Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Sunday, December 31, 2006

112.aMganalIrE hAratulu - అంగనలీరే హారతులు


ప అంగనలీరే హారతులు అంగజగురునకు నారతులు

చ శ్రీదేవి తోడుత జెలగుచు నవ్వే ఆదిమ పురుషుని కారతులు
మేదినీ రమణి మేలము లాడేటి ఆదిత్య తేజున కారతులు

చ సురలకు నమౄతము సొరది నొసంగిన హరి కివో పసిడారతులు
తరమిది దుష్టుల దనుజుల నడచిన అరి భయంకరున కారతులు

చ నిచ్చలు కల్యాణ నిధియై యేగేటి అచ్యుతునకు నివె యారతులు
చొచ్చి శ్రీ వేంకటేశుడు నలమేల్మంగ యచ్చుగ నిలిచిరి యారతులు

in English :

pa aMganalIrE hAratulu aMgajagurunaku nAratulu
ca SrIdEvi tODuta jelagucu navvE Adima puruShuni kAratulu
mEdinI ramaNi mElamu lADETi Aditya tEjuna kAratulu
ca suralaku namRutamu soradi nosaMgina hari kivO pasiDAratulu
taramidi duShTula danujula naDacina ari BayaMkaruna kAratulu
ca niccalu kalyANa nidhiyai yEgETi acyutunaku nive yAratulu
cocci SrI vEMkaTESuDu nalamElmaMga yaccuga niliciri yAratulu


Meaning by GB Sankara Rao garu in Sujanaranjani:
నిత్య కళ్యాణ౦, పచ్చతోరణ౦గా భాసిల్లే తిరుమలలో కొలువైన కళ్యాణ చక్రవర్తి శ్రీదేవితో కూడి సిరులు కురిపిస్తున్న శ్రీ వే౦కటేశ్వరునకు, అలమేల్మ౦గమ్మకు హారతులు! మ౦గళారతులు!! పసిడారతులు!!!
మేలము =పరిహసము / వేళాకొళము; అ౦గనలు = స్రీలు: అ౦గజు గురుడు = మన్నధుని గురువు మరియు త౦డ్రి; మేదిని = భూమి; ఆదిత్యుడు = సూర్యుడు; అరి భయ౦కరుడు = శత్రువులకు భయమును కలిగి౦చువాడు; దనుజులు = రాక్షసులు; నిచ్చలు = నిత్యము

Wednesday, December 27, 2006

111.ChUDaramma satulArA - చూడరమ్మ సతులారా


Audio link :G.BalaKrishnaPrasad

Raga : Madhyamavati, Composer : G.Balakrishnaprasad
ప: చూడరమ్మ సతులారా సోబాన పాడరమ్మ
కూడున్నది పతి చూడి కుడుత నాంచారి


చ: శ్రీమహాలక్ష్మియట సింగారాలకే మరుదు
కాముని తల్లియట చక్కదనాలకే మరుదు
సోముని తోబుట్టువట సొంపుకళలకేమరుదు
కోమలాంగి ఈ చూడి కుడుత నాంచారి


చ కలశాబ్ధి కూతురట గంభీరలకే మరుదు
తలపలోక మాతయట దయ మరి ఏమరుదు
జలజనివాసినియట చల్లదనమేమరుదు
కొలదిమీర ఈ చూడి కుడుత నాంచారి


చ అమరవందితయట అట్టీ మహిమ ఏమరుదు
అమౄతము చుట్టమట ఆనందాలకేమరుదు
తమితో శ్రీవేంకటేశు తానె వచ్చి పెండ్లాడె
కౌమెర వయస్సు ఈ చూడి కుడుత నాంచారి
English:
pa cUDaramma satulArA sObAna pADaramma kUDunnadi pati cUDi kuDuta nAMcAri

ca SrImahAlakShmiyaTa siMgArAlakE marudu kAmuni talliyaTa cakkadanAlakE marudu
sOmuni tObuTTuvaTa soMpukaLalakEmarudu kOmalAMgi I cUDi kuDuta nAMcAri

ca kalaSAbdhi kUturaTa gaMBIralakE marudu talapalOka mAtayaTa daya mari Emarudu
jalajanivAsiniyaTa calladanamEmarudu koladimIra I cUDi kuDuta nAMcAri

ca amaravaMditayaTa aTTI mahima Emarudu amRutamu cuTTamaTa AnaMdAlakEmarudu
tamitO SrIvEMkaTESu dAne vacci peMDlADe kaumera vayassu I cUDi kuDuta nAMcAri

Monday, December 25, 2006

110.viSvaprakASunaku veliyEDa lO nEDa - విశ్వప్రకాశునకు వెలియేడ లో నేడప విశ్వప్రకాశునకు వెలియేడ లో నేడ శాశ్వతునకు కూహింప జన్మ మిక నేడ


చ సర్వపరిపూర్ణునకు సంచార మిక నేడ నిర్వాణమూర్తికిని నిలయ మిక నేడ

వుర్వీధరునకు గాలూద నొకచోటేడ పార్వతీస్తుత్యునకు భావ మిక నేడ


చ నానాప్రభావునకు నడుమేడ మొదలేడ ఆననసహస్రునకు నవ్వలివ్వలేడ

మౌనిహౄదయస్థునకు మాటేడ పలుకేడ జ़్జానస్వరూపునకు గాన విన నేడ


చ పరమయోగీంద్రునకు పరులేడ తానేడ దురితదూరునకు సంస్తుతినింద లేడ

తిరువేంకటేశునకు దివ్యవిగ్రహమేడ హరికి నారాయణున కవుగాములేడ


in English:

pa viSvaprakASunaku veliyEDa lO nEDa SASvatunaku kUhiMpa janma mika nEDa


ca sarvaparipUrNunaku saMcAra mika nEDa nirvANamUrtikini nilaya mika nEDa

vurvIdharunaku gAlUda nokacOTEDa pArvatIstutyunaku BAva mika nEDa


ca nAnApraBAvunaku naDumEDa modalEDa Ananasahasrunaku navvalivvalEDa

maunihRudayasthunaku mATEDa palukEDa j~jAnasvarUpunaku gAna vina nEDa


ca paramayOgIMdrunaku parulEDa tAnEDa duritadUrunaku saMstutiniMda lEDa

tiruvEMkaTESunaku divyavigrahamEDa hariki nArAyaNuna kavugAmulEDa


109.gatulanni khilamaina kaliyugamaMdunu- గతులన్ని ఖిలమైన కలియుగమందునుగతులన్ని ఖిలమైన కలియుగమందును

గతి ఈతడే చూపె ఘన గురుదైవము


ఈతని కరుణనేకా ఇలవైష్ణవుల మైతి

మీతని వల్లనే కంటి మీ తిరుమణి

ఈతడే ఉపదేశమిచ్చెను అష్టాక్షరి మంత్రము

ఈతడే రామానుజులు ఇహపర దైవము


వెలయించె నీతడేకా వేదపు రహస్యములు

చలిమి నీతడే చూపె శరణాగతి

నిలిపినాడీతడే కా నిజముద్రా ధారణము

మలసి రామానుజులు మాటలాడే దైవము


నియమములు ఈతడేకా నిలిపె ప్రపన్నులకు

దయతో మోక్షము చూపె తగనీతడు

నయమై శ్రీవేంకటేశు నగమెక్కె వాకిటను

దయచూచి మమ్మునిట్టే తల్లిదండ్రి


in English:

gatulanni khilamaina kaliyugamaMdunu

kati iitaDE chuupe ghana gurudaivamu


iitani karuNanEkaa ilavaishNavula maiti

miitani vallanE kaMTi mii tirumaNi

iitaDE upadESamichchenu ashTAkshari maMtramu

iitaDE raamaanujulu ihapara daivamu


velayiMche niitaDEkaa vEdapu rahasyamulu

chalimi niitadE chuupe Saranaagati

nilipinaaDiitaDE kaa nijamudraa dhaaraNamu

malasi raamaanujulu maaTalADE daivamu


niyamamulu iitaDEkaa nilipe prapannulaku

dayatO mOkShamu chUpe taganiitaDu

nayamai SriiVEMkaTESu nagamekke vaakiTanu

dayachuuchi mammuniTTE tallidaMDri daivamu

108.okkaDE EkAMga viiruDurviki - ఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడుర్వికిఒక్కడే ఏకాంగ వీరుడుర్వికి దైవమౌనా
యెక్కడా హనుమంతుని కెదురా లోకము

ముందట నేలెడి పట్టమునకు బ్రహ్మయినాడు
అందరు దైత్యులచంపి హరిపేరైనాడు
అంది రుద్రవీర్యము తానై హరుడైనాడు
యెందునా హనుమంతుని కెదురా లోకము

చుక్కలు మోవ పెరిగి సూర్యుడు తానైనాడు
చిక్కు పాతాళము దూరి శేషుడైనాడు
గక్కన వాయుజుడై జగత్ప్రాణుడైనాడు
ఎక్కువ హనుమంతుని కెదురా లోకము

జలధి పుటమెగసి చంద్రుడు తానైనాడు
మలసి మేరుపుపొంత సింహమైనాడు
బలిమి శ్రీవేంకటేశు బంటై మంగాంబుధి
ఇల ఈ హనుమంతుని కెదురా లోకము

in English:
okkaDE EkAMga viiruDurviki daivamaunaa
yekkaDA hanumaMtuni keduraa lOkamu

muMdaTa nEleDi paTTamunaku brahmayinaaDu
aMdaru daityulachaMpi haripErainaaDu
aMdi rudraviiryamu taanai haruDainaaDu
yeMdunaa hanumaMtuni keduraa lOkamu

chukkalu mOva perigi suuryuDu taanainaaDu
chikku paataaLamu duuri SEshuDainaaDu
gakkana vaayujuDai jagatpraaNuDainaaDu
ekkuva hanumaMtuni keduraa lOkamu

jaladhi puTamegasi chaMdruDu taanainaaDu
malasi mErupupoMta siMhamainaaDu
balimi SriivEMkaTESu baMTai maMgaaMbudhi
ila ii hanumaMtuni keduraa lOkamu

meaning by GB Sankar Rao garu in sujanaranjani
ఆంజనేయుని ప్రతాపానికి ఈ ఇలలో తిరుగులేదు! బ్రహ్మపట్టాన్ని పొందిన ధీరుడితడు!
రాక్షసులను సంహరించి హరి పేరుకు మారుగా నిలిచాడు. శివుని ఆత్మజుడు ఈ హనుమంతుడు! ఆకాశాన్ని ఆక్రమించి సూర్యుణ్ణి అందుకున్నవాడు! పాతాళము చొచ్చి శేషుడైనాడు! వాయురూపంలో జగతికి ప్రాణమైనాడు! ఇన్ని విశిష్టతలు కల ఈ హనుమంతుడు కలియుగంలో బ్రహ్మాండనాయకుడైన శ్రీ వేంకటేశ్వరునికి దాసుడైనాడు అని అన్నమాచార్యులవారు ఆంజనేయుని శౌర్య పరాక్రమాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు.

ఉర్వి = భూమి;
దైత్యులు = రాక్షసులు;
మేరువు పొంత = మేరు పర్వతం దగ్గర;
ఏకాంగ వీరుడు = విష్ణుముర్తి;
మంగాంబుధి = ఒక ఊరు


Sunday, December 24, 2006

107.apuDEmane nEmanumanenu - అపుడేమనె నేమనుమనెనుThis kriti is a dailogue between Rama and Hanuma.
Hanuma returned from lanka with good news, Rama eagerly asks him about seeta..

అపుడేమనె నేమనుమనెను
తపమే విరహపు తాపమనె

పవనజ యేమనె పడతిమరేమనె
అవనిజ నిను నేమను మనెను
రవికులేంద్ర భారము ప్రాణంబనె
ఇవల నెట్ల ధరియించే ననె


యింకా నేమనె యింతి మరేమనె
కొంకక యేమని కొసరుమనె

బొంకుల దేహము పోదిది వేగనె
చింక వేట ఇటు చేసెననె


నను నేమనె ప్రాణము మన కొకటనె
తనకు నా వలెనె తాపమనె
మను కులేశ ప్రేమపు మనకూటమి
ఘనవేంకటగిరి గంటిననె


in English :
apuDEmane nEmanumanenu
tapamE virahapu taapamane

pavanaja yEmane paDatimarEmane
avanija ninu nEmanu manenu

ravikulEMdra bhaaramu praaNambane
ivala neTla dhariyiMchEnane

yiMkaa nEmane yiMti marEmane
koMkaka yEmani kosarumane

boMkula dEhamu pOdidi vEgane
chiMka vETa iTu chEsenane

nanu nEmane praaNamu mana kokaTanetanaku nii valene taapamane
manukulESa prEmapu manakUTami
ghanavEMkaTagiri gaMTinane

106.kaDupeMta taaguDuchu kuDupeMta - కడుపెంత తాగుడుచు కుడుపెంత


Raga : Gundakriya , composer : M.Balamuralikrishna
కడుపెంత తాగుడుచు కుడుపెంత దీనికై - పడని పాట్ల నెల్ల పడి పొరలనేలా

పరుల మనసునకు నాపదలు కలుగగ జేయు - పరితాపకరమైన బ్రతుకేలా
సొరిది నితరుల మేలు చూచిసైపగలేక - తిరుగుచుండేటి కష్టదేహమేలా

యెదిరికెప్పుడు జేయు హితమెల్ల తనదనుచు - చదివి చెప్పని యట్టి చదువేలా
పొదిగొన్న యాసలో బుంగుడై సతతంబు - సదమదంబై పడయు చవులు దనకేలా

శ్రీ వేంకటేశ్వరుని సేవానిరతి గాక - జీవన భ్రాంతి పడు సిరులేలా
దేవోత్తముని నాత్మ దెలియ నొల్లక పెక్కు - త్రోవలేగిన దేహి దొరతనంబేలా

in English :
kaDupeMta taaguDuchu kuDupeMta diinikai - paDani paaTla nella paDi poralanElaa

parula manasunaku naapadalu kalugaga jEyu - paritaapakaramaina bratukElaaa
soridi nitarula mElu chuuchisaipagalEka - tiruguchuMDETi kaShTadEhamEla

yedirikeppuDu jEyu hitamella tanadanuchu - chadivi cheppani yaTTi chaduvEla
podigonna yaasalO buMguDai satataMbu - sadamadaMbai paDayu chavulu danakElaa

Srii vEMkaTESwaruni sEvaanirati gaaka - jIvana bhraaMti paDu sirulEla
dEvOttamuni naatma deliya nollaka pekku - trOvalEgina dEhi doratanaMbEla

Friday, December 22, 2006

105.dinamu dwaadaSi nEDu - దినము ద్వాదశి నేడు


Audio link :G.BalaKrishnaPrasad
పెద తిరుమలయ్య తన తండ్రి యెడల అపారమైన భర్తిప్రపత్తులను కనబరిచినాడుఅన్నమాచర్యుల పుణ్య తిథి, ఫాల్గుణ బహుళ ద్వాదశినాడు ఆచార్యునికి భక్ష్యభోజ్యాదులనర్పించి శ్రీలక్ష్మీసమేతుడైన శ్రీ వేంకటేశ్వరునుతో, వైష్ణవ భక్తాగ్రేసరులతో విందులారగించగా విచ్చేయమని తిరుమలయ్య అర్ధ్రత తో పాడుకున్న పాటే అతని పితృభక్తికి అక్షర తార్కాణం.

దినము ద్వాదశి నేడు తీర్థదివసము నీకు
జనకుఁడ అన్నమాచార్యుఁడ విచ్చేయవే

అనంతగరుడ ముఖ్యులైన సూరిజనులతో
ఘననారదాది భాగవతులతో
దనుజ మర్దనుండైన దైవశిఖామణితోడ
వెనుకొని యారగించ విచ్చేయవే

వైకుంఠాన నుండి యాళువారలలోపల నుండి
లోకపు నిత్యముక్తులలోన నుండి
శ్రీకాంతతోడ నున్న శ్రీవేంకటేశుఁగూడి
యీకడ నారగించ నింటికి విచ్చేయవే

సంకీర్తనముతోడ సనకాదులెల్లఁబాడ
పొంకపు శ్రీవేంకటాద్రి భూమి నుండి
లంకె శ్రీవేంకటగిరి లక్ష్మీవిభుఁడు నీవు
నంకెల మాయీంటి విందు లారగించవే

English :
dinamu dwaadaSi nEDu tIrthadivasamu nIku
janaku(Da annamaaachaaryu(Da vichchEyavE

anaMtagaruDa mukhyulaina sUrijanulatO
ghananAradAdi bhAgavatulatO
danuja mardanuMDaina daivaSikhaamaNitODa
venukoni yAragiMcha vichchEyavE

vaikuMThAna nuMDi yALuvAralalOpala nuMDi
lOkapu nityamuktulalOna nuMDi
SrIkAMtatODa nunna SrIvEMkaTESu(gUDi
yIkaDa nAragiMcha niMTiki vichchEyavE

saMkIrtanamutODa sanakaadulella(baaDa
poMkapu SrIvEMkaTAdri bhUmi nuMDi
laMke SrIvEMkaTagiri lakshmIvibhu(Du nIvu
naMkela maayIMTi viMdu laaragiMchavE


Wednesday, December 20, 2006

104.Merugu VaMTidi AlameluManga - మెఱుగు వంటిది అలమేలుమంగ


మెఱుగు వంటిది అలమేలుమంగ - అఱిముఱి నవ్వీని అలమేలుమంగ

పలుచని యెలుగున బాడీ నీ మీది పాట - మెలుపు గూరిమి నలమేలుమంగ
చెలులతో నీ సుద్ది చెప్పిచెప్పి కరగీని - అలయుచు సొలయుచు యలమేలుమంగ

ఈడుగా నీ రాకకు నెదునెదురుచూచీ - మేడమీద నుండి యలమేలుమంగ
వాడు మోముతో నీపై వలపులు చల్లి చల్లి- ఆడీ నాట్యము సారె నలమేలుమంగ

పేరుకొని పిలిచీని ప్రియములు చెప్పిచెప్పి - మేరమీర నిన్ను నలమేలుమంగ
యీరీతి శ్రీవేంకటేశ నిన్ను గూడెనేడు - ఆరితేరి నన్నిటాను అలమేలుమంగ
me~rugu vaMTidi alamaelumaMga - a~rimu~ri navveeni alamaelumaMga paluchani yeluguna baaDee nee meedi paaTa - melupu goorimi nalamaelumaMga chelulatO nee suddi cheppicheppi karageeni - alayuchu solayuchu yalamaelumaMga eeDugaa nee raakaku neduneduruchoochee - maeDameeda nuMDi yalamaelumaMga vaaDu mOmutO neepai valapulu challi challi- aaDee naaTyamu saare nalamaelumaMga paerukoni pilicheeni priyamulu cheppicheppi - maerameera ninnu nalamaelumaMga yeereeti SreevaeMkaTaeSa ninnu gooDenaeDu - aaritaeri nanniTaanu alamaelumaMga

Sunday, December 17, 2006

103.Purushottamuda Nivu - పురుషోత్తముడ నీవు


Tuned by Nedunuri Krishnamurty , ragam : rEvagupti
పురుషోత్తముడ నీవు పురుషాధముడ నేను
ధరలో నాయందు మంచితన మేది

అనంతాపరాధములు అటు నేము సేసేవి
అనంతమయినదయ అది నీది
నిను నెఱగకుండేటినీచగుణము నాది
నను నెడయకుండేగుణము నీది

సకలయాచకమే సరుస నాకు బని
సకలరక్షకత్వము సరి నీపని
ప్రకటించి నిన్ను దూరేపలుకే నా కెప్పుడూను
వెకలివై ననుగాచేవిధము నీది

నేర మింతయును నాది నేరు పింతయును నీది
సారెకు నజ్ఞాని నేను జ్ఞానిని నీవు
యీరీతి శ్రీ వేంకటేశ యిట్టే నన్ను నేలితివి
ధారుణిలో నిండెను ప్రతాపము నీది
purushOttamuDa neevu purushaadhamuDa naenu dharalO naayaMdu maMchitana maedi anaMtaaparaadhamulu aTu naemu saesaevi anaMtamayinadaya adi needi ninu ne~ragakuMDaeTineechaguNamu naadi nanu neDayakuMDaeguNamu needi sakalayaachakamae sarusa naaku bani sakalarakshakatvamu sari neepani prakaTiMchi ninnu dooraepalukae naa keppuDoonu vekalivai nanugaachaevidhamu needi naera miMtayunu naadi naeru piMtayunu needi saareku naj~naani naenu j~naanini neevu yeereeti Sree vaeMkaTaeSa yiTTae nannu naelitivi dhaaruNilO niMDenu prataapamu needi

102.Avadharu Raghupati - అవధారు రఘుపతి


Audio link :Nedunuri Krishnamurthy
Archive link :
అవధారు రఘుపతి అందరిని చిత్తగించు
యివలనిండే కొలువిదెనదె సముఖాన

రామరాఘవరామ రామచంద్రప్రభో
శ్రీమదయోధ్యాధిపతి సీతాపతి
ప్రేమనారదుడు పాడిపెక్కురంభాదులాడేరు
మోమెత్తి కపులెల్ల మ్రొక్కేరదివో

యినవంశకుల జాత ఇక్ష్వాకుకులతిలక
ఘనదశరథసుత కౌశికప్రియ
మునులు దీవించేరు ముందట భరతుడదె
వెనక లక్ష్మణుడు సేవించీ వింజామర

కందువకౌసల్యాగర్భ రత్నాకర
చెందిన శ్రీవేంకటాద్రి శ్రీనివాస
సందడి కుశలవులు చదివేరు వొకవంక
చెంది నీరాజసము చెప్పరాదు రామ

avadhaaru raghupati aMdarini chittagiMchu yivalaniMDae koluvidenade samukhaana raamaraaghavaraama raamachaMdraprabhO SreemadayOdhyaadhipati seetaapati praemanaaraduDu paaDipekkuraMbhaadulaaDaeru mOmetti kapulella mrokkaeradivO yinavaMSakula jaata ikshvaakukulatilaka ghanadaSarathasuta kauSikapriya munulu deeviMchaeru muMdaTa bharatuDade venaka lakshmaNuDu saeviMchee viMjaamara kaMduvakausalyaagarbha ratnaakara cheMdina SreevaeMkaTaadri Sreenivaasa saMdaDi kuSalavulu chadivaeru vokavaMka cheMdi neeraajasamu chepparaadu raama

Sunday, December 10, 2006

101.Teppaga Marraku Mida Teladu Vadu - తెప్పగా మఱ్రాకు మీద తేలాడు వాడుAudio link :G.BalaKrishnaPrasad
Audio link :DPasupathi
Audio link :SPB
Archive link :
ఐవి. సీతాపతిగారి వ్యాఖ్యానం menaing provided by telugubhatki.com
తెప్పగా మఱ్రాకు మీద తేలాడు వాడు - ఎప్పుడు లోకములెల్ల నేలేటివాడు

మోతనీటి మడుగులో యీతగరచినవాడు - పాతగిలే నూతిక్రింద బాయనివాడు
మూతిదోసిపట్టి మట్టిముద్ద పెల్లగించువాడు - రోతయన పేగుల పేరులు గలవాడు

కోడికూత నోరివాని కుర్రతమ్ముడైనవాడు - బూడిద బూసిన వాని బుద్ధులవాడు
మాడవన్నె లేడివెంట మాయలబడినవాడు - దూడల నావుల గాచి దొఱయనవాడు

ఆకసానబారే వూరి అతివల మానముల - కాకుసేయువాడు తురగముపైవాడు
ఏకమై వేంకటగిరి నిందిరారమణి గూడి - యేకాలము బాయని యెనలేని వాడు

100.Kannuleditide Ghana Vaikuntamu - కన్నులెదిటిదే ఘన వైకుంఠము
Audio link :MS Subbalakshmi
Archive link :
కన్నులెదిటిదే ఘన వైకుంఠము - వెన్నుని గొలిచిన విజ్ఞానికిని

తలచినదెల్లా తత్త్వ రహస్యమె - తెలిసిన యోగికి దిన దినము
పలికిన దెల్లా పరమ మంత్రములె - ఫలియించిన హరి భక్తు నికి

పట్టిన దెల్లా బ్రహ్మాత్మకమే - పుట్టును గెలిచిన పుణ్యునికి
మెట్టిన దెల్లా మిన్నేటి నిధులె - రట్టడి తెగువ మెరయు వానికిని

వినినవి యెల్లా వేదాంతములే - ఘనుడగు శరణాగతునికిని
యెనసిన శ్రీవేంకటేశుడె యింతా - కొనకెక్కిన నిజకోవిదునికిని

kannulediTidae ghana vaikuMThamu - vennuni golichina vij~naanikini talachinadellaa tattva rahasyame - telisina yOgiki dina dinamu palikina dellaa parama maMtramule - phaliyiMchina hari bhaktu niki paTTina dellaa brahmaatmakamae - puTTunu gelichina puNyuniki meTTina dellaa minnaeTi nidhule - raTTaDi teguva merayu vaanikini vininavi yellaa vaedaaMtamulae - ghanuDagu SaraNaagatunikini yenasina SreevaeMkaTaeSuDe yiMtaa - konakekkina nijakOvidunikini

Meaning :
Glorious heaven is right before the eyes of the one that wisely worships Sri Venkatesa.

Whatever an enlightened Yogi thinks each day,it is the secret of Vedanta. The realised devotee's words are the supreme Mantrams.

A pious one that conquered the cycle of births delves in supreme bliss.Wherever the enlightened one steps in,the heavenly treasure is.

Whatever a revered devotee listens to, is just spirituality. Sri Venkatesa is every thing to all of them.

99.AMtayu Nive Hari PuMDarIkAkSha -అంతయు నీవే హరి పుండరీకాక్ష


Audio link :G.BalaKrishnaPrasad
Archive link :
అంతయు నీవే హరి పుండరీకాక్ష - చెంతనాకు నీవే శ్రీరఘురామ

కులమును నీవే గోవిందుడా నా - కలిమియు నీవే కరుణానిధి
తలపును నీవే ధరణీధర నా - నెలవును నీవే నీరజనాభ

తనువును నీవే దామోదర నా - మనికియు నీవే మధుసూదన
వినికియు నీవే విఠ్ఠలుడా నా - వెనకముందు నీవే విష్ణు దేవుడా

పుట్టుగు నీవే పురుషోత్త మ - కొన నట్టనడుము నీవే నారాయణ
ఇట్టే శ్రీవేంకటేశ్వరుడా నాకు - నెట్టన గతి ఇంక నీవే నీవే

aMtayu neevae hari puMDareekaaksha - cheMtanaaku neevae Sreeraghuraama

kulamunu neevae gOviMduDaa naa - kalimiyu neevae karuNaanidhi
talapunu neevae dharaNeedhara naa - nelavunu neevae neerajanaabha

tanuvunu neevae daamOdara naa - manikiyu neevae madhusoodana
vinikiyu neevae viThThaluDaa naa - venakamuMdu neevae vishNu daevuDaa

puTTugu neevae purushOtta ma - kona naTTanaDumu neevae naaraayaNa
iTTae SreevaeMkaTaeSvaruDaa naaku - neTTana gati iMka neevae

priya sisters

Thursday, December 07, 2006

98.ParamaTmuDaina Hari - పరమాత్ముడైన హరి పట్టపురాణివి నీవు


Audio link :G.BalaKrishnaPrasad
Audio link : GBKP_Solo
Archive link :
పరమాత్ముడైన హరి పట్టపురాణివి నీవు - ధరమము విచారించ తగునీకు అమ్మ

కమలజుగన్న తల్లివి కామునిగన్న తల్లి - అమరులగన్న తల్లి ఆదిమ లక్ష్మి
విమలపు నీ పతికి విన్నపము జేసి మమ్ము - నెమకి ఏలితి దయ నీకే తగునమ్మ

కామధేను తోబుట్టుగ కల్పకము తోబుట్టుగ - దోమటి చల్లిన చంద్రుతో బుట్టుగ
నీమగని పంపునను నిజసిరులిచ్చితివి - నేమపు వితరణము నీకే తగునమ్మ

పాలజలధి కన్యపు పద్మాసినివి నీవు - పాలపండే శ్రీవేంకటపతి దేవివి
ఏలిన యితని బంట్లకు యిహపరాలిచ్చి మా - పాల గలిగితివి సంబంధము మేలమ్మ

paramaatmuDaina hari paTTapuraaNivi neevu - dharamamu vichaariMcha taguneeku amma

kamalajuganna tallivi kaamuniganna talli - amarulaganna talli aadima lakshmi
vimalapu nee patiki vinnapamu jaesi mammu - nemaki aeliti daya neekae tagunamma

kaamadhaenu tObuTTuga kalpakamu tObuTTuga - dOmaTi challina chaMdrutO buTTuga
neemagani paMpunanu nijasirulichchitivi - naemapu vitaraNamu neekae tagunamma

paalajaladhi kanyapu padmaasinivi neevu - paalapaMDae SreevaeMkaTapati daevivi
aelina yitani baMTlaku yihaparaalichchi maa - paala galigitivi saMbaMdhamu maelamma

Wednesday, December 06, 2006

97.Medini Jeevlua Gava - మేదిని జీవుల గావ మేలుకోవయ్యాAudio link :Yesudas
Audio link :Vanijayaram
Archive link :
మేదిని జీవుల గావ మేలుకోవయ్యా - నీదయే మాకెల్ల రక్ష నిద్ర మేలుకోవయ్యా

తగు గోపికల కన్ను దామరలు వికసించె - మిగులు సూర్యనేత్రుడ మేలుకోవయ్యా
తెగువ రాక్షసులనే తిమిరము విరియగ - నెగడిన పరంజ్యోతి నిద్ర మేలుకోవయ్యా

ఘనదురితపు గలువలు వికసించె - మినుకు శశినేత్రుడ మేలుకోవయ్యా
పనివడి వేదాలనే పక్షులెల్లా బలుకగ - జనక ! యాశ్రితపారిజాతమేలుకోవయ్యా

వరలక్ష్మీ కుచచక్రవాకము లొండొంటి రాయ - మెరయుదోషరహిత మేలుకోవయ్యా
పొరసి నీవు నిత్యభోగములు భోగించ - నిరతి శ్రీవేంకటేశ నేడు మేలుకోవయ్యా


maedini jeevula gaava maelukOvayyaa - needayae maakella raksha nidra maelukOvayyaa

tagu gOpikala kannu daamaralu vikasiMche - migulu sooryanaetruDa maelukOvayyaa
teguva raakshasulanae timiramu viriyaga - negaDina paraMjyOti nidra maelukOvayyaa

ghanaduritapu galuvalu vikasiMche - minuku SaSinaetruDa maelukOvayyaa
panivaDi vaedaalanae pakshulellaa balukaga - janaka ! yaaSritapaarijaatamaelukOvayyaa

varalakshmee kuchachakravaakamu loMDoMTi raaya - merayudOsharahita maelukOvayyaa
porasi neevu nityabhOgamulu bhOgiMcha - nirati SreevaeMkaTaeSa naeDu maelukOvayyaa

Monday, December 04, 2006

96.Musina MutyAla Kele Meragulu - మూసిన ముత్యాల కేలె


మూసిన ముత్యాల కేలె మొఱగులు - ఆసల చిత్తాన కేలే అలవోకలు

కందులేని మోముకేలే కస్తూరి - చిందు నీకొప్పున కేలే సీమంతులు

మందయానమున కేలే మట్టెల మోత -గందమేలే పైపై కమ్మని నీమేనికి

భారపు గుబ్బల కేలే పయ్యద నీ -బీరపు జూపుల కేలే పెడామోము
జీరల బుజాల కేలే చెమటల నీ -గోరంట గోళ్ళ కేలే కొనవాండ్లు

ముద్దుల మాటల కేలే ముదములు నీ -యద్దపు జెక్కుల కేలే అరవిరులు
వొద్దిక మాటల కేలే వూర్పులు నీకు -నద్దమేలే తిరువేంకటాద్రీశు గూడి


moosina mutyaala kaele mo~ragulu - aasala chittaana kaelae alavOkalu


kaMdulaeni mOmukaelae kastoori - chiMdu neekoppuna kaelae seemaMtulu

maMdayaanamuna kaelae maTTela mOta -gaMdamaelae paipai kammani neemaeniki


bhaarapu gubbala kaelae payyada nee -beerapu joopula kaelae peDaamOmu

jeerala bujaala kaelae chemaTala nee -gOraMTa gOLLa kaelae konavaaMDlu


muddula maaTala kaelae mudamulu nee -yaddapu jekkula kaelae aravirulu

voddika maaTala kaelae voorpulu neeku -naddamaelae tiruvaeMkaTaadreeSu gooDi

Friday, December 01, 2006

95.Namo Namo Raghukula Nayaka - నమో నమో రఘుకుల నాయక

Audio link :MS Subbalakshmi
Audio link :MamblamSisters
Archive link :
నమో నమో రఘుకుల నాయక దివిజవంద్య -నమో నమో శంకర నగజానుత

విహిత ధర్మ పాలక వీర దశరథ రామ -గహ(/గ)న వాసిని తాటక మర్దన
అహల్యా శాప విమోచన అసురకుల బంజన -సహజ విశ్వామిత్ర సవన రక్షక

హర కోదండ హర సీతాంగనా వల్లభ -ఖర దూషణారి వాలి గర్వాపహ
ధరణి దనుజాది దనుజుల పాలక -శరధి రంగ(న) కృత్య సౌమిత్రి సమేత

బిరుద రావణ శిరోభేదక విభీషణ వరద -సాకేత పురవాస రాఘవ
నిరుపమశ్రీవేంకట నిలయ నిజ సకల -పురవర విహార, పుండరీకాక్ష

By Sri MS Subbalakshmi