Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Tuesday, July 27, 2010

713.navvitinE golletA nAya mavura - నవ్వితినే గొల్లెతా నాయ మవుర గొల్లడా

Audio link : Sri Mangalampalli Balamuralikrishna
నవ్వితినే గొల్లెతా నాయ మవుర గొల్లడా
యెవ్వరేమనిరే నిన్ను
నియ్యకుంటిఁ బదరా

కానీలే గొల్లెతా
కద్దులేరా గొల్లడా
ఔనా మఱవకువే
అట్టే కానీరా
నే నేమంటిని నిన్ను
నీకే తెలుసురా
మానితినే ఆమాట
మంచిదాయఁ బదరా

అదియేమే గొల్లెతా
అందుకేరా గొల్లడా
కదినెఁ గడుపనులు కల్లగాదురా
ఇది నిక్కమటవే
ఇంతకంటె నటరా
పదరకువే నీవు
పలుమారు నేలరా

మెచ్చితినే గొల్లెతా
మేలు లేరా గొల్లడా
కుచ్చితిఁ గాగిట నిన్నేఁ గూడుకొంటిరా
యిచ్చకుఁద శ్రీవేంకటేశుడను నేనే
యెచ్చరించవలెనా, యెఱుగుదుఁ బదరా

navvitinE golletA nAya mavura gollaDA
yevvarEmanirE ninnu niyyakuMTi@M badarA

kAnIlE golletA kaddulErA gollaDA
aunA ma~ravakuvE aTTE kAnIrA
nE nEmaMTini ninnu nIkE telusurA
mAnitinE AmATa maMchidAya@M badarA

adiyEmE golletA aMdukErA gollaDA
kadine@M gaDupanulu kallagAdurA
idi nikkamaTavE iMtakaMTe naTarA
padarakuvE nIvu palumAru nElarA

mechchitinE golletA mElu lErA gollaDA
kuchchiti@M gAgiTa ninnE@M gUDukoMTirA
yichchaku@Mda SrIvEMkaTESuDanu nEnE
yechchariMchavalenA, ye~rugudu@M badarA

Thursday, July 22, 2010

712.AnaMda nilaya prahlAda varadA - ఆనంద నిలయ ప్రహ్లాద వరదా


audio link  : Composed by Sri TP Chakrapani garu in nilambari ragam, sung by Sri Anasuya Murthy garu
ప|| ఆనంద నిలయ ప్రహ్లాద వరదా | భాను శశి నేత్ర జయ ప్రహ్లాద వరదా ||
చ|| పరమ పురుష నిత్య ప్రహ్లాద వరదా | హరి అచ్యుతానంద ప్రహ్లాద వరదా |
పరిపూర్ణ గోవింద ప్రహ్లాద వరదా | భరిత కల్యాణగుణ ప్రహ్లాద వరదా ||
చ|| భవరోగ సంహరణ ప్రహ్లాద వరదా | అవిరళ కేశవ ప్రహ్లాద వరదా |
పవమాన నుత కీర్తి ప్రహ్లాద వరదా | భవ పితామహ వంద్య ప్రహ్లాద వరదా ||
చ|| బల యుక్త నరసింహ ప్రహ్లాద వరదా | లలిత శ్రీ వేంకటాద్రి ప్రహ్లాద వరదా |
ఫలిత కరుణారస ప్రహ్లాద వరదా | బలి వంశ కారణ ప్రహ్లాద వరదా ||


pa|| AnaMda nilaya prahlAda varadA | BAnu SaSi nEtra jaya prahlAda varadA ||
ca|| parama puruSha nitya prahlAda varadA | hari acyutAnaMda prahlAda varadA |
paripUrNa gOviMda prahlAda varadA | Barita kalyANaguNa prahlAda varadA ||
ca|| BavarOga saMharaNa prahlAda varadA | aviraLa kESava prahlAda varadA |
pavamAna nuta kIrti prahlAda varadA | Bava pitAmaha vaMdya prahlAda varadA ||
ca|| bala yukta narasiMha prahlAda varadA | lalita SrI vEMkaTAdri prahlAda varadA |
Palita karuNArasa prahlAda varadA | bali vaMSa kAraNa prahlAda varadA ||Tuesday, July 20, 2010

711.manasokaTi kOrikalu mAlu - మనసొకటి కోరికలు మాలు గలపుచునుండు

Audio link : Smitha Madhav , charukesi ragam
మనసొకటి కోరికలు మాలు గలపుచునుండు
తనిసితే నదియ పరతత్వమై నిలుచు

కన్నులనియెడి పాపకర్మంబులివి రెండు
పన్ని తామెన్నింటిపైనైనఁ బారు
మున్నె యివి హరిపాదములమీద నిలిపినను
అన్ని పుణ్యంబులును అందునే కలుగు

వీనులనియెడి మహావెడఘోరనరకములు
ఆని పరనిందలే ఆలింపుచుండు
నానాట యిందులో నారాయణుని కథలు
పూని నించిన పుణ్యభోగములే యొసగు

నాలుకనియెడి గుహను నాచుఁబా మది యొకటి
గాలి అనృతపువిషము గ్రక్కుచుండు
యీలీల శ్రీవేంకటేశునామామృతము
సోలి నించవే ఆత్మ శుభములే కలుగు


manasokaTi kOrikalu mAlu galapuchunuMDu
tanisitE nadiya paratatwamai niluchu

kannulaniyeDi pApakarmaMbulivi reMDu
panni tAmenniMTipainaina@M bAru
munne yivi haripAdamulamIda nilipinanu
anni puNyaMbulunu aMdunE kalugu

vInulaniyeDi mahAveDaghOranarakamulu
Ani paraniMdalE AliMpuchuMDu
nAnATa yiMdulO nArAyaNuni kathalu
pUni niMchina puNyabhOgamulE yosagu

nAlukaniyeDi guhanu nAchu@MbA madi yokaTi
gAli anRtapuvishamu grakkuchuMDu
yIlIla SrIvEMkaTESunAmAmRtamu
sOli niMchavE Atma SubhamulE kalugu

Thursday, July 15, 2010

710.koMDavaMTi dEvuDu nEgolichE dEvuDu - కొండవంటి దేవుడు నేగొలిచే దేవుడు వీడే

Audio link : Smitha Madhav, ragamalika

4-496
కొండవంటి దేవుడు నేగొలిచే దేవుడు వీడే
నిండుకున్నాడు తలచు నెమ్మదినోమనసా

నన్నుఁ బుట్టించే దేవుడు నాలోనున్నాడు దేవుడు
కన్నచోటులనే వుండే కాచే దేవుడు
వెన్నతోఁబెంచే దేవుడు వివేకమిచ్చే దేవుడు
యెన్నని పొగడవచ్చు యీతడే మా దేవుడు

సిరులిచ్చిన దేవుడు సేవగొనేటి దేవుడు
గురుడై బోధించి చేకొన్న దేవుడు
మరిగించిన దేవుడు మాటలాడించే దేవుడు
ఇరవై మాయింటనున్నాడీ దేవుడు

దాపుదండైన దేవుడు దరిచేర్చిన దేవుడు
రూపు చూపె నిదివో బోరున దేవుడు
శ్రీపతియైన దేవుడు శ్రీవేంకటాద్రి దేవుడు
చేపట్టి మమ్మేలినాడు చేచేతనే దేవుడు

koMDavaMTi dEvuDu nEgolichE dEvuDu vIDE
niMDukunnADu talachu nemmadinOmanasA

nannu@M buTTiMchE dEvuDu nAlOnunnADu dEvuDu
kannachOTulanE vuMDE kAchE dEvuDu
vennatO@MbeMchE dEvuDu vivEkamichchE dEvuDu
yennani pogaDavachchu yItaDE mA dEvuDu

sirulichchina dEvuDu sEvagonETi dEvuDu
guruDai bOdhiMchi chEkonna dEvuDu
marigiMchina dEvuDu mATalADiMchE dEvuDu
iravai mAyiMTanunnADIdEvuDu

dApudaMDaina dEvuDu darichErchina dEvuDu
rUpu chUpe nidivO bOruna dEvuDu
SrIpatiyaina dEvuDu SrIvEMkaTAdri dEvuDu
chEpaTTi mammElinADu chEchEtanE dEvuDu

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Monday, July 12, 2010

709.mechchula daMpatulAra mIrE gati - మెచ్చుల దంపతులార మీరే గతి

3-438
Audio link : Smitha Madhav, ragam : lataMgi
మెచ్చుల దంపతులార మీరే గతి
మెచ్చితి నిన్నిట మిమ్ము మెరసె మీచేతలు


తమ్మిలోని మగువా వో ధరణీధరుడా
మిమ్మునే నమ్మితి నాకు మీరే గతి
నెమ్మది వో యిందిరా నీరజలోచనుడా
కమ్మి యేపొద్దును మీరే కలరు నాపాలను


పాలజలధి కూతుర భక్తవత్సలుడ హరి
మేలిచ్చి రక్షించ నాకు మీరే గతి
కేలి నో శ్రీమహాలక్ష్మి కేశవ దయానిధి
తాలిమి మీరే నాకు దాపు దండ యెపుడు


చెన్నగు రమాకాంత చెందిన వో మాధవ
మిన్నక యేపొద్దు మాకు మీరేగతి
చిన్ని యలమేలుమంగ శ్రీవేంకటేశుడా
యెన్నికె కెక్కించి నన్ను నేలుకొంటి రిదిగో

mechchula daMpatulAra mIrE gati
mechchiti ninniTa mimmu merase mIchEtalu


tammilOni maguvA vO dharaNIdharuDA
mimmunE nammiti nAku mIrE gati
nemmadi vO yiMdirA nIrajalOchanuDA
kammi yEpoddunu mIrE kalaru nApAlanu


pAlajaladhi kUtura bhaktavatsaluDa hari
mElichchi rakshiMcha nAku mIrE gati
kEli nO SrImahAlakshmi kESava dayAnidhi
tAlimi mIrE nAku dApu daMDa yepuDu


chennagu ramAkAMta cheMdina vO mAdhava
minnaka yEpoddu mAku mIrEgati
chinni yalamElumaMga SrIvEMkaTESuDA
yennike kekkiMchi nannu nElukoMTi ridigO

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Saturday, July 10, 2010

708.iMtaTi daivamu lEDu - ఇంతటి దైవము లేడు

Audio link : Smitha Madhav in mohanakalyani ragam
3-411
ఇంతటి దైవము లేడు ఎందుఁ జెప్పి చూపగ
వంతులకుఁ గొలిచేటి వారి భాగ్యమికను

గక్కన మన్మథునిఁ గన్న తండ్రిగనక
యెక్కువ
చక్కదనాల కితడే దొడ్డ
నిక్కపు సూర్యచంద్రాగ్ని నేత్రుడుగనక
దిక్కుల
కాంతుల నీదేవుడే దొడ్డ

అంచెల లక్ష్మికి మగడైనాడు గనక
యెంచరాని
సంపదల కితడే దొడ్డ
పంచిన చోట చక్రము పంపుచేసీఁగనక
మించిన
ప్రతాపాన మిక్కిలిని దొడ్డ

దైవికపు పురుషోత్తముడితడు గనక
దేవతలకెల్లా నీదేవుడే దొడ్డ
వావాత శ్రీవేంకటాద్రి వరము లిచ్చీగనక
యేవల
దాతలలోన నితడే దొడ్డ

iMtaTi daivamu lEDu eMdu@M jeppi chUpaga
vaMtulaku@M golichETi vAri bhAgyamikanu

gakkana manmathuni@M ganna taMDriganaka
yekkuva chakkadanAla kitaDE doDDa
nikkapu sUryachaMdrAgni nEtruDuganaka
dikkula kAMtula nIdEvuDE doDDa

aMchela lakshmiki magaDainADu ganaka
yeMcharAni saMpadala kitaDE doDDa
paMchina chOTa chakramu paMpuchEsI@Mganaka
miMchina pratApAna mikkilini doDDa

daivikapu purushOttamuDitaDu ganaka
dEvatalakellA nIdEvuDE doDDa
vAvAta SrIvEMkaTAdri varamu lichchIganaka
yEvala dAtalalOna nitaDE doDDa

