Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Wednesday, January 10, 2018

845. ApadbaMdhuDu hari maaku galaDu - ఆపద్బంధుఁడు హరి మాకుఁ గలఁడు

Youtube link : SP Sailaja
ఆపద్బంధుఁడు హరి మాకుఁ గలఁడు
దూపలి తలఁచినా దోషహరము ॥పల్లవి॥

గరుడనినెక్కినఘనరేవంతుఁడు

గరుడ కేతనముగలరథుఁడు
గరుడఁడే తనకును గరియగుబాణము
గరిమె నీతఁడేపో ఘనగారుడము ॥ఆప॥

పాముపరపుపై బండినసిద్ధుడు

పాముపాశముల పరిహరము
పామున నమృతముఁ పడఁదచ్చినతఁడు
వేమరు నీతఁడే విషహరము ॥ఆప॥

కమలాక్షుఁ డీతఁడు కమలనాభుఁడును

కమలాదేవికిఁ గైవశము
అమరిన శ్రీవేంకటాధిపు డితఁడే
మమతల మాకిదే మంత్రౌషధము ॥ఆప॥

aapadbaMdhu@MDu hari maaku@M gala@MDu
doopali tala@Mchinaa dOshaharamu pallavi

garuDaninekkinaghanaraevaMtu@MDu

garuDa kaetanamugalarathu@MDu
garuDa@MDae tanakunu gariyagubaaNamu
garime neeta@MDaepO ghanagaaruDamu aapa

paamuparapupai baMDinasiddhuDu

paamupaaSamula pariharamu
paamuna namRtamu@M paDa@Mdachchinata@MDu
vaemaru neeta@MDae vishaharamu aapa

kamalaakshu@M Deeta@MDu kamalanaabhu@MDunu

kamalaadaeviki@M gaivaSamu
amarina SreevaeMkaTaadhipu Dita@MDae
mamatala maakidae maMtraushadhamu aapa

Monday, May 08, 2017

844. chittagiMchi rakshiMchu Sreehari neevu - చిత్తగించి రక్షించు శ్రీహరి నీవు

Audio link : Srikrishna
చిత్తగించి రక్షించు శ్రీహరి నీవు
యిత్తల మా నేరములు యెన్ని లేవయ్యా
॥పల్లవి॥
అంగము యేడుజానలు ఆస కొండలపొడవు
యెంగిలిమేను ఆచార మెంతైనాఁ గద్దు
జంగి లింతే సంసారము సాధించేది లోకమెల్లా
అంగడిఁ బడి జీవుని కలపు లేదయ్యా
॥చిత్త॥
మఱి నల్లెఁడు నాలికె మాటలు గంపెఁడేసి
యెఱుక గొంచె మజ్ఞాన మెంచఁగరాదు
గుఱిలేనిది బదుకు కొలఁది లేదు భోగము
వెఱవని జీవునికి వేసట లేదయ్యా
॥చిత్త॥
పట్టరానిది మనసు బయలు వందిలి చేఁత
చుట్టుకొన్నది కర్మము వట్టిది గుట్టు
యిట్టె యలమేలుమంగ నేలె శ్రీవేంకటేశుఁడు
నెట్టన నీబంటుజీవునికి మితిలేదయ్యా
॥చిత్త॥
chittagiMchi rakshiMchu Sreehari neevu
yittala maa naeramulu yenni laevayyaa pallavi
aMgamu yaeDujaanalu aasa koMDalapoDavu
yeMgilimaenu aachaara meMtainaa@M gaddu
jaMgi liMtae saMsaaramu saadhiMchaedi lOkamellaa
aMgaDi@M baDi jeevuni kalapu laedayyaa chitta
ma~ri nalle@MDu naalike maaTalu gaMpe@MDaesi
ye~ruka goMche maj~naana meMcha@Mgaraadu
gu~rilaenidi baduku kola@Mdi laedu bhOgamu
ve~ravani jeevuniki vaesaTa laedayyaa chitta
paTTaraanidi manasu bayalu vaMdili chae@Mta
chuTTukonnadi karmamu vaTTidi guTTu
yiTTe yalamaelumaMga naele SreevaeMkaTaeSu@MDu

neTTana neebaMTujeevuniki mitilaedayyaa chitta

Monday, January 04, 2016

843. ni dasyamokkate nilichi nammagaladi - నీ దాస్యమొక్కటే నిలిచి నమ్మగలది


YouTube link : Priya Sisters (@1hr:30min)
నీదాస్యమొక్కటే నిలిచి నమ్మగలది | శ్రీదేవుడవు  నీచిత్తము నాభాగ్యము ||

చ||   అనుష్టానములు గతియని నమ్మీ  చేసితినా | తనువిది  మలమూత్రములప్రోగు |
జనులలో నుత్తమపుజన్మమే నమ్మితినా | వొనరగర్మమనేవోదాన  బడితిని ||

చ||   చదువులశాస్త్రములజాడలు నమ్మితినా | పొదలిన మతములపోరాట మదీ |
మదిమదినుండిననామనసే నమ్మితినా | అదియును నింద్రియలకమ్ముడువోయినది    ||

చ||   పుత్రదారధనధాన్యభూములు నమ్మితినా | పాత్రమగు రుణానుబంధములవి |
చిత్రముగ నను గావు శ్రీవేంకటేశ నీవే | పత్రపుష్ప మాత్రమే నాభక్తియెల్లా నీకు ||needaasyamokkaTae nilichi nammagaladi | SreedaevuDavu  neechittamu naabhaagyamu ||

cha||   anushTaanamulu gatiyani nammee  chaesitinaa | tanuvidi  malamootramulaprOgu |
janulalO nuttamapujanmamae nammitinaa | vonaragarmamanaevOdaana  baDitini ||

cha||   chaduvulaSaastramulajaaDalu nammitinaa | podalina matamulapOraaTa madee |
madimadinuMDinanaamanasae nammitinaa | adiyunu niMdriyalakammuDuvOyinadi    ||

cha||   putradaaradhanadhaanyabhoomulu nammitinaa | paatramagu ruNaanubaMdhamulavi |

chitramuga nanu gaavu SreevaeMkaTaeSa neevae | patrapushpa maatramae naabhaktiyellaa neeku

@1hr:30min in below video:

Thursday, April 09, 2015

842. kaadanna vaariki vaarikarmamE saakShi - కాదన్న వారికి వారికర్మమే సాక్షి

Audio Archive link: (.wma file , download to listen)
కాదన్న వారికి వారికర్మమే సాక్షి
యేదెస చూచిన మాకు నీతఁడే సాక్షి

వేదాలు సత్యమౌటకు విష్ణుఁడు మత్స్యరూపమై
ఆదటఁ దెచ్చి నిలిపె నది సాక్షి
ఆదిఁ గర్మములు సత్యమౌటకు బ్రహ్మాయగాన
పోదితో నీతడు యజ్ఞభోక్తౌటే సాక్షి

అదె బ్రహ్మము సాకారమౌటకు పురుషసూక్త-
మెదుట విశ్వరూపము యిది సాక్షి
మొదలనుండి ప్రపంచమును తథ్యమగుటకు
పొదిగొన్న యాగములే భువిలో సాక్షి

బెరసి జీవేశ్వరుల భేదము గలుగుటకు
పొరి బ్రహ్మాదుల హరిపూజలే సాక్షి
యిరవై దాస్యాన మోక్షమిచ్చు నీతడనుటకు
వరమిచ్చే శ్రీవేంకటేశుడే సాక్షి

kaadanna vaariki vaarikarmamE saakShi
yEdesa choochina maaku neeta@mDE saakShi

vEdaalu satyamouTaku vishNu@mDu matsyaroopamai
aadaTa@m dechchi nilipe nadi saakShi
aadi@m garmamulu satyamauTaku brahmAyagAna
pOditO nItaDu yaj~nabhOktauTE sAkshi

ade brahmamu sAkAramauTaku purushasUkta-
meduTa viSwarUpamu yidi sAkshi
modalanuMDi prapaMchamunu tathyamaguTaku
podigonna yAgamulE bhuvilO sAkshi

berasi jIvESwarula bhEdamu galuguTaku
pori brahmAdula haripUjalE sAkshi
yiravai dAsyAna mOkshamichchu nItaDanuTaku
varamichchE SrIvEMkaTESuDE saakshi

Thursday, April 02, 2015

841. trivikramamoortiyaina daevunivalenunnaaDu - త్రివిక్రమమూర్తియైన దేవునివలెనున్నాడు


Audio link : G.Balakrishnaprasad & G.Anila kumar
త్రివిక్రమమూర్తియైన దేవునివలెనున్నాడు
భువిసేవించే వారి పాలి పుణ్యఫల మీతడు

