Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Thursday, October 16, 2008

548.paripUrNu(Davu nIvu parAkunnadA - పరిపూర్ణు(డవు నీవు పరాకున్నదా
Audio link :GBKP
Archive link :
పరిపూర్ణు(డవు నీవు పరాకున్నదా నిన్ను
మరిగి వుండనిదే మావల్ల దప్పు గాకా

వినవా నీ వేమియైనా విశ్వమెల్లా వీనులే
యెనసి విన్నవించని యెడ్డతన మింతే కాక
కనవా నీ విన్నియు నీ కన్నులే యెందు చూచినా
పనితో నా భావము చూపని నేరమి గాకా

పలుకవా నీ వేమియైనా బహుశబ్దమయుడవు
అలరి పిలువని నా యవివేక మింతే కాక
నిలువవా నా ముందర నిఖిలస్వరూపడవు
తెలిసి చూడలేని సందేహ మింతే కాక

మన్నించవా నీవేమి మఱగు చొచ్చితి నంటే
పన్ని మత్తుడనై యున్న నా కర్మము గాక
యిన్నిట శ్రీవేంకటేశ యేలితివి నన్ను నిట్టె
యిన్నాళ్ళెఱుగని భాగ్యమిట్టుండె( గాకా

paripUrNu(Davu nIvu parAkunnadA ninnu
marigi vuMDanidE mAvalla dappu gAkA


vinavA nI vEmiyainA viSwamellA vInulE
yenasi vinnaviMchani yeDDatana miMtE kAka
kanavA nI vinniyu nI kannulE yeMdu chUchinA
panitO nA bhAvamu chUpani nErami gAkA


palukavA nI vEmiyainA bahuSabdamayuDavu
alari piluvani nA yavivEka miMtE kAka
niluvavA nA muMdara nikhilaswarUpaDavu
telisi chUDalEni saMdEha miMtE kAka


manniMchavA nIvEmi ma~ragu chochchiti naMTE
panni mattuDanai yunna nA karmamu gAka
yinniTa SrIvEMkaTESa yElitivi nannu niTTe
yinnALLe~rugani bhAgyamiTTuMDe( gAkA

Tuesday, October 14, 2008

547.చూడవమ్మ యశోదమ్మ - cUDavamma yaSOdamma
Audio link :SJanaki
Archive link :
ప చూడవమ్మ యశోదమ్మ వాడ వాడల వరదలివిగో
చ పొంచి పులివాలు పెరుగు మించు మించు మీగడలు
వంచి వారలు వట్టిన కంచపుటుట్ల కాగులివో
చ పేరీ బేరని నేతులు చూరల వెన్నల జున్నులును
ఆరగించి యట నగుబాళ్ళు పార వేసిన బానలివిగో
చ తెల్లని కను దీగల సోగల చల్ల లమ్మేటి జవ్వనుల
చెల్లినట్లనె శ్రీ వేంకటపతి కొల్లలాడిన గురుతు లివిగో


pa cUDavamma yaSOdamma vADa vADala varadalivigO
ca poMci pulivAlu perugu miMcu miMcu mIgaDalu
vaMci vAralu vaTTina kaMcapuTuTla kAgulivO
ca pErI bErani nEtulu cUrala vennala junnulunu
AragiMci yaTa nagubALLu pAra vEsina bAnalivigO
ca tellani kanu dIgala sOgala calla lammETi javvanula
cellinaTlane SrI vEMkaTapati kollalADina gurutu livigO

Wednesday, October 08, 2008

546.chAla novvi sEyunaTTi - చాల నొవ్వి సేయునట్టి జన్మమేమి


Audio link : JanakiRamana
Archive link :

చాల నొవ్వి సేయునట్టి జన్మమేమి మరణమేమి
మాలుగలిపి దొరతనంబు మాంపు టింత చాలదా

పుడమి పాపకర్మమేమి పుణ్యకర్మమేమి తనకు
కడపరాని బంధములకు కారణంబులైనవి
యెడపకున్న పసిడి సంకెలేమి యినుపసంకెలేమి
మెడకు దగిలి యుండి యెపుడు మీదు చూడరానివి

చలముకొన్న ఆపదేమి సంపదేమి యెపుడు తనకు
అలమిపట్టి దుఃఖములకు నప్పగించినట్టి
యెలమి బసిడిగుదియయేమి యినుపగుదియయేమి తనకు
ములుగ ములుగ తొలితొలి మోదుటింత చాలదా

