M boojiMchavale@M gamma@Mbuvvulive
veeDemide koluvuku vichchaeyavayyaa    =aemi=

chadivaeru vaishNavulu saare@M diruvaamu Dide
kadisi Sreesati muMdae kaachukunnadi
adanaaya SreevaeMkaTaadhipa maa charapidae
yeduTa ninnaTimaapae yiyyakoMTivayyaa    =aemi=
 

Friday, May 10, 2019

854. arudu nIcharitramu hari nEnidiyE - అరుదు నీచెరిత్రము హరి నే నిదియే తలఁచుకొని

 Youtube link :
Archive Audio link
Tune By : Sri Phani Narayana
Sung By: Sri Sathiraju Venumadhav

అరుదు నీచెరిత్రము హరి నే నిదియే తలఁచుకొని
శరణంటిఁ గావు మిదియ విన్నపము సరిలేరు నీకు    -పల్లవి-

పరగ నీయకారణబంధుత్వ మహల్యందుఁ గంటిమి
కరియందు నార్తరక్షకత్వము మెరయఁగఁ గంటిమి
అరసి ద్రౌపదియందు నాపదుద్ధారకత్వము గంటిమి
శరణంటెఁ గాచుట ధర విభీషుణునందుఁ గంటిమి    -అరు-

మును భక్తవత్సలత్వము నీకు శబరియందుఁ గంటిమి
అనాథనాథుడవు నీ వగుట సుగ్రీవునందుఁ గంటిమి
పెనఁగి నిరుహేతుకప్రేమ పరీక్షితునందుఁ గంటిమి
నినుఁ గింకరాధీనుఁడని ప్రహ్లాదునియందేఁ గంటిమి    -అరు-

గోవర్ధనమందు సర్వజీవదయాపరత్వము గంటిమి
భావించి సాందీపునందు ప్రతిజ్ఞాపాలకత్వము గంటిమి
దేవ శ్రీవేంకటేశ్వర నీవు ద్రిష్టవరదుఁడవగుట
తావైన నీకొనేటిదండ నొసఁగేయందే కంటిమి    -అరు-


arudu neecheritramu hari nae nidiyae tala@Mchukoni
SaraNaMTi@M gaavu midiya vinnapamu sarilaeru neeku    -pallavi-

paraga neeyakaaraNabaMdhutva mahalyayaMdu@M gaMTimi
kariyaMdu naartarakshakatvamu meraya@Mga@M gaMTimi
arasi draupadiyaMdu naapaduddhaarakatvamu gaMTimi
SaraNaMTe@M gaachuTa dhara vibheeshuNunaMdu@M gaMTimi    -aru-

munu bhaktavatsalatvamu neeku SabariyaMdu@M gaMTimi
anaathanaathuDavu nee vaguTa sugreevunaMdu@M gaMTimi
pena@Mgi niruhaetukapraema pareekshitunaMdu@M gaMTimi
ninu@M giMkaraadheenu@MDani prahlaaduniyaMdae@M gaMTimi    -aru-

gOvardhanamaMdu sarvajeevadayaaparatvamu gaMTimi
bhaaviMchi saaMdeepunaMdu pratij~naapaalakatvamu gaMTimi
daeva SreevaeMkaTaeSvara neevu drishTavaradu@MDavaguTa
taavaina neekonaeTidaMDa nosa@MgaeyaMdae kaMTimi    -aru-


Wednesday, May 08, 2019

853. emmekADu gade yIdaevuDu - ఎమ్మెకాఁడు గదె యీదేవుఁడుAudio Archive link : Sri G. Balakrishnaprasad
ఎమ్మెకాఁడు గదె యీదేవుఁడు
కుమ్మరించీ మేలు గోవిందరాజు    ॥పల్లవి॥

గొల్లెత లిందరు కొలువు సేయఁగ
నల్లదె సరసమాడుచును
తెల్లని కన్నుల తేట చూపులతో
కొల్లున నవ్వీని గోవిందరాజు    ॥॥

పడఁతు లిద్దరు పాదా లొత్తఁగాను
అడరి కుచుము లంటుచును
వెడగుమాటలు వేవే లాడుతాను
కొడుకుఁ గనెను గోవిందరాజు    ॥॥

