Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Tuesday, November 13, 2018

848. nImahimO nAlOna niMDinavalapujADO - నీమహిమో నాలోన నిండినవలపుజాడో

Audio link : sri G.Balakrishnaprasad
నీమహిమో నాలోన నిండినవలపుజాడో
యేమి సేతు నన్నెప్పుడు యెడయకువయ్యా      // పల్లవి //


యెనసి నీతో నేను యెంతవడి మాటాడినా
తనియదు నామనసు తమి యెట్టిదో
వినయముతో రెప్పలువేయక చూచినాను
నినుపులై మమతలు నిచ్చ కొత్తలు                   // నీమ //


చలపట్టి నీతోను సారెసారెఁ బెనఁగిన -
నలయదు నామేను ఆస యెట్టిదో
కొలువులో నీవద్దఁ గూచుండి యెంతనవ్విన
తలఁపులో కోరికలు తరగనిధాన్యాలు                // నీమ //


కడఁగి యందాఁకా నిన్నుఁ గాఁగిలించుకుండినాను
విడువవు చేతులు వేడు కెట్టిదో
అడరి శ్రీవేంకటేశ యలమేల్ మంగను నేను
తొడరి యేలితివి రతులు తరితీపులు              // నీమ //nImahimO nAlOna niMDinavalapujADO
yEmi sEtu nanneppuDu yeDayakuvayyA            // pallavi //


yenasi nItO nEnu yeMtavaDi mATADinA
taniyadu nAmansu tami yeTTidO
vinayamutO reppaluvEyaka chUchinAnu
ninupulai mamatalu nichcha kottalu                   // nIma //


chalapaTTi nItOnu sAresAre benagina
nalayadu nAmEnu Asa yeTTidO
koluvulO nIvadda gUchuMDi yeMtanavvina
talapulO kOrikalu taraganidhAnyAlu               // nIma //


kaDagi yaMdAkA ninnu gAgiliMchukuMDinAnu
viDuvavu chEtulu vEDu keTTidO
aDari SrIvEMkaTESa yalamEl maMganu nEnu
toDari yElitivi ratulu taritIpulu                       // nIma //

Sunday, April 29, 2018

847. janulu namarulunu jayaliDa@Mgaa - జనులు నమరులును జయలిడఁగా

రాగము: ముఖారి
రేకు: 0062-05
సంపుటము: 1-320
॥పల్లవి॥
జనులు నమరులును జయలిడఁగా
ఘనుఁడదె వుయ్యాలగంభముకాడ
॥చ1॥
వదలక వలసినవారికి వరములు
యెదురెదురై తానిచ్చుచును
నిదురలేక పెనునిధినిధానమై
కదలఁ డదే గరుడగంభముకాడ
॥చ2॥
కోరినవారికి కోరినవరములు
వోరంతప్రోద్దు నొసఁగుచును
చేరువయై కృపసేసీ నిదివో
కూరిముల పడిమిగోపురమాడ
॥చ3॥
వడి వేంకటపతి వరములరాయఁడు
నుడుగఁగాళ్ళుఁగన్నులు సుతుల
బడిబడి నొసఁగుచు బ్రాణచారులకు
కడిమి నీడ దిరుగని చింతాడ

raagamu: mukhaari
raeku: 0062-05
saMpuTamu: 1-320

pallavi 
janulu namarulunu jayaliDa@Mgaa
ghanu@MDade vuyyaalagaMbhamukaaDa

cha1 
vadalaka valasinavaariki varamulu
yeduredurai taanichchuchunu
niduralaeka penunidhinidhaanamai
kadala@M Dadae garuDagaMbhamukaaDa

cha2 
kOrinavaariki kOrinavaramulu
vOraMtaprOddu nosa@Mguchunu
chaeruvayai kRpasaesee nidivO
koorimula paDimigOpuramaaDa

cha3 
vaDi vaeMkaTapati varamularaaya@MDu
nuDuga@MgaaLLu@Mgannulu sutula
baDibaDi nosa@Mguchu braaNachaarulaku
kaDimi neeDa dirugani chiMtaaDa

Monday, March 05, 2018

846. kannula mokkaemu neeku - కన్నుల మొక్కేము నీకు

Audio link : 
కన్నుల మొక్కేము నీకుఁ గడపరాయ నన్నుఁ
గన్నెనాఁడె యేలితివి కడపరాయ
॥పల్లవి॥
కందర్పగురుఁడ వోకడపరాయ మాకు
గంద మీయఁ గదవోయి కడపరాయా
కందము నీగుణములు కడపరాయా తొంటి-
కందువకు రాఁ గదోయి కడపరాయా
॥॥
కలువపూవుల వేసి కడపరాయా నేఁ
గలికి నంటా మెచ్చేవు కడపరాయా
కలకాలముఁ బాయకు కడపరాయా నీ-
కలపుకో లెరుఁగుదుఁ గడపరాయా
॥॥
గరిమ శ్రీ వేంకటాద్రి కడపరాయా నన్నుఁ
గరుణించి కూడితివి కడపరాయా
గరిమేలు నేరుతువు కడపరాయా నా-
గరువ మీడేర్చితివి కడపరాయా
॥॥

kannula mokkaemu neeku@M gaDaparaaya nannu@M
gannenaa@MDe yaelitivi kaDaparaaya pallavi

kaMdarpaguru@MDa vOkaDaparaaya maaku
gaMda meeya@M gadavOyi kaDaparaayaa
kaMdamu neeguNamulu kaDaparaayaa toMTi-
kaMduvaku raa@M gadOyi kaDaparaayaa 

kaluvapoovula vaesi kaDaparaayaa nae@M
galiki naMTaa mechchaevu kaDaparaayaa
kalakaalamu@M baayaku kaDaparaayaa nee-
kalapukO leru@Mgudu@M gaDaparaayaa 

garima Sree vaeMkaTaadri kaDaparaayaa nannu@M
garuNiMchi kooDitivi kaDaparaayaa
garimaelu naerutuvu kaDaparaayaa naa-
garuva meeDaerchitivi kaDaparaayaa

Wednesday, January 10, 2018

845. ApadbaMdhuDu hari maaku galaDu - ఆపద్బంధుఁడు హరి మాకుఁ గలఁడు

Youtube link : SP Sailaja
ఆపద్బంధుఁడు హరి మాకుఁ గలఁడు
దూపలి తలఁచినా దోషహరము ॥పల్లవి॥

గరుడనినెక్కినఘనరేవంతుఁడు

గరుడ కేతనముగలరథుఁడు
గరుడఁడే తనకును గరియగుబాణము
గరిమె నీతఁడేపో ఘనగారుడము ॥ఆప॥

పాముపరపుపై బండినసిద్ధుడు

పాముపాశముల పరిహరము
పామున నమృతముఁ పడఁదచ్చినతఁడు
వేమరు నీతఁడే విషహరము ॥ఆప॥

కమలాక్షుఁ డీతఁడు కమలనాభుఁడును

కమలాదేవికిఁ గైవశము
అమరిన శ్రీవేంకటాధిపు డితఁడే
మమతల మాకిదే మంత్రౌషధము ॥ఆప॥

aapadbaMdhu@MDu hari maaku@M gala@MDu
doopali tala@Mchinaa dOshaharamu pallavi

garuDaninekkinaghanaraevaMtu@MDu

garuDa kaetanamugalarathu@MDu
garuDa@MDae tanakunu gariyagubaaNamu
garime neeta@MDaepO ghanagaaruDamu aapa

paamuparapupai baMDinasiddhuDu

paamupaaSamula pariharamu
paamuna namRtamu@M paDa@Mdachchinata@MDu
vaemaru neeta@MDae vishaharamu aapa

kamalaakshu@M Deeta@MDu kamalanaabhu@MDunu

kamalaadaeviki@M gaivaSamu
amarina SreevaeMkaTaadhipu Dita@MDae
mamatala maakidae maMtraushadhamu aapa

