Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Wednesday, June 19, 2013

797.anniTaa naapaaliTiki hariyaataDae kalaDu - అన్నిటా నాపాలిటికి హరియాతడే కలడు

Audio link :  (Temporary)
అన్నిటా నాపాలిటికి హరియాతడే కలడు | ఎన్నికగా తుది పదమెక్కితిమి మేలు ||

కొందరు జీవులు నన్ను కోపగించినా మేలు- | చెంది కొందరు అట్టే సంతసించినా మేలు |
నిందించి కొందరు నన్ను నేడే రోసినా మేలు | పొందుగా కొందరు నన్ను పొగడినా మేలు ||

కోరి నన్ను పెద్దసేసి కొందరు మొక్కినా మేలు | వేరె హీనుడని భావించినా మేలు |
కూరిమి కొందరు నన్ను గూడుకుండినా మేలు | మేరతో విడిచి నన్ను మెచ్చుకున్నా మేలు ||

ఇప్పటికి గలపాటి యెంత పేదయినా మేలు | వుప్పతిల్లు సంపద నాకుండినా మేలు |
యెప్పుడు శ్రీవేంకటేశుకే నిచ్చిన జన్మమిది | తప్పు లేదాతనితోడి తగులమే మేలు ||

anniTaa naapaaliTiki hariyaataDae kalaDu | ennikagaa tudi padamekkitimi maelu ||

||koMdaru jeevulu nannu kOpagiMchinaa maelu- | cheMdi koMdaru aTTae saMtasiMchinaa maelu |
niMdiMchi koMdaru nannu naeDae rOsinaa maelu | poMdugaa koMdaru nannu pogaDinaa maelu ||

||kOri nannu peddasaesi koMdaru mokkinaa maelu | vaere heenuDani bhaaviMchinaa maelu |
koorimi koMdaru nannu gooDukuMDinaa maelu | maeratO viDichi nannu mechchukunnaa maelu ||

||ippaTiki galapaaTi yeMta paedayinaa maelu | vuppatillu saMpada naakuMDinaa maelu |
yeppuDu SreevaeMkaTaeSukae nichchina janmamidi | tappu laedaatanitODi tagulamae maelu ||


Monday, June 17, 2013

796.allade javvani hari yuramuna nade - అల్లదె జవ్వని హరి యురమున నదె

Audio link : 

  అల్లదె జవ్వని హరి యురమున నదె
మెల్లనె యిటు వుపమించరే మీరు ||

మత్తెపు జిప్పలో ముంచిన కలువలో
వొత్తిలి కనుగవ లొక మాటాడరే
గుత్తపు గుండలో కొండలో కుచములో
హత్తి యేర్పడగ ననరే మీరు ||

తామెర తూండ్లో తతియగు తీగెలో
భామ చేతు లేర్పరచరే యిపుడు
దోమటి సింహమో తొడ గిన బయలో
ఆమాటాడరే అందులో నొకటి ||

నీలపు మణులో నిండిన మేఘమో
బలకి తురు మొక పలుకున జెప్పరే
యీ లీల శ్రీవేంకటేశ్వరు గూడెను
మేలిమి మెఅగో మెలుతో యనరే ||


allade javvani hari yuramuna nade
mellane yiTu vupamiMcharae meeru ||

mattepu jippalO muMchina kaluvalO
vottili kanugava loka maaTaaDarae
guttapu guMDalO koMDalO kuchamulO
hatti yaerpaDaga nanarae meeru ||

taamera tooMDlO tatiyagu teegelO
bhaama chaetu laerparacharae yipuDu
dOmaTi siMhamO toDa gina bayalO
aamaaTaaDarae aMdulO nokaTi ||

neelapu maNulO niMDina maeghamO
balaki turu moka palukuna jepparae
yee leela SreevaeMkaTaeSvaru gooDenu
maelimi meagO melutO yanarae ||