వూడిగపువారు వొద్దనే వుండఁగ
జూడువలపులు చల్లుచును
వేడుకతో శ్రీవేంకటాద్రిమీఁదఁ
గూడీ నిందరిని గోవిందరాజు    ॥॥

emmekaa@MDu gade yeedaevu@MDu
kummariMchee maelu gOviMdaraaju -pallavi
golleta liMdaru koluvu saeya@Mga
nallade sarasamaaDuchunu
tellani kannula taeTa choopulatO
kolluna navveeni gOviMdaraaju    ==
paDa@Mtu liddaru paadaa lotta@Mgaanu
aDari kuchumu laMTuchunu
veDagumaaTalu vaevae laaDutaanu
koDuku@M ganenu gOviMdaraaju    ==
vooDigapuvaaru voddanae vuMDa@Mga
jooDuvalapulu challuchunu
vaeDukatO SreevaeMkaTaadrimee@Mda@M
gooDee niMdarini gOviMdaraaju    ==

Monday, April 29, 2019

ఎంత పరమ బంధుడవో! - వేణుమాధవుడికి నివాళి !దాదాపు 126  అన్నమాచార్య కీర్తనలు స్వరపరిచి మరెన్నో కీర్తనలు గానంచేసిన సత్తిరాజు వేణుమాధవ్ గారు స్వర్గస్థులవ్వటం, అన్నమయ్య భక్త ప్రపంచానికి తీరని లోటు. గత కొద్దిరోజులుగా ఆయన పాటలే మదిలో మెదలుతున్నాయి. స్పష్టమైన ఉచ్చారణ, సాహిత్యానికి విలువనివ్వటం, భావానుగుణంగా గానం చెయ్యటం ఆయన శైలి. ఆయన పాడుతుంటే కీర్తన లోని ప్రతి పదానికి ప్రాణం వచ్చినట్టుంటుంది. ఆ గాత్రం వింటుటే వేంకటేశ్వర భక్తి తత్వం సామాన్యుల మనసుల్లోకి అన్నమయ్య నిర్దేసించ విధంగా తెలికగా చేరుతుంది.

ఆర్తుడనేను నీకడ్డమెందును లేదు,  కర్మమంటా మాకు మాయ కప్పేవు గాక, మొదలగు శరణాగతి కీర్తనలు,
కానకుంటి మిందాక, ఇదియే పరబ్రహ్మ మిదియే రామకథ, ఎక్కది మాయమృగము మొదలగు రామయణ కీర్తనలు,
ఆతడితడా వెన్నలింతట, ముద్దుగారీ చూడరమ్మ, అచ్చపురాల యమునలోపల, యెక్కడి కంసుడు మొదలగు కృష్ణ కీర్తనలు,
చదివితి తొల్లి కొంత, చదివేది వేదములు, సదా సకలము, గుఱ్ఱాల గట్టని తేరు, అతివరో శ్రీవేంకతపతి, వంటి  వైరాగ్య, భక్తి సంకీర్తనలు,
ఏమి నిద్దిరించేవు అనె మేలుకొలుపు కీర్తన, శృగారశీలునకు మంగళం అనే మంగళం,
తానేడో మనసేడో, కాలములారును, తిరుమలయ్య విందు మున్నగు శృంగార కీర్తనలు,
తిమ్మిరెడ్డి మాకునిచ్చే , ఇంతగా జేసితి, మొదలగు జానపద
కీర్తనలు,
సురలకు నరులకు సొరిది వినవిన, నీవుగలిగిన చాలు మున్నగు అన్నమచార్య సాహిత్య విశిష్టతకు చెప్పే కీర్తనలను,
మరెన్నో అరుదైన కీర్తనలకు అద్భుతమైన రీతిలొ స్వరరచన చేసి భక్తజనకోటికి అందించి వైకుంఠానికి పయనమయ్యారు వేణుమాధవ్ గారు.

ఈ కీర్తనలు అన్నమయ్య పదమందాకిని (108 కిర్తనలు 108 రాగాలలో), నీవుగలిగిన చాలు (9), అన్నమయ్య వేణుగానం(9) ఆల్బంస్ సుజన రంజని సంస్థ ద్వార విడుదల చేయబడి బాగా ప్రాచుర్యం పొదాయి.

మీ గానామృతం ముఖతా వినే భాగ్యం గల్గటం మా అదృష్టం, మీ శిష్యులు ధన్యులు.