అంచె నుదయాస్త గిరులందు నొకజంగ చాచి
వంచిచక మిన్ను దాకా వాలమెత్తి
ముంచి బ్రహ్మలోకము మోవగఁ బ్రతాపమున
పెంచినాడు తన మేను పెద్ద హనుమంతుడు

తిరముగ హస్తములు దిక్కులు నిండఁ బరపి
వరుస కర్ణములిరు వంకఁ జిక్కించి
దుర దుర మస్తకము ధ్రువ మండలము సోక
పెరిగినాడుఇదివో పెద్ద హనుమంతుడు

అక్కజపు రోమములన్ని లోకములొరయ
మొక్కుచు శ్రీ వెంకటేశు మోహపు బంటై
పక్కన నజాండ కప్పరము నిండా తాను
పిక్కిటిల్లినాడిదివో పెద్ద హనుమంతుడు

 trivikramamoortiyaina daevunivalenunnaaDu
bhuvisaeviMchae vaari paali puNyaphala meetaDu

aMche nudayaasta girulaMdu nokajaMga chaachi
vaMchichaka minnu daakaa vaalametti
muMchi brahmalOkamu mOvaga@M brataapamuna
peMchinaaDu tana maenu pedda hanumaMtuDu

tiramuga hastamulu dikkulu niMDa@M barapi
varusa karNamuliru vaMka@M jikkiMchi
dura dura mastakamu dhruva maMDalamu sOka
periginaaDuidivO pedda hanumaMtuDu

akkajapu rOmamulanni lOkamuloraya
mokkuchu Sree veMkaTaeSu mOhapu baMTai
pakkana najaaMDa kapparamu niMDaa taanu
pikkiTillinaaDidivO pedda hanumaMtuDu


Wednesday, April 01, 2015

840. rAmuDide lOkAbhirAmuDitaDu - రాముడిదె లోకాభిరాముడితడు


Audio link :  G Anila kumar
రాముడిదె లోకాభిరాముడితడు
గోమున పరశురాముకోప మార్చెనటరే

యీతడా తాటకిఁ జించె యీపిన్నవాడా
ఆతల సుబాహుఁ గొట్టి యజ్ఞముఁ గాచె
చేతనే యీకొమారుడా శివునివిల్లు విఱిచె
సీతకమ్మఁ బెండ్లాడె చెప్పఁ గొత్త కదవె

మనకౌసల్యకొడుకా మాయామృగము నేసె
దనుజుల విరాధుని తానే చెఱిచె
తునుమాడె నేడుదాళ్ళు తోడనే వాలి నడచె
యినకులుఁ డితడా యెంతకొత్త చూడరే

యీవయసునుతానే యాయెక్కువజలధి గట్టి
రావణు జంపి సీత మరలఁ దెచ్చెను
శ్రీవేంకటేశుడితడా సిరుల నయోధ్య యేలె
కావున నాటికి నేడు కంటి మిట్టె కదరే

rAmuDide lOkAbhirAmuDitaDu
gOmuna paraSurAmukOpa mArchenaTarE

yItaDA tATaki@M jiMche yIpinnavADA
Atala subAhu@M goTTi yaj~namu@M gAche
chEtanE yIkomAruDA Sivunivillu vi~riche
sItakamma@M beMDlADe cheppa@M gotta kadave

manakausalyakoDukA mAyAmRgamu nEse
danujula virAdhuni tAnE che~riche
tunumADe nEDudALLu tODanE vAli naDache
yinakulu@M DitaDA yeMtakotta chUDarE

yIvayasunutAnE yAyekkuvajaladhi gaTTi
rAvaNu jaMpi sIta marala@M dechchenu
SrIvEMkaTESuDitaDA sirula nayOdhya yEle
kAvuna nATiki nEDu kaMTi miTTe kadarE


Sunday, March 08, 2015

839.vIDivO yide viMtadoMga - వీడివో యిదె వింతదొంగ


Audio Archive link
ప|| వీడివో యిదె వింతదొంగ | వేడిపాలు వెన్న వెరజినదొంగ ||
చ|| వెలయ నీట జోప్పువేసేటి దొంగ | తలగాననీక దాగుదొంగ |
తలకక నేలదవ్వేటిదొంగ | తెలిసి సందెకాడ దిరిగేటి దొంగ ||

చ|| అడుగుకింద లోకమడచేటి దొంగ | అడరి తల్లికినైన నలుగుదొంగ |
అడవిలో నెలవైయున్న దొంగ | తొడరి నీలికాసెతో నుండుదొంగ ||

చ|| మోస మింతుల జేయుమునిముచ్చుదొంగ | రాసికెక్కినగుఱ్ఱంపుదొంగ |
వేసాల కిటు వచ్చి వెంకటగిరిమీద | మూసినముత్యమై ముదమందుదొంగ ||


pa|| vIDivO yide viMtadoMga | vEDipAlu venna verajinadoMga ||

ca|| velaya nITa jOppuvEsETi doMga | talagAnanIka dAgudoMga |
talakaka nEladavvETidoMga | telisi saMdekADa dirigETi doMga ||

ca|| aDugukiMda lOkamaDacETi doMga | aDari tallikinaina nalugudoMga |
aDavilO nelavaiyunna doMga | toDari nIlikAsetO nuMDudoMga ||

ca|| mOsa miMtula jEyumunimuccudoMga | rAsikekkinagurxrxaMpudoMga |
vEsAla kiTu vacci veMkaTagirimIda | mUsinamutyamai mudamaMdudoMga ||

Sunday, February 08, 2015

838. nooravaddu taagavaddu nOru - నూరవద్దు తాగవద్దు నోరు చేఁదుగావద్దు


Archive Link : Sattiraju Venumadhav
నూరవద్దు తాగవద్దు నోరు చేఁదుగావద్దు
చేరువ నొకచోట సంజీవి వున్నదిదివో. IIపల్లవిII

పొలమెల్లాఁ దిరిగాడి పొడిఁబడనెవద్దు

తలఁకక గడ్డపారఁ దవ్వవద్దు
వలవని వాఁగుల వంకల వెదకవద్దు
చెలఁగి వొకచోట సంజీవి వున్నదిదివో. IIనూరII

మొక్కలానఁ జెరువులో మునిఁగి చూడవద్దు

నిక్కిన పుట్టలమీఁద నెమకవద్దు
వెక్కసానఁ జేతిపైఁడి వెలవెట్టి కొనవద్దు
చిక్కులెల్లాఁ బాపెటి సంజీవి వున్నదిదివో. IIనూరII

దీవులను నోడలెక్కి తిరుగాడనేవద్దు

సోవల బిలములోనఁ జొరవద్దు
కావించి గ్రహణాదికాలము వెదకవద్దు
శ్రీవేంకటనాథుఁడై సంజీవి వున్నదిదివో. IIనూరII ౧౦-౫౪

nooravaddu taagavaddu nOru chEdugaavaddu
chaeruva nokachOTa saMjeevi vunnadidivO. IIpallaviII

polamellaa@M dirigaaDi poDi@MbaDanevaddu

tala@Mkaka gaDDapaara@M davvavaddu
valavani vaa@Mgula vaMkala vedakavaddu
chela@Mgi vokachOTa saMjeevi vunnadidivO. IInooraII

mokkalaana@M jeruvulO muni@Mgi chooDavaddu

nikkina puTTalamee@Mda nemakavaddu
vekkasaana@M jaetipai@MDi velaveTTi konavaddu
chikkulellaa@M baapeTi saMjeevi vunnadidivO. IInooraII

deevulanu nODalekki tirugaaDanaevaddu

sOvala bilamulOna@M joravaddu
kaaviMchi grahaNaadikaalamu vedakavaddu
SreevaeMkaTanaathu@MDai saMjeevi vunnadidivO. IInooraI

Saturday, January 31, 2015

837. enta parama baMdhudavu - ఎంత పరమ బంధుడవు యేమని


Audio Archive Link : Sattiraju Venumadhav
ఎంత పరమ బంధుడవు యేమని నుతింతు మిమ్ము
అంత నిన్ను మరచి నే నపరాధి నైతిని

దురితములే నే జేసి దు:ఖముఁబొందే నాడు
తొరలి నన్ను రోసి తొలగ వైతి
నరకము చొచ్చేనాడు నాకు నంతర్యామి వై
పరుడు వీడేల యని పాయ వైతివిగా

జనని గర్భము నందు చరిఁ బడి వుండేనాడు
వెనుబలమవై నన్ను విడువ వైతి
పెనగి పంచేద్రియాల పిరువీకులయ్యెనాడు
అనుభవింపగఁజేసి అందుకు లోనైతివి

