Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Monday, March 31, 2008

450.chepparAdI yiMti sirulu - చెప్పరాదీ యింతి సిరులు


click here to listen to this kirtnana sung by Balakrishnaprasad , Raga : KApi , composer : G.Balakrishnaprasad 
చెప్పరాదీ యింతి సిరులు - దీని
వొప్పులిన్నియు జూడ వొరపులో గాని

ముదిత జఘనముమీది మొలనూలి గంటలవి
కదలు రవమెట్లుండె కంటిరే చెలులు
మదనుడుండెడి హేమమందిరము దిరిగిరా
గదిసి మ్రోసెడి పారిఘంటలో గాని

కొమ్మపయ్యెద లోని కుచములరుచి వెలికి
చిమ్ముటది యెట్లుండె చెప్పరే చెలులు
యిమ్మైన మరుధనములెల్ల రాసులు వోసి
కమ్ముకొని చెంగావి కప్పిరో గాని

నెలత కంఠమునందు నీలమణిహారములు
అలరుటెట్లుండు కొనియాడరే చెలులు
ఆ లలితాంగి ప్రాణావల్లభుడు వేంకట విభుడు
నెలకొన్న కౌగిటనె నిలిచెనో గాని


chepparAdI yiMti sirulu - dIni
voppulinniyu jUDa vorapulO gAni

mudita jaghanamumIdi molanUli gaMTalavi
kadalu ravameTluMDe kaMTirE chelulu
madanuDuMDeDi hEmamaMdiramu dirigirA
gadisi mrOseDi pArighaMTalO gAni

kommapayyeda lOni kuchamularuchi veliki
chimmuTadi yeTluMDe chepparE chelulu
yimmaina marudhanamulella rAsulu vOsi
kammukoni cheMgAvi kappirO gAni

nelata kaMThamunaMdu nIlamaNihAramulu
alaruTeTlunDu koniyADarE chelulu
A lalitAMgi prANAvallabhuDu vEMkaTa vibhuDu
nelakonna kaugiTane nilichenO gAni

Friday, March 28, 2008

449.gOviMdA mElkonavayyA - గోవిందా మేల్కొనవయ్యా

Click here to listen to this kriti

గోవిందా మేల్కొనవయ్యా
కావించి భోగము కడమా నీకు


కమలజ చల్లని కాగిట తగిలి
సమరతి పాయగ జాలవూ
కమలభవాదులు కడు నుతియింపగ
విమలపు శయనము విడువగలేవు

భూసతి తోడుత పొందులు మరిగి - వేసర విదె నీ వేడుకలావాసవ ముఖ్యులు వాకిట నుండగ - పాసివుండ నని పవళించేవు
నీళామనసిజ లీలలు తగిలి -
నాలితోడ మానగలేవువేళాయెను శ్రీవేంకటనాథుడ - పాలించి దాసుల బ్రతికించగను
-
gOviMdA mElkonavayyA
kAviMchi bhOgamu kaDamA nIku

kamalaja challani kAgiTa tagili
samarati pAyaga jAlavU
kamalabhavAdulu kaDu nutiyiMpaga
vimalapu Sayanamu viDuvagalEvu

bhUsati tODuta poMdulu marigi
vEsara vide nI vEDukalA
vAsava mukhyulu vAkiTa nuMDaga
pAsivuMDa nani pavaLiMchEvu

nILAmanasija lIlalu tagili
nAlitODa mAnagalEvu
vELAyenu SrIvEMkaTanAthuDa
pAliMchi dAsula bratikiMchaganu

448.vADe vEMkaTESuDanEvADe vIDu - వాడె వేంకటేశుడనేవాడె వీడు


Click here to listen to this kirtana 

Click here to download this kirtana sung by Balakrishnaprasad


ప|| వాడె వేంకటేశుడనేవాడె వీడు | వాడిచుట్టుగైదువవలచేతివాడు ||
చ|| కారిమారసుతుని చక్కనిమాటలకు జొక్కి | చీరగా వేదాలగుట్టు చూపినవాడు |
తీరని వేడుకతో తిరుమంగయాళువారి- | ఆరడిముచ్చిమికూటి కాసపడ్డవాడు ||
చ|| పెరియాళువారిబిడ్డ పిసికి పైవేసిన |విరులదండల మెడవేసినవాడు |
తరుణి చేయివేసిన దగ్గరి బుజముచాచి |పరవశమై చొక్కి పాయలేనివాడు ||
చ|| పామరుల దనమీది పాటలెల్లా బాడుమంటా | భూమికెల్లా నోర నూరిపోసినవాడు |
మామకూతురల మేలుమంగనాచారియు దాను | గీముగానే వేంకటగిరి నుండేవాడు ||


pa|| vADe vEMkaTESuDanEvADe vIDu | vADicuTTugaiduvavalacEtivADu ||
ca|| kArimArasutuni cakkanimATalaku jokki | cIragA vEdAlaguTTu cUpinavADu |
tIrani vEDukatO tirumaMgayALuvAri- | AraDimuccimikUTi kAsapaDDavADu ||
ca|| periyALuvAribiDDa pisiki paivEsina | viruladaMDala meDavEsinavADu |
taruNi cEyivEsina daggari bujamucAci | paravaSamai cokki pAyalEnivADu ||
ca|| pAmarula danamIdi pATalellA bADumaMTA | BUmikellA nOra nUripOsinavADu |
mAmakUturala mElumaMganAcAriyu dAnu | gImugAnE vEMkaTagiri nuMDEvADu ||

Thursday, March 27, 2008

447.nIvE mAkudikku ninnE talatumu - నీవే మాకుదిక్కు నిన్నే తలతుము


Click here to listen to this kirtana sung by Balakrishnaprasad
నీవే మాకుదిక్కు నిన్నే తలతుము | కావుమా నేరమెంచక కరుణానిధీ ||

నెట్టన సూర్యు లోని నెలకొన్న తేజమా | గట్టిగా చంద్రుని లోని కాంతి పుంజమా |
పుట్టి రక్ష్మించే యజ్ఞపురుషుని ప్రకాశమా | వొట్టుక దేవతలలో నుండిన శక్తి ||

సిరులు మించినయట్టి జీవులలో ప్రాణమా | గరిమ వేదములలో గల అర్థమా |
పరమపదమునందు పాదుకొన్న బ్రహ్మమా |చరాచరములలో సర్వాధారమా ||

జగములో వెలసేటి సంసారసుఖమా | నిగిడిన మంత్రముల నిజమహిమా |
మిగుల శ్రీవేంకటాద్రి మీద దైవమా |ముగురు వెల్పుల లోని మూలకందమా ||

nIvE mAkudiku ninnE talatumu - kAvumA nErameMchaka karuNAnidhI

neTTana sUryu lOni nelakonna tEjamA - gaTTigA chaMdruni lOni kAMti puMjamA
puTTi rakshmiMchE yaj~napurushuni prakASamA - voTTuka dEvatalalO nuMDina Sakti

sirulu miMchinayaTTi jIvulalO prANamA- garima vEdamulalO gala arthamA
paramapadamunaMdu pAdukonna brahmamA - charAcharamulalO sarwAdhAramA

jagamulO velasETi saMsArasukhamA- nigiDina maMtramula nijamahimA
migula SrIvEMkaTAdri mIda daivamA -muguru velpula lOni mUlakaMdamA

Wednesday, March 26, 2008

446.nelata sobagulivi nI sommu - నెలత సొబగులివి నీ సొమ్ము

Click here to listen to this kirtana sung by Balakrishnaprsad
నెలత సొబగులివి నీ సొమ్ము
కలసి మెలసి యిటు గైకొనవయ్యా


వేమరు నవ్వుల వెన్నెల గాసీ
రామ కడకు నిటు రావయ్యా
దోమటిపలుకుల తొరిగీ తేనెలు
ఆమని కాలము అవధరించవయ్యా


వలపుల చెమటల వానలు గురిసి
సొలవక యీకెను జూడవయ్యా
పెలుచు కుచంబుల పిందెలు వొడమెను
అలరిన కానుక లందుకోవయ్యా


