Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Sunday, June 28, 2009

626.ekkaDi narakamu ekkaDimRutyuvu - ఎక్కడి నరకము ఎక్కడిమృత్యువు

Audio link : composed and sung by Nukala chinasatyanarayana , in Mohana ragam.

ప ఎక్కడి నరకము ఎక్కడిమృత్యువు మాకు దక్కి నీదివ్య నామామృతము చూరగొంటిమి

చ తమితో శ్రీపతి దాసుల చేరినప్పుడే యమ కింకర భయము లణగి పోయె
జమళి నీ యాయుధ లాంఛనము మోచినప్పుడే అమర కాలదండము లవియెల్ల బొలిసె

చ మును నీ నగరిత్రోవ మొగమైన యప్పుడే ఘన యామ్య మార్గము కట్టువడియె
ఒనర నీ తిరుపతి నొకరాత్రి వున్నపుడే కనలు కాలసూత్రాది ఘాతలెల్ల పూడె

చ యెడరై నీమంత్రజపము యెంచుకొన్న యపుడే కడు చిత్రగుప్తుని లెక్కలుగ చే-
వడిగా వేంకటేశ్వర మీశరణమనగ అడరి వైకుంఠము మా యరచేత నిలిచె


pa ekkaDi narakamu ekkaDimRutyuvu mAku dakki nIdivya nAmAmRutamu cUragoMTimi

ca tamitO SrIpati dAsula cErinappuDE yama kiMkara Bayamu laNagi pOye
jamaLi nI yAyudha lAMCanamu mOcinappuDE amara kAladaMDamu laviyella bolise

ca munu nI nagaritrOva mogamaina yappuDE Gana yAmya mArgamu kaTTuvaDiye
onara nI tirupati nokarAtri vunnapuDE kanalu kAlasUtrAdi GAtalella pUDe

ca yeDarai nImaMtrajapamu yeMcukonna yapuDE kaDu citraguptuni lekkaluga cE-
vaDigA vEMkaTESvara mISaraNamanaga aDari vaikuMThamu mA yaracEta nilice


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Thursday, June 25, 2009

625.namAmyahaM mAnavasiMhaM - నమామ్యహం మానవసింహం


ప|| నమామ్యహం మానవసింహం | ప్రమదాంక మహోబల నరసింహం ||

చ|| దానవదైత్య విదారణ సింహం | నానాయుధకర నరసింహం |
భూనభోంతరాళ పూరిత సింహం | ఆనన వహ్నిలయాంతక సింహం ||

చ|| ప్రళయ నృసింహం బహుముఖ సింహం | సలలిత గరుడాచల సింహం |
కులిశ నఖరముఖ ఘోషిత సింహం | తిలకిత బహు రవిదీపిత సింహం ||

చ|| శాంత నృసింహం శౌర్య నృసింహం | సంతత కరుణా జయసింహం |
కాంతం శ్రీవేంకటగిరి సింహం | చింతిత ఘన సంసిద్ధ నృసింహం ||


pa|| namAmyahaM mAnavasiMhaM | pramadAMka mahObala narasiMhaM ||

ca|| dAnavadaitya vidAraNa siMhaM | nAnAyudhakara narasiMhaM |
BUnaBOMtarALa pUrita siMhaM | Anana vahnilayAMtaka siMhaM ||

ca|| praLaya nRusiMhaM bahumuKa siMhaM | salalita garuDAcala siMhaM |
kuliSa naKaramuKa GOShita siMhaM | tilakita bahu ravidIpita siMhaM ||


ca|| SAMta nRusiMhaM Saurya nRusiMhaM | saMtata karuNA jayasiMhaM |
kAMtaM SrIvEMkaTagiri siMhaM | ciMtita Gana saMsiddha nRusiMhaM ||


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Saturday, June 20, 2009

624.mokkarE mokkarE mIru - మొక్కరే మొక్కరే మీరు

album name : Divyasimham namami (SACRED creations)
to purchase contact : tp.chakrapani@gmail.com
మొక్కరే మొక్కరే మీరు ముందు ముందే జయలిడి
దక్కి శ్రీవేంకటేశుడే తానైన దేవుడికి

కరములు వేయవే కరములును భయం -
కరనఖాయుధములు కడలేవవే
సిరి తొడపైనదే సింహపునెమ్మోమదె
నరరూపసగమదె నరసింహునికి

వంకరకోరలవే వజ్రపుదంతములవె
సంకుమ చక్రము నిరువంకలా నవె
జంకెల నేత్రము లవె జడలు మూపున నవె
అంకె నభయ హస్తము నదె నరహరికి

నిక్కిలి కర్ణము లవె నీలిమచ్చపురమదె
చుక్కలమొలపూసల నొక్కరూపదె
తొక్కినపాపము లవె తోడనే శ్రీవెంకటాద్రి
పక్కెర నరసింహపు ప్రళయసింహునికి


mokkarE mokkarE mIru muMdu muMdE jayaliDi
dakki SrIvEMkaTESuDE tAnaina dEvuDiki

karamulu vEyavE karamulunu bhayaM -
karanakhAyudhamulu kaDalEvavE
siri toDapainadE siMhapunemmOmade
nararUpasagamade narasiMhuniki

vaMkarakOralavE vajrapudaMtamulave
saMkuma chakramu niruvaMkalA nave
jaMkela nEtramu lave jaDalu mUpuna nave
aMke nabhaya hastamu nade narahariki

nikkili karNamu lave nIlimachchapuramade
chukkalamolapUsala nokkarUpade
tokkinapApamu lave tODanE SrIveMkaTAdri
pakkera narasiMhapu praLayasiMhuniki

Tuesday, June 16, 2009

623.viduruni viMdA vijayIbhava - విదురుని విందా విజయీభవ

Audioi link , PS Ranganath
విదురుని విందా విజయీభవ
హృదయేశ్వర విజయీభవ

దైవశిఖామణి దానవమర్దన
వేవేలకు నీకు విజయీభవ
శ్రీ(వ)ల్లభగుణ చింతాసాగర
యీవలనిదె విజయీభవ

జగదేకవిభుడ శతమఖవందిత
వెగటు విజయముల విజయీభవ
నిగమవినుత సర్వనిలయ నారాయణ
యిగిరించె కృప విజయీభవ

జలధిమధన సర్వజంతువిహారక
వెలసె నీ మహిమలు విజయీభవ
కలిత శ్రీవేంకట కామితవరద నిత్య
యిలధర నీకు విజయీభవ


viduruni viMdA vijayIbhava
hRdayESwara vijayIbhava

daivaSikhAmaNi dAnavamardana
vEvElaku nIku vijayIbhava
SrI(va)llabhaguNa chiMtAsAgara
yIvalanide vijayIbhava

jagadEkavibhuDa SatamakhavaMdita
vegaTu vijayamula vijayIbhava
nigamavinuta sarwanilaya nArAyaNa
yigiriMche kRpa vijayIbhava

jaladhimadhana sarwajaMtuvihAraka
velase nI mahimalu vijayIbhava
kalita SrIvEMkaTa kAmitavarada nitya
yiladhara nIku vijayIbhava

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Tuesday, June 09, 2009

622.vasudhajUDa pinnavAnivalenunnavADu - వసుధజూడ పిన్నవానివలెనున్నవాడు

వసుధజూడ పిన్నవానివలెనున్నవాడు
వెస నన్నివిద్యలాను వెలసె విట్ఠలుడు
..
పరగ నేడునూటదెబ్బదియేడుగురిచేత-
నిరవై పాడించుకున్నాడీ విట్ఠలుడు
సరస నైదులక్షలిండ్ల జవ్వనపుగొల్లెతల
మరిగించుకొన్నవాడు మరియీ విట్ఠలుడు
...
బత్తితోడ తనమీదిపాటలు వాడితేను
యిత్తల మోమై తిరిగె విట్ఠలుడు
హత్తి తన్నొల్లక పోగా నందరి మేడ దేవళ్ళ
యెత్తి పాదాలందు జూపె నితడే విట్ఠలుడు
..
గట్టిగా పుండరీకుడు కడువేడుకఁ బెట్టిన 
యిట్టిక పీటపై నున్నాడీ విట్ఠలుడు
అట్టితానే శ్రీవేంకటాద్రి పాండురంగమున
యెట్టు గొల్చినా వరము లిచ్చీ విట్ఠలుడు

...

vasudhajUDa pinnavAnivalenunnavADu
vesa nannividyalAnu velase viTThaluDu
..
paraga nEDunUTadebbadiyEDugurichEta-
niravai pADiMchukunnADI viTThaluDu
sarasa naidulakshaliMDla javvanapugolletala
marigiMchukonnavADu mariyI viTThaluDu
...
battitODa tanamIdipATalu vA(pA)DitEnu
yittala mOmai tirige viTThaluDu
hatti tannollaka pOgA naMdari mEDa dEvaLLa
yetti pAdAlaMdu jUpe nitaDE viTThaluDu
...
gaTTigA puMDarIkuDu kaDuvEDuka@M beTTina 
yiTTika pITapai nunnADI viTThaluDu
aTTitAnE SrIvEMkaTAdri pAMDuraMgamuna
yeTTu golchinA varamu lichchI viTThaluDu


Friday, June 05, 2009

621.mAnarA navvu mAnarA vaddu - మానరా నవ్వు మానరా వద్దు

మానరా నవ్వు మానరా వద్దు మానరా
మాతో మానరా యేల మానరా నీవు
మానకుంటే నిన్ను నిందరు వినగా
మాటలదిట్టక మానరా

వారివీరితోడ వావులు చెప్పంపే వట్టిదోసమేల కట్టేవురా
తేరకొన నన్నుజూచి వట్టియాస - దేర నుస్సురనేటి కి రా
పోరిపోరి నీవే నిజమరి నంటా బొంకుచు నన్నేల ముట్టేవురా
కోరి వూరకున్న వారి కింతేసి - కొడిమె లేటికి వచ్చీరా

చక్కని వారికి నీయెదుట సారెనిలువదటరా
వొక్కమాటలోనే నీవింత గరగి వొళ్ళు చెమరించనేటికిరా
చిక్కనిచన్నులు నాకుగలిగితే చింతబొరలగ నీకేలరా
మొక్కలాన నీవుసేసేరోతలకు మొదలనే నాకు సిగ్గవురా

కారణము లేక ఊరివారితోడ కాలుదొక్కనేల వచ్చేవురా
నీరువంక తుంగవంటివాడవింతే నీతోడిపొందుకు నేనోపరా
కూరిమితోడుత శ్రీవేంకటేశ్వరా కూడితివి నిన్ను నేమందురా
కోరినకోరికలెల్లా తలకూడె గోరనన్ను నూఁదనేటికిరా


mAnarA navvu mAnarA vaddu mAnarA
mAtO mAnarA yEla mAnarA nIvu
mAnakuMTE ninnu niMdaru vinagA
mATaladiTTaka mAnarA

vArivIritODa vAvulu cheppaMpE vaTTidOsamEla kaTTEvurA
tErakona nannujUchi vaTTiyAsa - dEra nussuranETi ki rA
pOripOri nIvE nijamari naMTA boMkuchu nannEla muTTEvurA
kOri vUrakunna vAri kiMtEsi - koDime lETiki vachchIrA

chakkani vAriki nIyeduTa sAreniluvadaTarA
vokkamATalOnE nIviMta garagi voLLu chemariMchanETikirA
chikkanichannulu nAkugaligitE chiMtaboralaga nIkElarA
mokkalAna nIvusEsErOtalaku modalanE nAku siggavurA

kAraNamu lEka UrivAritODa kAludokkanEla vachchEvurA
nIruvaMka tuMgavaMTivADaviMtE nItODipoMduku nEnOparA
kUrimitODuta SrIvEMkaTESwarA kUDitivi ninnu nEmaMdurA
kOrinakOrikalellA talakUDe gOranannu nU@MdanETikirA