Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Saturday, March 31, 2007

168.dRshTitAku mAayyaku-దృష్టితాకు మాఅయ్యకు


Audio link :P.Ranganath
Archive link :
దృష్టితాకు మాఅయ్యకు తెరవేయరే
దృష్టించెదరెవరైనా దరిచేరనీయకురే
చప్పుడు సేయుటకవసరము కాదనరే
అప్పుడు మజ్జనము ఆడుననీ తెలుపరే
కప్పురంపు సురటుల కొలిచెదరనరే
అప్పుడు సతుల తోనూ ఆరగించినాడనరే
దంతపు చవికెలో ఏకాంతమాదేననరే
అంతరంగమున నృత్యము ఆడెదరని తెలుపరే
దొంతి పూలతోటలోన తమిగూడి యున్నాడనరే
చెంత కేళాకూళి లోన చిత్తగించి యున్నాడనరే
పట్టంపు రాణియు తాను పవ్వళించియున్నాడనరే
రట్టుసేయనిందెవరైనా రానీయకురే
పట్టపు అలమేలుమంగపతి శ్రీవేంకటేశ్వరుడు
సృష్టిలోకకర్త గాన సేవించి పొమ్మనరే


in english:
dRshTitAku mAayyaku teravEyarE
dRshTiMchedarevarainA darichEranIyakurE

chappuDu sEyuTakavasaramu kAdanarE
appuDu majjanamu ADunanI teluparE
kappuraMpu suraTula kolichedaranarE
appuDu satula tOnU AragiMchinADanarE

daMtapu chavikelO EkAMtamAdEnanarE
aMtaraMgamuna nRtyamu ADedarani teluparE
doMti pUlatOTalOna tamigUDi yunnADanarE
cheMta kELAkULi lOna chittagiMchi yunnADanarE


paTTaMpu rANiyu tAnu pavvaLiMchiyunnADanarE
raTTusEyaniMdevarainA rAnIyakurE
paTTapu alamElumaMgapati SrIvEMkaTESwaruDu
sRshTilOkakarta gAna sEviMchi pommanarE

Friday, March 30, 2007

167.kaMTi naKilAMDa-కంటి నఖిలాండRagam : Brindavani, composer : G.Balakrishnaprasad
ప|| కంటి నఖిలాండ (తతి) కర్తనధికుని గంటి | కంటి నఘములు వీడుకొంటి నిజమూర్తి గంటి ||
చ|| మహనీయ ఘన ఫణామణుల శైలము గంటి | బహు విభవముల మంటపములు గంటి |
సహజ నవరత్న కాంచన వేదికలు గంటి | రహి వహించిన గోపురములవె కంటి ||
చ|| పావనంబైన పాపవినాశము గంటి | కైవశంబగు గగన గంగ గంటి |
దైవికపు పుణ్యతీర్థములెల్ల బొడగంటి | కోవిదులు గొనియాడు కోనేరి గంటి ||
చ|| పరమ యోగీంద్రులకు భావగోచరమైన | సరిలేని పాదాంబుజముల గంటి |
తిరమైన గిరిచూపు దివ్యహస్తము గంటి | తిరు వేంకటాచలాధిపు జూడగంటి ||


in english:
pa|| kaMTi naKilAMDa tati kartanadhikuni gaMTi | kaMTi naGamulu vIDukoMTi nijamUrti gaMTi ||
ca|| mahanIya Gana PaNAmaNula Sailamu gaMTi | bahu viBavamula maMTapamulu gaMTi |
sahaja navaratna kAMcana vEdikalu gaMTi | rahi vahiMcina gOpuramulave kaMTi ||
ca|| pAvanaMbaina pApavinASamu gaMTi | kaivaSaMbagu gagana gaMga gaMTi |
daivikapu puNyatIrthamulella boDagaMTi | kOvidulu goniyADu kOnEri gaMTi ||
ca|| parama yOgIMdrulaku BAvagOcaramaina | sarilEni pAdAMbujamula gaMTi |
tiramaina giricUpu divyahastamu gaMTi | tiru vEMkaTAcalAdhipu jUDagaMTi ||

another Audio version from Surasa.net

166.adigAka nijamataMbadi-అదిగాక నిజమతంబద

audio by Nityasree , musicindiaonline :
ప|| అదిగాక నిజమతంబది గాక యాజకం- | బదిగాక హౄదయసుఖ మదిగాక పరము ||
చ|| అమలమగు విజ్ఞానమను మహాధ్వరమునకు- | నమరినది సంకల్పమను మహాపశువు
ప్రమదమను యూపగంబమున వికసింపించి | విమలేంద్రియాహుతులు వేల్పంగవలదా ||
చ|| అరయ నిర్మమకార మాచార్యుడై చెలగ | వరుసతో ధర్మదేవత బ్రహ్మ గాగ |
దొరకొన్న శమదమాదులు దానధర్మ | భాస్వరగుణాదులు విప్రసమితి గావలదా ||
చ|| తిరువేంకటాచలాధిపు నిజధ్యానంబు | నరులకును సోమపానంబు గావలదా |
పరగ నాతనికౄపా పరిపూర్ణజలధిలో | నర్హులై యపబౄథం బాడంగవలదా ||

in english:
pa|| adigAka nijamataMbadi gAka yAjakaM- | badigAka hRudayasuKa madigAka paramu ||
ca|| amalamagu vij~nAnamanu mahAdhvaramunaku- | namarinadi saMkalpamanu mahApaSuvu
pramadamanu yUpagaMbamuna vikasiMpiMci | vimalEMdriyAhutulu vElpaMgavaladA ||
ca|| araya nirmamakAra mAcAryuDai celaga | varusatO dharmadEvata brahma gAga |
dorakonna SamadamAdulu dAnadharma | BAsvaraguNAdulu viprasamiti gAvaladA ||
ca|| tiruvEMkaTAcalAdhipu nijadhyAnaMbu | narulakunu sOmapAnaMbu gAvaladA |
paraga nAtanikRupA paripUrNajaladhilO | narhulai yapabRuthaM bADaMgavaladA ||

Thursday, March 29, 2007

165.kolicina vArala-కొలిచిన వారల


Audio link :G.BalaKrishnaPrasad
Archive link :
ragam : kambhoji, composer : Balakrishnaprasad
audio link
ప|| కొలిచిన వారల కొంగుపైడితడు | బలిమి తారక బ్రహ్మమీతడు ||
చ|| ఇనవంశాంబుధి నెగసిన తేజము | ఘనయజ్ఞంబుల గల ఫలము |
మనుజరూపమున మనియెడి బ్రహ్మము | నినుపుల రఘుకుల నిధానమీతడు ||
చ|| పరమాన్నములోపలి సారపుజవి | పరగినదివిజుల భయహరము |
మరిగినసీతా మంగళసూత్రము | ధరలో రామావతారంబితడు ||
చ|| చకితదానవుల సంహారచక్రము | సకల వనచరుల జయకరము |
వికసితమగు శ్రీవేంకట నిలయము | ప్రకటిత దశరథ భాగ్యంబితడు ||in english:
pa|| kolicina vArala koMgupaiDitaDu | balimi tAraka brahmamItaDu ||
ca|| inavaMSAMbudhi negasina tEjamu | Ganayaj~naMbula gala Palamu |
manujarUpamuna maniyeDi brahmamu | ninupula raGukula nidhAnamItaDu ||
ca|| paramAnnamulOpali sArapujavi | paraginadivijula Bayaharamu |
mariginasItA maMgaLasUtramu | dharalO rAmAvatAraMbitaDu ||
ca|| cakitadAnavula saMhAracakramu | sakala vanacarula jayakaramu |
vikasitamagu SrIvEMkaTa nilayamu | prakaTita daSaratha BAgyaMbitaDu ||

Monday, March 26, 2007

164.iMdirA ramaNudechchi-ఇందిరా రమణుదెచ్చిప|| ఇందిరా రమణుదెచ్చి యియ్యరో మాకిటువలె | పొంది యీతనిబూజింప బొద్దాయనిప్పుడు ||
చ|| ధారుణి మైరావణు దండించి రాముదెచ్చి | నేరుపున మించిన యంజనీ తనయా |
ఘొరనాగ పాశముల గొట్టివేసీ యీతని | కారుణ్యమంది నట్టి ఖగరాజు గరుడా ||
చ|| నానాదేవతలకు నరసింహగంభములో | పానిపట్టి చూపినట్టి ప్రహ్లాదుడా |
మానవుడై కృష్ణ మహిమల విశ్వరూపు | పూని బండి నుంచుకొన్న పోటు బండ యర్జునా ||
చ|| శ్రీ వల్లభునకు నశేష కైంకర్యముల | శ్రీ వేంకటాద్రివైన శేషమూరితీ |
కైవసమైన యట్టి కార్త వీర్యార్జునుడా యీ- | దేవుని నీవేల నిట్టితెచ్చి మాకు నియ్యరే ||


in english:
pa|| iMdirA ramaNudecci yiyyarO mAkiTuvale | poMdi yItanibUjiMpa boddAyanippuDu ||
ca|| dhAruNi mairAvaNu daMDiMci rAmudecci | nErupuna miMcina yaMjanI tanayA |
GoranAga pASamula goTTivEsI yItani | kAruNyamaMdi naTTi KagarAju garuDA ||
ca|| nAnAdEvatalaku narasiMhagaMBamulO | pAnipaTTi cUpinaTTi prahlAduDA |
mAnavuDai kRShNa mahimala viSvarUpu | pUni baMDi nuMcukonna pOTu baMDa yarjunA ||
ca|| SrI vallaBunaku naSESha kaiMkaryamula | SrI vEMkaTAdrivaina SEShamUritI |
kaivasamaina yaTTi kArta vIryArjunuDA yI- | dEvuni nIvEla niTTitecci mAku niyyarE ||

Sunday, March 25, 2007

163.idivO suddulu-ఇదివో సుద్దులు


Audio link :G.BalaKrishnaPrasad
Archive Link :
సంపుటి-22, కీర్తన-77
ఇదివో సుద్దులు యీరేపల్లెను
కదిసి యిందరివీ( గైకొనవయ్యా
పలచనిరెప్పల పగటులు నెరపుచు
సొలసి నిన్నొకతె చూచెనటా
తళుకులగోళ్ళ దండె మీటి యదె
పలికి నిన్నొకతె పాడెనటా
చనవులు నెరపుచు సన్న సేయుచును
ననుపున నొక్కతె నవ్వెనటా
చెనకి యొకతె యదె చిగురుగేద(గుల
వెనకనుండి నిను వేసెనటా
అదన నీవు నన్నలమిపట్ట(గా
కొదలి యొకతె గని గొణ(గెనటా
యెదురనె శ్రీవేంకటేశ యొకతె నీ
చెదరినయలకలు చెరిగెనటా


in english:
book-22,kIrtana-77
idivO suddulu yIrEpallenu
kadisi yiMdarivI( gaikonavayyA

palachanireppala pagaTulu nerapuchu
solasi ninnokate chUchenaTA
taLukulagOLLa daMDe mITi yade
paliki ninnokate pADenaTA

chanavulu nerapuchu sanna sEyuchunu
nanupuna nokkate navvenaTA
chenaki yokate yade chigurugEda(gula
venakanuMDi ninu vEsenaTA

adana nIvu nannalamipaTTa(gA
kodali yokate gani goNa(genaTA
yedurane SrIvEMkaTESa yokate nI
chedarinayalakalu cherigenaTA

162.satulAla chUDarE-సతులాల చూడరే


Audio link :G.BalaKrishnaPrasad
Archive link :

సంపుటి-14, కీర్తన-453
సతులాల చూడరే శ్రావణబహుళాష్టమి(
గతలాయ నడురేయి( గలిగె శ్రీకృషుడు

పుట్టేయపుడే చతుర్భుజాలు శంఖుచక్రాలు
యెట్టు ధరియించెనే యీ కృష్ణుడు
అట్టె కిరీటము నాభరణాలు ధరించి
యెట్ట నెదుట నున్నాడు యీ కృష్ణుడు

వచ్చి బ్రహ్మయు రుద్రుడు వాకిట నుతించగాను
యిచ్చగించి వినుచున్నా(డీకృష్ణుడు
ముచ్చటాడీ దేవకితో ముంచి వసుదేవునితో
హెచ్చినమహిమలతో యీ కృష్ణుడు

కొద దీర మరి నందగోపునకు యశోదకు
ఇదిగో తా బిడ్డాడాయె నీకృష్ణుడు
అదన శ్రీ వేంకటేశుడై యలమేల్మంగ(గూడి
యెదుటనే నిలుచున్నా డీకృష్ణుడుin english:
book-14, kIrtana-453
satulAla chUDarE SrAvaNabahuLAshTami(
gatalAya naDurEyi( galige SrIkRshuDu

puTTEyapuDE chaturbhujAlu SaMkhuchakrAlu
yeTTu dhariyiMchenE yI kRshNuDu
aTTe kirITamu nAbharaNAlu dhariMchi
yeTTA neduTa nunnADu yI kRshNuDu

vachchi brahmayu rudruDu vAkiTa nutiMchagAnu
yichchagiMchi vinuchunnA(DIkRshNuDu
muchchaTADI dEvakitO muMchi vasudEvunitO
hechchinamahimalatO yI kRshNuDu

koda dIra mari naMdagOpunaku yaSOdaku
idigO tA biDDADAye nIkRshNuDu
adana SrI vEMkaTESuDai yalamElmaMga(gUDi
yeduTanE niluchunnA DIkRshNuDu