వేణుమాధవ్ గారు, మీ గాత్రం అద్భుతం, మీ స్వర రచన అసామాన్యం!  తాళ్ళపాక కవుల సాహిత్య సంగీత ప్రపంచంలో ఒక ధృవతారగా నిరంతరం ప్రకాశించే 'భావ రాగ తాళ సునాద సంగీత విద్వన్మణీ' శ్రీ సత్తిరాజు
వేణుమాధవ్ గారికి శతకోటి నమస్సులతో అశ్రునివాళి   _/\_ .

ఓం శాంతిః ! 


some useful links  
Nivugaliginachalu & Annamayya Venuganam Albums available in amazon music (one can listen to full songs in Amazon Music at this link):
Sri Sattiraju Venumadhav's Youtube play list:
Few kirtanas of Venumadhav garu available in this blog here  and here
 Face book page of Venumadhav garu. 

sharing here: Annamacharya kirtana sung by Sri Sattiraju Venumadhav, tuned by Sri Vinnakota Murali krishna, pray paramatma to stay with Venumadhav's soul as he starts his vaikunta yatra. 

Tuesday, April 16, 2019

852. ayyO nEnE kaa anniTikaMTe deelu - అయ్యో నేనే కా అన్నిటికంటెఁ దీలు


అయ్యో నేనే కా అన్నిటికంటెఁ దీలు
గయ్యాళినై వ్రిధా గర్వింతుఁ గాని    ॥పల్లవి॥


తడిపివుదికినట్టి ధౌతవస్త్రములు నా-
యొడలు మోఁచినమీఁద యోగ్యము గావు
వుడివోక వనములో వొప్పైనవిరులు నే-
ముడిచి వేసినంతనే ముట్టరాదాయను    ॥అయ్యో॥


వెక్కసపు రచనల వేవేలు రుచులు నా
వొక్కనాలుకంటితేనే యోగ్యముగావు
పక్కన దేవార్హపుఁ బరిమళ గంధములు నా-
ముక్కుసోఁకినంతలోన ముట్టరాదాయను    ॥అయ్యో॥


గగనాననుండి వచ్చేగంగాజలములైన
వొగి నాగోరంటితేనే యోగ్యము గావు
నగు శ్రీవేంకటపతి నన్నే రక్షించినదాఁక
మొగడై యెరుక తుదిముట్టరాదాయను    ॥అయ్యో॥ayyO naenae kaa anniTikaMTe@M deelu
gayyaaLinai vridhaa garviMtu@M gaani    


taDipivudikinaTTi dhautavastramulu naa-
yoDalu mO@Mchinamee@Mda yOgyamu gaavu
vuDivOka vanamulO voppainavirulu nae-
muDichi vaesinaMtanae muTTaraadaayanu  


vekkasapu rachanala vaevaelu ruchulu naa
vokkanaalukaMTitaenae yOgyamugaavu
pakkana daevaarhapu@M barimaLa gaMdhamulu naa-
mukkusO@MkinaMtalOna muTTaraadaayanu 
vogi naagOraMTitaenae yOgyamu gaavu
nagu SreevaeMkaTapati nannae rakshiMchinadaa@Mka
mogaDai yeruka tudimuTTaraadaayanu 
FB: By Rahul Vellal, tuned by Sri Josyabhatla 
Youtube:

851. Emani nutiMchavachchu nitaniroopamu - ఏమని నుతించవచ్చు నితనిరూపము

 ఏమని నుతించవచ్చు నితనిరూపము
భీమవిక్రముఁ డితఁడు పెద్ద హనుమంతుఁడు    ॥పల్లవి॥


వొక్కజంగఁ చాఁచినాఁడు వొగిఁ దూర్పుఁబడమర
తక్కక భుజా లుబ్బించె దక్షిణోత్తరాలు నిండ
మిక్కిలి బ్రహ్మలోకము మీరను శిరసెత్తెను
పిక్కటిల్లు మహిమతోఁ బెద్ద హనుమంతుఁడు    ॥ఏమ॥


వేడుక వాల మాకాశవీథితోఁ బెనచినాఁడు
యేడుజలధులు చేసె నదె మోకాళ్లబంటి
వోడక పిడికిలించి వుగ్రదైత్యుల తలలు
బేడలుగాఁ జేసినాఁడు పెద్ద హనుమంతుఁడు    ॥ఏమ॥


