Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-350 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్
Showing posts with label [ప_అన్నమయ్య]. Show all posts
Showing posts with label [ప_అన్నమయ్య]. Show all posts

Tuesday, February 25, 2014

806.pacchigA teliyakuMTE bahumukhamai - పచ్చిగా తెలియకుంటే బహుముఖమై తోచు


Archive link : G.Balakrishnaprasad
పచ్చిగా తెలియకుంటే బహుముఖమై తోచు - అచ్చమై యిన్నియును శ్రీహరి కల్పితములే

కొందరుఁ దిట్టుదురూ కొందరు దీవింతురు - 
చందపుసంసారపు జాడలివి


కందువ రేయిఁ బగలు కాలము నడచినట్టె - అందరిలోఁగలుగు శ్రీహరికల్పితములే


కొన్నిటిపై కోపము కొన్నిటిపై వేడుక - 
వున్నతి దేహధారుల వోజలివి


పన్ని కాయ పండు దొండపంటియందె తోచినట్టు - అన్నియుఁ బుట్టింఛిన శ్రీహరికల్పితములే


కొంతచోట మనుజులు కొంతచోట దేవతలు - 
అంతా శ్రీవేంకటనాథు నాజ్ఞలివి


చెంత చప్పనయఁ దీపు చెఱకందె వుండినట్టు - కాంతుడైన శ్రీహరికల్పితములే


pacchigA teliyakuMTE bahumukhamai tOchu

achchamai yinniyunu SrIhari kalpitamulE

koMdaru@M diTTudurU koMdaru dIViMturu

chaMdapusaMsArapu jADalivi
kaMduva rEyi@M bagalu kAlamu naDachinaTTe
aMdarilO@Mgalugu SrIharikalpitamulE

konniTipai kOpamu konniTipai vEDuka

vunnati dEhadhArula vOjalivi
panni kAya paMDu doMDapaMTiyaMde tOchinaTTu
anniyu@M buTTiMChina SrIharikalpitamulE

koMtachOTa manujulu koMtachOTa dEVatalu

aMtA SrIvEMkaTanAthu nAj~nalivi
cheMta chappanaya@M dIpu che~rakaMde vuMDinaTTu
kAMtuDaina SrIharikalpitamulE

Saturday, April 02, 2011

743.pasiDicheeravADavu pAludacchitivigAna - పసిడిచీరవాడవు పాలుదచ్చితివిగాన

Audio link : S.Janaki
పల్లవి
పసిడిచీరవాడవు పాలుదచ్చితివిగాన
పసిడిబోలినది చేపట్టెను నీకరము
చరణం 1
తొలుతనే చందురుని తోడబుట్టుగనక
పొలుపు చందురు మోముపోలికైనది
కళల చింతామణి కందువ చెల్లెలుగాన
తళుకు మానికపు దంతముల బోలినది
చరణం 2
మంచి యైరావతముతుతో మగువ సైదోడుగాన
ముంచిన కరిగమనము బోలినది
పంచల బారిజాతపు భావపు సోదరిగాన
యెంచగ చిగురుబోలె నీకెపాదములు
చరణం 3
తామెర తోట్టెలలోన తగిలి తానుండుగాన
తామెరకన్నులబోలి తనరినది
యీమేర నిన్నిటా బోలి ఇన్ని లక్షణములతో
నీమేన శ్రీవేంకటేశ నెలవై నిల్చినది

pallavi
pasiDicheeravADavu pAludacchitivigAna
pasiDibOlinadi chEpaTTenu neekaramu
charaNaM 1
tolutanE chanduruni tODabuTTuganaka
polupu chaMduru mOmupOlikainadi
kaLala chintaamaNi kaMduva chellelugAna
taLuku mAnikapu daMtamula bOlinadi
charaNaM 2
maMchi yairAvatamututO maguva saidODugAna
muMchina karigamanamu bOlinadi
paMchala bArijAtapu bhAvapu sOdarigAna
yeMchaga chigurubOle neekepAdamulu
charaNaM 3
tAmera tOTTelalOna tagili tAnunDugAna
tAmerakannulabOli tanarinadi
yeemEra ninniTA bOli inni lakshaNamulatO
neemEna SreevEMkaTESa nelavai nilchinadi

Friday, December 31, 2010

733.paTTina paMtamu baluvanavE - పట్టిన పంతము బలువనవే

Audio link : Sri Srirangam Gopalaratnam
పట్టిన పంతము బలువనవే
చుట్టపువరుసలు చూచితిననవే

తానూఁజూచెను తనువూ నాటెను
కానీకానీ కద్దనవే
నానితిఁజెమటల నవ్వుల మునిగితి
పూని యిద్దరికిఁ బోదనవే

మారుమాటాడెను మనసుననిలిచెను
ఆరీ తేరీ నౌననవే
తీరవు పులకలు తెగదిది తమకము
భారము తనపై పడెననవె

కాగిట గూడెను కళలను గరగితి
దాగనేల యికఁ దగుననవే
వీగనైతి శ్రీవేంకటపతి రతి
చేగదేరె నిక జెల్లుబడనవే

paTTina paMtamu baluvanavE
chuTTapuvarusalu chUchitinanavE

tAnU@MjUchenu tanuvU nATenu
kAnIkAnI kaddanavE
nAniti@MjemaTala navvula munigiti
pUni yiddariki@M bOdanavE

mArumATADenu manasunanilichenu
ArI tErI naunanavE
tIravu pulakalu tegadidi tamakamu
bhAramu tanapai paDenanave

kAgiTa gUDenu kaLalanu garagiti
dAganEla yika@M dagunanavE
vIganaiti SrIvEMkaTapati rati
chEgadEre nika jellubaDanavE

Tuesday, December 21, 2010

730.pulakala molakala punnamatODanE kUDe - పులకల మొలకల పున్నమతోడనే కూడెAudio link : Sri Balakrishnaprasad
పులకల మొలకల పున్నమతోడనే కూడె
అలివేణి నీపతితో ఆడవే వసంతము

మాటలు తీగెలు వారె మక్కువలు చిగిరించె
మూటలకొద్దీ నవ్వులు మొగ్గలెత్తెను
వాటపుజవ్వనాలకు వసంతకాలము వచ్చె
ఆటదానవు పతితో ఆడవే వసంతము


చెమటరసములూరి సిగ్గులుపూవకపూచె
తిమురు తరితీపుల తేనెలుబ్బెను
క్రమమున తమకము గద్దియ మదనుండెక్కె
అమర నీ పతితోడ ఆడవే వసంతము

కడుగోరికాకులు కాయముకాయలు గాచె
బడినే కెమ్మోవినీ పండువందెను
ఎడలేక శ్రీవేంకటేశుడిట్టే నిన్ను గూడే
అదరి నీపతితోడీ ఆడవే వసంతము

pulakala molakala punnamatODanE kUDe
alivENi nIpatitO ADavE vasaMtamu

maaTalu tIgelu vaare makkuvalu cigiriMce
mUTalakoddI navvulu moggalettenu
vaaTapujavvanaalaku vasaMtakaalamu vacce
ATadaanavu patitO ADavE vasaMtamu

cemaTarasamulUri siggulupUvakapUce
timuru taritIpula tEnelubbenu
kramamuna tamakamu gaddiya madanuMDekke
amara nI patitODa ADavE vasaMtamu

kaDugOrikaakulu kaayamukaayalu gaace
baDinE kemmOvinI paMDuvaMdenu
eDalEka SrIvEMkaTESuDiTTE ninnu gUDE
adari nIpatitODI aaDavE vasaMtamu

Thursday, December 16, 2010

729.poMderugudunaMduvu bhOginaMduvu - పొందెఱుగుదునందువు భోగినందువు

Audio link : Sri Balakrishnaprasad

పొందెఱుగుదునందువు భోగినందువు నీ -
యందరు సతులకు నేనాకు మడిచిత్తునా

ఎవ్వతెకైనాఁ జనవిచ్చేవు మెచ్చేవు నీ -
నవ్వులకైనాను మన్ననఁ జూచేవు
అవ్వలి యివ్వలి నీ యంగనల వొద్దను
పవ్వళించి వుండగా నే పాదములొత్తుదునా

ఏపున నెక్కడికైనా నేగేవు దాగేవు నీ -
కోపాన నాతోనైనా మేకులు సేసేవు
వైపున నీవెందుండైనా వచ్చిన నేనంతలో
నోపికనప్పుడు నీ కూడిగాలు సేతునా

వేడుకలెందుఁ బారవేసేవు నీ -
వాడికచేతలెన్నైనా వన్నె వెట్టేవు
ఈడు లేని తిరువేంకటేశ కూడితివి నన్ను
వాడుచు నీతోడ నేను వాసి చూపగలనా

poMde~rugudunaMduvu bhOginaMduvu nI -
yaMdaru satulaku nEnAku maDichittunA

evvatekainA@M janavichchEvu mechchEvu nI -
navvulakainAnu mannana@M jUchEvu
avvali yivvali nI yaMganala voddanu
pavvaLiMchi vuMDagA nE pAdamulottudunA

Epuna nekkaDikainA nEgEvu dAgEvu nI -
kOpAna nAtOnainA mEkulu sEsEvu
vaipuna nIveMduMDainA vachchina nEnaMtalO
nOpikanappuDu nI kUDigAlu sEtunA

vEDukaleMdu@M bAravEsEvu nI -
vADikachEtalennainA vanne veTTEvu
IDu lEni tiruvEMkaTESa kUDitivi nannu
vADuchu nItODa nEnu vAsi chUpagalanA

Wednesday, December 01, 2010

724.polayaluka nidduralu bhOgiMca - పొలయలుక నిద్దురలు భోగించ

Audio :  Vanijayaram
పొలయలుక నిద్దురలు భోగించ దొరకొంటి
అలరవడి మేల్కొనవే అఖిలేశ్వరా

తరుణిమేనపుడే పరితాపసూర్యుడు వొడిచె
వరుస చెలికన్ను కలువలు మొగిచెను
మరుని సాయకపు తామరలు వడి వికసించె
కరుణతో మేల్కొనవే కమలేశ్వరా

కాంత నిట్టుర్పులను గాలియును అగ్నియును
వంతచెమటలవాన వరుణుండును
వింతలుగా నిన్ను సేవింతుమని యున్నారు
పంతమున మేల్కొనవే పరమేశ్వరా

ఒడికముగ జనను ఉదయరాగము వొడమె
వెడలెననదె పలుకు కోకిలరవములు
పడతికూడితివి రతిపరవశంబికనైన
కడగిమేల్కొనవే వేంకటరమణుడా

polayaluka nidduralu bhOgiMca dorakoMTi
alaravaDi mElkonavE akhilESwaraa

taruNimEnapuDE paritaapasUryuDu voDice
varusa celikannu kaluvalu mogicenu
maruni saayakapu taamaralu vaDi vikasiMce
karuNatO mElkonavE kamalESwaraa

kaaMta niTTurpulanu gaaliyunu agniyunu
vaMtacemaTalavaana varuNuMDunu
viMtalugaa ninnu sEviMtumani yunnaaru
paMtamuna mElkonavE paramESwaraa

oDikamuga jananu udayaraagamu voDame
veDalenanade paluku kOkilaravamulu
paDatikUDitivi ratiparavaSaMbikanaina
kaDagimElkonavE vEMkaTaramaNuDaa

Monday, October 04, 2010

720.pRthulahEma kaupInadhara@H - పృథులహేమ కౌపీనధరః

Audio link : Sri LataMangeshkar
పృథులహేమ కౌపీనధరః
ప్రథితవటుర్మే బలంపాతు

సూపాసక్తః శుచిస్సులభః
కోపవిదూరః కులాధికః
పాపభంజనః పరాత్పరోయం
గోపాలో మే గుణం పాతు

తరుణః ఛత్రీ దండకమండలు
ధరః పవిత్రీ దయాపరః
సురాణాం సంస్తుతి మనోహరః
స్థిరస్సుధీర్మే ధృతింపాతు

త్రివిక్రమః శ్రీతిరువేంకటగిరి
నివాసోయం నిరంతరం
ప్రవిమల మసృణ కబళప్రియో మే
దివ నిశాయాం ధియం పాతు


pRthulahEma kaupInadhara@H
prathitavaTurmE balaMpAtu

sUpAsakta@h Suchissulabha@h
kOpavidUra@h kulAdhika@h
pApabhaMjana@h parAtparOyam
gOpAlO mE guNaM pAtu

taruNa@h ChatrI daMDakamaMDalu
dhara@h pavitrI dayApara@h
surANAm saMstuti manOhara@h
sthirassudhIrmE dhRtiMpAtu

trivikrama@h SrItiruvEMkaTagiri
nivAsOyaM niraMtaram
pravimala masRNa kabaLapriyO mE
diva niSAyAM dhiyaM pAtu


Dr.Pappu Venugopalarao on this kirtana :
-----------------------------------------------------------
This is one of those fantastic Sanskrit compositions of Annamayya:
Yes it is on Vamana.
The first chranam talks of his first padam on bhumi where he is fond of ghee or food, clean and auspicious, devoid of anger, destroyer of sin , parat para ultimate to the ultimate, gopala should give us virtues.
the second charanam when his second foot occupied the heaven, young, whose has an umbrella, kamandala, sacred and one who steals hearts with his form, when his feet touched the heaven the gods started singing his praise, at that position he was sthria, stable, may he protect my intellect and grasp ( intellect needs balance).
The third feet is trivikrama who occupied the entire universe, the lord of the seven hills, who is fond of sweet food, may he protect my intellect day and night, from being faltering at times.
This is a very subtle and suggestive Sanskrit composition.
one can go on and on interpreting the nuances in this exquisite composition.
-Pappu

Saturday, January 09, 2010

669.pADarE sObanAlu paDatulArA - పాడరే సోబనాలు పడతులారా


ప|| పాడరే సోబనాలు పడతులారా | వేడుక లిద్దరిని వెలసెజూడరే ||

చ|| కొండలే పీటలుగా కూచున్నారెదురుబడి | అండనే నారసింహుడు ఆదిలక్ష్మియు |
వెండిపైడి నిండుకొన్న వేదాద్రి గరుడాద్రుల | పెండిలాడే రిద్దరును ప్రియమున చూడరే ||


చ|| భవనాశిజలముల పాయక తోడనీళ్ళాడిరి | ఇవలా నవలా తాము ఏటిదరుల |
జవళి మంచిపూవుల సరిసేసలు వెట్టుచు | తవిలి సుముహూర్తాన తప్పక చూచేరు ||

చ|| పొందుగ కనకావతి భోగవతి నదుల | సందడి వసంతముగా జల్లులాడుచు |
అందమై శ్రీవేంకటాద్రి అహోబలాన ఒక | చందమున కూడి సరసములాడేరు ||


pa|| pADarE sObanAlu paDatulArA | vEDuka liddarini velasejUDarE ||

ca|| koMDalE pITalugA kUcunnAredurubaDi | aMDanE nArasiMhuDu AdilakShmiyu |
veMDipaiDi niMDukonna vEdAdri garuDAdrula | peMDilADE riddarunu priyamuna cUDarE ||

ca|| BavanASijalamula pAyaka tODanILLADiri | ivalA navalA tAmu ETidarula |
javaLi maMcipUvula sarisEsalu veTTucu | tavili sumuhUrtAna tappaka cUcEru ||

ca|| poMduga kanakAvati BOgavati nadula | saMdaDi vasaMtamugA jallulADucu |
aMdamai SrIvEMkaTAdri ahObalAna oka | caMdamuna kUDi sarasamulADEru ||

Thursday, November 19, 2009

655.palukutEniyalanupAramiyyavE - పలుకుతేనియలనుపారమియ్యవే

Audio link : P.Suseela, G.Nageswaranayudu(?)
పలుకుతేనియలనుపారమియ్యవే
అలరువాసనల నీ అధరబింబాలకు

పుక్కిటి లేనగవు పొంగుఁబాలు చూపవే
చక్కని నీ వదనంపు చందమామకు
అక్కరొ నీవాలుగన్ను లారతిగా నెత్తవే
గక్కన నీచెక్కు తొలుకరి మెరుపులకు

కమ్మని నీమేని తావి కానుకగా నియ్యవే
వుమ్మగింత చల్లెడి నీవూరుపులకు
చిమ్ముల నీచెమటలఁ జేయవే మజ్జనము
దిమ్మరి నీమురిపెపు తీగమేనికి

పతివేంకటేశుగూడి పరవశమియ్యవే
యితవైన నీమంచి హృదయానకు
అతనినే తలచగ నానతియ్యగదవె
తతితోడ నీలోని తలపోతలకు


palukutEniyalanupAramiyyavE
alaruvAsanala nI adharabiMbAlaku

pukkiTi lEnagavu poMgu@MbAlu chUpavE
chakkani nI vadanaMpu chaMdamAmaku
akkaro nIvAlugannu lAratigA nettavE
gakkana nIchekku tolukari merupulaku

kammani nImEni tAvi kAnukagA niyyavE
vummagiMta challeDi nIvUrupulaku
chimmula nIchemaTala@M jEyavE majjanamu
dimmari nImuripepu tIgamEniki

pativEMkaTESugUDi paravaSamiyyavE
yitavaina nImaMchi hRdayAnaku
ataninE talachaga nAnatiyyagadave
tatitODa nIlOni talapOtalaku

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Dr.Jayaprabha gari Annamayya pada Parichayam , pustakam nundi , ee Kirtana vivarana.
Author email id : jayaprabha.ani@gmail.com
To get the complete book , plz contact :
Chaitanya Teja publicatons,
"Lohitha",
H.No.1-4-220/33,
Sainik Enclave, Sainikpuri,
SECUNDERABAD-500 094,
Andhrapradesh, India.
Tel: 040-2711 7167.

Monday, July 27, 2009

632.pedayaubaLapu koMDa - పెదయౌబళపు కొండ పెరిగీనిదే

Audio link : G.Anil Kumar

పెదయౌబళపు కొండ పెరిగీనిదే
వదలకకొలిచితే వరములిచ్చీని

పదివేలశిరసుల పలునరసింహము
గుదిగొన్న చేతుల గురుతైనది
ఎదుటపాదాలు కన్నులెన్నైన కలిగినది
యిది బ్రహ్మాండపుగుహ నిరవైనది

ఘనశంఖచక్రాదుల కైదువలతోనున్నది
మొనసి రాకాసి మొకములగొట్టేది
కనకపుదైత్యుని కడుపుచించినది
తనునమ్మిన ప్రహ్లాదుదాపును దండైనది

శ్రీవనిత తొడమీద జేకొని నిలిపినది
దేవతలు గొలువ గద్దెపై నున్నది
శ్రీవేంకటాద్రియందుఁజెలగి భోగించేది
భావించి చూచితేను పరబ్రహ్మమైనది


pedayaubaLapu koMDa perigInidE
vadalakakolichitE varamulichchIni

padivElaSirasula palunarasiMhamu
gudigonna chEtula gurutainadi
eduTapAdAlu kannulennaina kaliginadi
yidi brahmAMDapuguha niravainadi

ghanaSaMkhachakrAdula kaiduvalatOnunnadi
monasi rAkAsi mokamulagoTTEdi
kanakapudaityuni kaDupuchiMchinadi
tanunammina prahlAdudApunu daMDainadi

SrIvanita toDamIda jEkoni nilipinadi
dEvatalu goluva gaddepai nunnadi
SrIvEMkaTAdriyaMdu@Mjelagi bhOgiMchEdi
bhAviMchi chUchitEnu parabrahmamainadiGet this widget | Track details | eSnips Social DNA

Thursday, January 29, 2009

577.peTTanikOTimMdariki peMDlikoDuku - పెట్టనికోటిమందరికి పెండ్లికొడుకు
Audio download link : SPSailaja
పెట్టనికోటిమందరికి పెండ్లికొడుకు బొమ్మ
బెట్టె నసురులకెల్ల పెండ్లికొడుకు

పెల్లగించి భూమెత్తీ పెండ్లికొడుకు వాడె
పిల్లగోవి రాగాల పెండ్లికొడుకు
పెల్లైన యీవుల పెండ్లికొడుకు
పిల్లదీపు పెన్నుద్ది పెండ్లికొడుకు

పెంచెపు శిరసుపాగ పెండ్లికొడుకు గుం-
పించిన కోపగించీ పెండ్లికొడుకు
పెంచకప్పుడే పెరిగె పెండ్లికొడుకు వల-
పించె చక్కనిసిరి పెండ్లికొడుకు

యింటిపెరుగులదొంగ పెండ్లికొడుకు భూమి
బెంటి పోతుల( గూరిచె పెండ్లికొడుకు
గెంటులేని వేంకటగిరిమీదను వాడె
పెం(అం)ట వెట్టుకున్నవాడు పెండ్లికొడుకు


peTTanikOTimMdariki peMDlikoDuku bomma
beTTe nasurulakella peMDlikoDuku

pellagiMchi bhUmettI peMDlikoDuku vADe
pillagOvi rAgAla peMDlikoDuku
pel&laina yIvula peMDlikoDuku
pilladIpu pennuddi peMDlikoDuku

peMchepu SirasupAga peMDlikoDuku guM-
piMchina kOpagiMchI peMDlikoDuku
peMchakappuDE perige peMDlikoDuku vala-
piMche chakkanisiri peMDlikoDuku

yiMTiperuguladoMga peMDlikoDuku bhUmi
beMTi pOtula( gUriche peMDlikoDuku
geMTulEni vEMkaTagirimIdanu vADe
peM(aM)Ta veTTukunnavADu peMDlikoDuku

Sunday, December 28, 2008

557.పూవుబోణుల కొలువే పుష్పయాగము - pUvubONula koluvE pushpayAgamuclick here to download this kirtana
పూవుబోణుల కొలువే పుష్పయాగము
పూవక పూచె నీకిట్టె పుష్పయాగము

కలువరేక్ల వంటి ఘనమైన కన్నుల
పొలతుల చూపులే నూ పుష్పయాగము
తలచి తలచి నిన్ను తమమేనుల (బొడమే
పులక జొంపములె నీ పుష్పయాగము

కరకమలములను కందువగోపికలెల్లా
పొరసి నిను( జూపుటే పుష్పయాగము
సరసపు మాటలే సారెనాడి తమనవ్వు
పొరి నీపై జల్లుటే పుష్పయాగము

గాటపు కొలనిదండ కాంతలు సిగ్గున నిన్ను
బూటకానకు( దిట్టుటే పుష్పయాగము
యీటున శ్రీవేంకటేశ యిట్టె యలమేలుమంగ
పూటవూటరతులివి పుష్పయాగము


pUvubONula koluvE pushpayAgamu
pUvaka pUche nIkiTTe pushpayAgamu

kaluvarEkla vaMTi ghanamaina kannula
polatula chUpulE nU pushpayAgamu
talachi talachi ninnu tamamEnula (boDamE
pulaka joMpamule nI pushpayAgamu

karakamalamulanu kaMduvagOpikalellA
porasi ninu( jUpuTE pushpayAgamu
sarasapu mATalE sArenADi tamanavvu
pori nIpai jalluTE pushpayAgamu

gATapu kolanidaMDa kAMtalu sigguna ninnu
bUTakAnaku( diTTuTE pushpayAgamu
yITuna SrIvEMkaTESa yiTTe yalamElumaMga
pUTavUTaratulivi pushpayAgamu

Thursday, October 16, 2008

548.paripUrNu(Davu nIvu parAkunnadA - పరిపూర్ణు(డవు నీవు పరాకున్నదా

Click here to download/listen to this kirtana sung by Balakrishnaprasad


పరిపూర్ణు(డవు నీవు పరాకున్నదా నిన్ను
మరిగి వుండనిదే మావల్ల దప్పు గాకా

వినవా నీ వేమియైనా విశ్వమెల్లా వీనులే
యెనసి విన్నవించని యెడ్డతన మింతే కాక
కనవా నీ విన్నియు నీ కన్నులే యెందు చూచినా
పనితో నా భావము చూపని నేరమి గాకా

పలుకవా నీ వేమియైనా బహుశబ్దమయుడవు
అలరి పిలువని నా యవివేక మింతే కాక
నిలువవా నా ముందర నిఖిలస్వరూపడవు
తెలిసి చూడలేని సందేహ మింతే కాక

మన్నించవా నీవేమి మఱగు చొచ్చితి నంటే
పన్ని మత్తుడనై యున్న నా కర్మము గాక
యిన్నిట శ్రీవేంకటేశ యేలితివి నన్ను నిట్టె
యిన్నాళ్ళెఱుగని భాగ్యమిట్టుండె( గాకా

paripUrNu(Davu nIvu parAkunnadA ninnu
marigi vuMDanidE mAvalla dappu gAkA


vinavA nI vEmiyainA viSwamellA vInulE
yenasi vinnaviMchani yeDDatana miMtE kAka
kanavA nI vinniyu nI kannulE yeMdu chUchinA
panitO nA bhAvamu chUpani nErami gAkA


palukavA nI vEmiyainA bahuSabdamayuDavu
alari piluvani nA yavivEka miMtE kAka
niluvavA nA muMdara nikhilaswarUpaDavu
telisi chUDalEni saMdEha miMtE kAka


manniMchavA nIvEmi ma~ragu chochchiti naMTE
panni mattuDanai yunna nA karmamu gAka
yinniTa SrIvEMkaTESa yElitivi nannu niTTe
yinnALLe~rugani bhAgyamiTTuMDe( gAkA

Monday, September 22, 2008

540.pAladoMgavadda vachchi - పాలదొంగవద్ద వచ్చి పాడేరు

Click here to listen to this kirtana sung by Balakrishnaprasad in Raga :Mohana
ప పాలదొంగ వద్ద వచ్చి పాడేరు తమ-
పాలిటిదైవమని బ్రహ్మాదులు

చ రోల గట్టించుక పెద్దరోలలుగా వాపోవు
బాలునిముందర వచ్చి పాడేరు
ఆలకించి వినుమని యంబరభాగమునందు
నాలుగుదిక్కులనుండి నారదాదులు

చ నోరునిండా జొల్లుగార నూగి ధూళిమేనితో
పారేటిబిడ్డనివద్ద బాడేరు
వేరులేనివేదములు వెంటవెంట జదువుచు
జేరిచేరి యింతనంత శేషాదులు

చ ముద్దులు మోమునగార మూలలమూలలదాగె-
బద్దులబాలునువద్ద బాడేరు
అద్దివో శ్రీతిరువేంకటాద్రీశు డితడని
చద్దికి వేడికి వచ్చి సనకాదులు


pa: pAladoMga vadda vacci pADEru tama-
pAliTidaivamani brahmAdulu
ca: rOla gaTTiMcuka peddarOlalugA
vApOvu bAlunimuMdara vacci pADEru
AlakiMci vinumani yaMbaraBAgamunaMdu
nAlugudikkulanuMDi nAradAdulu
ca: nOruniMDA jollugAra nUgi dhULimEnitO

pArETibiDDanivadda bADEru
vErulEnivEdamulu veMTaveMTa jaduvucu
jEricEri yiMtanaMta SEShAdulu
ca: muddulu mOmunagAra mUlalamUlaladAge-
baddulabAlunuvadda bADEru addivO
SrItiruvEMkaTAdrISu DitaDani
caddiki vEDiki vacci sanakAdulu

Sunday, July 27, 2008

510. paramapurusha hari parama - పరమపురుష హరి పరమ పరాత్పర

Audio link : Dwaram lakshmi

పరమపురుష హరి పరమ పరాత్పర
పరరిపుభంజన పరిపూర్ణ నమో

కమలాపతి కమలనాభ కమలాసనవంద్య
కమలహితానంత కోటి ఘనసముదాయతేజా
కమలామలపత్రనేత్ర కమలవైరివర్ణగాత్ర
కమలషట్కయోగీశ్వరహృదయం తే హం నమో నమో

జలనిధిమథన జలనిధిబంధన జలధిమధ్యశయనా
జలధియంతరవిహార మచ్చకచ్చపయవతారా
జలనిధిజామాత జలనిధిశోషణ జలనిధిసప్తకగమన
జలనిధికారుణ్య నమోతేహం జలనిధిగంభీర నమోనమో

