Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Tuesday, July 31, 2007

273.rAmuDItaDu lOkAbhirAmuDItaDu-రాముడీతడు లోకాభిరాముడీతడు


Audio link :
Archive link :
Tallapaka Padasahityam , book :28, kriti: 503
రాముడీతడు లోకాభిరాముడీతడు
కామించిన విభీషణు( గాచినవాడీతడు

శ్రీదైవారినయట్టి సీతారాముడీతడు
కోదండ దీక్షా గురుడీతడు
మోదమున నబ్ధి యమ్ముమొనకు తెచ్చె నీతడు
పాదుకొని సుగ్రీవు పగ దీర్చె నీతడు

ఘోర రావణుని తలగుండు గండడీతడు
వీరాఢి వీరుడైన విష్ణుడీతడు
చేరి యయోధ్యాపతియై చెల్గినవాడీతడు
ఆరూఢి మునుల కభయమ్ము లిచ్చె నీతడు

తగ నందరి పాలిటి తారకబ్రహ్మమీతడు
నిగమములు నుతించే నిత్యుడీతడు
జగములో శ్రీవేంకటేశ్వరుడైనవాడీతడు
పగటున లోకమెల్లా పాలించె నీతడు


rAmuDItaDu lOkAbhirAmuDItaDu
kAmiMchina vibhIshaNu( gAchinavADItaDu

SrIdaivArinayaTTi sItArAmuDItaDu
kOdaMDa dIkshA guruDItaDu
mOdamuna nabdhi yammumonaku techche nItaDu
pAdukoni sugrIvu paga dIrche nItaDu

ghOra rAvaNuni talaguMDu gaMDaDItaDu
vIrADhi vIruDaina vishNuDItaDu
chEri yayOdhyApatiyai chelginavADItaDu
ArUDhi munula kabhayammu lichche nItaDu

taga naMdari pAliTi tArakabrahmamItaDu
nigamamulu nutiMchE nityuDItaDu
jagamulO SrIvEMkaTESwaruDainavADItaDu
pagaTuna lOkamellA pAliMche nItaDu

272.ItaDE raghurAmuDIta-ఈతడే రఘురాముడీతడేకాంగవీరుడు


Audio link :GBKP
Archive link :
Tallapaka padasahityam - book :29, kriti : 196

ఈతడే రఘురాముడీతడేకాంగవీరుడు

యీతడు చేసిన చేత లెన్నియైనా కలవు

ఖరదూషణాదులను ఖండతుండముల సేసె
అరుదుగా వాలి నొక్కయమ్మున నేసె
సరవి కొండలచేత సముద్రము బంధించె
ఇరవై విభీషణునికిచ్చె లంకారాజ్యము

కూడపెట్టె వానరుల, కుంభకర్ణాదిదైత్యుల
తోడనే రావణుజంపె దురము గెల్చె
వేడుకతో సీతాదేవి కూడెను పుష్పకమెక్కె
యీడు జోడై సింహాసన మేలె నయోధ్యలోన
పుడమియంతయు( గాచె పొందుగా తనంతలేసి-
కొడుకుల( గాంచెను కుశలవుల
యెడయక శ్రీవేంకటేశుడై వరములిచ్చె
అడరి తారకబ్రహ్మమై ఇదె వెలసెItaDE raghurAmuDItaDEkAMgavIruDu
yItaDu chEsina chEta lenniyainA kalavu

kharadUshaNAdulanu khaMDatuMDamula sEse
arudugA vAli nokkayammuna nEse
saravi koMDalachEta samudramu baMdhiMche
iravai vibhIshaNunikichche laMkArAjyamu

kUDapeTTe vAnarula, kuMbhakarNAdidaityula
tODanE rAvaNujaMpe duramu gelche
vEDukatO sItAdEvi kUDenu pushpakamekke
yIDu jODai siMhAsana mEle nayOdhyalOna

puDamiyaMtayu( gAche poMdugA tanaMtalEsi-
koDukula( gAMchenu kuSalavula
yeDayaka SrIvEMkaTESuDai varamulichche
aDari tArakabrahmamai ide velase

271.bhaLi bhaLi rAma -భళి భళి రామ పంతపు


Audio link :
Archive link :
భళి భళి రామ పంతపు రామ నీ-
బలిమి కెదురు లేరు భయహర రామా

విలువిద్య రామా వీరవిక్రమ రామ
తలకొన్నతాటకాంతక రామా
కొలయై ఖరుని తలగుండుగండ రామా
చలమరి సమరపు జయరామ రామా

రవికులరామా రావణాంతక రామ
రవిసుతముఖకపిరాజ రామ
సవర(గా కొండలచే జలధిగట్టిన రామ
జవసత్త్వసంపన్న జానకీరామా

కౌసల్యారామా కరుణానిధిరామ
భూసురవరద సంభూతరామా
వేసాల పొరలే శ్రీవేంకటాద్రిరామ
దాసులమమ్ము కావ(దలకొన్న రామాbhaLi bhaLi rAma pamtapu rAma nI-
balimi keduru lEru bhayahara rAmA

viluvidya rAmA vIravikrama rAma
talakonnatATakAMtaka rAmA
kolayai kharuni talaguMDugaMDa rAmA
chalamari samarapu jayarAma rAmA

ravikularAmA rAvaNAMtaka rAma
ravisutamukhakapirAja rAma
savara(gA koMDalachE jaladhigaTTina rAma
javasattwasaMpanna jAnakIrAmA

kausalyArAmA karuNAnidhirAma
bhUsuravarada saMbhUtarAmA
vEsAla poralE SrIvEMkaTAdrirAma
dAsulamammu kAva(dalakonna rAmA

Thursday, July 26, 2007

270.E kulajuDainanEmi-ఏ కులజుడైననేమి


Audio link :GBKP
Audio link :Yesudasu
Archive link :
ఏ కులజుడైననేమి యెవ్వడైననేమి
ఆకడ నాతడె హరినెఱిగినవాడు

పరగిన సత్యసంపన్నుడైన వాడే
పరనిందసేయ దత్పరుడు గాని వాడు
అరుదైన భూతదయానిధి యగువాడే
పరులదానే యని భావించువాదు

నిర్మలుడై యాత్మనియతి గలుగువాడే
ధర్మతత్పరబుధ్ధి దలిగిన వాడు
కర్మమార్గములు తడవనివాడే
మర్మమై హరిభక్తి మఱవనివాడు

