Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Friday, October 30, 2009

646.chali gAli vEDEla challIne - చలి గాలి వేడేల చల్లీనే

Audio link : Vani Jayaram
చలి గాలి వేడేల చల్లీనే కప్పురపు
మలయజము తానేల మండీనే

పాపంపు మననేల పారీనే నలుగడల
చూపేల నలువంక జూచీనే
తాపంపు మేనేల తడవీనే పూవింటి
తూపేల చిత్తంబు దూరీనే

వాయెత్తి చిలుకేల వదరీనె పలుమారు
కోయిలలు దామేల గొణిగీనే
రాయడికి నలులేల రసీనే మాతోను
కాయజుడు తానేల కసరీనే

ఏకాంతమునేల యెదురైతినే తనకు
లోకాధి పతికేల లోనైతినే
చేకొనిదే మన్నించె శేషాద్రి వల్లభుడు
పైకొనిదె మమ్మేల పాలించెనే


chali gAli vEDEla challIne kappurapu-
malayajamu tAnEla mandEnE

pApapu manasEla pAreene nalugadala
choopela naluvanka joocheenE
tApaMpu mEnEla taDaveenE poovinti-
toopEla cIttaMbu doorenE

vAYetti cilukela vadareene palumaru
kOyilalu daamEla goNageenE
raayadiki nalulEla raaseene maa tonu
kaayajujudu tAnEla kasareenE

EkaMtamunela yeduraitine tanaku
lOkAdhipatikEla LonaitinE
cEkonide manninchi SeshAdri Vallabhudu
paikonide mammeela pAlinchenE

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Saturday, October 24, 2009

645.talapOsi talapOsi tamakiMchI nAmanasu - తలపోసి తలపోసి తమకించీ నామనసు

తలపోసి తలపోసి తమకించీ నామనసు
చెలులాల ఆతడేమి సేసీనొకో

యెలయించినవాడు ఇంటికి రాడొకొ
చెలుల నంపితి మాట చేకొనెనొకొ
కలువల వేసినాడు కరుణించకుండునొకొ
సొలసి చూచినవాడు చుట్టమై చిక్కడొకొ

మచ్చిక చల్లినవాడు మంతనములాడడొకొ
ఇచ్చగించినాడు చనవియ్యడొకొ
కచ్చుపెట్టినవ్వేవాడు కప్పురవిడె మీడొకొ
వచ్చినవాడికను నావద్దనే వుండీనొకొ

వేడుకసేసినవాడు వీడుజోడై చొక్కడొకొ
వాడికచూపినవాడు వసమౌనొకొ
యీడనె శ్రీవేంకటేశుడిన్నిటాను నన్ను నేలె
కూడినవాడు నాబత్తి గొబ్బన మెచ్చునొకొ

talapOsi talapOsi tamakiMchI nAmanasu
chelulAla AtaDEmi sEsInokO

yelayiMchinavADu iMTiki rADoko
chelula naMpiti mATa chEkonenoko
kaluvala vEsinADu karuNiMchakuMDunoko
solasi chUchinavADu chuTTamai chikkaDoko

machchika challinavADu maMtanamulADaDoko
ichchagiMchinADu chanaviyyaDoko
kachchupeTTinavvEvADu kappuraviDe mIDoko
vachchinavADikanu nAvaddanE vuMDInoko

vEDukasEsinavADu vIDujODai chokkaDoko
vADikachUpinavADu vasamaunoko
yIDane SrIvEMkaTESuDinniTAnu nannu nEle
kUDinavADu nAbatti gobbana mechchunoko

Thursday, October 22, 2009

644.evvaDerugunu mIyettulu - ఎవ్వడెరుగును మీయెత్తులు

Audio link: 
listen to this kirtana sung by Srirangam Gopalaratnam garu in mohana : youtube link
ఎవ్వడెరుగును మీయెత్తులు
మువ్వంక మెరసె మీ ముఱిపెమయ్య

సొలపుల నిన్నాపె చూచీనీ
నలుగడ నీవేల నవ్వేవు
తెలియవు మాకు మీ తెఱగులు
బలిమిని యెట్టయినా బతుకరయ్యా

విరులనాపె నిన్ను వేసీనీ
కెరలి బొమ్మల జంకించేవు
సరిగానము మీ చందములు
పరిపరి విధముల బ్రదుకరయ్యా

పెనగి ఆపె నిన్ను పిలిచీనీ
యెనసితివి శ్రీవేంకటేశ్వరుడా
నను నేలితివిటు నయమునను
పనివడి యిట్లానే బ్రదుకరయ్య

evvaDerugunu mIyettulu
muvvaMka merase mI mu~ripemayya

solapula ninnApe chUchInI
nalugaDa nIvEla navvEvu
teliyavu mAku mI te~ragulu
balimini yeTTayinA bratukarayyA

virulanApe ninnu vEsInI
kerali bommala jaMkiMchEvu
sarigAnamu mI chaMdamulu
paripari vidhamula bradukarayyA

penagi Ape ninnu pilichInI
yenasitivi SrIvEMkaTESwaruDA
nanu nElitiviTu nayamunanu
panivaDi yiTlAnE bradukarayyaMonday, October 12, 2009

643.talachinavanniyu tanakorakE - తలచినవన్నియు తనకొరకే వెలి

Audio link : SriRanajni ragam, rendered by Sri Nukala Chinasatyanarayana garu

తలచినవన్నియు తనకొరకే వెలి
దెలియుట తనలోఁ దెలియుట కొరకే

ఉదయమందుట భవమౌడుగుటకొరకే
చదువుట మేలువిచారించుకొరకే
బ్రదుకుట పురుషార్థపరుడౌటకొరకే
యెదిరిఁ గనుట తన్నెఱుగుటకొరకే

తగులుట విడివడఁదలచుట కొరకే
నొగులుట కర్మమనుభవించు కొరకే
చిగురౌట కొమ్మయి చెలగుటా కొరకే
బెగడుట దురితము పెడబాయు కొరకే

యీవల జేయుట ఆవలి కొరకే
ఆవలనుండుట యీవలి కొరకే
యీవలనావల నెనయ తిరుగుటెల్ల
శ్రీవేంకటేశ్వరుఁ జేరుటకొరకే


talachinavanniyu tanakorakE veli
deliyuTa tanalO@M deliyuTa korakE

udayamaMduTa bhavamauDuguTakorakE
chaduvuTa mEluvichAriMchukorakE
bradukuTa purushArthaparuDauTakorakE
yediri@M ganuTa tanne~ruguTakorakE

taguluTa viDivaDa@MdalachuTa korakE
noguluTa karmamanubhaviMchu korakE
chigurauTa kommayi chelaguTA korakE
begaDuTa duritamu peDabAyu korakE

yIvala jEyuTa Avali korakE
AvalanuMDuTa yIvali korakE
yIvalanAvala nenaya tiruguTella
SrIvEMkaTESwaru@M jEruTakorakE

Get this widget Track details eSnips Social DNA