జళిపించి వలకేలు సకలము మెచ్చ నెత్తె
కులగిరులు తనతొడలసందినే యడఁచె
బలువుఁడు శ్రీవేంకటపతిబంటు మతంగాద్రి-
బిలమువాత నున్నాఁడు పెద్దహనుమంతుఁడు    ॥ఏమ॥


aemani nutiMchavachchu nitaniroopamu
bheemavikramu@M Dita@MDu pedda hanumaMtu@MDu    


vokkajaMga@M chaa@Mchinaa@MDu vogi@M doorpu@MbaDamara
takkaka bhujaa lubbiMche dakshiNOttaraalu niMDa
mikkili brahmalOkamu meeranu Sirasettenu
pikkaTillu mahimatO@M bedda hanumaMtu@MDu  


vaeDuka vaala maakaaSaveethitO@M benachinaa@MDu
yaeDujaladhulu chaese nade mOkaaLlabaMTi
vODaka piDikiliMchi vugradaityula talalu
baeDalugaa@M jaesinaa@MDu pedda hanumaMtu@MDu


jaLipiMchi valakaelu sakalamu mechcha nette
kulagirulu tanatoDalasaMdinae yaDa@Mche
baluvu@MDu SreevaeMkaTapatibaMTu mataMgaadri-
bilamuvaata nunnaa@MDu peddahanumaMtu@MDu Rahul Vellal's second performance in the Annamayya Paataku Pattabhishekam. A keertana praising Lord Hanuman by Annamacharya, set to tune in Raaga Reetigowla by Sri Josyabhatla Rajasekhara Sarma (Josyabhatla Rajasekhara SarmaYajushi Sarma). Thanks to all the wonderful musicians who worked on this song

Sunday, April 07, 2019

850. eMdu kaapuramu saetu - ఎందుఁ గాఁపురము సేతు నేది నిజ మేది గల్ల

Archive Audio link 

ఎందుఁ గాఁపురము సేతు నేది నిజ మేది గల్ల
ముందర నొక్కదినమే మూఁడు గాలములు ॥పల్లవి॥

తనుభోగముల నివే తగ నొక లోకము
మనసులో తలపోఁత మరి యొక్క లోకము
యెనసిన కలలోని దిది యొక్క లోకము
మునుపు వెనకలివే మూఁడు లోకములు ॥ఎందుఁ॥

పంచభూతముల చేతిబంధ మొక్క దేహము
యెంచఁగ నూరుపుగాలి యిది యొక్క దేహము
కొంచక త్రిగుణములగురి సూక్ష్మ దేహము
ముంచె నిదె వొకటిలో మూఁడు దేహములు ॥ఎందుఁ॥

జీవునిలోపలివాఁడు శ్రీవేంకటేశుఁడు
తావై వెలినున్నవాఁడు తా నొక్కఁడే
శ్రీవేంకటాద్రిమీదఁ జెలఁగినాతఁ డీతడే
మూవంకల మముఁ గాచె మొక్కితి మాతనికి ॥ఎందుఁ॥

eMdu@M gaa@Mpuramu saetu naedi nija maedi galla
muMdara nokkadinamae moo@MDu gaalamulu pallavi
tanubhOgamula nivae taga noka lOkamu
manasulO talapO@Mta mari yokka lOkamu
yenasina kalalOni didi yokka lOkamu
munupu venakalivae moo@MDu lOkamulu eMdu@M
paMchabhootamula chaetibaMdha mokka daehamu
yeMcha@Mga noorupugaali yidi yokka daehamu
koMchaka triguNamulaguri sookshma daehamu
muMche nide vokaTilO moo@MDu daehamulu eMdu@M
jeevunilOpalivaa@MDu SreevaeMkaTaeSu@MDu
taavai velinunnavaa@MDu taa nokka@MDae
SreevaeMkaTaadrimeeda@M jela@Mginaata@M DeetaDae
moovaMkala mamu@M gaache mokkiti maataniki eMdu@M