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Tuesday, July 06, 2010

707.kosaranEla nA guNamulivi - కొసరనేల నా గుణములివి

Audio link : Smitha Madhav, in Hindolam.
కొసరనేల నా గుణములివి
రసికత నీ విన్నిటా రక్షించుకొనుమా||

నేరమి నాది నేరుపునీదే
దూరు నాది బంధుడవు నీవు
కోరుదు నేను కొమ్మని యిత్తువు
కారుణ్యాత్మక గతి నీవు సుమా ||

నేను యాచకుడ నీవే దాతవు
దీనుడ నే బరదేవుడవు
జ్ఞానరహితుడను సర్వజ్ఞనిధివి
శ్రీనిధి యిక ననుజేరి కావుమా ||

అరయ నే జీవుడ నంతర్యామివి
యిరవుగ దాసుడ నేలికవు
చిరజీవిని నే శ్రీ వేంకటపతివి
వరదుడ నను జేవదలకుమా ||


kosaranEla nA guNamulivi
rasikata nI vinniTA rakshiMchukonumA ||

nErami nAdi nErupunIdE
dUru nAdi baMdhuDavu nIvu
kOrudu nEnu kommani yittuvu
kAruNyAtmaka gati nIvu sumA ||

nEnu yAchakuDa nIvE dAtavu
dInuDa nE baradEvuDavu
j~nAnarahituDanu sarvaj~nanidhivi
SrInidhi yika nanujEri kAvumA ||

araya nE jIvuDa naMtryAmivi
yiravuga dAsuDa nElikavu
chirajIvini nE SrI vEMkaTapativi
varaduDa nanu jEvadalakumA ||


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Thursday, July 01, 2010

706.saMsAramE mElu sakalajanulakunu - సంసారమే మేలు సకలజనులకును

Audio link : Smitha Madhav

సంసారమే మేలు సకలజనులకును
కంసాంతకుని భక్తి గలిగితే మేలు

వినయపు మాటల విద్య సాధించితే మేలు
తనిసి యప్పుల లోన దాగకుంటే మేలు
మునుపనే భూమి దన్ను మోచి దించకుంటే మేలు
వెనుకొన్న కోపము విడిచితే మేలు

కోరి వొకరినడిగి కొంచపడకుంటే మేలు
సారె సారె జీవులను చంపకుంటే మేలు
భారపుటిడుమలను పడకుండితే మేలు
కారించి తిట్ల కొడిగట్టకుంటే మేలు

పరకాంతల భంగపరచకుంటె మేలు
దొరకొని కెళవుల దొక్కకుంటే మేలు
అరుదైన శ్రీవేంకటాద్రి విభుని గొల్చి
యిరవై నిశ్చింతుడైతే నిన్నిటాను మేలుsaMsAramE mElu sakalajanulaku
kaMsAMtakuni bhakti galigitE mElu

vinayapu mATala vidya sAdhiMchitE mElu
tanisi yappula lOna dAgakuMTE mElu
munupanE bhUmi dannu mOchi diMchakuMTE mElu
venukonna kOpamu viDichitE mElu

kOri vokarinaDigi koMchapaDakuMTE mElu
sAre sAre jIvulanu chaMpakuMTE mElu
bhArapuTiDumalanu paDakuMDitE mElu
kAriMchi tiTla koDigaTTakuMTE mElu

parakAMtala bhaMgaparachakuMTe mElu
dorakoni keLavula dokkakuMTE mElu
arudaina SrIvEMkaTAdri vibhuni golchi
yiravai niSchiMtuDaitE ninniTAnu mElu