Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Friday, April 27, 2007

199.chittaja garuDa nIku-చిత్తజ గరుడ నీకుAudio link :MBalaMuraliKrishna
Audio link :GBKP
Archive link :
Raga : Madhyamavati , Composer: G.Balakrishnaprasad
ప|| చిత్తజ గురుడా నీకు శ్రీమంగళం నా- | చిత్తములో హరి నీకు శ్రీమంగళం ||
చ|| బంగారు బొమ్మవంటి పడతి నురముమీద | సింగారించిన నీకు శ్రీమంగళం ||
చ|| రంగుమీర పీతాంబరము మొలగట్టుకొని | చెంగిలించే హరినీకు శ్రీమంగళం ||
చ|| వింత నీలమువంటి వెలదిని పాదముల | చెంత బుట్టించిన నీకు శ్రీమంగళం ||
చ|| కాంతుల కౌస్తుభమణి గట్టుక భక్తులకెల్లా || చింతామణివైన నీకు శ్రీమంగళం ||
చ|| అరిది పచ్చల వంటి యంగన శిరసుమీద | సిరుల దాల్చిన నీకు శ్రీమంగళం ||
చ|| గరిమ శ్రీవేంకటేశ ఘనసంపదలతోడి | సిరివర నీకు నివే శ్రీమంగళం ||
in english:
pa|| cittaja garuDa nIku SrImaMgaLaM nA- | cittamulO hari nIku SrImaMgaLaM ||
ca|| baMgAru bommavaMTi paDati nuramumIda | siMgAriMcina nIku SrImaMgaLaM ||
ca|| raMgumIra pItAMbaramu molagaTTukoni | ceMgiliMcE harinIku SrImaMgaLaM ||
ca|| viMta nIlamuvaMTi veladini pAdamula | ceMta buTTiMcina nIku SrImaMgaLaM ||
ca|| kAMtula kaustuBamaNi gaTTuka BaktulakellA || ciMtAmaNivaina nIku SrImaMgaLaM ||
ca|| aridi paccala vaMTi yaMgana SirasumIda | sirula dAlcina nIku SrImaMgaLaM ||
ca|| garima SrIvEMkaTESa GanasaMpadalatODi | sirivara nIku nivE SrImaMgaLaM ||

Thursday, April 26, 2007

198.sumukha maMgaLamu-సుముఖ మంగళము


Audio link :Vanijayaram
Archive link :
సుముఖ మంగళము జయమంగళము
శమదమగత తే జయమంగళం

గంభీరగుణ కమలారమణా
శంభురాని నుత సకళలోకయుత
మాంభజతే జయమంగళం
అంభోధిశయన హరినయనా

కనకాంబర నిజఘనచరణాంబర
దనుజగణ హతదైత్యగణా
అనుపమచరిత అనంత నిరత
సనకప్రియ తే జయ మంగళము

చతుర్భుజాంగా సదయా పాంగ
గతనక్రాంబుజకర చక్ర
శ్రితశరణాగత శ్రీవేంకటపతి
చతుర నమో తే జయమంగలం

in english:
sumukha maMgaLamu jayamaMgaLamu
Samadamagata tE jayamaMgaLaM

gaMbhIraguNa kamalAramaNA
SaMbhurAni nuta sakaLalOkayuta
mAMbhajatE jayamaMgaLam
aMbhOdhiSayana harinayanA

kanakAmbara nijaghanacharaNAMbara
danujagaNa hatadaityagaNA
anupamacharita anaMta nirata
sanakapriya tE jaya maMgaLamu

chaturbhujAMgA sadayA pAMga
gatanakrAMbujakara chakra
SritaSaraNAgata SrIvEMkaTapati
chatura namO tE jayamaMgalaM

197.jayamaMgaLamu nIku- జయమంగళము నీకు


Audio link :GBKP_SPSailaja
Archive link :
ప|| జయమంగళము నీకు సర్వేశ్వర | జయమంగళము నీకుజలజవాసినికి
చ|| శరణాగతపారిజాతమా | పొరి నసురలపాలిభూతమా |
అరుదయిన సౄష్టికి నాదిమూలమా వో- | హరి నమో పరమపుటాలవాలమా
చ|| సకలదెవతాచక్రవర్తి | వెకలిపై నిండినవిశ్వమూర్తి |
అకలంకమైనదయానిధి | వికచముఖ నమో విధికివిధి ||
చ|| కొలిచినవారలకొంగుపైడి | ములిగినవారికి మొనవాడి |
కలిగినశ్రీవెంకటరాయా | మలసి దాసులమైనమాకు విధేయా ||


in english:
pa|| jayamaMgaLamu nIku sarvESvara | jayamaMgaLamu nIkujalajavAsiniki
ca|| SaraNAgatapArijAtamA | pori nasuralapAliBUtamA |
arudayina sRuShTiki nAdimUlamA vO- | hari namO paramapuTAlavAlamA
ca|| sakaladevatAcakravarti | vekalipai niMDinaviSvamUrti |
akalaMkamainadayAnidhi | vikacamuKa namO vidhikividhi ||
ca|| kolicinavAralakoMgupaiDi | muliginavAriki monavADi |
kaliginaSrIveMkaTarAyA | malasi dAsulamainamAku vidhEyA ||

video with lyrics :

196.marali marali jaya maMgaLamu-మరలి మరలి జయ మంగళము


Audio link :MSSubbalakshmi
Archive link :
ప|| మరలి మరలి జయ మంగళము | సొరిది నిచ్చల్లును శుభ మంగళము ||
చ|| కమలా రమణికి కమలాక్షునకును | మమతల జయ జయ మంగళము
అమర జననికిని అమరవంద్యునకు | సుముహూర్తముతో శుభ మంగళము
చ|| జలధికన్యకును జలధిశాయికిని | మలయుచును శుభ మంగళము |
కలిమికాంతకా కలికి విభునికి | సుళువులయారతి శుభ మంగళము ||
చ|| చిత్తజు తల్లికి శ్రీ వేంకటపతికి | మత్తిల్లిన జయ మంగళము |
ఇత్తల నత్తల ఇరువురకౌగిట | జొత్తుల రతులకు శుభ మంగళము ||

in english:
pa|| marali marali jaya maMgaLamu | soridi niccallunu SuBa maMgaLamu ||
ca|| kamalA ramaNiki kamalAkShunakunu | mamatala jaya jaya maMgaLamu
amara jananikini amaravaMdyunaku | sumuhUrtamutO SuBa maMgaLamu
ca|| jaladhikanyakunu jaladhiSAyikini | malayucunu SuBa maMgaLamu |
kalimikAMtakA kaliki viBuniki | suLuvulayArati SuBa maMgaLamu ||
ca|| cittaju talliki SrI vEMkaTapatiki | mattillina jaya maMgaLamu |
ittala nattala iruvurakaugiTa | jottula ratulaku SuBa maMgaLamu ||

Tuesday, April 24, 2007

195.dEva yI tagavu dIrcavayyA-దేవ యీ తగవు దీర్చవయ్యాప|| దేవ యీ తగవు దీర్చవయ్యా | వేవేలకు నిది విన్నపమయ్యా ||
చ|| తనువున బొడమినతతి నింద్రియములు | పొనిగి యెక్కడికి బోవునయా |
పెనగి తల్లికడ బిడ్డలు భువిలో | యెనగొని యెక్కడి కేగుదురయ్యా ||
చ|| పొడుగుచు మనమున బొడమిన యాసలు | అదన నెక్కడికి నరుగునయా |
వొదుగుచు జలములనుండు మత్స్యములు | పదపడి యేగతి బాసీనయ్యా ||
చ|| లలి నొకటొకటికి లంకెలు నివే | అలరుచు నేమని యందునయా |
బలు శ్రీవేంకటపతి నాయాత్మను | గలిగితి వెక్కడి కలుషములయ్యా ||

in english:
pa|| dEva yI tagavu dIrcavayyA | vEvElaku nidi vinnapamayyA ||
ca|| tanuvuna boDaminatati niMdriyamulu | ponigi yekkaDiki bOvunayA |
penagi tallikaDa biDDalu BuvilO | yenagoni yekkaDi kEgudurayyA ||
ca|| poDugucu manamuna boDamina yAsalu | adana nekkaDiki narugunayA |
vodugucu jalamulanuMDu matsyamulu | padapaDi yEgati bAsInayyA ||
ca|| lali nokaTokaTiki laMkelu nivE | alarucu nEmani yaMdunayA |
balu SrIvEMkaTapati nAyAtmanu | galigiti vekkaDi kaluShamulayyA ||

194.udayAdri telupAye-ఉదయాద్రి తెలుపాయ


Audio link :GBKP
Archive link :
Meaning by Dr.Tadepalli Patanjali
ప|| ఉదయాద్రి తెలుపాయె నుండు రాజు కొలు వీడె | అద నెర్కిగి రాడాయె నమ్మ నా విభుడు ||
చ|| చన్నులపై ముత్యాల సరులెల్ల జల్లనాయె | కన్నులకు గప్పొదవె గాంత నా కిపుడు |
కనె కలువల జాతి కనుమోడ్చినది మీద | వెన్నెల వేసంగి మొగ్గ వికసించె గదవె ||
చ|| పువ్వుల లోపలి కురులు బుగులు కొనగా నెర్కసె | దవ్వుల దుమ్మెదగములు తరమి డాయగను |
రవ్వసేయ శుక పికము రాయడి కోర్వగ రాదు | అవ్వలనెవ్వతె పసల కలరున్నవాడో ||
చ|| పన్నీట జలక మార్చి పచ్చకప్రము మెత్తి | చెన్ను గంగొప్పున విరులు చెరువందురిమి |
ఎన్నంగల తిరువేంకటేశుం డిదె ననుంగూడి | కన్నుల మనసునుం దనియం గరుణించెం గదవే ||

in english:
pa|| udayAdri telupAye nuMDu rAju kolu vIDe | ada nerxigi rADAye namma nA viBuDu ||
ca|| cannulapai mutyAla sarulella jallanAye | kannulaku gappodave gAMta nA kipuDu |
kane kaluvala jAti kanumODcinadi mIda | vennela vEsaMgi mogga vikasiMce gadave ||
ca|| puvvula lOpali kurulu bugulu konagA nerxase | davvula dummedagamulu tarami DAyaganu |
ravvasEya Suka pikamu rAyaDi kOrvaga rAdu | avvalanevvate pasala kalarunnavADO ||
ca|| pannITa jalaka mArci paccakapramu metti | cennu gaMgoppuna virulu ceruvaMdurimi |
ennaMgala tiruvEMkaTESuM Dide nanuMgUDi | kannula manasunuM daniyaM garuNiMceM gadavE ||

Monday, April 23, 2007

193.anAdi jagamulu-అనాది జగములు


Audio link :TPChakrapani
Archive link :
:పెదతిరుమలాచార్య కీర్తన:
book:15 kriti:107

అనాది జగములు అనాది దేవుడు

వినోదములు గని విసుకదు మాయ
పుట్టేటి జీవులు పోయిన జీవులు
(పు)వొట్టిన జీవులు ఉన్నారు
చుట్టేరు దినములు సూర్యచంద్రాదులు
తెట్టా( దెరువుననె తేగడు కాలము
కలడు బ్రహ్మయును కలరింద్రాదులు
కలవనేకములు కార్యములు
ఫలభోగంబులు పైపైనున్నవి
కలియు( గర్మము (గడవగ లేదూ
శ్రీవేంకటేశుడు చిత్తములో వేడె
భావము లోపల భక్తి యిదే
భావించి బ్రతుకుట ప్రపన్నులు వీరిదె
యేవల జూచిన యిహమే పరము

in english:
anAdi jagamulu anAdi dEvuDu
vinOdamulu gani visukadu mAya

puTTETi jIvulu pOyina jIvulu
(pu)voTTina jIvulu unnAru
chuTTEru dinamulu sUryachaMdrAdulu
teTTA( deruvunane tEgaDu kAlamu

kalaDu brahmayunu kalariMdrAdulu
kalavanEkamulu kAryamulu
phalabhOgaMbulu paipainunnavi
kaliyu( garmamu (gaDavaga lEdU

SrIvEMkaTESuDu chittamulO vEDe
bhAvamu lOpala bhakti yidE
bhAviMchi bratukuTa prapannulu vIride
yEvala jUchina yihamE paramu

192.vEdamulE nI nivAsamaTa-వేదములే నీ నివాసమట:పెదతిరుమలాచార్య కీర్తన:
Audio link :TP Chakrapani
Archive link :
book:15 kriti:131

ప|| వేదములే నీ నివాసమట విమలనారసింహ | నాదప్రియ సకలలోకపతి నమోనమో నరసింహ ||
చ|| ఘోరపాతక నిరుహరణ కుటిలదైత్యదమన | నారాయణ రమాథినాయక నగధర నరసింహ |
నీరూపంబు ఇంత అంతయని నిజము తెలియరాదు | ఈరీతి త్రివిక్రమాకౄతి నేచితి నరసింహ ||
చ|| గోవింద గుణగణరహిత కోటిసూర్యతేజ | శ్రీవల్లభ పురాణపురుష శిఖసఖ నరసింహ |
దేవా మిము బ్రహ్మాదులకును తెలియ నలవికాదు | భావించగ ప్రహ్లాదు నెదుట పరగితి నరసింహ ||
చ|| దాసపరికర సులభ తపన చంద్రనేత్ర | వాసవ సురముఖ మునిసేవిత వందిత నరసింహ |
భాసురముగ శ్రీవేంకటగిరిని పాయనిదైవమ వటుగాన | ఓసరకిపుడు ఏగితివిట్ల అహోబల నరసింహ ||

in english:
pa|| vEdamulE nI nivAsamaTa vimalanArasiMha | nAdapriya sakalalOkapati namOnamO narasiMha ||
ca|| GOrapAtaka niruharaNa kuTiladaityadamana | nArAyaNa ramAthinAyaka nagadhara narasiMha |
nIrUpaMbu iMta aMtayani nijamu teliyarAdu | IrIti trivikramAkRuti nEciti narasiMha ||
ca|| gOviMda guNagaNarahita kOTisUryatEja | SrIvallaBa purANapuruSha SiKasaKa narasiMha |
dEvA mimu brahmAdulakunu teliya nalavikAdu | BAviMcaga prahlAdu neduTa paragiti narasiMha ||
ca|| dAsaparikara sulaBa tapana caMdranEtra | vAsava suramuKa munisEvita vaMdita narasiMha |
BAsuramuga SrIvEMkaTagirini pAyanidaivama vaTugAna | OsarakipuDu EgitiviTla ahObala narasiMha ||

Sunday, April 22, 2007

191.evvari BAgyaMbeTTunnadO-ఎవ్వరి భాగ్యంబెట్టున్నదో


Audio link :Nedunuri Krishnamurthy
Archive link :
ప|| ఎవ్వరి భాగ్యంబెట్టున్నదో | దవ్వు చేరువకు తానే గురుతు ||
చ|| పరమ మంగళము భగవన్నామము | సురలకు నరులకు శుభకరము |
ఇరువుగ నెరిగిన యెదుటనె వున్నది | వరుసల మరచిన వారికి మాయ ||
చ|| వేదాంత సారము విష్ణు భక్తియిది | అది మునుల మతమైనది |
సాధించు వారికి సర్వసాధనము | కాదని తొలగిన కడు శూన్యంబు ||
చ ||చేతి నిధానము శ్రీవేంకటపతి | ఏతల జూచిన నిందరికి |
నీతియు నిదియే నిజసేవకులకు | పాతకులకు అది భవసాగరము ||


in english:
pa|| evvari BAgyaMbeTTunnadO | davvu cEruvaku tAnE gurutu ||
ca|| parama maMgaLamu BagavannAmamu | suralaku narulaku SuBakaramu |
iruvuga nerigina yeduTane vunnadi | varusala maracina vAriki mAya ||
ca|| vEdAMta sAramu viShNu Baktiyidi | adi munula matamainadi |
sAdhiMcu vAriki sarvasAdhanamu | kAdani tolagina kaDu SUnyaMbu ||
ca ||cEti nidhAnamu SrIvEMkaTapati | Etala jUcina niMdariki |
nItiyu nidiyE nijasEvakulaku | pAtakulaku adi BavasAgaramu ||

190.vIdhula vIdhula-వీధుల వీధుల


Audio link :GBKP
Audio link :PRanganath
Archive link :


వీధుల వీధుల విభుడేగేనిదె
మోదము తోడుత మొక్కరో జనులు

గరుడ ధ్వజంబదె కనకరధంబదె
అరదముపై హరి అలవాడే
ఇరుదెసలనున్నారు ఇందిరయు భువియు
పరగ పగ్గములు పట్టరో జనులు

ఆడేరదివో అచ్చరలెల్లరు
పాడేరు గంధర్వ పతులెల్ల
వేడుకతో వీడే విష్వక్సేనుడు
కూడి ఇందరును కొలువరో జనులు

శ్రీ వేంకటపతి శిఖరముచాయదె
భావింప బహువైభములవె
గోవింద నామపు ఘోషణలిడుచును
దైవంబితడని తలచరో జనులు

in english:
vIdhula vIdhula vibhuDEgEnide
mOdamu tODuta mokkarO janulu

garuDa dhwajaMbade kanakaradhaMbade
aradamupai hari alavADE
irudesalanunnAru iMdirayu bhuviyu
paraga paggamulu paTTarO janulu

ADEradivO achcharalellaru
pADEru gaMdharwa patulella
vEDukatO vIDE vishwaksEnuDu
kUDi iMdarunu koluvarO janulu

SrI vEMkaTapati SikharamuchAyade
bhAviMpa bahuvaibhamulave
gOviMda nAmapu ghOshaNaliDuchunu
daivaMbitaDani talacharO janulu

189.alukalu chellavu-అలుకలు చెల్లవు


Audio link :GBKP
Archive link :
ప|| అలుకలు చెల్లవు హరి పురుషోత్తమ | నలి నిందిర నీతో నవ్వినది ||
చ|| ఆదిలక్ష్మి మోహన కమలంబున | వేద మాత నిన్ను వేసినది |
ఆదెస నీపై నభయహస్తమును | సాదరముగ గడు జూచినది ||
చ|| సిరి దన కన్నుల చింతామణులను | పొరి నీపై దిగ బోసినది |
వరద హస్తమున వలచెయి పట్టుక | అరుదుగ నిను మాటాడించినది ||
చ|| జలధి కన్య తన సర్వాంగంబుల | బిలిచి నిన్ను నిటు పెనగినది |
అలముక శ్రీ వేంకటాధిప నిను రతి- | నెలమి నీ వురంబెక్కినది ||

in english:
pa|| alukalu cellavu hari puruShOttama | nali niMdira nItO navvinadi ||
ca|| AdilakShmi mOhana kamalaMbuna | vEda mAta ninnu vEsinadi |
Adesa nIpai naBayahastamunu | sAdaramuga gaDu jUcinadi ||
ca|| siri dana kannula ciMtAmaNulanu | pori nIpai diga bOsinadi |
varada hastamuna valaceyi paTTuka | aruduga ninu mATADiMcinadi ||
ca|| jaladhi kanya tana sarvAMgaMbula | bilici ninnu niTu penaginadi |
alamuka SrI vEMkaTAdhipa ninu rati- | nelami nI vuraMbekkinadi ||

Saturday, April 21, 2007

188.siggari peMDli kUtura-సిగ్గరి పెండ్లి కూతుర సీతమ్మ


Audio link :
Audio link :TPChakrapani
Archive link :

book:26, kriti:40సిగ్గరి పెండ్లి కూతుర సీతమ్మ
దగ్గరి సింగారబొమ్మ తలవంచకమ్మా


అల్లనాడే రాఘవుడు హరివిల్లు విరిచెను
యెల్లినేడే పెండ్లాడీ నిదివో నిన్ను
యెల్లగా జనకుడు నిన్నిచ్చీనట వీడె
వెల్లవిరి నీమాట వినవమ్మా


అదె పెండ్లితెర యెత్తి రండనే వశిష్టుడుండి
చదివీ మంత్రాలు సేస చల్లవమ్మా
మొదల రాముని కంటె ముంచి తలంబ్రాలు వోసి
సుదతి యాతని మోము చూడవమ్మా

కంకణదారాలు గట్టి కాలుదొక్కితివి మీరు
పొంకాన బువ్వ మందరో పొత్తుల నమ్మ
వుంకువ వావిలిపాట నుండి శ్రీవేంకటగిరి
తెంకుల నిన్ను గూడి తిరమాయనమ్మాin english:
siggari peMDli kUtura sItamma
daggari siMgArabomma talavaMchakammA


allanADE rAGhavuDu harivillu virichenu
yellinEDE peMDlADI nidivO ninnu
yellagA janakuDu ninnichchInaTa vIDe
vellaviri nImATa vinavammA


ade peMDlitera yetti raMDanE vaSiShTuDuMDi
chadivI maMtrAlu sEsa challavammA
modala rAmuni kaMTe muMchi talaMbrAlu vOsi
sudati yAtani mOmu chUDavammA

kaMkaNadArAlu gaTTi kAludokkitivi mIru
poMkAna buvva maMdarO pottula namma
vuMkuva vAvilipATa nuMDi SrIvEMkaTagiri
teMkula ninnu gUDi tiramAyanammA

187.OyammA iMtayEla-ఓయమ్మా ఇంతయేల


Audio link :Srirangamgopalaratnam
Archive link :

book:20, kriti:62
ఓయమ్మా ఇంతయేల వొద్దనరే

నాయముగాదిందరిలో నగుబాటు తనకును

చెక్కునొక్కితిని సెలవి నవ్వితిని
మక్కువతో నెంతైనా మాటాడడు
మొక్కూ మొక్కితిని మోనాన నుండితిని
యెక్కుడు దిట్టితినంటా నెగ్గువట్టీ నితడు

ఇచ్చకము జేసితి ఇచ్చితి విడెమును
కచ్చుపెట్టి యెంతైనా కరగడు
ముచ్చటలాడితిని మోవిజూచితి తన్ను
బచ్చిగా జేసితినంటా పగచాటీ నితడు

కన్నులా జొక్కితిని కాగిటా నించితిని
మన్నించె రతినెంతైనా మానడు
సన్నల మెచ్చితిని చాయల హెచ్చితిని
ఇన్నిటా శ్రీవేంకటేశు డెంతజాణే ఇతడుin english:
OyammA iMtayEla voddanarE
nAyamugAdiMdarilO nagubATu tanakunu

chekkunokkitini selavi navvitini
makkuvatO neMtainA mATADaDu
mokkU mokkitini mOnAna nuMDitini
yekkuDu diTTitinaMTA negguvaTTI nitaDu

ichchakamu jEsiti ichchiti viDemunu
kachchupeTTi yeMtainA karagaDu
muchchaTalADitini mOvijUchiti tannu
bachchigA jEsitinaMTA pagachATI nitaDu

kannulA jokkitini kAgiTA niMchitini
manniMche ratineMtainA mAnaDua
sannala mechchitini chAyala hechchitini
inniTA SrIvEMkaTESu DeMtajANE itaDu

Oyamma Inthaela Oddanare - Srirangam Goplaratnam
Hosted by Surasa.net

Thursday, April 19, 2007

186.veTTi valapu callaku-వెట్టి వలపు చల్లకు


Audio link :GBKP
Audio link :SPSailaja
Archive link :

ప|| వెట్టి వలపు చల్లకు విష్ణుమూరితి నాతో | వెట్టిదేర మాటాడు విష్ణుమూరితి ||
చ|| వినయము సేసేవు విష్ణుమూరితి | వెనకటి వాడవెగ విష్ణుమూరితి |
వినవయ్యా మామాట విష్ణుమూరితి మమ్ము | వెనుకొని పట్టకుమీ విష్ణుమూరితి ||
చ|| వెరపుగల వాడవు విష్ణుమూరితి నేడు | వెరగైతి నిన్ను జూచి విష్ణుమూరితి |
విరివాయె నీమాయలు విష్ణుమూరితి నాకు | విరులిచ్చే వప్పటికి విష్ణుమూరితి ||
చ|| వెలసె నీ సేతలెల్ల విష్ణుమూరితి మా- | వెలుపలలోన నీవె విష్ణుమూరితి |
వెలలేని శ్రీవేంకట విష్ణుమూరితి కూడి | విలసిల్లితివి నాతో విష్ణుమూరితి ||


in english:
pa|| veTTi valapu callaku viShNumUriti nAtO | veTTidEra mATADu viShNumUriti ||
ca|| vinayamu sEsEvu viShNumUriti | venakaTi vADavega viShNumUriti |
vinavayyA mAmATa viShNumUriti mammu | venukoni paTTakumI viShNumUriti ||
ca|| verapugala vADavu viShNumUriti nEDu | veragaiti ninnu jUci viShNumUriti |
virivAye nImAyalu viShNumUriti nAku | viruliccE vappaTiki viShNumUriti ||
ca|| velase nI sEtalella viShNumUriti mA- | velupalalOna nIve viShNumUriti |
velalEni SrIvEMkaTa viShNumUriti kUDi | vilasillitivi nAtO viShNumUriti ||

Introduction to Kolatam PAtalu and meaning of this keerthana , by Dr.P.Venugopalarao garu, in his book "Flowers At His Feet" : CLICK THE BELOW IMAGE:Read About the album "Desikavitha Ganam"

Wednesday, April 18, 2007

185.ahO namO namO-అహో నమో నమో


Audio link :Vanijayaram
Archive link :
ప|| ఆహా నమో నమో ఆదిపురుష నీకు | ఈహల నెంతవాడను ఎట్టుగాచితివి ||
చ|| లోకాలోకములు లోన నించుకొన్న నీవు | ఈకడ నా యాత్మలోన నెట్టణగితివి |
ఆకడ వేదములకు నగోచరమైన నీవు | వాక్కుచే నీ నామముల వడి నెట్టణగితివి ||
చ|| అన్నిటా బ్రహ్మాదుల యజ़్జ భోక్తవైన నీవు | అన్న పానాదు లివి యెట్టారగించితివి |
సన్నుతి పూర్ణుడవై జనియించిన నీవు | వున్నతి నా పుట్టుగలో వొకచో నెట్టుంటివి ||
చ|| దేవతలచే పూజ తివిరి గొనిన నీవు | ఈవల నాచే పూజ ఎట్టుగొంటివి |
శ్రీ వేంకటాద్రి మీద సిరితో గూడిన నీవు | ఈ వీధి మా యింట ఇపుడెట్టు నిలిచితివి ||

in english:
pa|| AhA namO namO AdipuruSha nIku | Ihala neMtavADanu eTTugAcitivi ||
ca|| lOkAlOkamulu lOna niMcukonna nIvu | IkaDa nA yAtmalOna neTTaNagitivi |
AkaDa vEdamulaku nagOcaramaina nIvu | vAkkucE nI nAmamula vaDi neTTaNagitivi ||
ca|| anniTA brahmAdula yaj~ja BOktavaina nIvu | anna pAnAdu livi yeTTAragiMcitivi |
sannuti pUrNuDavai janiyiMcina nIvu | vunnati nA puTTugalO vokacO neTTuMTivi ||
ca|| dEvatalacE pUja tiviri gonina nIvu | Ivala nAcE pUja eTTugoMTivi |
SrI vEMkaTAdri mIda siritO gUDina nIvu | I vIdhi mA yiMTa ipuDeTTu nilicitivi ||

184.pillagrOvi paTTamaMTU-పిల్లంగ్రోవి పట్టమంటూ


Audio link :P.Suseela
Archive link :

book:6 kriti:109
ఐవి. సీతాపతిగారి వ్యాఖ్యానం menaing provided by telugubhatki.com
పిల్ల(గ్రోవి పట్టమంటూ( బెరరేచీనీ మా
గొల్లవారి పిల్ల(గ్రోవి కోరో చల్లా
పాడుమంటూ దండెమీటె( బలుమారునుం దా
వేడుక నెవ్వెతెపాట వినవచ్చెనో
వాడలో( జల్లలమ్మే వనిత నింతే శ్రుతి
గూడినే( బాడేటిచల్ల కోరో చల్లా
చేరి నన్ను నాడుమంటా( జెక్కు నొక్కీని తా
గారవాన నెవ్వతాట గనివచ్చెనో
మారుకు మారాడేటి మందవారము మేము
కోరికి నాడేటిచల్ల కోరో చల్లా
కిన్నెర మీటుమంటా( గెలసీని తన్ను(
గిన్నెర మీట్ల నేది గిలిగించెనో
కన్నుల కలికి వేంకటపతిపై వెట్టి
గొన్న కిన్నెరగుబ్బల కోరో చల్లా.


in english:

pilla(grOvi paTTamaMTU( berarEchInI mA
gollavAri pilla(grOvi kOrO challA

pADumaMTU daMDemITe( balumArunuM dA
vEDuka nevvetepATa vinavachchenO
vADalO( jallalammE vanita niMtE Sruti
gUDinE( bADETichalla kOrO challA

chEri nannu nADumaMTA( jekku nokkIni tA
gAravAna nevvatATa ganivachchenO
mAruku mArADETi maMdavAramu mEmu
kOriki nADETichalla kOrO challA

kinnera mITumaMTA( gelasIni tannu(
ginnera mITla nEdi giligiMchenO
kannula kaliki vEMkaTapatipai veTTi
gonna kinneragubbala kOrO challA.

183.E purANamula- ఏ పురాణముల


Audio link :Yesudas
Archive link :
ప|| ఏ పురాణముల నెంత వెదికినా | శ్రీపతి దాసులు చెడరెన్నడును ||
చ|| హరి విరహితములు అవిగొన్నాళ్ళకు | విరసంబులు మరి విఫలములు |
నరహరి గొలిచిటు నమ్మిన వరములు | నిరతము లెన్నడు నెలవులు చెడవు ||
చ|| కమలాక్షుని మతిగానని చదువులు | కుమతంబులు బహు కుపథములు |
జమళి నచ్యుతుని సమారాధనలు | విమలములేకాని వితథముగావు ||
చ|| శ్రీవల్లభుగతి జేరనిపదవులు | దావతులు కపట ధర్మములు |
శ్రీవేంకటపతి సేవించు సేవలు | పావనము లధిక భాగ్యపు సిరులు ||


in english:
pa|| E purANamula neMta vedikinA | SrIpati dAsulu ceDarennaDunu ||
ca|| hari virahitamulu avigonnALLaku | virasaMbulu mari viPalamulu |
narahari goliciTu nammina varamulu | niratamu lennaDu nelavulu ceDavu ||
ca|| kamalAkShuni matigAnani caduvulu | kumataMbulu bahu kupathamulu |
jamaLi nacyutuni samArAdhanalu | vimalamulEkAni vitathamugAvu ||
ca|| SrIvallaBugati jEranipadavulu | dAvatulu kapaTa dharmamulu |
SrIvEMkaTapati sEviMcu sEvalu | pAvanamu ladhika BAgyapu sirulu ||

Tuesday, April 17, 2007

182.aunayya jANaDuvu- ఔనయ్య జాణడువు


Archive link :
ప|| ఔనయ్య జాణడువు ప్రహ్లాద వరద | ఆసలు వెట్టకుము ప్రహ్లాదవరద ||
చ|| వేసరక శ్రీసతితో వేడుక నవ్వులు నవ్వి | ఆసలు చూపేవు ప్రహ్లాద వరద |
సేస వెట్టిన చేతుల చెరగు వట్టి తిసేవు | ఆ సుద్దులె చెప్పేను ప్రహ్లాద వరద ||
చ|| నంటున తొడమీదను నలినాక్షి నెక్కించుక | అంటేవు సిగ్గులు ప్రహ్లాదవరద |
గెంటుక ఏ పొద్దును కేలుకేలు కీలించుక | అంటువాయ వదివో ప్రహ్లాద వరద ||
చ|| కందువతో కాగిలించి కైవసము సేసుకొంటి- | వందముగ నీకెను ప్రహ్లాద వరద |
పొంది శ్రీవేంకటమున పొంచి ఔభళములోన | అంది వరాలిచ్చేవు ప్రహ్లాద వరద ||

in english:
pa|| aunayya jANaDuvu prahlAda varada | Asalu veTTakumu prahlAdavarada ||
ca|| vEsaraka SrIsatitO vEDuka navvulu navvi | Asalu cUpEvu prahlAda varada |
sEsa veTTina cEtula ceragu vaTTi tisEvu | A suddule ceppEnu prahlAda varada ||
ca|| naMTuna toDamIdanu nalinAkShi nekkiMcuka | aMTEvu siggulu prahlAdavarada |
geMTuka E poddunu kElukElu kIliMcuka | aMTuvAya vadivO prahlAda varada ||
ca|| kaMduvatO kAgiliMci kaivasamu sEsukoMTi- | vaMdamuga nIkenu prahlAda varada |
poMdi SrIvEMkaTamuna poMci auBaLamulOna | aMdi varAliccEvu prahlAda varada ||

181.idiye nAku matamu idivratamu- ఇదియె నాకు మతము ఇదివ్రతము
Audio link : GBKP
Archive link :
ప|| ఇదియె నాకు మతము ఇదివ్రతము | వుదుటుల కర్మము వొల్లనింకను ||
చ|| నిపుణత హరినే నిను శరణనుటే | తపములు జపములు ధర్మములు
నెపమున సకలము నీవే చేకొను | వుపమల పుణ్యము లొల్ల నే యింకను
చ|| హరి నీదాసుడ ననుకొనుటే నా | పరమును ఇహమును భాగ్యమును |
ధర నీ మాయల తప్పు తెరువులను | వొరగీ సుకౄతము లొల్లనే ఇంకను
చ|| నారాయణ నీ నామము దలచుట | సారపు చదువులు శాస్త్రములు |
ఈరీతి శ్రీవేంకటేశ నిన్నుగొలిచితి | వూరక ఇతరము లొల్ల నే యింకను ||

pa|| idiye nAku matamu idivratamu | vuduTula karmamu vollaniMkanu ||
ca|| nipuNata harinE ninu SaraNanuTE | tapamulu japamulu dharmamulu
nepamuna sakalamu nIvE cEkonu | vupamala puNyamu lolla nE yiMkanu
ca|| hari nIdAsuDa nanukonuTE nA | paramunu ihamunu BAgyamunu |
dhara nI mAyala tappu teruvulanu | voragI sukRutamu lollanE iMkanu
ca|| nArAyaNa nI nAmamu dalacuTa | sArapu caduvulu SAstramulu |
IrIti SrIvEMkaTESa ninnugoliciti | vUraka itaramu lolla nE yiMkanu ||

180.amaregade nEDu anni-అమరెగదె నేడు అన్ని


Audio link :GBKP
Archive link :
ప|| అమరెగదె నేడు అన్ని సొబగులును | సమరతి చిన్నలు సతి నీమేన ||
చ|| చెలపల చెమటలు చెక్కిళ్ళ | మొలకల నవ్వులు మొక్కిళ్ళ |
సొలపుల వేడుక చొకిళ్ళ | తొలగని యాసలు తొక్కిళ్ళ ||
చ|| నెరవగు చూపులు నిక్కిళ్ళ | మెర్కసెను తమకము మిక్కిళ్ళ |
గుర్కుతగు నధరము గుక్కిళ్ళ | తర్కచగు వలపుల దక్కిళ్ళ ||
చ|| ననుగోరికొనలు నొక్కిళ్ళ | పొనుగని తములము పుక్కిళ్ళ ||
ఘనుడగు శ్రీ వేంకటపతి కౌగిట | ఎనసెను పంతము వెక్కిళ్ళ ||

in english:
pa|| amaregade nEDu anni sobagulunu | samarati cinnalu sati nImEna ||
ca|| celapala cemaTalu cekkiLLa | molakala navvulu mokkiLLa |
solapula vEDuka cokiLLa | tolagani yAsalu tokkiLLa ||
ca|| neravagu cUpulu nikkiLLa | merxasenu tamakamu mikkiLLa |
gurxutagu nadharamu gukkiLLa | tarxacagu valapula dakkiLLa ||
ca|| nanugOrikonalu nokkiLLa | ponugani tamulamu pukkiLLa ||
GanuDagu SrI vEMkaTapati kaugiTa | enasenu paMtamu vekkiLLa ||

179.inni chaduvanEla-ఇన్నిచదువనేల


Audio link :Nedunuri KrishnaMurthy
Archive link :
ప|| ఇన్నిచదువనేల ఇంత వెదకనేల | కన్ను తెరచుటొకటి కనుమూయుటొకటి ||
చ|| వలెననేదొకమాట వలదనేదొక మాట | సిలుగులీ రెంటికిని చిత్తమే గురియౌను |
వలెనంటె బంధము వలదంటె మోక్షము | తెలిసి విజ్ఞానులకు తెరువిది యొకటే ||
చ|| పుట్టెడిదొకటే పోయెడిదొకటే | తిట్టమై రెంటికిని దేహమే గురియౌను |
పుట్టుట సంశయము పోవుట నిశ్చయము | వొట్టి విజ్ఞానులకు వుపమిది వొకటే ||
చ|| పరమనేదొకటే ప్రపంచమొకటే | సిరుల నీరెంటికిని జీవుడే గురియౌను |
ఇరవు వేంకటేశుడిహ పరములకర్త | శరణాగతులకెల్ల సతమీతడొకడే ||

in english:
pa|| innicaduvanEla iMta vedakanEla | kannu teracuTokaTi kanumUyuTokaTi ||
ca|| valenanEdokamATa valadanEdoka mATa | silugulI reMTikini cittamE guriyaunu |
valenaMTe baMdhamu valadaMTe mOkShamu | telisi vij~nAnulaku teruvidi yokaTE ||
ca|| puTTeDidokaTE pOyeDidokaTE | tiTTamai reMTikini dEhamE guriyaunu |
puTTuTa saMSayamu pOvuTa niScayamu | voTTi vij~nAnulaku vupamidi vokaTE ||
ca|| paramanEdokaTE prapaMcamokaTE | sirula nIreMTikini jIvuDE guriyaunu |
iravu vEMkaTESuDiha paramulakarta | SaraNAgatulakella satamItaDokaDE ||
meaning by Sri GB Sankar rao garu , posted in sujanaranjani :తత్త్వ సారాన్ని, జీవిత పరమార్ధాన్ని తెలుసుకోవడానికి అన్ని శాస్త్రాలు చదువవలసిన అవసరం లేదు. శుష్క సాధనలు, శోధనలు అంతకంటే అవసరం లేదు. మరి ముక్తి మార్గం ఎలా తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాసులకు అతి సులభంగా తత్త్వ సారాన్ని అన్నమాచార్యుల వారు ఈ సంకీర్తనలో ఉపదేశిస్తున్నారు. జనన మరణాలు అనివార్యమైన ఈ ప్రపంచ నాటక రంగస్థలంపై భగవంతుడు ఆడించే బొమ్మలు ఈ జీవులు! మరులు గొలిపే బాహ్య భౌతిక ఆకర్షణలకు లోనై, యింద్రియ సుఖాలకు అంటిపెట్టుకుని ఉండడమే బంధం! వాటిని ‘మాయ’ గా గ్రహించి, దూరంగా ఉండటమే మోక్షం. పుట్తిన దేహం గిట్టక మానదు! (కా) వలెను. (కా)వలదు అని మనసులో రెండు భావాలు తరచు సంవాద పడుతుంటాయి మనం ఏదైనా ఇది మనది అనుకుంటే బంధం! కాదు అనుకుంటే బంధరాహిత్యం! అలాగే పుట్టుట, చావుట రెండూ దేహానికి సంబంధించినవే! పుట్టుక సంశయం అంటే మనం మళ్ళీ పుడతామో లేదో తెలియదు కానీ పుట్టిన తరువాత చావటాం మాత్రం అనివార్యంగా జరిగే పని, ఈ విజ్ఞతతో కూడిన ఈ విషయాలన్నీ భక్తి, జ్ఞాన శిఖామణులైన వారికి మాత్రమే తెలుస్తాయి. ఆ జ్ఞాన సారాన్ని అన్నమయ్య ఈ పాట ద్వారా మనకందిస్తున్నాడు! ఈ సత్యం తెలుసుకుని ఇహపరలోకాలకు కర్తయైన శాశ్వతుడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుని శరణు వేడడమే జీవికి ముక్తిమార్గం.

సిలుగు = ఉపద్రవము / కష్టము;
తెరువు = మార్గం;
సతము = శాశ్వతము;
తిట్టము = ఆశ్రయం;
ఇరవు = నెలవు;
తెలిసి విజ్ఞానులు = గమనించగలిగే వివేకులు;
వలెను = కావాలి;
వలదు = వద్దు;
సిరుల = విశిష్టమైన

Thursday, April 05, 2007

178.minnaka vEsAlumAni-మిన్నక వేసాలుమాని


Audio link :GBKP
Archive link :
ప|| మిన్నక వేసాలుమాని మేలుకోవయ్యా | సన్నల నీయోగనిద్ర చాలు మేలుకోవయ్యా ||
చ|| ఆవులు పేయలకుగా నరచీ బిదుకవలె | గోవిందుడ యింక మేలుకోవయ్యా |
ఆవలీవలపడుచు లాటలు మరిగివచ్చి | త్రోవగాచుకున్నారు ప్రొద్దున మేలుకోవయ్యా ||
చ|| వాడల గోపికలెల్లా వచ్చి నిన్ను ముద్దాడ | గూడియున్నారిదే మేలుకోవయ్యా |
తోడనే యశోద గిన్నెతో బెరుగు వంటకము | యీడకు దెచ్చి పెట్టె నిక మేలుకోవయ్యా ||
చ|| పిలిచీ నందగోపుడు పేరుకొని యదె కన్ను- | గొలుకులు విచ్చి మేలుకోవయ్యా |
అలరిన శ్రీవేంకటాద్రిమీది బాలకౄష్ణ | యిల మామాటలు వింటివిక మేలుకోవయ్యా ||

in english:
pa|| minnaka vEsAlumAni mElukOvayyA | sannala nIyOganidra cAlu mElukOvayyA ||
ca|| Avulu pEyalakugA naracI bidukavale | gOviMduDa yiMka mElukOvayyA |
AvalIvalapaDucu lATalu marigivacci | trOvagAcukunnAru prodduna mElukOvayyA ||
ca|| vADala gOpikalellA vacci ninnu muddADa | gUDiyunnAridE mElukOvayyA |
tODanE yaSOda ginnetO berugu vaMTakamu | yIDaku decci peTTe nika mElukOvayyA ||
ca|| pilicI naMdagOpuDu pErukoni yade kannu- | golukulu vicci mElukOvayyA |
alarina SrIvEMkaTAdrimIdi bAlakRuShNa | yila mAmATalu viMTivika mElukOvayyA ||

Wednesday, April 04, 2007

177tvamEva SaraNaM-త్వమేవ శరణం


Audio link :GBKP
Archive link :
ప|| త్వమేవ శరణం త్వమేవ శరణం | కమలోదర శ్రీజన్నాథా ||
చ|| వాసుదేవ కౄష్ణ వామన నరసింహ | శ్రీ సతీశ సరసిజనేత్రా |
భూసురవల్లభ పురుషోత్తమ పీత- | కౌశేయవసన జగ్న్నాథా ||
చ|| బలభద్రానుజ పరమపురుష దుగ్ధ- | జలధివిహార కుంజరవరద |
సులభ సుభద్రాసుముఖ సురేశ్వర | కలిదోషహరణ జగన్నాథా ||
చ|| వటపత్రశయన భువనపాలన జంతు- | ఘటకారకరణ శౄంగారాధిపా |
పటుతర నిత్యవైభవరాయ తిరువేం- | కటగిరినిలయ జగన్నాథా||


in english:
pa|| tvamEva SaraNaM tvamEva SaraNaM | kamalOdara SrIjannAthA ||
ca|| vAsudEva kRuShNa vAmana narasiMha | SrI satISa sarasijanEtrA |
BUsuravallaBa puruShOttama pIta- | kauSEyavasana jagnnAthA ||
ca|| balaBadrAnuja paramapuruSha dugdha- | jaladhivihAra kuMjaravarada |
sulaBa suBadrAsumuKa surESvara | kalidOShaharaNa jagannAthA ||
ca|| vaTapatraSayana BuvanapAlana jaMtu- | GaTakArakaraNa SRuMgArAdhipA |
paTutara nityavaiBavarAya tiruvEM- | kaTagirinilaya jagannAthA||

176.tirotiro javarAla -తిరొతిరొ జవరాల


Audio link :GBKP
Archive link :
Audio link 2 from mp3skull
తిరొతిరొ జవరాల తిత్తి తిత్తి ఈ
తరలమైన నీ తారహార మదురే

ధిమి ధింకి తోంగ తొంగ దిద్ధిమిక్కి ఆరే
మమారే పాత్రారావు మజ్జామజ్జా
కమలనాభుని తమకపుటింతి నీకు
అమరె తీరుపు ఇదె అవధరించగదో

ఝుక జక్క జంఝుం ఝణకిణాని
ప్రకటపు మురువొప్పె భళా భళా
సకలపతికి సరసపు కొమ్మ నీ
మొకసిరి మెరసె చిమ్ముల మురిపెముల

మాయిమాయి అలమేలు మంగనాంచారి మతి
బాయని వేంకటపతి పట్టాపురాణి
మ్రోయ చిరుగజ్జెల నీ మ్రోతలానేని
సోయగమైన నీ సొలపు చూపమరెin english:
tirotiro javarAla titti titti I
taralamaina nI tArahAra madurE

dhimi dhimki tOmga tomga diddhimikki ArE
mamArE pAtrArAvu majjAmajjA
kamalanAbhuni tamakapuTiMti nIku
amare tIrupu ide avadhariMchagadO

Jhuka jakka jaMJhuM JhaNakiNAni
prakaTapu muruvoppe bhaLA bhaLA
sakalapatiki sarasapu komma nI
mokasiri merase chimmula muripemula

mAyimAyi alamElu maMganAnchAri mati
bAyani vEMkaTapati paTTApurANi
mrOya chirugajjela nI mrOtalAnEni
sOyagamaina nI solapu chUpamare

175.tattADi guDi dhiMdhiM-తత్తాడి గుడి ధింధిం


Audio link :GBKP
Archive link :
తత్తాడి గుడి ధింధిం తకధింధిం
తిత్తి తిత్తితి తితి తితి తితి||

దానవవదన వితానదాన సం-
ధాన రుధిర నిజపాన మిదం |
నానా భూత గణానాం గానం
దీన జనానాం తిత్తితి తితి ||

విమత దనుజమత విభవపరిభవిత
సమధికం తవ శౌర్య మిదం |
ప్రమదా భవ్యం ప్రమదాభరణం
తిమిర నిరసనం తిత్తితి తితి ||

తిరువేంకటగిరి దేవనిధానం
పరమామృతరస భాగ్యమిదం |
కరుణావరణం కమలా టనం
తిరొ తిరొ తిత్తితి తితి తితి ||

in english:
tattADi guDi dhiMdhiM takadhiMdhiM
titti tittiti titi titi titi||

dAnavavadana vitAnadAna saM-
dhAna rudhira nijapAna midaM |
nAnA bhUta gaNAnAM gAnaM
dIna janAnAM tittiti titi ||

vimata danujamata vibhavaparibhavita
samadhikaM tava Saurya midaM |
pramadA bhavyaM pramadAbharaNaM
timira nirasanaM tittiti titi ||

tiruvEMkaTagiri dEvanidhAnaM
paramAmRtarasa bhAgyamidaM |
karuNAvaraNaM kamalA ghaTanaM
tiro tiro tittiti titi titi ||

Tuesday, April 03, 2007

174.marda marda mama-మర్ద మర్ద మమ బంధాని


Audio link :GBKP
Archive link :
ప|| మర్ద మర్ద మమ బంధాని | దుర్దాంత మహాదురితాని ||
చ|| చక్రాయుధ రవిశత తేజోంచిత | సక్రోధసహస్ర ప్రముఖ |
విక్రమక్రమా విస్ఫులింగకణ | నక్రహరణ హరినవ్యకరాంక ||
చ|| కలితసుదర్శన కఠినవిదారణ | కులిశకోటిభవ ఘోషణా |
ప్రళయానలసంభ్రమ విభ్రమకర | రళితదైతగళ రక్తవికీరణా ||
చ|| హితకరశ్రీవేంకటేశప్రయుక్త | సతతపరాక్రమ జయంకర |
చతురోహంతే శరణం గతోస్మి | యితరాన్ విభజ్య యిహ మాం రక్ష ||

in english:
pa|| marda marda mama baMdhAni | durdAMta mahAduritAni ||
ca|| cakrAyudha raviSata tEjOMcita | sakrOdhasahasra pramuKa |
vikramakramA visPuliMgakaNa | nakraharaNa harinavyakarAMka ||
ca|| kalitasudarSana kaThinavidAraNa | kuliSakOTiBava GOShaNA |
praLayAnalasaMBrama viBramakara | raLitadaitagaLa raktavikIraNA ||
ca|| hitakaraSrIvEMkaTESaprayukta | satataparAkrama jayaMkara |
caturO&haMtE SaraNam gatO&smi | yitarAn viBajya yiha mAM rakSha ||

173.maMgAMbudhi hanumaMta-మంగాంబుధి హనుమంత


Audio link :GBKP
Archive link :
Ragam : Dharmavati , Composer : G.Balakrishnaprasad
మంగాంబుధి హనుమంత నీ శరణ
మంగవించిమి హనుమంత ||

బాలార్క బింబము ఫలమని పట్టిన
ఆలరిచేతల హనుమంతా |
తూలని బ్రహ్మాదులచే వరముల
ఓలి చేకొనిన ఓ హనుమంత ||

జలధిదాట నీ సత్వము కపులకు
అలరి తెలిసితివి హనుమంతా |
ఇలయు నాకసము నేకముగా నటు
బలిమి పెరిగితివి భళి హనుమంత ||

పాతాళము లోపలి మైరావణు-
ఆతల చంపిన హనుమంతా |
చేతులు మోడ్చుక శ్రీవేంకటపతి-
నీతల కొలిచే హిత హనుమంత ||


in english:
maMgAMbudhi hanumaMta nI SaraNa
maMgaviMchimi hanumaMta ||

bAlArka biMbamu phalamani paTTina
AlarichEtala hanumaMtA |
tUlani brahmAdulachE varamula
Oli chEkonina O hanumaMta ||

jaladhidATa nI satvamu kapulaku
alari telisitivi hanumaMtA |
ilayu nAkasamu nEkamugA naTu
balimi perigitivi bhaLi hanumaMta ||

pAtALamu lOpali mairAvaNu-
Atala chaMpina hanumaMtA |
chEtulu mODchuka SrIvEMkaTapati-
nItala kolichE hita hanumaMta ||

Monday, April 02, 2007

172.kalaSApuramu kADa-కలశాపురము కాడRagam : Vasamta, composer : G.Balakrishnaprasad
Audio link : GBKP
Archive link :
కలశాపురము కాడ కందువ సేసుకొని
అలరుచున్నవాడు హనుమంతరాయడు

సహజాన నొకజంగ చాచి సముద్రము దాటి
మహిమ మీరగ హనుమంతరాయడు
ఇహమున రాము బంటై యిప్పుడు నున్నవాడు
అహరహమును దొడ్డ హనుమంతరాయడు

నిండు నిధానపు లంక నిమిషాన నీరుసేసె
మండిత మూరితి హనుమంతరాయడు
దండితో మగిడి వచ్చి తగ సీత శిరోమణి
అండ రఘుపతి కిచ్చె హనుమంతరాయడు

వదలని ప్రతాపాన వాయుదేవు సుతుడై
మదియించి నాడు హనుమంతరాయడు
చెదరక యేప్రొద్దు శ్రీవేంకటేశు వాకిట
అదివో కాచుకున్నాడు హనుమంతరాయడు


in english:
kalaSApuramu kADa kaMduva sEsukoni
alaruchunnavADu hanumaMtarAyaDu

sahajAna nokajaMga chAchi samudramu dATi
mahima mIraga hanumaMtarAyaDu
ihamuna rAmu bamTai yippuDu nunnavADu
aharahamunu doDDa hanumaMtarAyaDu

niMDu nidhAnapu laMka nimishAna nIrusEse
maMDita mUriti hanumaMtarAyaDu
daMDitO magiDi vachchi taga sIta SirOmaNi
aMDa raghupati kichche hanumaMtarAyaDu

vadalani pratApAna vAyudEvu sutuDai
madiyiMchi nADu hanumaMtarAyaDu
chedaraka yEproddu SrIvEMkaTESu vAkiTa
adivO kAchukunnADu hanumaMtarAyaDu

171.nimushameDategaka-నిముషమెడతెగక హరి


Audio link :G.BalaKrishnaPrasad
Archive link :
-పెద తిరుమలాచార్యుల కీర్తన-
నిముషమెడతెగక హరి నిన్ను తలచి
మమత నీ మీదనే మరపి బ్రతుకుటగాక
నిదురచే కొన్నాళ్ళు నేరముల కొన్నాళ్ళు
ముదిమిచే కొన్నాళ్ళు మోసపోయి
కదిసి కోరినను గతకాలంబు వచ్చునే
మది మదినె యుండి ఏమరక బతుకుట గాక
కడు తనయులకు కొంత కాంతలకు నొక కొంత
వెడయాసలకు కొంత వెట్టిసేసి
అడరి కావలెననిన అందు సుఖమున్నదా
చెడక నీ సేవలే సేసి బతుకుటగాక
ధనము వెంట తగిలి ధాన్యంబునకు తగిలి
తనవారి తగిలి కాతరుడైనను
కను కలిగి శ్రీ వేంకటనాథ కాతువే
కొనసాగి నిన్నునే కొలిచి బతుకుటగాక

in english:
-peda tirumalAchAryula kIrtana-
nimushameDategaka hari ninnu talachi
mamata nI mIdanE marapi bratukuTagAka

nidurachE konnALLu nEramula konnALLu
mudimichE konnALLu mOsapOyi
kadisi kOrinanu gatakAlaMbu vachchunE
madi madine yuMDi Emaraka batukuTa gAka

kaDu tanayulaku koMta kAMtalaku noka koMta
veDayAsalaku koMta veTTisEsi
aDari kAvalenanina aMdu sukhamunnadA
cheDaka nI sEvalE sEsi batukuTagAka

dhanamu veMTa tagili dhAnyaMbunaku tagili
tanavAri tagili kAtaruDainanu
kanu kaligi SrI vEMkaTanAtha kAtuvE
konasAgi ninnunE kolichi batukuTagAka

Sunday, April 01, 2007

170.PAlanEtrAnala prabala-భాలనేత్రానల ప్రబల
Audio link : Balakrishnaprasad
Audio link :SPB
Archive link :
ప|| భాలనేత్రానల ప్రబల విద్యుల్లతా | కేళీ విహార లక్ష్మీనారసింహా ||
చ|| ప్రళయమారుత ఘొర భస్త్రీకాపూత్కార | లలిత నిశ్వాసడోలా రచనయా |
కూలశైలకుంభినీ కుముదహిత రవిగగన- | చలన విధినిపుణ నిశ్చల నారసింహా ||
చ|| వివరఘనవదన దుర్విధహసన నిష్ఠ్యూత- | లవదివ్య పరుష లాలాఘటనయా |
వివిధ జంతు వ్రాతభువన మగ్నౌకరణ | నవనవప్రియ గుణార్ణవ నారసింహా ||
చ|| దారుణోజ్జ్వల ధగద్ధగిత దంష్ట్రానల వి- | కార స్ఫులింగ సంగక్రీడయా |
వైరిదానవ ఘోరవంశ భస్మీకరణ- | కారణ ప్రకట వేంకట నారసింహా ||


in english:
pa|| PAlanEtrAnala prabala vidyullatA | kELI vihAra lakShmInArasiMhA ||
ca|| praLayamAruta Gora BastrIkApUtkAra | lalita niSvAsaDOlA racanayA |
kUlaSailakuMBinI kumudahita ravigagana- | calana vidhinipuNa niScala nArasiMhA ||
ca|| vivaraGanavadana durvidhahasana niShThyUta- | lavadivya paruSha lAlAGaTanayA |
vividha jaMtu vrAtaBuvana magnaukaraNa | navanavapriya guNArNava nArasiMhA ||
ca|| dAruNOjjvala dhagaddhagita daMShTrAnala vi- | kAra sPuliMga saMgakrIDayA |
vairidAnava GOravaMSa BasmIkaraNa- | kAraNa prakaTa vEMkaTa nArasiMhA ||

Meaning By Dr.Patanjali

169.namO namO lakShmInarasiMha-నమో నమో లక్ష్మీనరసింహAudio link : Balakrishnaprasad
Archive link :
ప|| నమో నమో లక్ష్మీనరసింహ | నమో నమో సుగ్రీవ నరసింహ ||
చ|| వరద సులభ భక్తవత్సల నరసింహ | నరమృగవేష శ్రీనరసింహ |
పరమపురుష సర్వ పరిపూర్ణ నరసింహ | గిరి గుహావన సుగ్రీవనరసింహ ||
చ|| భయహర ప్రహ్లాదపాలన నరసింహ | నయన త్రయారవింద నరసింహ |
జయజయ సురముని సంస్తుత నరసింహ | క్రియాకలాప సుగ్రీవనరసింహ ||
చ|| అతి కృపానిలయ మోహనరూప నరసింహ | నత పితామహముఖ్య నరసింహ |
సతత శ్రీవేంకటేశ్వర దివ్య నరసింహ | కితవారి భంజన సుగ్రీవ నరసింహ ||


in english:
pa|| namO namO lakShmInarasiMha | namO namO sugrIva narasiMha ||
ca|| varada sulaBa Baktavatsala narasiMha | naramRgavESha SrInarasiMha |
paramapuruSha sarva paripUrNa narasiMha | giri guhAvana sugrIvanarasiMha ||
ca|| Bayahara prahlAdapAlana narasiMha | nayana trayAraviMda narasiMha |
jayajaya suramuni saMstuta narasiMha | kriyAkalApa sugrIvanarasiMha ||
ca|| ati kRpAnilaya mOhanarUpa narasiMha | nata pitAmahamuKya narasiMha |
satata SrIvEMkaTESvara divya narasiMha | kitavAri BaMjana sugrIva narasiMha ||