Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Tuesday, February 27, 2007

139.palumaru uTla-పలుమరు ఉట్ల్ల


Audio link :S.Janaki
Audio link :SJanaki
Archive link :
ప|| పలుమరు ఉట్ల్ల పండగను | చిలుకు చిడక్కని చిందగను ||
చ|| ఊళ్ళ వీధుల ఉట్ల కృష్ణుడు | తాళ్ళు తెగిపడ తన్నగను |
పెళ్ళు కఠిల్లు పెఠిళ్ళు చిఠిల్లని | పెళ్ళుగ మ్రోసె పెనురవము ||
చ|| బంగరు బిందెల పాలు పెరుగులు | ముంగిట నెగయుచు మోదగను |
కంగు కళింగు కఠింగు ఖణింగని | రంగు మీర పెనురవములై ||
చ|| నిగ్గగు వేంకట నిలయుడిటు పా | లగ్గలిక పగుల అడువగను |
బగ్గు బగ్గిలని పరమామౄతములు | గుగ్గిలి పదనుగ గురియగను ||

pa|| palumaru uTla paMDaganu | ciluku ciDakkani ciMdaganu ||
ca|| ULLa vIdhula uTla kRShNuDu | tALLu tegipaDa tannaganu |
peLLu kaThillu peThiLLu ciThillani | peLLuga mrOse penuravamu ||
ca|| baMgaru biMdela pAlu perugulu | muMgiTa negayucu mOdaganu |
kaMgu kaLiMgu kaThiMgu KaNiMgani | raMgu mIra penuravamulai ||
ca|| niggagu vEMkaTa nilayuDiTu pA | laggalika pagula aDuvaganu |
baggu baggilani paramAmRutamulu | guggili padanuga guriyaganu ||

Sunday, February 25, 2007

138.eMta vibhavamu - ఎంత విభవము


Audio link :G.BalaKrishnaPrasad
Archive link :
Ragam : Sudhdhasaveri, Composer : G.Balakrishnaprasad

ఎంత విభవము కలిగె నంతయును నాపదని | చింతించినది కదా చెడని జీవనము ||

చలము కోపంబు తను చంపేటి పగతులని | తెలిసినది యది కదా తెలివి ||
తలకొన్న పరనింద తనపాలి మృత్యువని | తొలగినది యది కదా తుదగన్నఫలము ||

మెఱయు విషయములే తన మెడనున్న వురులుగా | యెరిగినది యది కదా యెరుక ||
పఱివోని ఆస తను బుట్టుకొను భూతమని | వెరచినది యది కదా విజ్ఞాన మహిమ ||

యెనలేని తిరువేంకటేశుడే దైవమని | వినగలిగినది గదా వినికి||
అనయంబు నతని సేవానందపరులయి |మనగలిగినది గదా మనుజులకు మనికి ||


in english:
eMta vibhavamu kalige naMtayunu nApadani |chiMtimchinadi kadA cheDani jIvanamu ||

chalamu kOpambu tanu chaMpETi pagatulani |telisinadi yadi kadA telivi
talakonna paraniMda tanapAli mRtyuvani |tolaginadi yadi kadA tudagannaphalamu ||

me~rayu vishayamulE tana meDanunna vurulugA|yeriginadi yadi kadA yeruka
pa~rivOni Asa tanu buTTukonu bhUtamani |veracinadi yadi kadA vij~nAna mahima ||

yenalEni tiruvEMkaTESuDE daivamani |vinagaliginadi gadA viniki
anayaMbu natani sEvAnaMdaparulayi |managaliginadi gadA manujulaku maniki ||

లోకంలో సర్వసాధారణంగా మానవులు సంపదలపై మోహం పెంచుకుని, అవి వృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు వాటిని చూసి గర్వపడతారు; మరియు అహంకారంతో విర్రవీగుతారు. కాని ఇక్కడ అన్నమయ్య ఆ మాయాసిరులన్నీ మన మెడలకు తగులుకొన్న ఉరిత్రాళ్ళుగా వర్ణిస్తున్నారు. మనకు లభించే భౌతిక భోగాలన్నీ అశాశ్వతాలనీ, ఆపదలకు మూలాలనీ తెలుసుకొనటమే నిజమైన జీవితం, అనీ, సత్యదృష్టి అనీ ఈ పాటలో చక్కగా తెలియజేస్తున్నాడు! అరిషడ్వర్గాలను విడిచిపెట్టాలని, పరనింద చేయరాదని, విషయ వాంఛలను విడనాడాలని, ఆశలను ఆమడదూరంలో పెట్టాలని బోధిస్తున్నాడు! వీటన్నిటి యదార్ధ స్వరుపం తెలుసుకున్నవాడు విజ్ఞాని అని, నొక్కి వక్కాణిస్తున్నాడు! తిరుగులేని తిరువేంకటేశ్వరుడు శాశ్వత సత్యమని, దైవమని తెలుసుకొని నిరంతరం ఆ స్వామి సేవలో తరించాలని ఉద్భోధిస్తున్నాడుు మన గురువు అన్నమయ్య!
GB. Sankara Rao gari vivarana from sujanaranjani , siliconandhra.org

