Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Thursday, December 31, 2009

665.vorapO merupO vayyAramO - వొరపో మెరుపో వయ్యారమో

వొరపో మెరుపో వయ్యారమో నీకు
వెరుతుమయ్యా
గోవిందుడా

కపటమో నిజమో కరుణయో కోపమో
ఉపచారమో ఉపతాపమో
నిపుణత తనపై నెయ్యమే చేసేవు
విపరీతము
గోవిందుడా

ననుపో నగవో నయమో ప్రియమో
చనవో చలమో సరసమో
కనుకూరిమియో గయ్యాళితనమో
వెనుతగిలేవు గోవిందుడా

మంకో మరులో మదమో ముదమో
జంకో లంకో జగడమో
శంకలేక నను సరుసనకూడితి
వేంకటగిరి
గోవిందుడా

vorapO merupO vayyAramO nIku
verutumayyA gOviMduDA

kapaTamO nijamO karuNayO kOpamO
upachAramO upatApamO
nipuNata tanapai neyyamE chEsEvu
viparItamu gOviMduDA

nanupO nagavO nayamO priyamO
chanavO chalamO sarasamO
kanukUrimiyO gayyALitanamO
venutagilEvu gOviMduDA

maMkO marulO madamO mudamO
jaMkO laMkO jagaDamO
SaMkalEka nanu sarusanakUDiti
vEMkaTagiri gOviMduDA

664.evvarivADAgAnu yEmaMduniMduku - ఎవ్వరివాడాగాను యేమందునిందుకు

Tune and sung by Sri Srirangam Gopalaratnam
ఎవ్వరివాడాగాను యేమందునిందుకు
నవ్వుచు నాలోనిహరి నన్నుగావవే

కోపులరాజులనెల్ల కొలిచి కొన్నాళ్ళు నేను
చూపుడుఁబూట వెట్టితి సొగిసి నేను
యేపున సంసారమున ఇదిగాక కమ్మటాను
దాపుగ తొర్లుఁబూట తగిలించుకొంటిని

మొదల కర్మములకు మోసపోయి యీ బ్రదుకు
కుదువవెట్టితి నే గురి గానక
వెదకి కామునికి విషయములకు నే
అదివో నావయసెల్ల నాహివెట్టితిని

ఇప్పుడే శ్రీవేంకటేశ యీడేర్చి నామనసు
కప్పిన గురుడు నీకు క్రయమిచ్చెను
వొప్పించిరిందరు బలువుడు చేపట్టెననుచు
అప్పులెల్లబాసి నీ సొమ్మైతినేనయ్యా


evvarivADAgAnu yEmaMduniMduku
navvuchu nAlOnihari nannugAvavE

kOpularAjulanella kolichi konnALLu nEnu
chUpuDu@MbUTa veTTiti sogisi nEnu
yEpuna saMsAramuna idigAka kammaTAnu
dApuga torlu@MbUTa tagiliMchukoMTini

modala karmamulaku mOsapOyi yI braduku
kuduvaveTTiti nE guri gAnaka
vedaki kAmuniki vishayamulaku nE
adivO nAvayasella nAhiveTTitini

ippuDE SrIvEMkaTESa yIDErchi nAmanasu
kappina guruDu nIku krayamichchenu
voppiMchiriMdaru baluvuDu chEpaTTenanuchu
appulellabAsi nI sommaitinEnayyA

Monday, December 28, 2009

663.maMdulEdu dIniki - మందులేదు దీనికి

మందులేదు దీనికి మంత్రమేమియు లేదు మందు మంత్రము దనమతిలోనే కలదు

కదలకుండగ దన్ను గట్టివేసిన గట్టు వదలించుకొన గొంత వలదా
వదలించబోయిన వడిగొని పైపైనే కదియుగాని తన్ను వదలదేమియును

మనసులోపలనుండి మరి మీద దానుండి యెనసినతిరువేంకటేశుని
తనరినతలపున దలప దుష్కృతములు తనకుదానే వీడు దలకవలదుగాన


pa maMdulEdu dIniki maMtramEmiyu lEdu maMdu maMtramu danamatilOnE kaladu

ca kadalakuMDaga dannu gaTTivEsina gaTTu vadaliMcukona goMta valadA
vadaliMcabOyina vaDigoni paipainE kadiyugAni tannu vadaladEmiyunu

ca manasulOpalanuMDi mari mIda dAnuMDi yenasinatiruvEMkaTESuni
tanarinatalapuna dalapa duShkRutamulu tanakudAnE vIDu dalakavaladugAna

Saturday, December 26, 2009

662.nelatabAsi uMDalEnu nimushameMdu - నెలతబాసి ఉండలేను నిముషమెందు


Archive Audio link : Sri TP Chakrapani (https://www.facebook.com/tirumala.chakrapani)
నెలతబాసి ఉండలేను నిముషమెందు నేడు నాకు
తలపులో నీవలెనె రతుల తరుణి కలయుటెన్నడే

ముదిత నాయెదుట నిలిచి మోసులువార నవ్వు నవ్వి
కదలు జూపుల జూచి నాకు కన్నులార్చుటెన్నడే
వదలుఁబయ్యద సవదరించి వలపుతేట చవులు జూపి
కొదలు మాటలు ముద్దు గునిసి కూరిమి గొసరు టెన్నదే

చెలియ సిగ్గున మోము వంచి చెక్కునఁ జేయి మాటు వేసి
మలసి వీడెమిచ్చి ఆకుమడిచి యిచ్చు టెన్నడే
వలుదచన్ను లురము మోపి వాసన యూర్పు చల్లి చల్లి
కలయ మోవితేనె లొసగు కంచము పొత్తులెన్నడే

యింతి నన్నుఁజేరబిలిచి యింటిలోని పరుపు మీద
దొంతికళలు రేగనంటి దొమ్మిసేయు టెన్నడే
వింతలేక యిపుడె శ్రీవేంకటేశ్వరుడైన
పొంతనున్న నన్నుగూడ పొద్దు దెలియుటెన్నడే


nelatabAsi uMDalEnu nimushameMdu nEDu nAku
talapulO nIvalene ratula taruNi kalayuTennaDE

mudita nAyeduTa nilichi mOsuluvAra navvu navvi
kadalu jUpula jUchi nAku kannulArchuTennaDE
vadalu@Mbayyada savadariMchi valaputETa chavulu jUpi
kodalu mATalu muddu gunisi kUrimi gosaru TennadE

cheliya sigguna mOmu vaMchi chekkuna@M jEyi mATu vEsi
malasi vIDemichchi AkumaDichi yichchu TennaDE
valudachannu luramu mOpi vAsana yUrpu challi challi
kalaya mOvitEne losagu kaMchamu pottulennaDE

yiMti nannu@MjErabilichi yiMTilOni parupu mIda
doMtikaLalu rEganaMTi dommisEyu TennaDE
viMtalEka yipuDe SrIvEMkaTESwaruDaina
poMtanunna nannugUDa poddu deliyuTennaDE

Wednesday, December 23, 2009

661.nIvu na sommavu nEnu nI sommu - నీవు న సొమ్మవు నేను నీ సొమ్ము


Audio link : Sri Balakrishnaprasad
నీవు న సొమ్మవు నేను నీ సొమ్ము
యీవల నీవెపుడు మాయింట నుండ తగవా

హరి నీరూపము నాకు నాచార్యుడు మున్నె
కెరలి నాపాల నప్పగించి
నాడు
నరహరి నిను నే నన్యాయమున తెలియను
పొరబ
డి నీ కెందు పోదగునా

జనని నీదేవి లక్ష్మి జనకుడవు నీవే
తనువులు నాత్మబాంధవము నీవే
అనయము నేనెంత నపరాధినైనాను
పనివడి నీవు నన్ను పాయదగునా

బహువేదములు నిన్ను భక్తవత్సలుడవని
సహజబిరుదు భువిజాటీనీ
యిహమున శ్రీవేంకటేశ యిది దలచైన
విహితమై నాకడకు విచ్చేయవే


nIvu na sommavu nEnu nI sommu
yIvala nIvepuDu mayiMTa nuMDa tagavA

hari nIrUpamu nAku nAchAryuDu munne
kerali nApAla nappagiMchinaDu
narahari ninu nE nanyAyamuna teliyanu
porabadi nI keMdu pOdagunA

janani nIdEvi lakshmi janakuDavu nIvE
tanuvulu nAtmabAMdhavamu nIvE
anayamu nEneMta naparAdhinainAnu
panivaDi nIvu nannu pAyadagunA

bahuvEdamulu ninnu bhaktavatsaluDavani
sahajabirudu bhuvijATInI
yihamuna SrIvEMkaTESa yidi dalachaina
vihitamai nAkaDaku vichchEyavE

Sunday, December 13, 2009

660.manavi cheppitini - మనవి చెప్పితిని

Audio link : Sri Srirangam Gopalaratnam
మనవి చెప్పితిని మఱవకుమీ
కనుగొని నామాట కడువకుమీ

యిచ్చక మాడితి వీడనె వుంటివి
మచ్చిక నామేలు మఱవకుమీ
వచ్చి వేరొకతె వలపులు చల్లిన
పచ్చిదేరి మరి పదరకుమీ

సరసమాడితివి చనవు లిచ్చితివి
మరిగిన నాపొందు మానకుమీ
సరిగా మరొకతె సందులు దూరిన
తొరలి యపుడు మరి తొలచకుమీ

కలసితి విప్పుడు కాగిలించితివి
పొలసి యిట్లనె భోగించుమీ
యెలమిని శ్రీవేంకటేశ్వర మరొకతె
పిలిచితేను మరి పెనగకుమీ


manavi cheppitini ma~ravakumI
kanugoni nAmATa kaDuvakumI

yichchaka mADiti vIDane vuMTivi
machchika nAmElu ma~ravakumI
vachchi vErokate valapulu challina
pachchidEri mari padarakumI

sarasamADitivi chanavu lichchitivi
marigina nApoMdu mAnakumI
sarigA marokate saMdulu dUrina
torali yapuDu mari tolachakumI

kalasiti vippuDu kAgiliMchitivi
polasi yiTlane bhOgiMchumI
yelamini SrIvEMkaTESwara marokate
pilichitEnu mari penagakumI

Saturday, December 05, 2009

659.kalaDA iMtaTidAta kamalanAbhuDE - కలడా ఇంతటిదాత కమలనాభుడే

Audio link : Sri Nukala Satyanarayana
కలడా ఇంతటిదాత కమలనాభుడే కాక
కలడన్న వారిపాలగలిగిన దైవము

యిచ్చెను సంపదలు ఇతడింద్రాదులకునెల్ల
యిచ్చెను శుకాదుల కిహపరాలు
యిచ్చెను వాయుజునికి యిటమీది బ్రహ్మపట్ట-
మిచ్చల ఘంటాకర్ణుని కిచ్చె కుబేరత్వము

కట్టెను ధృవపట్టము కమలజు కంటే మీద
కట్టె విభీషణుకు లంకారాజ్యము
కట్టియిచ్చె నజునికి గతచన్నవేదాలు
కట్టెను శ్రీసతి చేత కంకణ సూత్రములు

పెట్టెను దేవతలకు పేరినమృతపువిందు
వెట్టెను భక్తవత్సల బిరుదితడు
యిట్టె శ్రీవేంకటాద్రి నిందరికిఁ బొడచూపి
పెట్టె తన ప్రసాదము పృథివి జీవులకు


kalaDA iMtaTidAta kamalanAbhuDE kAka
kalaDanna vAripAlagaligina daivamu

yichchenu saMpadalu itaDiMdrAdulakunella
yichchenu SukAdula kihaparAlu
yichchenu vAyujuniki yiTamIdi brahmapaTTa-
michchala ghaMTAkarNuni kichche kubEratwamu

kaTTenu dhRvapaTTamu kamalaju kaMTE mIda
kaTTe vibhIShaNuku laMkArAjyamu
kaTTiyichche najuniki gatachannavEdAlu
kaTTenu SrIsati chEta kaMkaNa sUtramulu

peTTenu dEvatalaku pErinamRtapuviMdu
veTTenu bhaktavatsala biruditaDu
yiTTe SrIvEMkaTAdri niMdariki@M boDachUpi
peTTe tana prasAdamu pRthivi jIvulaku

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Tuesday, December 01, 2009

658.iddari tamakamu niTuvalene - ఇద్దరి తమకము నిటువలెనె

Audio link : Sri Srirangam Gopalaratnam garu
ఇద్దరి తమకము నిటువలెనె
పొద్దున నేమని బొంకుదమయ్యా

లలి నాకథరము లంచమియ్యగా
పలు సోకులయి పరగెనవే
పిలువగరాగా బెరసి నిందవడె
పొలతికి నేమని బొంకుదమయ్యా

అడుగుకొనుచు నిన్నంటి పెనగగా
తడయక నఖములు తాకెనవే
తొడుకొనిరాగా దూఱు మీదబడె
పొడవుగ నేమని బొంకుదమయ్యా

పెక్కులు చెవిలో ప్రియముగ చెప్పగ
ముక్కున జవ్వాది మోచె నిదే
యిక్కడ శ్రీవేంకటేశుడ సడివడె
పుక్కటి నేమని బొంకుదమయ్యా


iddari tamakamu niTuvalene
podduna nEmani boMkudamayyA

lali nAkatharamu laMchamiyyagA
palu sOkulayi paragenavE
piluvagarAgA berasi niMdavaDe
polatiki nEmani boMkudamayyA

aDugukonuchu ninnaMTi penagagA
taDayaka nakhamulu tAkenavE
toDukonirAgA dU~ru mIdabaDe
poDavuga nEmani boMkudamayyA

pekkulu chevilO priyamuga cheppaga
mukkuna javvAdi mOche nidE
yikkaDa SrIvEMkaTESuDa saDivaDe
pukkaTi nEmani boMkudamayyA

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA