Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Saturday, September 29, 2007

312.AdimUlamE mAku-ఆదిమూలమే మాకు నంగరక్ష


book:4, kriti:49
Archive Audio link : G Balakrishnaprasadఆదిమూలమే మాకు నంగరక్ష
శ్రీదేవుడే మాకు జీవరక్ష

భూమిదేవిపతియైన పురుషోత్తముడే మాకు
భూమిపై నేడనుండినా భూమిరక్ష
ఆమనిజలధిశాయి అయిన దేవుడే మాకు
సామీప్యముందున్న జలరక్ష

మ్రోయుచు నగ్నిలో యజ్ఞమూర్తియైన దేవుడే
ఆయములు దాకకుండా నగ్నిరక్ష
వాయుసుతు నేలినట్టి వనజనాభుడే మాకు
వాయువందు కందకుండా వాయురక్ష

పాదమాకసమునకు పారజాచే విష్ణువే
గాదిలియై మాకు నాకాశరక్ష
సాధించి శ్రీవేంకటాద్రి సర్వేస్వరుడే మాకు
సాదరము మీరినట్టి సర్వరక్షAdimUlamE mAku naMgaraksha
SrIdEvuDE mAku jIvaraksha

bhUmidEvipatiyaina purushOttamuDE mAku
bhUmipai nEDanuMDinA bhUmiraksha
AmanijaladhiSAyi ayina dEVuDE mAku
sAmIpyamuMdunna jalaraksha

mrOyuchu nagnilO yaj~namUrtiyaina dEvuDE
Ayamulu dAkakuMDA nagniraksha
vAyusutu nElinaTTi vanajanAbhuDE mAku
vAyuvaMdu kaMdakuMDA vAyuraksha

pAdamAkasamunaku pArajAchE vishNuvE
gAdiliyai mAku nAkASaraksha
sAdiMchi SrIvEMkaTAdri sarwEswaruDE mAku
sAdaramu mIrinaTTi sarwaraksha

Thursday, September 27, 2007

311.nIvu turagamu mIda nErpu-నీవు తురగముమీద నేర్పు


book:5, kriti:210
Archive Audio link : G Balakrishnaprasad
నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయ
వేవేలు రూపములు వెదచల్లితపుడు

పదిలముగ నిరువంక పసిడిపింజల యంప-
పొదల తరకసములొరపులు నెరపగ
గదయు శంఖము చక్రము ధనుఃఖడ్గములు
పదివేలు సూర్యబింబములైనవపుడు

సొరిది శేషుని పెద్దచుట్టు పెనుకేవడము
సిరిదొలక నొకచేత చిత్తగించి
దురమునకు తొడవైన ధూమకేతువు చేత-
నిరవైన బల్లెమై యేచెనందపుడు

కరకజడాతో రమాకాంత జయలక్ష్మియై
తొరలి కౌగిట నిన్ను(దొడికి పట్టి
చరచె వెను వేంకటస్వామి నిను గెలువుమని
మెరుగు కుచకుంభముల మిసిమితో నపుడుnIvu turagamu mIda nErpu meraya
vEvElu rUpamulu vedachallitapuDu

padilamuga niruvaMka pasiDipiMjala yaMpa-
podala tarakasamulorapulu nerapaga
gadayu SaMkhamu chakramu dhanu@hkhaDgamulu
padivElu sUryabiMbamulainavapuDu

soridi SEshuni peddachuTTu penukEvaDamu
siridolaka nokachEta chittagiMchi
duramunaku toDavaina dhUmakEtuvu chEta-
niravaina ballemai yEchenaMdapuDu

karakajaDAtO ramAkAMta jayalakshmiyai
torali kaugiTa ninnu(doDiki paTTi
charache venu vEMkaTaswAmi ninu geluvumani
merugu kuchakuMbhamula misimitO napuDu

Tuesday, September 25, 2007

310.ani Anatichche - అని ఆనతిచ్చె కృష్ణుడర్జునునితో

Archive Audio link : G Balakrishnaprasad
Audio download link : Balakrishnaprasad
ప : అని ఆనతిచ్చె కృష్ణుడర్జునునితో
విని ఆతని భజించు వివేకమా

చ : భూమిలోను చొచ్చి
సర్వ భూతప్రాణులనెల్ల

దీమసాన మోచేటి
దేవుడనేను

కామించి సస్యములు
కలిగించి చంద్రుడనై

తేమల పండించేటి
దేవుడనేనుచ : దీపనాగ్నినై జీవదేహముల అన్నములు
తేపుల నఱగించేటి దేవుడనేను
ఏపున ఇందరిలోని హ్రుదయములోననుందు
దీపింతు తలపు మరపై దేవుడనేను

చ : వేదములన్నిటిచేత వేదాంతవేత్తలచే
ఆదినే నెరగతగిన ఆ దేవుడను
శ్రీదేవితో గూడి శ్రీ వేంకటాద్రి మీద
పాదైన దేవుడను భావించ నేనుpa : ani aanatichche kRshNuDarjununitO
vini aatani bhajiMchu vivaekamaa

cha : bhoomilOnu chochchi sarva bhootapraaNulanella
deemasaana mOchaeTi daevuDanaenu
kaamiMchi sasyamulu kaligiMchi chaMdruDanai
taemala paMDiMchaeTi daevuDanaenu

cha : deepanaagninai jeevadaehamula annamulu
taepula na~ragiMchaeTi daevuDanaenu
aepuna iMdarilOni hrudayamulOnanuMdu
deepiMtu talapu marapai daevuDanaenu

cha : vaedamulanniTichaeta vaedaaMtavaettalachae
aadinae neragatagina aa daevuDanu
SreedaevitO gooDi Sree vaeMkaTaadri meeda
paadaina daevuDanu bhaaviMcha naenu
Annamayya Bhagavad Gita 15th chapter nunchi 13,14,15 slokalu teesukoni charanalu raasadu.
 TEXT 15.13
gam avisya ca bhutani
dharayamy aham ojasa
pusnami causadhih sarvah
somo bhutva rasatmakah

SYNONYMS
gam--the planets; avisya--entering; ca--also; bhutani--living entities;
dharayami--sustaining; aham--I; ojasa--by My energy; pusnami--
nourishing; ca--and; ausadhih--all vegetables; sarvah--all; somah--the
moon; bhutva--becoming; rasa-atmakah--supplying the juice.

TRANSLATION
I enter into each planet, and by My energy they stay in orbit. I become
the moon and thereby supply the juice of life to all vegetables.


cha : deepanaagninai jeevadaehamula annamulu
taepula na~ragiMchaeTi daevuDanaenu
aepuna iMdarilOni hrudayamulOnanuMdu
deepiMtu talapu marapai daevuDanaenu
TEXT 15.14
aham vaisvanaro bhutva
praninam deham asritah
pranapana-samayuktah
pacamy annam catur-vidham

SYNONYMS
aham--I; vaisvanarah--by My plenary portion as the digesting fire;
bhutva--becoming; praninam--of all living entities; deham--body;
asritah--situated; prana--outgoing air; apana--down-going air;
samayuktah--keep balance; pacami--digest; annam--foodstuff; catuhvidham--
four kinds of.

TRANSLATION
I am the fire of digestion in every living body, and I am the air of
life, outgoing and incoming, by which I digest the four kinds of
foodstuff.


cha : vaedamulanniTichaeta vaedaaMtavaettalachae
aadinae neragatagina aa daevuDanu
SreedaevitO gooDi Sree vaeMkaTaadri meeda
paadaina daevuDanu bhaaviMcha naenu

TEXT 15.15
sarvasya caham hrdi sannivisto
mattah smrtir jnanam apohanam ca
vedais ca sarvair aham eva vedyo
vedanta-krd veda-vid eva caham
SYNONYMS
sarvasya--of all living beings; ca--and; aham--I; hrdi--in the heart;
sannivistah--being situated; mattah--from Me; smrtih--remembrance;
jnanam--knowledge; apohanam ca--and forgetfulness; vedaih--by the
Vedas; ca--also; sarvaih--all; aham--I am; eva--certainly; vedyah--
knowable; vedanta-krt--the compiler of the Vedanta; veda-vit--the
knower of the Vedas; eva--certainly; ca--and; aham--I.
TRANSLATION
I am seated in everyone's heart, and from Me come remembrance,
knowledge and forgetfulness. By all the Vedas I am to be known; indeed
I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas.

Monday, September 24, 2007

309.namO namO dAnavavinASaka- నమో నమో దానవవినాశక చక్రమా


Archive Audio link : G Balakrishnaprasad
ప|| నమో నమో దానవవినాశక చక్రమా | సమర విజయమైన సర్వేశు చక్రమా ||
చ|| అట్టె పదారు భుజాల నమరిన చక్రమా | పట్టిన ఆయుధముల బలు చక్రమా |
నెట్టన మూడుగన్నుల నిలచిన చక్రమా | రట్టుగా మన్నించవే మొరయుచు చక్రమా ||
చ|| అరయ నారుగోణాల నమరిన చక్రమా | ధారలు వేయిటి తోడి తగు చక్రమా |
ఆరక మీదికి వెళ్ళే అగ్ని చక్రమా | గారవాన నీదాసుల గావవే చక్రమా ||
చ|| రవిచంద్రకోటి తేజరాసియైన చక్రమా | దివిజ సేవితమైన దివ్య చక్రమా |
తవిలి శ్రీ వేంకటేశు దక్షిణకర చక్రమా | యీవల నీదాసులము యేలుకోవే చక్రమా ||


pa|| namO namO dAnavavinASaka cakramA | samara vijayamaina sarvESu cakramA ||
ca|| aTTe padAru BujAla namarina cakramA | paTTina Ayudhamula balu cakramA |
neTTana mUDugannula nilacina cakramA | raTTugA manniMcavE morayucu cakramA ||
ca|| araya nArugONAla namarina cakramA | dhAralu vEyiTi tODi tagu cakramA |
Araka mIdiki veLLE agni cakramA | gAravAna nIdAsula gAvavE cakramA ||
ca|| ravicaMdrakOTi tEjarAsiyaina cakramA | divija sEvitamaina divya cakramA |
tavili SrI vEMkaTESu dakShiNakara cakramA | yIvala nIdAsulamu yElukOvE cakramA ||

Saturday, September 22, 2007

308.poddikanennaDu voDucunO- పొద్దికనెన్నడు వొడుచునో పోయిన

ఒక అధ్బుతమైన విరహ గీతం, అన్నమాచర్యుని కలం నుంచి...
ragam : Revati , Composer : Balakrishnaprasad 
Audio Archive link : G Balakrishnaprasad
Click here to listen this kriti : Priya Sisters
ప|| పొద్దికనెన్నడు వొడుచునో
పోయిన చెలిరాదాయను |

నిద్దుర కంటికిదోపదు
నిముషం బొకయేడు ||


చ|| కన్నుల నవ్వెడి నవ్వులు గబ్బితనంబుల మాటలు |
నున్నవి ఒయ్యారంబులు నొచ్చిన చూపులును |
విన్నదనంబుల మరపులు వేడుక మీరిన యలపులు |
సన్నపు జెమటలుదలచిన ఝల్లనె నామనసు ||

చ|| ఆగిన రెప్పల నీరును అగ్గలమగు పన్నీటను |
దోగియుదోగాని భావము దోచిన పయ్యదయు |
కాగిన దేహపు సెకలును కప్పిన పువ్వుల సొరబులు |
వేగిన చెలితాపమునకు వెన్నెల మండెడిని ||

చ|| దేవ శిఖామణి తిరుమల దేవునిదలచిన బాయక |
భావించిన యీకామిని భవములోపలను |
ఆ విభుడే తానుండిక నాతడె తానెరుగగవలె |
ఈవెలదికిగల విరహంబేమని చెప్పుదము ||


pa|| poddikanennaDu voDucunO pOyina celirAdAyanu |
niddura kaMTikidOpadu nimuShaM bokayEDu ||

ca|| kannula navveDi navvulu gabbitanaMbula mATalu |
nunnavi oyyAraMbulu noccina cUpulunu |

vinnadanaMbula marapulu vEDuka mIrina yalapulu |
sannapu jemaTaludalacina Jallane nAmanasu ||

ca|| Agina reppala nIrunu aggalamagu pannITanu |
dOgiyudOgAni BAvamu dOcina payyadayu |

kAgina dEhapu sekalunu kappina puvvula sorabulu |
vEgina celitApamunaku vennela maMDeDini ||

ca|| dEva SiKAmaNi tirumala dEvunidalacina bAyaka |
BAviMcina yIkAmini BavamulOpalanu |

A viBuDE tAnuMDika nAtaDe tAnerugagavale |
Iveladikigala virahaMbEmani ceppudamu ||

Friday, September 21, 2007

307.ade chUDarayya pedda-అదె చూడరయ్య పెద్ద


Archive Audio link :  G Balakrishnaprasad
అదె చూడరయ్య పెద్ద హనుమంతుని
గుదిగొని దేవతలు కొనియాడేరయ్య

ఉదయాస్తశైలములు ఒకజంగగా చాచె
అదివో ధృవమండల మందె శిరసు
చదివె సూర్యుని వెంట సారె మొగము ద్రిప్పుచు
ఎదుట ఈతని మహిమ యేమని చెప్పేమయ్య ||

దండిగా బ్రహ్మాండము దాక తోకమీదికెత్తె
మెండగు దిక్కుల నిండా మేను వెంచెను
గుండు గూడ రాకాసుల కొట్టగ చేతుల చాచె
అండ ఈతని ప్రతాప మరుదరుదయ్యా ||

దిక్కులు పిక్కటిల్ల్లగ దేహరోమములు పెంచె
పక్కన లోకములకు ప్రాణమై నిల్చె
ఇక్కడా శ్రీవెంకటేశు హితవరి బంటాయ
మిక్కిలి ఈతని లావు మేలు మేలయ్య ||


ade chUDarayya pedda hanumaMtuni
gudigoni dEVatalu koniyADErayya

udayAstaSailamulu okajaMgagA chAche
adivO dhRvamaMDala maMde Sirasu
chadive sUryuni veMTa sAre mogamu drippuchu
eduTa Itani mahima yEmani cheppEmayya ||

daMDigA brahmAMDamu dAka tOkamIdikette
meMDagu dikkula niMDA mEnu veMchenu
guMDu gUDa rAkAsula koTTaga chEtula chAche
aMDa Itani pratApa marudarudayyA ||

dikkulu pikkaTilllaga dEharOmamulu peMche
pakkana lOkamulaku prANamai nilche
ikkaDA SrIveMkaTESu hitavari baMTAya
mikkili Itani lAvu mElu mElayya ||

Thursday, September 20, 2007

306.tAne tAnE yiMdari guruDu-ప|| తానె తానే యిందరి గురుడు | సానబట్టిన భోగి జ్ఞాన యోగి ||


Archive Audio link : G Balakrishnaprasad
ప|| తానె తానే యిందరి గురుడు | సానబట్టిన భోగి జ్ఞాన యోగి ||

చ|| అపరిమితములైన యజ్ఞాల వడిజేయ | బ్రపన్నులకు బుద్ధి వచరించి|
తపముగా ఫలత్యాగము సేయించు | కపురుల గరిమల కర్మయోగి ||

చ|| అన్నిచేతలను బ్రహ్మార్పణవిధి జేయ | మన్నించు బుద్ధులను మరుగజెప్పి ||
ఉన్నతపదమున కొనరగ గరుణించు | పన్నగశయనుడే బ్రహ్మయోగి ||

చ|| తనరగ గపిలుడై దత్తాత్రేయుడై | ఘనమైన మహిమ శ్రీ వేంకటరాయడై |
వినరగ సంసార యోగము గృపసేయు | అనిమిషగతుల నభ్యాసయోగి ||pa|| tAne tAnE yiMdari guruDu | sAnabaTTina BOgi j~jAna yOgi ||

ca|| aparimitamulaina yaj~jAla vaDijEya | brapannulaku buddhi vacariMci|
tapamugA PalatyAgamu sEyiMcu | kapurula garimala karmayOgi ||

ca|| annicEtalanu brahmArpaNavidhi jEya | manniMcu buddhulanu marugajeppi ||
unnatapadamuna konaraga garuNiMcu | pannagaSayanuDE brahmayOgi ||

ca|| tanaraga gapiluDai dattAtrEyuDai | Ganamaina mahima SrI vEMkaTarAyaDai |
vinaraga saMsAra yOgamu gRupasEyu | animiShagatula naByAsayOgi ||

Wednesday, September 19, 2007

305.OhO yentaTi vaaDE-ఓహో యెంతటి వాడేAudio Archive link : G Balakrishnaprasad
ఓహో యెంతటి వాడే వొద్దనున్నవాడే
సాహసపు గుణములచతురుడా యితడు

జలధిలో బవళించి జలనిధి బంధించి
జలనిధి కన్యకను సరిబెండ్లాడి
జలనిధిలో నీది జలనిధి మధియించి
జలధి వెరించిన చలమరాయితడు

ధరణికి బతియై ధరణి గ్రుంగిన నెత్తి
ధరణి కూతురు దానె తగ బెండ్లాడి
ధరణి పాదము మోపి ధరణి భారము దించి
ధరణీ ధరుడైన దైవమా ఇతడు

కొండ గొడుగుగ నెత్తి కొండ దూటు పడవేసి
కొండకిందగుదురై కూచుండి
కొండపై శ్రీ వేంకటాద్రి కోనేటి రాయడై
కొండ వంటి దేవుడైన కోవిదుడా ఇతడు


OhO yentaTi vaaDE voddanunnavaaDE
saahasapu guNamulachaturuDaa yitaDu

jaladhilO bavaLinchi jalanidhi bandhinchi
jalanidhi kanyakanu saribenDlaaDi
jalanidhilO needi jalanidhi madhiyinchi
jaladhi verinchina chalamaraayitaDu

dharaNiki batiyai dharaNi grungina netti
dharaNi kUturu daane taga benDlaaDi
dharaNi paadamu mOpi dharaNi bhaaramu dinchi
dharaNI dharuDaina daivamaa itaDu

konDa goDuguga netti konDa dUTu paDavEsi
konDakindagudurai kUchunDi
konDapai SrI vEnkaTaadri kOnETi raayadai
konDa vanTi dEvuDaina kOviduDaa itaDu

304.itaDokaDE sarvESvaruDu-ఇతడొకడే సర్వేశ్వరుడు

Youtube link : G Balakrishnaprasad
Archive Audio link : G Balakrishnaprasad
ప|| ఇతడొకడే సర్వేశ్వరుడు | సిత కమలాక్షుడు శ్రీ వేంకటేశుడు ||

చ|| పరమ యోగులకు భావ నిధానము | అరయ నింద్రాదుల కైశ్వర్యము |
గరిమ గొల్లెతల కౌగిట సౌఖ్యము | సిరులొసగేటి శ్రీ వేంకటేశుడు ||

చ|| కలికి యశోదకు కన్న మాణికము తలచిన కరికిని తగుదిక్కు |
అల ద్రౌపదికిని ఆపద్బంధుడు | చలరేగిన శ్రీ వేంకటేశుడు ||

చ|| తగిలిన మునులకు తపము సత్ఫలము | ముగురు వేల్పులకు మూలమీతడే |
వొగిసలమేల్మంగ కొసరిన పతియితడు | జిగిమించిన యీ సర్వేశుడు ||


pa|| itaDokaDE sarvESvaruDu | sita kamalAkShuDu shrI vEMkatESuDu ||

ca|| parama yOgulaku BAva nidhAnamu | araya niMdrAdula kaiSvaryamu |
garima golletala kaugiTa sauKyamu | sirulosagETi SrI vEMkaTESuDu ||

ca|| kaliki yaSOdaku kanna mANikamu talacina karikini tagudikku |
ala draupadikini ApadbaMdhuDu | calarEgina SrI vEMkaTESuDu ||

ca|| tagilina munulaku tapamu satPalamu | muguru vElpulaku mUlamItaDE |
vogisalamElmaMga kosarina patiyitaDu | jigimiMcina yI sarvESuDu ||

Sunday, September 16, 2007

303.padiyAruvannela baMgAru -పదియారువన్నెల బంగారు కాంతులతోడ

Archive Audio link :  G Balakrishnaprasad
పదియారువన్నెల బంగారు కాంతులతోడ
పొదలిన కలశాపుర హనుమంతుడు ||

ఎడమ చేతబట్టె నిదివో పండ్లగొల
కుడిచేత రాకాసిగుంపుల గొట్టె
తొడిబడ నూరుపులతో తూరుపు మొగమైనాడు
పొడవైన కలశాపుర హనుమంతుడు ||

తొక్కె అక్షకుమారుని తుంచి యడగాళ్ళా సంది
నిక్కించెను తోక ఎత్తి నింగి మోవను
చుక్కలు మోవపెరిగి సుతువద్ద వేదాలు
పుక్కిటబెట్టె కలశాపుర హనుమంతుడు ||

గట్టి దివ్యాంబరముతో కవచకుండలాలతో
పట్టపు శ్రీవేంకటేశు బంటు తానయె
అట్టె వాయువునకు అంజనిదేవికిని
పుట్టినాడు కలశాపుర హనుమంతుడు ||
padiyAruvannela baMgAru kAMtulatODa
podalina kalaSApura hanumaMtuDu ||

eDama chEtabaTTe nidivO paMDlagola
kuDichEta rAkAsiguMpula goTTe
toDibaDa nUrupulatO tUrupu mogamainADu
poDavaina kalaSApura hanumaMtuDu ||

tokke akshakumAruni tuMchi yaDagALLA saMdi
nikkiMchenu tOka etti niMgi mOvanu
chukkalu mOvaperigi sutuvadda vEdAlu
pukkiTabeTTe kalaSApura hanumaMtuDu ||

gaTTi divyAMbaramutO kavachakuMDalAlatO
paTTapu SrIvEMkaTESu baMTu tAnaye
aTTe vAyuvunaku aMjanidEvikini
puTTinADu kalaSApura hanumaMtuDu ||

302appani varaprasAdi -అప్పని వరప్రసాది అన్నమయ్య


Archive Audio link : G Balakrishnaprasad
చినతిరుమలాచార్యుని కీర్తన
10-223

అప్పని వరప్రసాది అన్నమయ్య
అప్పసము మాకే కలడన్నమయ్య ||

అంతటికి ఏలికైన ఆదినారాయణు తన
అంతరంగాన నిలిపిన(పెను) అన్నమయ్య
సంతసాన చెలువొందే సనకసనందనాదు-
లంతటివాడు తాళ్ళాపాక అన్నమయ్య ||

బిరుదు టెక్కెములుగా పెక్కుసంకీర్తనములు
హరిమీద విన్నవించె అన్నమయ్య
విరివిగలిగినట్టి వేదముల అర్ఠమెల్ల
అరసి తెలిపినాడు అన్నమయ్య ||

అందమైన రామానుజ ఆచార్యమతమును
అందుకొని నిలచినాడు అన్నమయ్య
విందువలె మాకును శ్రీవేంకటనాఠునినిచ్చె
అందరిలో తాళ్ళపాక అన్నమయ్య ||


chinatirumalAchAryuni kIrtana
10-223
appani varaprasAdi annamayya
appasamu mAkE kalaDannamayya ||

aMtaTiki Elikaina AdinArAyaNu tana
aMtaraMgAna nilipina(penu) annamayya
saMtasAna cheluvoMdE sanakasanaMdanAdu-
laMtaTivADu tALLApAka annamayya ||

birudu TekkemulugA pekkusaMkIrtanamulu
harimIda vinnaviMche annamayya
virivigaliginaTTi vEdamula arThamella
arasi telipinADu annamayya ||

aMdamaina rAmAnuja AchAryamatamunu
aMdukoni nilachinADu annamayya
viMduvale mAkunu SrIvEMkaTanAThuninichche
aMdarilO tALLapAka annamayya ||

Monday, September 10, 2007

301.itanikaMTE maridaivamu-ఇతనికంటే మరిదైవము కానముDasavatara kriti
Archive Audio link : G Balakrishnaprasad
youtube video
ఇతనికంటే మరిదైవము కానము యెక్కడా వెదకిన నితడే
అతిశయమగు మహిమలతో వెలసెను అన్నిటికాధారముతానె ||

మదిజలధులనొకదైవము వెదకిన మత్స్యావతారంబితడు
అదివో పాతాళమందు వెదకితే ఆదికూర్మమీ విష్ణుడు
పొదిగొని యడవుల వెదకి చూచితే భూవరాహమనికంటిమి
చెదరక కొండల గుహల వెదకితే శ్రీనరసింహంబున్నాడు

తెలిసి భూనభోంతరమున వెదకిన త్రివిక్రమాకృతి నిలిచినది
పలువీరులలో వెదకిచూచితే పరశురాముడొకడైనాడూ
తలపున శివుడునుపార్వతి వెదకిన తారకబ్రహ్మమురాఘవుడు
కెలకుల నావులమందల వెదకిన కృష్ణుడు రాముడునైనారు ||

పొంచి అసురకాంతలలో వెదకిన బుధ్ధావతారంబైనాడు
మించిన కాలము కడపట వెదకిన మీదటికల్క్యావతారము
అంచెల జీవులలోపల వెదకిన అంతర్యామై మెరసెను
యెంచుక ఇహమున పరమున వెదకిన యీతడే శ్రీవేంకటవిభుడు ||


itanikaMTE maridaivamu kAnamu yekkaDA vedakina nitaDE
atiSayamagu mahimalatO velasenu anniTikAdhAramutAne ||

madijaladhulanokadaivamu vedakina matsyAvatAraMbitaDu
adivO pAtALAmamdu vedakitE AdikUrmamI viShNuDu
podigoni yaDavula vedaki chUchitE bhUvarAhamanikaMTimi
chedaraka koMDala guhala vedakitE SrInarasiMhaMbunnADu

telisi bhUnabhOMtaramuna vedakina trivikramAkRti nilichinadi
paluvIrulalO vedakichUchitE paraSurAmuDokaDainADU
talapuna SivuDunupArwati vedakina tArakabrahmamurAghavuDu
kelakula nAvulamaMdala vedakina kRShNuDu rAmuDunainAru ||

poMchi asurakAMtalalO vedakina budhdhAvatAraMbainADu
miMchina kAlamu kaDapaTa vedakina mIdaTikalkyAvatAramu
aMchela jIvulalOpala vedakina aMtaryAmai merasenu
yeMchuka ihamuna paramuna vedakina yItaDE SrIvEMkaTavibhuDu ||