Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Wednesday, December 19, 2012

787.గోనెలె కొత్తలు కోడెలెప్పటివి - gOnele kottalu kODeleppaTivi

Audio link : P Ranganath

గోనెలె కొత్తలు కోడెలెప్పటివి
నానినలోహము నయమయ్యీనా

మున్నిటిజగమే మున్నిటిలోకమే
యెన్నగ బుట్టుగులివె వేరు
నన్ను నెవ్వ రున్నతి బోధించిన
నిన్న నేటనే నేనెఱిగేనా

చిత్తము నాటిదే చింతలు నాటివే
యిత్తల భోగములివె వేరు 
సత్తగు శాస్త్రము చాయ చూపినా 
కొత్తగ నే నిక గుణినయ్యేనా 

జీవాంతరాత్ముడు శ్రీ వేంకటేశుడే 
యీవల భావనలివే వేరు 
ధావతి కర్మము తప్పఁ దీసినా 
దైవము గావక తలగీనా 
     
gOnele kottalu kODeleppaTivi
naaninalOhamu nayamayyInaa

munniTijagamE munniTilOkamE
yennaga buTTugulive vEru
nannu nevva runnati bOdhimchina
ninna nETanE nEne~rigEnaa

chittamu naaTidE chimtalu naaTivE
yittala bhOgamulive vEru 
sattagu Saastramu chaaya chUpinaa 
kottaga nE nika guNinayyEnaa 

jeevaantaraatmuDu SrI vEnkaTESuDE 
yIvala bhaavanalivE vEru 
dhaavati karmamu tappa@M deesinaa 
daivamu gaavaka talageenaa 
     Saturday, November 24, 2012

786.SrIpati nIyAj~na sEseda midivO - శ్రీపతి నీయాజ్ఞ సేసెద మిదివో


Audio download link : Priya Sisters
శ్రీపతి నీయాజ్ఞ సేసెద మిదివో
పూఁపల మాయలఁ బొరలగనేల

కాయము సుఖదుఃఖములకు మూలము

పాయము యింద్రియ పరవశము
ఆయము రెంటికి అన్నపానములు
మోయని మోపిది ములుగగనేలా

తలపు పుణ్యపాతకములమూలము

కలిగినపుట్టువు కర్మగతి
ఫలమిది రేంటికి బలు సంసారము
కలిగిన వెట్టికి కాదన నేలా

జీవుడింతటా సృష్టికి మూలము

భావము ప్రకృతికి ప్రపంచము
చేవగ రేంటికి శ్రీవేంకటేశ్వర
నీ వంతరాత్మవు నెమకగ నేలా


SrIpati nIyAj~na sEseda midivO
pU@Mpala mAyala@M boralaganEla

kAyamu sukhadu@Hkhamulaku mUlamu
pAyamu yiMdriya paravaSamu
Ayamu reMTiki annapAnamulu
mOyani mOpidi mulugaganElA

talapu puNyapAtakamulamUlamu
kaliginapuTTuvu karmagati
phalamidi rEMTiki balu saMsAramu
kaligina veTTiki kAdana nElA

jIvuDiMtaTA sRshTiki mUlamu
bhAvamu prakRtiki prapaMchamu
chEvaga rEMTiki SrIvEMkaTESwara
nI vaMtarAtmavu nemakaga nElA


Friday, September 14, 2012

785.kaligemAku nidi kaivalyam - కలిగెమాకు నిది కైవల్యం

Audio/Vido link : P.Ranganath
కలిగెమాకు నిది కైవల్యం
కలకాలము హరికథాశ్రవణం

అచింత్య మద్భుత మానందం
ప్రచురం దివ్యం పావనం
సుచరిత్రం శ్రుతిశోభితం
అచలం బిదివో హరికీర్తనం


నిరతం నిత్యం నిఖిల శుభకరం
దురితహరం భవదూరం
పరమమంగళం భావాతీతం
కరివరదం నిజకైంకర్యం

సులభం సుకరం శోకనాశనం
ఫలదం లలితం భయహరణం
కలితం శ్రీవేంకటపతిశరణం
జలజోదరనిచ్చ స్తోత్రం

kaligemAku nidi kaivalyam
kalakAlamu harikathASravaNaM

achiMtya madbhuta mAnaMdaM
prachuraM divyaM pAvanaM
sucharitraM SrutiSObhitaM
achalaM bidivO harikIrtanaM

nirataM nityaM nikhila SubhakaraM
duritaM hara (duritaharaM?) bhavadUraM
paramamaMgaLaM bhAvAtItaM
karivaradaM(?) nijakaiMkaryaM

sulabhaM sukaraM SOkanASanaM
phaladaM lalitM bhayaharaNaM
kalitaM SrIvEMkaTapatiSaraNaM
jalajOdaranichcha stOtraM

Thursday, August 16, 2012

784.pADaina yerukatO baMdhamOkshamulokka - పాడైన యెరుకతో బంధమోక్షములొక్క
Audio link : G.Balakrishnaprasad
పాడైన యెరుకతో బంధమోక్షములొక్క
గాడిఁగట్టుట తెలివిగానకేకాదా

భావించి నిను పరబ్రహ్మమని వేదములు
వేవేలు విధుల మొరవెట్టగాను
కేవలపు నిన్ను తక్కిన దైవముల గూర్చి
సేవింపుటిది తప్పు సేయుటేకాదా

సరిలేని నిను నుపనిషద్వాక్యములె పరా
త్పరుడవని నలుగడల పలుకగాను
వరుసతోఁ బెక్కుదైవముల సంగడి నిన్ను
తొరల గొలచుట మహాద్రోహమే కాదా

ఎందుఁజూచిన పురాణేతిహాసములు నీ
చందమే యధికమని చాటగాను
కందర్పజనక వేంకటగిరిస్వామి నీ
కందు వెఱగనిది యజ్ఞానమే కాదా

Download link: 2
pADaina yerukatO baMdhamOkshamulokka
gADi@MgaTTuTa telivigAnakEkAdA

bhAviMchi ninu parabrahmamani vEdamulu
vEvElu vidhula moraveTTagAnu
kEvalapu ninnu takkina daivamula gUrchi
sEviMpuTidi tappu sEyuTEkAdA

sarilEni ninu nupanishadvAkyamule parA
tparuDavani nalugaDala palukagAnu
varusatO@M bekkudaivamula saMgaDi ninnu
torala golachuTa mahAdrOhamE kAdA

eMdu@MjUchina purANEtihAsamulu nI
chaMdamE yadhikamani chATagAnu
kaMdarpajanaka vEMkaTagiriswAmi nI
kaMdu ve~raganidi yaj~nAnamE kAdA


Saturday, July 14, 2012

783.tirumalayya viMdu maMchidE - తిరుమలయ్య విందు మంచిదే వుండంటే


Audio : composed and sung by Sattiraju Venumadhav, in yaman ragam

తిరుమలయ్య విందు మంచిదే వుండంటే వుంటినమ్మ
సరవిలేని చెంచువారి సంతయేలె తనకును


పరికిదండ పొగడదండ బండిగురిగింజ దండ
బెరకులేని పికిలిదండ బలిదండలన్నియు
మెరసి కానుకియ్యబోతె మేనిదండలడిగెనమ్మ
మరల చెంచువారితోడి మాటలేలె తనకును


ముసురుతేనె జుంటితేనె ముదిరినట్టి పెరలతేనె
పొసగ మించు పూవుతేనె పుట్టతేనె లన్నియు
వొసగి కానుకియ్యబోతె మోవితేనె లడిగె నమ్మ
యెసగ చెంచువారి యెంగి లేటికమ్మ తనకును


వెలగపండు జీడిపండు వెలలేని మోవిపండు
పలుకుదొండపండు పాలపండు కానుకిచ్చితే
చెలగి పక్కపండు మంట శ్రీవేంకటనాయకుడు
యెలమి కూడెనమ్మ చెంచు లేటికమ్మ తనకునుnsaravilEni cheMchuvAri saMtayEle tanakunu


parikidaMDa pogaDadaMDa baMDigurigiMja daMDa
berakulEni pikilidaMDa balidaMDalanniyu
merasi kAnukiyyabOte mEnidaMDalaDigenamma
marala cheMchuvAritODi mATalEle tanakunu


musurutEne juMTitEne mudirinaTTi peralatEne
posaga miMchu pUvutEne puTTatEne lanniyu
vosagi kAnukiyyabOte mOvitEne laDige namma
yesaga cheMchuvAri yeMgi lETikamma tanakunu


velagapaMDu jIDipaMDu velalEni mOvipaMDu
palukudoMDapaMDu pAlapaMDu kAnukichchitE
chelagi pakkapaMDu maMTa SrIvEMkaTanAyakuDu
yelami kUDenamma cheMchu lETikamma tanakunuWednesday, July 11, 2012

782. maanare maayalu maguvalu - మానరె మాయలు మగువ

Audio link : G.Balakrishnaprasad
మానరె మాయలు మగువలు నే
కాను కాననుచు కనలీ శిశువు ||

పాలట దొంగిలె బాలుడు గో-
పాలుల కూడుక పలుమరును |
పోలవీమాటలు(మాయలు) బొంకులు
యేలె యేలె మీ రెలజవ్వనులు ||

సారెకు వెన్నలు చవులట యీ-
దూరులు మీకిక దొసగులును |
చేరువ గరిమలు చెల్లవు మీరు
పోరె పోరె వొరపుల నెర సతులు || 

కింకలు మీకివి గెలుపులు నెల-
వంకలు మీకివి వన్నెలునూ |
వేంకటపతి మీ విభుడట మీరు
బొంకక బొంకక పొలతురు మనరే ||
maanare maayalu maguvalu nae
kaanu kaananuchu kanalee SiSuvu ||


paalaTa doMgile baaluDu gO-
paalula kooDuka palumarunu |
pOlaveemaaTalu(maayalu) boMkulu
yaele yaele mee relajavvanulu ||


saareku vennalu chavulaTa yee-
doorulu meekika dosagulunu |
chaeruva garimalu chellavu meeru
pOre pOre vorapula nera satulu || 
kiMkalu meekivi gelupulu nela-
vaMkalu meekivi vannelunoo |
vaeMkaTapati mee vibhuDaTa meeru
boMkaka boMkaka polaturu manarae ||

Monday, July 02, 2012

781.veladi sobagulivi vinnaviMchitimi - వెలది సొబగులివి విన్నవించితిమి


Audio link : G.Balakrishnaprasad
(thanks to sai garu for sharing this kirtana in his blog : )
వెలది సొబగులివి విన్నవించితిమి
నెలకొని ఇక కరుణించవయా ||


చెలపల  చెలపల చెమటలు గారీ
వలపున  పొడమిన వానలివి |
సొలపుల సొలపుల చూపులు వొదలీ
తెలుపుగ వెన్నెల తేటలివి ||


బుసబుసమను నూర్పులు చిగిరించీ
వసంతకాలపు వరుసలివి |
మిస మిస కాంతులు మెరుగులు వారీ
యెసగిన విరహపు టెండలివి ||


మది మది (గో ర్కుల మంచులు కురిసీ
మదనుని అలహేమంత మిది |
యిదె యిదె శ్రీ వేంకటేశ యింతి గూడితి
వదలని కాగిళ్ళవాడికలివి  ||

veladi sobagulivi vinnaviMchitimi
nelakoni ika karuNiMchavayaa ||

chelapala  chelapala chemaTalu gaaree
valapuna  poDamina vaanalivi |
solapula solapula choopulu vodalee
telupuga vennela taeTalivi ||

busabusamanu noorpulu chigiriMchee
vasaMtakaalapu varusalivi |
misa misa kaaMtulu merugulu vaaree
yesagina virahapu TeMDalivi ||

madi madi (gO rkula maMchulu kurisee
madanuni alahaemaMta midi |
yide yide Sree vaeMkaTaeSa yiMti gooDiti
vadalani kaagiLLavaaDikalivi  ||

Tuesday, May 22, 2012

780.mUDEmATalu mUDumUMDlu tommidi - మూడేమాటలు మూడుమూండ్లు తొమ్మిది


english lyrics
Audio link :  Sri G Balakrishnaprasad
ప|| మూడేమాటలు మూడుమూండ్లు తొమ్మిది | వేడుకొని చదవరో వేదాంత రహస్యము ||


చ|| జీవస్వరూపము చింతించి యంతటాను | దేవుని వైభవము తెలిసి |
భావించి ప్రకృతి సంపదయిది యెరుగుటే | వేవేలు విధముల వేదాంత రహస్యము ||


చ|| తనలోని (వి)జ్ఞానము తప్పకుండా తలబోసి | పనితోడ నందువల్ల భక్తినిలిపి |
మనికిగా వైరాగ్యము మరవకుండుటే | వినవలసిన యట్టి వేదాంత రహస్యము ||


చ|| వేడుకతో నాచార్య విశ్వాసము గలిగి | జాడల శరణాగతి సాధనముతో |
కూడి శ్రీవేంకటేశుగొలిచి దాసుడౌటే | వీడని బ్రహ్మానంద వేదాంత రహస్యము ||


Lyrics in English pa|| mUDEmATalu mUDumUMDlu tommidi | vEDukoni cadavarO vEdAMta rahasyamu ||


ca|| jIvasvarUpamu ciMtiMci yaMtaTAnu | dEvuni vaiBavamu telisi |
BAviMci prakRti saMpadayidi yeruguTE | vEvElu vidhamula vEdAMta rahasyamu ||


ca|| tanalOni (vi)j~nAnamu tappakuMDA talabOsi | panitODa naMduvalla Baktinilipi |
manikigA vairAgyamu maravakuMDuTE | vinavalasina yaTTi vEdAMta rahasyamu ||


ca|| vEDukatO nAcArya viSvAsamu galigi | jADala SaraNAgati sAdhanamutO |
kUDi SrIvEMkaTESugolici dAsuDauTE | vIDani brahmAnaMda vEdAMta rahasyamu ||Thursday, May 17, 2012

779.SrAvaNa bahuLAshTami savarEtrikADanu - శ్రావణ బహుళాష్టమి సవరేత్రికాడను


Youtube link : Priya Sisters
శ్రావణ బహుళాష్టమి సవరేత్రికాడను
శ్రీవిభుడుదయించె చెలులాల వినరే


