Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Monday, March 30, 2009

604.ItaDuvO rAmuDu EkAMgavIruDu - ఈతడువో రాముడు ఏకాంగవీరుడు


Audio link : BalaKrishnaPrasad
ఈతడువో రాముడు ఏకాంగవీరుడు
ఏతలజూచినా తానె ఇరవుకొన్నవాడు

చిరుత ప్రాయమునాడు శివునివిల్లువిరచి
మెరసి సీతను పెండ్లాడి మించినవాడు
తరి పదునాలుగు వేల దానవుల నిమిషాన
జరసి తానొక్కడే చదిపిన వాడు

ఓడకవిల్లెక్కుపెట్టి ఊరకే ఒక్కమ్మున
ఏడు తాళ్ళు ధరను కూలవేసినవాడు
జాడాగా కొండలచేత జలనిధిఁ గట్టించి
వేడుకతో లంకమీద విడిసిన వాడు

రావణ కుంభకర్ణాది రాకాసుల పరిమార్చి
ఈవల అయోధ్యాపట్నమేలిన వాడు
శ్రీవేంకటాద్రిమీదఁ జేరి మాల్యవంతమున
వేవేలు చందములను వెలసినవాడు
ItaDuvO rAmuDu EkAMgavIruDu
EtalajUchinA tAne iravukonnavADu

chiruta prAyamunADu Sivunivilluvirachi
merasi sItanu peMDlADi miMchinavADu
tari padunAlugu vEla dAnavula nimishAna
jarasi tAnokkaDE chadipina vADu

ODakavillekkupeTTi UrakE okkammuna
EDu tALLu dharanu kUlavEsinavADu
jADAgA koMDalachEta jalanidhi@M gaTTiMchi
vEDukatO laMkamIda viDisina vADu

rAvaNa kuMbhakarNAdi rAkAsula parimArchi
Ivala ayOdhyApaTnamElina vADu
SrIvEMkaTAdrimIda@M jEri mAlyavaMtamuna
vEvElu chaMdamulanu velasinavADu


Sunday, March 29, 2009

603.nannu ninnu neMchukOvO - నన్ను నిన్ను నెంచుకోవో నారాయణా


Audio link :P Ranganath
నన్ను నిన్ను నెంచుకోవో నారాయణా
అన్నియు నీ చేతినే అదివో నారాయణా

నా మన సెరుగవా నారాయణా నేడు
నాములాయె వయసులు నారాయణా
నామధారికపు మొక్కు నారాయణా
ఆముకొని నీ ప్రియము లందునే నారాయణా

నగుతా నే నంటినింతే నారాయణా యిదె
నగ రెఱిగిన పని నారాయణా
నగవులు మాకు చాలు నారాయణా
అగడు సేయకు మికను అప్పటి నారాయణా

ననలు నీ వినయాలు నారాయణా , మంచి
ననుపంటి మిదివో నారాయణా
ఘనుడ శ్రీవేంకటాద్రిఁ గలసితి విట్లైనను
అనుమాన మెల్లా బాసెను అందు నారాయణా
nannu ninnu neMchukOvO nArAyaNA
anniyu nI chEtinE adivO nArAyaNA

nA mana serugavA nArAyaNA nEDu
nAmulAye vayasulu nArAyaNA
nAmadhArikapu mokku nArAyaNA
Amukoni nI priyamu laMdunE nArAyaNA

nagutA nE naMTiniMtE nArAyaNA yide
naga re~rigina pani nArAyaNA
nagavulu mAku chAlu nArAyaNA
agaDu sEyaku mikanu appaTi nArAyaNA

nanalu nI vinayAlu nArAyaNA , maMchi
nanupaMTi midivO nArAyaNA
ghanuDa SrIvEMkaTAdri@M galasiti viTlainanu
anumAna mellA bAsenu aMdu nArAyaNA