యెట్టు నేఁగోరిన అది యిచ్చి పరతంత్రుడవై
మెట్టు కొని నా యిచ్చలో మెలగితివి
యిట్టి యీ జన్మమున నన్నేలి శ్రీ వేంకటేశ
పట్టి నీ దాసులలోఁ దప్పక మన్నించితివి

enta parama baMdhudavu Yemani nutintu mimmu
aMta ninnu marachi nE naparAdhi naitini

duritamulE nE jEsi duhkamu bonde nAdu
torali nannu rOsi tolaga vaiti
narakamu cochchenAdu nAku antaryAmi vai
parudu veedEla yani pAya vaitivigA

janani garbhamu nandu caribaDi undENadu
venubalamvai nannu viduva vaiti
penagi panchendriyaala piruveekulayyenAdu
anubhavimpaga jesi anduku lOnaitivi

yeTTE nE gorina adi ichchi paratantrudavai
meTTukoni nA yichcha lO meligitivi
yitti yee janmamuna naNNEli Sree Venkatesa
paTTi nee dAsulalO dappaka manniMcitivi 


పిరివీకులువెట్టు = అవస్థపెట్టు , రోసించు = ఆగ్రహించు , చరి = సంచరింప నశక్యమగు పర్వత శిఖరము క్రిందిచోటు (may be stuck without movement) , పరతంత్రుఁడు = one who is dependent on another.,పరాధీనుడు , మన్నించు = అనుగ్రహించు, కటాక్షించు, కనికరించు, కరుణించు, కృపసేయు, దయచేయు.. , ఇచ్చ = [అంతఃకరణము, అంతరంగము, అంతరింద్రియము, అనంగము, ఆతుమ, ఆత్మ, ఆద, ఆస్వనితము, ఆస్వాంతము, ఇచ్చ,] / మనస్సు / కోరిక. --- , మెట్టుకొను = ఒకదానిని ఒకటి తాకు.

Tuesday, January 20, 2015

836. kinna jAnE haM - కిన్న జానే హం కేశవాత్పర మహో

Archive Audio link
02083, kinna jAnE haM,SumitraGuha
కిన్న జానే హం కేశవాత్పర మహో
సన్నుతాకర మమాచరణాయ తస్మైవేదాంతవేద్యాయ విశ్వరూపాయ నమో
ఆదిమధ్యాంతరహితాధికాయ
భేదాయ పునరప్యభేదాయ నమో నమో
నాదప్రియాయ మమ నాధాయ తస్మై


పరమపురుషాయ భవబంధ హరణాయ నమో
నిరుపమానందాయ నిత్యాయ
దురితదూరాయ కలిదోషవిధ్వస్తాయ
హరియచ్యుతాయ మమ ఆత్మాయ తస్మై


కాలాత్మకాయ నిజకరుణాకరాయ నమో
శ్రీ లలామాకుచాశ్రిత గుణాయ
హేలాంక శ్రీ వేంకటేశాయ నమోనమో
పాలితాఖిల మమాభరణాయ తస్మై

.....................................................
TTD Liner Notes for హరియచ్యుతాయ మమ ఆత్మాయ తస్మై :
హరయే చ్యుతాయ కావచ్చు
ఆత్మనే కావచ్చు
అన్నమయ్య సంస్కృత రచన ఒక స్వతంత్రమైనదని ముందే వ్రాసియుంటిని

02083, kinna jAnE haM,SumitraGuha

kinna jaanae haM kaeSavaatpara mahO
sannutaakara mamaacharaNaaya tasmai

vaedaaMtavaedyaaya viSvaroopaaya namO
aadimadhyaaMtarahitaadhikaaya
bhaedaaya punarapyabhaedaaya namO namO
naadapriyaaya mama naadhaaya tasmai

paramapurushaaya bhavabaMdha haraNaaya namO
nirupamaanaMdaaya nityaaya
duritadooraaya kalidOshavidhvastaaya
hariyachyutaaya mama aatmaaya tasmai

kaalaatmakaaya nijakaruNaakaraaya namO
Sree lalaamaakuchaaSrita guNaaya
haelaaMka Sree vaeMkaTaeSaaya namOnamO
paalitaakhila mamaabharaNaaya tasmai
.....................................................