Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Friday, December 31, 2010

733.paTTina paMtamu baluvanavE - పట్టిన పంతము బలువనవే

Audio link : Sri Srirangam Gopalaratnam
పట్టిన పంతము బలువనవే
చుట్టపువరుసలు చూచితిననవే

తానూఁజూచెను తనువూ నాటెను
కానీకానీ కద్దనవే
నానితిఁజెమటల నవ్వుల మునిగితి
పూని యిద్దరికిఁ బోదనవే

మారుమాటాడెను మనసుననిలిచెను
ఆరీ తేరీ నౌననవే
తీరవు పులకలు తెగదిది తమకము
భారము తనపై పడెననవె

కాగిట గూడెను కళలను గరగితి
దాగనేల యికఁ దగుననవే
వీగనైతి శ్రీవేంకటపతి రతి
చేగదేరె నిక జెల్లుబడనవే

paTTina paMtamu baluvanavE
chuTTapuvarusalu chUchitinanavE

tAnU@MjUchenu tanuvU nATenu
kAnIkAnI kaddanavE
nAniti@MjemaTala navvula munigiti
pUni yiddariki@M bOdanavE

mArumATADenu manasunanilichenu
ArI tErI naunanavE
tIravu pulakalu tegadidi tamakamu
bhAramu tanapai paDenanave

kAgiTa gUDenu kaLalanu garagiti
dAganEla yika@M dagunanavE
vIganaiti SrIvEMkaTapati rati
chEgadEre nika jellubaDanavE

Thursday, December 30, 2010

732.chittajaguruDa vO SrInarasiMhA - చిత్తజగురుడ వో శ్రీనరసింహా

Audio link : Sri Balakrishnaprasad
చిత్తజగురుడ వో శ్రీనరసింహా
బత్తిసేసేరు మునులు పరికించవయ్యా

సకలదేవతలును జయవెట్టుచున్నారు
చకితులై దానవులు సమసిరదె
అకలంకయగు లక్ష్మియటు నీ తొడపై నెక్కె
ప్రకటమైన నీ కోపము మానవయ్యా

తుంబురునారదాదులు దొరకొని పాడేరు
అంబుజాసనుడభయమడిగీనదె
అంబరవీధి నాడేరు యచ్చరలందరుగూడి
శంబరరిపుజనక శాంతము చూపవయ్యా

హత్తి కొలిచేరదె యక్షులును గంధర్వులు
చిత్తగించు పొగడేరు సిద్ధసాధ్యులు
సత్తుగా నీ దాసులము శరణు చొచ్చితి మిదె
యిత్తల శ్రీవేంకటేశ యేలుకొనవయ్యా

chittajaguruDa vO SrInarasiMhA
battisEsEru munulu parikiMchavayyA

sakaladEvatalunu jayaveTTuchunnAru
chakitulai dAnavulu samasirade
akalaMkayagu lakshmiyaTu nI toDapai nekke
prakaTamaina nI kOpamu mAnavayyA

tuMburunAradAdulu dorakoni pADEru
aMbujAsanuDabhayamaDigInade
aMbaravIdhi nADEru yachcharalaMdarugUDi
SaMbararipujanaka SAMtamu chUpavayyA

hatti kolichErade yakshulunu gaMdharvulu
chittagiMchu pogaDEru siddhasAdhyulu
sattugA nI dAsulamu SaraNu chochchiti mide
yittala SrIvEMkaTESa yElukonavayyA

Wednesday, December 22, 2010

731.chUchi vachchiti nIvunnachOTiki - చూచి వచ్చితి నీవున్నచోటికి తోడి తెచ్చితి

Audio link : P.Suseela
చూచి వచ్చితి నీవున్నచోటికి తోడి తెచ్చితి
చేచేతఁ బెండ్లాడు చిత్తగించవయ్యా

లలితాంగి జవరాలు లావణ్యవతి ఈకె
కలువకంఠి మంచి కంబుకంఠి
జలజవదన చక్రజఘన సింహమధ్య
తలిరుఁబోడిచక్కదనమిట్టిదయ్యా

అలివేణి మిగులనీలాలక శశిభాల
మలయజగంధి మహామానిని యీకె
పెలుచుమరునివిండ్లబొమ్మలది చారుబింబోష్ఠి
కని(లి?)తకుందరద చక్కందనమిట్టిదయ్యా

చెక్కుటద్దములది శ్రీకారకన్న(ర్ణ?)ములది
నిక్కుఁజన్నులరంభోరు నిర్మలపాద
గక్కన శ్రీవేంకటేశ కదిసె లతాహస్త
దక్కె నీకీ లేమ చక్కందన మిట్టిదయ్యా

chUchi vachchiti nIvunnachOTiki tODi techchiti
chEchEta@M beMDlADu chittagiMchavayyA

lalitaMgi javarAlu lAvaNyavati Ike
kaluvakaMThi maMchi kaMbukaMThi
jalajavadana chakrajaghana siMhamadhya
taliru@MbODichakkadanamiTTidayyA

alivENi migulanIlAlaka SaSibhAla
malayajagaMdhi mahAmAnini yIke
peluchumaruniviMDlabommaladi chArubiMbOshThi
kanitakuMdarada chakkaMdanamiTTidayyA

chekkuTaddamuladi SrIkArakanna(rNa?)muladi
nikku@MjannularaMbhOru nirmalapAda
gakkana SrIvEMkaTESa kadise latAhasta
dakke nIkI lEma chakkaMdana miTTidayyA

Tuesday, December 21, 2010

730.pulakala molakala punnamatODanE kUDe - పులకల మొలకల పున్నమతోడనే కూడెAudio link : Sri Balakrishnaprasad
పులకల మొలకల పున్నమతోడనే కూడె
అలివేణి నీపతితో ఆడవే వసంతము

మాటలు తీగెలు వారె మక్కువలు చిగిరించె
మూటలకొద్దీ నవ్వులు మొగ్గలెత్తెను
వాటపుజవ్వనాలకు వసంతకాలము వచ్చె
ఆటదానవు పతితో ఆడవే వసంతము


చెమటరసములూరి సిగ్గులుపూవకపూచె
తిమురు తరితీపుల తేనెలుబ్బెను
క్రమమున తమకము గద్దియ మదనుండెక్కె
అమర నీ పతితోడ ఆడవే వసంతము

కడుగోరికాకులు కాయముకాయలు గాచె
బడినే కెమ్మోవినీ పండువందెను
ఎడలేక శ్రీవేంకటేశుడిట్టే నిన్ను గూడే
అదరి నీపతితోడీ ఆడవే వసంతము

pulakala molakala punnamatODanE kUDe
alivENi nIpatitO ADavE vasaMtamu

maaTalu tIgelu vaare makkuvalu cigiriMce
mUTalakoddI navvulu moggalettenu
vaaTapujavvanaalaku vasaMtakaalamu vacce
ATadaanavu patitO ADavE vasaMtamu

cemaTarasamulUri siggulupUvakapUce
timuru taritIpula tEnelubbenu
kramamuna tamakamu gaddiya madanuMDekke
amara nI patitODa ADavE vasaMtamu

kaDugOrikaakulu kaayamukaayalu gaace
baDinE kemmOvinI paMDuvaMdenu
eDalEka SrIvEMkaTESuDiTTE ninnu gUDE
adari nIpatitODI aaDavE vasaMtamu

Thursday, December 16, 2010

729.poMderugudunaMduvu bhOginaMduvu - పొందెఱుగుదునందువు భోగినందువు

Audio link : Sri Balakrishnaprasad

పొందెఱుగుదునందువు భోగినందువు నీ -
యందరు సతులకు నేనాకు మడిచిత్తునా

ఎవ్వతెకైనాఁ జనవిచ్చేవు మెచ్చేవు నీ -
నవ్వులకైనాను మన్ననఁ జూచేవు
అవ్వలి యివ్వలి నీ యంగనల వొద్దను
పవ్వళించి వుండగా నే పాదములొత్తుదునా

ఏపున నెక్కడికైనా నేగేవు దాగేవు నీ -
కోపాన నాతోనైనా మేకులు సేసేవు
వైపున నీవెందుండైనా వచ్చిన నేనంతలో
నోపికనప్పుడు నీ కూడిగాలు సేతునా

వేడుకలెందుఁ బారవేసేవు నీ -
వాడికచేతలెన్నైనా వన్నె వెట్టేవు
ఈడు లేని తిరువేంకటేశ కూడితివి నన్ను
వాడుచు నీతోడ నేను వాసి చూపగలనా

poMde~rugudunaMduvu bhOginaMduvu nI -
yaMdaru satulaku nEnAku maDichittunA

evvatekainA@M janavichchEvu mechchEvu nI -
navvulakainAnu mannana@M jUchEvu
avvali yivvali nI yaMganala voddanu
pavvaLiMchi vuMDagA nE pAdamulottudunA

Epuna nekkaDikainA nEgEvu dAgEvu nI -
kOpAna nAtOnainA mEkulu sEsEvu
vaipuna nIveMduMDainA vachchina nEnaMtalO
nOpikanappuDu nI kUDigAlu sEtunA

vEDukaleMdu@M bAravEsEvu nI -
vADikachEtalennainA vanne veTTEvu
IDu lEni tiruvEMkaTESa kUDitivi nannu
vADuchu nItODa nEnu vAsi chUpagalanA

Saturday, December 11, 2010

728.adevachche nidevachche achyutusEnApati - అదెవచ్చె నిదెవచ్చె అచ్యుతుసేనాపతి

Audio Archive link : Sri Balakrishnaprasad
అదెవచ్చె నిదెవచ్చె అచ్యుతుసేనాపతి
పదిదిక్కులకు నిట్టె పారరో యసురులు

గరుడధ్వజంబదె ఘనశంఖరవమదె
సరుసనే విష్ణుదేవుచక్రమదె
మురవైరిపంపులవె ముందరిసేనలవె
పరచి గగ్గుల కాడై(ఱై) పారరో దానవులు

తెల్లని గొడుగులవె దేవదుందుభులు నవె
యెల్లదేవతరథా లింతటా నవె
కెల్లురేగీ నిక్కి హరికీర్తి భుజములవె
పల్లపు పాతాళానఁ బడరో దనుజులు

వెండిపైడిగుదె లవె వెంజామరములవె
మెండగు కైవారాలు మించిన వవె
దండి శ్రీవేంకటపతి దాడిముట్టె నదెయిదె
బడుబండై జజ్జరించి పారరో దైతేయులు

adevachche nidevachche achyutusEnApati
padidikkulaku niTTe pArarO yasurulu

garuDadhwajaMbade ghanaSaMkharavamade
sarusanE vishNudEvuchakramade
muravairipaMpulave muMdarisEnalave
parachi gaggula kADai(~rai) pArarO dAnavulu

tellani goDugulave dEVaduMdubhulu nave
yelladEvatarathA liMtaTA nave
kellurEgI nikki harikIrti bhujamulave
pallapu pAtALAna@M baDarO danujulu

veMDipaiDigude lave veMjAmaramulave
meMDagu kaivArAlu miMchina vave
daMDi SrIvEMkaTapati dADimuTTe nadeyide
baDubaMDai jajjariMchi pArarO daitEyulu

Thursday, December 09, 2010

727.EmigaladiMdu eMtapenaginavRthA - ఏమిగలదిందు ఎంతపెనగినవృథా

Audio link :
ఏమిగలదిందు ఎంతపెనగినవృథా
కాముకపు మనసునకు కడమొదలు లేదు

వత్తిలోపలినూనె వంటిది జీవనము
విత్తుమీదటిపొల్లు విధము దేహంబు
బత్తిసేయుటయేమి పాసిపోవుట యేమి
పొత్తులసుఖంబులకు పొరలుటలుగాక

ఆకాశపాకాశ మరుదైనకూటంబు
లోకరంజనము తమలోనిసమ్మతము
చాకిమణుగులజాడ చంచలపు సంపదలు
చేకొనిననేమి యివి చెదరిననునేమి

గాదెబోసినకొలుచు కర్మిసంసారంబు
వేదువిడువనికూడు వెడమాయబతుకు
వేదనల నెడతెగుట వేంకటేశ్వరునికృపా-
మోదంబు వడసినను మోక్షంబు గనుట


EmigaladiMdu eMtapenaginavRthA
kAmukapu manasunaku kaDamodalu lEdu

vattilOpalinUne vaMTidi jIvanamu
vittumIdaTipollu vidhamu dEhaMbu
battisEyuTayEmi pAsipOvuTa yEmi
pottulasukhaMbulaku poraluTalugAka

AkASapAkASa marudainakUTaMbu
lOkaraMjanamu tamalOnisammatamu
chAkimaNugulajADa chaMchalapu saMpadalu
chEkoninanEmi yivi chedarinanunEmi

gAdebOsinakoluchu karmisaMsAraMbu
vEduviDuvanikUDu veDamAyabatuku
vEdanala neDateguTa vEMkaTESwarunikRpA-
mOdaMbu vaDasinanu mOkshaMbu ganuTa

Saturday, December 04, 2010

726.chUDavayya nIsudati vilAsamu - చూడవయ్య నీసుదతి విలాసము

Audio link : Sri Balakrishnaprasad
ప|| చూడవయ్య నీసుదతి విలాసము | వేడుకకాడవు విభుడవు నీవు ||

చ|| పున్నమివెన్నెల పోగులు వోసి | సన్నపు నవ్వుల జవరాలు |
వన్నెల కుంకుమ వసంత మాడే | ఇన్నిటా కళలతో ఈ మెరుగుబోడి ||

చ|| పాటించి తుమ్మెద పౌజులు దీర్చీ | కాటుక కన్నుల కలికి యిదే |
సూటి జక్కవల జోడలరించీ | నాటకపు గతుల నాభి సరసి ||

చ|| అంగజురథమున హంసలు నిలిపి | కంగులేని ఘన గజగమన |
ఇంగితపు శ్రీవేంకటేశ నిన్నెనసె | పంగెన సురతపు పల్లవాధరి ||


pa|| cUDavayya nIsudati vilAsamu | vEDukakADavu viBuDavu nIvu ||

ca|| punnamivennela pOgulu vOsi | sannapu navvula javarAlu |
vannela kuMkuma vasaMta mADE | inniTA kaLalatO I merugubODi ||

ca|| pATiMci tummeda paujulu dIrcI | kATuka kannula kaliki yidE |
sUTi jakkavala jODalariMcI | nATakapu gatula nABi sarasi ||

ca|| aMgajurathamuna haMsalu nilipi | kaMgulEni Gana gajagamana |
iMgitapu SrIvEMkaTESa ninnenase | paMgena suratapu pallavAdhari ||


Friday, December 03, 2010

725.harineragani janma madiyElA - హరినెఱగని జన్మ మదియేలా

Audio link 1 : Sri G.NageswaraNayudu(?)
Audio link 2 : Singer unknwon(female)
హరినెఱగని జన్మ మదియేలా ఆ -
సరుస నాతడు లేని చదువేలా

దయ తొలగినయట్టి తపమేలా
భయము లేనియట్టి భక్తేలా
ప్రియము మానినయట్టి పెనగేలా మంచి -
క్రియావిరుద్ధపు కీర్తనలేలా

ఫలములేనియట్టి పనులేలా కడు -
కలిమిలేనియట్టి గర్వమేలా
బలిమిలేని యట్టి పంతమేలా శౌరి -
తలచని యట్టి తనువది యేలా

తన కమరని దొరతనమేలా
చనవు లేని యట్టి సలిగె యేలా
యెనలేని శ్రీవేంకటేశ్వరుని శరణని
మనగలిగిన మీద మరిచింతలేలా


harine~ragani janma madiyElA A -
sarusa nAtaDu lEni chaduvElA

daya tolaginayaTTi tapamElA
bhayamu lEniyaTTi bhaktElA
priyamu mAninayaTTi penagElA maMchi -
kriyAviruddhapu kIrtanalElA

phalamulEniyaTTi panulElA kaDu -
kalimilEniyaTTi garvamElA
balimilEni yaTTi paMtamElA Sauri -
talachani yaTTi tanuvadi yElA

tana kamarani doratanamElA
chanavu lEni yaTTi salige yElA
yenalEni SrIvEMkaTESwaruni SaraNani
managaligina mIda marichiMtalElA


Wednesday, December 01, 2010

724.polayaluka nidduralu bhOgiMca - పొలయలుక నిద్దురలు భోగించ

Audio :  Vanijayaram
పొలయలుక నిద్దురలు భోగించ దొరకొంటి
అలరవడి మేల్కొనవే అఖిలేశ్వరా

తరుణిమేనపుడే పరితాపసూర్యుడు వొడిచె
వరుస చెలికన్ను కలువలు మొగిచెను
మరుని సాయకపు తామరలు వడి వికసించె
కరుణతో మేల్కొనవే కమలేశ్వరా

కాంత నిట్టుర్పులను గాలియును అగ్నియును
వంతచెమటలవాన వరుణుండును
వింతలుగా నిన్ను సేవింతుమని యున్నారు
పంతమున మేల్కొనవే పరమేశ్వరా

ఒడికముగ జనను ఉదయరాగము వొడమె
వెడలెననదె పలుకు కోకిలరవములు
పడతికూడితివి రతిపరవశంబికనైన
కడగిమేల్కొనవే వేంకటరమణుడా

polayaluka nidduralu bhOgiMca dorakoMTi
alaravaDi mElkonavE akhilESwaraa

taruNimEnapuDE paritaapasUryuDu voDice
varusa celikannu kaluvalu mogicenu
maruni saayakapu taamaralu vaDi vikasiMce
karuNatO mElkonavE kamalESwaraa

kaaMta niTTurpulanu gaaliyunu agniyunu
vaMtacemaTalavaana varuNuMDunu
viMtalugaa ninnu sEviMtumani yunnaaru
paMtamuna mElkonavE paramESwaraa

oDikamuga jananu udayaraagamu voDame
veDalenanade paluku kOkilaravamulu
paDatikUDitivi ratiparavaSaMbikanaina
kaDagimElkonavE vEMkaTaramaNuDaa

Saturday, November 27, 2010

723.vedaki vedaki coppulettucunu - వెదకి వెదకి చొప్పులెత్తుచును

Audio link : Sri Dwaram Lakshmi
వెదకి వెదకి చొప్పులెత్తుచును విచారించితిని యిన్నాళ్ళు
ఇదివో కంటిని శ్రీవేంకటగిరి యెదుటనె నీ శ్రీపాదములు

ఘనతులసీ కాననంబులో కాపురము సేతువు అనగాను
అనిశము పద్మవనంబునను ఆడుచునుండుదు వనగాను
నిను నీ దాసులుపాడేచోట్ల నెలవై యాలింతు వనగాను
ఇనమండలమున నుండుదువనగా ఈమాట విని నేను

పైకొని క్షీరాంబుధిలో నెప్పుడు పవ్వళించివుందువు అనగాను
వైకుంఠంబున వెలుగొందుచు సర్వము భావించేవనగాను
దాకొని జీవులలో ఎప్పుడు అంతర్యామివై వుందువు యనగాను
లోకము నీవై వుండుదువు అనగా లోలత నీమాట విని నేను

పరమయోగీంద్రులు తలపోయుచునున్న భావముతోనుందువు యనగాను
పరిపరివిధముల పుణ్యకర్మము పాయక చరింతువు యనగాను
గరిమలనెప్పుడు అలమేల్మంగ కౌగిటిలోవాడవు యనగాను
ఇరవుగ శ్రీవేంకటేశుడవనగా యీమాటవిని నేను

vedaki vedaki coppulettucunu vicaariMcitini yinnaaLLu
idivO kaMTini SrIvEMkaTagiri yeduTane nI SrIpaadamulu

ghanatulasI kaananaMbulO kaapuramu sEtuvu anagaanu
aniSamu padmavanaMbunanu aaDucunuMDudu vanagaanu
ninu nI daasulupaaDEcOTla nelavai yaaliMtu vanagaanu
inamaMDalamuna nuMDuduvanagaa ImATa vini nEnu

paikoni kShIrAMbudhilO neppuDu pavvaLiMcivuMduvu anagaanu
vaikuMThaMbuna velugoMducu sarwamu BAviMcEvanagaanu
daakoni jIvulalO eppuDu aMtaryaamivai vuMduvu yanagaanu
lOkamu nIvai vuMDuduvu anagaa lOlata nImaaTa vini nEnu

paramayOgIMdrulu talapOyucununna bhaavamutOnuMduvu yanagaanu
pariparividhamula puNyakarmamu paayaka cariMtuvu yanagaanu
garimalaneppuDu alamElmaMga kougiTilOvaaDavu yanagaanu
iravuga SrIvEMkaTESuDavanagaa yImaaTavini nEnu

Tuesday, November 23, 2010

722.gurrAla gaTTanitEru - గుఱ్ఱాలఁ గట్టనితేరు

Audio link : Sri S.Venumadhav, from Album, AnnamayyaPadamandakini, To buy this album with 108 kirtanas in 108 ragas, mail to : <seetaramasarma@gmail.com>, Mahidhara SitaramaSarma garu, sujanaranjani
గుఱ్ఱాలఁ గట్టనితేరు కొంకకెందైనాఁబారీ
విఱ్ఱవీగుచుఁ దీసీని వేడుకతో జీవుడు

సరి పిఱుదే రెండుజంటబండికండ్లు
సరవితోఁబాదాలు చాపునొగలు
గరిమఁజూపులు రెండు గట్టిన పగ్గములు
దొరయై దేహరథము తోలీబో జీవుడు

పంచమహాభూతములు పంచవన్నె కోకలు
పంచల చేతులు రెండు బలుటెక్కెలు
మించైన శిరసే మీదనున్న శిఖరము
పంచేద్రియరథము పఱపీబో జీవుడు

పాపపుణ్యములు రెండు పక్కనున్న చీలలు
తోపులయన్నపానాలు దొబ్బుతెడ్లు
యేపున శ్రీవేంకటేశు డెక్కి వీధుల నేగగ
కాపాడి నరరథము గడపీబో జీవుడు


gu~r~rAla@M gaTTanitEru koMkakeMdainA@MbArI
vi~r~ravIguchu@M dIsIni vEDukatO jIvuDu

sari pi~rudE reMDujaMTabaMDikaMDlu
saravitO@MbAdAlu chApunogalu
garima@MjUpulu reMDu gaTTina paggamulu
dorayai dEharathamu tOlIbO jIvuDu

paMchamahAbhUtamulu paMchavanne kOkalu
paMchala chEtulu reMDu baluTekkelu
miMchaina SirasE mIdanunna Sikharamu
paMchEdriyarathamu pa~rapIbO jIvuDu

pApapuNyamulu reMDu pakkanunna chIlalu
tOpulayannapAnAlu dobbuteDlu
yEpuna SrIvEMkaTESu Dekki vIdhula nEgaga
kApADi nararathamu gaDapIbO jIvuDu

Saturday, November 13, 2010

721.dhaaruNipatikini talabaalO bahu - ధారుణిపతికిని తలబాలో

Audio link :
ధారుణిపతికిని తలబాలో బహు
దారారతునకు తలబాలో

హేమవర్ణునకు ఇందిరాపతికి
దామోదరునకు తలబాలో
సామజభయరక్షకునకు తులసీ
ధామునకు హరికి తలబాలో

కలికి రుక్మిణికి కడుతమకించే
తలదైవమునకు తలబాలో
మలసి సత్యభామకు పతి పంకజ
దళనేత్రునకును తలబాలో

తిరువేంకటమున దినపెండ్లిగల
తరుణులపతికిని తలబాలో
ఇరవుగ బాయక ఇందిరనురమున
ధరియించు హరికి తలబాలో

dhaaruNipatikini talabaalO bahu
daaraaratunaku talabaalO

hEmavarNunaku iMdiraapatiki
daamOdarunaku talabaalO
saamajabhayarakShakunaku tulasI
dhaamunaku hariki talabaalO

kaliki rukmiNiki kaDutamakiMcE
taladaivamunaku talabaalO
malasi satyabhaamaku pati paMkaja
daLanEtrunakunu talabaalO

tiruvEMkaTamuna dinapeMDligala
taruNulapatikini talabaalO
iravuga baayaka iMdiranuramuna
dhariyiMchu hariki talabaalO

Monday, October 04, 2010

720.pRthulahEma kaupInadhara@H - పృథులహేమ కౌపీనధరః

Audio link : Sri LataMangeshkar
పృథులహేమ కౌపీనధరః
ప్రథితవటుర్మే బలంపాతు

సూపాసక్తః శుచిస్సులభః
కోపవిదూరః కులాధికః
పాపభంజనః పరాత్పరోయం
గోపాలో మే గుణం పాతు

తరుణః ఛత్రీ దండకమండలు
ధరః పవిత్రీ దయాపరః
సురాణాం సంస్తుతి మనోహరః
స్థిరస్సుధీర్మే ధృతింపాతు

త్రివిక్రమః శ్రీతిరువేంకటగిరి
నివాసోయం నిరంతరం
ప్రవిమల మసృణ కబళప్రియో మే
దివ నిశాయాం ధియం పాతు


pRthulahEma kaupInadhara@H
prathitavaTurmE balaMpAtu

sUpAsakta@h Suchissulabha@h
kOpavidUra@h kulAdhika@h
pApabhaMjana@h parAtparOyam
gOpAlO mE guNaM pAtu

taruNa@h ChatrI daMDakamaMDalu
dhara@h pavitrI dayApara@h
surANAm saMstuti manOhara@h
sthirassudhIrmE dhRtiMpAtu

trivikrama@h SrItiruvEMkaTagiri
nivAsOyaM niraMtaram
pravimala masRNa kabaLapriyO mE
diva niSAyAM dhiyaM pAtu


Dr.Pappu Venugopalarao on this kirtana :
-----------------------------------------------------------
This is one of those fantastic Sanskrit compositions of Annamayya:
Yes it is on Vamana.
The first chranam talks of his first padam on bhumi where he is fond of ghee or food, clean and auspicious, devoid of anger, destroyer of sin , parat para ultimate to the ultimate, gopala should give us virtues.
the second charanam when his second foot occupied the heaven, young, whose has an umbrella, kamandala, sacred and one who steals hearts with his form, when his feet touched the heaven the gods started singing his praise, at that position he was sthria, stable, may he protect my intellect and grasp ( intellect needs balance).
The third feet is trivikrama who occupied the entire universe, the lord of the seven hills, who is fond of sweet food, may he protect my intellect day and night, from being faltering at times.
This is a very subtle and suggestive Sanskrit composition.
one can go on and on interpreting the nuances in this exquisite composition.
-Pappu

Thursday, September 30, 2010

719.mAjahihi dushTamanAyiti - మాజహిహి దుష్టమనాయితి

Archive Audio link : Sri Lata Mangeshkar 
మాజహిహి దుష్టమనాయితి
యోజయ తవపదయుగామృతేన

పరమాత్మన్ మమపామరచిత్తం
చిరం పాపం చికీర్షతి
కరుణానిధే ర్యకారణబంధో
గురుతరాం కృపాం కురు మయి దేవ

అంతర్యామి హరే మదాశా
సంతాప ఏవ సమేధతే
దాంతికరానంతగుణనిధే
భ్రాంతిం వారయ పావన చరిత

నలినోదర మాం నానామోహ
విలసత్కృతీవ విమోహయ
కలిత శ్రీవేంకటనాథత్వం
సలలితం ప్రసాదయ స్వామిన్
mAjahihi dushTamanAyiti
yOjaya tavapadayugAmRtEna
paramAtman mamapAmarachittam
chiraM pApam chikIrshati
karuNAnidhE ryakAraNabaMdhO
gurutarAM kRpAM kuru mayi dEva
aMtaryAmi harE madASA
saMtApa Eva samEdhatE
dAMtikarAnaMtaguNanidhE
bhrAMtim vAraya pAvana charita
nalinOdara mAM nAnAmOha
vilasatkRtIva vimOhaya
kalita SrIvEMkaTanAthatwaM
salalitaM prasAdaya swAmin

Saturday, September 25, 2010

718.iMdukE nIvu vachchitivi - ఇందుకే నీవు వచ్చితివి నీడనే

Audio link : sri Mangalampalli Balamuralikrishna

ఇందుకే నీవు వచ్చితివి నీడనే నేనున్నవాడ
విందువంటి నీ గుణాలు వేవేలు గదవే

మట్టెలు గల్లురనగ మగువయెందు వోయేవే
యిట్టే నీకెదురుచూచి యీడ నున్నాడ
కట్టిన నీదవ్వ(ప్ప)టము గజభజించగ నీ
దిట్టమాట లివి మాకుఁ దెలియవు గదవే

వెదజల్లు వాసనతో వెదకేవెవ్వరినే
యిదె నీవు రమ్మనగా నీడ నున్నాడ
కదిసి నీ ముంజేతి కంకణాల రవళి కి
చదల నీవిన్నపాలు సందడినే వున్నవే

కలకల నవ్వులతో కమ్మటి నేమిచూచేవే
యెలమి నిన్నుగాచుక యీడా నున్నాడ
చెలగి కూడితి నిదె శ్రీవేంకటేశుడ నిన్ను
పలుకు పంతము నింతబలువాయఁగదవే


iMdukE nIvu vachchitivi nIDanE nEnunnavADa
viMduvaMTi nI guNAlu vEvElu gadavE

maTTelu galluranaga maguvayemdu vOyEvE
yiTTE nIkeduruchUchi yIDa nunnADa
kaTTina nIdavva(ppa)Tamu gajabhajiMchaga nI
diTTamATa livi mAku@M deliyavu gadavE

vedajallu vAsanatO vedakEvevvarinE
yide nIvu rammanagA nIDa nunnADa
kadisi nI muMjEti kaMkaNAla ravaLi ki
chadala nIvinnapAlu saMdaDinE vunnavE

kalakala navvulatO kammaTi nEmichUchEvE
yelami ninnugAchuka yIDA nunnADa
chelagi kUDiti nide SrIVEMkaTESuDa ninnu
paluku paMtamu niMtabaluvAya@MgadavE

Tuesday, September 21, 2010

717.erigiti nammiti nitaDu dayAnidhi - ఎఱిగితి నమ్మితి నితడు

Sung by Priya Sisters :

ఎఱిగితి నమ్మితి నితడు దయానిధి
మఱగులు మొరగులు మరియిక లేవు

వేదోద్ధరణుడు విశ్వరక్షకుడు
ఆదిమూర్తి శ్రీఅచ్యుతుడు
సోదించి కొలిచితి సుముఖుడై మమ్మేలె
యేదెస మాపాల నితడే కలడు

పరమపురుషుడు ఆపన్నివారకుడు
హరి శాంతుడు నారాయణుడు
శరణంటి మితడు చేకొని కాచెను
తరవాతి పనులఁ దప్పడితడు

హృదయాంతరంగుడు యీశ్వరేశ్వరుడు
ఇదివో శ్రీవేంకటేశ్వరుడు
వెదకితి మీతడు విడువడు మమ్మిక
తుదకును మొదలికి దొరికినవాడు


e~rigiti nammiti nitaDu dayAnidhi
ma~ragulu moragulu mariyika lEvu

vEdOddharaNuDu viSwarakshakuDu
AdimUrti SrIachyutuDu
sOdiMchi kolichiti sumukhuDai mammEle
yEdesa mApAla nitaDE kalaDu

paramapuruShuDu ApannivArakuDu
hari SAMtuDu nArAyaNuDu
SaraNaMTi mitaDu chEkoni kAchenu
taravAti panula@M dappaDitaDu

hRdayAMtaraMguDu yISwarESwaruDu
idivO SrIvEMkaTESwaruDu
vedakiti mItaDu viDuvaDu mammika
tudakunu modaliki dorikinavADu

Friday, August 20, 2010

716.chadiviti dolli koMta chadivEniMkA goMta - చదివితి దొల్లి కొంత చదివేనింకా గొంత

Audio link : composed and sung by Sri Sattiraju Venumadhav in Sri ragam
చదివితి దొల్లి కొంత చదివేనింకా గొంత
యెదిరి నన్నెఱగను యెంతైన నయ్యో ||

వొరుల దూషింతుగాని వొకమారైన నా
దురిత కర్మములను దూషించను
పరుల నవ్వుదుగాని పలుయోనికూపముల
నరకపు నా మేను నవ్వుకోను ||

లోకుల గోపింతు గాని లోని కామాదులనేటి
కాకరి శత్రువుల మీద కడు కోపించ
ఆకడ బుద్దులు చెప్పి అన్యుల బోధింతుగాని
తేకువ నాలోని హరి దెలుసుకోలేను ||

యితరుల దుర్గుణము లెంచి,యెంచి రోతుగాని
మతిలో నాయాసలు మానలేను
గతిగా శ్రీవేంకటేశుగని బ్రతికిగాని
తతి నిన్నాళ్ళ దాకా దలపోయలేను ||


chadiviti dolli koMta chadivEniMkA goMta
yediri nanne~raganu yeMtaina nayyO ||

vorula dUShiMtugAni vokamAraina nA
durita karmamulanu dUShiMchanu
parula navvudugAni paluyOnikUpamula
narakapu nA mEnu navvukOnu ||

lOkula gOpiMtu gAni lOni kAmAdulanETi
kAkari Satruvula mIda kaDu kOpiMcha
AkaDa buddulu cheppi anyula bOdhiMtugAni
tEkuva nAlOni hari delusukOlEnu ||

yitarula durguNamu leMchi,yeMchi rOtugAni
matilO nAyAsalu mAnalEnu
gatigA SrIvEMkaTESugani bratikigAni
tati ninnALLa dAkA dalapOyalEnu ||


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Tuesday, August 17, 2010

715.achchapurAla yamunalOpala - అచ్చపురాల యమునలోపల

(sisa)మాటిమాటికి వ్రేలు మడిచి యూరించుచు నూరుగాయలు దినుచుండు నొకడు
ఒకని కంచములోనిదొడిసి చయ్యనమ్రింగి చూడలేదని నోరు చూపు నొకడు
యేగురార్గులు చల్దులెలమి పన్నిదమాడి ఊర్కొని కూర్కొని కుడుచునొక్కడు
యిన్ని యుండగ పంచియిడుట నెచ్చెలితనమనుచు బంతెనగుండులాడునొకడు
(Ataveladi)కృష్ణు చూడుమనుచు కికురించి పలుమ్రోల మేలిభక్ష్యరాసి మెసగునొకడు
నవ్వునొకడు సఖుల నవ్వించు నొకడు ముచ్చటాడు నొకడు మురియునొకడు - pothana bhagavata padyam

Audio link : Sri Sattiraju Venumadhav, composed in Saramga ragam. Album: Annamayya padamandakini
అచ్చపురాల యమునలోపల
ఇచ్చగించి భుజియించితి కృష్ణ

ఊరుగాయలును నొద్దికచద్దులును
నారగింపుచును నందరిలో
సారె బాలుల సరసాల తోడ
కోరి చవులు గొంటివి కృష్ణా

ఆకసంబున కాపుర ముఖ్యులు
నాకలోకపు నాందులును
కైకొని యజ్ఞకర్తయాతడని
జోక గొనియాడఁ జొక్కితి కృష్ణా

పేయలు లేవు పిలువుడనుచు
కోయని నోరఁగూతలును
మాయల బ్రహ్మము మతము మెచ్చుచు
చేయని మాయలు సేసితి కృష్ణా

mATimATiki vrElu maDichi yUriMchuchu nUrugAyalu dinuchuMDu nokaDu
okani kaMchamulOnidoDisi chayyanamriMgi chUDalEdani nOru chUpu nokaDu
yEgurArgulu chaldulelami pannidamADi Urkoni kUrkoni kuDuchunokkaDu
yinni yuMDaga paMchiyiDuTa nechchelitanamanuchu baMtenaguMDulADunokaDu
kRshNu chUDumanuchu kikuriMchi palumrOla mElibhakshyarAsi mesagunokaDu
navvunokaDu sakhula navviMchu nokaDu muchchaTADu nokaDu muriyunokaDu

achchapurAla yamunalOpala
ichchagiMchi bhujiyiMchiti kRshNa

UrugAyalunu noddikachaddulunu
nAragiMpuchunu naMdarilO
sAre bAlula sarasAla tODa
kOri chavulu goMTivi kRshNA

AkasaMbuna kApura mukhyulu
nAkalOkapu nAMdulunu
kaikoni yaj~nakartayAtaDani
jOka@M goniyADa@M jokkiti kRshNA

pEyalu lEvu piluvuDanuchu
kOyani nOra@MgUtalunu
mAyala brahmamu matamu mechchuchu
chEyani mAyalu sEsiti kRshNA

Tuesday, August 10, 2010

714.AtaDitaDA venna laMtaTa doMgilinADu - ఆతడితడా వెన్న లంతట దొంగిలినాడు

Audio : composed and sung by Sri. Sattiraju Venumadhav in Ganamurthy ragam.
వీడటే రక్కసి విగతజీవగ జన్ను - బాలుద్రావిన మేటి బాలకుండు
వీడటే నందుని వెలదికి జగమెల్ల - ముఖమందు జూపిన ముద్దులాడు
వీడటే మందలో వెన్నలు దొంగిలి - దర్పించి మెక్కిన దావరీడు
వీడటే యెలయించి వ్రేతల మానంబు - సూరలాడిన లోకసుందరుండు
(పోతన భాగవత పద్యం)

album : Annamayya padamandakini, 108 kirtanas in 108 ragas. for album copies mail to : seetaramasarma@gmail.com

ఆతడితడా వెన్న లంతట దొంగిలినాడు
యేతులకు మద్దులు రెండిలఁ దోసినాడు

యీతడా దేవకిఁగన్న యింద్రనీలమాణికము
పూతకిచన్ను దాగి పొదలినాడు
యీతడా వసుదేవుని యింటిలో నిధానము
చేతనే కంసునిఁ బుట్టచెండుసేసినాడు

మేటియైన గొంతి(కుంతి?)దేవి మేనల్లు డీతడా
కోటికిఁ బడెగెగాను కొండ యెత్తెను
పాటించి పెంచేయశోదపాలి భాగ్య మీతడా
వాటమై గొల్లెతలను వలపించినాడు

ముగురు వేలుపులకు మూలభూతి యీతడా
జిగినావుల పేయలఁ జేరి కాచెను
మిగుల శ్రీవేంకటాద్రిమీదిదైవమీతడా
తగి రామకృష్ణావతార మందె నిప్పుడుAtaDitaDA venna laMtaTa doMgilinADu
yEtulaku maddulu reMDila@M dOsinADu

yItaDA dEvaki@Mganna yiMdranIlamANikamu
pUtakichannu dAgi podalinADu
yITaDA vasudEvuni yiMTilO nidhAnamu
chEtanE kaMsuni@M buTTacheMDusEsinADu

mETiyaina goMtidEvi mEnallu DItaDA
kOTiki@M baDegegAnu koMDa yettenu
pATiMchi peMchEyaSOdapAli bhAgya mItaDA
vATamai golletalanu valapiMchinADu

muguru vElupulaku mUlabhUti yItaDA
jiginAvula pEyala@M jEri kAchenu
migula SrIvEMkaTAdrimIdidaivamItaDA
tagi rAmakRshNAvatAra maMde nippuDu


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Tuesday, July 27, 2010

713.navvitinE golletA nAya mavura - నవ్వితినే గొల్లెతా నాయ మవుర గొల్లడా

Audio link : Sri Mangalampalli Balamuralikrishna
నవ్వితినే గొల్లెతా నాయ మవుర గొల్లడా
యెవ్వరేమనిరే నిన్ను
నియ్యకుంటిఁ బదరా

కానీలే గొల్లెతా
కద్దులేరా గొల్లడా
ఔనా మఱవకువే
అట్టే కానీరా
నే నేమంటిని నిన్ను
నీకే తెలుసురా
మానితినే ఆమాట
మంచిదాయఁ బదరా

అదియేమే గొల్లెతా
అందుకేరా గొల్లడా
కదినెఁ గడుపనులు కల్లగాదురా
ఇది నిక్కమటవే
ఇంతకంటె నటరా
పదరకువే నీవు
పలుమారు నేలరా

మెచ్చితినే గొల్లెతా
మేలు లేరా గొల్లడా
కుచ్చితిఁ గాగిట నిన్నేఁ గూడుకొంటిరా
యిచ్చకుఁద శ్రీవేంకటేశుడను నేనే
యెచ్చరించవలెనా, యెఱుగుదుఁ బదరా

navvitinE golletA nAya mavura gollaDA
yevvarEmanirE ninnu niyyakuMTi@M badarA

kAnIlE golletA kaddulErA gollaDA
aunA ma~ravakuvE aTTE kAnIrA
nE nEmaMTini ninnu nIkE telusurA
mAnitinE AmATa maMchidAya@M badarA

adiyEmE golletA aMdukErA gollaDA
kadine@M gaDupanulu kallagAdurA
idi nikkamaTavE iMtakaMTe naTarA
padarakuvE nIvu palumAru nElarA

mechchitinE golletA mElu lErA gollaDA
kuchchiti@M gAgiTa ninnE@M gUDukoMTirA
yichchaku@Mda SrIvEMkaTESuDanu nEnE
yechchariMchavalenA, ye~rugudu@M badarA