849. telisi badukarO daehoolaala - తెలిసి బదుకరో దేహూలాల

FB link : Sung by Sri Kaushik Kalyan, tuned by : Sri Sai charan

తెలిసి బదుకరో దేహూలాల
వలెనని తలఁచినవారివాఁడే దేవుఁడు ॥పల్లవి॥

తనుఁ గొలువకూడితే తారము వెట్టఁ డేలిక
పెనఁగి కొలువకున్నఁ బెట్టు దేవుఁడు
జునుగుచు విడుతురు చుట్టాలు దరిద్రులైతే
వెనువెంటా నెంతయినా విడువఁడు దేవుఁడూ ॥తెలిసి॥

అంతట ముదిసితేను అంగనలు రోతురు
అంతరాత్మ యెన్నఁడు రోయఁడు దేవుఁడు
వింతగా నన్నఁ దమ్ములు విసాన కలుగుదురు
పొంతనే తా నలుగుఁడు పుట్టించిన దేవుఁడు ॥తెలిసి॥

వొదిగి మూల నుండితే వూరివారు మఱతురు
వదల కెందున్నా మఱవఁడు దేవుఁడు
తుదిముట్ట రక్షించు దుఃఖము లెల్ల నణఁచు

యెదుట శ్రీవేంకటేశుఁ డితఁడె పోదేవుఁడు ॥తెలిసి॥

telisi badukarO daehoolaala
valenani tala@Mchinavaarivaa@MDae daevu@MDu pallavi
tanu@M goluvakooDitae taaramu veTTa@M Daelika
pena@Mgi koluvakunna@M beTTu daevu@MDu
junuguchu viDuturu chuTTaalu daridrulaitae
venuveMTaa neMtayinaa viDuva@MDu daevu@MDoo telisi
aMtaTa mudisitaenu aMganalu rOturu
aMtaraatma yenna@MDu rOya@MDu daevu@MDu
viMtagaa nanna@M dammulu visaana kaluguduru
poMtanae taa nalugu@MDu puTTiMchina daevu@MDu telisi
vodigi moola nuMDitae voorivaaru ma~raturu
vadala keMdunnaa ma~rava@MDu daevu@MDu
tudimuTTa rakshiMchu du@hkhamu lella naNa@Mchu
yeduTa SreevaeMkaTaeSu@M Dita@MDe pOdaevu@MDu telisi

Tuesday, November 13, 2018

848. nImahimO nAlOna niMDinavalapujADO - నీమహిమో నాలోన నిండినవలపుజాడో

Audio link : sri G.Balakrishnaprasad
నీమహిమో నాలోన నిండినవలపుజాడో
యేమి సేతు నన్నెప్పుడు యెడయకువయ్యా      // పల్లవి //


యెనసి నీతో నేను యెంతవడి మాటాడినా
తనియదు నామనసు తమి యెట్టిదో
వినయముతో రెప్పలువేయక చూచినాను
నినుపులై మమతలు నిచ్చ కొత్తలు                   // నీమ //


చలపట్టి నీతోను సారెసారెఁ బెనఁగిన -
నలయదు నామేను ఆస యెట్టిదో
కొలువులో నీవద్దఁ గూచుండి యెంతనవ్విన
తలఁపులో కోరికలు తరగనిధాన్యాలు                // నీమ //


కడఁగి యందాఁకా నిన్నుఁ గాఁగిలించుకుండినాను
విడువవు చేతులు వేడు కెట్టిదో
అడరి శ్రీవేంకటేశ యలమేల్ మంగను నేను
తొడరి యేలితివి రతులు తరితీపులు              // నీమ //nImahimO nAlOna niMDinavalapujADO
yEmi sEtu nanneppuDu yeDayakuvayyA            // pallavi //


yenasi nItO nEnu yeMtavaDi mATADinA
taniyadu nAmansu tami yeTTidO
vinayamutO reppaluvEyaka chUchinAnu
ninupulai mamatalu nichcha kottalu                   // nIma //


chalapaTTi nItOnu sAresAre benagina
nalayadu nAmEnu Asa yeTTidO
koluvulO nIvadda gUchuMDi yeMtanavvina
talapulO kOrikalu taraganidhAnyAlu               // nIma //


kaDagi yaMdAkA ninnu gAgiliMchukuMDinAnu
viDuvavu chEtulu vEDu keTTidO
aDari SrIvEMkaTESa yalamEl maMganu nEnu
toDari yElitivi ratulu taritIpulu                       // nIma //