కర్మియైనయేమి వికృతకర్మియైనయేమి తనకు
కర్మఫలముమీదకాంక్ష గలుగు టింత చాలదా
మర్మమెరిగి వేంకటేశు మహిమిలనుచు దెలిసినట్టి
నిర్మలాత్ము కిహము పరము నేడు గలిగె చాలదా

chAla novvi sEyunaTTi janmamEmi maraNamEmi
mAlugalipi doratanaMbu mA&npu TiMta chAladA

puDami pApakarmamEmi puNyakarmamEmi tanaku
kaDaparAni baMdhamulaku kAraNaMbulainavi
yeDapakunna pasiDi saMkelEmi yinupasaMkelEmi
meDaku dagili yuMDi yepuDu mIdu chUDarAnivi

chalamukonna ApadEmi saMpadEmi yepuDu tanaku
alamipaTTi du@hkhamulaku nappagiMchinaTTi
yelami basiDigudiyayEmi yinupagudiyayEmi tanaku
muluga muluga tolitoli mOduTiMta chAladA

karmiyainayEmi vikRtakarmiyainayEmi tanaku
karmaphalamumIdakAMksha galugu TiMta chAladA
marmamerigi vEMkaTESu mahimilanuchu delisinaTTi
nirmalAtmu kihamu paramu nEDu galige chAladA

Monday, October 06, 2008

545.tiruvIdhu lEgIni dEvatalu - తిరువీధు లేఁగీని దేవతలు జయవెట్టAudio link :
Archive link :

తిరువీధు లేఁగీని దేవతలు జయవెట్ట 
హరి వాఁడె పెండ్లికొడుకై ప్రతాపమున  

కనకపుఁగొండవంటిఘనమైనరథముపై 
దనుజమర్దనుఁడెక్కెఁ దరుణులతో
వినువీధిఁ బడెగెలు వేవేలు కుచ్చులతోడఁ 
బెనగొనఁగఁ గదలె భేరులు మ్రోయఁగను  

వరుసఁ జంద్రసూర్యులవంటిబండికండ్లతోడ
గరుడధ్వజుఁ డొరసీఁ గడు దిక్కులు 
విరుగువేదరాసులే పగ్గాలు వట్టితియ్యఁగ 
సరుగ దుష్టులఁ గొట్టి జయము చేకొనెను  

ఆటలుఁ బాటలు వింటా నలమేల్మంగయుఁ దాను 
యీటున శ్రీవేంకటేశుఁ డెదురులేక
వాటపుసింగారముతో వాకిటవచ్చి నిలిచీ 
కోటానఁగోటివరాలు కొమ్మని ఇచ్చుచును


tiruvIdhu lEgIni dEvatalu jayaveTTa 
hari vADe peMDlikoDukai pratApamuna 

kanakapugoMDavaMTighanamainarathamupai 
danujamardanuDekke daruNulatO 
vinuvIdhi baDegelu vEvElu kuchchulatODa 
benagonaga gadale bhErulu mrOyaganu  

varusa jaMdrasUryulavaMTibaMDikaMDlatODa 
garuDadhvaju DorasE gaDu dikkulu 
viruguvEdarAsulE paggAlu vaTTitiyyaga 
saruga dushTula goTTi jayamu chEkonenu  

aaTalu bATalu viMTA nalamElmaMgayu( dAnu 
yITuna SrIvEMkaTaeSu@M DedurulEka 
vATapusiMgAramutO vAkiTavachchi nilichI 
kOTAna@MgOTivarAlu kommani ichchuchunu

Sunday, October 05, 2008

544.sAmAnyamA pUrva saMgrahaMbagu - సామాన్యమా పూర్వ సంగ్రహంబగు


Audio link :
Audio link :
Archive link :

ప సామాన్యమా పూర్వ సంగ్రహంబగు ఫలము
నేమమున బెనగొనియె నేడు నీవనక
చ జగతి బ్రాణులకెల్ల సంసారబంధంబు
తగుల బంధించు దురితంపు గర్మమున
మగుడ మారుకుమారు మగువ నీయురముపై
తెగి కట్టిరెవ్వరో దేవుండ వనక
చ పనిలేని జీవులను భవసాగరంబులో
మునుగ లేవగ జేయు మోహదోషమున
పనిపూని జలధిలో బండబెట్టిరి నిన్ను
వెనకెవ్వరో మొదలి వేలువనక
చ ఉండనీయక జీవనోపాయమున మమ్ము
కొండలను గొబల దతి గొని త్రిప్పుఫలము
కొండలను నెలకొన్న కోనేటి పతి వనగ
నుండవలసెను నీకు నోపలేవనక

