Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Wednesday, April 30, 2008

475.eMchi sEyu panulika lEvu - ఎంచి సేయు పనులిక లేవు

Audio download link : NC Sridevi
ఎంచి సేయు పనులిక లేవు
కొంచక యాతని కొలుచుటే కలది

తప్పదు కర్మము తానెందున్నా
చెప్పగ దీనికి చింతేలా
అప్పడు తొల్లే అనుమతించె నివి
తప్పక యాతని తలచుటే కలది

ఆయము నన్నమునందొక లంకె
వేయుట దీనికి వెతలేలా
కాయములో హరి గలడంతరాత్మ
యీయెడ తను నుతియించుటే కలది

వెలిని లోన శ్రీవేంకటేశుడే
తెలియని మతి సందియమేలా
యిలలో మనముల నేలె నాతడే
సలిగె మనకతని శరణమే కలది


eMchi sEyu panulika lEvu
koMchaka yAtani koluchuTE kaladi

tappadu karmamu tAneMdunnA
cheppaga dIniki chiMtElA
appaDu tollE anumatiMche nivi
tappaka yAtani talachuTE kaladi

Ayamu nannamunaMdoka laMke
vEyuTa dIniki vetalElA
kAyamulO hari galaDaMtarAtma
yIyeDa tanu nutiyiMchuTE kaladi

velini lOna SrIvEMkaTESuDE
teliyani mati saMdiyamElA
yilalO manamula nEle nAtaDE
salige manakatani SaraNamE kaladi

474.chittagiMchumide cheliya - చిత్తగించుమిదె చెలియ వికాసము

Audio download link : NC Sridevi
Ragam : Abhogi, composer : G.Balakrishnaprasad
చిత్తగించుమిదె చెలియ వికాసము
పొత్తులు గలపీ భోగంబులకు

వెన్నెలరేకులు వెదచల్లీనిదె
సన్నల సెలవుల సకియా
కన్నులమొక్కులు కానుకలొసగీ
నిన్నుజూచి యిదె నివ్వెరగులను

జక్కవపిట్టల సంతము సేసీ
అక్కున గప్పుచు నతివా
చక్కని మోవిని చవులటు గొలిపీ
నెక్కొని నీపై నేస్తంబులను

పలుకుతేనియలు పలుమరుజిలికీ
మెలుపురతుల నలమేల్మంగ
యెలమిని శ్రీవేంకటేశ గూడితివి
అలరీ నీతో నదె సరసములా

chittagiMchumide cheliya vikAsamu
pottulu galapI bhOgaMbulaku

vennelarEkulu vedachallInide
sannala selavula sakiyA
kannulamokkulu kAnukalosagI
ninnujUchi yide nivveragulanu

jakkavapiTTala saMtamu sEsI
akkuna gappuchu nativA
chakkani mOvini chavulaTu golipI
nekkoni nIpai nEstaMbulanu

palukutEniyalu palumarujilikI
melupuratula nalamElmaMga
yelamini SrIvEMkaTESa gUDitivi
alarI nItO nade sarasamulA

473.eMtaTivAralu nevvarunu hari - ఎంతటివారలు నెవ్వరును హరి

Audio download link : Nc Sridevi
ప|| ఎంతటివారలు నెవ్వరును హరి | చింతించక నిశ్చింతలు గారు ||
చ|| అతిజితేంద్రియులు ననశనవ్రతులు- | నతులతపోధనులగువారు |
చతురాననగురుస్మరణము దొరకక | తతి నూరక పుణ్యతములు గారు ||
చ|| అనఘులు శాంతులు సధ్యాత్మతతులు- | ననుపమపుణ్యులు యాజకులు |
వనజోదరు ననవరతము దలచక | వినుతిస్మౄతిని విబుధులు గారు ||
చ|| దురితవిదూరులు దుర్మతిహీనులు | నిరతానందులు నిత్యులును |
తిరువేంకటగిరిదేవుని గొలువక | పరమార్గమునకు బ్రహ్మలు గారు ||


pa|| eMtaTivAralu nevvarunu hari | chiMtiMcaka niSciMtalu gAru ||
ca|| atijitEMdriyulu nanaSanavratulu- | natulatapOdhanulaguvAru |
caturAnanagurusmaraNamu dorakaka | tati nUraka puNyatamulu gAru ||
ca|| anaGulu SAMtulu sadhyAtmatatulu- | nanupamapuNyulu yAjakulu |
vanajOdaru nanavaratamu dalacaka | vinutismRutini vibudhulu gAru ||
ca|| duritavidUrulu durmatihInulu | niratAnaMdulu nityulunu |
tiruvEMkaTagiridEvuni goluvaka | paramArgamunaku brahmalu gAru ||

472.kEvala kRshNAvatAra kESavA - కేవల కృష్ణావతార కేశవా

Audio Download link : NC Sridevi
]Ragam : Behag, composer : G.Balakrishnaprasad


కేవల కృష్ణావతార కేశవా
దేవదేవ లోకనాథ దివ్యదేహ కేశవా

కిరణార్క కోటితేజ కేశవా
హరి లక్ష్మీనాయక యాదికేశవా
గిరిరాజసుత(తా?)నుత కేశవ నమో
శరధిగంభీర శాయి జయజయ కేశవా

కేకిపించావసంత కేశవ
శ్రీకర గుణాభిరామ చెన్న కేశవ
కేక(కి) వాహనవరద కేశవ
పాకశాసనవంద్య భళిభళి కేశవా