Monday, May 08, 2017

844. chittagiMchi rakshiMchu Sreehari neevu - చిత్తగించి రక్షించు శ్రీహరి నీవు

Audio link : Srikrishna
చిత్తగించి రక్షించు శ్రీహరి నీవు
యిత్తల మా నేరములు యెన్ని లేవయ్యా
॥పల్లవి॥
అంగము యేడుజానలు ఆస కొండలపొడవు
యెంగిలిమేను ఆచార మెంతైనాఁ గద్దు
జంగి లింతే సంసారము సాధించేది లోకమెల్లా
అంగడిఁ బడి జీవుని కలపు లేదయ్యా
॥చిత్త॥
మఱి నల్లెఁడు నాలికె మాటలు గంపెఁడేసి
యెఱుక గొంచె మజ్ఞాన మెంచఁగరాదు
గుఱిలేనిది బదుకు కొలఁది లేదు భోగము
వెఱవని జీవునికి వేసట లేదయ్యా
॥చిత్త॥
పట్టరానిది మనసు బయలు వందిలి చేఁత
చుట్టుకొన్నది కర్మము వట్టిది గుట్టు
యిట్టె యలమేలుమంగ నేలె శ్రీవేంకటేశుఁడు
నెట్టన నీబంటుజీవునికి మితిలేదయ్యా
॥చిత్త॥
chittagiMchi rakshiMchu Sreehari neevu
yittala maa naeramulu yenni laevayyaa pallavi
aMgamu yaeDujaanalu aasa koMDalapoDavu
yeMgilimaenu aachaara meMtainaa@M gaddu
jaMgi liMtae saMsaaramu saadhiMchaedi lOkamellaa
aMgaDi@M baDi jeevuni kalapu laedayyaa chitta
ma~ri nalle@MDu naalike maaTalu gaMpe@MDaesi
ye~ruka goMche maj~naana meMcha@Mgaraadu
gu~rilaenidi baduku kola@Mdi laedu bhOgamu
ve~ravani jeevuniki vaesaTa laedayyaa chitta
paTTaraanidi manasu bayalu vaMdili chae@Mta
chuTTukonnadi karmamu vaTTidi guTTu
yiTTe yalamaelumaMga naele SreevaeMkaTaeSu@MDu

neTTana neebaMTujeevuniki mitilaedayyaa chitta

Monday, January 04, 2016

843. ni dasyamokkate nilichi nammagaladi - నీ దాస్యమొక్కటే నిలిచి నమ్మగలది


YouTube link : Priya Sisters (@1hr:30min)
నీదాస్యమొక్కటే నిలిచి నమ్మగలది | శ్రీదేవుడవు  నీచిత్తము నాభాగ్యము ||

చ||   అనుష్టానములు గతియని నమ్మీ  చేసితినా | తనువిది  మలమూత్రములప్రోగు |
జనులలో నుత్తమపుజన్మమే నమ్మితినా | వొనరగర్మమనేవోదాన  బడితిని ||

చ||   చదువులశాస్త్రములజాడలు నమ్మితినా | పొదలిన మతములపోరాట మదీ |
మదిమదినుండిననామనసే నమ్మితినా | అదియును నింద్రియలకమ్ముడువోయినది    ||

చ||   పుత్రదారధనధాన్యభూములు నమ్మితినా | పాత్రమగు రుణానుబంధములవి |
చిత్రముగ నను గావు శ్రీవేంకటేశ నీవే | పత్రపుష్ప మాత్రమే నాభక్తియెల్లా నీకు ||needaasyamokkaTae nilichi nammagaladi | SreedaevuDavu  neechittamu naabhaagyamu ||

cha||   anushTaanamulu gatiyani nammee  chaesitinaa | tanuvidi  malamootramulaprOgu |
janulalO nuttamapujanmamae nammitinaa | vonaragarmamanaevOdaana  baDitini ||

cha||   chaduvulaSaastramulajaaDalu nammitinaa | podalina matamulapOraaTa madee |
madimadinuMDinanaamanasae nammitinaa | adiyunu niMdriyalakammuDuvOyinadi    ||

cha||   putradaaradhanadhaanyabhoomulu nammitinaa | paatramagu ruNaanubaMdhamulavi |

chitramuga nanu gaavu SreevaeMkaTaeSa neevae | patrapushpa maatramae naabhaktiyellaa neeku

@1hr:30min in below video:

Thursday, April 09, 2015

842. kaadanna vaariki vaarikarmamE saakShi - కాదన్న వారికి వారికర్మమే సాక్షి

Audio Archive link: (.wma file , download to listen)
కాదన్న వారికి వారికర్మమే సాక్షి
యేదెస చూచిన మాకు నీతఁడే సాక్షి

వేదాలు సత్యమౌటకు విష్ణుఁడు మత్స్యరూపమై
ఆదటఁ దెచ్చి నిలిపె నది సాక్షి
ఆదిఁ గర్మములు సత్యమౌటకు బ్రహ్మాయగాన
పోదితో నీతడు యజ్ఞభోక్తౌటే సాక్షి

అదె బ్రహ్మము సాకారమౌటకు పురుషసూక్త-
మెదుట విశ్వరూపము యిది సాక్షి
మొదలనుండి ప్రపంచమును తథ్యమగుటకు
పొదిగొన్న యాగములే భువిలో సాక్షి

బెరసి జీవేశ్వరుల భేదము గలుగుటకు
పొరి బ్రహ్మాదుల హరిపూజలే సాక్షి
యిరవై దాస్యాన మోక్షమిచ్చు నీతడనుటకు
వరమిచ్చే శ్రీవేంకటేశుడే సాక్షి

kaadanna vaariki vaarikarmamE saakShi
yEdesa choochina maaku neeta@mDE saakShi

vEdaalu satyamouTaku vishNu@mDu matsyaroopamai
aadaTa@m dechchi nilipe nadi saakShi
aadi@m garmamulu satyamauTaku brahmAyagAna
pOditO nItaDu yaj~nabhOktauTE sAkshi

ade brahmamu sAkAramauTaku purushasUkta-
meduTa viSwarUpamu yidi sAkshi
modalanuMDi prapaMchamunu tathyamaguTaku
podigonna yAgamulE bhuvilO sAkshi

berasi jIvESwarula bhEdamu galuguTaku
pori brahmAdula haripUjalE sAkshi
yiravai dAsyAna mOkshamichchu nItaDanuTaku
varamichchE SrIvEMkaTESuDE saakshi

Thursday, April 02, 2015

841. trivikramamoortiyaina daevunivalenunnaaDu - త్రివిక్రమమూర్తియైన దేవునివలెనున్నాడు


Audio link : G.Balakrishnaprasad & G.Anila kumar
త్రివిక్రమమూర్తియైన దేవునివలెనున్నాడు
భువిసేవించే వారి పాలి పుణ్యఫల మీతడు

అంచె నుదయాస్త గిరులందు నొకజంగ చాచి
వంచిచక మిన్ను దాకా వాలమెత్తి
ముంచి బ్రహ్మలోకము మోవగఁ బ్రతాపమున
పెంచినాడు తన మేను పెద్ద హనుమంతుడు

తిరముగ హస్తములు దిక్కులు నిండఁ బరపి
వరుస కర్ణములిరు వంకఁ జిక్కించి
దుర దుర మస్తకము ధ్రువ మండలము సోక
పెరిగినాడుఇదివో పెద్ద హనుమంతుడు

అక్కజపు రోమములన్ని లోకములొరయ
మొక్కుచు శ్రీ వెంకటేశు మోహపు బంటై
పక్కన నజాండ కప్పరము నిండా తాను
పిక్కిటిల్లినాడిదివో పెద్ద హనుమంతుడు

 trivikramamoortiyaina daevunivalenunnaaDu
bhuvisaeviMchae vaari paali puNyaphala meetaDu

aMche nudayaasta girulaMdu nokajaMga chaachi
vaMchichaka minnu daakaa vaalametti
muMchi brahmalOkamu mOvaga@M brataapamuna
peMchinaaDu tana maenu pedda hanumaMtuDu

tiramuga hastamulu dikkulu niMDa@M barapi
varusa karNamuliru vaMka@M jikkiMchi
dura dura mastakamu dhruva maMDalamu sOka
periginaaDuidivO pedda hanumaMtuDu

akkajapu rOmamulanni lOkamuloraya
mokkuchu Sree veMkaTaeSu mOhapu baMTai
pakkana najaaMDa kapparamu niMDaa taanu
pikkiTillinaaDidivO pedda hanumaMtuDu


Wednesday, April 01, 2015

840. rAmuDide lOkAbhirAmuDitaDu - రాముడిదె లోకాభిరాముడితడు


Audio link :  G Anila kumar
రాముడిదె లోకాభిరాముడితడు
గోమున పరశురాముకోప మార్చెనటరే

యీతడా తాటకిఁ జించె యీపిన్నవాడా
ఆతల సుబాహుఁ గొట్టి యజ్ఞముఁ గాచె
చేతనే యీకొమారుడా శివునివిల్లు విఱిచె
సీతకమ్మఁ బెండ్లాడె చెప్పఁ గొత్త కదవె

మనకౌసల్యకొడుకా మాయామృగము నేసె
దనుజుల విరాధుని తానే చెఱిచె
తునుమాడె నేడుదాళ్ళు తోడనే వాలి నడచె
యినకులుఁ డితడా యెంతకొత్త చూడరే

యీవయసునుతానే యాయెక్కువజలధి గట్టి
రావణు జంపి సీత మరలఁ దెచ్చెను
శ్రీవేంకటేశుడితడా సిరుల నయోధ్య యేలె
కావున నాటికి నేడు కంటి మిట్టె కదరే

rAmuDide lOkAbhirAmuDitaDu
gOmuna paraSurAmukOpa mArchenaTarE

yItaDA tATaki@M jiMche yIpinnavADA
Atala subAhu@M goTTi yaj~namu@M gAche
chEtanE yIkomAruDA Sivunivillu vi~riche
sItakamma@M beMDlADe cheppa@M gotta kadave

manakausalyakoDukA mAyAmRgamu nEse
danujula virAdhuni tAnE che~riche
tunumADe nEDudALLu tODanE vAli naDache
yinakulu@M DitaDA yeMtakotta chUDarE

yIvayasunutAnE yAyekkuvajaladhi gaTTi
rAvaNu jaMpi sIta marala@M dechchenu
SrIvEMkaTESuDitaDA sirula nayOdhya yEle
kAvuna nATiki nEDu kaMTi miTTe kadarE


Sunday, March 08, 2015

839.vIDivO yide viMtadoMga - వీడివో యిదె వింతదొంగ


Audio Archive link
ప|| వీడివో యిదె వింతదొంగ | వేడిపాలు వెన్న వెరజినదొంగ ||
చ|| వెలయ నీట జోప్పువేసేటి దొంగ | తలగాననీక దాగుదొంగ |
తలకక నేలదవ్వేటిదొంగ | తెలిసి సందెకాడ దిరిగేటి దొంగ ||

చ|| అడుగుకింద లోకమడచేటి దొంగ | అడరి తల్లికినైన నలుగుదొంగ |
అడవిలో నెలవైయున్న దొంగ | తొడరి నీలికాసెతో నుండుదొంగ ||

చ|| మోస మింతుల జేయుమునిముచ్చుదొంగ | రాసికెక్కినగుఱ్ఱంపుదొంగ |
వేసాల కిటు వచ్చి వెంకటగిరిమీద | మూసినముత్యమై ముదమందుదొంగ ||


pa|| vIDivO yide viMtadoMga | vEDipAlu venna verajinadoMga ||

ca|| velaya nITa jOppuvEsETi doMga | talagAnanIka dAgudoMga |
talakaka nEladavvETidoMga | telisi saMdekADa dirigETi doMga ||

ca|| aDugukiMda lOkamaDacETi doMga | aDari tallikinaina nalugudoMga |
aDavilO nelavaiyunna doMga | toDari nIlikAsetO nuMDudoMga ||

ca|| mOsa miMtula jEyumunimuccudoMga | rAsikekkinagurxrxaMpudoMga |
vEsAla kiTu vacci veMkaTagirimIda | mUsinamutyamai mudamaMdudoMga ||