Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Wednesday, July 04, 2007

252.rAdhAmAdhavaraticharitamiti-రాధామాధవరతిచరితమితి


Audio link :SJanaki
Archive link :
book :5 , kriti : 165

రాధామాధవరతిచరితమితి - బోధావహం శ్రుతిభూషణం

గహనే ద్వావపి గత్వా గత్వా - రహసి రతిం ప్రేరయతి సతి
విహరతస్తదా విలసంతౌ - విహతగృహాశౌ వివశౌ తౌ

లజ్జాశభళ విలాసలీలయా - కజ్జలనయన వికారేణ
హృజ్జావ్యవ(న)హృత (హిత?) హృదయా రతి - స్సజ్జా సంభ్రమచపలా జాతా

పురతో యాంతం పురుషం వకుళైః - కురంటకైర్వా కుటజైర్వా
పరమం ప్రహరతి పశ్చాల్లగ్నా- గిరం వినాసి వికిరతి ముదం

హరి సురభూరుహ మర్హతివస్వ -(మారోహతీవ?) - చరణేన కటిం సంవేష్ట్య
పరిరంచణ సంపాదితపులకై - స్సురుచిర్జాతా సుమలతికేవ

విధుముఖదర్శన వికళితలజ్జా- త్వధరబింబఫలమాస్వాద్య
మధురోపాయనమార్గేణ కుచౌ - నిధివద(ద్ద?) త్వా నిత్యసుఖమితా

సురుచిరకేతక సుమదళ నఖరై- ర్వరచిబుకం సా పరివృత్య (వర్త్య?)
తరుణిమసింధౌ తదీయదృగ్జల-చరయుగళం సంసక్తం చకార

వచన విలాసైర్వశీకృత(త్య?) తం- నిచులకుంజ మానితదేశే
ప్రచురసైకతే పల్లవశయనే- రచితరతికళా రాగేణాస

అభినవకల్యాణాంచితరూపా- వభినివేశ సంయతచిత్తౌ
బభూవతు స్తత్పరౌ వేంకట - విభుణా(నా?) సా తద్విధినా సతయా

సచ లజ్జావీక్షణో భవతి తం - కచభరాం(ర?) గంధం ఘ్రాపయతి
నచలతిచేన్మానవతీ తథాపి - కుచసంగాదనుకూలయతి

అవనతశిరసాప్యతి సుభగం- వివిధాలాపైర్వివశయతి
ప్రవిమల కరరుహరచన విలాసై - ర్భువనపతి(తిం?) తం భూషయతి

లతాగృహమేళనం నవసై - కతవైభవ సౌఖ్యం దృష్ట్వా
తతస్తతశ్చరసౌ (శ్చరతస్తౌ?) కేలీ- వ్రతచర్యాం తాం వాంఛంతౌ

వనకుసుమ విశదవరవాసనయా- ఘనసారరజోగంధైశ్చ
జనయతి పవనే సపది వికారం- వనితా పురుషౌ జనితాశౌ

ఏవం విచరన్ హేలా విముఖ- శ్రీవేంకటగిరి దేవోయం
పావనరాధాపరిరంభసుఖ- శ్రీ వైభవసుస్థిరో భవతి


rAdhAmAdhavaraticharitamiti-bOdhAvahaM SrutibhUshaNaM

gahanE dwAvapi gatwA gatwA-rahasi ratiM prErayati sati
viharatastadA vilasaMtau-vihatagRhASau vivaSau tau

lajjASaBaLa vilAsalIlayA-kajjalanayana vikArENa
hRjjAvyava(na)hRta (hita?) hRdayA rati-ssajjA saMbhramachapalA jAtA

puratO yAMtaM purushaM vakuLai@h-kuraMTakairvA kuTajairwA
paramaM praharati paSchAllagnA-giraM vinAsi vikirati mudaM

hari surabhUruha marhativasva -(mArOhatIva?) - charaNEna kaTiM saMvEshTya
pariraMchaNa saMpAditapulakai-ssuruchirjAtA sumalatikEva

vidhumukhadarSana vikaLitalajjA-twadharabiMbaphalamAswAdya
madhurOpAyanamArgENa kuchau-nidhivada(dda?) twA nityasukhamitA

suruchirakEtaka sumadaLa nakharai-rwarachibukaM sA parivRtya (vartya?)
taruNimasiMdhau tadIyadRgjala-charayugaLaM saMsaktaM chakAra

vachana vilAsairwaSIkRta(tya?) taM-nichulakuMja mAnitadESE
prachurasaikatE pallavaSayanE-rachitaratikaLA rAgENAsa

abhinavakalyANAMchitarUpA-vabhinivESa saMyatachittau
babhUvatu statparau vEMkaTa-vibhuNA(nA?) sA tadvidhinA satayA

sacha lajjAvIkshaNO bhavati taM-kachabharAM(ra?) gaMdhaM ghrApayati
nachalatichEnmAnavatI tathApi-kuchasaMgAdanukUlayati

avanataSirasApyati subhagaM-vividhAlApairwivaSayati
pravimala kararuharachana vilAsai-rbhuvanapati(tiM?) taM bhUShayati

latAgRhamELanaM navasai-katavaibhava saukhyaM dRshTvA
tatastataScharasau (Scharatastau?) kElI-vratacharyAM tAM vAMChaMtau

vanakusuma viSadavaravAsanayA-ghanasArarajOgaMdhaiScha
janayati pavanE sapadi vikAraM-vanitA purushau janitASau

EvaM vicharan hElA vimukha-SrIvEMkaTagiri dEvOyaM
pAvanarAdhApariraMbhasukha-SrI vaibhavasusthirO bhavati

No comments: