Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Friday, December 31, 2010

733.paTTina paMtamu baluvanavE - పట్టిన పంతము బలువనవే

Audio link : Sri Srirangam Gopalaratnam
పట్టిన పంతము బలువనవే
చుట్టపువరుసలు చూచితిననవే

తానూఁజూచెను తనువూ నాటెను
కానీకానీ కద్దనవే
నానితిఁజెమటల నవ్వుల మునిగితి
పూని యిద్దరికిఁ బోదనవే

మారుమాటాడెను మనసుననిలిచెను
ఆరీ తేరీ నౌననవే
తీరవు పులకలు తెగదిది తమకము
భారము తనపై పడెననవె

కాగిట గూడెను కళలను గరగితి
దాగనేల యికఁ దగుననవే
వీగనైతి శ్రీవేంకటపతి రతి
చేగదేరె నిక జెల్లుబడనవే

paTTina paMtamu baluvanavE
chuTTapuvarusalu chUchitinanavE

tAnU@MjUchenu tanuvU nATenu
kAnIkAnI kaddanavE
nAniti@MjemaTala navvula munigiti
pUni yiddariki@M bOdanavE

mArumATADenu manasunanilichenu
ArI tErI naunanavE
tIravu pulakalu tegadidi tamakamu
bhAramu tanapai paDenanave

kAgiTa gUDenu kaLalanu garagiti
dAganEla yika@M dagunanavE
vIganaiti SrIvEMkaTapati rati
chEgadEre nika jellubaDanavE

Thursday, December 30, 2010

732.chittajaguruDa vO SrInarasiMhA - చిత్తజగురుడ వో శ్రీనరసింహా

Audio link : Sri Balakrishnaprasad
చిత్తజగురుడ వో శ్రీనరసింహా
బత్తిసేసేరు మునులు పరికించవయ్యా

సకలదేవతలును జయవెట్టుచున్నారు
చకితులై దానవులు సమసిరదె
అకలంకయగు లక్ష్మియటు నీ తొడపై నెక్కె
ప్రకటమైన నీ కోపము మానవయ్యా

తుంబురునారదాదులు దొరకొని పాడేరు
అంబుజాసనుడభయమడిగీనదె
అంబరవీధి నాడేరు యచ్చరలందరుగూడి
శంబరరిపుజనక శాంతము చూపవయ్యా

హత్తి కొలిచేరదె యక్షులును గంధర్వులు
చిత్తగించు పొగడేరు సిద్ధసాధ్యులు
సత్తుగా నీ దాసులము శరణు చొచ్చితి మిదె
యిత్తల శ్రీవేంకటేశ యేలుకొనవయ్యా

chittajaguruDa vO SrInarasiMhA
battisEsEru munulu parikiMchavayyA

sakaladEvatalunu jayaveTTuchunnAru
chakitulai dAnavulu samasirade
akalaMkayagu lakshmiyaTu nI toDapai nekke
prakaTamaina nI kOpamu mAnavayyA

tuMburunAradAdulu dorakoni pADEru
aMbujAsanuDabhayamaDigInade
aMbaravIdhi nADEru yachcharalaMdarugUDi
SaMbararipujanaka SAMtamu chUpavayyA

hatti kolichErade yakshulunu gaMdharvulu
chittagiMchu pogaDEru siddhasAdhyulu
sattugA nI dAsulamu SaraNu chochchiti mide
yittala SrIvEMkaTESa yElukonavayyA

Wednesday, December 22, 2010

731.chUchi vachchiti nIvunnachOTiki - చూచి వచ్చితి నీవున్నచోటికి తోడి తెచ్చితి

Audio link : P.Suseela
చూచి వచ్చితి నీవున్నచోటికి తోడి తెచ్చితి
చేచేతఁ బెండ్లాడు చిత్తగించవయ్యా

లలితాంగి జవరాలు లావణ్యవతి ఈకె
కలువకంఠి మంచి కంబుకంఠి
జలజవదన చక్రజఘన సింహమధ్య
తలిరుఁబోడిచక్కదనమిట్టిదయ్యా

అలివేణి మిగులనీలాలక శశిభాల
మలయజగంధి మహామానిని యీకె
పెలుచుమరునివిండ్లబొమ్మలది చారుబింబోష్ఠి
కని(లి?)తకుందరద చక్కందనమిట్టిదయ్యా

చెక్కుటద్దములది శ్రీకారకన్న(ర్ణ?)ములది
నిక్కుఁజన్నులరంభోరు నిర్మలపాద
గక్కన శ్రీవేంకటేశ కదిసె లతాహస్త
దక్కె నీకీ లేమ చక్కందన మిట్టిదయ్యా

chUchi vachchiti nIvunnachOTiki tODi techchiti
chEchEta@M beMDlADu chittagiMchavayyA

lalitaMgi javarAlu lAvaNyavati Ike
kaluvakaMThi maMchi kaMbukaMThi
jalajavadana chakrajaghana siMhamadhya
taliru@MbODichakkadanamiTTidayyA

alivENi migulanIlAlaka SaSibhAla
malayajagaMdhi mahAmAnini yIke
peluchumaruniviMDlabommaladi chArubiMbOshThi
kanitakuMdarada chakkaMdanamiTTidayyA

chekkuTaddamuladi SrIkArakanna(rNa?)muladi
nikku@MjannularaMbhOru nirmalapAda
gakkana SrIvEMkaTESa kadise latAhasta
dakke nIkI lEma chakkaMdana miTTidayyA

Tuesday, December 21, 2010

730.pulakala molakala punnamatODanE kUDe - పులకల మొలకల పున్నమతోడనే కూడెAudio link : Sri Balakrishnaprasad
పులకల మొలకల పున్నమతోడనే కూడె
అలివేణి నీపతితో ఆడవే వసంతము

మాటలు తీగెలు వారె మక్కువలు చిగిరించె
మూటలకొద్దీ నవ్వులు మొగ్గలెత్తెను
వాటపుజవ్వనాలకు వసంతకాలము వచ్చె
ఆటదానవు పతితో ఆడవే వసంతము


చెమటరసములూరి సిగ్గులుపూవకపూచె
తిమురు తరితీపుల తేనెలుబ్బెను
క్రమమున తమకము గద్దియ మదనుండెక్కె
అమర నీ పతితోడ ఆడవే వసంతము

కడుగోరికాకులు కాయముకాయలు గాచె
బడినే కెమ్మోవినీ పండువందెను
ఎడలేక శ్రీవేంకటేశుడిట్టే నిన్ను గూడే
అదరి నీపతితోడీ ఆడవే వసంతము

pulakala molakala punnamatODanE kUDe
alivENi nIpatitO ADavE vasaMtamu

maaTalu tIgelu vaare makkuvalu cigiriMce
mUTalakoddI navvulu moggalettenu
vaaTapujavvanaalaku vasaMtakaalamu vacce
ATadaanavu patitO ADavE vasaMtamu

cemaTarasamulUri siggulupUvakapUce
timuru taritIpula tEnelubbenu
kramamuna tamakamu gaddiya madanuMDekke
amara nI patitODa ADavE vasaMtamu

kaDugOrikaakulu kaayamukaayalu gaace
baDinE kemmOvinI paMDuvaMdenu
eDalEka SrIvEMkaTESuDiTTE ninnu gUDE
adari nIpatitODI aaDavE vasaMtamu

Thursday, December 16, 2010

729.poMderugudunaMduvu bhOginaMduvu - పొందెఱుగుదునందువు భోగినందువు

Audio link : Sri Balakrishnaprasad

పొందెఱుగుదునందువు భోగినందువు నీ -
యందరు సతులకు నేనాకు మడిచిత్తునా

ఎవ్వతెకైనాఁ జనవిచ్చేవు మెచ్చేవు నీ -
నవ్వులకైనాను మన్ననఁ జూచేవు
అవ్వలి యివ్వలి నీ యంగనల వొద్దను
పవ్వళించి వుండగా నే పాదములొత్తుదునా

ఏపున నెక్కడికైనా నేగేవు దాగేవు నీ -
కోపాన నాతోనైనా మేకులు సేసేవు
వైపున నీవెందుండైనా వచ్చిన నేనంతలో
నోపికనప్పుడు నీ కూడిగాలు సేతునా

వేడుకలెందుఁ బారవేసేవు నీ -
వాడికచేతలెన్నైనా వన్నె వెట్టేవు
ఈడు లేని తిరువేంకటేశ కూడితివి నన్ను
వాడుచు నీతోడ నేను వాసి చూపగలనా

poMde~rugudunaMduvu bhOginaMduvu nI -
yaMdaru satulaku nEnAku maDichittunA

evvatekainA@M janavichchEvu mechchEvu nI -
navvulakainAnu mannana@M jUchEvu
avvali yivvali nI yaMganala voddanu
pavvaLiMchi vuMDagA nE pAdamulottudunA

Epuna nekkaDikainA nEgEvu dAgEvu nI -
kOpAna nAtOnainA mEkulu sEsEvu
vaipuna nIveMduMDainA vachchina nEnaMtalO
nOpikanappuDu nI kUDigAlu sEtunA

vEDukaleMdu@M bAravEsEvu nI -
vADikachEtalennainA vanne veTTEvu
IDu lEni tiruvEMkaTESa kUDitivi nannu
vADuchu nItODa nEnu vAsi chUpagalanA

Saturday, December 11, 2010

728.adevachche nidevachche achyutusEnApati - అదెవచ్చె నిదెవచ్చె అచ్యుతుసేనాపతి

Audio Archive link : Sri Balakrishnaprasad
అదెవచ్చె నిదెవచ్చె అచ్యుతుసేనాపతి
పదిదిక్కులకు నిట్టె పారరో యసురులు

గరుడధ్వజంబదె ఘనశంఖరవమదె
సరుసనే విష్ణుదేవుచక్రమదె
మురవైరిపంపులవె ముందరిసేనలవె
పరచి గగ్గుల కాడై(ఱై) పారరో దానవులు

తెల్లని గొడుగులవె దేవదుందుభులు నవె
యెల్లదేవతరథా లింతటా నవె
కెల్లురేగీ నిక్కి హరికీర్తి భుజములవె
పల్లపు పాతాళానఁ బడరో దనుజులు

వెండిపైడిగుదె లవె వెంజామరములవె
మెండగు కైవారాలు మించిన వవె
దండి శ్రీవేంకటపతి దాడిముట్టె నదెయిదె
బడుబండై జజ్జరించి పారరో దైతేయులు

adevachche nidevachche achyutusEnApati
padidikkulaku niTTe pArarO yasurulu

garuDadhwajaMbade ghanaSaMkharavamade
sarusanE vishNudEvuchakramade
muravairipaMpulave muMdarisEnalave
parachi gaggula kADai(~rai) pArarO dAnavulu

tellani goDugulave dEVaduMdubhulu nave
yelladEvatarathA liMtaTA nave
kellurEgI nikki harikIrti bhujamulave
pallapu pAtALAna@M baDarO danujulu

veMDipaiDigude lave veMjAmaramulave
meMDagu kaivArAlu miMchina vave
daMDi SrIvEMkaTapati dADimuTTe nadeyide
baDubaMDai jajjariMchi pArarO daitEyulu

Thursday, December 09, 2010

727.EmigaladiMdu eMtapenaginavRthA - ఏమిగలదిందు ఎంతపెనగినవృథా

Audio link :
ఏమిగలదిందు ఎంతపెనగినవృథా
కాముకపు మనసునకు కడమొదలు లేదు

వత్తిలోపలినూనె వంటిది జీవనము
విత్తుమీదటిపొల్లు విధము దేహంబు
బత్తిసేయుటయేమి పాసిపోవుట యేమి
పొత్తులసుఖంబులకు పొరలుటలుగాక

ఆకాశపాకాశ మరుదైనకూటంబు
లోకరంజనము తమలోనిసమ్మతము
చాకిమణుగులజాడ చంచలపు సంపదలు
చేకొనిననేమి యివి చెదరిననునేమి

గాదెబోసినకొలుచు కర్మిసంసారంబు
వేదువిడువనికూడు వెడమాయబతుకు
వేదనల నెడతెగుట వేంకటేశ్వరునికృపా-
మోదంబు వడసినను మోక్షంబు గనుట


EmigaladiMdu eMtapenaginavRthA
kAmukapu manasunaku kaDamodalu lEdu

vattilOpalinUne vaMTidi jIvanamu
vittumIdaTipollu vidhamu dEhaMbu
battisEyuTayEmi pAsipOvuTa yEmi
pottulasukhaMbulaku poraluTalugAka

AkASapAkASa marudainakUTaMbu
lOkaraMjanamu tamalOnisammatamu
chAkimaNugulajADa chaMchalapu saMpadalu
chEkoninanEmi yivi chedarinanunEmi

gAdebOsinakoluchu karmisaMsAraMbu
vEduviDuvanikUDu veDamAyabatuku
vEdanala neDateguTa vEMkaTESwarunikRpA-
mOdaMbu vaDasinanu mOkshaMbu ganuTa

Saturday, December 04, 2010

726.chUDavayya nIsudati vilAsamu - చూడవయ్య నీసుదతి విలాసము

Audio link : Sri Balakrishnaprasad
ప|| చూడవయ్య నీసుదతి విలాసము | వేడుకకాడవు విభుడవు నీవు ||

చ|| పున్నమివెన్నెల పోగులు వోసి | సన్నపు నవ్వుల జవరాలు |
వన్నెల కుంకుమ వసంత మాడే | ఇన్నిటా కళలతో ఈ మెరుగుబోడి ||

చ|| పాటించి తుమ్మెద పౌజులు దీర్చీ | కాటుక కన్నుల కలికి యిదే |
సూటి జక్కవల జోడలరించీ | నాటకపు గతుల నాభి సరసి ||

చ|| అంగజురథమున హంసలు నిలిపి | కంగులేని ఘన గజగమన |
ఇంగితపు శ్రీవేంకటేశ నిన్నెనసె | పంగెన సురతపు పల్లవాధరి ||


pa|| cUDavayya nIsudati vilAsamu | vEDukakADavu viBuDavu nIvu ||

ca|| punnamivennela pOgulu vOsi | sannapu navvula javarAlu |
vannela kuMkuma vasaMta mADE | inniTA kaLalatO I merugubODi ||

ca|| pATiMci tummeda paujulu dIrcI | kATuka kannula kaliki yidE |
sUTi jakkavala jODalariMcI | nATakapu gatula nABi sarasi ||

ca|| aMgajurathamuna haMsalu nilipi | kaMgulEni Gana gajagamana |
iMgitapu SrIvEMkaTESa ninnenase | paMgena suratapu pallavAdhari ||


Friday, December 03, 2010

725.harineragani janma madiyElA - హరినెఱగని జన్మ మదియేలా

Audio link 1 : Sri G.NageswaraNayudu(?)
Audio link 2 : Singer unknwon(female)
హరినెఱగని జన్మ మదియేలా ఆ -
సరుస నాతడు లేని చదువేలా

దయ తొలగినయట్టి తపమేలా
భయము లేనియట్టి భక్తేలా
ప్రియము మానినయట్టి పెనగేలా మంచి -
క్రియావిరుద్ధపు కీర్తనలేలా

ఫలములేనియట్టి పనులేలా కడు -
కలిమిలేనియట్టి గర్వమేలా
బలిమిలేని యట్టి పంతమేలా శౌరి -
తలచని యట్టి తనువది యేలా

తన కమరని దొరతనమేలా
చనవు లేని యట్టి సలిగె యేలా
యెనలేని శ్రీవేంకటేశ్వరుని శరణని
మనగలిగిన మీద మరిచింతలేలా


harine~ragani janma madiyElA A -
sarusa nAtaDu lEni chaduvElA

daya tolaginayaTTi tapamElA
bhayamu lEniyaTTi bhaktElA
priyamu mAninayaTTi penagElA maMchi -
kriyAviruddhapu kIrtanalElA

phalamulEniyaTTi panulElA kaDu -
kalimilEniyaTTi garvamElA
balimilEni yaTTi paMtamElA Sauri -
talachani yaTTi tanuvadi yElA

tana kamarani doratanamElA
chanavu lEni yaTTi salige yElA
yenalEni SrIvEMkaTESwaruni SaraNani
managaligina mIda marichiMtalElA


Wednesday, December 01, 2010

724.polayaluka nidduralu bhOgiMca - పొలయలుక నిద్దురలు భోగించ

Audio :  Vanijayaram
పొలయలుక నిద్దురలు భోగించ దొరకొంటి
అలరవడి మేల్కొనవే అఖిలేశ్వరా

తరుణిమేనపుడే పరితాపసూర్యుడు వొడిచె
వరుస చెలికన్ను కలువలు మొగిచెను
మరుని సాయకపు తామరలు వడి వికసించె
కరుణతో మేల్కొనవే కమలేశ్వరా

కాంత నిట్టుర్పులను గాలియును అగ్నియును
వంతచెమటలవాన వరుణుండును
వింతలుగా నిన్ను సేవింతుమని యున్నారు
పంతమున మేల్కొనవే పరమేశ్వరా

ఒడికముగ జనను ఉదయరాగము వొడమె
వెడలెననదె పలుకు కోకిలరవములు
పడతికూడితివి రతిపరవశంబికనైన
కడగిమేల్కొనవే వేంకటరమణుడా

polayaluka nidduralu bhOgiMca dorakoMTi
alaravaDi mElkonavE akhilESwaraa

taruNimEnapuDE paritaapasUryuDu voDice
varusa celikannu kaluvalu mogicenu
maruni saayakapu taamaralu vaDi vikasiMce
karuNatO mElkonavE kamalESwaraa

kaaMta niTTurpulanu gaaliyunu agniyunu
vaMtacemaTalavaana varuNuMDunu
viMtalugaa ninnu sEviMtumani yunnaaru
paMtamuna mElkonavE paramESwaraa

oDikamuga jananu udayaraagamu voDame
veDalenanade paluku kOkilaravamulu
paDatikUDitivi ratiparavaSaMbikanaina
kaDagimElkonavE vEMkaTaramaNuDaa