అసురుల శిక్షించ నమరుల రక్షించ 
వసుధ భారమెల్ల నివారింపను
వసుదేవికిని దేవకిదేవికిని
అసదృశమగు కృష్ణుడవతారమందెను


గోపికల మన్నించ గొల్లలనెల్లఁ గావగ
దాపై మునులనెల్ల దయసేయను
దీపించ నందునుకి దేవియైన యశోదకు
యేపున సుతుడై కృష్ణుడిన్నిటఁ బెరిగెను


పాండవుల మనుపగ పదారువేల పెండ్లాడగ
నిండి శ్రీవేంకటాద్రి పై నిలుచుండగా
అండ నలమేల్మంగ నక్కునఁ గాగలించగ
దండియై యుండ కృష్ణుడు తగ నుతికెక్కెను

SrAvaNa bahuLAshTami savarEtrikADanu
SrIvibhuDudayiMche chelulAla vinarE

asurula SikshiMcha namarula rakshiMcha 
vasudha bhAramella nivAriMpanu
vasudEvikini dEvakidEvikini
asadRSamagu kRshNuDavatAramaMdenu

gOpikala manniMcha gollalanella@M gAvaga
dApai munulanella dayasEyanu
dIpiMcha naMdunuki dEviyaina yaSOdaku
yEpuna sutuDai kRshNuDinniTa@M berigenu

pAMDavula manupaga padAruvEla peMDlADaga
niMDi SrIvEMkaTAdri pai niluchuMDagA
aMDa nalamElmaMga nakkuna@M gAgaliMchaga
daMDiyai yuMDa kRshNuDu taga nutikekkenu

Wednesday, May 09, 2012

778.ihaparamulakunu Elikavu - ఇహపరములకును ఏలికవు


  Audio link : Sri Balakrishnaprasad

ప|| ఇహపరములకును ఏలికవు | బహురూపంబుల ప్రహ్లాదవరదుడు ||

చ|| వేయికరంబుల వివిధాయుధంబుల | దాయల నడచిన దైవమవు |
నీయందున్నవి నిఖిల జగంబులు | పాయక మమ్మేలు ప్రహ్లాదవరద ||

చ|| కదిమి దుష్టులను గతము చేసితివి | త్రిదశుల గాచిన దేవుడవు |
వదల కిందరికి వరములొసంగగ | బ్రతికితి మిదివో ప్రహ్లాదవరద ||

చ|| శ్రీవల్లభుడవు చిత్తజగురుడవు | కావలసినచో కలుగుదువు |
శ్రీవేంకటాద్రిని శ్రీ అహోబలాన | భావింతు నీమూర్తి ప్రహ్లద వరద ||

pa|| ihaparamulakunu Elikavu | bahurUpaMbula prahlAdavaraduDu ||

ca|| vEyikaraMbula vividhAyudhaMbula | dAyala naDacina daivamavu |
nIyaMdunnavi niKila jagaMbulu | pAyaka mammElu prahlAdavarada ||

ca|| kadimi duShTulanu gatamu cEsitivi | tridaSula gAcina dEvuDavu |
vadala kiMdariki varamulosaMgaga | bratikiti midivO prahlAdavarada ||

ca|| SrIvallaBuDavu cittajaguruDavu | kAvalasinacO kaluguduvu |
SrIvEMkaTAdrini SrI ahObalAna | BAviMtu nImUrti prahlada varada ||

777.iMdulOna gala sukhamu iMtae chaalu - ఇందులోన గల సుఖము ఇంతే చాలు


Audio link : Sri Balakrishnaprasad

ఇందులోన గల సుఖము ఇంతే చాలు మాకు
ఇందు వెలియైన సిరులేమియూ నొల్లము ||


ఆది దేవునచ్యుతు సర్వాంతరాత్ముకుని
వేదవేద్యు కమలాక్షు విశ్వపూర్ణుని |
శ్రీదేవు హరిని ఆశ్రిత పారిజాతుని
అదిగొని శరణంటిమి అన్యము మేమొల్లము ||


పరమాత్ము పరిపూర్ణు భవ రోగవైద్యుని
మురహరు గోవిందుని ముకుందుని  |
హరి పుండరీకాక్షు అనంతుని అభవుని
పరగ నుతించితిమి పరులనేమొల్లము  ||


అనుపమ గుణ దేహుని అణురేణు పరిపూర్ణు
ఘనుని చిరంతనుని కలిభంజనుని |
దనుజాంతకుని సర్వ ధరు శ్రీవేంకటపతిని
కని కొలిచితిమి యేగతులు నేమొల్లము ||iMdulOna gala sukhamu iMtae chaalu maaku
iMdu veliyaina sirulaemiyoo nollamu ||


aadi daevunachyutu sarvaaMtaraatmukuni
vaedavaedyu kamalaakshu viSvapoorNuni |
Sreedaevu harini aaSrita paarijaatuni
adigoni SaraNaMTimi anyamu maemollamu ||


paramaatmu paripoorNu bhava rOgavaidyuni
muraharu gOviMduni mukuMduni  |
hari puMDareekaakshu anaMtuni abhavuni
paraga nutiMchitimi parulanaemollamu  ||
anupama guNa daehuni aNuraeNu paripoorNu
ghanuni chiraMtanuni kalibhaMjanuni |
danujaaMtakuni sarva dharu SreevaeMkaTapatini
kani kolichitimi yaegatulu naemollamu ||

Friday, April 13, 2012

776. ayyO yEmari nE nADAppuDEmai vuMTinO - అయ్యో యేమరి నే నాఁడాప్పుడేమై వుంటినో


Audio link : YVS Padmavati
Audio download link : divshare
అయ్యో యేమరి నే నాఁడాప్పుడేమై వుంటినో
అయ్యడ నీ దాసి నైతే ఆడరింతుగా


అల్లనాడు బాలుడవై ఆవులగాచేవేళ
చిల్లర దూడనైతే చేరి కాతువుగా
వల్లెగా విటుడవై రేపల్లె లో నుండే నాడు
గొల్లెత నయిన నన్ను కూడుకొందువుగా


మేలిమి రామావతారవేళ రాయి రప్ప నైనా
కాలు మోపి బదికించి కాతువుగా
వాలి సుగ్రీవుల వద్ద వానరమై వుండినాను
యేలి నన్ను పనిగొని యీడేర్తువుగా


వారిధిలో మచ్చ కూర్మావతారములైన నాడు
నీరులో జంతువునైనా నీవు గాతువుగా
యీరీతి శ్రీవేంకటేశ యేలితివి నన్ను నిట్టే
మోరతోపున నిన్నాళ్ళు మోసపోతిగా


 ayyO yEmari nE nA@MDAppuDEmai vuMTinO
ayyaDa nI dAsi naitE ADariMtugA


allanADu bAluDavai AVulagAchEvELa
chillara dUDanaitE chEri kAtuvugA
vallegA viTuDavai rEpalle lO nuMDE nADu
golleta nayina nannu kUDukoMduvugA


mElimi rAmAvatAravELa rAyi rappa nainA
kAlu mOpi badikiMchi kAtuvugA
vAli sugrIvula vadda vAnaramai vuMDinAnu
yEli nannu panigoni yIDErtuvugA


vAridhilO machcha kUrmAvatAramulaina nADu
nIrulO jaMtuvunainA nIvu gAtuvugA
yIrIti SrIvEMkaTESa yElitivi nannu niTTE
mOratOpuna ninnALLu mOsapOtigA


 మోరతోపు, మోరత్రోపు orమోరతోపుతనము mōra-tōpu. n. Aversion, turning away or averting the face.మూతులుతిప్పడము, పరాఙ్ముఖత్వముపూనుకొని మోరతోపున బోవబోనీనునేను.

Wednesday, April 11, 2012

775.muddu gArI jUDaramma mOhanA - ముద్దు గారీ జూడరమ్మ మోహన


Audio link : 
Audio download link :
ముద్దు గారీ జూడరమ్మ మోహన మురారి వీడె
మద్దులు విరిచిన మా మాధవుడు

చల్ల లమ్మ నేరిచినజాణ గొల్లెతల కెల్ల
వల్లెతాడు మా చిన్న వాసుదేవుడు
మొల్లపు గోపికల మోవిపండులకు నెల్ల
కొల్లకాడు గదమ్మ మా గోల గోవిందుడు


మందడిసానుల కమ్మని మోముదమ్ములకు
చెందినతుమ్మిదవో మా శ్రీకృష్ణుడు 
చంద మైన దొడ్డీవారి సతులవయసులకు
విందువంటివా డమ్మ మా విఠ్ఠలుడు


హత్తిన రేపల్లెలోని అంగనామణుల కెల్ల
పొత్తుల సూత్రము మా బుద్ధుల హరి
మత్తిలి వ్రేతెల నిండుమనసుల కెల్లాను
చిత్తజునివంటి వాడు శ్రీ వేంకటేశుడు


muddu gArI jUDaramma mOhana murAri vIDe
maddulu viricina mA mAdhavuDu
calla lamma nEricinajANa golletala kella
valletADu mA cinna vAsudEvuDu
mollapu gOpikala mOvipaMDulaku nella
kollakADu gadamma mA gOla gOviMduDu

maMdaDisAnula kammani mOmudammulaku
ceMdinatummidavO mA SrIkRShNuDu 
caMda maina doDDIvAri satulavayasulaku
viMduvaMTivA Damma mA viThThaluDu

hattina rEpallelOni aMganAmaNula kella
pottula sUtramu mA buddHula hari
mattili vrEtela niMDumanasula kellAnu
cittajunivaMTi vADu SrI vEMkaTESuDu

Tuesday, April 10, 2012

774.aMdichUDaga nIku avatAramokaTE - అందిచూడగ నీకు అవతారమొకటే

Audio link :  G.Aniala kumar
అందిచూడగ నీకు అవతారమొకటే
యెందువాడవైతివి యేటిదయ్యా


నవనీతచోర నాగపర్యంకా
సవనరక్షక హరీ చక్రాయుధా
అవల దేవకిపట్టివని యశోదకు నిన్ను
నివల కొడుకవనేదిది యేటిదయ్యా


పట్టపు శ్రీరమణ భవరోగవైద్య
జట్టిమాయలతోడి శౌరి కృష్ణ
పుట్టినచోటొకటి పొదలెడి చోటొకటి
యెట్టని నమ్మవచ్చు నిదియేటిదయ్యా


వేదాంతనిలయా వివిధాచరణ
ఆదిదేవా శ్రీవేంకటాచలేశ
సోదించి తలచినచోట నీ వుందువట
యేదెస నీ మహిమ యిదేటిదయ్యా
aMdichUDaga nIku avatAramokaTE
yeMduvADavaitivi yETidayyA


navanItachOra nAgaparyaMkA
savanarakshaka harI chakrAyudhA
avala dEvakipaTTivani yaSOdaku ninnu
nivala koDukavanEdidi yETidayyA


paTTapu SrIramaNa bhavarOgavaidya
jaTTimAyalatODi Sauri kRshNa
puTTinachOTokaTi podaleDi chOTokaTi
yeTTani nammavachchu nidiyETidayyA


vEdAMtanilayA vividhAcharaNa
AdidEvA SrIvEMkaTAchalESa
sOdiMchi talachinachOTa nI vuMduvaTa
yEdesa nI mahima yidETidayyA

Monday, March 26, 2012

773.talagarO lOkulu taDavakurO mammu - తలగరో లోకులు తడవకురో మమ్ము


Audio link : Dr Shobharaju

ప|| తలగరో లోకులు తడవకురో మమ్ము | కలిగినదిది మాకాపురము ||


చ|| నరహరి కీర్తన నానిన జిహ్వ | వొరుల నుతింపగ నోపదు జిహ్వ |
మురహరు పదముల మొక్కిన శిరము | పరుల వందనకు బరగదు శిరము ||


చ|| శ్రీపతినే పూజించిన కరములు | చోపి యాచనకు జొరవు కరములు |
యేపున హరికడ కేగిన కాళ్ళు | పాపుల యిండ్లకు బారవు కాళ్ళు ||


చ|| శ్రీ వేంకటపతి జింతించు మనసు | దావతి నితరము దలచదు మనసు |
దేవుడతని యాధీనపు తనువు | తేవల నితరాధీనము గాదు ||

pa|| talagarO lOkulu taDavakurO mammu | kaliginadidi maakaapuramu ||

cha|| narahari keertana naanina jihva | vorula nutiMpaga nOpadu jihva |
muraharu padamula mokkina Siramu | parula vaMdanaku baragadu Siramu ||

cha|| Sreepatinae poojiMchina karamulu | chOpi yaachanaku joravu karamulu |
yaepuna harikaDa kaegina kaaLLu | paapula yiMDlaku baaravu kaaLLu ||

cha|| Sree vaeMkaTapati jiMtiMchu manasu | daavati nitaramu dalachadu manasu |
daevuDatani yaadheenapu tanuvu | taevala nitaraadheenamu gaadu ||

Wednesday, March 21, 2012

772.nArAyaNuni SrInAmamidi - నారాయణుని శ్రీనామమిది

Audio link : P.Ranganath
నారాయణుని శ్రీనామమిది
కోరినవిచ్చీఁ గోవో మనసా


శుక వరదుని సొంపుగ దలచుటె
సకలభవ విజయము 
అకలంకము మహాభయహరణ
మొకటి నొకటి వోహొ మనసా


పక్షి గమన శుభము (పదము) దలచుటే
అభయ భోగ విహారమ్ము
వక్షపు లక్ష్మీవరుసే(చే) సిరులు
లక్షలు గోట్లొల్లవో మనసా


ఇంకా నీ తలపులెన్ని గలిగిన
వేంకటాధిపు సేవించగదో
అంకెలకిన్నియునైన ఈ(?)
మంకపు గాక నమ్మవో మనసాnArAyaNuni SrInAmamidi
kOrinavichchI@M gOvO manasA

Suka varaduni sompuga dalachuTe
sakalabhava vijayamu 
akalamkamu mahaabhayaharaNa
mokaTi nokaTi vOho manasA

pakshi gamana Subhamu (padamu) dalachuTE
abhaya bhOga vihaarammu
vakshapu lakshmIvarusE(chE) sirulu
lakshalu gOTlollavO manasaa

imkaa nee talapulenni galigina
vEnkaTaadhipu sEvimchagadO
amkelakinniyunaina I(?)
mamkapu gaaka nammavO manasA

Wednesday, February 15, 2012

771.vaddu vaddu saTaliMka vaamanaa - వద్దు వద్దు సటలింక వామనావద్దు వద్దు సటలింక వామనా నీ 
వద్దనే వున్నార మిదె వామనా ||

వరుసలు వెదకేవు వామనా నీవు 
వరుడ విందరికిని వామనా
వరవాత వలపించి వామనా దే 
వరవలె నున్నాడవు వామనా ||

వనము కోగిల వైతి వామనా నీకు 
వనితలు బాతి వామనా
వనరేరు గొల్లెతలు వామనా కా 
నను వేళ చూచుకోమీ వామనా ||

వాడవారు మొక్కేరు వామ్నా నీకు 
వాడుదేరె కెమ్మోవి వామనా 
వాడికె శ్రీవేంకటాద్రివామనా
వాడేచెలమవు నీవు వామనా ||


vaddu vaddu saTaliMka vaamanaa nee 
vaddanae vunnaara mide vaamanaa ||


varusalu vedakaevu vaamanaa neevu 
varuDa viMdarikini vaamanaa
varavaata valapiMchi vaamanaa dae 
varavale nunnaaDavu vaamanaa ||


vanamu kOgila vaiti vaamanaa neeku 
vanitalu baati vaamanaa
vanaraeru golletalu vaamanaa kaa 
nanu vaeLa choochukOmee vaamanaa ||


vaaDavaaru mokkaeru vaamnaa neeku 
vaaDudaere kemmOvi vaamanaa 
vaaDike SreevaeMkaTaadrivaamanaa
vaaDaechelamavu neevu vaamanaa ||

770.chepparAni mahimala SrIdharA - చెప్పినట్టు చేసేము శ్రీధరా


peda tirumalacharyula kirtana
Audio link : Sri P.Ranganath
చెప్పరాని మహిమల శ్రీధరా నీవు 
చెప్పినట్టు చేసేము శ్రీధరా 


చేర దీసి నా కన్నుల శ్రీధరా నీ 
జీరల మేను చూచితి శ్రీధరా 
చేరువ సంతోషమబ్బె శ్రీధరా 
చీరుమూరాడెదమీ శ్రీధరా 


చెల్లు నన్నియును నీకు శ్రీధరా నీ 
చిల్లరసతులు వారే శ్రీధరా
చెల్లబో ఆ సుద్ది విని శ్రీధరా నాకు 
చిల్లులాయె వీనులెల్లా శ్రీధరా 


సేవలు సేసేము నీకు శ్రీధరా మమ్ము 
జేవదేరగూడితివి శ్రీధరా
చేవల్లకు రావోయి శ్రీధరా
శ్రీవేంకటాద్రి మీది శ్రీధరా

chepparaani mahimala Sreedharaa neevu 
cheppinaTTu chaesaemu Sreedharaa 


chaera deesi naa kannula Sreedharaa nee 
jeerala maenu choochiti Sreedharaa 
chaeruva saMtOshamabbe Sreedharaa 
cheerumooraaDedamee Sreedharaa 


chellu nanniyunu neeku Sreedharaa nee 
chillarasatulu vaarae Sreedharaa
chellabO aa suddi vini Sreedharaa naaku 
chillulaaye veenulellaa Sreedharaa 


saevalu saesaemu neeku Sreedharaa mammu 
jaevadaeragooDitivi Sreedharaa
chaevallaku raavOyi Sreedharaa
SreevaeMkaTaadri meedi Sreedharaa

Wednesday, February 08, 2012

769.ichchakAlu nAku neeku nika nElarA - ఇచ్చకాలు నాకు నీకు నిక నేలరా

Audio link : from movie Tenali Ramakrishna, sung by Sri P.Leela
ఇచ్చకాలు నాకు నీకు నింక నేలరా నీ-
యచ్చపు గోరిక నాతో నానతీరా వోరి

అమ్మితి నా మేను నీకు నప్పుడె వోరి చూపు-
జిమ్ముల నేచకమైనా జిత్తగించరా
అమ్మక చెల్ల నే నీకు నడ్డమా వోరి యింపు
గుమ్మరింపుచు నా గుట్టు కొల్ల గొంటి వోరి

జట్టి గొంటి ఎదె నన్ను జాలదా వోరి యీ
చిట్టంట్ల నీ నేచక చిత్తగించరా-
ఎట్టైనా నే నీ కింత యెదురా వోరి నీ
పట్టన చలమే చెల్లె బాపురా వోరి