Friday, June 14, 2013

795.madavikAramulu mAnEvO - మదవికారములు మానేవో


pallavi : ragam:dESakshi buy Full Version Here From the album "NeevuGaliginaChalu" , tuned and sung by Sri Sathiraju Venumadhav
మదవికారములు మానేవో, నా
యెదురనె నీవు నేడింకాఁజేసేవో

నందవ్రజములోన నాడు నీవు గొల్ల
మందల మగువల మరగించీనా 
మందులు మాయలు మఱచితివో, యిప్పు 
డిందూ నామీద నింకాఁ జేసేవో

నలినాప్తకులుడవైనాడు నీవు ఇంతిం
గలకాలమెల్ల నంగడిబెట్టినా
మలినపు మాటలు మఱచితివో నన్ను
నెలయించి కాకల నింకా నేసేవో(నేపేవొ?)

నరసింహుడవై నాడు నీవు పెక్కు 
మురిపెంపు వికారములఁబోయినా
తిరువేంకటేశ పొందితివి నన్ను నీ
యిరవైన యీ చేత లింకాఁ జేసేవో

madavikAramulu mAnEvO, nA
yedurane nIvu nEDiMkA@MjEsEvO

naMdavrajamulOna nADu nIvu golla
maMdala maguvala maragiMchInA 
maMdulu mAyalu ma~rachitivO, yippu 
DiMdU nAmIda niMkA@M jEsEvO

nalinAptakuluDavainADu nIvu iMtiM
galakAlamella naMgaDibeTTinA
malinapu mATalu ma~rachitivO nannu
nelayiMchi kAkala niMkA nEsEvO(nEpEvo?)

narasiMhuDavai nADu nIvu pekku 
muripeMpu vikAramula@MbOyinA
tiruvEMkaTESa poMditivi nannu nI
yiravaina yI chEta liMkA@M jEsEvO

Sunday, June 09, 2013

794.eppuDu gAni rADO yeMtadaDavAya - ఎప్పుడు గాని రాడో యెంతదడవాయ

youtube link : composed and sung by V.Sarala.. dance by Dr.Yashoda Thakore.
ఎప్పుడు గాని రాడో యెంతదడవాయ కాలి - 
చప్పుడాలకించి మతి జల్లురనెనమ్మా

ఇద్దరమదరిపాటు యేకాంతాన నాడుకొన్న - 

సుద్దులు దలచిమేను చురుకనెనమ్మా
పెద్దగా కస్తూరిబొట్టు పెట్టిననాతడు గోర
తిద్దుట దలచి మేను దిగులనెనమ్మా

పాయక యాతడూ నేనుఁ బవ్వళించే యింటివంకఁ

బోయి పోయి కడుఁ జిన్నబోతి నోయమ్మా
తోయపు గుబ్బల చన్నుదోయి మీద వాడొత్తిన 
పాయపుఁ జంద్రుల జూచి భ్రమసితినమ్మా

కూడిన సౌఖ్యములందు కొదలేని వాని నా -

వేడుక మతిఁ దలచి వెరగాయ నమ్మా
యీడులేని తిరువేంకటేశుడిదె నాతోడో
నాడినట్టే నాచిత్తమలరించే నమ్మా

eppuDu gAni rADO yeMtadaDavAya kAli -
chappuDAlakiMchi mati jalluranenammA

iddaramadaripATu yEkAMtAna nADukonna -
suddulu dalachimEnu churukanenammA
peddagA kastUriboTTu peTTinanAtaDu gOra
tidduTa dalachi mEnu digulanenammA

pAyaka yAtaDU nEnu@M bavvaLiMchE yiMTivaMka@M
bOyi pOyi kaDu@M jinnabOti nOyammA
tOyapu gubbala channudOyi mIda vADottina
pAyapu@M jaMdrula jUchi bhramasitinammA

kUDina saukhyamulaMdu kodalEni vAni nA -
vEDuka mati@M dalachi veragAya nammA
yIDulEni tiruvEMkaTESuDide nAtODO
nADinaTTE nAchittamalariMchE nammA

Friday, June 07, 2013

793.kamalAsana saubhAgyamu kalikitanaMbulu - కమలాసన సౌభాగ్యము కలికితనంబులు సొబగులు

Archive Audio link
Sung by Bombay Jayashree , in film IntinTa Annamayya , music by MM Keeravani (7th in the list)

Meaning by Dr.Tadepalli Patanjali
కమలాసన సౌభాగ్యము కలికితనంబులు సొబగులు 
ప్రమదంబులు నింతంతని పలుకాంగా రాదు

మించిన చొక్కులు మీరినయాసలు 
పంచేంద్రియముల భాగ్యములు 
యెంచిన తలపులు యెడపని వలపులు
పంచబాణుని పరిణత (తు) లూ

కనుగవ జలములు కమ్మని చెమటలు
అనయము చెలులకు నాడికలు
తనువున మరపులు తప్పని వెఱపులు
వినుకలి కనుకలి వేడుకలు

మోవి మెరుంగులు ముద్దుల నగవులు
శ్రీవేంకతపతి చిత్తములు
తావుల పూతలు దర్పకు వ్రాతలు
ఆ విభుఁ గూడిన యలసములు

kamalAsana saubhAgyamu kalikitanaMbulu sobagulu 
pramadaMbulu niMtaMtani palukAMgA rAdu

miMchina chokkulu mIrinayAsalu 
paMchEMdriyamula bhAgyamulu 
yeMchina talapulu yeDapani valapulu
paMchabANuni pariNata (tu) lU

kanugava jalamulu kammani chemaTalu
anayamu chelulaku nADikalu
tanuvuna marapulu tappani ve~rapulu
vinukali kanukali vEDukalu

mOvi meruMgulu muddula nagavulu
SrIvEMkatapati chittamulu
tAvula pUtalu darpaku vrAtalu
A vibhu@M gUDina yalasamulu

Wednesday, June 05, 2013

792.kAnakuMTi miMaka kaMTi - కానకుంటి మిందాకా కంటి

Audio link : Tuned & Sung by Sattiraju Venumadhav (to get a copy of album 'annamayya padamandakini' with 108 kirtanas in 108 raga composed by Sri Venumadhav, please contact sujana ranjani : seetaramasarma@gmail.com)

కానకుంటి మిందాకా కంటి మాడకుఁ బోదము
కానీలే అందుకేమి కళవళ మేలయ్యా IIపల్లవిII

తొంగి చూచెనదె సీత తూరుపునఁ దమ్ముఁడా
సంగతి చందురుఁడింతె సతి గాదయ్యా 

చెంగట నే వెదకగాఁ జేరి నవ్వీఁ జూడరాదా
రంగగు వెన్నెల లింతే రామచంద్ర చూడుమా IIకానII

పొంచి చేతఁ బిలిచీని పొద దండ నదె సీత
అంచెలఁ దీగె ఇంతే అటు గాదయ్యా

యెంచనేల దవ్వులను యెలిఁగించీ వినరాదా
పెంచపు నెమలి గాని పిలుపు గాదయ్యా IIకానII

నిలుచుండి చూచె నదె నిండుఁ గొలఁకులో సీత
కలువలింతే ఆపె గాదయ్యా

కలికి శ్రీ వెంకటాద్రిఁ గాగిలించె నిదె నన్ను
తలపులో నాకె నిన్నుఁ దగిలుండు నయ్యా IIకానII

kaanakuMTi miMdaakaa kaMTi maaDaku@M bOdamu
kaaneelae aMdukaemi kaLavaLa maelayyaa IIpallaviII

toMgi choochenade seeta toorupuna@M dammu@MDaa
saMgati chaMduru@MDiMte sati gaadayyaa 

cheMgaTa nae vedakagaa@M jaeri navvee@M jooDaraadaa
raMgagu vennela liMtae raamachaMdra chooDumaa IIkaanaII

poMchi chaeta@M bilicheeni poda daMDa nade seeta
aMchela@M deege iMtae aTu gaadayyaa

yeMchanaela davvulanu yeli@MgiMchee vinaraadaa
peMchapu nemali gaani pilupu gaadayyaa IIkaanaII

niluchuMDi chooche nade niMDu@M gola@MkulO seeta
kaluvaliMtae aape gaadayyaa

kaliki Sree veMkaTaadri@M gaagiliMche nide nannu
talapulO naake ninnu@M dagiluMDu nayyaa IIkaanaII


Meaning by Mallina Narasimharao garu in his blog : http://kastuuritilakam.blogspot.in/2008/06/26-105.html
సీతాపహరణం తర్వాత రామలక్ష్మణులు సీతను వెదుకుతున్నప్పుడు
రామలక్ష్మణుల మధ్య జరిగిన సంభాషణా పూర్వకముగా అన్నమయ్య
చెప్పిన కీర్తన యిది. ఇటువంటి సంభాషణగా నడిచే వానిని "వాకో వాక్య"
రూపమైన కీర్తనలని కూడా అంటారు.ఇటువంటి "వాకో వాక్య"కీర్తనలు
చాలానే వున్నవి.

ఈ కీర్తనలో ఒక వాక్యము (లైను)రాముడు, తరువాతి వాక్యము లక్షణుడు
అంటున్నట్లుగా సాగుతుంది.

ఇంత దాకా సీతను కనుక్కోలేక పోయాము.దూరంగా ఆ కనిపించే చోటికి వెళ్ళి వెదకుదాము-అన్నాడు రాముడు.
దానికి జవాబుగా లక్షణుడు-అలాగే కానీ! అందుకోసమై నీకు కళవళ మెందుకయ్యా అన్నాడు.
రాము డప్పుడు -అదిగో! తూర్పున సీత తొంగి చూస్తున్నది తమ్ముడా-అంటాడు.
జవాబుగా లక్షణుడు-కనిపించే అది చందురుడే ! కాని సీత గాదయ్యా-అంటాడు.

అప్పుడాయన-దగ్గరికెళ్ళి నే వెదగ్గా నను చేరి నా సీత నవ్వుతోంది చూడరాదా-అంటాడు.
లక్ష్మణుడు-నువ్వనుకొనే ఆ నవ్వులు రంగులలో మెరిసే వెన్నెలలే ! రామచంద్రా వేరు కాదు, సరిగా చూడ మంటాడు.

పొద చెంత నుండీ చేత్తో నన్ను సీత పిలుస్తోంది! చూడయ్యా-రాముడు
అది హంస తీగ ఇంతే కాని అటు పిలవడం కాదయ్యా-లక్ష్మణుడు.

రాముడు- ఆలోచించక్కరలేదు.దూరాన యెలుగెత్తి పిలుస్తోంది.వినబట్టంలేదా!?
లక్ష్మణుడు-అది పిలుపు గాదయ్యా పింఛాన్ని ధరించిన నెమలి క్రేంకారమది.

రాముడు-నిండు కొలనిలో నిలచి సీత నన్ను చూస్తోందయ్యా
లక్ష్మణుడు- అని కలువపువ్వులయ్యా !ఆమె గాదు.
రాముడు- సీత ఈ వేంకటాద్రి మీద ఇదో నన్ను కాగిలించినదయ్యా
లక్ష్మణుడు- నీ తలపులో ఆమె నిన్ను తగిలి(కౌగలించుకొని) ఉన్నదయ్యా

ఇలా రామచంద్రమూర్తి సీతా విరహార్తిలో పరిపరి విధములుగా దుఃఖిస్తుండగా లక్ష్మణుడు నిజ పరిస్ధితిని వివరిస్తున్న
కీర్తన యిది.