pa sAmAnyamA pUrva saMgrahaMbagu Palamu
nEmamuna benagoniye nEDu nIvanaka
ca jagati brANulakella saMsArabaMdhaMbu
tagula baMdhiMcu duritaMpu garmamuna
maguDa mArukumAru maguva nIyuramupai
tegi kaTTirevvarO dEvuMDa vanaka
ca panilEni jIvulanu BavasAgaraMbulO
munuga lEvaga jEyu mOhadOShamuna
panipUni jaladhilO baMDabeTTiri ninnu
venakevvarO modali vEluvanaka
ca uMDanIyaka jIvanOpAyamuna mammu
koMDalanu gobala dati goni trippuPalamu
koMDalanu nelakonna kOnETi pati vanaga
nuMDavalasenu nIku nOpalEvanaka


Saturday, October 04, 2008

543.bhAvamerigina nalla - భావమెరిగిన నల్ల(బల్లి చెన్నుడాAudio link :
Archive link :

భావమెరిగిన నల్ల(బల్లి చెన్నుడా 
నావద్దనే వుండుమీ నల్ల(బల్లి చెన్నుడా  

వేసరక నీవు నాతో వేమారు జేసినట్టి 
బాసలు నమ్మితి నల్ల(బల్లి చెన్నుడా
వాసికి వన్నెకు నీకు వలచి చొక్కితి నేను 
నా సూటికే మన్నించు నల్ల(బల్లి చెన్నుడా  

క్రియ గూడ నేను నీ కేలువట్టి పెండ్లాడితి  
బయలీదించకు నల్ల(బల్లి చెన్నుడా
ప్రియములు రెట్టింప బెనగితి నిందాకా 
నయములు చూపుమీ నల్ల(బల్లి చెన్నుడా  

యెనసితి విటు నన్ను నియ్యకోలు సేసుకొని 
పనుపడె రతి నల్ల(బల్లి చెన్నుడా 
ఘన శ్రీవేంకటాద్రిపై కందువ నేలుకొంటివి 
నను నిందరిలోపల నల్ల(బల్లి చెన్నుడా 


bhAvamerigina nalla(balli chennuDA 
nAvaddanE vuMDumI nalla(balli chennuDA  

vEsaraka nIvu nAtO vEmAru jEsinaTTi 
bAsalu nammiti nalla(balli chennuDA 
vAsiki vanneku nIku valachi chokkiti nEnu 
nA sUTikE manniMchu nalla(balli chennuDA  

kriya gUDa nEnu nI kEluvaTTi peMDlADiti  
bayalIdiMchaku nalla(balli chennuDA 
priyamulu reTTiMpa benagiti niMdAkA 
nayamulu chUpumI nalla(balli chennuDA  

yenasiti viTu nannu niyyakOlu sEsukoni 
panupaDe rati nalla(balli chennuDA 
ghana SrIvEMkaTAdripai kaMduva nElukoMTivi 
nanu niMdarilOpala nalla(balli chennuDA 


Thursday, October 02, 2008

542.baDalenu pAnupu - బడలెను పానుపు పరచరే


Audio link : Vani Jayaram
Archive link :

బడలెను పానుపు పరచరే
అడుగరే యిదియేమని చెలులు

చెలప చెమటలు మై( జిప్పిలీని
అలసి వచ్చినాడు నేడదే విభుడు
చలువగా( గప్రము పై చల్లగదరే
వెలయ సురటిగొని విసరరే

పొనుగు నిట్టూరుపుల బుసకొట్టీని
పనిసేసి వచ్చినా డప్పటి విభుడు
తనివార చల్లనిగంధము మెత్తరే
నినుపుగ పన్నీరు నించరే

దాగక దప్పి మోవులు దడిపీని
కాగి వచ్చినాడు శ్రీవేంకటవిభుడు
పాగి వాసించినబాగాలియ్యరే
చేగదేర నన్నునేలె సేవలెల్లా జేయరే

baDalenu pAnupu paracharE
aDugarE yidiyEmani chelulu
chelapa chemaTalu mai( jippilIni
alasi vachchinADu nEDadE vibhuDu
chaluvagA( gapramu pai challagadarE
velaya suraTigoni visararE
ponugu niTTUrupula busakoTTIni
panisEsi vachchinA DappaTi vibhuDu
tanivAra challanigaMdhamu mettarE
ninupuga pannIru niMcharE
dAgaka dappi mOvulu daDipIni
kAgi vachchinADu SrIvEMkaTavibhuDu
pAgi vAsiMchinabAgAliyyarE
chEgadEra nannunEle sEvalellA jEyarE