Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Thursday, April 30, 2009

611.anniTA jANaDu alamElumaMgapati - అన్నిటా జాణడు అలమేలుమంగపతి

Audio link

అన్నిటా జాణడు అలమేలుమంగపతి
పన్ని నీకు మేలువాడై పరగివున్నాడు

పట్టినదే పంతమా పతితోడ నీకిప్పుడు
యిట్టె నిన్ను వేడుకోగా నియ్యకోరాదా
వొట్టి యప్పటినుండి నీవొడి వట్టుకొన్నవాడు
గట్టువాయ తనమేల కరగవే మనసు

చలములే సాదింతురా సారెసారెనాతనితో
బలిమి బిలువగాను పలుకరాదా
కలపుకోలు సేసుక కాగిలించుకున్నవాడు
పులుచుదనములేల పెనగవే రతిని

చేరి ఇట్టె బిగుతురా శ్రీవేంకటేశ్వరునితో
మేరతో నిన్నేలగాను మెచ్చగరాదా
యీరీతి నిన్ను పెండ్లాడె యెడయెక వున్నవాడు
వీరిడితనకులేల వెలయవే మరిగి

anniTA jANaDu alamElumaMgapati
panni nIku mEluvADai paragivunnADu

paTTinadE paMtamA patitODa nIkippuDu
yiTTe ninnu vEDukOgA niyyakOrAdA
voTTi yappaTinuMDi nIvoDi vaTTukonnavADu
gaTTuvAya tanamEla karagavE manasu

chalamulE sAdiMturA sAresArenAtanitO
balimi biluvagAnu palukarAdA
kalapukOlu sEsuka kAgiliMchukunnavADu
puluchudanamulEla penagavE ratini

chEri iTTe biguturA SrIvEMkaTESwarunitO
mEratO ninnElagAnu mechchagarAdA
yIrIti ninnu peMDlADe yeDayeka vunnavADu
vIriDitanakulEla velayavE marigi

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Sunday, April 26, 2009

610. virahaMpu vEDAya virula - విరహంపు వేడాయ విరుల మొన వాడాయAudio link
విరహంపు వేడాయ విరుల మొన వాడాయ
తరువాతిపనుల కిటు తడవేల ఇకను

పిలువరే నాయకుని ప్రేమంపు చెలిమీద
నలదరే శ్రీగంధ మందాకాను
నిలువరే కొంతవడి నిండురొద లిటు మాని
కలికిమై చెమరించెఁ గంద మికఁ బనులు

చెరుగరే తురుములోఁ జెదరిజారిన నెరులు
కరగెనే చెలినుదుటి కస్తూరి బొట్టు
మరుపరే కప్పురము మగువదప్పులు దీర
నెరపుదము నేరుపులు నిమిషంబుమీద

అంపరే యెదురుగా నతనికి కానుకలు
చెంపలను పన్నీరు చిలుకఁగదరే
యింపులను శ్రీవేంకటేశు డిదె వచ్చి సతి
సొంపులను గూడె నిక లొలయ నేమిటికే
virahaMpu vEDAya virula mona vADAya
taruvAtipanula kiTu taDavEla ikanu

piluvarE nAyakuni prEmaMpu chelimIda
naladarE SrIgaMdha maMdAkAnu
niluvarE koMtavaDi niMDuroda liTu mAni
kalikimai chemariMche@M gaMda mika@M banulu

cherugarE turumulO@M jedarijArina nerulu
karagenE chelinuduTi kastUri boTTu
maruparE kappuramu maguvadappulu dIra
nerapudamu nErupulu nimishaMbumIda

aMparE yedurugA nataniki kAnukalu
cheMpalanu pannIru chiluka@MgadarE
yiMpulanu SrIvEMkaTESu Dide vachchi sati
soMpulanu gUDe nika lolaya nEmiTikE

Get this widget | Track details |

Saturday, April 25, 2009

609.siridolaMkeDi pagalu - సిరిదొలంకెడి పగలు చీకటా యితడేమి
Audio link : Priya Sisters
సిరిదొలంకెడి పగలు చీకటా యితడేమి
యిరవు దెలిసియు తెలియనియ్య డటుగాన

తలపోయ హరినీలదర్పణంబో ఇతడు
వెలుగుచున్నాడు బహువిభవములతోడ
కలగుణం బటువలెనె కాబోలు లోకంబు
గలదెల్ల వెలిలోన కనిపించుగాన

మేరమీరిన నీలమేఘమో యితడేమి
భూరిసంపదలతో పొలయుచున్నాడు
కారుణ్యనిధియట్ల కాబోలు ప్రాణులకు
కోరికలు తలపులో కురియు నటుగాన

తనివోని ఆకాశ తత్వమో యితడేమి
అనఘుడీ తిరు వేంకటాద్రివల్లభుడు
ఘనమూర్తి ఆటువలెనెకాబోలు సకలంబు
తనయందె యణగి హుద్భవమందుగాన
siridolaMkeDi pagalu chIkaTA yitaDEmi
yiravu delisiyu teliyaniyya DaTugAna

talapOya harinIladarpaNaMbO itaDu
veluguchunnADu bahuvibhavamulatODa
kalaguNaM baTuvalene kAbOlu lOkaMbu
galadella velilOna kanipiMchugAna

mEramIrina nIlamEghamO yitaDEmi
bhUrisaMpadalatO polayuchunnADu
kAruNyanidhiyaTla kAbOlu prANulaku
kOrikalu talapulO kuriyu naTugAna

tanivOni AkASa tatwamO yitaDEmi
anaghuDI tiru vEMkaTAdrivallabhuDu
ghanamUrti ATuvalenekAbOlu sakalaMbu
tanayaMde yaNagi hudbhavamaMdugAnaThursday, April 23, 2009

608.kaDu chaMchalamulu kaDu - కడు చంచలములు కడు నధృవములు


Audio link
కడు చంచలములు కడు నధృవములు
కడు నల్పములని కాదందురు

కర్మబోధ వికారంబులు
ధర్మ తంత్ర సంధానములు
దుర్మదైక సందోహములు
కర్మదూరు లివి గాదందురు

పరమభాగవత భవ్యమతులు
పరమబోధసంభావకులు
తిరువేంకటగిరిదేవు సేవకులు
కరుణాధికు లివి గాదందురు


kaDu chaMchalamulu kaDu nadhRvamulu
kaDu nalpamulani kAdaMduru

karmabOdha vikAraMbulu
dharma taMtra saMdhAnamulu
durmadaika saMdOhamulu
karmadUru livi gAdaMduru

paramabhAgavata bhavyamatulu
paramabOdhasaMbhAvakulu
tiruvEMkaTagiridEvu sEvakulu
karuNAdhiku livi gAdaMduru

Get this widget | Track details |

Saturday, April 18, 2009

607.Edi chUchina tamaku - ఏది చూచిన తమకు యిన్నియునుAudio link : Nedunuri Krishnamurthy
ఏది చూచిన తమకు యిన్నియును ఇటువలెనె
వేదువిడిచిన కూడు వెదకినను లేదు

ఏకాంత సౌఖ్యంబు లెక్కడివి ప్రాణులకు
పైకొన్న దుఃఖముల పాలుపడెడిగాక
యేకమగుపుణ్యంబు లేడగల విందరికి
కైకొన్న దురితములు కలపాటిగాక

హితవైన మమకార మెందుగల దిందరికి
ప్రతిలేని విరహతాపము కొలదిగాక
మతిలోని వేడుకలు మరియేవి మనుజులకు
జితమైన దైవమిచ్చిన పాటిగాక

యిరవైన దైవకృపయేలదొరుకును తమకు
పరమైన కర్మంబు పరిపాటిగాక
యెరవైన పెనుబంధ మేలవీడెడు నాత్మ(
తిరువేంకటేశుకృప తిరమైనగాక
Edi chUchina tamaku yinniyunu iTuvalene
vEduviDichina kUDu vedakinanu lEdu

EkAMta saukhyaMbu lekkaDivi prANulaku
paikonna du@hkhamula pAlupaDeDigAka
yEkamagupuNyaMbu lEDagala viMdariki
kaikonna duritamulu kalapATigAka

hitavaina mamakAra meMdugala diMdariki
pratilEni virahatApamu koladigAka
matilOni vEDukalu mariyEvi manujulaku
jitamaina daivamichchina pATigAka

yiravaina daivakRpayEladorukunu tamaku
paramaina karmaMbu paripATigAka
yeravaina penubaMdha mElavIDeDu nAtma(
tiruvEMkaTESukRpa tiramainagAka

Get this widget | Track details |    

Thursday, April 02, 2009

606.sItA samEta rAma SrIrAma - సీతా సమేత రామ శ్రీరామArchive link :
సీతా సమేత రామ శ్రీరామ - రాతి నాతి జేసిన శ్రీరామ రామ
ఆదిత్యకులమునందు నవతరించినరామ - కోదండభంజన రఘుకులరామ
ఆదరించి విశ్వామిత్రు యాగముగాచిన రామ - వేదవేదంతములలో వెలసిన రామ

బలిమి సుగ్రీవుని పాలినిధానమ రామ - యిల మునులకభయమిచ్చిన రామ
జలధి నమ్ము మొనను సాధించిన రామ - అలరు రావణదర్పహరణ రామ

లాలించి విభీషణుని లంకనేలించిన రామ - చాలి శరణాగత రక్షక రామ
మేలిమి శ్రీవేంకటాద్రి మీద వెలసిన రామ - తాలిమితో వెలయు ప్రతాపపు రామ
sItA samEta rAma SrIrAma - rAti nAti jEsina SrIrAma rAma

AdityakulamunaMdu navatariMchinarAma - kOdaMDabhaMjana raghukularAma
AdariMchi viSwAmitru yAgamugAchina rAma - vEdavEdaMtamulalO velasina rAma

balimi sugrIvuni pAlinidhAnama rAma - yila munulakabhayamichchina rAma
jaladhi nammu monanu sAdhiMchina rAma - alaru rAvaNadarpaharaNa rAma

lAliMchi vibhIShaNuni laMkanEliMchina rAma - chAli SaraNAgata rakshaka rAma
mElimi SrIvEMkaTAdri mIda velasina rAma - tAlimitO velayu pratApapu rAmaWednesday, April 01, 2009

605.yeMtani nutiyiMtu rAmarAma - యెంతని నుతియింతు రామరామAudio link :


యెంతని నుతియింతు రామరామ యిట్టి నీప్రతాపము రామరామ
పంతాన సముద్రము రామరామ బంధించవచ్చునా రామరామ

బలుసంజీవికొండ రామరామ బంటుచే తెప్పించితివి రామరామ
కొలదిలేనివాలిని రామరామ ఒక్కకోల నేసితివట రామరామ
వెలయ నెక్కువెట్టి రామరామ హరువిల్లు విరిచితివట రామరామ
పెలుచు భూమిజను రామరామ పెండ్లాడితివట రామరామ

శరణంటే విభీషణుని రామరామ చయ్యనగాచితివట రామరామ
బిరుదుల రావణుని రామరామ పీచమడచితివట రామరామ
ధరలో చక్రవాళము రామరామ దాటివచ్చితివట రామరామ
సురలు నుతించిరట రామరామ నీ చొప్పు యిక నదియెంతో రామరామ

సౌమిత్రి భరతులు రామరామ శత్రుఘ్నులు తమ్ములట రామరామ
నీ మహత్త్వము రామరామ నిండె జగములెల్లా రామరామ
శ్రీమంతుడ వన్నిటాను రామరామ శ్రీవేంకటగిరిమీద రామరామ
కామితఫలదుడవు రామరామ కౌసల్యానందనుడవు రామరామ
yeMtani nutiyiMtu rAmarAma yiTTi nIpratApamu rAmarAma
paMtAna samudramu rAmarAma baMdhiMchavachchunA rAmarAma

balusaMjIvikoMDa rAmarAma baMTuchE teppiMchitivi rAmarAma
koladilEnivAlini rAmarAma okkakOla nEsitivaTa rAmarAma
velaya nekkuveTTi rAmarAma haruvillu virichitivaTa rAmarAma
peluchu bhUmijanu rAmarAma peMDlADitivaTa rAmarAma

SaraNaMTE vibhIShaNuni rAmarAma chayyanagAchitivaTa rAmarAma
birudula rAvaNuni rAmarAma pIchamaDachitivaTa rAmarAma
dharalO chakravALamu rAmarAma dATivachchitivaTa rAmarAma
suralu nutiMchiraTa rAmarAma nI choppu yika nadiyeMtO rAmarAma

saumitri bharatulu rAmarAma Satrughnulu tammulaTa rAmarAma
nI mahattwamu rAmarAma niMDe jagamulellA rAmarAma
SrImaMtuDa vanniTAnu rAmarAma SrIvEMkaTagirimIda rAmarAma
kAmitaphaladuDavu rAmarAma kausalyAnaMdanuDavu rAmarAma