గములై మెయి మరుకళలు దొల(కీ
తమితో కౌగిట తగులవయ్యా
జమళి శ్రీవేంకటేశ్వర సతి గూడితివి
అమరె నీకు మేలౌనయ్యా


nelata sobagulivi nI sommu
kalasi melasi yiTu gaikonavayyA

vEmaru navvula vennela gAsI
rAma kaDaku niTu rAvayyA
dOmaTipalukula torigI tEnelu
Amani kAlamu avadhariMchavayyA

valapula chemaTala vAnalu gurisi
solavaka yIkenu jUDavayyA
peluchu kuchaMbula piMdelu voDamenu
alarina kAnuka laMdukOvayyA


gamulai meyi marukaLalu dola(kI
tamitO kaugiTa tagulavayyA
jamaLi SrIvEMkaTESwara sati gUDitivi
amare nIku mElavunayyA

Monday, March 24, 2008

445.eMta mOhamO kAni itaDu nImIdanu - ఎంత మోహమో కాని ఇతడు నీమీదను

Audio link ....sung by Balakrishnaprasad
ఎంత మోహమో కాని ఇతడు నీమీదను
సంతతము బాయకిటు సరుస నున్నాడు

పలుకవే పతితోడ పగడవాతెర దెరచి
చిలుకవే సెలవులను చిరునవ్వులు
మొలకసిగ్గులివేల మోనంబు లింకనేల
కలయికకు వచ్చి ఇదె కాచుకొన్నాడు

కనుగొనవె వొకమాటు కలువకన్నుల నితని
పెనగవే కరములను ప్రియము చల్లి
పొనిగేటి తమకమేల పొసగి గుట్టికనేల
నినుగదియువేడుకను నిలుచున్నవాడూ

కొసరవే యీవేళ కూరిములు సారెకును
విసరవే సణగు లిటు వేమారును
వెస రతుల మరిగి శ్రీవేంకటేశుడు గూడి
సుసరమున నీతోడ జొక్కుచున్నాడు


eMta mOhamO kAni itaDu nImIdanu
saMtatamu bAyakiTu sarusa nunnADu

palukavE patitODa pagaDavAtera derachi
chilukavE selavulanu chirunavvulu
molakasiggulivEla mOnaMbu liMkanEla
kalayikaku vachchi ide kAchukonnADu

kanugonave vokamATu kaluvakannula nitani
penagavE karamulanu priyamu challi
ponigETi tamakamEla posagi guTTikanEla
ninugadiyuvEDukanu niluchunnavADU

kosaravE yIvELa kUrimulu sArekunu
visaravE saNagu liTu vEmArunu
vesa ratula marigi SrIvEMkaTESuDu gUDi
susaramuna nItODa jokkuchunnADu

444.bhAviMchi telusukoMTE - భావించి తెలుసుకొంటే భాగ్యఫలము


audio link : dwaram lakshmi , kalyani ragam
Click here to listen to this kriti
భావించి తెలుసుకొంటే భాగ్యఫలము
ఆవలీవలి ఫలములు అంగజజనకుడే

దానములలో ఫలము తపములలో ఫలము
మోస(న)ములలో ఫలము ముకుందుడే
జ్ఞానములలో ఫలము జపములలో ఫలము
నానా ఫలములు నారాయణుడే

వినుతులలో ఫలము వేదములలో ఫలము
మనసులోని ఫలము మాధవుడే
దినములలో ఫలము తీర్థయాత్రల ఫలము
ఘనపుణ్యముల ఫలము కరుణాకరుడే


సతతయోగ ఫలము చదువులలో ఫలము
అతిశయోన్నత ఫలము యచ్యుతుడే
యతులలోని ఫలము జితకామిత ఫలము
క్షితి మోక్షము ఫలము శ్రీవేంకటేశుడే


bhAviMchi telusukoMTE bhAgyaphalamu
AvalIvali phalamulu aMgajajanakuDE

dAnamulalO phalamu tapamulalO phalamu
mOsa(na)mulalO phalamu mukuMduDE
j~nAnamulalO phalamu japamulalO phalamu
nAnA phalamulu nArAyaNuDE

vinutulalO phalamu vEdamulalO phalamu
manasulOni phalamu mAdhavuDE
dinamulalO phalamu tIrthayAtrala phalamu
ghanapuNyamula phalamu karuNAkaruDE


satatayOga phalamu chaduvulalO phalamu
atiSayOnnata phalamu yachyutuDE
yatulalOni phalamu jitakAmita phalamu
kshiti mOkshamu phalamu SrIvEMkaTESuDE

443.nArAyaNA ninu nammina nAkunu - నారాయణా నిను నమ్మిన నాకును

click here to listen to this kirtana sung by Balakrishnaprasad

Audio link : By Dr.Pasupati 
నారాయణా నిను నమ్మిన నాకును
మేరతో నీపాదమే గతి గలిగె

చింతా జలధుల జిక్కిన దాటించ
నంతట నీపాద మదె తేప
కాంతల మోహపు కట్లు తెంచగ
పంతపు నీపాద పరశువు గలిగె

అతిదురితపంక మందిన కడుగగ
మితి నీపాదమే మిన్నేరు
రతి కర్మజ్ఞులు రాజిన నార్చగ
వ్రతము నీపాదమే వానయై నలిచె

జిగినజ్ఞానపు చీకటి వాయగ
తగు నీపాదము దయపు రవి
నగు శ్రీవేంకటనాథ నన్నేలగ
మిగులగ నీపాదమే శరణంబు


nArAyaNA ninu nammina nAkunu
mEratO nIpAdamE gati galige

chiMtA jaladhula jikkina dATiMcha
naMtaTa nIpAda made tEpa
kAMtala mOhapu kaTlu teMchaga
paMtapu nIpAda paraSuvu galige

atiduritapaMka maMdina kaDugaga
miti nIpAdamE minnEru
rati karmaj~nulu rAjina nArchaga
vratamu nIpAdamE vAnayai naliche

jiginaj~nAnapu chIkaTi vAyaga
tagu nIpAdamu dayapu ravi
nagu SrIvEMkaTanAtha nannElaga
migulaga nIpAdamE SaraNaMbu

Friday, March 21, 2008

442.chaluvalu vEMDlu - చలువలు వేండ్లు

Click here to listen to this kriti sung by Srinngam Gopalaratanam
చలువలు వేండ్లు జరపగ నేటికి
నెలవగు మేలే నించగ రాదా

మోహము చెలిపై ముంచిన వాడవు
దాహపు విరహము తరవేల
సాహసి మొదలనె చలముల కోపదు
యీహల నీవే యెరుగుదు వి(కను

చేసన్నలనే చెనకినవాడవు
వాసులు సతిపై వంచుదురా
ఆసలనే కడు నలసిన దిందాక
ఆ సుద్దులు మమ్మడగకు మికను

కాగిట నంగన కలసినవాడవు
మాగిన సిగ్గులు మరియాల
చేగ దీ(దే)ర్చెనిదె శ్రివేంకటేశ్వర
వీగక ననుపులు విడువకు మికనూ


chaluvalu vEMDlu jarapaga nETiki
nelavagu mElE niMchaga rAdA

mOhamu chelipai muMchina vADavu
dAhapu virahamu taravEla
sAhasi modalane chalamula kOpadu
yIhala nIvE yerugudu vi(kanu

chEsannalanE chenakinavADavu
vAsulu satipai vaMchudurA
AsalanE kaDu nalasina diMdAka
A suddulu mammaDagaku mikanu

kAgiTa naMgana kalasinavADavu
mAgina siggulu mariyAla
chEga dI(dE)rchenide SrivEMkaTESwara
vIgaka nanupulu viDuvaku mikanU

Thursday, March 20, 2008

441. puDami niMdari baTTeBUtamu - పుడమి నిందరి బట్టెభూతము

click here to listen to this kirtana sung by SP.Balasubrahmanayam
ప|| పుడమి నిందరి బట్టెభూతము కడు- | బొడవైన నల్లనిభూతము ||

చ|| కినిసి వోడమింగెడి భూతము | పునుకవీపు పెద్దభూతము |
కనలి కవియు చీకటిభూతము | పొనుగు సోమపుమోము భూతము ||

చ|| చేటకాళ్ళ మించినభూతము | పోటుదారల పెద్దభూతము |
గాటపుజడల బింకపుభూతము | జూటరినల్లముసుగు భూతము ||

చ|| కెలసి బిత్తలేతిరిగేటి భూతము | పొలుపుదాంట్ల పెద్దభూతము |
బలుపు వేంకటగిరిపై భూతము | పులుగుమీది మహాభూతము ||


pa|| puDami niMdari baTTeBUtamu kaDu- | boDavaina nallaniBUtamu ||

ca|| kinisi vODamiMgeDi BUtamu | punukavIpu peddaBUtamu |
kanali kaviyu cIkaTiBUtamu | ponugu sOmapumOmu BUtamu ||

ca|| cETakALLa miMcinaBUtamu | pOTudArala peddaBUtamu |
gATapujaDala biMkapuBUtamu | jUTarinallamusugu BUtamu ||

ca|| kelasi bittalEtirigETi BUtamu | polupudAMTla peddaBUtamu |
balupu vEMkaTagiripai BUtamu | pulugumIdi mahABUtamu ||

Wednesday, March 19, 2008

440.bhAviMchi chUDarE paDAtulAla - భావించి చూడరే పడాతులాల


Click here to listen to this kirtana sung by Balakrishnaprasad
భావించి చూడరే పడాతులాల
చేవదేరి మహిమలు చెలగినట్టుండెను

పరమపురుషునికి పచ్చకప్పురముకాపు
తిరుమేన నమరెను తెల్లనికాంతి
ధరలో పాలజలధి తచ్చేటివేళను
మురిపెమై తుంపురులు ముంచినయట్టుండ్ను

తవిలి యీదేవునికి తట్టుపుణుగుకాపు
నవమై మేన నమరె నల్లనికాంతి
తివిరి గోవర్ధనమెత్తినాడు నిందుకొని
ధ్రువమై మేఘకాంతులు తొలకినట్టుందెను

శ్రీవేంకటేశునికి సింగారించిన సొమ్ములు
భావించ మేన నమరే బంగారుకాంతి
తావుగా నలమేల్మంగ తనవుర మెక్కగాను
వేవేలుసంపదలెల్లా వెలసినట్టుండెనుbhAviMchi chUDarE paDAtulAla
chEvadEri mahimalu chelaginaTTuMDenu

paramapurushuniki pachchakappuramukApu
tirumEna namarenu tellanikAMti
dharalO pAlajaladhi tachchETivELanu
muripemai tuMpurulu muMchinayaTTuMDnu

tavili yIdEvuniki taTTupuNugukApu
navamai mEna namare nallanikAMti
tiviri gOvardhanamettinADu niMdukoni
dhruvamai mEghakAMtulu tolakinaTTuMdenu

SrIvEMkaTESuniki siMgAriMchina sommulu
bhAviMcha mEna namarE baMgArukAMti
tAvugA nalamElmaMga tanavura mekkagAnu
vEvElusaMpadalellA velasinaTTuMDenu

439.kaMTimi nEDide garuDAcalapati - కంటిమి నేడిదె గరుడాచలపతి

 ragam : Sudhdha dhanyasi , composer : G.Balakrishnaprasad
Audio link
1) Balakrishnaprasad
2 ) S.Janaki(?)
ప|| కంటిమి నేడిదె గరుడాచలపతి | ఇంటి వేలుపగు యీశ్వరుండు ||
చ|| శ్రీనరసింహుడు చిన్మయకాంతుడు | దానవాంతకుడు దయానిధి |
నానా మహిమల నమ్మిన వారిని | పూనుకు కాచె పోషకుడితడు ||
చ|| దేవాది దేవుడు దినకర తేజుడు | జీవాంత రంగుడు శ్రీవిభుడు |
దైవ శిఖామణి తలచిన వారిని | సేవలు గొనికాచె విభుడితడు ||
చ|| పరమమూర్తి హరి ప్రహ్లాద వరదుడు | కరుణానిధి బుధకల్పకము |
పరగు శ్రీవేంకట పతి తనదాసుల | నరదుగ గాచేయన ఘనుండితండు ||


pa|| kaMTimi nEDide garuDAcalapati | iMTi vElupagu yISvaruMDu ||
ca|| SrInarasiMhuDu cinmayakAMtuDu | dAnavAMtakuDu dayAnidhi |
nAnA mahimala nammina vArini | pUnuku kAce pOShakuDitaDu ||
ca|| dEvAdi dEvuDu dinakara tEjuDu | jIvAMta raMguDu SrIviBuDu |
daiva SiKAmaNi talacina vArini | sEvalu gonikAce viBuDitaDu ||
ca|| paramamUrti hari prahlAda varaduDu | karuNAnidhi budhakalpakamu |
paragu SrIvEMkaTa pati tanadAsula | naraduga gAcEyana GanuMDitaMDu ||

438.dInarakshakuDakhilavinutuDu dEva - దీనరక్షకుడఖిలవినుతుడు దేవ దేవుడు


Click here to listen to this kirtana
దీనరక్షకుడఖిలవినుతుడు దేవ దేవుడు రాముడు
జానకీపతి కొలువుడీ ఘన సమర విజయుడు రాముడు

హరుని తారక బ్రహ్మమంత్రమై యమరినయర్థము రాముడు
సురలగాచి యసురుల నడచిన సూర్యకులజుడు రాముడు
సరయువం(నం)దును ముక్తి చూరలు జనుల కొసగెను రాముడు
హరియె యాతడు హరి విరించుల కాదిపురుషుడు రాముడు

మునులరుషులకు నభయ మొసగిన మూలమూరితి రాముడు
మనసులోపల పరమయోగులు మరుగు తేజము రాముడు
పనిచి మీదటి బ్రహ్మ పట్టము బంటు కొసగెను రాముడు
మనుజవేషముతోడ నగజకు మంత్రమాయను రాముడు

బలిమి మించిన దైవికముతో భక్త సులభుడు రాముడు
నిలిచి తనసరిలేని వేలుపు నిగమవంద్యుడు రాముడు
మెలుపు శ్రీ వేంకటగిరీంద్రముమీది దేవుడు రాముడు
వెలసె వావిలిపాటిలోపలి వీర విజయుడు రాముడు


dInarakshakuDakhilavinutuDu dEva dEvuDu rAmuDu
jAnakIpati koluvuDI ghana samara vijayuDu rAmuDu

haruni tAraka brahmamaMtramai yamarinayarthamu rAmuDu
suralagAchi yasurula naDachina sUryakulajuDu rAmuDu
sarayuvaM(naM)dunu mukti chUralu janula kosagenu rAmuDu
hariye yAtaDu hari viriMchula kAdipurushuDu rAmuDu

munularushulaku nabhaya mosagina mUlamUriti rAmuDu
manasulOpala paramayOgulu marugu tEjamu rAmuDu
panichi mIdaTi brahma paTTamu baMTu kosagenu rAmuDu
manujavEshamutODa nagajaku maMtramAyanu rAmuDu

balimi miMchina daivikamutO bhakta sulabhuDu rAmuDu
nilichi tanasarilEni vElupu nigamavaMdyuDu rAmuDu
melupu SrI vEMkaTagirIMdramumIdi dEvuDu rAmuDu
velase vAvilipATilOpali vIra vijayuDu rAmuDu

Tuesday, March 18, 2008

437.namO namO daSarathanaMdana - నమో నమో దశరథనందన రామ

Audio link ...Vani Jayram
నమో నమో దశరథనందన రామ
కమనీయయాగభాగకర్త రామ

కాకుత్థ్సకుల రామ కౌసల్యాసుత రామ
శ్రీకరగుణోన్నత శ్రీరామ
కాకాసురవైరి రామ కౌశికవత్సల రామ
భీకర తాటకాంతకబిరుద రామ

వారిధిబంధన రామ వాలిహరణ రామ
చారుహరకోదండభంజన రామ
ధారుణీజపతి రామ దశకంఠహర రామ
సారవిభీషణాభీషేచన రామ

అమరపాలిత రామ అయోధ్యాపతి రామ
సమరకోవిద రామ సర్వజ్ఞ రామ
విమల రామ శ్రీవేంకటగిరి రామ
రమణ శరణాగతరక్షక రామ

namO namO daSarathanaMdana rAma
kamanIyayAgabhAgakarta rAma

kAkutthsakula rAma kausalyAsuta rAma
SrIkaraguNOnnata SrIrAma
kAkAsuravairi rAma kauSikavatsala rAma
bhIkara tATakAMtakabiruda rAma

vAridhibaMdhana rAma vAliharaNa rAma
chAruharakOdaMDabhaMjana rAma
dhAruNIjapati rAma daSakaMThahara rAma
sAravibhIshaNAbhIshEchana rAma

amarapAlita rAma ayOdhyApati rAma
samarakOvida rAma sarwaj~na rAma
vimala rAma SrIvEMkaTagiri rAma
ramaNa SaraNAgatarakshaka rAma

436.ataDE rakshakuDaMdari - అతడే రక్షకుడందరి కతడే

Click here to listen to this kirtana sung by Balakrishnaprasad
అతడే రక్షకుడందరి కతడే
పతి యుండగ భయపడ జోటేది

అనంతకరము లనంతాయుధము-
లనంతుడు ధరించెలరగను
కనుగొని శరణాగతులకు మనకును
పనివడి యిక భయపడజోటేది

ధరణి నభయహస్తముతో నెప్పుడు
హరి రక్షకుడై యలరగను
నరహరికరుణే నమ్మిన వారికి
పరదున నిక భయపడజోటేది

శ్రీవేంకటమున జీవుల గాచుచు
నావల నీవల నలరగను
దైవశిఖామణి దాపగు మాకును
భావింపగ భయపడజోటేది


ataDE rakshakuDaMdari kataDE
pati yuMDaga bhayapaDa jOTEdi

anaMtakaramu lanaMtAyudhamu-
lanaMtuDu dhariMchelaraganu
kanugoni SaraNAgatulaku manakunu
panivaDi yika bhayapaDajOTEdi

dharaNi nabhayahastamutO neppuDu
hari rakshakuDai yalaraganu
naraharikaruNE nammina vAriki
paraduna nika bhayapaDajOTEdi

SrIvEMkaTamuna jIvula gAchuchu
nAvala nIvala nalaraganu
daivaSikhAmaNi dApagu mAkunu
bhAviMpaga bhayapaDajOTEdi

435.gOviMda naMda naMdana - గోవింద నంద నందన గోపాలకృష్ణ

Click here to listen to this kirtana
గోవింద నంద నందన గోపాలకృష్ణ నీ
భావము మాకు జిక్కె గోపాలకృష్ణ

కొంగువట్టె వదేమోయి గోపాలకృష్ణ మా
పంగెన కోవుదువా గోపాలకృష్ణ
దొంగతనాల నవ్వేవు గోపాలకృష్ణ
బంగారు కాశతోది గోపాలకృష్ణ

కొమ్మలచీర లంటిన గోపాలకృష్ణ
పమ్మి నిన్ను తిట్టము గోపాలకృష్ణ
కుమ్మరించే వేల సిగ్గు గోపాలకృష్ణ
బమ్మెర పోకిందుల గోపాలకృష్ణ

కొసరకు మంత నీవు గోపాలకృష్ణ (నీ)
పస నే నెరగనా గోపాలకృష్ణ
పొసగ శ్రీవేంకటాద్రి బొందితి నన్ను
పసి మెక్కె మొగము గోపాలకృష్ణ


gOviMda naMda naMdana gOpAlakRshNa nI
bhAvamu mAku jikke gOpAlakRshNa

koMguvaTTe vadEmOyi gOpAlakRshNa mA
paMgena kOvuduvA gOpAlakRshNa
doMgatanAla navvEvu gOpAlakRshNa
baMgAru kASatOdi gOpAlakRshNa

kommalachIra laMTina gOpAlakRshNa
pammi ninnu tiTTamu gOpAlakRshNa
kummariMchE vEla siggu gOpAlakRshNa
bammera pOkiMdula gOpAlakRshNa

kosaraku maMta nIvu gOpAlakRshNa (nI)
pasa nE neraganA gOpAlakRshNa
posaga SrIvEMkaTAdri boMditi nannu
pasi mekke mogamu gOpAlakRshNa

Monday, March 17, 2008

434.ItaDE haruDu yItaDE yajuDu - ఈతడే హరుడు యీతడే యజుడు

Audio link : Balakrishnaprasad
ఈతడే హరుడు
యీతడే యజుడు

ఈతనికి నీ చేతలెంత
ఘనమటుగాన


కడుపెక్కు బ్రహ్మాండ
కటకములు సుడివడిన

కడుపులో నిడుకొన్న ఘనుడు
వెడలి పూతకిచంటి
విషము తాగిన యంత

వడి తనకు నేమాయ వట్టిబూమెలుగాక

ఎల్లజలధులు మిగిలి యేకమై పబ్బినపు-
డుల్లసిల్లుచు నీతడుండు
మల్లాడి యొక రెండు మద్దులు విరచినట్టి
బల్లిదుడవని నిన్ను పరిణమింతురు గాన

తిరువేంకటేశ్వరుడు దేవ దేవోత్తముడు
పరిపూర్ణుడచ్యుతుడభవుడు
శరణాగతుల రక్షసేయు వాడనుమాట
గురుతుగా తలపోసి కొనియాడాగా వలసె


ItaDE haruDu yItaDE yajuDu
Itaniki nI chEtaleMta ghanamaTugAna

kaDupekku brahmAMDa kaTakamulu suDivaDina
kaDupulO niDukonna ghanuDu
veDali pUtakichaMTi vishamu tAgina yaMta
vaDi tanaku nEmAya vaTTibUmelugAka

ellajaladhulu migili yEkamai pabbinapu-
Dullasilluchu nItaDuMDu
mallADi yoka reMDu maddulu virachinaTTi
balliduDavani ninnu pariNamiMturu gAna

tiruvEMkaTESwaruDu dEva dEvOttamuDu
paripUrNuDachyutuDabhavuDu
SaraNAgatula rakshasEyu vADanumATa
gurutugA talapOsi koniyADAgA valase

Sunday, March 16, 2008

433.ASAbaddhuDanai yalasi ninnu - ఆశాబద్ధుడనై యలసి నిన్ను గడు

Click here to listen to this kirtana : Shobharaju(?)
ప|| ఆశాబద్ధుడనై యలసి నిన్ను గడు- |
గాసి బేట్టినవాడ గాను ||

చ|| ఘనకర్మపరుడనై కర్మరూపుని జేయ |
నిను దూరి భారము నీకు గట్టినవాడ గాను |
పనిలేని దుహ్ఖలంపటుడనై దుహ్ఖము |
గనుపించకుమని కడు వేడినవాడ గాను ||

చ|| శ్రీవేంకటగిరిదేవేశ నాకిది |
గావలెననువాడ గాను |
కావలసినయవి గదిసిన నవి నాకు |
గావనుమనుజుండ గాను ||


pa|| ASAbaddhuDanai yalasi ninnu gaDu- | gAsi bETTinavADa gAnu ||
ca|| GanakarmaparuDanai karmarUpuni jEya | ninu dUri BAramu nIku gaTTinavADa gAnu |
panilEni duHKalaMpaTuDanai duHKamu | ganupiMcakumani kaDu vEDinavADa gAnu ||
ca|| SrIvEMkaTagiridEvESa nAkidi | gAvalenanuvADa gAnu |
kAvalasinayavi gadisina navi nAku | gAvanumanujuMDa gAnu ||

432.lakshmI kaLyANamu - లక్ష్మీ కళ్యాణము

Audio Archive link :Vedavyasa Ananda Bhattar
లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో బాడే మిదే నేము
లక్ష్మీ నారాయణులే లలనము నీవును

చూపులు చూపులు మీకు సూసకము బాసికము
వూపచన్ను గుబ్బలివి బూజగుండలు
తీపుల మోవితేనెలు తీరని మధు పర్కము
దాపుగ బెండ్లి యాడరయ్య తగుదగు మీకును

మాటలు మీ కిద్దరికి మదన మంత్రములు
మేటితలబాలు మీలో మించు నవ్వులు
గాటమైన పులకలు కప్పురవసంతాలు
నీతున పెండ్లాడరయ్య నెరవేరె మీకును

కౌగిలి కౌగిలి మీకు కందువ పెండ్లి చవికె
పాగిన కోరికలే పావకోళ్ళు
ఆగిన శ్రీవేంకటేశ అలమేలుమంగా నీవు
వీగక పెండ్లాడడయ్య వేడుకాయమీకును


lakshmI kaLyANamu lIlatO bADE midE nEmu
lakshmI nArAyaNulE lalanamu nIvunu

chUpulu chUpulu mIku sUsakamu bAsikamu
vUpachannu gubbalivi bUjaguMDalu
tIpula mOvitEnelu tIrani madhu parkamu
dApuga beMDli yADarayya tagudagu mIkunu

mATalu mI kiddariki madana maMtramulu
mETitalabAlu mIlO miMchu navvulu
gATamaina pulakalu kappuravasaMtAlu
nItuna peMDlADarayya neravEre mIkunu

kaugili kaugili mIku kaMduva peMDli chavike
pAgina kOrikalE pAvakOLLu
Agina SrIvEMkaTESa alamElumaMgA nIvu
vIgaka peMDlADaDayya vEDukAyamIkunu

431.nIvEmi sEtuvayya nIvu dayAnidhi - నీవేమి సేతువయ్య నీవు దయానిధి

Audio Archive link
ప|| నీవేమి సేతువయ్య నీవు దయానిధి వందువు | భావించలేనివారి పాపమింతే కాని ||
చ|| పరమపద మొసగి పాపమడచేనని | చరమశ్లోకమునందు చాటితివి తొలుతనె |
నిరతిని భూమిలోన నీవల్ల దప్పులేదు | పరగ నమ్మనివారి పాపమింతే కాని ||
చ|| నీపాదములకు నాకు నెయ్యమైన లంకెని | యేపున ద్వయార్థమున నియ్యకొంటివి తొలుత |
దాపుగా నీవల్ల నింక దప్పులేదు యెంచిచూచి | పైపై నమ్మినవారి పాపమింతే కాని ||
చ|| బంతి బురాణములను భక్తసులభుడ నని | అంతరాత్మ నీమాట ఆడితివి తొలుతనే |
ఇంతట శ్రీవేంకటేశ యేమిసేతువయ్య నీవు | పంతాన నమ్మినవారి పాపమింతే కాని ||


pa|| nIvEmi sEtuvayya nIvu dayAnidhi vaMduvu | BAviMcalEnivAri pApamiMtE kAni ||
ca|| paramapada mosagi pApamaDacEnani | caramaSlOkamunaMdu cATitivi tolutane |
niratini BUmilOna nIvalla dappulEdu | paraga nammanivAri pApamiMtE kAni ||
ca|| nIpAdamulaku nAku neyyamaina laMkeni | yEpuna dvayArthamuna niyyakoMTivi toluta |
dApugA nIvalla niMka dappulEdu yeMcicUci | paipai namminavAri pApamiMtE kAni ||
ca|| baMti burANamulanu BaktasulaBuDa nani | aMtarAtma nImATa ADitivi tolutanE |
iMtaTa SrIvEMkaTESa yEmisEtuvayya nIvu | paMtAna namminavAri pApamiMtE kAni ||

Saturday, March 15, 2008

430.paratatwaM bagu bAluDu - పరతత్వం బగు బాలుడు

Click here to listen : Balakrishnaprasad
పరతత్వం బగు బాలుడు
పరిపరివిధముల బాలుడు

చద్దులమూటలు చంకల వ్రేలెడి
ముద్దులపడుచుల మూకలతో
పెద్దరికంబున పేయల( గాచిన
బద్దులనటనల బాలుడూ

వెన్నలుదాకగ వేట్లాడుచును
సన్నపుబడుచుల సంగడిని
కన్నెలు దూరగ కలకల నవ్విన
పన్నిన మాయల బాలుడు

బచ్చన రూపుల పాయపుబడుచులు
నిచ్చలు కొలువగ నెమ్మదిని
నచ్చిన వేంకట నగమున నాడెడి
పచ్చిలపదకపు బాలుడు

paratatwaM bagu bAluDu
pariparividhamula bAluDu

chaddulamUTalu chaMkala vrEleDi
muddulapaDuchula mUkalatO
peddarikaMbuna pEyala( gAchina
baddulanaTanala bAluDU

vennaludAkaga vETlADuchunu
sannapubaDuchula saMgaDini
kannelu dUraga kalakala navvina
pannina mAyala bAluDu

bachchana rUpula pAyapubaDuchulu
nichchalu koluvaga nemmadini
nachchina vEMkaTa nagamuna nADeDi
pachchilapadakapu bAluDu

429.itaDE parabrahma midiye rAmakatha - ఇతడే పరబ్రహ్మ మిదియె రామకథ


  - has a version tuned and sung by Sri Sattiraju Venumadhav in ritigowla ragam
ప|| ఇతడే పరబ్రహ్మ మిదియె రామకథ | శతకోటి విస్తరము సర్వపుణ్య ఫలము ||
చ|| ధరలో రాముడు పుట్టె ధరణిజ బెండ్లాడె | అరణ్య వాసులకెల్ల నభయమిచ్చె |
సొరిది ముక్కుజెవులు చుప్పనాతికిని గోసె | ఖరదూషణులను ఖండించి వేసె ||
చ|| కినిసి వాలి జంపి కిష్కింద సుగ్రీవుకిచ్చె |వనధి బంధించి దాటె వానరులతో |
కవలి రావణ కుంభకర్ణాదులను జంపి | వనిత జేకొని మళ్ళివచ్చె నయోధ్యకును ||
చ|| సౌమిత్రియు భరతుడు శత్రుఘ్నుడు గొలువగ | భూమి యేలె కుశలవ పుత్రుల గాంచె |
శ్రీమంతుడై నిలిచె శ్రీవేంకటాద్రి మీద | కామించి విభీషణు లంకకు బట్టముగట్టె ||


pa|| itaDE parabrahma midiye rAmakatha | SatakOTi vistaramu sarvapuNya Palamu ||
ca|| dharalO rAmuDu puTTe dharaNija beMDlADe | araNya vAsulakella naBayamicce |
soridi mukkujevulu cuppanAtikini gOse | KaradUShaNulanu KaMDiMci vEse ||
ca|| kinisi vAli jaMpi kiShkiMda sugrIvukicce |vanadhi baMdhiMci dATe vAnarulatO |
kavali rAvaNa kuMBakarNAdulanu jaMpi | vanita jEkoni maLLivacce nayOdhyakunu ||
ca|| saumitriyu BaratuDu SatruGnuDu goluvaga | BUmi yEle kuSalava putrula gAMce |
SrImaMtuDai nilice SrIvEMkaTAdri mIda | kAmiMci viBIShaNu laMkaku baTTamugaTTe ||

428.ramaNuDu pilichIni rAvE - రమణుడు పిలిచీని రావే

Audio link ...(Balakrishnaprasad)
రమణుడు పిలిచీని రావే చెలియ నీవు
తమకమె వలె గాక తరుణులకు

తలపుకొలది మంచితనమే వలె గాక
చలపాదితనమేల సరసులకు
వెలలేని మాటల వినయమే వలెగాక
సొలపు వెంగము లేల సుగుణులకు

కోటిసేయ వలపులు కుమ్మరించవలెగాక
నీటుతో గర్వములేల నేర్పరులకు
మేటిసరసము లాడి మెఱయగవలె గాక
జూటుతనము లేటికి సొంపుదొరలకును

నయగారితనమున నవ్వు నవ్వవలెగాక
రయమున దాగనేల రసికులకు
నియతి నన్నేలినాడు నేడు శ్రీవేంకటేశుడు
క్రియతో వేసరనేల కిమ్ముల దేవుళ్ళకు


ramaNuDu pilichIni rAvE cheliya nIvu
tamakame vale gAka taruNulaku

talapukoladi maMchitanamE vale gAka
chalapAditanamEla sarasulaku
velalEni mATala vinayamE valegAka
solapu veMgamu lEla suguNulaku

kOTisEya valapulu kummariMchavalegAka
nITutO garwamulEla nErparulaku
mETisarasamu lADi me~rayagavale gAka
jUTutanamu lETiki soMpudoralakunu

nayagAritanamuna navvu navvavalegAka
rayamuna dAganEla rasikulaku
niyati nannElinADu nEDu SrIvEMkaTESuDu
kriyatO vEsaranEla kimmula dEvuLLaku

427.ayyOpOya prAyamu kAlamu - అయ్యోపోయ ప్రాయము కాలము

Audio archive link : Shobharajau (?)
ప|| అయ్యోపోయ ప్రాయము కాలము |
ముయ్యంచుమనసున నే మోహమతి నైతి ||

చ|| చుట్టంబులా తనకు సుతులు గాంతలు జెలులు |
వట్టియాసల బెట్టువారేకాక |
నెట్టుకొని వీరు గడునిజమనుచు హరి నాత్మ |
బెట్టనేరక వౄథా పిరివీకులైతి ||

చ || తగుబంధులా తనకు తల్లులును తండ్రులును
వగల( బెట్టుచు తిరుగువారేకాక
మిగుల వీరలపొందు మేలనుచు హరినాత్మ
తగిలించలేక చింతాపరుడనైతి


చ|| అంతహితులా తనకు నన్నలును దమ్ములును |
వంతువాసికి బెనగువారేకాక |
అంతరాత్ముడు శ్రీవేంకటాద్రీశు గొలువకిటు |
సంతకూటముల యలజడికి లోనైతి ||


pa|| ayyOpOya prAyamu kAlamu |
muyyaMcumanasuna nE mOhamati naiti ||

ca|| cuTTaMbulA tanaku sutulu gAMtalu jelulu |
vaTTiyAsala beTTuvArEkAka |
neTTukoni vIru gaDunijamanucu hari nAtma |
beTTanEraka vRuthA pirivIkulaiti ||

ca || tagubaMdhulA tanaku tallulunu taMDrulunu
vagala( beTTuchu tiruguvArEkAka
migula vIralapoMdu mElanuchu harinAtma
tagiliMchalEka chiMtAparuDanaiti


ca|| aMtahitulA tanaku nannalunu dammulunu |
vaMtuvAsiki benaguvArEkAka |
aMtarAtmuDu SrIvEMkaTAdrISu goluvakiTu |
saMtakUTamula yalajaDiki lOnaiti ||

426. tolliMTi vale gAvu tummedA - తొల్లింటి వలె గావు తుమ్మెదా

Audio Archive link
ప|| తొల్లింటి వలె గావు తుమ్మెదా యింక | వొల్లవుగా మమ్మువో తుమ్మెదా ||

చ|| తోరంపు రచనల తుమ్మెదా కడు | దూరేవు గొందులే తుమ్మెదా |
దూరినా నెఱుగవు తుమ్మెదా మమ్ము | వోరగా చూడకు వో తుమ్మెదా ||

చ|| తొలి ప్రాయపు మిండ తుమ్మెదా కడు | తొలిచేవు చేగలే తుమ్మెదా |
తొలకరి మెరుగువే తుమ్మెదా ఇంక | ఉలికేవు మముగని వో తుమ్మెదా ||

చ|| దొరవు వేంకటగిరి తుమ్మెదా మా | తురుమేల చెనకేవు తుమ్మెదా |
దొరకెనీ చనవులు తుమ్మెదా ఇంక | ఒరులెఱింగిరి గదవో తుమ్మెదా ||


pa|| tolliMTi vale gAvu tummedA yiMka | vollavugA mammuvO tummedA ||

ca|| tOraMpu racanala tummedA kaDu | dUrEvu goMdulE tummedA |
dUrinA nerxugavu tummedA mammu | vOragA cUDaku vO tummedA ||

ca|| toli prAyapu miMDa tummedA kaDu | tolicEvu cEgalE tummedA |
tolakari meruguvE tummedA iMka | ulikEvu mamugani vO tummedA ||

ca|| doravu vEMkaTagiri tummedA mA | turumEla cenakEvu tummedA |
dorakenI canavulu tummedA iMka | orulerxiMgiri gadavO tummedA ||

Friday, March 14, 2008

425.namO nArAyaNAya namaH - నమో నారాయణాయ నమః

Click here to listen to this kirtana sung by Balakrishnaprasad
ప|| నమో నారాయణాయ నమః | సమధికానందాయ సర్వేశ్వరాయ ||

చ|| ధరణీసతీఘన స్తనశైలపరిరంభ- | పరిమళ శ్రమజల ప్రమదాయ |
సరసిజ నివాసినీ సరసప్రణామయుత- | చరణాయతే నమో సకలాత్మకాయ ||

చ|| సత్యభామాముఖాంచన పత్రవల్లికా- | నిత్య రచనక్రియా నిపుణాయ |
కాత్యాయనీ స్తోత్రకామాయ తే నమో | ప్రత్యక్ష నిజపరబ్రహ్మ రూపాయ ||

చ|| దేవతాధిప మకుటదివ్య రత్నాంశుసం- | భావితామల పాదపంకజాయ |
కైవల్య కామినీకాంతాయ తే నమో | శ్రీవేంకటాచల శ్రీనివాసాయ ||


pa|| namO nArAyaNAya namaH | samadhikAnaMdAya sarvESvarAya ||

ca|| dharaNIsatIGana stanaSailapariraMBa- | parimaLa Sramajala pramadAya |
sarasija nivAsinI sarasapraNAmayuta- | caraNAyatE namO sakalAtmakAya ||

ca|| satyaBAmAmuKAMcana patravallikA- | nitya racanakriyA nipuNAya |
kAtyAyanI stOtrakAmAya tE namO | pratyakSha nijaparabrahma rUpAya ||

ca|| dEvatAdhipa makuTadivya ratnAMSusaM- | BAvitAmala pAdapaMkajAya |
kaivalya kAminIkAMtAya tE namO | SrIvEMkaTAcala SrInivAsAya ||

424.ADarammA pADArammA - ఆడరమ్మా పాడారమ్మా


Click here to listen to this kirtana
ఆడరమ్మా పాడారమ్మా అందరు మీరు
వేడుక సంతసంబులు వెల్లివిరియాయను

కమలనాభుడు పుట్టె కంసుని మదమణచ
తిమిరి దేవకి దేవి దేహమందు
అమరులకు మునులకభయమిచ్చె నితడు
కొమరె గొల్లెతలపై కోరికలు నిలిపె

రేయిపగలుగ చేసి రేపల్లె పెరుగుజొచ్చె
ఆయెడా నావుల గాచె నాదిమూలము
యీ యెడ లోకాలు చూపె నిట్టే తనకడుపులో
మాయసేసి యిందరిలో మనుజుడైనిలిచె

బాలలీలలు నటించి బహుదైవికము మించె
పాలువెన్నలు దొంగిలె పరమమూర్తి
తాళిభూభారమణచె ధర్మము పరిపాలించె
మేలిమి శ్రీవేంకటాద్రి మీద నిట్టె నిలిచె


ADarammA pADArammA aMdaru mIru
vEDuka saMtasaMbulu velliviriyAyanu

kamalanAbhuDu puTTe kaMsuni madamaNacha
timiri dEvaki dEvi dEhamaMdu
amarulaku munulakabhayamichche nitaDu
komare golletalapai kOrikalu nilipe

rEyipagaluga chEsi rEpalle perugujochche
AyeDA nAvula gAche nAdimUlamu
yI yeDa lOkAlu chUpe niTTE tanakaDupulO
mAyasEsi yiMdarilO manujuDainiliche

bAlalIlalu naTiMchi bahudaivikamu miMche
pAluvennalu doMgile paramamUrti
tALibhUbhAramaNache dharmamu paripAliMche
mElimi SrIvEMkaTAdri mIda niTTe niliche

423.dEvaduMdubhulatODa tETatellamainADu - దేవదుందుభులతోడ తేటతెల్లమైనాడు

Audio Archive link
Audio download link : Sung by Balakrishnprasad in Kharaharapriya
దేవదుందుభులతోడ తేటతెల్లమైనాడు
సేవించరో ఇదే వీడే సింగారదేవుడు

బంగారుమేడలలోన పన్నీటమజ్జనమాడి
అంగము తడి యొత్తగా అదే దేవుడూ
ముంగిట( బులుకడిగిన ముత్యమువలె నున్నాడు
కుంగని రాజసముతో కొండవంటి దేవుదూ

కాంతులుమించిన మాణికపు తోరణముకింద
అంతటా కప్పురము చాతుకదే దేవుడు
పొంతల నమృతమే పోగైనట్టున్నవాడు
సంతతము సంపదల సరిలేని దేవుడు

తట్టుపుణుగు నించుక దండిసొమ్ములెల్లాబెట్టి
అట్టేలమేల్మంగ నరుత(గట్టి
నెట్టన నమ్మినవారికి ధానమైనున్నవాడు
పట్టపు శ్రీవేంకటాద్రి పతియైన దేవుడు


dEvaduMdubhulatODa tETatellamainADu
sEviMcharO idE vIDE siMgAradEvuDu

baMgArumEDalalOna pannITamajjanamADi
aMgamu taDi yottagA adE dEvuDU
muMgiTa( bulukaDigina mutyamuvale nunnADu
kuMgani rAjasamutO koMDavaMTi dEvudU

kAMtulumiMchina mANikapu tOraNamukiMda
aMtaTA kappuramu chAtukadE dEvuDu
poMtala namRtamE pOgainaTTunnavADu
saMtatamu saMpadala sarilEni dEvuDu

taTTupuNugu niMchuka daMDisommulellAbeTTi
aTTealamElmaMga naruta(gaTTi
neTTana namminavAriki dhAnamainunnavADu
paTTapu SrIvEMkaTAdri patiyaina dEvuDu

422.viDuvaraadeMtainaa - విడువరాదెంతైనా వెర్రివాడనైనా

Audio Arvhie link
Audio Download Link : Balakrishnaprasad
ప : విడువరాదెంతైనా వెర్రివాడనైనా నీకు
కడవారు నవ్వకుండ కాచుకో నన్నునూ

చ : జ్ఙానము నేనెరగ అజ్ఙానము నేనెరగ
మానను విషయములూ మరిగియెంతైనా
నీనామము నొడిగి నీదాసుడననుకొందు
దీనికే వహించుకుని దిద్దుకోనన్నునూ

చ : అకర్మము నెరగను సుకర్మము నెరగను
ప్రకట సంసారముపై పాటు మానను
ఒకపనివాడనై పూని ముద్రధారినైతి
మొకమోడి నిందుకే గోముననేలు నన్నునూ

చ : వెనక గానను ముందువిచారించి కానను
నినుపై దేహధారినై నీకు మొక్కేను
ఘనుడ శ్రీవేంకటేశా కన్నులెదుట పడితి
కనిపో విడువరాదు కరుణించు నన్నునూ


pa : viDuvaraadeMtainaa verrivaaDanainaa neeku
kaDavaaru navvakuMDa kaachukO nannunoo

cha : j~maanamu naeneraga aj~maanamu naeneraga
maananu vishayamuloo marigiyeMtainaa
neenaamamu noDigi needaasuDananukoMdu
deenikae vahiMchukuni diddukOnannunoo

cha : akarmamu neraganu sukarmamu neraganu
prakaTa saMsaaramupai paaTu maananu
okapanivaaDanai pooni mudradhaarinaiti
mokamODi niMdukae gOmunanaelu nannunoo

cha : venaka gaananu muMduvichaariMchi kaananu
ninupai daehadhaarinai neeku mokkaenu
ghanuDa SreevaeMkaTaeSaa kannuleduTa paDiti
kanipO viDuvaraadu karuNiMchu nannunoo

Thursday, March 13, 2008

421.vIDugadE SEshuDu - వీడుగదే శేషుడు


Audio Archive link
వీడుగదే శేషుడు శ్రీవేంకటాద్రి శేషుడు - వేడుక గరుడనితో పెన్నుద్దైన సేషుడు

వేయివడిగెలతోడ వెలసిన శేషుడు - చాయమేని తళుకువజ్రాల శేషుడు
మాయని శిరసులపై మాణికాల శేషుడు - యేయెడ హరికి నీడై యేగేటి శేషుడు

పట్టపు వాహనమైన బంగారు శేషుడు - చుట్టు చుట్టుకొనిన మించుల శేషుడు
నట్టుకొన్న రెండువేలు నాలుకల శేషుడు - నెట్టన హరి(బొగడ నేరుపరి శేషుడు

కదిసి పనులకెల్ల గాచుకున్న శేషుడు - మొదల దేవతలెల్లా మొక్కే శేషుడు
అదె శ్రీవేంకటపతి నలమేలుమంగకును - పదరక యేపొద్దూ పానుపైన శేషుడుvIDugadE SEshuDu SrIvEMkaTAdri SEshuDu - vEDuka garuDanitO pennuddaina sEshuDu

vEyivaDigelatODa velasina SEshuDu - chAyamEni taLukuvajrAla SEshuDu
mAyani Sirasulapai mANikAla SEshuDu - yEyeDa hariki nIDai yEgETi SEshuDu

paTTapu vAhanamaina baMgAru SEshuDu - chuTTu chuTTukonina miMchula SEshuDu
naTTukonna reMDuvElu nAlukala SEshuDu - neTTana hari(bogaDa nErupari SEshuDu

kadisi panulakella gAchukunna SEshuDu - modala dEvatalellA mokkE SEshuDu
ade SrIvEMkaTapati nalamElumaMgakunu -padaraka yEpoddU pAnupaina SEshuDu


2) Balakrishnaprasad

Wednesday, March 12, 2008

420.eMta manniMchitO - ఎంత మన్నించితో


Audio link (sung by Balakrishnaprasad) , Ragam : Sumanesaranjani , composer : G.Balakrishnaprasad
ఎంత మన్నించితో యీ యింతినిదె నీవు
అంతకంతకు ప్రేమనలరీనిపుడు

పడతి నాట్యశ్రాంతి పవళించి తొల్లి నీ-
తొడలపై నీవు తల దువ్వగాను
కడలేని యిటువంటి కళలు దలచే కదా
విడువని వియోగమున వేగీనిపుడు

ఒనర కుచభారమున నొరగి యీ మలగుపై-
నెనసి నీవాకు మడిచియ్యగాను
వనిత నేడటువంటి వలపుదలచే కదా
ఘనమైన తాపమున కాగీనిపుడు

సిరులు నీ మోముపై చెక్కులొయ్యన చేర్చి
యరమోడ్చి కనురెప్పలలమి యలమి
తిరువేంకటాచలాధిపుడ నినుగూడియే
పరవశానంద సంపద( దేలెనిపుడు


eMta manniMchitO yI yiMtinide nIvu
aMtakaMtaku prEmanalarInipuDu

paDati nATyaSrAMti pavaLiMchi tolli nI-
toDalapai nIvu tala duvvagAnu
kaDalEni yiTuvaMTi kaLalu dalachE kadA
viDuvani viyOgamuna vEgInipuDu

onara kuchabhAramuna noragi yI malagupai-
nenasi nIvAku maDichiyyagAnu
vanita nEDaTuvaMTi valapudalachE kadA
ghanamaina tApamuna kAgInipuDu

sirulu nI mOmupai chekkuloyyana chErchi
yaramODchi kanureppalalami yalami
tiruvEMkaTAchalAdhipuDa ninugUDiyE
paravaSAnaMda saMpada( dElenipuDu

419.vIDivO koluvunnADu - వీడివో కొలువున్నాడు

Audio Archive link : 
Janakirama S R in KamaVardhini ragam. (lost)
వీడివో కొలువున్నాడు విట్ఠలేశుడు
మూడుమూర్తుల తేజపు మూలమీతడు

పంతముతో పాండవపక్షపాతి యీతడు
వింతలేని విదురునివిందు యీతడు
మంతుకెక్కినద్రౌపదీ మానరక్షకు( డీతడు
చెంతనే వుద్ధపుపాలి చింతామణి యీతడు

మందగొల్లెతలకెల్లా మంగళసూత్ర మీతడు
కందువ నక్రూరుని భాగ్యం బీతడు
నందగోప యశోదల నవవిధాన మీతడు
అందపు రుక్మినీమనోహరు( డీతడు

దేవకీ వసుదేవుల దివ్యపద వీతడు
భావింప నందరి పరబ్రహ్మ మీతడు
కైవశమై దాసులకు కల్పవృక్ష మీతడు
శ్రీవేంకటాద్రిమీది శ్రీపతి యీతడు

vIDivO koluvunnADu viTThalESuDu
mUDumUrtula tEjapu mUlamItaDu

paMtamutO pAMDavapakshapAti yItaDu
viMtalEni viduruniviMdu yItaDu
maMtukekkinadraupadI mAnarakshaku( DItaDu
cheMtanE vuddhapupAli chiMtAmaNi yItaDu

maMdagolletalakellA maMgaLasUtra mItaDu
kaMduva nakrUruni bhAgyaM bItaDu
naMdagOpa yaSOdala navavidhAna mItaDu
aMdapu rukmiNImanOharu( DItaDu

dEvakI vasudEvula divyapada vItaDu
bhAviMpa naMdari parabrahma mItaDu
kaivaSamai dAsulaku kalpavRksha mItaDu
SrIvEMkaTAdrimIdi SrIpati yItaDu

418.kommasiMgAramu livi - కొమ్మసింగారము లివి


Audio Arvhie link ...(sung by Balakrishnaprasad)
Ragam : Misramohana, composer : G.Balakrishnaprasad

కొమ్మసింగారము లివి కొలది వెట్టగ రావు
పమ్మిన యీసొబగులు భావించరే చెలులు

చెలియ పెద్దతురుము చీకట్లు గాయగాను
యెలమి మోముకళలు యెండ గాయగా
బలిసి రాతిరియు పగలు వెనకముందై
కలయ కొక్కట మించీ కంటీరటే చెలులు

పొందుగ నీకెచన్నులు పొడవులై పెరుగగా
నందమై నెన్నడుము బయలై వుండగా
ఇందునే కొండలు మిన్ను( గిందుమీదై యొక్కచోనే
చెంది వున్న వివివో చూచితిరటే చెలులు

శ్రీవేంకటేశువీపున( జేతు లీకెవి గప్పగా
యీవల నీతనిచేతు లీకె( గప్పగా
ఆవల( గొమ్మలు( దీగె ననలు( గొనలు నల్లి
చేవ దేరీని తిలకించితిరటే చెలులూ


kommasiMgAramu livi koladi veTTaga rAvu
pammina yIsobagulu bhAviMcharE chelulu

cheliya peddaturumu chIkaTlu gAyagAnu
yelami mOmukaLalu yeMDa gAyagA
balisi rAtiriyu pagalu venakamuMdai
kalaya kokkaTa miMchI kaMTIraTE chelulu

poMduga nIkechannulu poDavulai perugagA
naMdamai nennaDumu bayalai vuMDagA
iMdunE koMDalu minnu( giMdumIdai yokkachOnE
cheMdi vunna vivivO chUchitiraTE chelulu

SrIvEMkaTESuvIpuna( jEtu lIkevi gappagA
yIvala nItanichEtu lIke( gappagA
Avala( gommalu( dIge nanalu( gonalu nalli
chEva dErIni tilakiMchitiraTE chelulU

Tuesday, March 11, 2008

417.komma dana mutyAlakoMgu - కొమ్మ దన ముత్యాలకొంగు

Audio arvhive link : MBK
ప|| కొమ్మ దన ముత్యాలకొంగు జారగ బగటు | కుమ్మరింపుచుం దెచ్చుకొన్నది వలపు ||

చ|| ఒయ్యారమున విభుని వోరపు గనుంగొని రెప్ప | ముయ్యనేరక మహామురిపెమునను |
కయ్యపుం గూటమికి కాలుద్రువ్వుచు నెంత | కొయ్యతనమునం దెచ్చుకొన్నది వలపు ||

చ|| పైపైనె ఆరగింపకుము పన్నీరు గడు | తాపమవునని చెలులు దలంక గానె |
తొప్పలియుచుం గెంపు తొలంకు గన్నులకొనల | కోపగింపుచుం దెచ్చుకొన్నది వలపు ||

చ|| ఎప్పుడునుం బతితోడ నింతేసి మేలములు | వొప్పరని చెలిగోర నొత్తంగానె |
యెప్పుడో తిరువేంకటేశు కౌగిటం గూడి | వొకొప్పు గులుకుచుం దెచ్చుకొన్నది వలపు ||


pa|| komma dana mutyAlakoMgu jAraga bagaTu | kummariMpucuM deccukonnadi valapu ||

ca|| oyyAramuna viBuni vOrapu ganuMgoni reppa | muyyanEraka mahAmuripemunanu |
kayyapuM gUTamiki kAludruvvucu neMta | koyyatanamunaM deccukonnadi valapu ||

ca|| paipaine AragiMpakumu pannIru gaDu | tApamavunani celulu dalaMka gAne |
toppaliyucuM geMpu tolaMku gannulakonala | kOpagiMpucuM deccukonnadi valapu ||

ca|| eppuDunuM batitODa niMtEsi mElamulu | vopparani celigOra nottaMgAne |
yeppuDO tiruvEMkaTESu kaugiTaM gUDi | vokoppu gulukucuM deccukonnadi valapu ||Audio : Sri Mangalampalli Balamuralikrishna416.jalajanABa hari jaya jaya - జలజనాభ హరి జయ జయ


Audio Archive link 
another version :
Click here to listen to this kriti sung by Hyderabad Brothers (lost)
ప|| జలజనాభ హరి జయ జయ | యిల మానేరము లెంచకువయ్యా ||

చ|| బహుముఖముల నీప్రపంచము | సహజగుణంబుల చంచలము |
మహిమల నీ విది మరి దిగవిడువవు | విహరణ జీవులు విడువగ గలరా ||

చ|| పలునటనలయీప్రకృతి యిది | తెలియగ గడునింద్రియవశము |
కలిసి నీ వందే కాపురము | మలినపు జీవులు మానగగలరా ||

చ|| యిరవుగ శ్రీవేంకటేశుడ నీమాయ | మరలుచ నీవే సమర్థుడవు |
శరణనుటకే నే శక్తుడను | పరు లెవ్వరైనా బాపగలరా ||


pa|| jalajanABa hari jaya jaya | yila mAnEramu leMcakuvayyA ||

ca|| bahumuKamula nIprapaMcamu | sahajaguNaMbula caMcalamu |
mahimala nI vidi mari digaviDuvavu | viharaNa jIvulu viDuvaga galarA ||

ca|| palunaTanalayIprakRuti yidi | teliyaga gaDuniMdriyavaSamu |
kalisi nI vaMdE kApuramu | malinapu jIvulu mAnagagalarA ||

ca|| yiravuga SrIvEMkaTESuDa nImAya | maraluca nIvE samarthuDavu |
SaraNanuTakE nE SaktuDanu | paru levvarainA bApagalarA ||