Friday, March 27, 2009

602.daivamA nI chEtidE mAdharmapuNyamu - దైవమా నీ చేతిదే మాధర్మపుణ్యముAudio link : Vedavathi Prabhakar
దైవమా నీ చేతిదే మాధర్మపుణ్యము
పూవు వంటి కడు లేత బుధ్ధి వారము

యేమిటి వారము నేము యిదివో మా కర్మ మెంత
భూమి నీవు పుట్టించగఁ బుట్టితిమి
నేమముతో నడచేటి నేరుపేది మావల్ల
దీముతో మోచిన తోలు దేహులము

యెక్కడ మాకిక గతి యెరిగే దెన్నడు నేము
చిక్కినట్టి నీ చేతిలో జీవులము
తక్కక నీ మాయలెల్లాఁ దాటగలమా మేము
మొక్కలపుటజ్ఞానపు ముగ్ధలము

యేది తుద మొదలు మాకిక నిందులో నీవే
ఆదిమూర్తి నీకు శరణాగతులము
యీదెస శ్రీవేంకటేశ యేలితివి నన్ను నిట్టె
నీదయ గలుగగాను నీ వారము
daivamA nI chEtidE mAdharmapuNyamu
pUvu vaMTi kaDu lEta budhdhi vAramu

yEmiTi vAramu nEmu yidivO mA karma meMta
bhUmi nIvu puTTiMchaga@M buTTitimi
nEmamutO naDachETi nErupEdi mAvalla
dImutO mOchina tOlu dEhulamu

yekkaDa mAkika gati yerigE dennaDu nEmu
chikkinaTTi nI chEtilO jIvulamu
takkaka nI mAyalellA@M dATagalamA mEmu
mokkalapuTaj~nAnapu mugdhalamu

yEdi tuda modalu mAkika niMdulO nIvE
AdimUrti nIku SaraNAgatulamu
yIdesa SrIvEMkaTESa yElitivi nannu niTTe
nIdaya galugagAnu nI vAramu

Tuesday, March 24, 2009

601.tammulAla annalAla tallulAla - తమ్ములాల అన్నలాల తల్లులాలAudio link :
తమ్ములాల అన్నలాల తల్లులాల నే
నెమ్మనపు హరిఁ బాసి నిలువలేనికను

కొమ్మలాల మరుకోట కొమ్మలాల వో-
యమ్మలాల తొలరె నా యక్కలాల
తమ్మిరేకు కన్నుల యాతనిఁబాసినే
నుమ్మల సొమ్మల చేత నుండలేకినను

చెలులాల కలికి తొయ్యలులాల వో
యెల జవ్వనముల మోహినులాల
చెలువంపు హరిఁదలచిన నాకు నే (?)
నులుకు కన్నీరు ఆపకుండలేనికను

బోటులాల జవ్వనపు మేటులాల వో-
గాటపు తురుముల చీకటులాల
వాటమైన వేంకటేశ్వరుఁ బాసి నే-
నాటదాననై జన్మమందలేకినను
tammulAla annalAla tallulAla nE
nemmanapu hari@M bAsi niluvalEnikanu

kommalAla marukOTa kommalAla vO-
yammalAla tolare nA yakkalAla
tammirEku kannula yAtani@MbAsinE
nummala sommala chEta nuMDalEkinanu

chelulAla kaliki toyyalulAla vO
yela javvanamula mOhinulAla
cheluvaMpu hari@Mdalachina nAku nE (?)
nuluku kannIru ApakuMDalEnikanu

bOTulAla javvanapu mETulAla vO-
gATapu turumula chIkaTulAla
vATamaina vEMkaTESwaru@M bAsi nE-
nATadAnanai janmamaMdalEkinanu

Sunday, March 22, 2009

maMgaLamammakun - మంగళమమ్మకున్

Balakrishnaprasadమంగళమమ్మకున్ సకలమంగళ మంబుజనేత్రికిన్ జయా
మంగళ మిందిరా సతికి మంగళమీయలమేలుమంగకున్
మంగళమందు నే మరియు మంగళమందును దేవలోక ది
వ్యాంగనలెల్ల నీసతికి నారతు లిత్తురు వేంకటేశ్వరా !

maMgaLamammakun sakalamaMgaLa maMbujanEtrikin jayA
maMgaLa miMdirA satiki maMgaLamIyalamElumaMgakun
maMgaLamaMdu nE mariyu maMgaLamaMdunu dEvalOka di
vyAMganalella nIsatiki nAratu litturu vEMkaTESwarA !


Saturday, March 21, 2009

600.ettarE AratulIpe kiMtulAla - ఎత్తరే ఆరతులీపె కింతులాలArchive link :
ఎత్తరే ఆరతులీపె కింతులాల
హత్తెను శ్రీవేంకటేశు కలమేలుమంగ

హరి వురముపై సొమ్ము అరతగట్టిన తాళి
సరిలేని దేవుని సంసారఫలము
సిరులకు పుట్టినిల్లు సింగారములవిత్తు
మెరుగుబోడి యలమేలుమంగ

పరమాత్మునికి నాత్మభావనలో కీలుబొమ్మ
కెరలుచునితడు భోగించే మేడ
సరసపు సముద్రము సతమైన కొంగుపడి
అరిది సంపదలది యలమేలుమంగ

శ్రీవేంకటేశుని దేవి చిత్తజునిఁ గన్నతల్లి
యీ విభుని కాగిటిలో యేచిన కళ
బూవపు పెండ్లి మేలు పొందిన నిధానము
ఆవల నీవల నీపె యలమేలుమంగ

ettarE AratulIpe kiMtulAla
hattenu SrIvEMkaTESu kalamElumaMga

hari vuramupai sommu aratagaTTina tALi
sarilEni dEvuni saMsAraphalamu
sirulaku puTTinillu siMgAramulavittu
merugubODi yalamElumaMga

paramAtmuniki nAtmabhAvanalO kIlubomma
keraluchunitaDu bhOgiMchE mEDa
sarasapu samudramu satamaina koMgupaDi
aridi saMpadaladi yalamElumaMga

SrIvEMkaTESuni dEvi chittajuni@M gannatalli
yI vibhuni kAgiTilO yEchina kaLa
bUvapu peMDli mElu poMdina nidhAnamu
Avala nIvala nIpe yalamElumaMga

Friday, March 20, 2009

599.adivO kanugonu madi yokate - అదివో కనుగొను మది యొకతె

Archive link :
అదివో కనుగొను మది యొకతెయెదుటనె నెలకొనె నిది యొకతె

తేటల మాటల తెరలదె కట్టీ
గాటుకకన్నుల కలికొకతె
జూటరిచూపులఁ జొక్కులు చల్లీ
నీటుగర్వముల నెలతొకతె


ముసిముసినవ్వుల మోపులుగట్టీ
రసికుడ నీపై రమణొకతె

కొసరుల కుచములఁ గోటలు వెట్టీ
మిసమిస మెఱుగుల మెలుతొకతె


కాయజకేలికి కందువ చెప్పీ
చాయలసన్నల సతి యొకతె

యీయెడ శ్రీవేంకటేశ కూడి నిను
వోయని మెచ్చీ నొకతొకతె


adivO kanugonu madi yokate
yeduTane nelakone nidi yokate

tETala mATala teralade kaTTI
gATukakannula kalikokate
jUTarichUpula@M jokkulu challI
nITugarvamula nelatokate

musimusinavvula mOpulugaTTI
rasikuDa nIpai ramaNokate
kosarula kuchamula@M gOTalu veTTI
misamisa me~rugula melutokate

kAyajakEliki kaMduva cheppI
chAyalasannala sati yokate
yIyeDa SrIvEMkaTESa kUDi ninu
vOyani mechchI nokatokate

Tuesday, March 17, 2009

598.appuDeTTuMDenO chittamayyO - అప్పుడెట్టుండెనో చిత్తమయ్యో యెఱగనైతిArchive link :
అప్పుడెట్టుండెనో చిత్తమయ్యో యెఱగనైతి
చెప్పుడుమాటలకే నే జేరనైతిగా

కొసరికొసరి నీపై కోపమున నుంటిగాని
అసమిచ్చి నీతో మాటలాడనైతిగా
పసలేని సిగ్గుతోడి పంతాననే వుంటిగాని
ముసిముసి నవ్వు మోవి మోపనైతిగా

విరహపు కాకల నావిసుపే చూపితిగాని
సరిబిల్చితే నూకొన జాలనైతిగా
వరుసవంతులకై నే వాదులాడితి గాని
మురిపేన మొక్కితే నే మొక్కనైతిగా

వేగమే నీవు గూడితే వెస భ్రమసితిగాని
చేగలనీమేను పచ్చిసేయనైతిగా
భోగపు శ్రీవేంకటేశ పోట్లదొరతిలోన
నీగతి చెన్నుడవైతే నెనసితిగా
appuDeTTuMDenO chittamayyO ye~raganaiti
cheppuDumATalakE nE jEranaitigA

kosarikosari nIpai kOpamuna nuMTigAni
asamichchi nItO mATalADanaitigA
pasalEni siggutODi paMtAnanE vuMTigAni
musimusi navvu mOvi mOpanaitigA

virahapu kAkala nAvisupE chUpitigAni
saribilchitE nUkona jAlanaitigA
varusavaMtulakai nE vAdulADiti gAni
muripEna mokkitE nE mokkanaitigA

vEgamE nIvu gUDitE vesa bhramasitigAni
chEgalanImEnu pachchisEyanaitigA
bhOgapu SrIvEMkaTESa pOTladoratilOna
nIgati chennuDavaitE nenasitigA


ఒక భక్తు రాలు, (ప్రేయసి) తన ప్రభువు పట్ల తాను ప్రవర్తించిన
తీరు గుర్తుకు తెచ్చుకొని బాధ పడుతున్నది.
అయ్యో నీవు నా పుణ్య ఫలము గా నా చెంతకు చేరి నప్పుడు, నేను నిన్ను లాలించక , సాధించితినే..

అయ్యో, అప్పుడు నా మతి ఎటున్నదో..
చెప్పుడు మాటల వల్ల నేను నీతో కూడక పోతినే..

కొసరి కోపం తో ఉన్నాను కాని నీ తో మాట్లాడ క పోతినే
అనవసర మైన సిగ్గు తో పంతాల తో ఉన్నా ను కాని చిరు నవ్వు మొఖమున తెచ్చుకో లేదే?

విరహ బాధ తో ఉన్న నా విసుగు చూపించితి కాని , పిలిస్తే మల్తాడక పోతినే..
ఇతరుల గూర్చి వాదిన్చానే నే కాని నేవు నన్ను లాలించితే నేను మొక్కలేదే? by Hyma garu

Sunday, March 15, 2009

597.tappuleMchakika darichErchavayyA - తప్పులెంచకిక దరిచేర్చవయ్యా

Archive link :

తప్పులెంచకిక దరిచేర్చవయ్యా
చెప్పనేల నీచిత్తమయ్యా

కలిదోషహరణ కర్మవిదారణ
సులభపు నీదాసులమయ్యా
కలిగిన శరణాగత వజ్రపంజర
వలనగు నీమరగు వారమయ్యా

దురిత నివారణ దుఃఖవిమోచన
దొరకొని నీభక్తులమయ్యా
కరిరాజవరద కరుణాసముద్ర
సరినిను నమ్మిన జంతులమయ్యా

శ్రీకాంతప్రియ శ్రీవేంకటేశ్వర
కైకొన్న నీకింకరులమయ్యా
మాకేల యితరపు మతదైన్యంబులు
పైకొన బోజేసి(?) పాలించవయ్యా

tappuleMchakika darichErchavayyA
cheppanEla nIchittamayyA

kalidOshaharaNa karmavidAraNa
sulabhapu nIdAsulamayyA
kaligina SaraNAgata vajrapaMjara
valanagu nImaragu vAramayyA

durita nivAraNa du@hkhavimOchana
dorakoni nIbhaktulamayyA
karirAjavarada karuNAsamudra
sarininu nammina jaMtulamayyA

SrIkAMtapriya SrIvEMkaTESwara
kaikonna nIkiMkarulamayyA
mAkEla yitarapu matadainyaMbulu
paikona bOjEsi(?) pAliMchavayyA

Saturday, March 14, 2009

596.jUTudanAla vADavu - జూటుఁదనాల వాడవు సుగ్రీవనరసింహాArchive link :
జూటుఁదనాల వాడవు సుగ్రీవనరసింహా
పాటించి నిన్ను మేము పంగించే వారమా


మొగము సింహపురూపు మొగి మై మానిసిరూపు
జొగితొడ మీదట శ్రీమహాలక్ష్మి
తగు నీకు నిటువంటి తగవులెల్లాఁ జెల్లు
యెగసక్కేలాడామాకు నేలయ్య నిన్నును
కట్టినది పైడికాశ కంబములోన వునికి
నెట్టుకొన్న నవ్వులు నోలోనివే
యిట్టివల్లా నీకమరు యెన్నిలేవు నీచేతలు
అట్టిట్టని నిన్ను మాకు నడుగనేమిటికి

అమరుల కేలికవు అసురులకు వైరివి
రమణ ప్రహ్లాదునకు రక్షకుడవు
కొమరై శ్రీవేంకటాద్రి కొత్తలు నీగుణములు
సముకాన పలుమారు సంతీసించే మికను

jUTu@MdanAla vADavu sugrIvanarasiMhA
pATiMchi ninnu mEmu paMgiMchE vAramA

mogamu siMhapurUpu mogi mai mAnisirUpu
jogitoDa mIdaTa SrImahAlakshmi
tagu nIku niTuvaMTi tagavulellA@M jellu
yegasakkElADAmAku nElayya ninnunu
kaTTinadi paiDikASa kaMbamulOna vuniki
neTTukonna navvulu nOlOnivE
yiTTivallA nIkamaru yennilEvu nIchEtalu
aTTiTTani ninnu mAku naDuganEmiTiki

amarula kElikavu asurulaku vairivi
ramaNa prahlAdunaku rakshakuDavu
komarai SrIvEMkaTAdri kottalu nIguNamulu
samukAna palumAru saMtIsiMchE mikanu
Composer of this kirtana Sri TP Chakrapani

Thursday, March 12, 2009

595.iddari gUrichitimi yEmu - ఇద్దరి గూరిచితిమి యేము చెలికత్తెలము


Audio link
Audio link : listen here
ఇద్దరి గూరిచితిమి యేము చెలికత్తెలము
పొద్దు కొకకొత్తలుగా భోగించరయ్యా

ప్రేమముతో సేసపాల పెండ్లికూతురురిదె వచ్చె
ఆముకొని సరసములాడవయ్యా
ఆమనిసిగ్గులతోడ నదె తెరలో నున్నది
చేముట్టి సేవలెల్లాఁ జేయించుకోవయ్యా

మక్కువతో నీ మేన మరదలిదివో వచ్చె
చక్కగా పాదాలీకపై జాచవయ్యా
వెక్కసాన తమకించి వేడుకటో నున్నది
గక్కననుఁ దప్పక మొగము చూడవయ్యా

అరుదై శ్రీవెంకటేశ అలమేలుమంగ వచ్చె
బెరసి రతులను నిట్టె పెనగవయ్యా
గరిమ వేళగాచి నీకౌగిటిలోనే నున్నది
సరికిబేసికి నీవు చనవియ్యవయ్యాiddari gUrichitimi yEmu chelikattelamu
poddu kokakottalugA bhOgiMcharayyA

prEmamutO sEsapAla peMDlikUtururide vachche
Amukoni sarasamulADavayyA
AmanisiggulatODa nade teralO nunnadi
chEmuTTi sEvalellA@M jEyiMchukOvayyA

makkuvatO nI mEna maradalidivO vachche
chakkagA pAdAlIkapai jAchavayyA
vekkasAna tamakiMchi vEDukatO nunnadi
gakkananu@M dappaka mogamu chUDavayyA

arudai SrIveMkaTESa alamElumaMga vachche
berasi ratulanu niTTe penagavayyA
garima vELagAchi nIkaugiTilOnE nunnadi
sarikibEsiki nIvu chanaviyyavayyA
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Sunday, March 08, 2009

594. okaTipainokaTi nIvupAyAlu - ఒకటిపైనొకటి నీవుపాయాలు


Archive link :
ఒకటిపైనొకటి నీవుపాయాలు
వెకలి నీవిద్యలెల్ల వెల్లవిరి గావా

సందడి నాచేయి ముట్టి సరసాలాడేకొరకే
పందెమాడవచ్చేవు పలుమారును
మందలించి నాచేత మాటలాడించవలసి
అందపుగత లడిగే వది నే నెఱగనా

యేరా నాకుచగిరు లిటు ముట్టేయందుకురా
హారములు చికుదీసే వది మేలురా
గోరికొన దాకించే కొరకుగా చెక్కుముట్టి
యీరీతి వేడుకొనే విన్నియు తెలిసెరా

యీకడ నన్నుగూడే ఇందుకుగా నింతసేసి
యేకతమాడేనంటా నెనసితివి
పైకొని శ్రీవేంకటేశ బడివాయకుండా న-
న్నాకు మడిచిమ్మనేవు అవురా నీవు
okaTipainokaTi nIvupAyAlu
vekali nIvidyalella vellaviri gAvA

saMdaDi nAchEyi muTTi sarasAlADEkorakE
paMdemADavachchEvu palumArunu
maMdaliMchi nAchEta mATalADiMchavalasi
aMdapugata laDigE vadi nE ne~raganA

yErA nAkuchagiru liTu muTTEyaMdukurA
hAramulu chikudIsE vadi mElurA
gOrikona dAkiMchE korakugA chekkumuTTi
yIrIti vEDukonE vinniyu teliserA

yIkaDa nannugUDE iMdukugA niMtasEsi
yEkatamADEnaMTA nenasitivi
paikoni SrIvEMkaTESa baDivAyakuMDA na-
nnAku maDichimmanEvu avurA nIvu

Saturday, March 07, 2009

593.kOrika dIruTa yennaDu guNamunu - కోరిక దీరుట యెన్నడు గుణమునుArchive link :
కోరిక దీరుట యెన్నడు గుణమును నవగుణమునుఁ జెడి
వూరక యీమది నీపైనుండుట యెన్నడుకో


చిత్తంబాకలి దీరదు చింత దలంపునఁ బాయదు
యెత్తిన పరితాపమునకు నేదీ మితిమేర
హత్తిన పుణ్యము పాపము నప్పటిసుఖముల కొరకే
వత్తికి నూనెకు కొలదై వడిఁజనె దివసములు

జీవుడె పరతంత్రుడుగన చింతింపడు నిన్నెప్పుడు
చావును పుట్టుగు సహజము శరీరధారులకు
శ్రీవనితాహృదయేశ్వర శ్రీవేంకటగిరివల్లభ
పావనమతియై ప్రాణులు బ్రదుకుట యెన్నడుకో


kOrika dIruTa yennaDu guNamunu navaguNamunu@M jeDi
vUraka yImadi nIpainuMDuTa yennDukO

chittaMbAkali dIradu chiMta dalaMpuna@M bAyadu
yettina paritApamunaku nEdI mitimEra
hattina puNyamu pApamu nappaTisukhamula korakE
vattiki nUneku koladai vaDi@Mjane divasamulu

jIvuDe parataMtruDugana chiMtiMpaDu ninneppuDu
chAvunu puTTugu sahajamu SarIradhArulaku
SrIvanitAhRdayESwara SrIvEMkaTagirivallabha
pAvanamatiyai prANulu bradukuTa yennaDukO


Thursday, March 05, 2009

592. mOvula chigurula chimmula - మోవుల చిగురుల చిమ్ముల వేదముArchive link :
మోవుల చిగురుల చిమ్ముల వేదము
ఆవులమందల లోని ఆ వేదము

మంచముపై చదివేది మరువకుమీ
కొంచెపు లేపలుకులు కొనవేదము
పించెపు శిరసుతోడ పిన్ననాడే చదివిన
తుంచి తుంచిన మాటల తొలువేదము

చల్లలమ్మే గొల్లెతల చక్కని జంకెనలకు
గొల్లపల్లెలలోన దొరకొన్న వేదము
తల్లిబిడ్డలనక యందరినొక్కవానిగా
పిల్లగోవి నేరిపిన పెనువేదము

పంకజభవాదుల బడిబడి చదివించే
లంకెలు చెలగిన మేలపువేదము
వేంకటనగముమీద వెలయనిందిరగూడి
కొంకక చదివిన చొక్కుల వేదము

mOvula chigurula chimmula vEdamu
AvulamaMdala lOni A vEdamu

maMchamupai chadivEdi maruvakumI
koMchepu lEpalukulu konavEdamu
piMchepu SirasutODa pinnanADE chadivina
tuMchi tuMchina mATala toluvEdamu

challalammE golletala chakkani jaMkenalaku
gollapallelalOna dorakonna vEdamu
tallibiDDalanaka yaMdarinokkavAnigA
pillagOvi nEripina penuvEdamu

paMkajabhavAdula baDibaDi chadiviMchE
laMkelu chelagina mElapuvEdamu
vEMkaTanagamumIda velayaniMdiragUDi
koMkaka chadivina chokkula vEdamu


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Sunday, March 01, 2009

591.naMdakadhara naMdagOpanaMdana - నందకధర నందగోపనందన

Archive link :
నందకధర నందగోపనందన
కందర్పజనక కరుణాత్మన్

ముకుంద కేశవ మురహర
సకలాధిప పరమేశ్వర దేవేశ
శుకవరద సవితృ సుధాంసులోచన
ప్రకటవిభవ నమో పరమాత్మన్

ధ్రువపాంచాలీ స్తుతివత్సల మా
ధవ మధుసూదన ధరణిధరా
భువనత్రయపరితోషనతత్పర
నవనీతప్రియ నాదాత్మన్

శ్రీమన్ వేంకట శిఖర నివాస మ
హామహిమన్ నిఖిలాండపతే
కామిత ఫల భోగప్రదతే నమో
స్వామిన్ భూమన్ సర్వాత్మన్
naMdakadhara naMdagOpanaMdana
kaMdarpajanaka karuNAtman

mukuMda kESava murahara
sakalAdhipa paramESwara dEvESa
Sukavarada savitR sudhAMsulOchana
prakaTavibhava namO paramAtman

dhruvapAMchAlI stutivatsala mA
dhava madhusUdana dharaNidharA
bhuvanatrayaparitOShanatatpara
navanItapriya nAdAtman

SrIman vEMkaTa Sikhara nivAsa ma
hAmahiman nikhilAMDapatE
kAmita phala bhOgapradatE namO
swAmin bhUman sarwAtman