నగధర నగరిపునందిత నగచరయూథపనాథా
నగపారిజాతహర సారసపన్నగపతిరాజశయన
నగకులవిజయ శ్రీవేంకటనగనాయక భక్తవిధేయా
నగధీరా హం తే సర్వేశ్వర నారాయణ నమో నమో


paramapurusha hari parama parAtpara
pararipubhaMjana paripUrNa namO

kamalApati kamalanAbha kamalAsanavaMdya
kamalahitAnaMta kOTi ghanasamudAyatEjA
kamalAmalapatranEtra kamalavairivarNagAtra
kamalashaTkayOgISwarahRdayaM tE haM namO namO

jalanidhimathana jalanidhibaMdhana jaladhimadhyaSayanA
jaladhiyaMtaravihAra machchakachcapayavatArA
jalanidhijAmAta jalanidhiSOshaNa jalanidhisaptakagamana
jalanidhikAruNya namOtEhaM jalanidhigaMbhIra namOnamO

nagadhara nagaripunaMdita nagacharayUthapanAthA
nagapArijAtahara sArasapannagapatirAjaSayana
nagakulavijaya SrIvEMkaTanaganAyaka bhaktavidhEyA
nagadhIrA haM tE sarwESwara nArAyaNa namO namO

Thursday, March 20, 2008

441. puDami niMdari baTTeBUtamu - పుడమి నిందరి బట్టెభూతము

click here to listen to this kirtana sung by SP.Balasubrahmanayam
ప|| పుడమి నిందరి బట్టెభూతము కడు- | బొడవైన నల్లనిభూతము ||

చ|| కినిసి వోడమింగెడి భూతము | పునుకవీపు పెద్దభూతము |
కనలి కవియు చీకటిభూతము | పొనుగు సోమపుమోము భూతము ||

చ|| చేటకాళ్ళ మించినభూతము | పోటుదారల పెద్దభూతము |
గాటపుజడల బింకపుభూతము | జూటరినల్లముసుగు భూతము ||

చ|| కెలసి బిత్తలేతిరిగేటి భూతము | పొలుపుదాంట్ల పెద్దభూతము |
బలుపు వేంకటగిరిపై భూతము | పులుగుమీది మహాభూతము ||


pa|| puDami niMdari baTTeBUtamu kaDu- | boDavaina nallaniBUtamu ||

ca|| kinisi vODamiMgeDi BUtamu | punukavIpu peddaBUtamu |
kanali kaviyu cIkaTiBUtamu | ponugu sOmapumOmu BUtamu ||

ca|| cETakALLa miMcinaBUtamu | pOTudArala peddaBUtamu |
gATapujaDala biMkapuBUtamu | jUTarinallamusugu BUtamu ||

ca|| kelasi bittalEtirigETi BUtamu | polupudAMTla peddaBUtamu |
balupu vEMkaTagiripai BUtamu | pulugumIdi mahABUtamu ||

Saturday, March 15, 2008

430.paratatwaM bagu bAluDu - పరతత్వం బగు బాలుడు

Click here to listen : Balakrishnaprasad
పరతత్వం బగు బాలుడు
పరిపరివిధముల బాలుడు

చద్దులమూటలు చంకల వ్రేలెడి
ముద్దులపడుచుల మూకలతో
పెద్దరికంబున పేయల( గాచిన
బద్దులనటనల బాలుడూ

వెన్నలుదాకగ వేట్లాడుచును
సన్నపుబడుచుల సంగడిని
కన్నెలు దూరగ కలకల నవ్విన
పన్నిన మాయల బాలుడు

బచ్చన రూపుల పాయపుబడుచులు
నిచ్చలు కొలువగ నెమ్మదిని
నచ్చిన వేంకట నగమున నాడెడి
పచ్చిలపదకపు బాలుడు


paratatwaM bagu bAluDu
pariparividhamula bAluDu

chaddulamUTalu chaMkala vrEleDi
muddulapaDuchula mUkalatO
peddarikaMbuna pEyala( gAchina
baddulanaTanala bAluDU

vennaludAkaga vETlADuchunu
sannapubaDuchula saMgaDini
kannelu dUraga kalakala navvina
pannina mAyala bAluDu

bachchana rUpula pAyapubaDuchulu
nichchalu koluvaga nemmadini
nachchina vEMkaTa nagamuna nADeDi
pachchilapadakapu bAluDu

Click here to listen to this kirtana sung by Balakrishnaprasad

Monday, January 07, 2008

385.parusamu sOkaka pasiDaunA - పరుసము సోకక పసిడౌనా

Audio link Musicindiaonline: Malladi Brothers, Raga Kedaram
ప|| పరుసము సోకక పసిడౌనా | పురుషోత్తముడే బుద్ధిచ్చు గాక ||
చ|| భువి భోగములకు పుట్టిన దేహము | వివరపు మోక్షము వెదకీనా |
ఇవల సకలమును యేలేటి దేవుడు | తవిలి రక్షించుట ధర్మము గాక ||
చ| ఘనమగు సంసార కారణ జీవుడు | తన సుజ़్జానము తలచీనా |
వెనుక మునుప శ్రీ వేంకట పతియే | కనుగొని మమ్మిట గాచుట గాక ||


pa|| parusamu sOkaka pasiDaunA | puruShOttamuDE buddhiccu gAka ||
ca|| Buvi BOgamulaku puTTina dEhamu | vivarapu mOkShamu vedakInA |
ivala sakalamunu yElETi dEvuDu | tavili rakShiMcuTa dharmamu gAka ||
ca| Ganamagu saMsAra kAraNa jIvuDu | tana suj~jAnamu talacInA |
venuka munupa SrI vEMkaTa patiyE | kanugoni mammiTa gAcuTa gAka ||