వేసాల వేంకట గిరి విభుడా నేడోరి నీ-
సేసిన మన్నన లిట్టే చిత్తగించరా
వాసన కస్తూరి మేని వన్నెకాడా నీ
యాసలే మాకు దక్కెనదిరా వోరి


ichchakAlu nAku neeku nika nElarA nee-
yachchapu gOrika nAnateerA vori

ammiti nA mEnu neeku nappude vOri choopu-
jimmula nEchakamainA jittagincharA
ammaka chella nE neeku naDDAmA vori yimpu
gummariMpuchu nA guttu kolla gonti vori

jatti gonti ede nannu jaaladA vori ee-
chittantla nee nEchaka chittagincharA
eTTenA nE nee kinta EdurA vori nee-
pattina calamE chelle bApurA vOri

vESAla vEnkata giri vibhudA nEdori nee-
sesina mannana litte chittagincharA
vAsana kasturi mEni vannekAda nee
YAsala mEkulE dakkenadirA vori

Tuesday, February 07, 2012

768.చూడరమ్మ యిదె నేడు సుక్కురారము - cUDaramma yide nEDu sukkurAramu


Audio link : Nithyashree Mahadevan
చూడరమ్మ యిదె నేడు సుక్కురారము
వేడుక చక్కదనాలు వేవేలైనాడు


చప్పుడుతో పన్నీటి మజ్జనముతో నున్నవాడు
అప్పుడే ఆదినారాయాణునివలె
కప్పురకాపామీద కడుఁబూసుకున్నవాడు
ముప్పిరి బులుకడిగె ముత్యమువలె


పొసగెనప్పటి తట్టుపుణుగులందుకున్నాడు
కసుగందని కాలమేఘమువలెను
సుసగాన మేనునిండా సొమ్మువెట్టుకున్నాడు
పసల పద్దరువన్నె బంగారువలెను


అలమేల్మంగను యురమందు నిడుకొన్నవాడు
యెలమి సంపదలకు యిల్లువలెను
అలరుచు శ్రీవేంకటాద్రిమీదనున్నవాడు
కలబోసి చూడగా దొంతరకొండవలెను

cUDaramma yide nEDu sukkurAramu
vEDuka cakkadanaalu vEvElainADu

cappuDutO pannITi majjanamutO nunnavADu
appuDE AdinaaraayaaNunivale
kappurakaapaamIda kaDu@MbUsukunnavaaDu
muppiri bulukaDige mutyamuvale

posagenappaTi taTTupuNugulamdukunnADu
kasugamdani kaalamEghamuvalenu
susagaana mEnuniMDA sommuveTTukunnADu
pasala paddaruvanne bamgaaruvalenu

alamElmamganu yuramamdu niDukonnavADu
yelami sampadalaku yilluvalenu
alarucu SrIvEMkaTAdrimIdanunnavADu
kalabOsi cUDagaa domtarakoMDavalenu

Monday, January 02, 2012

767.iTuvale nuMDavaddA yiravaina mOhamu - ఇటువలె నుండవద్దా యిరవైన మోహము


Audio link :Sri G Balakrishnaprasad

ఇటువలె నుండవద్దా యిరవైన మోహము
తటుకన నీమీది తగులెంతోఁ గానీ


సొరిది నీ మోము సారెఁ జూచియిను తనియదు
తరుణి మాటలాడియుఁ తనియదు
సరసము లాడియాడి చాలునని తనియదు
అరుదైన మదిలోని యాస యం(యెం)తో కాని


ననుపుసేసుక చెలి నవ్వియును తనియదు
తనువుసోక పెనగియు తనియదు
మునుకొని చేతులెత్తి మొక్కియును తనియదు
యెనసి నీపై వలపింకా నెంతో కాని


రమణి నీ కాగిట రతిసేసి తనియదు
తమితో గుబ్బలనొత్తి తనియదు
జమళి శ్రీవేంకటేశ సన్నసేసి తనియదు
అమరిన సంతోసమది యెంతోకానిiTuvale nuMDavaddA yiravaina mOhamu
taTukana nImIdi taguleMtO@M gAnI


soridi nI mOmu sAre@M jUchiyinu taniyadu
taruNi mATalADiyu@M taniyadu
sarasamu lADiyADi chAlunani taniyadu
arudaina madilOni yAsa yaM(yeM)tO kAni


nanupusEsuka cheli navviyunu taniyadu
tanuvusOka penagiyu taniyadu
munukoni chEtuletti mokkiyunu taniyadu
yenasi nIpai valapiMkA neMtO kAni


ramaNi nI kAgiTa ratisEsi taniyadu
tamitO gubbalanotti taniyadu
jamaLi SrIvEMkaTESa sannasEsi taniyadu
amarina saMtOsamadi yeMtOkAni