విభవము = సంపద;
చలము = మాత్సర్యము;
పగతులు = శత్రువులు
తలకొన్న = కలిగిన;
తుదగన్న ఫలము = పరమావధి నొందిన ఫలము;
విషయములు = శబ్ద స్పర్శ రూపాదులు;
పఱివోని = చీలిపోని, తగ్గని
ఎనలేని = సాటిలేని;
అనయంబు = అత్యంతము, సతతము

137.periginADu cUDarO - పెరిగినాడు చూడరో

Audio link :G.BalaKrishnaPrasad
Archive link :
పెరిగినాడు చూడరో పెద్ద హనుమంతుడు
పరగి నానా విద్యల బలవంతుడు ||

రక్కసుల పాలికి రణరంగ శూరుడు

వెక్కసపు ఏకాంగ వీరుడు
దిక్కులకు సంజీవి తెచ్చిన ధీరుడు

అక్కజమైనట్టి ఆకారుడు ||

లలిమీరిన యట్టి లావుల భీముడు

బలు కపికుల సార్వభౌముడు

నెలకొన్న లంకా నిర్థూమధాముడు

తలపున శ్రీరాము నాత్మారాముడు ||

దేవకార్యముల దిక్కువరేణ్యుడు
భావింపగల తపః ఫల పుణ్యుడు

శ్రీవేంకటేశ్వర సేవాగ్రగణ్యుడు
సావధానుడు సర్వశరణ్యుడు ||


in english:
periginADu cUDarO pedda hanumaMtuDu

paragi nAnA vidyala balavaMtuDu ||

rakkasula pAliki raNaraMga SUruDu

vekkasapu EkAMga vIruDu
dikkulaku saMjIvi techchina dhIruDu

akkajamainaTTi AkAruDu ||

lalimIrina yaTTi lAvula bhImuDu

balu kapikula sArwabhaumuDu

nelakonna laMkA nirthUmadhAmuDu

talapuna SrIrAmu nAtmArAmuDu ||

dEvakAryamula dikkuvarENyuDu

bhAviMpagala tapa@h phala puNyuDu

SrIvEMkaTESwara sEvAgragaNyuDu

sAvadhAnuDu sarwaSaraNyuDu ||Meaning by Dr.Patanjali in Sakshi magazine.

136.garuDAdri vEdAdri - గరుడాద్రి వేదాద్రి


Audio link :G.BalaKrishnaPrasad
Archive link :

ప|| గరుడాద్రి వేదాద్రి కలిమి ఈపె | సిరులొసగీ చూడరో చింతామణి ఈపె ||
చ|| పాలజలధిపుట్టిన పద్మాలయ ఈపె | లాలిత శ్రీనారసింహ లక్ష్మి ఈపె |
మేలిమి లోకమాతయై మించిన మగువ ఈపె | ఈలీలా లోకములేలే ఇందిర ఈపె ||
చ|| ఘనసంపదలొసగు కమలాకాంత ఈపె | మనసిజుగనిన రమాసతి ఈపె |
అనిశము పాయని మహాహరిప్రియ ఈపె | ధనధాన్యరూపపు శ్రీతరుణి ఈపె ||
చ|| రచ్చల వెలసినట్టి రమావనిత ఈపె | మచ్చికగల అలమేల్మంగ ఈపె |
ఇచ్చట వేంకటాద్రి నీ అహోబలమునందు | నిచ్చలూ తావుకొనిన నిధానము ఈపె ||

in english:
pa|| garuDAdri vEdAdri kalimi Ipe | sirulosagI cUDarO ciMtAmaNi Ipe ||
ca|| pAlajaladhipuTTina padmAlaya Ipe | lAlita SrInArasiMha lakShmi Ipe |
mElimi lOkamAtayai miMcina maguva Ipe | IlIlA lOkamulElE iMdira Ipe ||
ca|| GanasaMpadalosagu kamalAkAMta Ipe | manasijuganina ramAsati Ipe |
aniSamu pAyani mahAharipriya Ipe | dhanadhAnyarUpapu SrItaruNi Ipe ||
ca|| raccala velasinaTTi ramAvanita Ipe | maccikagala alamElmaMga Ipe |
iccaTa vEMkaTAdri nI ahObalamunaMdu | niccalU tAvukonina nidhAnamu Ipe ||

135.Gummani yeDi Sruti - ఘుమ్మని యెడి శ్రుతిAudio link :G.BalaKrishnaPrasad
Archive link :
Ragam : purvikalyani , adi talam , composer : Nedunuri Krishnamurty

ప|| ఘుమ్మని యెడి శ్రుతి గూడగాను | కమ్మని నేతుల కాగగచెలగె ||
చ|| నీలవర్ణుడని నీరజాక్షుడని | బాలుని నతివలు పాడేరో |
పాలుపిదుకుచును బానల కాగుల | సోలి పెరుగు త్రచ్చుచు చెలరేగి ||
చ|| మంధరధరుడని మాధవుడని గో | విందుని పాడేరు వెలదులిదే |
నందవ్రజమునను నలుగడనావుల | మందల పేయల మంచి రసముల ||
చ|| వేంకట పతియని వేదనిలయుడని | పంకజనాభుని పాడేరో |
అంకుల చేతను అలరు రవంబుల | బింకపు మాటల బౄందావనమున ||


in english:
pa|| Gummani yeDi Sruti gUDagAnu | kammani nEtula kAgagacelage ||
ca|| nIlavarNuDani nIrajAkShuDani | bAluni nativalu pADErO |
pAlupidukucunu bAnala kAgula | sOli perugu traccucu celarEgi ||
ca|| maMdharadharuDani mAdhavuDani gO | viMduni pADEru veladulidE |
naMdavrajamunanu nalugaDanAvula | maMdala pEyala maMci rasamula ||
ca|| vEMkaTa patiyani vEdanilayuDani | paMkajanABuni pADErO |
aMkula cEtanu alaru ravaMbula | biMkapu mATala bRuMdAvanamuna ||


Saturday, February 24, 2007

134.ElE yElE maradalA - ఏలే యేలే మరదల


Audio link :G.BalaKrishnaPrasad
Audio link :G.BalaKrishnaPrasad
Audio link :M.BalaMuraliKrishna
Archive link :
ప|| ఏలే యేలే మరదలా చాలుజాలు చాలును | చాలు నీతోడి సరసంబు బావ ||
చ|| గాటపు గుబ్బలు గదలగ గులికేవు | మాటల దేటల మరదలా |
చీటికి మాటికి జెనకేవే వట్టి | బూటకాలు మానిపోవే బావ ||
చ|| అందిందె నన్ను నదలించి వేసేవు | మందమేలపు మరదలా |
సందుకో దిరిగేవి నటకారివో బావ | పొందుగాదిక బోవే బావ ||
చ|| చొక్కపు గిలిగింతల చూపుల నన్ను | మక్కువ సేసిన మరదలా |
గక్కున నను వేంకటపతి కూడితి | దక్కించుకొంటివి తగులైతి బావ ||

in english:
pa|| ElE yElE maradalA cAlujAlu cAlunu | cAlu nItODi sarasaMbu bAva ||
ca|| gATapu gubbalu gadalaga gulikEvu | mATala dETala maradalA |
cITiki mATiki jenakEvE vaTTi | bUTakAlu mAnipOvE bAva ||
ca|| aMdiMde nannu nadaliMci vEsEvu | maMdamElapu maradalA |
saMdukO dirigEvi naTakArivO bAva | poMdugAdika bOvE bAva ||
ca|| cokkapu giligiMtala cUpula nannu | makkuva sEsina maradalA |
gakkuna nanu vEMkaTapati kUDiti | dakkiMcukoMTivi tagulaiti bAva ||

133.IDagupeMDli iddari - ఈడగుపెండ్లి ఇద్దరి


Audio link :G.BalaKrishnaPrasad
Audio link :G.BalaKrishnaPrasad
Archive link :

ప|| ఈడగుపెండ్లి ఇద్దరి చేసేము | చేడెలాల ఇది చెప్పరుగా ||
చ|| పచ్చికబయళ్ళ పడతి ఆడగ | ముచ్చట కౄష్ణుడు మోహించి |
వెచ్చపు పూదండ వేసి వచ్చెనట | గచ్చుల నాతని కానరుగ ||
చ|| ముత్తెపు ముంగిట ముదిత నడువగ | ఉత్తముడే చెలి వురమునను |
చిత్తరవు వ్రాసి చెలగివచ్చె నొక | జొత్తుమాని ఇటు జూపరుగా ||
చ|| కొత్తచవికెలో కొమ్మనిలిచితే | పొత్తున తలబాలు వోసెనట |
ఇత్తల శ్రీవేంకటేశుడు నవ్వుచు | హత్తి సతిగూడె నని పాడరుగా ||
in English:
pa|| IDagupeMDli iddari cEsEmu | cEDelAla idi cepparugA ||
ca|| paccikabayaLLa paDati ADaga | muccaTa kRuShNuDu mOhiMci |
veccapu pUdaMDa vEsi vaccenaTa | gaccula nAtani kAnaruga ||
ca|| muttepu muMgiTa mudita naDuvaga | uttamuDE celi vuramunanu |
cittaravu vrAsi celagivacce noka | jottumAni iTu jUparugA ||
ca|| kottacavikelO kommanilicitE | pottuna talabAlu vOsenaTa |
ittala SrIvEMkaTESuDu navvucu | hatti satigUDe nani pADarugA ||

Thursday, February 22, 2007

132.rAma daSaratharAma - రామ దశరథరామ


Audio link :G.BalaKrishnaPrasad
Archive link :

రామ దశరథరామ నిజ సత్య-
కామ నమో నమో కాకుత్థ్సరామ ||

కరుణానిధి రామ కౌసల్యానందన రామ
పరమ పురుష సీతాపతిరామ
శరధి బంధన రామ సవన రక్షక రామ
గురుతర రవివంశ కోదండ రామ ||

దనుజహరణ రామ దశరథసుత రామ
వినుతామర స్తోత్ర విజయరామ
మనుజావతారా రామ మహనీయ గుణరామ
అనిలజప్రియ రామ అయోధ్యరామ ||

సులలితయశ రామ సుగ్రీవ వరద రామ
కలుష రావణ భయంకర రామ
విలసిత రఘురామ వేదగోచర రామ
కలిత ప్రతాప శ్రీవేంకటగిరి రామ ||

in english:
rAma daSaratharAma nija satya-
kAma namO namO kAkutthsarAma ||

karuNAnidhi rAma kausalyAnaMdana rAma
parama purusha sItApatirAma
Saradhi baMdhana rAma savana rakshaka rAma
gurutara ravivaMSa kOdaMDa rAma ||

danujaharaNa rAma daSarathasuta rAma
vinutAmara stOtra vijayarAma
manujAvatArA rAma mahanIya guNarAma
anilajapriya rAma ayOdhyarAma ||

sulalitayaSa rAma sugrIva varada rAma
kalusha rAvaNa bhayaMkara rAma
vilasita raghurAma vEdagOcara rAma
kalita pratApa SrIvEMkaTagiri rAma ||

131.O pavanAtmaja - ఓ పవనాత్మజ


Audio link :G.BalaKrishnaPrasad
Archive link :
ప||
ఓ పవనాత్మజ ఓ ఘనుడా
బాపు బాపనగా పరిగితిగా
చ1||
ఓ హనుమంతుడ ఉదయాచల ని-
ర్వాహక నిజ సర్వ ప్రబలా
దేహము మోచిన తెగువకు నిటువలె
సాహస మిటువలె చాటితిగా ||
చ2||
ఓ రవి గ్రహణ ఓదనుజాంతక
మారులేక మతి మలసితిగా
దారుణపు వినతా తనయాదులు
గారవింప నిటు కలిగితిగా||
చ3||
ఓ దశముఖ హర ఓ వేంకటపతి-
పాదసరోరుహ పాలకుడా
ఈ దేహముతో ఇన్నిలోకములు
నీదేహమెక్క నిలిచితిగా ||in english:
pa||
O pavanAtmaja O ghanuDA
bApu bApanagA parigitigA

ca1||
O hanumaMtuDa udayAchala ni-
rwAhaka nija sarwa prabalA
dEhamu mOcina teguvaku niTuvale
sAhasa miTuvale chATitigA ||

ca2||
O ravi grahaNa OdanujAMtaka
mArulEka mati malasitigA
dAruNapu vinatA tanayAdulu
gAraviMpa niTu kaligitigA||

ca3||
O daSamukha hara O vEMkaTapati-
pAdasarOruha pAlakuDA
I dEhamutO innilOkamulu
nIdEhamekka nilichitigA ||

Wednesday, February 21, 2007

130.I pAdamEkadA - ఈ పాదమేకదాAudio link :G.BalaKrishnaPrasad
Audio link :MBalaMuraliKrishna
Archive link :
ప|| ఈ పాదమేకదా యిల యెల్లగొలిచినది |
ఈ పాదమే కదా యిందిరా హస్తముల కితవైనది ||

చ|| ఈ పాదమే కదా యిందరును మ్రొక్కెడిది |
యీపాదమే కదా యీ గగన గంగ పుట్టినది |

యీపాదమే కదా యెలమి బొంపొందినది |
యీపాదమే కదా యిన్నిటికి నెక్కుడైనది ||

చ|| ఈ పదమే కదా యిభరాజు దలచినది |
యీపదమే కదా యింద్రాదు లెల్ల వెదకినది |

యీపాదమే కదా యీబ్రహ్మ కడిగినది |
యీపాదమే కదా యెగసి బ్రహ్మాండ మంటినది ||

చ|| ఈ పాదమే కదా యిహపరము లొసగెడిది |
యీపాదమే కదా యిల నహల్యకు గోరికైనది |

యీపాదమే కదా యీక్షింప దుర్లభము |
యీపాదమే కదా యీ వేంకటాద్రిపై నిరవైనది ||


in english:
pa|| I pAdamEkadA yila yellagolicinadi | I pAdamE kadA yiMdirA hastamula kitavainadi ||
ca|| I pAdamE kadA yiMdarunu mrokkeDidi | yIpAdamE kadA yI gagana gaMga puTTinadi |
yIpAdamE kadA yelami boMpoMdinadi | yIpAdamE kadA yinniTiki nekkuDainadi ||
ca|| I padamE kadA yiBarAju dalacinadi | yIpadamE kadA yiMdrAdu lella vedakinadi |
yIpAdamE kadA yIbrahma kaDiginadi | yIpAdamE kadA yegasi brahmAMDa maMTinadi ||
ca|| I pAdamE kadA yihaparamu losageDidi | yIpAdamE kadA yila nahalyaku gOrikainadi |
yIpAdamE kadA yIkShiMpa durlaBamu | yIpAdamE kadA yI vEMkaTAdripai niravainadi ||

Tuesday, February 20, 2007

129.hari rasamA vihAri - హరి రసమా విహారి


పల్లవి:
హరి రసమా విహారి సతు -
సరసోయం మమ శ్రమ సంహారి
చరణం 1:
దయా నిభృత తనుధారి సం
శయాతిశయ సంచారి
కయాప్యజిత వికారి
క్రియా విముఖ కృపాలధారి
చరణం 2:
పరామృత సంపాది
స్థిరానందాశ్రేది
వరాలాభ వివాది శ్రీ -
తిరువేంకటగిరి దివ్య వినోది
pallavi:

hari rasamaa vihaari satu -
sarasOyaM mama Srama saMhaari

charaNaM 1:

dayaa nibhRta tanudhaari saM
SayaatiSaya saMchaari
kayaapyajita vikaari
kriyaa vimukha kRpaaladhaari

charaNaM 2:

paraamRta saMpaadi
sthiraanaMdaaSraedi
varaalaabha vivaadi Sree -
tiruvaeMkaTagiri divya vinOdi

128.kaDaluDipi - కడలుడిపి


Audio link : Balakrishnaprasad
Archive link :
Meaning by T.Patanjali 
raga : misramohana , composer : G.Balakrishnaprasad

ప|| కడలుడిపి నీరాడగా దలచువారలకు | కడలేని మనసునకు
డమ యెక్కడిది ||
చ|| దాహమణగిన వెనక తత్త్వమెరి గెదనన్న | దాహమేలణగు తా తత్త్వమేమెరుగు |
దేహంబుగల యన్ని దినములకును పదార్థ | మోహమేలుడుగుదా ముదమేల కలుగు ||
చ|| ముందరెరిగిన వెనుకమొదలు మరచెదనన్న | ముందరేమెరుగుదా మొదలేల మరచు
అందముగ దిరువేంకటాద్రీశు మన్ననల | కందు వెరిగిన మేలు కలనైన లేదు ||


in english:
pa|| p nIrADagA dalacuvAralaku | kaDalEni manasunaku gaDama yekkaDidi ||
ca|| dAhamaNagina venaka tattvameri gedananna | dAhamElaNagu tA tattvamEmerugu |
dEhaMbugala yanni dinamulaku padArtha | mOhamEluDugudA mudamEla kalugu ||
ca|| muMdarerigina venukamodalu maracedananna | muMdarEmerugudA modalEla maracu
aMdamuga diruvEMkaTAdrISu mannanala | kaMdu verigina mElu kalanaina lEdu ||

From the boog" God on the hill.

you say you want to bath
when the waves subside
Is there an end
to the endliss mind ?

you say "let me quench my thirst,
and then i ll find the truth"
why should thirst be quenched?
how can you know truth ?


is there an end ?

All the days you have a body,
why should longing cease ?
how can you find joy?

is there an end ?

you say "after i know what lies ahead,
i ll forget what was before"
can you know what lies ahead?
how can you forget what was before ?

is there an end ?

That goodness that comes of knowing
how to reach got--
you wont find it
in your wildest dreams


is there an end?

127.dInuDanu nEnu - దీనుడను నేను


Audio link :MSSubbalakshmi
Archive link :
ప|| దీనుడను నేను దేవుడవు నీవు | నీ నిజరూపమే నెరపుటగాక ||
చ|| మతి జననమెరుగ మరణంబెరుగను | యితవుగ నినునింక నెరిగేనా
క్షితి బుట్టించిన శ్రీపతివి నీవు | గతి నాపై దయ దలతువు గాక ||
చ|| తలచపాపమని తలచపుణ్యమని | తలపున యిక నిన్ను దలచలేనా ||
అలరిననాలో అంతర్యామివి | కలుషమెడయ నను గాతువుగాక ||
చ|| తడవనాహేయము తడవనా మలినము | తడయక నీమేలు తడవేనా
విడువలేని శ్రీవేంకట విభుడవు | కడదాక నికగాతువు గాక ||

in english:
pa|| dInuDanu nEnu dEvuDavu nIvu | nI nijarUpamE nerapuTagAka ||
ca|| mati jananameruga maraNaMberuganu | yitavuga ninuniMka nerigEnA
kShiti buTTiMcina SrIpativi nIvu | gati nApai daya dalatuvu gAka ||
ca|| talacapApamani talacapuNyamani | talapuna yika ninnu dalacalEnA ||
alarinanAlO aMtaryAmivi | kaluShameDaya nanu gAtuvugAka ||
ca|| taDavanAhEyamu taDavanA malinamu | taDayaka nImElu taDavEnA
viDuvalEni SrIvEMkaTa viBuDavu | kaDadAka nikagAtuvu gAka ||

126.paluvicAramulEla - పలువిచారములేల


ప|| పలువిచారములేల పరమాత్మ నీవునాకు | కలవుకలవు ఉన్న కడమలేమిటికి ||
చ|| నీపాదముల చెంత నిబిడమైతే చాలు | ఏపాతకములైన యేమి సేసును |
ఏపార నీభక్తి ఇంతగలిగిన చాలు | పైపై సిరిలచ్చట పాదుకొని నిలుచు ||
చ|| సొరిదినీ శరణము జొచ్చితినంటే చాలు | కరుణించి యప్పుడట్టే కాతువునీవు |
సరుస నీముద్రలు భుజములనుంటే చాలు | అరుదుగా చేతనుండు అఖిలలోకములు ||
చ|| నేరకవేసిన చాలు నీమీద పువ్వు | కోరిన కోరికలెల్ల కొనసాగును |
మేరతో శ్రీవేంకటేశ నిన్నుగొలిచితి నేను | ఏరీతినుండిన గాని యిన్నిటా ఘనుడను ||

in english:
pa|| paluvicAramulEla paramAtma nIvunAku | kalavukalavu unna kaDamalEmiTiki ||
ca|| nIpAdamula ceMta nibiDamaitE cAlu | EpAtakamulaina yEmi sEsunu |
EpAra nIBakti iMtagaligina cAlu | paipai sirilaccaTa pAdukoni nilucu ||
ca|| soridinI SaraNamu joccitinaMTE cAlu | karuNiMci yappuDaTTE kAtuvunIvu |
sarusa nImudralu BujamulanuMTE cAlu | arudugA cEtanuMDu aKilalOkamulu ||
ca|| nErakavEsina cAlu nImIda puvvu | kOrina kOrikalella konasAgunu |
mEratO SrIvEMkaTESa ninnugoliciti nEnu | ErItinuMDina gAni yinniTA GanuDanu ||
Video : Sri Nedunuri Krishnamurthy

125.nagavulu nijamani - నగవులు నిజమన


Audio link :PriyaSisters
Audio link :VoletiVenkateswarlu
Archive link :
ప|| నగవులు నిజమని నమ్మేదా | వొగినడియాసలు వొద్దనవే ||
చ|| తొల్లిటి కర్మము దొంతల నుండగ | చెల్లబోయిక జేసేదా |
యెల్ల లోకములు యేలేటి దేవుడ | వొల్ల నొల్లనిక నొద్దనవే ||
చ|| పోయిన జన్మము పొరుగులనుండగ | చీయనక యిందు జెలగేదా |
వేయినామముల వెన్నుడమాయలు | ఓ యయ్య యింక నొద్దనవే ||
చ|| నలి నీనామము నాలికనుండగ | తలకొని యితరము దడవేదా |
బలు శ్రీ వేంకటపతి నిన్నుగొలిచి | వొలుకు చంచలము లొద్దనవే ||

in english:
pa|| nagavulu nijamani nammEdA | voginaDiyAsalu voddanavE ||
ca|| tolliTi karmamu doMtala nuMDaga | cellabOyika jEsEdA |
yella lOkamulu yElETi dEvuDa | volla nollanika noddanavE ||
ca|| pOyina janmamu porugulanuMDaga | cIyanaka yiMdu jelagEdA |
vEyinAmamula vennuDamAyalu | O yayya yiMka noddanavE ||
ca|| nali nInAmamu nAlikanuMDaga | talakoni yitaramu daDavEdA |
balu SrI vEMkaTapati ninnugolici | voluku caMcalamu loddanavE ||
Meaning from :
http://www.sangeetasudha.org/annamacharya/n.html

Annamaiah expresses his feelings in a philosophic manner in this song. He wants his mind not to be after temptations and desires. He says that the consequences of previous births follow us and one should realize and reform himself. He requests his mind not to waver but to think of Sri Venkatapati only.
Pnagavulu nijamani nammEda ogina naDi yASalu vaddana vE ||Are these smiles true? Reject the temptations. ||
CtolliTi karmamu dontala nunDaga chella bOyika jEsEdA
yella lOkamulu yElETi dEvuDa olla nolla nika vaddanavE||
Consequences of karmas of previous births are in plenty.
Why add more?
You rule the entire universe, Oh God!
Reject all the evil, oh my mind. ||
CpOyina janmamu porugula nunDaga cheeyanaka indu jela gEdA
vEyi nAmamula vennuDa mAyalu Oyayya nikka noddana vE ||
Consequences of previous birth are with me.
Why not hate it, why do I indulge again in evil?
Oh my Venkatesa, you have thousand names.
Enough is your maya (sport). ||
Cnali neenAmamu nAlika nunDaga tala koni itaramu daDavEdA
balu Sree vEnkaTa pati ninnu golichi voluku chenchalam loddanavE ||
When your name is on my tongue, why do I crave for other things?
I pray to you Venkatapati. Let me not waver. ||


124.siMgAramUritivi - సింగారమూరితివ


Audio link :G.BalaKrishnaPrasad
Audio link :NedunuriKrishnaMurthy
Archive link :
ప|| సింగారమూరితివి చిత్తజు గురుడవు | చక్కగ జూచేరు మిము సాసముఖా ||
చ|| పూవుల తెప్పలమీద పొలతులు నీవునెక్కి | పూవులు ఆకసము మోప పూచిచల్లుచు |
దేవదుందుభులు మ్రోయ దేవతలు కొలువగా | సావధానమగు నీకు సాసముఖా ||
చ|| అంగరంగవైభవాల అమరకామినులాడ | నింగినుండి దేవతలు నినుజూడగా |
సంగీత తాళవాద్య చతురతలు మెరయ | సంగడిదేలేటి నీకు సాసముఖా ||
చ|| పరగ కోనేటిలోన పసిడి మేడనుండి | అరిది యిందిరయు నీవు ఆరగించి |
గరిమ శ్రీవేంకటేశ కన్నుల పండువకాగ | సరవి నోలాడు సాసముఖా ||


in english:
pa|| siMgAramUritivi cittaju guruDavu | cakkaga jUcEru mimu sAsamuKA ||
ca|| pUvula teppalamIda polatulu nIvunekki | pUvulu Akasamu mOpa pUcicallucu |
dEvaduMduBulu mrOya dEvatalu koluvagA | sAvadhAnamagu nIku sAsamuKA ||
ca|| aMgaraMgavaiBavAla amarakAminulADa | niMginuMDi dEvatalu ninujUDagA |
saMgIta tALavAdya caturatalu meraya | saMgaDidElETi nIku sAsamuKA ||
ca|| paraga kOnETilOna pasiDi mEDanuMDi | aridi yiMdirayu nIvu AragiMci |
garima SrIvEMkaTESa kannula paMDuvakAga | saravi nOlADu sAsamuKA ||

Thursday, February 15, 2007

123.manasija guruDitaDO - మనసిజ గురుడితడ


Audio link :Malladi Brothers
Archive link :
ప|| మనసిజ గురుడితడో మరియు గలడో వేద- | వినుతుడు డితడుగాక వేరొకడు గలడో ||
చ|| అందరికి నితడెపో అంతరాత్ముడనుచు- | నందురితడో మరియు నవలడొకడో |
నందకధరుడు జగన్నాథుడచ్చుతుడు గో- | విందుడీతడు గాక వేరొకడు గలడో ||
చ||| తనర నిందరికి జైతన్యమొసగిన యాత- | డొనర నితడో మరియు నొకడు గలడో |
దినకరశతతేజుడగు దేవదేవుడు త- | ద్వినుతుడితడు గాక వేరొకడు గలడో ||
చ|| పంకజభవాదులకు బరదైవ మీతడని | అంకింతు రితడో అధికుడొకడో |
శాంకరీస్తోత్రములు సతతమును గైకొనెడి | వేంకటవిభుడో కాక వేరొకడు గలడో ||


in english:
pa|| manasija guruDitaDO mariyu galaDO vEda- | vinutuDu DitaDugAka vErokaDu galaDO ||
ca|| aMdariki nitaDepO aMtarAtmuDanucu- | naMduritaDO mariyu navalaDokaDO |
naMdakadharuDu jagannAthuDaccutuDu gO- | viMduDItaDu gAka vErokaDu galaDO ||
ca||| tanara niMdariki jaitanyamosagina yAta- | Donara nitaDO mariyu nokaDu galaDO |
dinakaraSatatEjuDagu dEvadEvuDu ta- | dvinutuDitaDu gAka vErokaDu galaDO ||
ca|| paMkajaBavAdulaku baradaiva mItaDani | aMkiMtu ritaDO adhikuDokaDO |
SAMkarIstOtramulu satatamunu gaikoneDi | vEMkaTaviBuDO kAka vErokaDu galaDO ||

122.gAlinE pOya galakAlamu - గాలినే పోయ గలకాలము


Audio link : Shobharaju
Archive link :
ప గాలినే పోయ గలకాలము తాలిమికి గొంతయు బొద్దులేదు
చ అడుసు చొరనే పట్టె నటునిటు గాళ్ళు గుడుగుకొననే పట్టె గలకాలము
ఒడలికి జీవుని కొడయడైనహరి దడవగా గొంతయు బొద్దులేదు
చ కలచి చిందనే పట్టె గడవగ నించగ బట్టె కలుషదేహపుబాధ గలకాలము
తలపోసి తనపాలి దైవమైన హరి దలచగా గొంతయు బొద్దులేదు
చ శిరము ముడువబట్టె చిక్కుదియ్యగ బట్టె గరిమల గపటాల గలకాలము
తిరువేంకటగిరి దేవుడైనహరి దరిచేరా గొంతయు బొద్దులేదు


In English:
~~~~~~~~~~~
pa gAlinE pOya galakAlamu tAlimiki goMtayu boddulEdu
ca aDusu coranE paTTe naTuniTu gALLu guDugukonanE paTTe galakAlamu
oDaliki jIvuni koDayaDainahari daDavagA goMtayu boddulEdu
ca kalaci ciMdanE paTTe gaDavaga niMcaga baTTe kaluShadEhapubAdha galakAlamu
talapOsi tanapAli daivamaina hari dalacagA goMtayu boddulEdu
ca Siramu muDuvabaTTe cikkudiyyaga baTTe garimala gapaTAla galakAlamu
tiruvEMkaTagiri dEvuDainahari daricErA goMtayu boddulEdu

Wednesday, February 07, 2007

121.leMDO leMDOmATaliMcarO - లెండో లెండోమాటలించర


Audio link :G.BalaKrishnaPrasad
Audio link :Shobharaju
Archive link :
ప|| లెండో లెండోమాటలించరో | కొండలరాయనె పేర్కొన్నదిదె జాలి ||
చ|| మితిమీరె జీకట్లు మేటి తలవరు లాల | జతనము జతనము జాలో జాలి |
యితవరులాల వాయించే వాద్యాలకంటె- | నతి ఘోషముల తోడ ననరోజాలి ||
చ|| గాములు వారెడి పొద్దు కావాలి కాండ్లాల | జాము జాము దిరుగరో జాలో జాలి |
దీమసపు పరితార దివ పంజాలు చేబట్టి | యేమరక మీలోమీరు యియ్యరో జాలి ||
చ|| కారు కమ్మె నడురేయి గడచె గట్టిక వార | సారె సారె బలుకరో జాలో జాలి |
యీరీతి శ్రీవేంకటేశుడిట్టె మేలుకొన్నాడు | గారవాననిక మానగదరో జాలి ||
in english :
pa|| leMDO leMDOmATaliMcarO | koMDalarAyane pErkonnadide jAli ||
ca|| mitimIre jIkaTlu mETi talavaru lAla | jatanamu jatanamu jAlO jAli |
yitavarulAla vAyiMcE vAdyAlakaMTe- | nati GOShamula tODa nanarOjAli ||
ca|| gAmulu vAreDi poddu kAvAli kAMDlAla | jAmu jAmu dirugarO jAlO jAli |
dImasapu paritAra diva paMjAlu cEbaTTi | yEmaraka mIlOmIru yiyyarO jAli ||
ca|| kAru kamme naDurEyi gaDace gaTTika vAra | sAre sAre balukarO jAlO jAli |
yIrIti SrIvEMkaTESuDiTTe mElukonnADu | gAravAnanika mAnagadarO jAli ||

Monday, February 05, 2007

120.kaMdarpajanaka - కందర్పజనక


Audio link :G.BalaKrishnaPrasad
Audio link :
ప|| కందర్పజనక గరుడగమన | నంద గోపాత్మజ నమో నమో ||
చ|| వారిధిశయన వామన శ్రీధర | నారసింహ కౄష్ణ నమో నమో |
నీరజనాభ నిగమగోచర | నారాయణ హరి నమో నమో ||
చ|| పరమ పురుష భవ విమోచన- | వరద వసుధ వధూవర |
కరుణా కాంతా కాళిందీ రమణ | నరసఖ శౌరి నమో నమో ||
చ|| దానవ దమన దామోదర శశి- | భాను నయన బలబధ్రానుజ |
దీనరక్షక శ్రీ తిరు వేంకటేశ | నానా గుణమయ నమో నమో ||


pa|| kaMdarpajanaka garuDagamana | naMda gOpAtmaja namO namO ||
ca|| vAridhiSayana vAmana SrIdhara | nArasiMha kRuShNa namO namO |
nIrajanABa nigamagOcara | nArAyaNa hari namO namO ||
ca|| parama puruSha Bava vimOcana- | varada vasudha vadhUvara |
karuNA kAMtA kALiMdI ramaNa | narasaKa Sauri namO namO ||
ca|| dAnava damana dAmOdara SaSi- | BAnu nayana balabadhrAnuja |
dInarakShaka SrI tiru vEMkaTESa | nAnA guNamaya namO namO ||

119.sakalaM hE saKi - సకలం హే సఖ


Audio link :SrirangamGopalaratnam
Audio link :AshaBhosle
Audio link :PriyaSisters
Audio link :Nayanatara
Archive link :
One of the very few Srungara Keerthanams in Sanskrit.

ప|| సకలం హే సఖి జానామి తత | ప్రకట విలాసం పరమం ధధసే ||

చ|| అలిక మౄగమద మయ మషీకల నో- | జ్జ్వలతాం హే సఖి జానామి |
లలితం తవ పల్లవి తమనసి ని- | శ్చలతర మేఘ శ్యామం ధధసే ||
చ|| చారు కపోలస్థల కరాంచిత వి- | చారం హే సఖి జానామి |
నారాయణ మహినాయక శయనం | శ్రీ రమణం తవ చిత్తే ధధసే ||
చ|| ఘనకుచ శైలాగ్ర స్థిత విధుమణి | జననం హే సఖి జానామి |
కనదురసా వేంకట గిరిపతే | వినుత భోగసుఖ విభవం దధసే ||

pa|| sakalaM hE saKi jAnAmi tata | prakaTa vilAsaM paramaM dhadhasE ||
ca|| alika mRugamada maya maShIkala nO- | jjvalatAM hE saKi jAnAmi |
lalitaM tava pallavi tamanasi ni- | Scalatara mEGa SyAmaM dhadhasE ||
ca|| cAru kapOlasthala karAMcita vi- | cAraM hE saKi jAnAmi |
nArAyaNa mahinAyaka SayanaM | SrI ramaNaM tava cittE dhadhasE ||
ca|| Ganakuca SailAgra sthita vidhumaNi | jananaM hE saKi jAnAmi |


118.navarasamuladI naLinAkShi - నవరసములదీ నళినాక్షి


Audio link :
Archive link :
ప|| నవరసములదీ నళినాక్షి | జవకట్టి నీకు జవి సేసీని ||
చ|| శౄంగార రసము చెలియ మొకంబున | సంగతి వీరరసము గోళ్ళ |
రంగగు కరుణరసము పెదవులను | అంగపు గుచముల నద్భుత రసము ||
చ|| చెలి హాస్యరసము చెలవుల నిండీ | పలుచని నడుమున భయరసము |
కలికి వాడుగన్నుల భీభత్సము | అల బొమ జంకెనల నదె రౌద్రంబు ||
చ|| రతి మరపుల శాంతరసంబదె | అతి మోహము పదియవరసము |
ఇత్వుగ శ్రీవేంకటేశ కూడితివి సతమై యీపెకు సంతోస రసము ||


pa|| navarasamuladI naLinAkShi | javakaTTi nIku javi sEsIni ||
ca|| SRuMgAra rasamu celiya mokaMbuna | saMgati vIrarasamu gOLLa |
raMgagu karuNarasamu pedavulanu | aMgapu gucamula nadButa rasamu ||
ca|| celi hAsyarasamu celavula niMDI | palucani naDumuna Bayarasamu |
kaliki vADugannula BIBatsamu | ala boma jaMkenala nade raudraMbu ||
ca|| rati marapula SAMtarasaMbade | ati mOhamu padiyavarasamu |
itvuga SrIvEMkaTESa kUDitivi satamai yIpeku saMtOsa rasamu ||