Thursday, July 22, 2010

712.AnaMda nilaya prahlAda varadA - ఆనంద నిలయ ప్రహ్లాద వరదా


audio link  : Composed by Sri TP Chakrapani garu in nilambari ragam, sung by Sri Anasuya Murthy garu
ప|| ఆనంద నిలయ ప్రహ్లాద వరదా | భాను శశి నేత్ర జయ ప్రహ్లాద వరదా ||
చ|| పరమ పురుష నిత్య ప్రహ్లాద వరదా | హరి అచ్యుతానంద ప్రహ్లాద వరదా |
పరిపూర్ణ గోవింద ప్రహ్లాద వరదా | భరిత కల్యాణగుణ ప్రహ్లాద వరదా ||
చ|| భవరోగ సంహరణ ప్రహ్లాద వరదా | అవిరళ కేశవ ప్రహ్లాద వరదా |
పవమాన నుత కీర్తి ప్రహ్లాద వరదా | భవ పితామహ వంద్య ప్రహ్లాద వరదా ||
చ|| బల యుక్త నరసింహ ప్రహ్లాద వరదా | లలిత శ్రీ వేంకటాద్రి ప్రహ్లాద వరదా |
ఫలిత కరుణారస ప్రహ్లాద వరదా | బలి వంశ కారణ ప్రహ్లాద వరదా ||


pa|| AnaMda nilaya prahlAda varadA | BAnu SaSi nEtra jaya prahlAda varadA ||
ca|| parama puruSha nitya prahlAda varadA | hari acyutAnaMda prahlAda varadA |
paripUrNa gOviMda prahlAda varadA | Barita kalyANaguNa prahlAda varadA ||
ca|| BavarOga saMharaNa prahlAda varadA | aviraLa kESava prahlAda varadA |
pavamAna nuta kIrti prahlAda varadA | Bava pitAmaha vaMdya prahlAda varadA ||
ca|| bala yukta narasiMha prahlAda varadA | lalita SrI vEMkaTAdri prahlAda varadA |
Palita karuNArasa prahlAda varadA | bali vaMSa kAraNa prahlAda varadA ||Tuesday, July 20, 2010

711.manasokaTi kOrikalu mAlu - మనసొకటి కోరికలు మాలు గలపుచునుండు

Audio link : Smitha Madhav , charukesi ragam
మనసొకటి కోరికలు మాలు గలపుచునుండు
తనిసితే నదియ పరతత్వమై నిలుచు

కన్నులనియెడి పాపకర్మంబులివి రెండు
పన్ని తామెన్నింటిపైనైనఁ బారు
మున్నె యివి హరిపాదములమీద నిలిపినను
అన్ని పుణ్యంబులును అందునే కలుగు

వీనులనియెడి మహావెడఘోరనరకములు
ఆని పరనిందలే ఆలింపుచుండు
నానాట యిందులో నారాయణుని కథలు
పూని నించిన పుణ్యభోగములే యొసగు

నాలుకనియెడి గుహను నాచుఁబా మది యొకటి
గాలి అనృతపువిషము గ్రక్కుచుండు
యీలీల శ్రీవేంకటేశునామామృతము
సోలి నించవే ఆత్మ శుభములే కలుగు


manasokaTi kOrikalu mAlu galapuchunuMDu
tanisitE nadiya paratatwamai niluchu

kannulaniyeDi pApakarmaMbulivi reMDu
panni tAmenniMTipainaina@M bAru
munne yivi haripAdamulamIda nilipinanu
anni puNyaMbulunu aMdunE kalugu

vInulaniyeDi mahAveDaghOranarakamulu
Ani paraniMdalE AliMpuchuMDu
nAnATa yiMdulO nArAyaNuni kathalu
pUni niMchina puNyabhOgamulE yosagu

nAlukaniyeDi guhanu nAchu@MbA madi yokaTi
gAli anRtapuvishamu grakkuchuMDu
yIlIla SrIvEMkaTESunAmAmRtamu
sOli niMchavE Atma SubhamulE kalugu

Thursday, July 15, 2010

710.koMDavaMTi dEvuDu nEgolichE dEvuDu - కొండవంటి దేవుడు నేగొలిచే దేవుడు వీడే

Audio link : Smitha Madhav, ragamalika

4-496
కొండవంటి దేవుడు నేగొలిచే దేవుడు వీడే
నిండుకున్నాడు తలచు నెమ్మదినోమనసా

నన్నుఁ బుట్టించే దేవుడు నాలోనున్నాడు దేవుడు
కన్నచోటులనే వుండే కాచే దేవుడు
వెన్నతోఁబెంచే దేవుడు వివేకమిచ్చే దేవుడు
యెన్నని పొగడవచ్చు యీతడే మా దేవుడు

సిరులిచ్చిన దేవుడు సేవగొనేటి దేవుడు
గురుడై బోధించి చేకొన్న దేవుడు
మరిగించిన దేవుడు మాటలాడించే దేవుడు
ఇరవై మాయింటనున్నాడీ దేవుడు

దాపుదండైన దేవుడు దరిచేర్చిన దేవుడు
రూపు చూపె నిదివో బోరున దేవుడు
శ్రీపతియైన దేవుడు శ్రీవేంకటాద్రి దేవుడు
చేపట్టి మమ్మేలినాడు చేచేతనే దేవుడు

koMDavaMTi dEvuDu nEgolichE dEvuDu vIDE
niMDukunnADu talachu nemmadinOmanasA

nannu@M buTTiMchE dEvuDu nAlOnunnADu dEvuDu
kannachOTulanE vuMDE kAchE dEvuDu
vennatO@MbeMchE dEvuDu vivEkamichchE dEvuDu
yennani pogaDavachchu yItaDE mA dEvuDu

sirulichchina dEvuDu sEvagonETi dEvuDu
guruDai bOdhiMchi chEkonna dEvuDu
marigiMchina dEvuDu mATalADiMchE dEvuDu
iravai mAyiMTanunnADIdEvuDu

dApudaMDaina dEvuDu darichErchina dEvuDu
rUpu chUpe nidivO bOruna dEvuDu
SrIpatiyaina dEvuDu SrIvEMkaTAdri dEvuDu
chEpaTTi mammElinADu chEchEtanE dEvuDu

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA