Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Sunday, August 19, 2007

300.mAdhavunaku maMgaLaM- మాధవునకు మంగళం


Audio link :NedunuriKrishnamurthy
Archive link :
ప|| మాధవునకు మంగళం |
సాధు ప్రియునకు జయ మంగళం ||

చ|| మదన గురునకు మంగళము మా |
మతిలేలె హరికిని మంగళము |
మధురిపు హరునకు మంగళము |
చటువులుమూర్తికి మంగళము ||

చ|| మహిమాధికుణకు మంగళము |
మహామహునకు మంగళము |
మహీధవునకు మంగళము |
సహజ తేజునకు మంగళము ||

చ|| మాయారహితునికి మంగళము |
మాయింటి పతికిని మంగళము |
యీ యెడ శ్రీ వేంకటేశ్వరు దీటు |
ఛాయ శ్రీపతికి మంగళము ||pa|| mAdhavunaku maMgaLaM | sAdhu priyunaku jaya maMgaLaM ||
ca|| madana gurunaku maMgaLamu mA | matilEle harikini maMgaLamu |
madhuripu harunaku maMgaLamu | caTuvulumUrtiki maMgaLamu ||
ca|| mahimAdhikuNaku maMgaLamu | mahAmahunaku maMgaLamu |
mahIdhavunaku maMgaLamu | sahaja tEjunaku maMgaLamu ||
ca|| mAyArahituniki maMgaLamu | mAyiMTi patikini maMgaLamu |
yI yeDa SrI vEMkaTESvaru dITu | CAya SrIpatiki maMgaLamu ||

299.aMtaryAmi alasiti- అంతర్యామి అలసితి


Audio link :SPB
Audio link :NookalaChinaSatyanarayana
Audio link :Malladibrothers
Archive link :
ప|| అంతర్యామి అలసితి సొలసితి | ఇంతట నీ శరణిదె జొచ్చితిని ||
చ|| కోరిన కోర్కులు కోయని కట్లు | తీరవు నీవవి తెంచక |
భారపు బగ్గాలు పాప పుణ్యములు | నేరుపుల బోనీవు నీవు వద్దనక ||
చ|| జనుల సంగముల జక్క రోగములు | విను విడువవు నీవు విడిపించక |
వినయపు దైన్యము విడువని కర్మము | చనదది నీవిటు శాంతపరచక ||
చ|| మదిలో చింతలు మైలలు మణుగులు | వదలవు నీవవి వద్దనక |
ఎదుటనె శ్రీ వెంకటేశ్వర నీవదె | అదన గాచితివి అట్టిట్టనక ||


pa|| aMtaryAmi alasiti solasiti | iMtaTa nI SaraNide joccitini ||
ca|| kOrina kOrkulu kOyani kaTlu | tIravu nIvavi teMcaka |
BArapu baggAlu pApa puNyamulu | nErupula bOnIvu nIvu vaddanaka ||
ca|| janula saMgamula jakka rOgamulu | vinu viDuvavu nIvu viDipiMcaka |
vinayapu dainyamu viDuvani karmamu | canadadi nIviTu SAMtaparacaka ||
ca|| madilO ciMtalu mailalu maNugulu | vadalavu nIvavi vaddanaka |
eduTane SrI veMkaTESvara nIvade | adana gAcitivi aTTiTTanaka ||Malladi brothers

298.SOBanamE SOBanamE- శోభనమే శోభనమే


Audio link :PSuseela
Archive link :
ప|| శోభనమే శోభనమే వై- | భవముల పావన మూర్తికి ||
చ|| అరుదుగ మును నరకాసురుడు | సిరులతో జెరలు దెచ్చిన సతుల |
పరువపు వయసుల బదారు వేలను | సొరిది బెండ్లాడిన సుముఖునికి ||
చ|| చెందిన వేడుక శిశుపాలుడు | అంది పెండ్లాడగ నవగళించి |
విందువలెనె తా విచ్చేసి రుకుమిణి | సందడి బెండ్లాడిన సరసునుకి ||
చ|| దేవదానవుల ధీరతను | దావతిపడి వార్థి దరుపగను |
శ్రీ వనితామణి జెలగి పెండ్లాడిన | శ్రీ వేంకటగిరి శ్రీనిధికి ||


pa|| SOBanamE SOBanamE vai- | Bavamula pAvana mUrtiki ||
ca|| aruduga munu narakAsuruDu | sirulatO jeralu deccina satula |
paruvapu vayasula badAru vElanu | soridi beMDlADina sumuKuniki ||
ca|| ceMdina vEDuka SiSupAluDu | aMdi peMDlADaga navagaLiMci |
viMduvalene tA viccEsi rukumiNi | saMdaDi beMDlADina sarasunuki ||
ca|| dEvadAnavula dhIratanu | dAvatipaDi vArthi darupaganu |
SrI vanitAmaNi jelagi peMDlADina | SrI vEMkaTagiri SrInidhiki ||

Saturday, August 18, 2007

297.sakala saMgrahamu- సకల సంగ్రహము


Audio link :PRanganath
Archive link :
ప|| సకల సంగ్రహము సకల సంచయము |
అకృతసుకృత మిది హరినామం ||

చ|| సకలవేదశాస్త్రములసార మిది|
సకలమంత్రరాజంబు నిది|
సకలపురాణ రసములమధుర మిది|
అకుటిలపావనం హరినామం ||చ|| సకలతత్త్వ సంశయఖండన మిది |
సకలకర్మ నిశ్చయము నిది |
సకలవిధి రహస్యప్రధాన మిది |
అకారణహితం హరినామం ||

చ|| సకలదేవతా స్వామిప్రియం బిది |
సకలలోక రక్షణము నిది |
ప్రకటం వేంకటపతి నామాంకిత- |
మకించనధనం హరినామం ||pa|| sakala saMgrahamu sakala saMcayamu |
akRtasukRta midi harinAmaM ||
ca|| sakalavEdaSAstramulasAra midi |
sakalamaMtrarAjaMbu nidi |
sakalapurANa rasamulamadhura midi |
akuTilapAvanaM harinAmaM ||
ca|| sakalatattva saMSayaKaMDana midi |
sakalakarma niScayamu nidi |
sakalavidhi rahasyapradhAna midi |
akAraNahitaM harinAmaM ||
ca|| sakaladEvatA svAmipriyaM bidi |
sakalalOka rakShaNamu nidi |
prakaTaM vEMkaTapati nAmAMkita- |
makiMcanadhanaM harinAmaM ||

Friday, August 17, 2007

296.eMta cadivina nEmi vinina-ఎంత చదివిన నేమి వినిన


Audio link :
Archive link :
ప|| ఎంత చదివిన నేమి వినిన తన | చింత యేల మాను సిరులేల కలుగు ||
చ|| ఇతర దూషణములు ఎడసిన గాక | అతి కాముకుడు గాని యప్పుడు గాక |
మతి చంచలము కొంత మానిన గాక |గతి యేల కలుగు దుర్గతులేల మాను ||
చ|| పర ధనముల యాస బాసిన గాక | అరిది నిందలు లేని యప్పుడు గాక |
విరస వర్తనము విడచిన గాక | పర మేల కలుగు నాపద లేల మాను ||
చ|| వేంకటపతి నాత్మ వెదికిన గాక | కింక మనసున తొలగిన గాక |
బొంకు మాటలెడసి పోయిన గాక | శంక యేల మాను జయమేల కలుగు ||


pa|| eMta cadivina nEmi vinina tana | ciMta yEla mAnu sirulEla kalugu ||
ca|| itara dUShaNamulu eDasina gAka | ati kAmukuDu gAni yappuDu gAka |
mati caMcalamu koMta mAnina gAka |gati yEla kalugu durgatulEla mAnu ||
ca|| para dhanamula yAsa bAsina gAka | aridi niMdalu lEni yappuDu gAka |
virasa vartanamu viDacina gAka | para mEla kalugu nApada lEla mAnu ||
ca|| vEMkaTapati nAtma vedikina gAka | kiMka manasuna tolagina gAka |
boMku mATaleDasi pOyina gAka | SaMka yEla mAnu jayamEla kalugu ||

295.chakramA haricakramA- చక్రమా హరిచక్రమా


Audio link :GBKP
Archive link :
Raga : Nata, composer : G.Balakrishnaprasad
ప|| చక్రమా హరిచక్రమా | వక్రమైనదనుజుల వక్కలించవో ||
చ|| చుట్టిచుట్టి పాతాళముచొచ్చి హిరణ్యాక్షుని | చట్టలు చీరిన వోచక్రమా |
పట్టిన శ్రీహరిచేత బాయక యీజగములు | వొట్టుకొని కావగదవో వోచక్రమా ||
చ|| పానుకొని దనుజులబలుకిరీటమణుల | సానలదీరిన వోచక్రమా |
నానాజీవముల ప్రాణములుగాచి ధర్మ- | మూని నిలుపగదవో వోచక్రమా ||
చ|| వెరచి బ్రహ్మాదులు వేదమంత్రములని- | పురట్లు గొనియాడే రోచక్రమా |
అరిమురి దిరువేంకటాద్రీశు వీథుల | వొరవుల మెరయుదువో వోచక్రమా ||

pa|| cakramA haricakramA | vakramainadanujula vakkaliMcavO ||
ca|| cuTTicuTTi pAtALamucocci hiraNyAkShuni | caTTalu cIrina vOcakramA |
paTTina SrIharicEta bAyaka yIjagamulu | voTTukoni kAvagadavO vOcakramA ||
ca|| pAnukoni danujulabalukirITamaNula | sAnaladIrina vOcakramA |
nAnAjIvamula prANamulugAci dharma- | mUni nilupagadavO vOcakramA ||
ca|| veraci brahmAdulu vEdamaMtramulani- | puraTlu goniyADE rOcakramA |
arimuri diruvEMkaTAdrISu vIthula | voravula merayuduvO vOcakramA ||

294. idigAka sauBAgyamidigAka- ఇదిగాక సౌభాగ్యమిదిగాక


Audio link :GBKP
Audio link :MuraliKrishna
Audio link :
Archive link :

ప|| ఇదిగాక సౌభాగ్యమిదిగాక తపము మరి | యిదిగాక వైభవం బికనొకటి కలదా ||
చ|| అతివ జన్మము సఫలమై పరమ యోగివలె | నితర మోహాపేక్షలిన్నియును విడచె
సతి కోరికలు మహాశాంతమై యిదెచూడ | సతత విజ్ఞాన వాసన వోలె నుండె ||
చ|| తరుణి హౄదయము కౄతార్థతబొంది విభుమీది | పరవశానంద సంపదకు నిరవాయి
సరసిజాసన మనోజయమంది యింతలో | సరి లేక మనసు నిశ్చల భావమాయ ||
చ|| శ్రీవేంకటేశ్వరుని జింతించి పరతత్త్వ | భావంబు నిజము గాబట్టి జెలియాత్మ |
దేవోత్తముని కౄపాధీనురాలై యిపుడు | లావణ్యవతికి నుల్లంబు తిరుమాయ ||


pa|| idigAka sauBAgyamidigAka tapamu mari | yidigAka vaiBavaM bikanokaTi kaladA ||
ca|| ativa janmamu saPalamai parama yOgivale | nitara mOhApEkShalinniyunu viDace
sati kOrikalu mahASAMtamai yidecUDa | satata vij~nAna vAsana vOle nuMDe ||
ca|| taruNi hRudayamu kRutArthataboMdi viBumIdi | paravaSAnaMda saMpadaku niravAyi
sarasijAsana manOjayamaMdi yiMtalO | sari lEka manasu niScala BAvamAya ||
ca|| SrIvEMkaTESvaruni jiMtiMci paratattva | BAvaMbu nijamu gAbaTTi jeliyAtma |
dEvOttamuni kRupAdhInurAlai yipuDu | lAvaNyavatiki nullaMbu tirumAya ||అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మ, శృంగార రీతులలో సంకీర్తనలు రచించాడు. రాశిలో శృంగార సంకీర్తనలు ఆధ్యాత్మ సంకీర్తనలకు మూడు రెట్లు ఎక్కువ. మధురభక్తి సంప్రదాయంలో ఆత్మార్ధంతో వ్రాసుకున్న ఈ శృంగార సంకీర్తనల పరమార్ధం ఆధ్యాత్మ తత్త్వమే! ఆధ్యాత్మ పద్ధతిలో ఒక యోగి లేక ముని లేక ఋషి నిరంతర భగవత్ చింతనలో ఏకాగ్రమైన చిత్తంతో భగవంతుణ్ణీ ఆరాధిస్తాడు. చివరకు తపస్సు సిద్ధించి వరుసగా భగవత్ సాలోక్యము, సాయుజ్యము, సామీప్యము, సారూప్యాన్ని పొందుతాడు. (స్థూలంగా భగవంతునిలో ఐక్యమవుతాడు) అలాగే శృంగార సంకీర్తనలో పేర్కొనబడిన నాయిక నిరంతరం అంతరంగ తలపుల తరంగాలలో భగవంతుని నిలుపుకొని తన కోరికల కుసుమములను ఆ భగవంతునికి సమర్పించి, ఆ విధముగా కోరికలు లేని స్థితికి చేరుకుని, నిశ్చల భావంతో పరతత్త్వాన్ని చింతించి చివరకు ఆ భగవంతునిలో ఐక్యమవుతుంది. ఇదీ మధురభక్తి శృంగారం లోని అంతరార్దం. ఈ పాటలోని నిగూఢార్ధం! నిత్యానిత్యవస్తు వివేకః’ ‘ఇహముత్ర ఫల భోగవిరాగః’, ‘శమదమాది సాధన సంపత్తిః’, ‘ముముక్షుత్వం’ అను నాలుగు వేదాంత సోపానాలు అధిరోహించిన ఈ పాటలోని నాయిక గూర్చి పూర్తిగా తెలుసుకొదలచినవారు ‘తాళ్ళపాక పద సాహిత్యం’ (తి.తి.దే. ప్రచురణ) లోని 5వ సంపుటం పీఠికలో కీ.శే. గౌరిపెద్ది రామసుబ్బశర్మ గారు వ్రాసిన విపుల వ్యాఖ్యానాన్ని చదువగలరు.

ఆపేక్ష = కోరిక;
ఉల్లంబు = మనస్సు
తిరము + ఆయ = తిరమాయ = నిశ్చలస్థితికి చేరుకున్నది


Wednesday, August 15, 2007

293.navanItacOra namOnamO- నవనీతచోర నమోనమో


Audio link :DPasupathi
Audio link :PriyaSisters
Archive link :
ప నవనీతచోర నమోనమో నవమహిమార్ణవ నమోనమో
చ హరినారాయణ కేశవాచ్యుతకౄష్ణ నరసింహ వామన నమోనమో
మురహర పద్మనాభ ముకుంద గోవింద నరనారాయణ నమోనమో
చ నిగమగోచర విష్ణు నీరజాక్ష వాసుదేవ నగధర నందగోప నమోనమో
త్రిగుణాతీతదేవ త్రివిక్రమ ద్వారక నగరాధినాయక నమోనమో
చ వైకుంఠ రుక్మిణీ వల్లభ చక్రధర నాకేశవందిత నమోనమో
శ్రీకర గుణనిధి శ్రీవేంకటేశ్వర నాకజననుత నమోనమో


pa navanItacOra namOnamO navamahimArNava namOnamO
ca harinArAyaNa kESavAcyutakRuShNa narasiMha vAmana namOnamO
murahara padmanABa mukuMda gOviMda naranArAyaNa namOnamO
ca nigamagOcara viShNu nIrajAkSha vAsudEva nagadhara naMdagOpa namOnamO
triguNAtItadEva trivikrama dvAraka nagarAdhinAyaka namOnamO
ca vaikuMTha rukmiNI vallaBa cakradhara nAkESavaMdita namOnamO
SrIkara guNanidhi SrIvEMkaTESvara nAkajananuta namOnamO

priya sisters :

292.vennavaTTuka nEyi- వెన్నవట్టుక నేయి


Audio link :
Archive link :
ప|| వెన్నవట్టుక నేయి వెదకనేలా మరియు- | నెన్నివలసినను దమయేలేటివి కావా ||
చ|| తలపునకు విష్ణుచింతన నిమిషమాత్రంబు | కలుగుటే కలుగవలెగాక |
వలపైనభోగములు వైభవంబులు మరియు | కలవెల్ల తమయెదుట గలిగినవె కావా ||
చ|| పదిలముగ హరినామపఠన మంత్రము నోరు | కదియుటే కలుగవలెగాక |
తుదిలేనిసంపదలు తొలగనిముదంబులును | కదలకెప్పుడు దమకు గలిగినవె కావా ||
చ|| యించుకైనను వేంకటేశుగిరిశిఖరంబు | కాంచుటే కలుగవలెగాక |
అచింతంబైన నిత్యానందపదవులును | మించి తమయెదుట బ్రభవించినవె కావా ||


pa|| vennavaTTuka nEyi vedakanElA mariyu- | nennivalasinanu damayElETivi kAvA ||
ca|| talapunaku viShNuciMtana nimiShamAtraMbu | kaluguTE kalugavalegAka |
valapainaBOgamulu vaiBavaMbulu mariyu | kalavella tamayeduTa galiginave kAvA ||
ca|| padilamuga harinAmapaThana maMtramu nOru | kadiyuTE kalugavalegAka |
tudilEnisaMpadalu tolaganimudaMbulunu | kadalakeppuDu damaku galiginave kAvA ||
ca|| yiMcukainanu vEMkaTESugiriSiKaraMbu | kAMcuTE kalugavalegAka |
aciMtaMbaina nityAnaMdapadavulunu | miMci tamayeduTa braBaviMcinave kAvA ||

291.gaDDapAra miMgitE -గడ్డపార మింగితే నాకలి దీరీనా


Audio link :Shobharaju
Archive link :
ప|| గడ్డపార మింగితే నాకలి దీరీనా యీ- | వొడ్డినభవము దన్నువొడ కమ్ముగాక ||

చ|| చించుక మిన్నులబారే చింకలను బండిగట్టి | వంచుకొనేమన్న నవి వసమయ్యీనా |
యెంచరాని యింద్రియము లెవ్వరికి నేల చిక్కు | పొంచి పొంచి వలపుల బొండబెట్టుగాక ||

చ|| మంటమండేయగ్గి దెచ్చి మసిపాత మూటగట్టి | యింటిలోపల దాచుకొన్న నితవయ్యీనా ||
దంటమమకార మిట్టే తన్నునేల సాగనిచ్చు | బంటుజేసి ఆసలనే పారదోసుగాక ||

చ|| పట్టరాని విషములపాము దెచ్చి తలకింద | బెట్టుకొన్నా నది మందపిలి వుండీనా |
వెట్టసంసారమిది వేంకటేశు గొలువని- | వట్టిమనుజుల పెడవాడ బెట్టుగాక ||


pa|| gaDDapAra miMgitE nAkali dIrInA yI- | voDDinaBavamu dannuvoDa kammugAka ||

ca|| ciMcuka minnulabArE ciMkalanu baMDigaTTi | vaMcukonEmanna navi vasamayyInA |
yeMcarAni yiMdriyamu levvariki nEla cikku | poMci poMci valapula boMDabeTTugAka ||

ca|| maMTamaMDEyaggi decci masipAta mUTagaTTi | yiMTilOpala dAcukonna nitavayyInA ||
daMTamamakAra miTTE tannunEla sAganiccu | baMTujEsi AsalanE pAradOsugAka ||

ca|| paTTarAni viShamulapAmu decci talakiMda | beTTukonnA nadi maMdapili vuMDInA |
veTTasaMsAramidi vEMkaTESu goluvani- | vaTTimanujula peDavADa beTTugAka ||

290.nagu mogamu tODi vO - నగు మొగము తోడి వో నరకేసరి


Audio link :MBalaMuraliKrishna
Archive link :

ప|| నగు మొగము తోడి వో నరకేసరి | నగ రూప గరుడాద్రి నరకేసరి ||
చ|| అమిత దానవ హరణ ఆదినరకేసరి | అమిత బ్రహ్మాది సుర నరకేసరి |
కమలాగ్ర వామాంక కనక నరకేసరి | నమో నమో పరమేశ నరకేసరి
చ|| రవిచంద్ర శిఖ నేత్ర రౌద్ర నర కేసరి | నవ నారసింహ నమో నర కేసరి
భవనాశినీ తీర భవ్య నర కేసరి | నవరసాలంకార నర కేసరి ||
చ|| శరణాగత త్రాణ సౌమ్య నరకేసరి | నరక మోచన నామ నరకేసరి |
హరి నమో శ్రీ వేంకటాద్రి నరకేసరి | నరసింహ జయ జయతు నరకేసరి ||


pa|| nagu mogamu tODi vO narakEsari | naga rUpa garuDAdri narakEsari ||
ca|| amita dAnava haraNa AdinarakEsari | amita brahmAdi sura narakEsari |
kamalAgra vAmAMka kanaka narakEsari | namO namO paramESa narakEsari
ca|| ravicaMdra SiKa nEtra raudra nara kEsari | nava nArasiMha namO nara kEsari
BavanASinI tIra Bavya nara kEsari | navarasAlaMkAra nara kEsari ||
ca|| SaraNAgata trANa saumya narakEsari | naraka mOcana nAma narakEsari |
hari namO SrI vEMkaTAdri narakEsari | narasiMha jaya jayatu narakEsari ||

289.ItaDu tArakabrahma-ఈతడు తారకబ్రహ్మ


Audio link :GBKP
Archive link :
ఈతడు తారకబ్రహ్మ మితడు మాదేవుడు
కౌతుకాన చెప్పే వినగదరే వో జనులు ||

రాముడు యిందీవరశ్యాముడు నానాసార్వ-
భౌముడు షోడశకళాసోముడు
దోమటి రాక్షసులను తుత్తుమురు సేసినాడు
కామిత ఫలము లిచ్చి కాచినాడు సురల ||

పూర్ణుడు నీలమేఘవర్ణుడు దానమున వి-
స్తీర్ణుడు వాహన సుపర్ణుడు
ఆర్ణవము దాటి రావణాదుల గెలిచినాడు
నిర్ణయించి చెప్పరాదు నేడీతని మహిమ ||

వరుడు సీతకు పరాత్పరుడు కోదండ దీక్షా
గురుడు దివ్యామోఘశరుడితడు
నిరతి శ్రీవేంకటాద్రి నెలవై యుండేటివాడు
సరి భరత లక్ష్మణ శత్రుఘ్న సహితుడు ||


ItaDu tArakabrahma mitaDu mAdEvuDu
kautukAna cheppE vinagadarE vO janulu ||

rAmuDu yiMdIvaraSyAmuDu nAnAsArwa-
bhaumuDu shODaSakaLAsOmuDu
dOmaTi rAkshasulanu tuttumuru sEsinADu
kAmita phalamu lichchi kAchinADu surala ||

pUrNuDu nIlamEghavarNuDu dAnamuna vi-
stIrNuDu vAhana suparNuDu
ArNavamu dATi rAvaNAdula gelichinADu
nirNayiMchi chepparAdu nEDItani mahima ||

varuDu sItaku parAtparuDu kOdaMDa dIkshA
guruDu divyAmOghaSaruDitaDu
nirati SrIvEMkaTAdri nelavai yuMDETivADu
sari bharata lakshmaNa Satrughna sahituDu ||

288.manasija samudra-మనసిజ సముద్ర


Audio link :GBKP
Archive link :
మనసిజ సముద్ర | మధనమిదే ||
కనుగొను మింతట |కాంతుడ నీవు ||

సతి చింతామతి |జలనిధి తరువగ
అతిగరళపు విర |హము వొడమే ||
తతి నా పిమ్మట |తమకపు కోర్కులు
లతల కల్పకపు |లాకలు వొడమె||

పొలతి కూటములు |పొంగులు పొంగగ
పులకల తారలు |పోడమె నవి
ఫలమై సాత్విక |భావపు చంద్రుడు
నిలువుగ పొడమగ |నేరుపు లలరె ||

సుదతి తానె నీ | చొక్కపు కౌగిట
నదుమన నిందిర |యై పొడమె ||
కదిసిన శ్రీవేం |కటపతి నీదెస
అధరామృతమ |య్యతివకు పొడమె ||manasija samudra | madhanamidE ||
kanugonu miMtaTa |kAMtuDa nIvu ||

sati chiMtAmati |jalanidhi taruvaga
atigaraLapu vira |hamu voDamE ||
tati nA pimmaTa |tamakapu kOrkulu
latala kalpakapu |lAkalu voDame||

polati kUTamulu |poMgulu poMgaga
pulakala tAralu |pODame navi
phalamai sAtvika |bhAvapu chaMdruDu
niluvuga poDamaga |nErupu lalare ||

sudati tAne nI | chokkapu kaugiTa
nadumana niMdira |yai poDame ||
kadisina SrIvEM |kaTapati nIdesa
adharAmRtama |yyativaku poDame ||

Tuesday, August 14, 2007

287.tanakEDa caduvulu-తనకేడ చదువులు తనకేడ శాస్త్రాలు


Audio link :
Archive link :
ప|| తనకేడ చదువులు తనకేడ శాస్త్రాలు | మనసు చంచల బుద్ధి మానీనా
చ|| జడ్డు మానవుడు చదువ జదువు నాస | వడ్డివారుగాక వదలీనా |
గుడ్డికుక్క సంతకుబోయి తిరిగిన | దుడ్డు పెట్లే కాక దొరకేనా ||
చ|| దేవదూషకుడై తిరిగేటి వానికి | దేవతాంతరము తెలిసీనా |
శ్రీవేంకటేశ్వరు సేవాపరుడుగాక | పావనమతియై పరగీనా ||


pa|| tanakEDa caduvulu tanakEDa SAstrAlu | manasu caMcala buddhi mAnInA
ca|| jaDDu mAnavuDu caduva jaduvu nAsa | vaDDivArugAka vadalInA |
guDDikukka saMtakubOyi tirigina | duDDu peTlE kAka dorakEnA ||
ca|| dEvadUShakuDai tirigETi vAniki | dEvatAMtaramu telisInA |
SrIvEMkaTESvaru sEvAparuDugAka | pAvanamatiyai paragInA ||

286.jayajaya nRsiMha sarvESa- జయజయ నృసింహ సర్వేశ


Audio link :GBKP
Archive link :

ప|| జయజయ నృసింహ సర్వేశ | భయహర వీర ప్రహ్లాద వరద ||
చ|| మిహిర శశినయన మృగనర వేష | బహి రంతస్థల పరిపూర్ణ |
అహి నాయక సింహాసన రాజిత | బహుళ గుణ గణ ప్రహ్లాద వరద ||
చ|| చటుల పరాక్రమ సమఘన విరహిత | నిటుల నేత్ర మౌని ప్రణుత |
కుటిల దైత్య తతి కుక్షి విదారణ | పటు వజ్రనఖ ప్రహ్లాద వరద ||
చ|| శ్రీ వనితా సంశ్రిత వామాంక | భావజ కోటి ప్రతిమాన |
శ్రీ వేంకటగిరి శిఖర నివాస | పావన చరిత ప్రహ్లాద వరద ||


pa|| jayajaya nRsiMha sarvESa | Bayahara vIra prahlAda varada ||
ca|| mihira SaSinayana mRganara vESha | bahi raMtasthala paripUrNa |
ahi nAyaka siMhAsana rAjita | bahuLa guNa gaNa prahlAda varada ||
ca|| caTula parAkrama samaGana virahita | niTula nEtra mauni praNuta |
kuTila daitya tati kukShi vidAraNa | paTu vajranaKa prahlAda varada ||
ca|| SrI vanitA saMSrita vAmAMka | BAvaja kOTi pratimAna |
SrI vEMkaTagiri SiKara nivAsa | pAvana carita prahlAda varada ||

285.namita dEvaM BajE- నమిత దేవం భజే నారసింహం


Audio link :TPChakrapani
Audio link :GBKP
Audio link :
Archive link :

ప|| నమిత దేవం భజే నారసింహం | సుముఖ కరుణేక్షణం సులభ నరసింహం ||
చ|| విజయ నరసింహం వీర నరసింహం | భుజబల పరాక్రమ స్ఫుట నరసింహం |
రజని చర విదళన విరాజిత నృసింహం | సుజన రక్షక మహాశూర నరసింహం ||
చ|| దారుణ నరసింహం ప్రతాప నరసింహం | చారు కల్యాణ నిశ్చల నృసింహం |
ధీర చిత్తావాస దివ్య నరసింహం | సార యోగానంద చతుర నరసింహం ||
చ|| విమల నరసింహం విక్రమ నౄసింహం | కమనీయ గుణగణాకర నృసింహం |
అమిత సుశ్రీ వేంకటాద్రి నరసింహం | రమణీయ భూషాభిరామ నరసింహం ||
pa|| namita dEvaM BajE nArasiMhaM | sumuKa karuNEkShaNaM sulaBa narasiMhaM ||
ca|| vijaya narasiMhaM vIra narasiMhaM | Bujabala parAkrama sPuTa narasiMhaM |
rajani cara vidaLana virAjita nRsiMhaM | sujana rakShaka mahASUra narasiMhaM ||
ca|| dAruNa narasiMhaM pratApa narasiMhaM | cAru kalyANa niScala nRsiMhaM |
dhIra cittAvAsa divya narasiMhaM | sAra yOgAnaMda catura narasiMhaM ||
ca|| vimala narasiMhaM vikrama nRusiMhaM | kamanIya guNagaNAkara nRsiMhaM |
amita suSrI vEMkaTAdri narasiMhaM | ramaNIya BUShABirAma narasiMhaM ||

Monday, August 13, 2007

284.raMga raMga raMgapati -రంగ రంగ రంగపతి రంగనాథ


Audio link :SPSailaja
Archive link :

రంగ రంగ రంగపతి రంగనాథ, నీ
సింగారాలే తఱవాయ శ్రీరంగనాథ

పట్టపగలే మాతో పలచగా నవ్వేవు
వొట్టులేల పెట్టుకొనే వో రంగనాథ
వట్టిమాకు లిగిరించు వడి నీ మాటలు వింటే
ఱట్టడి వీమేర మీఱకు రంగనాథ

చేతులు చాచేవు నీవు చేరి నా చన్నులమీద
రాతిరి మాయింటికి రా రంగనాథ
యీతల నీ నవ్వులకే యిక్కువలు గరగితి
బూతులు తిట్టాకుమీ పోపో రంగనాథ

కావేరిరంగమున కాంతపై పాదాలు చాచి
రావు పోవు యెక్కడికోయి రంగనాథ
శ్రీవేంకటాద్రిమీద చేరి నన్నుకూడితివి
యేవలచూచిన నీవే యిటు రంగనాథ


raMga raMga raMgapati raMganAtha, nI
siMgArAlE ta~ravAya SrIraMganAtha

paTTapagalE mAtO palachagA navvEvu
voTTulEla peTTukonE vO raMganAtha
vaTTimAku ligiriMchu vaDi nI mATalu viMTE
~raTTaDi vImEra mI~raku raMganAtha

chEtulu chAchEvu nIvu chEri nA channulamIda
rAtiri mAyiMTiki rA raMganAtha
yItala nI navvulakE yikkuvalu garagiti
bUtulu tiTTAkumI pOpO raMganAtha

kAvEriraMgamuna kAMtapai pAdAlu chAchi
rAvu pOvu yekkaDikOyi raMganAtha
SrIvEMkaTAdrimIda chEri nannukUDitivi
yEvalachUchina nIvE yiTu raMganAtha

283.chinni SiSuvu chinni SiSuvu-చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు


Audio link :GBKP
Audio link :
Archive link :
Raga : MisraVakulabharanam , composer : G.Balakrishnaprasad
చిన్ని శిశువు చిన్ని శిశువు
ఎన్నడు చూడమమ్మ ఇటువంటి శిశువు ||

తోయంపు కురులతోడ తూగేటిశిరసు, చింత
కాయలవంటి జడల గములతోడ
మ్రోయుచున్న కనకపు మువ్వల పాదాలతోడ
పాయక యశోద వెంట పారాడు శిశువు ||

ముద్దుల వ్రేళ్ళాతోడా మొరవంక యుంగరాల
నిద్దపు చేతుల పైడి బొద్దుల తోడ
అద్దపు చెక్కుల తోడ అప్పలప్పలనినంత
గద్దించి యశోదమేను కౌగిలించు శిశువు ||

బలుపైన పొట్ట మీది పాల చారలతోడ
నులివేడి వెన్నతిన్న నోరితోడ
చెలగి నేడిదే వచ్చి శ్రీవేంకటాద్రిపై
నిలిచి లోకములెల్ల నిలిపిన శిశువు ||


chinni SiSuvu chinni SiSuvu
ennaDu chUDamamma iTuvaMTi SiSuvu ||

tOyaMpu kurulatODa tUgETiSirasu, chiMta
kAyalavaMTi jaDala gamulatODa
mrOyuchunna kanakapu muvvala pAdAlatODa
pAyaka yaSOda veMTa pArADu SiSuvu ||

muddula vrELLAtODA moravaMka yuMgarAla
niddapu chEtula paiDi boddula tODa
addapu chekkula tODa appalappalaninaMta
gaddiMchi yaSOdamEnu kaugiliMchu SiSuvu ||

balupaina poTTa mIdi pAla chAralatODa
nulivEDi vennatinna nOritODa
chelagi nEDidE vachchi SrIvEMkaTAdripai
nilichi lOkamulella nilipina SiSuvu ||

another version : P.Suseela from album : krisham vande jagadgurum

Video with lyrics

282.SrIhari nityaSEshagirISa-శ్రీహరి నిత్యశేషగిరీశ


Audio link :GBKP
Audio link :Parupallibros
Archive link :
శ్రీహరి నిత్యశేషగిరీశ
మోహనాకార ముకుంద నమో ||

దేవకీ సుత దేవ వామన
గోవిందా గోప గోపీనాథా
గోవర్ధనధర గోకులపాలక
దేవేశాధిక తే నమో నమో ||

సామాజావన శార్ణపాణి
వామనా కృష్ణ వాసుదేవ
రామనామ నారాయణ విష్ణో
దామోదర శ్రీధర నమో నమో ||

పురుషోత్తమ పుండరీకాక్ష
గరుడధ్వజ కరుణానిధి
చిరంతన అచ్యుత శ్రీవేంకటేశ్వర
నరమృగ తే నమో నమో ||
SrIhari nityaSEshagirISa
mOhanAkAra mukuMda namO ||

dEvakI suta dEva vAmana
gOviMdA gOpa gOpInAthA
gOvardhanadhara gOkulapAlaka
dEvESAdhika tE namO namO ||

sAmaajAvana SArNapANi
vAmanA kRshNa vAsudEva
rAmanAma nArAyaNa vishNO
dAmOdara SrIdhara namO namO ||

purushOttama puMDarIkAksha
garuDadhwaja karuNAnidhi
chiraMtana achyuta SrIvEMkaTESwara
naramRga tE namO namO ||

Saturday, August 11, 2007

281.nIVudEvuDavu - నీవుదేవుడవు


Audio link :NCSridevi
Archive link :
నీవుదేవుడవు | నేనొకజీవుడ
ఈవిధి నిద్దరి | కెంత అంతరువు ||

పొడమిన జగములు | పుట్టెడి జగములు
గుడిగొనె మీరోమ | కూపములు
యెడయక నీరూప | మేమని ధ్యానింతు
అడరి మీవాడ | ననుటే గాక ||

మునుపతి బ్రహ్మలు | ముందరి బ్రహ్మలు
మొనసి మీ నాభిని | మొలచేరు
ఘనుడవు నిన్నే | గతి నే దెలిసెద
అనువుగ మిముశర | ణనుటే గాక ||

సహజానందము | సంసారానందము
ఇహము పరముగా | నిచ్చేవు
అహిపతి శ్రీవేంక | టాధిప నీ కృప
మహిలో సేవించి | మనుటే గాక ||

nIVudEvuDavu | nEnokajIvuDa
Ividhi niddari | keMta aMtaruvu ||

poDamina jagamulu | puTTeDi jagamulu
guDigone mIrOma | kUpamulu
yeDayaka nIrUpa | mEmani dhyAniMtu
aDari mIvADa | nanuTE gAka ||

munupati brahmalu | muMdari brahmalu
monasi mI nAbhini | molachEru
ghanuDavu ninnE | gati nE deliseda
anuvuga mimuSara | NanuTE gAka ||

sahajAnaMdamu | saMsArAnaMdamu
ihamu paramugA | nichchEvu
ahipati SrIvEMka | TAdhipa nI kRpa
mahilO sEviMchi | manuTE gAka ||

Friday, August 10, 2007

280.tolliyunu marrAku toTTelane- తొల్లియును మఱ్ఱాకు


Audio link : MSSubbalakshmi
Archive link :
Audio link : MSSubbalakshmi
Archive link :
ప|| తొల్లియును మఱ్ఱాకు తొట్టెలనె యూగెగన | చెల్లుబడి నూగీని శ్రీరంగశిశువు ||
చ|| కలికి కావేరి తరగల బాహులతలనే | తలగ కిటు రంగ మధ్యపు తొట్టెలను |
పలుమారు దనునూచి పాడగా నూగీని | చిలుపాల సెలవితో శ్రీరంగశిశువు ||
చ|| అదివో కమలజుని తిరువారాధనం బనగ | అదన గమలభవాండమను తొట్టెలను |
ఉదధులు తరంగముల నూచగా నూగీని | చెదరని సిరులతోడ శ్రీరంగశిశువు ||
చ|| వేదములే చేరులై వెలయంగ శెషుడే | పాదుకొను తొట్టెలై పరగగాను |
శ్రీదేవితో గూడి శ్రీవేంకటేశుడై | సేదదీరెడి వాడె శ్రీరంగశిశువు ||pa|| tolliyunu ma~r~rAku toTTelane yUgegana | cellubaDi nUgIni SrIraMgaSiSuvu ||
ca|| kaliki kAvEri taragala bAhulatalanE | talaga kiTu raMga madhyapu toTTelanu |
palumAru danunUci pADagA nUgIni | cilupAla selavitO SrIraMgaSiSuvu ||
ca|| adivO kamalajuni tiruvArAdhanaM banaga | adana gamalaBavAMDamanu toTTelanu |
udadhulu taraMgamula nUcagA nUgIni | cedarani sirulatODa SrIraMgaSiSuvu ||
ca|| vEdamulE cErulai velayaMga SeShuDE | pAdukonu toTTelai paragagAnu |
SrIdEvitO gUDi SrIvEMkaTESuDai | sEdadIreDi vADe SrIraMgaSiSuvu ||
PriyaSisters MS Subbalakshmi , @4:45min.

Thursday, August 09, 2007

279.nEneMduvOye tAneMduvOyI-నేనెందువోయె తానెందువోయీ


Audio link :PRanganath
Archive link :
నేనెందువోయె తానెందువోయీ రానీలే రానీలే రానీలే ||
మీనైన నాటి తన మిడుకెల్ల దిగవలె కానీలె కానీలె కానీలె ||
తలచూపేనాటి తలపెల్ల దిగవలె తలచనీ తలచనీ తలచనీవే ||
కిరికియైననాటి తన కిటుకెల్లదిగవలె తిరుగనీ తిరుగనీ తిరుగనీవే||
హరియైననాటి అదటెల్ల దిగవలె జరగనీ జరగనీ జరగనీవే||
వడుగైననాటి(తన) వస విడువంగవలె తడవకు తడవకు తడవకువే||
కలుషించే నాటి కడమెల్ల దిగవలె అలుగనీ అలుగనీ అలుగనీవే||
సతిబాసేనాటి చలమెల్ల దిగవలె తతిగానీ తతిగానీ తతిగానీలే||
ముసలైన నాటి ముసుపెల్ల దిగవలె విసుగనీ విసుగనీ విసుగనీవే||
మానైననాటి (తన) మదమెల్ల దిగవలె పోనీవే పోనీవే పోనీవే||
కలికైన నాటి గజరెల్ల దిగవలె చెలగనీ చెలగనీ చెలగనీవే||
వేడుకతో నాటి వేంకటపతి నన్ను కూడనీ కూడనీ కూడనీవే||


nEneMduvOye tAneMduvOyI rAnIlE rAnIlE rAnIlE
mInaina nATi tana miDukella digavale kAnIle kAnIle kAnIle
talachUpEnATi talapella digavale talachanI talachanI talachanIvE
kirikiyainanATi tana kiTukelladigavale tiruganI tiruganI tiruganIvE
hariyainanATi adaTella digavale jaraganI jaraganI jaraganIvE
vaDugainanATi(tana) vasa viDuvaMgavale taDavaku taDavaku taDavakuvE
kalushiMchE nATi kaDamella digavale aluganI aluganI aluganIvE
satibAsEnATi chalamella digavale tatigAnI tatigAnI tatigAnIlE
musalaina nATi musupella digavale visuganI visuganI visuganIvE
mAnainanATi (tana) madamella digavale pOnIvE pOnIvE pOnIvE
kalikaina nATi gajarella digavale chelaganI chelaganI chelaganIvE
vEDukatO nATi vEMkaTapati nannu kUDanI kUDanI kUDanIvE

Wednesday, August 08, 2007

278.munulatapamu nade-మునులతపము నదె


Audio link :GBKP
Archive link :
మునులతపము నదె మూలభూతి యదె
వనజాక్షుడే గతి వలసినను

నరహరి నామము నాలుకనుండగ
పరమొకరి నడుగ(బని యేల
చిరపుణ్యము నదె జీవరక్ష యదె
సరుగగాచు నొకసారె నుడిగినా

మనసులోననే మాధవుడుండగ
వెనుకొని యొకచో వెదకగనేటికి
కొనకుగొన యదే కోరెడి దదియే
తను(దారక్షించు తలచినను

శ్రీవెంకటపతి చేరువ నుండగ
భావకర్మముల భ్రమయగనేటికి
దేవుడు నతడే తెరువూ నదియే
కావలెనంటే కావకపోడుmunulatapamu nade mUlabhUti yade
vanajAkshuDE gati valasinanu

narahari nAmamu nAlukanuMDaga
paramokari naDuga(bani yEla
chirapuNyamu nade jIvaraksha yade
sarugagAchu nokasAre nuDiginA

manasulOnanE mAdhavuDuMDaga
venukoni yokachO vedakaganETiki
konakugona yadE kOreDi dadiyE
tanu(dArakshiMchu talachinanu

SrIveMkaTapati chEruva nuMDaga
bhAvakarmamula BramayaganETiki
dEvuDu nataDE teruvU nadiyE
kAvalenaMTE kAvakapODu

Video with lyrics :

Sunday, August 05, 2007

277. suvvi suvvi suvvi suvvani - సువ్వి సువ్వి సువ్వి సువ్వని


Audio link :
Audio link :GBKP
Archive link :
ప|| సువ్వి సువ్వి సువ్వి సువ్వని | సుదతులు దంచెద రోలాల ||

చ|| వనితలు మనసులు కుందెన చేసిటు | వలపులు తగనించోలాల |
కనుచూపు లనెడు రోకండ్లను | కన్నెలు దంచెద రోలాల ||

చ|| బంగరు చెరుగుల పట్టు పుట్టములు | కొంగులు దూలగ నోలాల |
అంగనలందరు నతివేడుకతో | సంగడి దంచెద రోలాల ||

చ|| కురులు దూలగ మంచి గుబ్బచనులపై | సరులు దూలాడగ నోలాల |
అరవిరి బాగుల నతివలు ముద్దులు | గురియుచు దంచెద రోలాల ||

చ|| ఘల్లు ఘల్లుమను కంకణరవముల | పల్లవపాణుల నోలాల |
అల్లన నడుములు అసియాడుచు సతు | లొల్లనె దంచెద రోలాల ||

చ|| కప్పురగంధులు కమ్మనిపువ్వుల | చప్పరములలో నోలాల |
తెప్పలుగా రతి దేలుచు గోనే- | టప్పని బాడెద రోలాల ||


pa|| suvvi suvvi suvvi suvvani | sudatulu daMceda rOlAla ||

ca|| vanitalu manasulu kuMdena cEsiTu | valapulu taganiMcOlAla |
kanucUpu laneDu rOkaMDlanu | kannelu daMceda rOlAla ||

ca|| baMgaru cerugula paTTu puTTamulu | koMgulu dUlaga nOlAla |
aMganalaMdaru nativEDukatO | saMgaDi daMceda rOlAla ||

ca|| kurulu dUlaga maMci gubbacanulapai | sarulu dUlADaga nOlAla |
araviri bAgula nativalu muddulu | guriyucu daMceda rOlAla ||

ca|| Gallu Gallumanu kaMkaNaravamula | pallavapANula nOlAla |
allana naDumulu asiyADucu satu | lollane daMceda rOlAla ||

ca|| kappuragaMdhulu kammanipuvvula | capparamulalO nOlAla |
teppalugA rati dElucu gOnE- | Tappani bADeda rOlAla ||

276.Suvvi suvvi suvvaalammaa-సువ్వి సువ్వి సువ్వాలమ్మా


Audio link :
Archive link :
సువ్వి సువ్వి సువ్వాలమ్మా
నవ్వుచు దేవకి నందను గనియె॥

శశి వొడచె అలసంబులు గదచె
దిశ దేవతల దిగుళ్ళు విడచె॥

కావిరి విరసె కంసుడు గినిసె
వావిరి పువ్వుల వానలు గురిసె॥

గతి సేసె అటు గాడిద గూసె
కుతిలకుడిచి జనకుడు నోరు మూసె॥

గగురు పొడిచె లోకము విధి విడిచె
మొగులు గురియగ యమునపై నదచె॥

కలిజారె వేంకటపతి మీరె
అలమేల్మంగ నాంచారమ్మకలుకలు తీరె॥


Suvvi suvvi suvvaalammaa
Navvuchu daevaki namdanu ganiye

Sasi vodache alasambulu gadache
Disa daevatala digullu vidache

Kaaviri virase kamsudu ginise
Vaaviri puvvula vaanalu gurise

Gati saese atu gaadida goose
Kutilakudichi janakudu noru moose

Gaguru podiche lokamu vidhi vidiche
Mogulu guriyaga yamunapai nadache

Kalijaare vaemkatapati meere
Alamaelmamga naamchaarammakalukalu teere

275.sarvOpAyamulu jagati- సర్వోపాయములు జగతి

ప|| సర్వోపాయములు జగతి నాకితడే | వుర్వీధరుడు పురుషోత్తముండితడే ||

చ|| సకలగంగాతీర్థ స్నానఫలములివి స్వామిపుష్కరణి జలమేనాకు |
సకలపుణ్య క్షేత్రవాసయాత్రలివి సరి వేంకటాచల విహారమిదియే |
సకలవేదాధ్యన శాస్త్రపాఠంబులివి శౌరిసంకీర్తనంబిదియే నాకు |
సకలకర్మానుష్ఠానముల యితనికిచ్చట జాతువడికైంకర్యమిదియే ||

చ|| ఉపవాసములివి యితనిప్రసాదంబులొగి భుజింపుటే నాకు దినదినంబు |
జపరహస్యోపదేశంబు లితనిపాదజలంబుల శరణనేటి సేవయొకటే |
ఉపమింప బుణ్యపురుషులదర్శనము నాకు నొగినిచటి బహువృక్ష దర్శనంబు |
యెపుడు బుణ్యకథాశ్రవణంబు లిచ్చోటయెన్నగల బహుపక్షి కలకలంబు ||

చ|| తలపుగల యోగంబులందు శ్రీవైష్ణవుల దగులుసంవాస సహయోగంబు |
వెలయ నిండుమహోత్సవంబు లిన్నియు నితనివిభవంబులెసగు తిరునాళ్ళు నాకు |
చెలగి యిటు దేవతాప్రార్థనింతయు నాకు శ్రీవేంకటేశుని శరణాగతి |
అలరునాసంపదలు యితని పట్టపురాణి అలమేలు మంగకడకంటి చూపు ||

pa|| sarvOpAyamulu jagati nAkitaDE | vurvIdharuDu puruShOttamuMDitaDE ||

ca|| sakalagaMgAtIrtha snAnaPalamulivi svAmipuShkaraNi jalamEnAku |
sakalapuNya kShEtravAsayAtralivi sari vEMkaTAcala vihAramidiyE |
sakalavEdAdhyana SAstrapAThaMbulivi SaurisaMkIrtanaMbidiyE nAku |
sakalakarmAnuShThAnamula yitanikiccaTa jAtuvaDikaiMkaryamidiyE ||

ca|| upavAsamulivi yitaniprasAdaMbulogi BujiMpuTE nAku dinadinaMbu |
japarahasyOpadESaMbu litanipAdajalaMbula SaraNanETi sEvayokaTE |
upamiMpa buNyapuruShuladarSanamu nAku noginicaTi bahuvRukSha darSanaMbu |
yepuDu buNyakathASravaNaMbu liccOTayennagala bahupakShi kalakalaMbu ||

ca|| talapugala yOgaMbulaMdu SrIvaiShNavula dagulusaMvAsa sahayOgaMbu |
velaya niMDumahOtsavaMbu linniyu nitaniviBavaMbulesagu tirunALLu nAku |
celagi yiTu dEvatAprArthaniMtayu nAku SrIvEMkaTESuni SaraNAgati |
alarunAsaMpadalu yitani paTTapurANi alamElu maMgakaDakaMTi cUpu ||

Friday, August 03, 2007

274.AdipuruShA aKilAMtaraMgA- ఆదిపురుషా అఖిలాంతరంగా


Audio link :Shobharaju
Archive link :
ప|| ఆదిపురుషా అఖిలాంతరంగా | భూదేవతా రమణ భోగీంద్ర శయనా ||
చ|| భవ పాథోనిధి బాడబానల | భవజీముత ప్రభంజనా
భవపర్వత ప్రళయ భయద నిర్ఘాత దు- | ర్భవ కాలకూటభవ బహువిశ్వరూప ||
చ||భవ ఘోర తిమిర దుర్భవ కాల మార్తాణ్డ | భవ భద్రమాతంగ పంచానన
భవ కమలభవ మాధవరూప శేషాద్రి | భవ వేంకటనాథ భవరోగ వైద్య ||

pa|| AdipuruShA aKilAMtaraMgA | BUdEvatA ramaNa BOgIMdra SayanA ||
ca|| Bava pAthOnidhi bADabAnala | BavajImuta prabhaMjanA
Bavaparvata praLaya Bayada nirGAta du- | rBava kAlakUTaBava bahuviSvarUpa ||
ca||Bava GOra timira durBava kAla mArtANDa | Bava BadramAtaMga paMcAnana
Bava kamalaBava mAdhavarUpa SEShAdri | Bava vEMkaTanAtha BavarOga vaidya ||