Another Audio version from Surasa.net

Friday, March 23, 2007

161.uppavaDamu-ఉప్పవడము


Audio link :G.BalaKrishnaPrasad
Archive link :
ప|| ఉప్పవడము గాకున్నారిందరు | యెప్పుడు రేయి నీకెప్పుడు పగలు ||
చ|| కన్నులు చంద్రుడు కమలమిత్రుడును | వున్నతి నివి నీకుండగను |
వెన్నెలయెండలు వెలయగ మేల్కొను- | టెన్నడు నిద్దుర యెన్నడు నీకు ||
చ|| కందువ సతికనుగలువలు ముఖార- | విందము నిదివో వికసించె |
ముందర నిద్దుర మొలవదు చూచిన | విందగు నీతెలివికి తుదయేది ||
చ|| తమము రాజసము తగుసాత్వికమును- | నమరిన నీమాయారతులు |
కమలాధిప వేంకటగిరీశ నిన్ను | ప్రమదము మరపును బైకొనుటెట్లా ||

in english
pa|| uppavaDamu gAkunnAriMdaru | yeppuDu rEyi nIkeppuDu pagalu ||
ca|| kannulu caMdruDu kamalamitruDunu | vunnati nivi nIkuMDaganu |
vennelayeMDalu velayaga mElkonu- | TennaDu niddura yennaDu nIku ||
ca|| kaMduva satikanugaluvalu muKAra- | viMdamu nidivO vikasiMce |
muMdara niddura molavadu cUcina | viMdagu nIteliviki tudayEdi ||
ca|| tamamu rAjasamu tagusAtvikamunu- | namarina nImAyAratulu |
kamalAdhipa vEMkaTagirISa ninnu | pramadamu marapunu baikonuTeTlA ||

video: by Kaushik Ram in Atlanta Annamcharya Aradhana


160.ugguveTTarE vOyammA-ఉగ్గువెట్టరే వోయమ్మా


Audio link :
Archive link :
ప|| ఉగ్గువెట్టరే వోయమ్మా | చేయ్యొగ్గీ నిదె శిశువోయమ్మా ||
చ|| కడుపులోని లోకమ్ములు గదిలీ | నొడలూచకురే వోయమ్మా |
తొడికెడి సరగున తొలగదీయరే | పుడికెడి పాలివి వోయమ్మా ||
చ|| చప్పలు పట్టుక సన్నపు బాలుని | నుప్పర మెత్తకు రోయమ్మా |
అప్పుడె సకలము నదిమీ నోరనె | వొప్పదు తియ్యరె వోయమ్మా ||
చ|| తొయ్యలు లిటు చేతుల నలగించక | వుయ్యల నిడరే వోయమ్మా |
కొయ్యమాటలను కొండల తిమ్మని | వొయ్యన తిట్టకు రోరమ్మా ||

in english:
pa|| ugguveTTarE vOyammA | cEyyoggI nide SiSuvOyammA ||
ca|| kaDupulOni lOkammulu gadilI | noDalUcakurE vOyammA |
toDikeDi saraguna tolagadIyarE | puDikeDi pAlivi vOyammA ||
ca|| cappalu paTTuka sannapu bAluni | nuppara mettaku rOyammA |
appuDe sakalamu nadimI nOrane | voppadu tiyyare vOyammA ||
ca|| toyyalu liTu cEtula nalagiMcaka | vuyyala niDarE vOyammA |
koyyamATalanu koMDala timmani | voyyana tiTTaku rOrammA ||

Video : after 16:10min , background veena is superb

Thursday, March 22, 2007

159.AdidEva paramAtmA- ఆదిదేవ పరమాత్మాAudio link :NedunuriKrishnamurthy
Archive link :
ragam : sindhubhairavi, composer : Nedunuri Krishnamurty
ప|| ఆదిదేవ పరమాత్మా | వేదవేదాంతవేద్య నమో నమో ||
చ|| పరాత్పరా భక్తభవభంజనా | చరాచరలోకజనక నమో నమో ||
చ|| గదాధరా వేంకటగిరినిలయా | సదానంద ప్రసన్న నమో నమో ||

in english:
pa|| AdidEva paramAtmA | vEdavEdAMtavEdya namO namO ||
ca|| parAtparA BaktaBavaBaMjanA | carAcaralOkajanaka namO namO ||
ca|| gadAdharA vEMkaTagirinilayA | sadAnaMda prasanna namO namO ||

Adideva Paramatma, on Veena by E.Gayatri:

by Hyderbad Brothers:

by small kids, watch this video after 5:30min

Wednesday, March 21, 2007

158.gOViMdAdi nmOchChAraNa-గోవిందాది న్మోచ్ఛారణAudio link :G.BalaKrishnaPrasad
Archive link :
Tuned by Balakrishnaprasad in mukhari
గోవిందాది నామోచ్ఛారణ కొల్లలు దొరకెను మనకిపుడు
ఆవలనీవల నోర(గుమ్మలుగ నాడుద మీతని పాడుదము
సత్యము సత్యము సకలసురలలో
నిత్యుడు శ్రీహరి నిర్మలుడు
ప్రత్యక్షమిదే ప్రాణులలోపల
అత్యంతము శరణనరో యితని
చాటెడి చాటెడి సకలవేదములు
పాటించినహరి పరమమని
కూటస్ఠు(డితడు గోపవధూపతి
కోటికి యీతని గొలువరో జనులు
నిలుచున్నా(డిదె నే(డును నెదుటను
కలిగిన శ్రీవేంకటవిభుడు
వలసినవారికి వరదుం(డీతదు
కలడు గలడితని(గని మనరో

in english:

gOViMdAdi nAmOchChAraNa kollalu dorakenu manakipuDu
AvalanIvala nOra(gummaluga nADuda mItani pADudamu

satyamu satyamu sakalasuralalO
nityuDu SrIhari nirmaluDu
pratyakshamidE prANulalOpala
atyaMtamu SaraNanarO yitani

chATeDi chATeDi sakalavEdamulu
pATiMchinahari paramamani
kUTasThu(DitaDu gOpavadhUpati
kOTiki yItani goluvarO janulu

niluchunnA(Dide nE(Dunu neduTanu
kaligina SrIvEMkaTavibhuDu
valasinavAriki varaduM(DItadu
kalaDu galaDitani(gani manarO

Monday, March 19, 2007

157.mAyalEla sEsEvu-మాయలేల సేసేవు


Audio link :TPChakrapani
Archive link :
జానపద బాణి లో స్వరపరచబడిన ఈ కీర్తన ని చక్రపాణి గారు అద్భుతంగా పాడరు.
సంపుటి-19, కీర్తన-160
మాయలేల సేసేవు మన్నించరాదా

బాయిట (బడె నీగుట్టు ప్రహ్లాదవరద
వొరసివలపు తొల్లే వొడి( గట్టుకొన్నందుకు
అరుదైనతొడపై తొయ్యలి సాకిరి
సరుసనే మాతోను జాణతనాలడేవు
యిరవై నీయాసోద మేమిచెప్పే దికను
మొనసి చుట్టరికము తొల్లి మోపు గట్టుకొన్నందుకు
యెనలేని వీపుమీది యింతి సాకిరి
ననుపు నాతోనే నవ్వులెల్లా నవ్వేవు
నినుపులై గజరెల్లా నిండె నీమై నిపుడు
తమకమెల్లా( దవ్వి తలకెత్తుకున్నందుకు
కొమరైనశిరసుపై కొమ్మసాకిరి
మమత శ్రీవేంకటేశ మరిగి నన్నేలితివి
జమళి నీపొందులు సతమాయ నే(డు

in english :
mAyalEla sEsEvu mannimcharAdA
bAyiTa (baDe nIguTTu prahlAdavarada

vorasivalapu tollE voDi( gaTTukonnaMduku
arudainatoDapai toyyali sAkiri
sarusanE mAtOnu jANatanAlaDEvu
yiravai nIyAsOda mEmicheppE dikanu

monasi chuTTarikamu tolli mOpu gaTTukonnaMduku
yenalEni vIpumIdi yiMti sAkiri
nanupu nAtOnE navvulellA navvEvu
ninupulai gajarellA niMDe nImai nipuDu

tamakamellA( davvi talakettukunnaMduku
komarainaSirasupai kommasAkiri
mamata SrIvEMkaTESa marigi nannElitivi
jamaLi nIpoMdulu satamAya nE(Du

