Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Tuesday, November 13, 2018

848. nImahimO nAlOna niMDinavalapujADO - నీమహిమో నాలోన నిండినవలపుజాడో

Audio link : sri G.Balakrishnaprasad
నీమహిమో నాలోన నిండినవలపుజాడో
యేమి సేతు నన్నెప్పుడు యెడయకువయ్యా      // పల్లవి //


యెనసి నీతో నేను యెంతవడి మాటాడినా
తనియదు నామనసు తమి యెట్టిదో
వినయముతో రెప్పలువేయక చూచినాను
నినుపులై మమతలు నిచ్చ కొత్తలు                   // నీమ //


చలపట్టి నీతోను సారెసారెఁ బెనఁగిన -
నలయదు నామేను ఆస యెట్టిదో
కొలువులో నీవద్దఁ గూచుండి యెంతనవ్విన
తలఁపులో కోరికలు తరగనిధాన్యాలు                // నీమ //


కడఁగి యందాఁకా నిన్నుఁ గాఁగిలించుకుండినాను
విడువవు చేతులు వేడు కెట్టిదో
అడరి శ్రీవేంకటేశ యలమేల్ మంగను నేను
తొడరి యేలితివి రతులు తరితీపులు              // నీమ //nImahimO nAlOna niMDinavalapujADO
yEmi sEtu nanneppuDu yeDayakuvayyA            // pallavi //


yenasi nItO nEnu yeMtavaDi mATADinA
taniyadu nAmansu tami yeTTidO
vinayamutO reppaluvEyaka chUchinAnu
ninupulai mamatalu nichcha kottalu                   // nIma //


chalapaTTi nItOnu sAresAre benagina
nalayadu nAmEnu Asa yeTTidO
koluvulO nIvadda gUchuMDi yeMtanavvina
talapulO kOrikalu taraganidhAnyAlu               // nIma //


kaDagi yaMdAkA ninnu gAgiliMchukuMDinAnu
viDuvavu chEtulu vEDu keTTidO
aDari SrIvEMkaTESa yalamEl maMganu nEnu
toDari yElitivi ratulu taritIpulu                       // nIma //

Sunday, April 29, 2018

847. janulu namarulunu jayaliDa@Mgaa - జనులు నమరులును జయలిడఁగా

రాగము: ముఖారి
రేకు: 0062-05
సంపుటము: 1-320
॥పల్లవి॥
జనులు నమరులును జయలిడఁగా
ఘనుఁడదె వుయ్యాలగంభముకాడ
॥చ1॥
వదలక వలసినవారికి వరములు
యెదురెదురై తానిచ్చుచును
నిదురలేక పెనునిధినిధానమై
కదలఁ డదే గరుడగంభముకాడ
॥చ2॥
కోరినవారికి కోరినవరములు
వోరంతప్రోద్దు నొసఁగుచును
చేరువయై కృపసేసీ నిదివో
కూరిముల పడిమిగోపురమాడ
॥చ3॥
వడి వేంకటపతి వరములరాయఁడు
నుడుగఁగాళ్ళుఁగన్నులు సుతుల
బడిబడి నొసఁగుచు బ్రాణచారులకు
కడిమి నీడ దిరుగని చింతాడ

raagamu: mukhaari
raeku: 0062-05
saMpuTamu: 1-320

pallavi 
janulu namarulunu jayaliDa@Mgaa
ghanu@MDade vuyyaalagaMbhamukaaDa

cha1 
vadalaka valasinavaariki varamulu
yeduredurai taanichchuchunu
niduralaeka penunidhinidhaanamai
kadala@M Dadae garuDagaMbhamukaaDa

cha2 
kOrinavaariki kOrinavaramulu
vOraMtaprOddu nosa@Mguchunu
chaeruvayai kRpasaesee nidivO
koorimula paDimigOpuramaaDa

cha3 
vaDi vaeMkaTapati varamularaaya@MDu
nuDuga@MgaaLLu@Mgannulu sutula
baDibaDi nosa@Mguchu braaNachaarulaku
kaDimi neeDa dirugani chiMtaaDa

Monday, March 05, 2018

846. kannula mokkaemu neeku - కన్నుల మొక్కేము నీకు

Audio link : 
కన్నుల మొక్కేము నీకుఁ గడపరాయ నన్నుఁ
గన్నెనాఁడె యేలితివి కడపరాయ
॥పల్లవి॥
కందర్పగురుఁడ వోకడపరాయ మాకు
గంద మీయఁ గదవోయి కడపరాయా
కందము నీగుణములు కడపరాయా తొంటి-
కందువకు రాఁ గదోయి కడపరాయా
॥॥
కలువపూవుల వేసి కడపరాయా నేఁ
గలికి నంటా మెచ్చేవు కడపరాయా
కలకాలముఁ బాయకు కడపరాయా నీ-
కలపుకో లెరుఁగుదుఁ గడపరాయా
॥॥
గరిమ శ్రీ వేంకటాద్రి కడపరాయా నన్నుఁ
గరుణించి కూడితివి కడపరాయా
గరిమేలు నేరుతువు కడపరాయా నా-
గరువ మీడేర్చితివి కడపరాయా
॥॥

kannula mokkaemu neeku@M gaDaparaaya nannu@M
gannenaa@MDe yaelitivi kaDaparaaya pallavi

kaMdarpaguru@MDa vOkaDaparaaya maaku
gaMda meeya@M gadavOyi kaDaparaayaa
kaMdamu neeguNamulu kaDaparaayaa toMTi-
kaMduvaku raa@M gadOyi kaDaparaayaa 

kaluvapoovula vaesi kaDaparaayaa nae@M
galiki naMTaa mechchaevu kaDaparaayaa
kalakaalamu@M baayaku kaDaparaayaa nee-
kalapukO leru@Mgudu@M gaDaparaayaa 

garima Sree vaeMkaTaadri kaDaparaayaa nannu@M
garuNiMchi kooDitivi kaDaparaayaa
garimaelu naerutuvu kaDaparaayaa naa-
garuva meeDaerchitivi kaDaparaayaa

Wednesday, January 10, 2018

845. ApadbaMdhuDu hari maaku galaDu - ఆపద్బంధుఁడు హరి మాకుఁ గలఁడు

Youtube link : SP Sailaja
ఆపద్బంధుఁడు హరి మాకుఁ గలఁడు
దూపలి తలఁచినా దోషహరము ॥పల్లవి॥

గరుడనినెక్కినఘనరేవంతుఁడు

గరుడ కేతనముగలరథుఁడు
గరుడఁడే తనకును గరియగుబాణము
గరిమె నీతఁడేపో ఘనగారుడము ॥ఆప॥

పాముపరపుపై బండినసిద్ధుడు

పాముపాశముల పరిహరము
పామున నమృతముఁ పడఁదచ్చినతఁడు
వేమరు నీతఁడే విషహరము ॥ఆప॥

కమలాక్షుఁ డీతఁడు కమలనాభుఁడును

కమలాదేవికిఁ గైవశము
అమరిన శ్రీవేంకటాధిపు డితఁడే
మమతల మాకిదే మంత్రౌషధము ॥ఆప॥

aapadbaMdhu@MDu hari maaku@M gala@MDu
doopali tala@Mchinaa dOshaharamu pallavi

garuDaninekkinaghanaraevaMtu@MDu

garuDa kaetanamugalarathu@MDu
garuDa@MDae tanakunu gariyagubaaNamu
garime neeta@MDaepO ghanagaaruDamu aapa

paamuparapupai baMDinasiddhuDu

paamupaaSamula pariharamu
paamuna namRtamu@M paDa@Mdachchinata@MDu
vaemaru neeta@MDae vishaharamu aapa

kamalaakshu@M Deeta@MDu kamalanaabhu@MDunu

kamalaadaeviki@M gaivaSamu
amarina SreevaeMkaTaadhipu Dita@MDae
mamatala maakidae maMtraushadhamu aapa