కింకరబ్రహ్మాదిగణ కేశవ నా-
మాంకిత శ్రీవేంకటాద్రి కేశవ
కుంకుమాంకవక్ష వెలిగోట కేశవ సర్వ -
శంకాహరణ నమో జగదేక కేశవా


kEvala kRshNAvatAra kESavA
dEvadEva lOkanAtha divyadEha kESavA

kiraNArka kOTitEja kESavA
hari lakshmInAyaka yAdikESavA
girirAjasuta(tA?)nuta kESava namO
SaradhigaMbhIra SAyi jayajaya kESavA

kEkipiMchAvasaMta kESava
SrIkara guNAbhirAma chenna kESava
kEka(ki) vAhanavarada kESava
pAkaSAsanavaMdya bhaLibhaLi kESavA

kiMkarabrahmAdigaNa kESava nA-
mAMkita SrIvEMkaTAdri kESava
kuMkumAMkavaksha veligOTa kESava sarwa -
SaMkAharaNa namO jagadEka kESavA


Tuesday, April 29, 2008

471.okkokkasatinaDuma okkokka rUpu - ఒక్కొక్కసతినడుమ ఒక్కొక్క రూపు

Audio download link : NC Sridevi
ఒక్కొక్కసతినడుమ ఒక్కొక్క రూపు గైకొని
యెక్కువైతివి కృష్ణా నిన్నెట్ల నమ్మేదిరా

మాటలాడే వొకతెతో మళ్ళిచూచే వొకతెను
వోటలేక నవ్వు నవ్వేవు వొకతెతోను
కూటవై గొల్లెతలము గుంపుగూడున్నారమిదే
యేటిది నీమోహ మింక నెందని నమ్మేదిరా

కన్నుగీటె వొకతెకు కాగిలించే వొకతెను
వెన్నదిన్న మోవిచ్చేవు వేరొకతెకు
వున్నతి రాసక్రీడ లున్నార మిందరము
ఇన్నిటిలో నీవలపు యెందని నమ్మేదిరా

తమ్మవెట్టే వొకతెను తగమెచ్చే వొకతెను
సమ్మతించ జేశొకతె చన్ను లంటేవు
యెమ్మెల శ్రీవేంకటేశ ఇందరి మమ్ము గూడితి-
విమ్ముల నే నమ్మితిగాకెటుల నమ్మేదిరా


okkokkasatinaDuma okkokka rUpu gaikoni
yekkuvaitivi kRshNA ninneTla nammEdirA

mATalADE vokatetO maLLichUchE vokatenu
vOTalEka navvu navvEvu vokatetOnu
kUTavai golletalamu guMpugUDunnAramidE
yETidi nImOha miMka neMdani nammEdirA

kannugITe vokateku kAgiliMchE vokatenu
vennadinna mOvichchEvu vErokateku
vunnati rAsakrIDa lunnAra miMdaramu
inniTilO nIvalapu yeMdani nammEdirA

tammaveTTE vokatenu tagamechchE vokatenu
sammatiMcha jESokate channu laMTEvu
yemmela SrIvEMkaTESa iMdari mammu gUDiti-
vimmula nE nammitigAkeTula nammEdirA

470.AdidEvuDai aMdaripAliTi - ఆదిదేవుడై అందరిపాలిటి

Audio download link : NC Sridevi
ఆదిదేవుడై అందరిపాలిటి-
కీ దేవుడై వచ్చెనితడు

కోరిన పరమయోగుల చిత్తములలోన
యేరీతినుండెనో యీతడు
చేరవచ్చిన యాశ్ర్తితులనెల్ల బ్రోవ
యీరీతి నున్న వాడితడు

కుటిల దానవుల కోటానుకోట్ల
యెటువలె ద్రుంచెనో యీతడు
ఘటియించి యిటువంటి కారుణ్యరూపుడై
యిటువలె నున్నవాడీతడు

తక్కక బ్రహ్మాండతతులెల్ల మోచి తా
నెక్కడ నుండెనో యీతడు
దిక్కుల వెలసిన తిరువేంకటేశుడై
యిక్కడ నున్నవాడీతడు


AdidEvuDai aMdaripAliTi-
kI dEvuDai vachchenitaDu

kOrina paramayOgula chittamulalOna
yErItinuMDenO yItaDu
chEravachchina yASrtitulanella brOva
yIrIti nunna vADitaDu

kuTila dAnavula kOTAnukOTla
yeTuvale druMchenO yItaDu
ghaTiyiMchi yiTuvaMTi kAruNyarUpuDai
yiTuvale nunnavADItaDu

takkaka brahmAMDatatulella mOchi tA
nekkaDa nuMDenO yItaDu
dikkula velasina tiruvEMkaTESuDai
yikkaDa nunnavADItaDu

469.vinnaviMchi rammanenu veladi - విన్నవించి రమ్మనెను వెలది నీతో మమ్ము

Audio download link : Mangalampalli Balamuralikrishna
విన్నవించి రమ్మనెను వెలది నీతో మమ్ము
వున్నదదే సిగ్గుతో నీవద్దనే సుమ్మీ

చుక్కబొట్టు పెట్టుకొని సుదతి నీ పాదాలకు
మొక్కి యంటించెను తన ముద్రగాను
నిక్కముగ జూచుకో నీవు తనవాడవని
యిక్కువగాను పెట్టిన ఇదె గురి సుమ్మీ

కొప్పువిరులు రాలగ కొమ్మ నీతోడ పెనగి
చొప్పువేసే నీవు తన సొమ్ముగాను
ముప్పిరి నెంచుకో నిన్ను ముందే తాగైకొంటినని
చెప్పిచూపి పెట్టిన లచ్చెనలు సుమ్మీ

అలమేలుమంగ నీ యక్కుమీదనే పొద్దు
నెలకొనీ తనకదే నెలవు గాను
యెలమి శ్రీవేంకటేశ యీకె నీ మేనికి
సలిగె తో వలపుల శాసనము సుమ్మీ


vinnaviMchi rammanenu veladi nItO mammu
vunnadadE siggutO nIvaddanE summI

chukkaboTTu peTTukoni sudati nI pAdAlaku
mokki yaMTiMchenu tana mudragAnu
nikkamuga jUchukO nIvu tanavADavani
yikkuvagAnu peTTina ide guri summI

koppuvirulu rAlaga komma nItODa penagi
choppuvEsE nIvu tana sommugAnu
muppiri neMchukO ninnu muMdE tAgaikoMTinani
cheppichUpi peTTina lachchenalu summI

alamElumaMga nI yakkumIdanE poddu
nelakonI tanakadE nelavu gAnu
yelami SrIvEMkaTESa yIke nI mEniki
salige tO valapula SAsanamu summI

468.malasI jUDarO magasiMhamu - మలసీ జూడరో మగసింహము

Audio download link: SPB
ప|| మలసీ జూడరో మగసింహము | అలవి మీరిన మాయల సింహము ||
చ|| అదివో చూడరో ఆదిమ పురుషుని | పెద యౌబళముమీది పెనుసింహము |
వెదికి బ్రహ్మాదులు వేదాంతతతులు | కదిసి కానగ లేని ఘనసింహము ||
చ|| మెచ్చి మెచ్చి చూడరో మితిమీరినయట్టి | చిచ్చరకంటితోడి జిగిసింహము |
తచ్చిన వారిధిలోని తరుణిగౌగిటజేర్చి | నచ్చిన గోళ్ళ శ్రీ నరసింహము ||
చ|| బింకమున జూడరో పిరితీయక నేడు | అంకపుదనుజ సంహార సింహము |
వేంకటనగముపై వేదాచలముపై | కింకలేక వడి బెరిగిన సింహము ||


pa|| malasI jUDarO magasiMhamu | alavi mIrina mAyala siMhamu ||
ca|| adivO cUDarO Adfima puruShuni | peda yaubaLamumIdi penusiMhamu |
vediki brahmAdulu vEdAMtatatulu | kadisi kAnaga lEni GanasiMhamu ||
ca|| mecci mecci cUDarO mitimIrinayaTTi | ciccarakaMTitODi jigisiMhamu |
taccina vAridhilOni taruNigaugiTajErci | naccina gOLLa SrI narasiMhamu ||
ca|| biMkamuna jUDarO piritIyaka nEDu | aMkapudanuja saMhAra siMhamu |
vEMkaTanagamupai vEdAcalamupai | kiMkalEka vaDi berigina siMhamu ||

Monday, April 28, 2008

467.hari ninnu pilichIni - హరి నిన్ను పిలిచీని అదిగో అమ్మా

Audio download link : Balakrishnaprasad
హరి నిన్ను పిలిచీని అదిగో అమ్మా
తెరమఱు గికనేల తియ్యవమ్మా

చిత్తరు పతిమ వంటి చెలియా
యిత్తల పతికి విడెమియ్యవమ్మా
కొత్తమెఱుగు బోలిన కోమలి - నీవు
మొత్తమి కూరిమిపతిమోము చూడవమ్మా

బంగారుబొమ్మ వంటి పడతి (నీవు)
అంగవించి పతితో మాటాడవమ్మ
అంగజు శరమువంటి అతివె నీకు
నంగతన మిది యాల నవ్వవమ్మా

చంచుల చిగురు వంటి జవ్వని
కొంచక శ్రీవేంకటేశు గూడితివమ్మా
మించుదమ్మిలోన యలమేలుమంగా
యెంచి యిద్దరును మమ్ము నేలరమ్మా


hari ninnu pilichIni adigO ammA
terama~ru gikanEla tiyyavammA

chittaru patima vaMTi cheliyA
yittala patiki viDemiyyavammA
kottame~rugu bOlina kOmali -(nIvu)
mottami kUrimipatimOmu chUDavammA

baMgArubomma vaMTi paDati (nIvu)
aMgaviMchi patitO mATADavamma
aMgaju SaramuvaMTi ative nIku
naMgatana midi yAla navvavammA

chaMchula chiguru vaMTi javvani
koMchaka SrIvEMkaTESu gUDitivammA
miMchudammilOna yalamElumaMgA
yeMchi yiddarunu mammu nElarammA

466.viSvarUpamidivO viShNurUpamidivO - విశ్వరూపమిదివో విష్ణురూపమిదివో

Audio Download link (Nitya Santoshini)
ప|| విశ్వరూపమిదివో విష్ణురూపమిదివో | శాశ్వతులమైతిమింక జయము నాజన్మము ||
చ|| కొండవంటి హరిరూపు గురుతైనతిరుమల | పండిన వృక్షములే కల్పతరువులు |
నిండిన మృగాదులెల్ల నిత్యముక్త జనములు | మెండుగ ప్రత్యక్షమాయె మేలువో నాజన్మము ||
చ|| మేడవంటి హరిరూపు మించైన పైడిగోపురము | ఆడనే వాలిన పక్షులమరులు ||
వాడల కోనేటిచుట్ల వైకుంఠ నగరము | ఈడమాకు పొడచూపె ఇహమేపో పరము ||
చ|| కోటిమదనులవంటి గుడిలో చక్కనిమూర్తి | ఈటులేని శ్రీవేంకటేశుడితదు |
వాటపు సొమ్ములు ముద్ర వక్షపుటలమేల్మంగ | కూటువైనన్నేలితి యెక్కువవో నాతపము ||


pa|| viSvarUpamidivO viShNurUpamidivO | SASvatulamaitimiMka jayamu nAjanmamu ||
ca|| koMDavaMTi harirUpu gurutainatirumala | paMDina vRkShamulE kalpataruvulu |
niMDina mRgAdulella nityamukta janamulu | meMDuga pratyakShamAye mEluvO nAjanmamu ||
ca|| mEDavaMTi harirUpu miMcaina paiDigOpuramu | ADanE vAlina pakShulamarulu ||
vADala kOnETicuTla vaikuMTha nagaramu | IDamAku poDacUpe ihamEpO paramu ||
ca|| kOTimadanulavaMTi guDilO cakkanimUrti | ITulEni SrIvEMkaTESuDitadu |
vATapu sommulu mudra vakShapuTalamElmaMga | kUTuvainannEliti yekkuvavO nAtapamu ||

465.mUla mUla nammuDu challa - మూల మూల నమ్ముడు చల్ల

Audio download link : Balakrishnaprasad
మూల మూల నమ్ముడు చల్ల ఇది
రేలు పగలు కొనరే చల్ల

పిక్కటిల్లు చన్నుల గుబ్బెత ఒకటి కడు-
జక్కనిది చిలికిన చల్ల
అక్కున జెమట గార నమ్మీని యిది
యెక్కడా బుట్టదు గొనరే చల్ల

వడచల్లు మేను జవ్వని వొకటి కడు
జడియుచు జిలికిన చల్ల
తడబడు కమ్మని తావులది మీ-
రెడయకిపుడు గొనరే చల్ల

అంకురకరముల వొయ్యారి వొకతి కడు-
జంకెనల చిలికిన చల్ల
వేంకటపతిగిరి వేడుకది (యిది)
యింకానమ్మీ గొనరే చల్ల
mUla mUla nammuDu challa idi
rElu pagalu konarE challa

pikkaTillu channula gubbeta okaTi kaDu-
jakkanidi chilikina challa
akkuna jemaTa gAra nammIni yidi
yekkaDA buTTadu gonarE challa

vaDachallu mEni javvani vokaTi kaDu
jaDiyuchu jilikina challa
taDabaDu kammani tAvuladi mI-
reDayakipuDu gonarE challa

aMkurakaramula voyyAri vokati kaDu-
jaMkenala chilikina challa
vEMkaTapatigiri vEDukadi (yidi)
yiMkAnammI gonarE challa

464.mElu mElu yI meluta - మేలు మేలు యీ మెలుత

Audio download link : Balakrishnaprasad
మేలు మేలు యీ మెలుత చందములు
పోలిక లొకటై పొదలీ నీకు

తరుణి నిన్నుగడు తగులగ నాడీ
తిరమగు వావులు తెలిపీని
గరిమల నిను తమకంబులు రేచీ
పొరుగున నెన్నటి పొందో గానీ

చనవులు సేసుక సరి కూచుండి
ననుపులు మిగులుగ నవ్వీని
మనసు కరంగగ మర్మలులంటీ
తనియ దిదెంతటి తగులోకానీ

కొలువులు సేయుచు కుచములు నొరసీ -
సలిగెతో సేసలు చల్లీనీ
యెలమిని శ్రీవేంకటేశ నన్నేలితి-
విల నిను దానెపు డెనసీనో కాని


mElu mElu yI meluta chaMdamulu
pOlika lokaTai podalI nIku

taruNi ninnugaDu tagulaga nADI
tiramagu vAvulu telipIni
garimala ninu tamakaMbulu rEchI
poruguna nennaTi poMdO gAnI

chanavulu sEsuka sari kUchuMDi
nanupulu miguluga navvIni
manasu karaMgaga marmalulaMTI
taniya dideMtaTi tagulOkAnI

koluvulu sEyuchu kuchamulu norasI -
saligetO sEsalu challInI
yelamini SrIvEMkaTESa nannEliti-
vila ninu dAnepu DenasInO kAni

463.achyutu SaraNamE - అచ్యుతు శరణమే ఆన్నిటికిని గురి

Audio download link : Balakrishnaprasad

అచ్యుతు శరణమే ఆన్నిటికిని గురి - హెచ్చుకుందుమరి యెంచగనేది

యోనిజనకమగు యొడలిది - యేనెలవైన నేటి కులము
తానును మలమూత్రపు జెలమ - నానాచారము నడిచీనా

పాపపుణ్యముల బ్రతుకిది - యేపొద్దు మోక్షంబెటువలె దొరకు
దీపన బాధల దినములివి - చూపట్టి వెదకగ సుఖమిందేది

మరిగిన తెరువల మనసుయిది - సరవినెన్న విజ్ఞానంబేది
యిరవుగ శ్రీవేంకటేశ్వరుడే - వెరవని కంటే వెలితికనేది

achyutu SaraNamE AnniTikini guri
hechchukuMdumari yeMchaganEdi

yOnijanakamagu yoDalidi - yEnelavaina nETi kulamu
tAnunu malamUtrapu jelama - nAnAchAramu naDichInA

pApapuNyamula bratukidi - yEpoddu mOkshaMbeTuvale doraku
dIpana bAdhala dinamulivi - chUpaTTi vedakaga sukhamiMdEdi

marigina teruvala manasuyidi - saravinenna vij~nAnaMbEdi
yiravuga SrIvEMkaTESwaruDE - veravani kaMTE velitikanEdi

462.EmaMTi vEmaMTi veraganEnu - ఏమంటి వేమంటి వెరగనేను

Click here to listen to this kriti sung by Balakrishnaprasad

ప : ఏమంటి వేమంటి వెరగనేను - ఓ
కామిని నీకిప్పుడైన కానవచ్చెగా
చ : వేలతలుపు మీటిన విటుడెవ్వడే - ఓ
తాలిమి నేనే మాధవుడను
వాలిన మాధవుడవంటే వసంతుడవా - కాదే
గాలింపు చక్రముచేత కలవాడనే
చ : ధర చక్రివైతే కుమ్మరవాడవా - కాదే
సిరుల భూమి ధరించినవాడనే
శిరసున భూమిమోచే శేషుడవా - కాదే
అరయ నిన్నియునేలే హరినే నేను
చ : వంతులకు హరివైతే వానరమవా - నీ
మంతనపు లక్ష్మీ రమణుడనేను
ఇంతయేల శ్రీవేంకటేశుడ ననగరాదా - తొల్లి
అంతేపో నామారు నీవంటివిగదవే


pa : EmaMTi vEmaMTi veraganEnu - O
kAmini nIkippuDaina kAnavaccegA

ca : vElatalupu mITina viTuDevvaDE - O
tAlimi nEnE mAdhavuDanu
vAlina mAdhavuDavaMTE vasaMtuDavA - kAdE
gAliMpu cakramucEta kalavADanE

ca : dhara cakrivaitE kummaravADavA - kAdE
sirula BUmi dhariMcinavADanE
Sirasuna BUmimOcE SEShuDavA - kAdE
araya ninniyunElE harinE nEnu

ca : vaMtulaku harivaitE vAnaramavA - nI
maMtanapu lakShmI ramaNuDanEnu
iMtayEla SrIvEMkaTESuDa nanagarAdA - tolli
aMtEpO nAmAru nIvaMTivigadavE

461.avadharimchagadavayya anni rasamulu - అవధరించగదవయ్య అన్ని రసములు

Audio download link : Balakrishnaprasad
అవధరించగదవయ్య అన్ని రసములు నీవె
తివురుచునబ్బెనిదె తేనెమోవి రసము

చెలియ చక్కదనాన శృంగార రసము
వెలయ బొమజంకెనల వీరరసము
కలయు రతికాంక్షలను కరుణారసము
అలరు మైపులకలను అద్భుత రసము

తరుణి సరసములను తగు హాస్య రసము
పరుషంపు విరహాన భయ రసము
బెరయు నిబ్బరములను భీభత్స రసము
గరిమ మరుయుద్ధాన ఘన రౌద్ర రసము

వనిత ఆనందముల వడిశాంతరసము
ననుపు మంతనములను నవరసములు
యెనలేని శ్రీవేంకటేశ నీతోగూడి
దినదిన వినోదాల తిరమాయ రసము


avadharimchagadavayya anni rasamulu nIve
tivuruchunabbenide tEnemOvi rasamu

cheliya chakkadanAna SRMgAra rasamu
velaya bomajaMkenala vIrarasamu
kalayu ratikAMkshalanu karuNArasamu
alaru maipulakalanu adbhuta rasamu

taruNi sarasamulanu tagu hAsya rasamu
parushaMpu virahAna bhaya rasamu
berayu nibbaramulanu bhIbhatsa rasamu
garima maruyuddhAna ghana raudra rasamu

vanita AnaMdamula vaDiSAMtarasamu
nanupu maMtanamulanu navarasamulu
yenalEni SrIvEMkaTESa nItOgUDi
dinadina vinOdAla tiramAya rasamu

Sunday, April 27, 2008

460.nIvaMTi daivAlu vErI - నీవంటి దైవాలు వేరీ నిఖిలలోకములందు


Audio link : Download and listen : Balakrishnaprasad
నీవంటి దైవాలు వేరీ నిఖిలలోకములందు
యీవల నావల ఎందు నెంచి చూడ మాకును

తగిలి నీమోము చక్కదనమెంచి చూచితిమా
తగిన మరుని గన్న తండ్రివి నీవు
అగపడ్డ నీగుణములవి యెంచి చూచితిమా
నిగిడి కళ్యాణగుణనిధివనీ శ్రుతులు

గుట్టు నీ పెద్దతనము కులమెంఛి చూచితిమా
అట్టె బ్రహ్మ కులము నీయందు బుట్టెను
దట్టపు నీ పనులవర్తన మెంచి చూచితిమా
ముట్టి సర్వరక్షకత్వమున వెలసితివి

బెడిదమైన నీబిరుదెంచి చీచితిమా
వడి శరణాగతవత్సలు(డవు
కడగి శ్రీ వేంకటేశ కంటిమి నీ మహిమలు
బడి నిన్నే సేవించి బ్రతికిమిదివో


nIvaMTi daivAlu vErI nikhilalOkamulaMdu
yIvala nAvala eMdu neMchi chUDa mAkunu

tagili nImOmu chakkadanameMchi chUchitimA
tagina maruni ganna taMDrivi nIvu
agapaDDa nIguNamulavi yeMchi chUchitimA
nigiDi kaLyANaguNanidhivanI Srutulu

guTTu nI peddatanamu kulameMChi chUchitimA
aTTe brahma kulamu nIyaMdu buTTenu
daTTapu nI panulavartana meMchi chUchitimA
muTTi sarwarakshakatwamuna velasitivi

beDidamaina nIbirudeMchi chIchitimA
vaDi SaraNAgatavatsalu(Davu
kaDagi SrI vEMkaTESa kaMTimi nI mahimalu
baDi ninnE sEviMchi bratikimidivO

459.mETi nEruparulAla merutalAla - మేటి నేరుపరులాల మెరుతలాల

Audio download link : Balakrishnaprasad
మేటి నేరుపరులాల మెరుతలాల
కూటములిద్దరికిని కూరుచరె యెపుడు

చెప్పగానే నోరూరీ చెలువనిచేతలు
చొప్పులెత్తి అతని నాకు చూపంగదరే
కుప్పవడీ కోరికలు గుణములు వింటేను
వొప్పుగా పొందులు నాకు ఒనరించరే

విననే వేడుకవుట్టీ విభుని చక్కదనాలు
ఆనువుగా నిద్దరి మాటాడించరే
మనసయ్యీ నాతని మంచితనాలు(నములు) చూడాగా
యెనయగ నాతని నింటికి తోడితేరే

తలచగానె వచ్చె తానె శ్రీవేంకతేశ్వరుడు
తెలుపరే నా మోహము దేవునికిని
తిలకించి చూచి ఇట్టె తిరముగా పెండ్లాడె
కలకాలమును నన్ను కరుణించుమనరె


mETi nEruparulAla merutalAla
kUTamuliddarikini kUruchare yepuDu

cheppagAnE nOrUrI cheluvanichEtalu
choppuletti atani nAku chUpaMgadarE
kuppavaDI kOrikalu guNamulu viMTEnu
voppugA poMdulu nAku onariMcharE

vinanE vEDukavuTTI vibhuni chakkadanAlu
AnuvugA niddari mATADiMcharE
manasayyI nAtani maMchitanAlu(namulu) chUDAgA
yenayaga nAtani niMTiki tODitErE

talachagAne vachche tAne SrIvEMkatESwaruDu
teluparE nA mOhamu dEVunikini
tilakiMchi chUchi iTTe tiramugA peMDlADe
kalakAlamunu nannu karuNiMchumanare

Friday, April 25, 2008

458.mIku mIku namarunu mikkili - మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్లాAudio link : S. Janaki 
Audio link : G. Balakrishnaprasad
మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్లా
కైకొని నేమెల్లా చూడగంటిమిగదె

సింగార రాయడుకదె చిత్తజ గురుడు కదె
అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు
బంగారుపతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు
అంగన నీవు దేవులవైతివి గదె

కాంచనపుదట్టివాడు కౌస్తుభపుమణివాడు
మంచితనమున మీకు మగడు కదె
మించు సిరుల దానవు మేటితమ్మిపైదానవు
ఎంచగ నితని వురము ఎక్కితివి గదవే

చేతులు నాల్గిటివాడు శ్రీవేంకటేశ్వరుడు
ఆతుమగా నిన్నునేలి అలరెగదె
యీతల శ్రీకాంతవు యిన్నిటా నేరుపరివి
యీతనికెప్పుడు యిరవైతివి కదవే


mIku mIku namarunu mikkili vEDukalellA
kaikoni nEmellA chUDagaMTimigade

siMgAra rAyaDukade chittaja guruDu kade
aMgaviMchi ninnu peMDlADinavADu
baMgArupatimavu pAlavelli kUturavu
aMgana nIvu dEvulavaitivi gade

kAMchanapudaTTivADu kaustubhapumaNivADu
maMchitanamuna mIku magaDu kade
miMchu sirula dAnavu mETitammipaidAnavu
eMchaga nitani vuramu ekkitivi gadavE

chEtulu nAlgiTivADu SrIvEMkaTESwaruDu
AtumagA ninnunEli alaregade
yItala SrIkAMtavu yinniTA nEruparivi
yItanikeppuDu yiravaitivi kadavE

Thursday, April 24, 2008

457.EdAya nEmi hari ichchina janmamE - ఏదాయ నేమి హరి ఇచ్చిన జన్మమే చాలు

Audio download link : Balakrishnaprasad
ఏదాయ నేమి హరి ఇచ్చిన జన్మమే చాలు
ఆదినారాయణుడీ అఖిలరక్షకు(డు

శునకము బతుకును సుఖమయ్యే తోచుగాని
తనకది హీనమని తలచుకోదు
మనసొడబడితేను మంచిదేమి కానిదేమి
తనువులో అంతరాత్మ దైవమౌట తప్పదు

పురువు కుండే నెలవు భువనేశ్వరమై తోచు
పెరచోటి గుంతయైన ప్రియమై యుండు
యిరవై ఉండితే చాలు యెగువేమి దిగువేమి
వరుస లోకములు "సర్వం విష్ణు మయము"

అచ్చమైన జ్ఞానికి అంతా వైకుంఠమే
చెచ్చెర తన తిమ్మటే జీవన్ముక్తి
కచ్చుపెట్టి శ్రీవేంకటపతికిదాసుడైతే
హెచ్చుకుందేమి లేదు యేలినవాడితడే


EdAya nEmi hari ichchina janmamE chAlu
AdinArAyaNuDI akhilarakshaku(Du

Sunakamu batukunu sukhamayyE tOchugAni
tanakadi hInamani talachukOdu
manasoDabaDitEnu maMchidEmi kAnidEmi
tanuvulO aMtarAtma daivamauTa tappadu

puruvu kuMDE nelavu bhuvanESwaramai tOchu
perachOTi guMtayaina priyamai yuMDu
yiravai uMDitE chAlu yeguvEmi diguvEmi
varusa lOkamulu "sarwaM vishNu mayamu"

achchamaina j~nAniki aMtA vaikuMThamE
chechchera tana timmaTE jIvanmukti
kachchupeTTi SrIvEMkaTapatikidAsuDaitE
hechchukuMdEmi lEdu yElinavADitaDE


video with lyrics :

456.daivaMbavu kartavu nIvE hari - దైవంబవు కర్తవు నీవే హరి

Audio download link : Balakrishnaprasad
దైవంబవు కర్తవు నీవే హరి
యీవల నావల నెవ్వడనయ్యా

తలచిన తలపులు దైవ యోగములు
కలిగిన చేతలు కర్మములు
వెలసిన దేహము విషయాధీనము
యిల నౌకాదన నెవ్వడనయ్యా

జిగి నింద్రియములు చిత్తపు మూలము
తగులమి మాయకు తను గుణము
జగతి ప్రాణములు సంసార బంధము
యెగదిగ నాడగ యెవ్వడనయ్యా

శ్రీ తరుణేశ్వర శ్రీవేంకటపతి
ఆతుమ యిది నీ అధీనము
యీతల నీవిక నెట్టైన జేయుము
యేతలపోతకు నెవ్వడనయ్యా


daivaMbavu kartavu nIvE hari
yIvala nAvala nevvaDanayyA

talachina talapulu daiva yOgamulu
kaligina chEtalu karmamulu
velasina dEhamu vishayAdhInamu
yila naukAdana nevvaDanayyA

jigi niMdriyamulu chittapu mUlamu
tagulami mAyaku tanu guNamu
jagati prANamulu saMsAra baMdhamu
yegadiga nADaga yevvaDanayyA

SrI taruNESwara SrIvEMkaTapati
Atuma yidi nI adhInamu
yItala nIvika neTTaina jEyumu
yEtalapOtaku nevvaDanayyA

455. anniTA jANavu nIku namaru - అన్నిటా జాణవు నీకు నమరు నీ జవరాలు

Audio download link : Balakrishnaprasad
అన్నిటా జాణవు నీకు నమరు నీ జవరాలు
కన్నుల పండుగ గాను కంటిమి నేడిపుడు

సేయని సింగారము చెలియ చక్కదనము
మోయని మోపు గట్టిముద్దుచన్నులు
పూయకపూసిన పూత పుత్తడి మేనివాసన
పాయని చుట్టరికము పైకొన్న చెలిమి

గాదెబోసిన మణులు కనుచూపు తేటలు
వీదివేసిన వెన్నెల వేడుకనవ్వు
పోదితో విత్తిన పైరు పొదిలిన జవ్వనము
పాదుకొన్న మచ్చికలు పరగువలపులు

పుట్టగా బుట్టిన మేలు పోగము సమేళము
పెట్టెబెట్టిన సొమ్ములు పెనురతులు
యిట్టె శ్రీవేంకటేశ యీ యలమేలుమంగను
నిట్టన గూడితి వీకె నిండిన నిధానము


anniTA jANavu nIku namaru nI javarAlu
kannula paMDuga gAnu kaMTimi nEDipuDu

sEyani siMgAramu cheliya chakkadanamu
mOyani mOpu gaTTimudduchannulu
pUyakapUsina pUta puttaDi mEnivAsana
pAyani chuTTarikamu paikonna chelimi

gAdebOsina maNulu kanuchUpu tETalu
vIdivEsina vennela vEDukanavvu
pOditO vittina pairu podilina javvanamu
pAdukonna machchikalu paraguvalapulu

puTTagA buTTina mElu pOgamu samELamu
peTTebeTTina sommulu penuratulu
yiTTe SrIvEMkaTESa yI yalamElumaMganu
niTTana gUDiti vIke niMDina nidhAnamu

Sunday, April 20, 2008

454.chEri kolvarO ItaDu SrIdEvuDu - చేరి కొల్వరో ఈతడు శ్రీదేవుడు

Audio download link : sung by Balakrishnaprasad
ప|| చేరి కొల్వరో ఈతడు శ్రీదేవుడు |
యీ రీతి శ్రీ వేంకటాద్రి నిరవైన దేవుడు ||
చ|| అలమేలుమంగ నురమందిడు కొన్న దేవుడు |
చెలగి శంఖ చక్రాల చేతి దేవుడు|
కల వరద హస్తము గటి హస్తపు దేవుడు |
మలసీ శ్రీవత్స వనమాలికల దేవుడు ||
చ|| ఘన మకర కుణ్డల కర్ణముల దేవుడు |
కనక పీతాంబర శౄంగార దేవుడు |
ననిచి బ్రహ్మాదుల నాభి గన్న దేవుడు |
జనించె బాదాల గంగ సంగతైన దేవుడు ||
చ|| కోటి మన్మథాకార సంకులమైన దేవుడు |
జూటుపు కిరీటపు మించుల దేవుడు |
వాటపు సొమ్ముల తోడి వసుధాపతి దేవుడు |
యీటులేని శ్రీ వేంకటేశుడైన దేవుడు ||


pa|| cEri kolvarO ItaDu SrIdEvuDu | yI rIti SrI vEMkaTAdri niravaina dEvuDu ||
ca|| alamElumaMga nuramaMdiDu konna dEvuDu | celagi SaMKa cakrAla cEti dEvuDu|
kala varada hastamu gaTi hastapu dEvuDu | malasI SrIvatsa vanamAlikala dEvuDu ||
ca|| Gana makara kuNDala karNamula dEvuDu | kanaka pItAMbara SRuMgAra dEvuDu |
nanici brahmAdula nABi ganna dEvuDu | janiMce bAdAla gaMga saMgataina dEvuDu ||
ca|| kOTi manmathAkAra saMkulamaina dEvuDu | jUTupu kirITapu miMcula dEvuDu |
vATapu sommula tODi vasudhApati dEvuDu | yITulEni SrI vEMkaTESuDaina dEvuDu ||


Saturday, April 12, 2008

453.dEhinityuDu dEhamu lanityAlu - దేహినిత్యుడు దేహము లనిత్యాలు

click here to listen to this kirtana sung by Balakrishnaprasad
దేహినిత్యుడు దేహము లనిత్యాలు
యిహల నా మనసా యిది మరువకుమీ ||

గిది బాతచీరమాని కొత్త చీరగట్టినట్టు
ముదిమేను మాని దేహముమొగి గొత్తమేను మోచు
అదన జంపగలేవు ఆయుధము లితని
గదసి యగ్నియు నీరు గాలి జంపగ లేవు ||

ఈతడు నరకు వడ డీతడగ్ని గాలడు
యీతడు నీటమునుగ డీతడు గాలిబోడు
చేతనుడై సర్వగతుండౌ చెలియించ డేమిటను
యీతల ననాది యీ తడిరవు గదలడు ||

చేరికాని రాని వాడు చింతించరాని వాడు
భారపువికారాల బాసిన వాడీ యాత్మ
అరయు శ్రీవేంకటేశు ఆధీన మీతడని
సారము తెలియుటే సత్యం జ్ఞానం ||

dEhinityuDu dEhamu lanityAlu
yihala nA manasA yidi maruvakumI ||

gidi bAtachIramAni kotta chIragaTTinaTTu
mudimEnu mAni dEhamumogi gottamEnu mOchu
adana jaMpagalEvu Ayudhamu litani
gadasi yagniyu nIru gAli jaMpaga lEvu ||

ItaDu naraku vaDa DItaDagni gAlaDu
yItaDu nITamunuga DItaDu gAlibODu
chEtanuDai sarvagatuMDoU cheliyiMcha DEmiTanu
yItala nanAdi yI taDirapu gadalaDu ||

chErikAni rAni vADu chiMtiMcharAni vADu
bhArapuvikArAla bAsina vADI yAtma
arayu SrIvEMkaTESu AdhIna mItaDani
sAramu teliyuTE satyaM j~nAnaM

I believe this is translation of few gita slokas:
వాసాఁసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి
తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాని అన్యాని సఁయాతి నవాని దేహీ
మనుష్యుడు, ఎట్లు చినిగిన వస్త్రమును వదలి నూతన వస్త్రమును ధరించునో,అట్లే, ఆత్మ - జీర్ణమైన శరీరమును వదలి క్రొత్త శరీరమును ధరించుచున్నది.
నైనం చిందన్తి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావక:
నచైనం క్లేదయన్త్యాపో నశోషయతి మారుత:
ఆత్మ నాశనములేనిది. ఆత్మను శాస్త్రములు ఛేదింపజాలవు, అగ్ని దహింప జాలదు. నీరు తడుపజాలదు. వాయువు ఆర్పివేయనూ సమర్థము కాదు. ఆత్మ నాశనము లేనిది.

Thursday, April 10, 2008

452.vibhuni vinayamulu vinavammA - విభుని వినయములు వినవమ్మా

Click here to listen to this kirtana sung by NC Sridevi(?)

విభుని వినయములు వినవమ్మా - నిను
నభయంబడిగీ నయ్యో తాను
రహస్యమున శ్రీరమణుడు పంపిన
విహరణలేఖలు వినవమ్మా
అహిపతిశయనంబు అతితాపంబై
బహువేదనకు అగపడెనటగాను (?)

ఆదిమపతి నీయడుగుల కెరగిన
వేదంత రచన వినవమ్మా
నీదయగానక నిమిషమె యుగమై
ఖేదంబున నలగీనట తాను

కింకరుడట నీకినుక సేతలకు(చూపులకు?)
వేంకటపతి గతి వినవమ్మా
సంకెలేక నీ చనవున జగములు
కొంకకిపుడె చేకొనెనట గాను


vibhuni vinayamulu vinavammA - ninu
nabhayaMbaDigI nayyO tAnu

rahasyamuna SrIramaNuDu paMpina
viharaNalaekhalu vinavammA
ahipatiSayanaMbu atitApaMbai
bahuvaedanaku agapaDenaTagAnu (?)

aadimapati neeyaDugula keragina
vaedaMta rachana vinavammA
nIdayagAnaka nimishame yugamai
khaedaMbuna nalageenaTa tAnu

kiMkaruDaTa nIkinuka setalaku(chUpulaku?)
vaeMkaTapati gati vinavammA
saMkelEka nI chanavuna jagamulu
koMkakipuDe chEkonenaTa gAnuMonday, April 07, 2008

451.mAyA mOhamu mAnadidi - మాయా మోహము మానదిది


Audio Archive link - M.Balamurali krishna
Youtube link 
మాయా మోహము మానదిది
శ్రీ అచ్యుత ని చిత్తమే కలది

యెంత వెలుగునకు అంతే చీకటి
యెంత సంపదకు నంతాపద
అంతటా ఔషధ మపథ్యమును సరి
వింతే మిగిలెను వేసటే కలది

చేసిన కూలికి జీతమునకు సరి
పూసిన కర్మ భోగము సరి
వాసుల జన్మము వడి మరణము సరి
ఆసల మిగిలిన తలపే కలది

మొలచిన దేహము ముదియుటకును సరి
తలచిన దైవము తనలోను
యిలలో శ్రీవేంకటేశ నీ కరుణ -
గలిగిన మాకెల్ల ఘనతే కలది


mAyA mOhamu mAnadidi
SrI achyuta ni chittamE kaladi

yeMta velugunaku aMtE chIkaTi
yeMta saMpadaku naMtApada
aMtaTA aushadha mapathyamunu sari
viMtE migilenu vEsaTE kaladi

chEsina kUliki jItamunaku sari
pUsina karma bhOgamu sari
vAsula janmamu vaDi maraNamu sari
Asala migilina talapE kaladi

molachina dEhamu mudiyuTakunu sari
talachina daivamu tanalOnu
yilalO SrIvEMkaTESa nI karuNa -
galigina mAkella ghanatE kaladi
)