Saturday, March 17, 2007

156.Emi galadimdu neMtakAlaMbaina-ఏమి గలదిందు నెంతకాలంబైన


Audio link :Shobharaju
Archive link :
ఈ కీర్తన లో అద్భుతమైన ఉపమానాలు ఉన్నాయి, గమనించగలరు !ఏమి గలదిందు నెంతకాలంబైన
పామరపు భోగ మాపదవంటి దరయ
కొండవంటిది యాస, గోడవంటిది తగులు
బెండువంటిది లోని పెద్దతనము
పూండువంటిది మేను, పోలించినను మేడి-
పండువంటిది సరసభావమింతియును
కంచువంటిది మనసు, కలిమిగల దింతయును
మంచువంటిది, రతి భ్రమతవంటిది
మించువంటిది రూపు, మేలింతయును ముట్టు
పెంచువంటిది, దీనిప్రియ మేమిబ్రా(తి
ఆ(కవంటిది జన్మ (ం)అడవి వంటిది చింత
పాకువంటిది కర్మబంధమెల్ల
యేకటను తిరువేంకటేశు(దలచిన కోర్కి
కాక(?) సౌఖ్యములున్న గనివంటి దరయ

in english:
Emi galadimdu neMtakAlaMbaina
pAmarapu bhOga mApadavaMTi daraya

koMDavaMTidi yAsa, gODavaMTidi tagulu
beMDuvaMTidi lOni peddatanamu
pUMDuvaMTidi mEnu, pOliMchinanu mEDi-
paMDuvaMTidi sarasabhAvamiMtiyunu

kaMchuvaMTidi manasu, kalimigala diMtayunu
maMchuvaMTidi, rati bhramatavaMTidi
miMchuvaMTidi rUpu, mEliMtayunu muTTu
peMchuvaMTidi, dInipriya mEmibrA(ti

A(kavaMTidi janma (m)aDavi vaMTidi chiMta
pAkuvaMTidi karmabaMdhamella
yEkaTanu tiruvEMkaSu(dalachina kOrki
kAka(?) saukhyamulunna ganivaMTi daraya

Friday, March 16, 2007

155.nAlaM vA tava-నాలం వా తవ


Audio link :SrirangamGopalaratnam
Archive link :
Meaning by Kiran Mangalampalli  in his blog:
నాలం వా తవ నయవచనం
చేలం త్యజతే చేటీ భవామి  //ప//

చల చల మమ సం సద్ఘటనే కిం 

కులిశ హృదయ బహుగుణ విభవ
పులకిత తను సంభృత వేదనయా
మలినం వహామి మదం త్యజామి || నాలం ||

భజ భజ తే ప్రియ భామాం సతతం

సుజనస్త్వం నిజ సుఖనిలయ
భుజరేఖా రతి భోగ భవసి కిం
విజయీభవ మద్విధిం వదామి || నాలం ||

నయ నయ మామను నయనవిధంతే

ప్రియ కాంతాయాం ప్రేమభవం
భయహర వేంకటపతే త్వం
మత్ప్రియో భవసి శోభితా భవామి || నాలం ||

in english :

naalaM vaa tava nayavachanaM
chaelaM tyajatae chaeTee bhavaami  //pa//

chala chala mama saM sadghaTanae kiM 
kuliSa hRdaya bahuguNa vibhava
pulakita tanu saMbhRta vaedanayaa
malinaM vahaami madaM tyajaami || naalaM ||

bhaja bhaja tae priya bhaamaaM satataM
sujanastvaM nija sukhanilaya
bhujaraekhaa rati bhOga bhavasi kiM
vijayeebhava madvidhiM vadaami || naalaM ||

naya naya maamanu nayanavidhaMtae
priya kaaMtaayaaM praemabhavaM
bhayahara vaeMkaTapatae tvaM
matpriyO bhavasi SObhitaa bhavaami || naalaM ||


kaTana ## = the roof or thatch of a house ## kuliza ## = an axe, hatchet, a diamond, the thunderbolt of Indra ## vilaH ## = (same as bilaH) a cave, hole, pit, opening, aperture, the hollow of a dish), bowl (of a spoon or ladle). ## cheTa ## = a servant slave; cheTI = a female servant ## sambhRita ## = brought together, collected, assembled, accumulated, concentrated, furnished, ##

154.AdivishNu vItaDE-ఆదివిష్ణు వీతడే


Audio link :PriyaSisters
Archive link :
ఆదివిష్ణు వీతడే యటరమ్మ
ఆదిగొని భూభార మణచీనోయమ్మా

చందురునుదయవేళా సవరేతిరికాడ
కందువ దేవకి బిడ్డగనెనమ్మా
పొందుగ బ్రహ్మాదులు పురుటింటివాకిటను
చెంది బాలుని నుతులు సేసేరోయమ్మా

వసుదేవుని యెదుట వైకుంఠనాథుడు
సిసువై యవతరించీ చెలగీ నమ్మా
ముసిముసినవ్వులతో మునులకు ఋషులకు
యిసుమంతవాడభయమిచ్చీనమ్మా

కన్నతల్లిదండ్రులకు కర్మపాశము లూడిచి
అన్నిటా రాకాసిమూక లణచీనమ్మా
వున్నతి శ్రీవేంకటాద్రినుండి లక్ష్మీదేవితోడ
పన్ని నిచ్చకల్యాణాల(బరగీనమ్మా


in english:
AdivishNu vItaDE yaTaramma
Adigoni bhUbhAra maNachInOyammA

chaMdurunudayavELA savarEtirikADa
kaMduva dEvaki biDDaganenammA
poMduga brahmAdulu puruTiMTivAkiTanu
cheMdi bAluni nutulu sEsErOyammA

vasudEVuni yeduTa vaikuMThanAthuDu
sisuvai yavatariMchI chelagI nammA
musimusinavvulatO munulaku Rshulaku
yisumaMtavADabhayamichchInammA

kannatallidaMDrulaku karmapASamu lUDichi
anniTA rAkAsimUka laNachInammA
vunnati SrIvEMkaTAdrinuMDi lakshmIdEvitODa
panni nichchakalyANAla(baragInammA

Thursday, March 15, 2007

153.hari kRShNa mElukonu-హరి కృష్ణ మేలుకొను


Audio link :PriyaSisters
Archive link :
ప|| హరి కృష్ణ మేలుకొను ఆదిపురుషా|తరువాత నా మోము తప్పకిటు చూడు ||
చ|| మేలుకొను నాయన్న మెల్లనే నీతోడి | బాలులదె పిలిచేరు బడి నాడను |
చాలునిక నిద్దురలు చద్దికూళ్ళపొద్దు- | వేళాయె నాతండ్రి వేగలేవే ||
చ|| కను దెరవు నాతండ్రి కమలాప్తుడుదయించె | వనిత మొకమజ్జనము వడి దెచ్చెను
మొనసి మీతండ్రి యిదె ముద్దాడజెలగనీ | దనుజాంతకుండ యిక(దగ మేలుకోవే ||
చ|| లేవె నాతండ్రి నీలీలలటు వొగడేరు | శ్రీవేంకటాద్రిపతి శ్రీరమణుడా |
దేవతలు మునులు జెందిననారదాదులు | ఆవలను బాడేరు ఆకసమునందు ||
in english:
pa|| hari kRShNa mElukonu AdipuruShA | taruvAta nA mOmu tappakiTu cUDu ||
ca|| mElukonu nAyanna mellanE nItODi | bAlulade pilicEru baDi nADanu |
cAlunika nidduralu caddikULLapoddu- | vELAye nAtaMDri vEgalEvE ||
ca|| kanu deravu nAtaMDri kamalAptuDudayiMce | vanita mokamajjanamu vaDi deccenu
monasi mItaMDri yide muddADajelaganI | danujAMtakuMDa yika(daga mElukOvE ||
ca|| lEve nAtaMDri nIlIlalaTu vogaDEru | SrIvEMkaTAdripati SrIramaNuDA |
dEvatalu munulu jeMdinanAradAdulu | Avalanu bADEru AkasamunaMdu ||