Thursday, December 27, 2007

380.parama sujnAnulaku - పరమ సుజ్ఞానులకు ప్రపన్నులకు

Audio link : rAgam - tODi
పరమ సుజ్ఞానులకు ప్రపన్నులకు
మరుగురుని మీదట మనసుండవలదా

ఆకలిగొన్నవానికి అన్నముపై నుండినట్టు
యేకట వుండవలదా యీశ్వరునిపై
కాకల విటులచూపు కాంతలపై నుండినట్టు
తేకువ నుండవలదా దేవునిమీదటను

పసిబిడ్డలకు నాస పాలచంటిపై నున్నట్లు
కొసరే భక్తివలదా గోవిందునిపై
వెసదెరువరి తమి విడిదలపై నునట్టు
వసియించ వలదా శ్రీవల్లభుమీదను

వెప్పున ధనవంతుడు నిధి కాచియుందినట్టు
తప్పక శ్రీవేంకటేశు తగులవద్దా
అప్పసమైన భ్రమ ఆలజాలాలకున్నట్టు
యిప్పుడే వుండవలదా యీతని మీదనూparama suj~nAnulaku prapannulaku
maruguruni mIdaTa manasuMDavaladA

AkaligonnavAniki annamupai nuMDinaTTu
yEkaTa vuMDavaladA yISwarunipai
kAkala viTulachUpu kAMtalapai nuMDinaTTu
tEkuva nuMDavaladA dEvunimIdaTanu

pasibiDDalaku nAsa pAlachaMTipai nunnaTlu
kosarE bhaktivaladA gOviMdunipai
vesaderuvari tami viDidalapai nunaTTu
vasiyiMcha valadA SrIvallabhumIdanu

veppuna dhanavaMtuDu nidhi kAchiyuMdinaTTu
tappaka SrIvEMkaTESu tagulavaddA
appasamaina bhrama AlajAlAlakunnaTTu
yippuDE vuMDavaladA yItani mIdanU

Click here to listen to this kriti in ragam:tODi

Friday, December 07, 2007

363.piluvarE kRShNuni - పిలువరే కృష్ణుని

Click for audio : tuned by Chakrapani : sung by Anasuya Murthy :
Raga : Brindavani

పిలువరే కృష్ణుని పేరుకొని యింతటాను
పొలసి యారగించే పొద్దాయ నిపుడు

వెన్నలారగించ(బోయి వీధులలో దిరిగీనో
యెన్నరాని యమునలో యీదులాడీనో
సన్నల సాందీపనితో చదువ(గ(బోయినాడో
చిన్నవాడాకలి గొనె చెలులాల యిపుడు

మగువల కా(గిళ్ళ మఱచి నిద్దిరించీనో
సొగిసి యావుల( గాచే చోట నున్నాడో
యెగువ నుట్లకెక్కి యింతులకు( జిక్కినాడో
సగము వేడికూరలు చల్లనాయ నిపుడు

చెంది నెమలి చుంగుల సింగారించుకొనీనో
ఇందునే దేవరవలె ఇంటనున్నాడో
అందపు శ్రీవేంకటేశు( డాడివచ్చె నిదె వేడె
విందుల మాపొత్తుకు రా వేళాయ నిపుడు


piluvarE kRShNuni pErukoni yiMtaTAnu
polasi yAragiMchE poddAya nipuDu

vennalAragiMcha(bOyi vIdhulalO dirigInO
yennarAni yamunalO yIdulADInO
sannala sAMdIpanitO chaduva(ga(bOyinADO
chinnavADAkali gone chelulAla yipuDu

maguvala kA(giLLa ma~rachi niddiriMchInO
sogisi yAvula( gAchE chOTa nunnADO
yeguva nuTlakekki yiMtulaku( jikkinADO
sagamu vEDikUralu challanAya nipuDu

cheMdi nemali chuMgula siMgAriMchukonInO
iMdunE dEvaravale iMTanunnADO
aMdapu SrIvEMkaTESu( DADivachche nide vEDe
viMdula mApottuku rA vELAya nipuDu

Click here to listen to this wondeful kriti on Lord Krishna.

tune : Chakrapani
singer : Anasuya Murthy
ragam : Brundavani


Piluvarekrishnuni
Piluvarekrishnuni....
Hosted by eSnips

Another version : Balakrishnaprasad