జగతి పై హితముగా జరియించువాడే
పగలేక మతిలోన బ్రదికినవాడు
తెగి సకలము నాత్మ దెలిసినవాడే
తగిలి వెంకటేశు దాసుడయినవాడు


E kulajuDainanEmi yevvaDainanEmi
AkaDa nAtaDe harine~riginavADu

paragina satyasampannuDaina vADE
paraniMdasEya datparuDu gAni vADu
arudaina bhUtadayAnidhi yaguvADE
paruladAnE yani bhAviMchuvAdu

nirmaluDai yAtmaniyati galuguvADE
dharmatatparabudhdhi daligina vADu
karmamArgamulu taDavanivADE
marmamai haribhakti ma~ravanivADu

jagati pai hitamugA jariyiMchuvADE
pagalEka matilOna bradikinavADu
tegi sakalamu nAtma delisinavADE
tagili veMkaTESu dAsuDayinavADu

269.ekkuvakulajuDaina hInakulajuDaina-ఎక్కువకులజుడైన హీనకులజుడైన


Audio link :
Audio link :Shobharaju
Archive link :
ప|| ఎక్కువకులజుడైన హీనకులజుడైన | నిక్కమెరిగిన మహానిత్యుడే ఘనుడు ||
చ|| వేదములు చదివియు విముఖుడై హరిభక్తి | యాదరించలేని సోమయాజికంటె |
యేదియునులేని కులహీనుడైనను విష్ణు | పాదములు సేవించు భక్తుడే ఘనుడు ||
చ|| పరమమగు వేదాంత పఠన దొరికియు సదా | హరిభక్తిలేని సన్యాసికంటె |
సరవి మాలిన యంత్యజాతి కులజుడైన | నరసి విష్ణు వెదుకునాతడే ఘనుడు ||
చ|| వినియు జదివియును శ్రీవిభుని దాసుడుగాక | తనువు వేపుచునుండు తపసికంటె |
ఎనలేని తిరువేంకటేశు ప్రసాదాన్న- | మనుభవించిన యాతడప్పుడే ఘనుడు ||

pa|| ekkuvakulajuDaina hInakulajuDaina | nikkamerigina mahAnityuDE GanuDu ||
ca|| vEdamulu cadiviyu vimuKuDai hariBakti | yAdariMcalEni sOmayAjikaMTe |
yEdiyunulEni kulahInuDainanu viShNu | pAdamulu sEviMcu BaktuDE GanuDu ||
ca|| paramamagu vEdAMta paThana dorikiyu sadA | hariBaktilEni sanyAsikaMTe |
saravi mAlina yaMtyajAti kulajuDaina | narasi viShNu vedukunAtaDE GanuDu ||
ca|| viniyu jadiviyunu SrIviBuni dAsuDugAka | tanuvu vEpucunuMDu tapasikaMTe |
enalEni tiruvEMkaTESu prasAdAnna- | manuBaviMcina yAtaDappuDE GanuDu ||

Monday, July 23, 2007

268.evvarevvarivADO yIjIvuDu- ఎవ్వరెవ్వరివాడో యీజీవుడు


Audio link :PBSrinivas
Archive link : Mangalampalli Balamuralikrishna


ప|| ఎవ్వరెవ్వరివాడో యీజీవుడు చూడ | నెవ్వరికి నేమౌనో యీజీవుడు ||
చ|| ఎందరికి గొడుకుగా డీజీవుడు వెనుక- | కెందరికి దోబుట్ట డీజీవుడు |
యెందరిని భ్రమయించ డీజీవుడు దుహ్ఖ- | మెందరికి గావింప డీజీవుడు ||
చ|| ఎక్కడెక్కడ దిరుగ డీజీవుడు వెనుక- | కెక్కడో తనజన్మ మీజీవుడు |
యెక్కడి చుట్టము దనకు నీజీవుడు యెప్పు- | డెక్కడికి నేగునో యీజీవుడు ||
చ|| ఎన్నడును జేటులేనీజీవుడు వెనుక- | కెన్నిదనువులు మోవ డీజీవుడు |
యెన్నగల తిరువేంకటేశు మాయల దగిలి | యెన్నిపదవుల బొంద డీజీవుడు 

||pa|| evvarevvarivADO yIjIvuDu cUDa | nevvariki nEmaunO yIjIvuDu ||
ca|| eMdariki goDukugA DIjIvuDu venuka- | keMdariki dObuTTa DIjIvuDu |
yeMdarini BramayiMca DIjIvuDu duHKa- | meMdariki gAviMpa DIjIvuDu ||
ca|| ekkaDekkaDa diruga DIjIvuDu venuka- | kekkaDO tanajanma mIjIvuDu |
yekkaDi cuTTamu danaku nIjIvuDu yeppu- | DekkaDiki nEgunO yIjIvuDu ||
ca|| ennaDunu jETulEnIjIvuDu venuka- | kennidanuvulu mOva DIjIvuDu |
yennagala tiruvEMkaTESu mAyala dagili | yennipadavula boMda DIjIvuDu ||

Sunday, July 22, 2007

267.koMDavElanettinaTTi gOviMdA-కొండవేలనెత్తినట్టి గోవిందా


Audio link :AshaBhosle
Archive link :

కొండవేలనెత్తినట్టి గోవిందా నిన్ను
గొండించేరు యశోదకు గోవిందా

గొల్లెతలు మొక్కేరు గోవిందా నీ-
కొల్లల చీరలిమ్మని గోవిందా
గొల్లు వెన్న దొంగిలగ గోవిందా నిన్ను
కొల్లున నవ్వేరు వీరె గోవిందా

గోవుల గాచేవేళ గోవిందా పిల్ల(-
గోవిని వలచిరి గోవిందా
గోవాళులై యమునలో గోవిందా నీకు
కోవరమున్నారురా గోవిందా

కొట్టేటి వుట్లకింద గోవిందా నీతో-
గొట్టెవాటై పెనగేరు గోవిందా
గుట్టుతో శ్రీవేంకటాద్రిగోవిందా కూడి
గొట్టాన( బెట్టేరు బత్తి గోవిందా
koMDavElanettinaTTi gOviMdA ninnu
goMDiMchEru yaSOdaku gOviMdA

golletalu mokkEru gOviMdA nI-
kollala chIralimmani gOviMdA
gollu venna doMgilaga gOViMdA ninnu
kolluna navvEru vIre gOviMdA

gOvula gAchEvELa gOviMdA pilla(-
gOvini valachiri gOviMdA
gOvALulai yamunalO gOviMdA nIku
kOvaramunnArurA gOviMdA

koTTETi vuTlakiMda gOviMdA nItO-
goTTevATai penagEru gOviMdA
guTTutO SrIvEMkaTAdrigOviMdA kUDi
goTTAna( beTTEru batti gOviMdA

Meaning by GB Sankara Rao garu, in sujanaranjani 
శ్రీ కృష్ణావతార లీలలను మనోయవనికపై సక్షాత్కారం చేస్తుంది ఈ సంకీర్తన! గోవర్ధనగిరిని చిటికెన వ్రేలితో నిలబెట్టిన గోవిందుని గొల్లెతలు (గోపికలు) మ్రొక్కుతున్నారట! శ్రీ కృష్ణావతారంలో మనకు కనిపించే పదహారువేల గోపికలు నిర్మలభక్తికి సూచికలు! వారంతా భౌతిక ప్రపంచాన్ని మరచి తమ చిత్త పద్మాలలో శ్రీ కృష్ణుని పదపద్మాలను నిలిపి సదా స్వామిని నిరంతరం అతడి పొందు కోసం పరితపిస్తారు. భౌతిక లోకంలో ఒక యోగి ఎలా స్వామిని నిరంతరం తన తపోధ్యానాదులతో ఆరధిస్తాడో, గోపికలు కూడా అలాగే శ్రీ కృష్ణుడిని ఆరాధిస్తారు. అందుకే మధురభక్తికి సంకేతాలు ఈ గోపికలు! అన్నమయ్య గోపికాభక్తిని అనేక సంకీర్తనలలో ఉత్కృష్ఠమైన భక్తిగా కీర్తించాడు! అటువంటి ఆణిముత్యాలలో ఇదొక మేలిమి ముత్యం!
కొండించేరు = పొగడేరు;
కొల్లల = దొంగిలించిన;
గోవాళులు = గోవ + వారలు = యవ్వనము గలవారు;
కోవరము = (కోపురము) శత్రువును పట్టుటకై పొంచెడు పొంచు;
పెనుగు = చుట్టుకొను

Saturday, July 21, 2007

266.kaMTirA viMTirA kamalanAbhuni-కంటిరా వింటిరా కమలనాభుని


Audio link :MBalaMuraliKrishna
Archive link :
కంటిరా వింటిరా కమలనాభుని శక్తి
వొంటి నితనిశరణ మొకటే వుపాయము

యీతనినాభి పొడమె యెక్కువైనబ్రహ్మయు
యీతడే రక్షించినాడు యింద్రాదుల
యీతడాకుమీద( దేలె నేకార్ణవమునాడు
యీతడే పో హరి మనకిందరికి దైవము

యీతడే యసురబాధ లిన్నియు( బరి హరించె-
నీతనిమూడడుగులే యీలోకాలు
యీతడే మూలమంటే నేతెంచి కరి(గాచె
నీతనికంటే వేల్పు లిక మరి కలరా

యీతడే వైకుంఠనాథు( డీతడే రమానాథు(-
డీతడే వేదోక్తదైవ మిన్నిటా తానె
యీతడే అంతర్యామి యీ చరాచరములకు
నీతడే శ్రీవేంకటేశు( డీహపరధనముkaMTirA viMTirA kamalanAbhuni Sakti
voMTi nitaniSaraNa mokaTE vupAyamu

yItaninAbhi poDame yekkuvainabrahmayu
yItaDE rakshiMchinADu yiMdrAdula
yItaDAkumIda( dEle nEkArNavamunADu
yItaDE pO hari manakiMdariki daivamu

yItaDE yasurabAdha linniyu( bari hariMche-
nItanimUDaDugulE yIlOkAlu
yItaDE mUlamaMTE nEteMchi kari(gAche
nItanikaMTE vElpu lika mari kalarA

yItaDE vaikuMThanAthu( DItaDE ramAnAthu(-
DItaDE vEdOktadaiva minniTA tAne
yItaDE aMtaryAmi yI charAcharamulaku
nItaDE SrIVEMkaTESu( DIhaparadhanamu

265.naTanala Bramayaku nA manasA- నటనల భ్రమయకు నా మనసా


Audio link :MohanaKrishna
Audio link :Ashabhosle
Audio link :MSSubbalakshmi
Archive link :
ప|| నటనల భ్రమయకు నా మనసా | ఘటియించు హరియే కలవాడు ||
చ|| ముంచిన జగమిది మోహినీ గజము | పొంచిన యాస పుట్టించేది |
వంచనల నిజమువలెనే వుండును | మంచులు మాయలె మరునాడు ||
చ|| సరి సంసారము సంతలకూటమి | సొరిది బజారము చూపేది |
గరిమ నెప్పుడు గలకల మనుచుండును | మరులగు విధమే మాపటికి ||
చ|| కందువ దేహముగాని ముదియదిది | అందిన రూప మాడేదిది |
యెందును శ్రీ వేంకటేశ్వరుండును | డిందు పడగనిదె తెరమరుగు ||

pa|| naTanala Bramayaku nA manasA | GaTiyiMcu hariyE kalavADu ||
ca|| muMcina jagamidi mOhinI gajamu | poMcina yAsa puTTiMcEdi |
vaMcanala nijamuvalenE vuMDunu | maMculu mAyale marunADu ||
ca|| sari saMsAramu saMtalakUTami | soridi bajAramu cUpEdi |
garima neppuDu galakala manucuMDunu | marulagu vidhamE mApaTiki ||
ca|| kaMduva dEhamugAni mudiyadidi | aMdina rUpa mADEdidi |
yeMdunu SrI vEMkaTESvaruMDunu | DiMdu paDaganide teramarugu ||

Download link : Sung by MS.Subbalakshmi 

Meaning provided by : http://www.geocities.com/hkssv/natanala.html
(note that , this is the understanding of the
hkssv website owner, and may differ from other's views.)
Introduction to the Keerthana

This Sankeerthana, in the same lines of Manasa Sancharare, gives direction to one's mind not to get entrapped in the desires which are mere illusions because when one desire is fulfilled, other crops up. Each desire wishes to conquer human mind and destroy one's astute powers. This enticement is to be prevailed over - this is the summary of the Sankeerthana.

Meaning of the Sankeerthana

Oh my Mind, don't get entangled in the drama of life because all the parodies are nothing but the Lord's making and His creation.

Oh my Mind, remember the stories of 'Gajendra Moksha' and 'Mohini Avatharam' all the time for they are our lessons and reminders to quell evil desires; because falsity is sweet and credible; truth indeed prevails just like a clear morning after each foggy night.
Identical to the association of merchants which is formed for mutual benefit and support, one is attracted towards the institutions of marriage and family; where pomp and pride are merry and joyous. But all glorious fame is lost by the dusk.
When everything is possible and easy for a human being, he thinks that everything is his making and he himself can conquer the whole world! As time passes by... when one realises that everything one had or made is trivial, the mind traverses towards the Lord to seek His company. And when he achieves the company of Lord Venkateswara, what else one can have? The drama is bound to go offscreen then!

264.virahapu rAjade viDidiki - విరహపు రాజదె విడిదికి


Audio link :NedunuriKrishnamurthy
Archive link :
ప|| విరహపు రాజదె విడిదికి రాగా | సిరుల జేసెనిదె సింగారములు ||
చ|| నెలత నుదుటిపై నీలపు కురులనె | తొలుతనె గట్టెను తోరణము |
మొలక చెమటలనె ముత్యపు (మ్రుగ్గులు) | అలరిచె మదనుండిదె చెలిమేన ||
చ|| దట్టముగ చింతా లతనే వడి | బెట్టె చప్పరము పెనుగొనగా |
పట్టిన మై తావులు పరిమళములు | కట్టించెను చెంగట వలరాజు ||
చ|| విందగు వేంకట విభుని ప్రేమచే | పొందగ బెట్టెను బోనాలు
ఇందు వదనికి ఇందిరా విభుని | కందుదేర నలుకలు చవిజేసె ||

pa|| virahapu rAjade viDidiki rAgA | sirula jEsenide siMgAramulu ||
ca|| nelata nuduTipai nIlapu kurulane | tolutane gaTTenu tOraNamu |
molaka cemaTalane mutyapu (mruggulu) | alarice madanuMDide celimEna ||
ca|| daTTamuga ciMtA latanE vaDi | beTTe capparamu penugonagA |
paTTina mai tAvulu parimaLamulu | kaTTiMcenu ceMgaTa valarAju ||
ca|| viMdagu vEMkaTa viBuni prEmacE | poMdaga beTTenu bOnAlu
iMdu vadaniki iMdirA viBuni | kaMdudEra nalukalu cavijEse ||

263.viDuvaviDuvaniMka vishNuDa-విడువవిడువనింక విష్ణుడ


Audio link :MBalaMuraliKrishna
Archive link :


విడువవిడువనింక విష్ణుడ నీపాదములు
కడగి సంసారవార్థి కడుముంచుకొనిన

పరమాత్మ నీవెందో పరాకైయున్నాను
పరగ నన్నింద్రియాలు పరచినాను
ధరణిపై చెలరేగి తనువు వేసరినాను
దురితాలు నలువంక( దొడికి తీసినను

పుట్టుగు లిట్టె రానీ భువి లేక మాననీ
వట్టి ముదిమైన రానీ వయసే రానీ
చుట్టుకొన్నబంధములు చూడనీ వీడనీ
నెట్టుకొన్నయంతరాత్మ నీకు నాకుబోదు

యీదేహమే యయిన ఇక నొకటైనాను
కాదు గూడదని ముక్తి కడకేగినా
శ్రీదేవుడవైన శ్రీవేంకటేశ నీకు
సోదించి నీశరణమే చొచ్చితి నేనికనుviDuvaviDuvaniMka vishNuDa nIpAdamulu
kaDagi saMsAravArthi kaDumuMchukonina

paramAtma nIveMdO parAkaiyunnAnu
paraga nanniMdriyAlu parachinAnu
dharaNipai chelarEgi tanuvu vEsarinAnu
duritAlu naluvaMka( doDiki tIsinanu

puTTugu liTTe rAnI bhuvi lEka mAnanI
vaTTi mudimaina rAnI vayasE rAnI
chuTTukonnabaMdhamulu chUDanI vIDanI
neTTukonnayaMtarAtma nIku nAkubOdu

yIdEhamE yayina ika nokaTainAnu
kAdu gUDadani mukti kaDakEginA
SrIdEvuDavaina SrIvEMkaTESa nIku
sOdiMchi nISaraNamE chochchiti nEnikanu

262.namO nArAyaNa nAvinnapamidivO-నమో నారాయణ నావిన్నపమిదివో


Audio link :Srirangamgopalaratnam
Archive link :
నమో నారాయణ నావిన్నపమిదివో
సమానుడగాను నీకు సర్వేశ రక్షించవే

మనసు నీయాధీనము మాటలు నీవాడేటివే
తనువు నీపుట్టించినధన మిది
మును నీవంపున నిన్ని మోచుకున్నవాడనింతే
వెనక నన్ను నేరాలు వేయక రక్షించవే

భోగములెల్లా నీవి బుధ్ధులు నీవిచ్చినవి
యీగతి నాబతుకు నీవిరవైనది
చేగదీర నీవునన్ను జేసినమానిసి నింతే
సోగల నాయజ్ఞానము చూడక రక్షించవే

వెలినీవె లోనీవే వేడుకలెల్లా నీవే
కలకాలమును నీకరుణే నాకు
యిల శ్రీవేంకటేశ నీవేలుకొన్నబంట నింతే
నెలవు దప్పించక నీవే రక్షించవేnamO nArAyaNa nAvinnapamidivO
samAnuDagAnu nIku sarwESa rakshiMchavE

manasu nIyAdhInamu mATalu nIvADETivE
tanuvu nIpuTTiMchinadhana midi
munu nIvaMpuna ninni mOchukunnavADaniMtE
venaka nannu nErAlu vEyaka rakshiMchavE

bhOgamulellA nIvi budhdhulu nIvichchinavi
yIgati nAbatuku nIviravainadi
chEgadIra nIvunannu jEsinamAnisi niMtE
sOgala nAyaj~nAnamu chUDaka rakshiMchavE

velinIve lOnIvE vEDukalellA nIvE
kalakAlamunu nIkaruNE nAku
yila SrIvEMkaTESa nIvElukonnabamTa niMtE
nelavu dappiMchaka nIvE rakshiMchavEFriday, July 20, 2007

261.Emani pogaDudu iTTi-ఏమని పొగడుదు ఇట్టి


Audio link :Srirangamgopalaratnam
Archive link :


ఏమని పొగడుదు ఇట్టి నీగుణము
యీ మహిమకు ప్రతి యితరులు కలరా

నిండెను జగముల నీ ప్రతాపములు
చెండిన బాణునిచేతులతో
కొండలంతలై కుప్పలు వడియెను
వండ(దరగు రావణుతలలయి(లు?)

పూడెనుజలధులు పొరి(గోపించిన
తోడ బ్రహ్మాండము తూటాయ
చూడ పాతాళాము చొచ్చె బలీంద్రుడు
కూడిన కౌరవకులములు నడ(గె

యెత్తితివి జవము లీరేడు నొకపరి
యిత్తల నభయం బిచ్చితివి
హత్తిన శ్రీవేంకటాధిప నీకృప
నిత్తెమాయె నీనిజదాసులకు
Emani pogaDudu iTTi nIguNamu
yI mahimaku prati yitarulu kalarA

niMDenu jagamula nI pratApamulu
cheMDina bANunichEtulatO
koMDalaMtalai kuppalu vaDiyenu
vaMDa(daragu rAvaNutalalayi(lu?)

pUDenujaladhulu pori(gOpiMchina
tODa brahmAMDamu tUTAya
chUDa pAtALAmu chochche balIMdruDu
kUDina kauravakulamulu naDa(ge

yettitivi javamu lIrEDu nokapari
yittala nabhayam bichchitivi
hattina SrIvEMkaTAdhipa nIkRpa
nittemAye nInijadAsulaku
GB Sankara Rao gari vivarana, fron sujanaranjani

శ్రీ మహావిష్ణువు శౌర్య ప్రతాపాలు అనంతాలు! బాణాసుర సంహారంతో నీ ప్రతాపం జగమంతా వ్యాపించినది! నీ ప్రతాపానికి రావణుడి తల వ్రక్కలయ్యింది. నీ కోపానికి సముద్రాలు అల్లకల్లోలమైనాయి. రాక్షసరాజు బలిచక్రవర్తి పాతాళానికి అణగద్రొక్కబడ్డాడు నీ వామనపాదం చేత! అనేక అవతారాలైన భక్తులకు మాత్రం చల్ల్ని చూపులతో అభయాన్ని అందిస్తున్నావు! కలియుగంలో వేంకటేశ్వరునిగా వెలసిన ఓ స్వామీ! నీ కరుణ మా వంటి నిజదాసులకు నిత్యమూ నిండుగా ఉన్నదయ్యా! అని అంటున్నారు. ఆచార్యులవారు! 
 
ప్రతి = తిరుగు;
నిత్తెమాయ = నిత్యము + ఆయ

Monday, July 16, 2007

260.rAma rAma rAma kRShNa-రామ రామ రామ కృష్ణ


Audio link :SPB
Audio link :NedunuriKrishnamurthy
Archive link :
Audio download link

రామ రామ రామ కృష్ణ రాజీవలోచన నీకు
దీము వంటి బంటననే తేజమే నాది

వారిధి దాటి మెప్పించ వాయుజుడనే గాను
సారె చవుల మెప్పించ శబరినే గాను
బీరాన సీత నిచ్చిమె ప్పించ జనకుడగాను
ఏరీతి మెప్పింతునో న న్నెట్లాగాచేవో

ఘనమై మోచి మెప్పించ గరుడుడనే గాను
కొని కామసుఖమిచ్చు గోపికనే గాను
వినుతించి మెప్పించ వేయినోళ్ళ భోగిగాను
నిను నెట్లు మెప్పింతు ననుగాచే దెట్లా

నవ్వుచు పాడి మెప్పించ నారదుడనే గాను
అవ్వల ప్రాణమియ్య జటాయువు గాను
ఇవ్వల శ్రీవేంకటేశ ఇటునీకే శరణంటి
రవ్వల నా తెలివిచే రక్షించే దెట్లా


rAma rAma rAma kRShNa rAjIvalOchana nIku
dImu vaMTi bamTananE tEjamE nAdi

vAridhi dATi meppimcha vAyujuDanE gAnu
sAre chavula meppiMcha SabarinE gAnu
bIrAna sIta nichchime ppiMcha janakuDagAnu
ErIti meppiMtunO na nneTlAgAchEvO

ghanamai mOchi meppiMcha garuDuDanE gAnu
koni kAmasukhamichchu gOpikanE gAnu
vinutiMchi meppiMcha vEyinOLLa bhOgigAnu
ninu neTlu meppiMtu nanugAchE deTlA

navvuchu pADi meppiMcha nAraduDanE gAnu
avvala prANamiyya jaTAyuvu gAnu
ivvala SrIvEMkaTESa iTunIkE SaraNaMTi
ravvala nA telivichE rakshiMchE deTlA

259.valenanuvAride vaiShNavamu-వలెననువారిదె వైష్ణవము


Audio link :
Archive link :

ప|| వలెననువారిదె వైష్ణవము యిది | వలపుదేనెవో వైష్ణవము ||
చ|| కోరికలుడుగుచు గురి నిన్నిటిపై | వైరాగ్యమెపో వైష్ణవము |
సారెకు గోపము జలమును దనలో | వారించుటవో వైష్ణవము ||
చ|| సుడిగొను దేహపు సుఖదుహ్ఖములో | వడి జొరవిదెపో వైష్ణవము |
ముడివడి యింద్రియములకింకరుడై | వడబడనిదెపో వైష్ణవము ||
చ|| వుదుటున దనసకలోపాయంబులు | వదలుటపో వైష్ణవము |
యెదుటను శ్రీవేంకటేశ్వరునామము | వదనము చేర్చుట వైష్ణవము ||


pa|| valenanuvAride vaiShNavamu yidi | valapudEnevO vaiShNavamu ||
ca|| kOrikaluDugucu guri ninniTipai | vairAgyamepO vaiShNavamu |
sAreku gOpamu jalamunu danalO | vAriMcuTavO vaiShNavamu ||
ca|| suDigonu dEhapu suKaduHKamulO | vaDi joravidepO vaiShNavamu |
muDivaDi yiMdriyamulakiMkaruDai | vaDabaDanidepO vaiShNavamu ||
ca|| vuduTuna danasakalOpAyaMbulu | vadaluTapO vaiShNavamu |
yeduTanu SrIvEMkaTESvarunAmamu | vadanamu cErcuTa vaiShNavamu ||

258.nIvEkAniMka nEnanya- నీవేకానింక నేనన్య


Audio link :
Archive link :
ప|| నీవేకానింక నేనన్య మెరుగనే | త్రోవజూపి నాకు తోడయ్యెద వయ్య ||
చ|| అపరాధ శత కోట్లయినవి వొక్క | నెపమున ననుగావ నేరవా |
అపరిమిత దురితా లైనవి యే- | ఉపుమ చేత నన్ను ఉద్ధరించెద వయ్య ||
చ|| అతిశయముగ కర్మి నైతిని నీ- | మతము నాకొక యింత మరపవా |
ఇతర కర్మారంభ హితుడను నాకింక | గతి మోక్ష మెటువలె కల్పించెద వయ్య ||
చ|| తిరు వేంకటాచలాధీశ్వరా నీ | శరణాగతులను బ్రోవజాలవా |
పరమ దయానంద పరుడవు నీవు యే- | వెరవున భవములు వెడల ద్రోచెద వయ్య ||


pa|| nIvEkAniMka nEnanya meruganE | trOvajUpi nAku tODayyeda vayya ||
ca|| aparAdha Sata kOTlayinavi vokka | nepamuna nanugAva nEravA |
aparimita duritA lainavi yE- | upuma cEta nannu uddhariMceda vayya ||
ca|| atiSayamuga karmi naitini nI- | matamu nAkoka yiMta marapavA |
itara karmAraMBa hituDanu nAkiMka | gati mOkSha meTuvale kalpiMceda vayya ||
ca|| tiru vEMkaTAcalAdhISvarA nI | SaraNAgatulanu brOvajAlavA |
parama dayAnaMda paruDavu nIvu yE- | veravuna Bavamulu veDala drOceda vayya ||

257.madamatsaramu-మదమత్సరము


Audio link :PadukottaiRKrishnamurthy
Archive link :
ప|| మదమత్సరము మనసుపేదైపో | పదరిన యాసలవాడవో వైష్ణవుడు ||
చ|| ఇట్టునట్టు దిరిగాడి యేమైనా జెడనాడి | పెట్టరంటా బోయరంటా బెక్కులాడి |
యెట్టివారినైనా దూరి యెవ్వరినైన జేరి | వట్టియాసల బడనివాడువో వైష్ణవుడు ||
చ|| గడనకొరకు జిక్కి కాముకివిద్యల జొక్కి | నిడివి నేమైనా గని నిక్కి నిక్కి |
వొడలిగుణముతోడ వుదుట విద్యల జాల | వడదాకి బడలనివాడవో వైష్ణవుడు ||
చ|| ఆవల వొరుల జెడనాడగ వినివిని | చేవమీర యెవ్వరిని జెడనాడక |
కోవిదు శ్రీవేంకటేశు గొలిచి పెద్దలకౄప | వానివర్తనల వాడువో వైష్ణవుడు ||

pa|| madamatsaramu manasupEdaipO | padarina yAsalavADavO vaiShNavuDu ||
ca|| iTTunaTTu dirigADi yEmainA jeDanADi | peTTaraMTA bOyaraMTA bekkulADi |
yeTTivArinainA dUri yevvarinaina jEri | vaTTiyAsala baDanivADuvO vaiShNavuDu ||
ca|| gaDanakoraku jikki kAmukividyala jokki | niDivi nEmainA gani nikki nikki |
voDaliguNamutODa vuduTa vidyala jAla | vaDadAki baDalanivADavO vaiShNavuDu ||
ca|| Avala vorula jeDanADaga vinivini | cEvamIra yevvarini jeDanADaka |
kOvidu SrIvEMkaTESu golici peddalakRupa | vAnivartanala vADuvO vaiShNavuDu ||

Sunday, July 15, 2007

256. rUkalai mADalai -రూకలై మాడలై రువ్వలై


ప|| రూకలై మాడలై రువ్వలై తిరిగీని | దాకొని వున్నచోట దానుండ దదివో ||
చ|| వొకరి రాజుజేసు నొకరి బంటుగ జేసు | వొకరి కన్నెకల వేరొకరికి నమ్మించు |
వొకచోటనున్నధాన్య మొకచోట వేయించు | ప్రకటించి కనకమే భ్రమయించీ జగము ||
చ|| కొందరిజాళెలు నిండు కొందరికి సొమ్ములవు | కొందరి పుణ్యులజేసు గొందరి పాపులజేసు |
కొందరికొందరిలోన కొట్లాట వెట్టించు | పందెమాడినటువలె బచరించు పసిడీ ||
చ|| నిగనిగమనుచుండు నిక్షేపమై యుండు | తగిలి శ్రీవేంకటేశుతరుణియై తా నుండు |
తెగనిమాయై యుండు దిక్కు దెసయై యుండు | నగుతా మాపాల నుండి నటియించు బసిడీ ||


pa|| rUkalai mADalai ruvvalai tirigIni | dAkoni vunnacOTa dAnuMDa dadivO ||
ca|| vokari rAjujEsu nokari baMTuga jEsu | vokari kannekala vErokariki nammiMcu |
vokacOTanunnadhAnya mokacOTa vEyiMcu | prakaTiMci kanakamE BramayiMcI jagamu ||
ca|| koMdarijALelu niMDu koMdariki sommulavu | koMdari puNyulajEsu goMdari pApulajEsu |
koMdarikoMdarilOna koTlATa veTTiMcu | paMdemADinaTuvale bacariMcu pasiDI ||
ca|| niganigamanucuMDu nikShEpamai yuMDu | tagili SrIvEMkaTESutaruNiyai tA nuMDu |
teganimAyai yuMDu dikku desayai yuMDu | nagutA mApAla nuMDi naTiyiMcu basiDI ||

Thursday, July 12, 2007

255.BAramaina vEpamAnu-భారమైన వేపమాను


Audio link :
Audio link :
Audio link :
Archive link :

==============అన్నమయ్య సామెతలు==============
ప|| భారమైన వేపమాను పాలువోసి పెంచినాను | తీరని చేదేకాక/ని దియ్యనుండీనా ||

చ|| పాయదీసి కుక్కతోక బద్దలు వెట్టి బిగిసి
నాను | చాయ కెంతగట్టినాను చక్కనుండీనా |
కాయపు వికారమిది కలకాలము జెప్పినా | పోయిన పోకలే కాక బుద్ధి వినీనా ||

చ|| ముంచిముంచి నీటిలోన మూల నానబెట్టుకొన్నా | మించిన గొడ్డలి నేడు మెత్తనయ్యి నా |
పంచమహాపాతకాల బారి బడ్డచిత్తమిది | దంచి దంచి చెప్పినాను తాకి వంగీనా ||

చ|| కూరిమితో దేలుదెచ్చి కోకలోన బెట్టుకొన్నా | సారె సారె గుట్టుగాక చక్కనుండీనా |
వేరులేని మహిమల వేంకటవిభుని కృప | ఘోరమైన ఆస మేలుకోర సోకీనా ||


pa|| BAramaina vEpamAnu pAluvOsi peMcinAnu | tIrani cEdEkAka diyyanuMDInA ||

ca|| pAyadIsi kukkatOka baddalu veTTi bigisi
nAnu| cAya keMtagaTTinAnu cakkanuMDInA |
kAyapu vikAramidi kalakAlamu jeppinA | pOyina pOkalE kAka buddhi vinInA ||

ca|| muMcimuMci nITilOna mUla nAnabeTTukonnA | miMcina goDDali nEDu mettanayyi nA |
paMcamahApAtakAla bAri baDDacittamidi | daMci daMci ceppinAnu tAki vaMgInA ||

ca|| kUrimitO dEludecci kOkalOna beTTukonnA | sAre sAre guTTugAka cakkanuMDInA |
vErulEni mahimala vEMkaTaviBuni kRupa | GOramaina Asa mElukOra sOkInA ||

254.rAma miMdIvara SyAmaM- రామ మిందీవర శ్యామం


Audio link :
Audio link :Malladi Brothers
Audio link :GBKP
Archive link :

ప|| రామ మిందీవర శ్యామం పరాత్పర |
ధామం సుర సార్వభౌమం భజే ||

చ|| సీతావనితా సమేతం | పీత (స్ఫీత) వానర బలవ్రాతం |
పూత కౌసల్యా సంజాతం | వీత భీత మౌని విద్యోతం ||

చ|| వీర రణరంగ ధీరం | సారకులోద్ధారం |
కౄర దానవ సంహారం | శూరాధారాచార సుగుణోదారం ||

చ|| పావనం భక్త సేవనం | దైవిక విహగపథావనం |
రావణానుజ సంజీవనం | శ్రీ వేంకట పరిచిత భావనం ||


pa|| rAma miMdIvara SyAmaM parAtpara | dhAmaM sura sArvaBaumaM BajE ||

ca|| sItAvanitA samEtaM | pIta (sPIta) vAnara balavrAtaM |
pUta kausalyA saMjAtaM | vIta BIta mauni vidyOtaM ||

ca|| vIra raNaraMga dhIraM | sArakulOddhAraM |
kRUra dAnava saMhAraM | SUrAdhArAcAra suguNOdAraM ||

ca|| pAvanaM Bakta sEvanaM | daivika vihagapathAvanaM |
rAvaNAnuja saMjIvanaM | SrI vEMkaTa paricita BAvanaM ||Another version : tuned by Sripadapinakini, sung by Malladi brothers in raga : purvikalyani

Monday, July 09, 2007

253.cAlu cAlu nI jAjara- చాలు చాలు నీ జాజరAudio link :PSuseela
Audio link :GBKP
Archive link :
Raga : Mukhari, Composer : G.Balakrishnaprasad
ప|| చాలు చాలు నీ జాజర నన్ను | జాలి బరచేనీ జాజర ||
చ|| వలపు వేదనల వాడెమ యీ- | తలనొప్పుల చే దలకేను |
పులకల మేనితో బొరలేను కడు | జలిగొని చల్లకు జాజర ||
చ|| ఒల్లని నినుగొని వుడికేను నీ- | చిల్లర చేతుల జిమిడేను |
కల్లగంద వొడిగా గేనుపై | జల్లకు చల్లకు జాజర ||
చ|| తివిరి వేంకటాధిప నేను నీ- | కవుగిట కబ్బితిగడు నేను |
రవరవ చమట గరగినేడు యిదె | చవులాయెను నీ జాజర ||

pa|| cAlu cAlu nI jAjara nannu | jAli baracEnI jAjara ||
ca|| valapu vEdanala vADema yI- | talanoppula cE dalakEnu |
pulakala mEnitO boralEnu kaDu | jaligoni callaku jAjara ||
ca|| ollani ninugoni vuDikEnu nI- | cillara cEtula jimiDEnu |
kallagaMda voDigA gEnupai | jallaku callaku jAjara ||
ca|| tiviri vEMkaTAdhipa nEnu nI- | kavugiTa kabbitigaDu nEnu |
ravarava camaTa garaginEDu yide | cavulAyenu nI jAjara ||

Wednesday, July 04, 2007

252.rAdhAmAdhavaraticharitamiti-రాధామాధవరతిచరితమితి


Audio link :SJanaki
Archive link :
book :5 , kriti : 165

రాధామాధవరతిచరితమితి - బోధావహం శ్రుతిభూషణం

గహనే ద్వావపి గత్వా గత్వా - రహసి రతిం ప్రేరయతి సతి
విహరతస్తదా విలసంతౌ - విహతగృహాశౌ వివశౌ తౌ

లజ్జాశభళ విలాసలీలయా - కజ్జలనయన వికారేణ
హృజ్జావ్యవ(న)హృత (హిత?) హృదయా రతి - స్సజ్జా సంభ్రమచపలా జాతా

పురతో యాంతం పురుషం వకుళైః - కురంటకైర్వా కుటజైర్వా
పరమం ప్రహరతి పశ్చాల్లగ్నా- గిరం వినాసి వికిరతి ముదం

హరి సురభూరుహ మర్హతివస్వ -(మారోహతీవ?) - చరణేన కటిం సంవేష్ట్య
పరిరంచణ సంపాదితపులకై - స్సురుచిర్జాతా సుమలతికేవ

విధుముఖదర్శన వికళితలజ్జా- త్వధరబింబఫలమాస్వాద్య
మధురోపాయనమార్గేణ కుచౌ - నిధివద(ద్ద?) త్వా నిత్యసుఖమితా

సురుచిరకేతక సుమదళ నఖరై- ర్వరచిబుకం సా పరివృత్య (వర్త్య?)
తరుణిమసింధౌ తదీయదృగ్జల-చరయుగళం సంసక్తం చకార

వచన విలాసైర్వశీకృత(త్య?) తం- నిచులకుంజ మానితదేశే
ప్రచురసైకతే పల్లవశయనే- రచితరతికళా రాగేణాస

అభినవకల్యాణాంచితరూపా- వభినివేశ సంయతచిత్తౌ
బభూవతు స్తత్పరౌ వేంకట - విభుణా(నా?) సా తద్విధినా సతయా

సచ లజ్జావీక్షణో భవతి తం - కచభరాం(ర?) గంధం ఘ్రాపయతి
నచలతిచేన్మానవతీ తథాపి - కుచసంగాదనుకూలయతి

అవనతశిరసాప్యతి సుభగం- వివిధాలాపైర్వివశయతి
ప్రవిమల కరరుహరచన విలాసై - ర్భువనపతి(తిం?) తం భూషయతి

లతాగృహమేళనం నవసై - కతవైభవ సౌఖ్యం దృష్ట్వా
తతస్తతశ్చరసౌ (శ్చరతస్తౌ?) కేలీ- వ్రతచర్యాం తాం వాంఛంతౌ

వనకుసుమ విశదవరవాసనయా- ఘనసారరజోగంధైశ్చ
జనయతి పవనే సపది వికారం- వనితా పురుషౌ జనితాశౌ

ఏవం విచరన్ హేలా విముఖ- శ్రీవేంకటగిరి దేవోయం
పావనరాధాపరిరంభసుఖ- శ్రీ వైభవసుస్థిరో భవతి


rAdhAmAdhavaraticharitamiti-bOdhAvahaM SrutibhUshaNaM

gahanE dwAvapi gatwA gatwA-rahasi ratiM prErayati sati
viharatastadA vilasaMtau-vihatagRhASau vivaSau tau

lajjASaBaLa vilAsalIlayA-kajjalanayana vikArENa
hRjjAvyava(na)hRta (hita?) hRdayA rati-ssajjA saMbhramachapalA jAtA

puratO yAMtaM purushaM vakuLai@h-kuraMTakairvA kuTajairwA
paramaM praharati paSchAllagnA-giraM vinAsi vikirati mudaM

hari surabhUruha marhativasva -(mArOhatIva?) - charaNEna kaTiM saMvEshTya
pariraMchaNa saMpAditapulakai-ssuruchirjAtA sumalatikEva

vidhumukhadarSana vikaLitalajjA-twadharabiMbaphalamAswAdya
madhurOpAyanamArgENa kuchau-nidhivada(dda?) twA nityasukhamitA

suruchirakEtaka sumadaLa nakharai-rwarachibukaM sA parivRtya (vartya?)
taruNimasiMdhau tadIyadRgjala-charayugaLaM saMsaktaM chakAra

vachana vilAsairwaSIkRta(tya?) taM-nichulakuMja mAnitadESE
prachurasaikatE pallavaSayanE-rachitaratikaLA rAgENAsa

abhinavakalyANAMchitarUpA-vabhinivESa saMyatachittau
babhUvatu statparau vEMkaTa-vibhuNA(nA?) sA tadvidhinA satayA

sacha lajjAvIkshaNO bhavati taM-kachabharAM(ra?) gaMdhaM ghrApayati
nachalatichEnmAnavatI tathApi-kuchasaMgAdanukUlayati

avanataSirasApyati subhagaM-vividhAlApairwivaSayati
pravimala kararuharachana vilAsai-rbhuvanapati(tiM?) taM bhUShayati

latAgRhamELanaM navasai-katavaibhava saukhyaM dRshTvA
tatastataScharasau (Scharatastau?) kElI-vratacharyAM tAM vAMChaMtau

vanakusuma viSadavaravAsanayA-ghanasArarajOgaMdhaiScha
janayati pavanE sapadi vikAraM-vanitA purushau janitASau

EvaM vicharan hElA vimukha-SrIvEMkaTagiri dEvOyaM
pAvanarAdhApariraMbhasukha-SrI vaibhavasusthirO bhavati

Sunday, July 01, 2007

251.narasiMha rAmakRishNa-నరసింహ రామకృష్ణ


Audio link :GBKP
Archive link :

Video link : G.Balakrishnaprasad
Audio download link 
నరసింహ రామకృష్ణ నమో శ్రీవేంకటేశ
సరుగ నా(నా) శత్రుల సంహరించవే

బావతిట్లకు శిశుపాలుని జంపిన
యేవ కోపకాడవు నేడెందు వోతివి
నీవాడనని నన్ను నిందించే శత్రువును
చావగొట్టి వాని నిట్టే సంహరించవే

దాసుని భంగించేటి తరి కస్యపు జంపిన
యీసుకోపగాడ విపు డెందువోతివి
మేసుల నీలాంఛనాలు మించి నన్ను దూషించే
సాసించి శత్రువును సంహరింపవే

కల్లలాడి గూబయిల్లు గైకొన్న గద్ద జంపిన
యెల్లగాగ కోపకాడ వెందువోతివి
యిల్లిదె శ్రీవేంకటేశ యీ నీ మీది పాటలు
జల్లన దూషించు శత్రు సంహరింపవే


narasiMha rAmakRshNa namO SrIvEMkaTESa
saruga nA(nA) Satrula saMhariMchavE

bAvatiTlaku SiSupAluni jaMpina
yEva kOpakADavu nEDeMdu vOtivi
nIvADanani nannu niMdiMchE Satruvunu
chAvagoTTi vAni niTTE saMhariMchavE

dAsuni bhaMgiMchETi tari kasyapu jaMpina
yIsukOpagADa vipu DeMduvOtivi
mEsula nIlAMChanAlu miMchi nannu dUshiMchE
sAsiMchi Satruvunu saMhariMpavE

kallalADi gUbayillu gaikonna gadda jaMpina
yellagAga kOpakADa veMduvOtivi
yillide SrIvEMkaTESa yI nI mIdi pATalu
jallana dUshiMchu Satru saMhariMpavE