152.eMDagAni nIDagAni-ఎండగాని నీడగాన


Audio link :G.BalaKrishnaPrasad
Audio link :D.Pasupathi
Archive link :
ప ఎండగాని నీడగాని యేమైనగాని కొండల రాయడె మాకులదైవము
చ తేలుగాని పాముగాని దేవపట్టయినగాని గాలిగాని ధూళిగాని కానియేమైన
కాలకూటవిషమైనా గ్రక్కున మింగిన నాటి- నీలవర్ణుడేమా నిజదైవము
చ చీమగాని దోమగాని చెలది యేమైనగాని గాముగాని నాముగాని కానియేమైన
పాములనిన్నిటి మ్రింగె బలుతేజిపై నెక్కు ధూమకేతువేమో దొరదైవము
చ పిల్లిగాని నల్లిగాని పిన్న యెలుకైన గాని కల్లగని నల్లిగాని కానియేమైన
బల్లిదుడై వేంకటాద్రి పైనున్న యాతడి మమ్మెల్ల కాలము నేలేటి యింటిదైవము

in english:
pa eMDagAni nIDagAni yEmainagAni koMDala rAyaDe mAkuladaivamu
ca tElugAni pAmugAni dEvapaTTayinagAni gAligAni dhULigAni kAniyEmaina
kAlakUTaviShamainA grakkuna miMgina nATi- nIlavarNuDEmA nijadaivamu
ca cImagAni dOmagAni celadi yEmainagAni gAmugAni nAmugAni kAniyEmaina
pAmulaninniTi mriMge balutEjipai nekku dhUmakEtuvEmO doradaivamu
ca pilligAni nalligAni pinna yelukaina gAni kallagani nalligAni kAniyEmaina
balliduDai vEMkaTAdri painunna yAtaDi mammella kAlamu nElETi yiMTidaivamu

151.vaMdE vAsudEvaM-వందే వాసుదేవం


Audio link :MSSubbalakshmi
Audio link :Bombay Sisters
Archive link :
ప వందే వాసుదేవం బృందారకాధీశ వందిత పదాబ్జం
చ ఇందీవరశ్యామ మిందిరాకుచతటీ- చందనాంకిత లసత్-చారు దేహం
మందార మాలికామకుట సంశోభితం కందర్పజనక మరవిందనాభం
చ ధగధగ కౌస్తుభ ధరణ వక్షస్థలం ఖగరాజ వాహనం కమలనయనం
నిగమాదిసేవితం నిజరూపశేషప- న్నగరాజ శాయినం ఘననివాసం
చ కరిపురనాథసంరక్షణే తత్పరం కరిరాజవరద సంగతకరాబ్జం
సరసీరుహాననం చక్రవిభ్రాజితం తిరు వేంకటాచలాధీశం భజే

in english:
pa vaMdE vAsudEvaM bRMdArakAdhISa vaMdita padAbjaM
ca iMdIvaraSyAma miMdirAkucataTI- caMdanAMkita lasat-cAru dEhaM
maMdAra mAlikAmakuTa saMSOBitaM kaMdarpajanaka maraviMdanABaM
ca dhagadhaga kaustuBa dharaNa vakShasthalaM KagarAja vAhanaM kamalanayanaM
nigamAdisEvitaM nijarUpaSEShapa- nnagarAja SAyinaM GananivAsaM
ca karipuranAthasaMrakShaNE tatparaM karirAjavarada saMgatakarAbjaM
sarasIruhAnanaM cakraviBrAjitaM tiru vEMkaTAcalAdhISaM BajE

E Gayatri Veena

Wednesday, March 14, 2007

150.machcha kurma varAha-మచ్చ కుర్మ వరాహ


Audio link :PriyaSisters
Archive link :
మచ్చ కూర్మ వరాహ మనుష్య సింహ వామనా
యిచ్చ రామ రామ రామ హిత బుధ్ధ కలికీ

నన్నుగావు కేశవ నారాయణ మాధవ
మన్నించు గోవింద విష్ణు మధుసూదన
వన్నెల త్రివిక్రమ వామనా శ్రీధరా
సన్నుతించే హృషికేశ సారకు పద్మనాభ

కంటిమి దామోదర సంకర్షణ వాసుదేవ
అంటేజాలు ప్రద్యుమ్నుడా అనిరుధ్ధుడా
తొంటే పురుషోత్తమ అథోక్షజా నారసింహమా
జంటవాయుకు మచ్యుత జనార్దన

మొక్కేము వుపేంద్ర హరి మోహన శ్రీకృష్ణరాయ
యెక్కితి శ్రీవేంకట మిందిరానాథ
యిక్కువ నీ నామములు యివియే నా జపములు
చక్కగా నీ దాసులము సర్వేశ అనంత

in english:
machcha kurma varAha manushya siMha vAmanA
yichcha rAma rAma rAma hita budhdha kalikI

nannugAvu kESava nArAyaNa mAdhava
manniMchu gOviMda vishNu madhusUdana
vannela trivikrama vAmanA SrIdharA
sannutiMchE hRshikESa sAraku padmanAbha

kaMTimi dAmOdara saMkarshaNa vAsudEva
aMTEjAlu pradyumnuDA anirudhdhuDA
toMTE purushOttama athOkshajA nArasiMhamA
jaMTavAyuku machyuta janArdana

mokkEmu vupEMdra hari mOhana SrIkRshNarAya
yekkiti SrIvEMkaTa miMdirAnAtha
yikkuva nI nAmamulu yiviyE nA japamulu
chakkagA nI dAsulamu sarwESa anaMta

149.maMchi muhUrtamuna-మంచి ముహూర్తమున
Audio link :TPC
Archive link :
The description of Srinivasa Kalyanam cann't be better than this :
మంచి ముహూర్తమున శ్రీమంతులిద్దరు
చంచుల పూవుదండలు చాతుకొనేరదివో

సొరిది పేరంటాండ్లు సోబాన పాడగాను
హరియు సిరియు పెండ్లి ఆడేరదే
తొరలి యంతటా దేవదుందుభులు మెరయగ
గరిమ బాసికములు కట్టుకునేరదివో

మునులు మంగళాష్టకములు చదువుచుండగ
పెనగుచు సేసలు పెట్టే రదే
ఘనులు బ్రహ్మాదులు కట్నములు చదువగ
వొనరి పెండ్లిపీటపై నున్నారదివో

అమరాంగనలెల్లాను ఆరతులియ్యగాను
కొమరార విడే లందుకొనే రదివో
అమరి శ్రీవేంకటేశుడలమేలుమంగగూడి
క్రమముతో వరములు కరుణించేరదివో
in english:
maMchi muhUrtamuna SrImaMtuliddaru
chaMchula pUvudaMDalu chAtukonEradivO

soridi pEraMTAMDlu sObAna pADagAnu
hariyu siriyu peMDli ADEradE
torali yaMtaTA dEvaduMdubhulu merayaga
garima bAsikamulu kaTTukunEradivO

munulu maMgaLAshTakamulu chaduvuchuMDaga
penaguchu sEsalu peTTE radE
ghanulu brahmAdulu kaTnamulu chaduvaga
vonari peMDlipITapai nunnAradivO

amarAMganalellAnu AratuliyyagAnu
komarAra viDE laMdukonE radivO
amari SrIvEMkaTESuDalamElumaMgagUDi
kramamutO varamulu karuNiMchEradivO

Tuesday, March 13, 2007

148.anarAdu vinarAdu Atani-అనరాదు వినరాదు ఆతన


Audio link : SrirangamGopalaratnam
Archive link :
ragam : arabhi
ప|| అనరాదు వినరాదు ఆతని మాయలు నేడు |
దినదిన క్రొత్తలాయ ద్రిష్టమిదే మాకు ||

చ||
ఆడెడి బాలుల హరి అంగలి చూపుమని |
తోడనే వాండ్ల నోర దుమ్ములు చల్లి |

యీడమాతో చెప్పగాను యిందరము గూడిపోయి |
చూడపోతే పంచదారై చోద్యమాయనమ్మా ||

చ||
తీట తీగెలు సొమ్మంటూ దేహము నిండ గట్టె |
తీటకుగాక బాలులు తెగి వాపోగా |

పాటించి యీసుద్దివిని పారితెంచి చూచితేను |
కోటికోటి సొమ్ములాయ కొత్తలోయమ్మా ||

చ||
కాకి జున్ను జున్నులంటా గంపెడేసి తినిపించి |
వాకొలిపి బాలులెల్ల వాపోగా |

ఆకడ శ్రీవేంకటేశుడా బాలుల కంటి నీరు |
జోకగ ముత్యాలుసేసె జూడగానే నేము ||


in english :

pa|| anarAdu vinarAdu Atani mAyalu nEDu | dinadina krottalAya driShTamidE mAku ||


ca|| ADeDi bAlula hari aMgali cUpumani | tODanE vAMDla nOra dummulu calli |
yIDamAtO ceppagAnu yiMdaramu gUDipOyi | cUDapOtE paMcadArai cOdyamAyanammA ||


ca|| tITa tIgelu sommaMTU dEhamu niMDa gaTTe | tITakugAka bAlulu tegi vApOgA |

pATiMci yIsuddivini pAriteMci cUcitEnu | kOTikOTi sommulAya kottalOyammA ||


ca|| kAki junnu junnulaMTA gaMpeDEsi tinipiMci | vAkolipi bAlulella vApOgA |
AkaDa SrIvEMkaTESuDA bAlula kaMTi nIru | jOkaga mutyAlusEse jUDagAnE nEmu ||

Monday, March 12, 2007

147.parama yOgISvarula - పరమ యోగీశ్వరుల పద్ధతియిది


Audio link : G.BalaKrishnaPrasad
Archive link :

ప|| పరమ యోగీశ్వరుల పద్ధతియిది | ధరణిలో వివేకులు దలపోసుకొనుట ||
చ|| మొదలనాత్మ జ్ఞానము దెలిసి పిమ్మట | హృదయములోని హరినెరుగుట |
వుదుటైన యింద్రియాల నొడిసి వంచుకొనుట | గుదిగొన్న తనలో కోరికలుడుగుట ||
చ|| తన పుణ్యఫలములు దైవముకొసగుట | పనివడి యతనిపై భక్తి చేసుట |
తనివితో నిరంతర ధ్యాన యోగపరుడౌట | మనసుతో ప్రకృతి సంబంధము మరచుట ||
చ|| నడమ నడమ విఙ్ణానపు కథలు వినుట | చిడిముడినాచార్య సేవసేయుట |
యెడయక శ్రీ వేంకటేశుపై భారమువేసి | కడు వైష్ణవుల కృప గలిగి సుఖించుట ||
in english:
pa|| parama yOgISvarula paddhatiyidi | dharaNilO vivEkulu dalapOsukonuTa ||
ca|| modalanAtma ~mNAnamu delisi pimmaTa | hRdayamulOni harineruguTa |
vuduTaina yiMdriyAla noDisi vaMcukonuTa | gudigonna tanalO kOrikaluDuguTa ||
ca|| tana puNyaPalamulu daivamukosaguTa | panivaDi yatanipai Bakti cEsuTa |
tanivitO niraMtara dhyAna yOgaparuDauTa | manasutO prakRti sambaMdhamu maracuTa ||
ca|| naDama naDama vi~mNAnapu kathalu vinuTa | ciDimuDinAcArya sEvasEyuTa |
yeDayaka SrI vEMkaTESupai BAramuvEsi | kaDu vaiShNavula kRupa galigi suKiMcuTa ||


Friday, March 09, 2007

146.chAladA mAjanmamu-చాలదా మాజన్మము


Audio link :PriyaSisters
Archive link :
ప|| చాలదా మాజన్మము నీ- | పాలింటివారమై బ్రదుకగగలిగె ||
చ|| కమలాసనాదులుగాననినీపై | మమకారముసేయ మార్గము గలిగె |
అమరేంద్రాదులకందరానినీ- | కొమరైన నామము కొనియాడగలిగె ||
చ|| సనకాదులును గానజాలనినిన్ను | తనివోవ మతిలొన దలపోయగలిగె |
ఘనమునీంద్రులకు నగమ్యమైవున్న- | నిను సంతతమును వర్ణింపగలిగె ||
చ|| పరమమై భవ్యమై పరగిననీ- | యిరవిట్టిదని మాకు నెర్కుగంగగలిగె |
తిరువేంకటాచలాధిప నిన్ను యీ- | ధరమీద బలుమారు దరిసింపగలిగె ||


in english:
pa|| cAladA mAjanmamu nI- | pAliMTivAramai bradukagagalige ||
ca|| kamalAsanAdulugAnaninIpai | mamakAramusEya mArgamu galige |
amarEMdrAdulakaMdarAninI- | komaraina nAmamu koniyADagalige ||
ca|| sanakAdulunu gAnajAlanininnu | tanivOva matilona dalapOyagalige |
GanamunIMdrulaku nagamyamaivunna- | ninu saMtatamunu varNiMpagalige ||
ca|| paramamai Bavyamai paraginanI- | yiraviTTidani mAku nerxugaMgagalige |
tiruvEMkaTAcalAdhipa ninnu yI- | dharamIda balumAru darisiMpagalige ||

Thursday, March 08, 2007

145.chAladA brahmamidi-చాలదా బ్రహ్మమిది


Audio link :G.BalaKrishnaPrasad
Audio link :MohanaKrishna
Archive link :
ప|| చాలదా బ్రహ్మమిది సంకీర్తనం మీకు | జాలెల్ల నడగించు సంకీర్తనం ||
చ|| సంతోష కరమైన సంకీర్తనం | సంతాప మణగించు సంకీర్తనం |
జంతువుల రక్షించు సంకీర్తనం | సంతతము దలచుడీ సంకీర్తనం ||
చ|| సామజము గాంచినది సంకీర్తనం | సామమున కెక్కుడీ సంకీర్తనం |
సామీప్య మిందరికి సంకీర్తనం | సామాన్యమా విష్ణు సంకీర్తనం ||
చ|| జముబారి విడిపించు సంకీర్తనం | సమ బుద్ధి వొడమించు సంకీర్తనం |
జమళి సౌఖ్యములిచ్చు సంకీర్తనం | శమదమాదుల జేయు సంకీర్తనం ||
చ|| జలజాసనుని నోరి సంకీర్తనం | చలిగొండ సుతదలచు సంకీర్తనం |
చలువ గడు నాలుకకు సంకీర్తనం | చలపట్టి తలచుడీ సంకీర్తనం ||
చ|| సరవి సంపదలిచ్చు సంకీర్తనం | సరిలేని దిదియపో సంకీర్తనం |
సరుస వేంకట విభుని సంకీర్తనం | సరుగనను దలచుడీ సంకీర్తనం ||
in english:
pa|| cAladA brahmamidi saMkIrtanaM mIku | jAlella naDagiMcu saMkIrtanaM ||
ca|| saMtOSha karamaina saMkIrtanaM | saMtApa maNagiMcu saMkIrtanaM |
jaMtuvula rakShiMcu saMkIrtanaM | saMtatamu dalacuDI saMkIrtanaM ||
ca|| sAmajamu gAMcinadi saMkIrtanaM | sAmamuna kekkuDI saMkIrtanaM |
sAmIpya miMdariki saMkIrtanaM | sAmAnyamA viShNu saMkIrtanaM ||
ca|| jamubAri viDipiMcu saMkIrtanaM | sama buddhi voDamiMcu saMkIrtanaM |
jamaLi sauKyamuliccu saMkIrtanaM | SamadamAdula jEyu saMkIrtanaM ||
ca|| jalajAsanuni nOri saMkIrtanaM | caligoMDa sutadalacu saMkIrtanaM |
caluva gaDu nAlukaku saMkIrtanaM | calapaTTi talacuDI saMkIrtanaM ||
ca|| saravi saMpadaliccu saMkIrtanaM | sarilEni didiyapO saMkIrtanaM |
sarusa vEMkaTa viBuni saMkIrtanaM | sarugananu dalacuDI saMkIrtanaM ||
youtube link : G.Balakrishna prasad
 

Wednesday, March 07, 2007

144.pApapuNyamula pakva - పాపపుణ్యముల పక్వ మిదెరుగను


Audio link :PB Srinivas
Audio link :BombaySisters
Archive link :
ప|| పాపపుణ్యముల పక్వ మిదెరుగను | నా పాలిటి హరి నమో నమో ||
చ|| మానస వాచక కర్మంబుల | తానకముగ నీ దాసుడను |
పూని త్రిసంధ్యల భోగ భాగ్యముల | నానా గతులను నమో నమో ||
చ|| వలనుగ జాగ్రద్స్వప్న సుషుప్తుల | ఇలలో నీకే హితభటుడ |
వెలుపల లోపల వేళావేళల | నలినాక్ష నీకె నమో నమో ||
చ|| పుట్టుక తొలుతను పుట్టిన మీదట | అట్టె నీ శరణాగతుడ |
గట్టిగ శ్రీ వేంకటపై నీకౄప | నట్ట నడుమైతి నమో నమో ||

in english:
pa|| pApapuNyamula pakva mideruganu | nA pAliTi hari namO namO ||
ca|| mAnasa vAcaka karmaMbula | tAnakamuga nI dAsuDanu |
pUni trisaMdhyala BOga BAgyamula | nAnA gatulanu namO namO ||
ca|| valanuga jAgradsvapna suShuptula | ilalO nIkE hitaBaTuDa |
velupala lOpala vELAvELala | nalinAkSha nIke namO namO ||
ca|| puTTuka tolutanu puTTina mIdaTa | aTTe nI SaraNAgatuDa |
gaTTiga SrI vEMkaTapai nIkRupa | naTTa naDumaiti namO namO ||

Tuesday, March 06, 2007

143.teliya cIkaTiki dIpamettaka - తెలియ చీకటికి దీపమెత్తక


Audio link :G.BalaKrishnaPrasad
Audio link :MBalaMuraliKrishna
Archive link :
ప|| తెలియ చీకటికి దీపమెత్తక, పెద్ద | వెలుగు లోపలికి వెలుగేలా ||
చ|| అరయ నాపన్నుని కభయ మీవలెగాక | ఇరవైన సుఖి గావనేలా |
వరుత బోయెడువానివడి దీయవలె గాక | దరివాని
తివియ(గ దానేలా ||
చ|| ఘనకర్మారంభుని కట్లు విడవలె గాక | యెనసి ముక్తుని గావనేలా |
అనయము దుర్బలుని కన్న మిడవలెగాక | తనిసిన వానికి దానేలా ||
చ|| మితిలేని పాపకర్మికి దావలె గాక | హిత మెరుగు పుణ్యునికి నేలా |
ధౄతిహీను గౄపజూచి తిరువేంకటేశ్వరుడు | తతి గావకుండిన తానేలా ||

in english:
pa|| teliya cIkaTiki dIpamettaka, pedda | velugu lOpaliki velugElA ||
ca|| araya nApannuni kaBaya mIvalegAka | iravaina suKi gAvanElA |
varuta bOyeDuvAnivaDi dIyavale gAka | darivAni diviyaga dAnElA ||
ca|| GanakarmAraMBuni kaTlu viDavale gAka | yenasi muktuni gAvanElA |
anayamu durbaluni kanna miDavalegAka | tanisina vAniki dAnElA ||
ca|| mitilEni pApakarmiki dAvale gAka | hita merugu puNyuniki nElA |
dhRutihInu gRupajUci tiruvEMkaTESvaruDu | tati gAvakuMDina tAnElA ||

142.dibbalu veTTucu - దిబ్బలు వెట్టుచు దేలిన దిదివో


Audio link :G.BalaKrishnaPrasad
Archive link :
ప|| దిబ్బలు వెట్టుచు దేలిన దిదివో | ఉబ్బు నీటిపై నొక హంస ||
చ|| అనువున గమల విహారమె నెలవై | ఒనరియున్న దిదె ఒక హంస |
మనియెడి జీవుల మానస సరసుల | వునికి నున్న దిదె ఒక హంస ||
చ|| పాలు నీరు నేర్పరచి పాలలో | నోలలాడె నిదె యొక హంస |
పాలుపడిన యీ పరమహంసముల | ఓలి నున్న దిదె యొక హంస ||
చ|| తడవి రోమరంధ్రంబుల గ్రుడ్ల | నుడుగక పొదిగీ నొక హంస |
కడు వేడుక వేంకటగిరి మీదట | నొడలు పెంచెనిదె యొక హంస ||

in english:
pa|| dibbalu veTTucu dElina didivO | ubbu nITipai noka haMsa ||
ca|| anuvuna gamala vihArame nelavai | onariyunna dide oka haMsa |
maniyeDi jIvula mAnasa sarasula | vuniki nunna dide oka haMsa ||
ca|| pAlu nIru nErparaci pAlalO | nOlalADe nide yoka haMsa |
pAlupaDina yI paramahaMsamula | Oli nunna dide yoka haMsa ||
ca|| taDavi rOmaraMdhraMbula gruDla | nuDugaka podigI noka haMsa |
kaDu vEDuka vEMkaTagiri mIdaTa | noDalu peMcenide yoka haMsa ||

141.Edi tuda dInikEdi modalu - ఏది తుద దీనికేది మొదలు


Audio link : G. Balakrishnaprasad
Archive link :
ప|| ఏది తుద దీనికేది మొదలు | పాదుకొను హరిమాయ బరగు జీవునికి ||
చ|| ఎన్నిబాధలు దనకు నెన్ని లంపటములు | యెన్నివేదనలు మరియెన్ని దుహ్ఖములు |
యెన్నిపరితాపంబు లెన్నిదలపోతలు | యెన్ని చూచిన మరియు నెన్నైనగలవు ||
చ|| యెన్నికొలువులు దనకు నెన్నియనుచరణలు | యెన్నియాసలు మరియు నెన్ని మోహములు |
యెన్నిగర్వములు దనకెన్ని దైన్యంబులివి | యిన్నియును దలప మరి యెన్నైన గలవు ||
చ|| యెన్నిటికి జింతించు నెన్నటికి హర్షించు | నెన్నిటికి నాసించు నెన్నిటికి దిరుగు |
యిన్నియును దిరువేంకటేశులీలలు గాగ | నెన్ని చూచినను దానెవ్వడును గాడు ||


in english:
pa|| Edi tuda dInikEdi modalu | pAdukonu harimAya baragu jIvuniki ||
ca|| ennibAdhalu danaku nenni laMpaTamulu | yennivEdanalu mariyenni duHKamulu |
yenniparitApaMbu lennidalapOtalu | yenni cUcina mariyu nennainagalavu ||
ca|| yennikoluvulu danaku nenniyanucaraNalu | yenniyAsalu mariyu nenni mOhamulu |
yennigarvamulu danakenni dainyaMbulivi | yinniyunu dalapa mari yennaina galavu ||
ca|| yenniTiki jiMtiMcu nennaTiki harShiMcu | nenniTiki nAsiMcu nenniTiki dirugu |
yinniyunu diruvEMkaTESulIlalu gAga | nenni cUcinanu dAnevvaDunu gADu ||

GB Sankara Rao gari vivarana , fron sujanaranjani
అనంత కాలగమనంలో, జనన మరణ చక్ర భ్రమణంలో ఏది ముగింపు? ఏది మొదలు? ఇదంతా శ్రీహరి మాయే అంటున్నాడు అన్నమయ్య! ఈ పాటలోని మూడు చరణల్లో అన్నమ్య్య చాలా చక్కగా జీవుడు అనుభవించిన సుఖాలు దుఃఖాలు విపులంగా తెలియజేసినాడు. ఈ పాటలోని పల్లవి, చరణాల లోని పది పాదలు ఒక ఎత్తు కాగా, చివరి చరణంలోని రెండు పాదాలు వీటన్నిటిని మించి ఉత్కృష్టమైన సత్యాన్ని, పరమార్ధాన్ని తెలియజేస్తూ యిన్నియును తిరువేంకటేశు లీలలు కాగా అంటే పైన చెప్పినవన్నీ ఆ భగవంతుని లీలలే అంటూ ఎన్ని చూసినను తానెవ్వడును కాడు! ఇక్కడ ఆత్మతత్త్వం ప్రతిపాదించబడింది. పైన చెప్పిన అశాశ్వత విషయాలలో శాశ్వత స్వరూపుడైన ఆత్మకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు. కాబట్టి జీవుడు శాశ్వత తత్త్వమైన ఆత్మ స్వరూపాన్ని (భగవంతుని రూపాన్నే) ఎరిగి, అశాశ్వతమైన భౌతిక విషయ్ల పట్ల విముఖుడు కావాలన్నది ఇందున్న సందేశం!
పాదుకొను = నెలకొను;
లంపటము= వదలని బంధం;
కొలువు = సేవ;
అనుచరణ = ఆచరించుట; ఒనరించుట, అనుసరించుట

140.ekkaDi mAnuSha janmaM - ఎక్కడి మానుష జన్మం


Audio link :G.BalaKrishnaPrasad
Archive link :
Raga : bouli , composer : M.Balamuralikrishna
ప|| ఎక్కడి మానుష జన్మం బెత్తిన ఫలమే మున్నది |
నిక్కము నిన్నే నమ్మితి నీ చిత్తంబికను ||
చ|| మరవను ఆహారంబును మరవను సంసార సుఖము |
మరవను యింద్రియ భోగము మాధవ నీ మాయ ||
మరచెద సుఙ్ణానంబును మరచెద తత్త్వ రహశ్యము |
మరచెద గురువును దైవము మాధవ నీ మాయ ||
చ|| విడువను పాపము పుణ్యము విడువను నా దుర్గుణములు |
విడువను మిక్కిలి యాసలు విష్ణుడ నీమాయ |
విడిచెద షట్కర్మంబులు విడిచెద వైరాగ్యంబును |
విడిచెద నాచారంబును విష్ణుడ నీమాయ ||
చ|| తగిలెద బహు లంపటముల తగిలెద బహు బంధముల |
తగులను మోక్షపు మార్గము తలపున యెంతైనా |
అగపడి శ్రీ వేంకటేశ్వర అంతర్యామివై |
నగి నగి నను నీవేలితి నాకా యీమాయ ||


pa|| ekkaDi mAnuSha janmaM bettina PalamE munnadi |
nikkamu ninnE nammiti nI cittaMbikanu ||
ca|| maravanu AhAraMbunu maravanu saMsAra suKamu |
maravanu yiMdriya BOgamu mAdhava nI mAya |
maraceda su~mNAnaMbunu maraceda tattva rahaSyamu |
maraceda guruvunu daivamu mAdhava nI mAya ||
ca|| viDuvanu pApamu puNyamu viDuvanu nA durguNamulu |
viDuvanu mikkili yAsalu viShNuDa nImAya |
viDiceda ShaTkarmaMbulu viDiceda vairAgyaMbunu |
viDiceda nAcAraMbunu viShNuDa nImAya ||
ca|| tagileda bahu laMpaTamula tagileda bahu baMdhamula |
tagulanu mOkShapu mArgamu talapuna yeMtainA |
agapaDi SrI vEMkaTESvara aMtaryAmivai |
nagi nagi nanu nIvEliti nAkA yImAya ||

:: శ్రీమద్భగవద్గీత – విజ్ఞాన యోగము :: from 
దైవీ హ్యేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా ।
మామేవ యే ప్రపద్యన్తే మాయామేతాం తరన్తి తే ॥ 14 ॥
దైవసంబంధమైనదియు (అలౌకిక సామర్థ్యము కలదియు), త్రిగుణాత్మకమైనదియునగు ఈ నా యొక్క మాయ (ప్రకృతి) దాటుటకు కష్టసాధ్యమైనది. అయినను ఎవరు నన్నే శరణుబొందుచున్నారో వారు ఈ మాయను దాటివేయగలరు.

Video :


Dr.Patanjali gari vyakhyanam :


video : priya sisters


in another tune : rendered by Rayaprolu Sowmya