Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Sunday, May 31, 2009

620.jIvAtumai yuMDu chilukA - జీవాతుమై యుండు చిలుకా


జీవాతుమై యుండు చిలుకా నీ-వావలికి పరమాత్ముడై యుండు చిలుకా

ఆతుమపంజరములోన నయమున నుండి నా-చేతనే పెరిగిన చిలుకా
జాతిగా కర్మపు సంకెళ్ళ బడి కాలఁ జేతఁ బేదైతివే చిలుకా

భాతిగా చదువులు పగలురేలును నా చేత నేరిచినట్టి చిలుకా
రీతిగా దేహంబురెక్కలచాటున నుండి సీతుకోరువ లేని చిలుకా

బెదరి అయిదుగిరికిని భీతి పొందుచు కడు జెదరగ జూతువే చిలుకా
అదయులయ్యిన శత్రులారుగురికిగాక ఆడిచి(అదిరి)పడుదువే నీవు చిలుకా

వదలకిటు యాహారవాంఛ నటు పదివేలు- వదరులు వదరేటి చిలుకా
తుదలేని మమతలు తోరమ్ము సేసి నా తోగూడి మెలగిన చిలుకా

నీవన నెవ్వరు నేనన నెవ్వరు నీవే నేనైయుందు చిలుకా
శ్రీవెంకటాద్రి పై చిత్తములో నుండి సేవించుకొని గట్టి చిలుకా

దైవమానుషములు తలపించి యెపుడు నా -తలపునఁబాయని చిలుకా
యేవియును నిజముగా విని యేటికవి నాకు నెఱిగించి నటువంటి చిలుకా


jIvAtumai yuMDu chilukA nI-vAvaliki paramAtmuDai yuMDu chilukA

AtumapaMjaramulOna nayamuna nuMDi nA- chEtanE perigina chilukA
jAtigA karmapu saMkeLLa baDi kAla@M jEta@M bEdaitivE chilukA

bhAtigA chaduvulu pagalurElunu nA chEta nErichinaTTi chilukA
rItigA dEhaMburekkalachATuna nuMDi sItukOruva lEni chilukA

bedari ayidugirikini bhIti poMduchu kaDu jedaraga jUtuvE chilukA
adayulayyina SatrulArugurikigAka ADichi(adiri)paDuduvE nIvu chilukA

vadalakiTu yAhAravAMCha naTu padivElu- vadarulu vadarETi chilukA
tudalEni mamatalu tOrammu sEsi nA tOgUDi melagina chilukA

nIvana nevvaru nEnana nevvaru nIvE nEnaiyuMdu chilukA
SrIveMkaTAdri pai chittamulO nuMDi sEviMchukoni gaTTi chilukA

daivamAnushamulu talapiMchi yepuDu nA - talapuna@MbAyani chilukA
yEviyunu nijamugA vini yETikavi nAku ne~rigiMchi naTuvaMTi chilukA

Friday, May 29, 2009

619. unnamATa lika nEla - ఉన్నమాట లిక నేల

ప : ఉన్నమాట లిక నేల వో దేవా
యెన్నటి కిదేమాట యింకా నింకాను

చ : కొంత నా కర్మఫలము కొంత నీ రక్ష కత్వము
యింతలో రెండు గలవా యేమో దేవా
అంతర్యామివి నీవు ఆడేటిబొమ్మను నేను
చెంత గాచుట నీపని సేవసేయ నాపని

చ : నే నపరాధి నయ్యేది నీవు వహించు కొనేది
యీ నెపాలు రెండూ నేల యేమో దేవా
మానక యిట్లయితే నీ మహిమకు గురుతేది
ఆని చింతించే నందుల కపకీర్తి యనుచు

చ : మెదలే నా యధమము మీ ఘనత యెంచి కావు
యిదియే నా విన్నపము యేమో దేవా
యెదుట శ్రీవేంకటేశ యిన్నిటా నీ బంటు బంట
పదివేలు నా నేరాలు పట్టకుమీ యికను


pa : unnamATa lika nEla vO dEvA
yennaTi kidEmATa yiMkA niMkAnu

ca : koMta nA karmaPalamu koMta nI rakSha katwamu
yiMtalO reMDu galavA yEmO dEvA
aMtaryAmivi nIvu ADETibommanu nEnu
ceMta gAcuTa nIpani sEvasEya nApani

ca : nE naparAdhi nayyEdi nIvu vahiMcu konEdi
yI nepAlu reMDU nEla yEmO dEvA
mAnaka yiTlayitE nI mahimaku gurutEdi
Ani ciMtiMcE naMdula kapakIrti yanucu

ca : medalE nA yadhamamu mI Ganata yeMci kAvu
yidiyE nA vinnapamu yEmO dEvA
yeduTa SrIvEMkaTESa yinniTA nI baMTu baMTa
padivElu nA nErAlu paTTakumI yikanu

Wednesday, May 27, 2009

618.maMtanAna nADEramma - మంతనాన నాడేరమ్మ

Audio link , composed and sung by TP Chakrapani raga: jhanjhuti
మంతనాన నాడేరమ్మ మధురలో యీసుద్దులు
వింతలాయ వినరమ్మ వీనుల పండుగలు

గక్కన కృష్ణుడు పుట్టె కంసుని మద మడగె
మొక్కిరి దేవతలెల్ల ముదమందుచు
చక్కగా జయంతి నేడు శ్రావణ బహుళాష్టమి
తక్కక దేవకి తల్లి తండ్రి వసుదేవుడు

యమున దాటి యట్టె యశోద యింట బెరిగి
జమళితో బలబద్ర సమేతుడై
సమమై చంద్రోదయము సమకూడె తోడతోడ
రమణ పువ్వులవాన రాసులుగా కురిసె


పనులెల్లా నీడేరే బ్రదికె లోకములెల్లా
నినుపులై ధర్మములు నెలకొనెను
వొనర నలమేల్మంగ నురమున నిడుకొని
ఘన శ్రీవేంకటేశుడై కందువ నిలిచెను


maMtanAna nADEramma madhuralO yIsuddulu
viMtalAya vinaramma vInula paMDugalu

gakkana kRShNuDu puTTe kaMsuni mada maDage
mokkiri dEvatalella mudamaMduchu
chakkagA jayaMti nEDu SrAvaNa bahuLAShTami
takkaka dEVaki talli taMDri vasudEvuDu

yamuna dATi yaTTe yaSOda yiMTa berigi
jamaLitO balabadra samEtuDai
samamai chaMdrOdayamu samakUDe tODatODa
ramaNa puvvulavAna rAsulugA kurise

panulellA nIDErE bradike lOkamulellA
ninupulai dharmamulu nelakonenu
vonara nalamElmaMga nuramuna niDukoni
ghana SrIvEMkaTESuDai kaMduva nilichenu


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Sunday, May 24, 2009

617.arimuri hanumaMtuDu - అఱిముఱి హనుమంతుడు

Audio link : Kondaviti Jyotirmayi
అఱిముఱి హనుమంతుడు అట్టి బంటు
వెఱపులేని రఘువీరునికి బంటు

యేలికను దైవముగా నెంచి కొలెచేవాడే బంటు
తాలిమిగలిగినయాతడే బంటు
పాలుమాలక యేపొద్దు పనిసేయువాడే బంటు
వేళ గాచుకవుండేటి వెరవరే బంటు

తను మనోవంచన లెంతటా లేనివాడే బంటు
ధనముపట్టున శుధ్ధాత్మకుడే బంటు
అనిశము నెదురు మాటాడనివాడే బంటు
అనిమొన తిరుగనియతడే బంటు

చెప్పినట్లనే నడాచినయాతడే బంటు
తప్పులేక హితుడైనాతడే బంటు
మెప్పించుక విశ్వాసాన మెలగువాడే బంటు
యెప్పుడును ద్రోహిగాని హితుడే బంటు


a~rimu~ri hanumaMtuDu aTTi baMTu
ve~rapulEni raghuvIruniki baMTu

yElikanu daivamugA neMchi kolechEvADE baMTu
tAlimigaliginayAtaDE baMTu
pAlumAlaka yEpoddu panisEyuvADE baMTu
vELa gAchukavuMDETi veravarE baMTu

tanu manOvaMchana leMtaTA lEnivADE baMTu
dhanamupaTTuna SudhdhAtmakuDE baMTu
aniSamu neduru mATADanivADE baMTu
animona tiruganiyataDE baMTu

cheppinaTlanE naDAchinayAtaDE baMTu
tappulEka hituDainAtaDE baMTu
meppiMchuka viSwAsAna melaguvADE baMTu
yeppuDunu drOhigAni hituDE baMTu


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Friday, May 22, 2009

616.SaraNu SaraNu nIku jagadEkapati - శరణు శరణు నీకు జగదేకపతి కృష్ణ

Click here to listen to this kirtana , sung by Bullemma, composed in Amrutavarshini by Balakrishnaprasad

శరణు శరణు నీకు జగదేకపతి కృష్ణ
వరములొసగవయ్యా వాసుదేవ కృష్ణ

మద్దులు విరిచినట్టి మాధవ కృష్ణ
సుద్దులు చెప్పవయ్యా అచ్యుత కృష్ణ
ఒద్దు రాగదవయ్య ఉపేంద్ర కృష్ణ
ముద్దులు గురియవయ్య ముకుంద కృష్ణ

గొల్లెతల మరిగిన గోవింద కృష్ణ
చెల్లునయ్య నీచేతలు శ్రీధర కృష్ణ
అల్లన దొంగాడవయ్య హరి శ్రీ కృష్ణ
మల్లుల గెలిచినట్టి మధుసూదన కృష్ణ

గోవుల గాచిన యట్టి గోపాల కృష్ణ
కైవశమై మమ్మేలు శ్రీకర కృష్ణ
నా విన్నపమాలించు నారాయణ కృష్ణ
సేవకుడ నీకు జుమ్మీ శ్రీవేంకట కృష్ణ

SaraNu SaraNu nIku jagadEkapati kRshNa
varamulosagavayyA vAsudEva kRshNa

maddulu virichinaTTi mAdhava kRshNa
suddulu cheppavayyA achyuta kRshNa
oddu rAgadavayya upEMdra kRshNa
muddulu giriyavayya mukuMda kRshNa

golletala marigina gOviMda kRshNa
chellunayya nIchEtalu SrIdhara kRshNa
allana doMgADavayya hari SrI kRshNa
mallula gelichinaTTi madhusUdana kRshNa

gOvula gAchina yaTTi gOpAla kRshNa
kaivaSamai mammElu SrIkara kRshNa
nA vinnapamAliMchu nArAyaNa kRshNa
sEvakuDa nIku jummI SrIvEMkaTa kRshNa
Download linksaranusaranunikuja...

Wednesday, May 20, 2009

615.eMta vaDEya nidEmammA - ఎంత వడేయ నిదేమమ్మా -

Audio link : Ragam bhairavi, tuned and sung by Balakrishnaprasad
ఎంత వడేయ నిదేమమ్మా
దొంతిరతులకు నెదురు చూచీని

అలికులవేణి అంబుజపాణి
కలికిమగువ రాగదవమ్మా
మలయజగంధి మదన విలాసిని
కలయికకు పతిగాచుకున్నాడు

సామజగమనా చక్కెరబొమ్మా
కామిని యిక రాగదవమ్మా
భూ(భా?)మాతిలకమ పసిడి సలాకా
నీమగడదివో నిలుచుకున్నాడు

వొడికపు నెలతా వొప్పుల కుప్పా
కడకల సతి రాగాదవమ్మా
గుడిగొని తెరలో గూడెనిన్నప్పుడు
యెడయక శ్రీవేంకటేశుదున్నాడు


eMta vaDEya nidEmammA
doMtiratulaku neduru chUchIni

alikulavENi aMbujapANi
kalikimaguva rAgadavammA
malayajagaMdhi madana vilAsini
kalayikaku patigAchukunnADu

sAmajagamanA chakkerabommA
kAmini yika rAgadavammA
bhUmAtilakama pasiDi salAkA
nImagaDadivO niluchukunnADu

voDikapu nelatA voppula kuppA
kaDakala sati rAgAdavammA
guDigoni teralO gUDeninnappuDu
yeDayaka SrIvEMkaTESudunnADu

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Sunday, May 17, 2009

614.eduTa nevvaru lEru yiMtA - ఎదుట నెవ్వరు లేరు యింతా

Audio link : Balakrishnaprasad , hindola ragam
ప ఎదుట నెవ్వరు లేరు యింతా విష్ణుమయమే వదలక హరిదాసవర్గమైనవారికి

చ ముంచిన నారాయణమూర్తులే యీజగమెల్ల అంచితనామములే యీయక్షరాలెల్లా
పంచుకొన్న శ్రీహరిప్రసాద మీరుచులెల్లా తెంచివేసి మేలు దా దెలిసేటివారికి

చ చేరి పారేటినదులు శ్రీపాదతీర్థమే భారపుయీ భూమితని పాదరేణువే
సారపుగర్మములు కేశవుని కైంకర్యములే ధీరులై వివేకించి తెలిసేటివారికి

చ చిత్తములో భావమెల్లా శ్రీవేంకటేశుడే హత్తినప్రకృతి యెల్లా నాతనిమాయే
మత్తిలి యీతనికంటే మరి లేదితరములు తిత్తిదేహపుబ్రదుకు తెలిసేటివారికి


pa eduTa nevvaru lEru yiMtA viShNumayamE vadalaka haridAsavargamainavAriki

ca muMcina nArAyaNamUrtulE yIjagamella aMcitanAmamulE yIyakSharAlellA
paMcukonna SrIhariprasAda mIruculellA teMcivEsi mElu dA delisETivAriki

ca cEri pArETinadulu SrIpAdatIrthamE BArapuyI BUmitani pAdarENuvE
sArapugarmamulu kESavuni kaiMkaryamulE dhIrulai vivEkiMci telisETivAriki

ca cittamulO BAvamellA SrIvEMkaTESuDE hattinaprakRuti yellA nAtanimAyE
mattili yItanikaMTE mari lEditaramulu tittidEhapubraduku telisETivAriki

Friday, May 15, 2009

613.aMdariki sulabhuDai aMtarAtma - అందరికి సులభుడై అంతరాత్మ

Audio link

అందరికి సులభుడై అంతరాత్మ యున్నవాడు
యిందునే శేషగిరిని యిరవై విష్ణుడు

యోగీశ్వరుల మతినుండేటి దేవుడు క్షీర -
సాగరశాయియైన సర్వేశుడు
భాగవతాధీనుడైన పరమపురుషుడు
ఆగమోక్తవిధులందు నలరిననిత్యుడు

వైకుంఠమందునున్న వనజనాభుడు పర-
మాకారమందునున్న ఆదిమూరితి
ఆకడసూర్యకోట్లందునున్న పరంజ్యోతి
దాకొన బ్రహ్మాండాలు ధరించిన బ్రహ్మము

నిండువిస్వరూపమై నిలిచినమాధవుడు
దండివేదంతములు వెదకే ధనము
పండిన కర్మఫలము పాలికివచ్చినరాసి
అండనే శ్రీవేంకటేశుడైన లోకబంధుడు


aMdariki sulabhuDai aMtarAtma yunnavADu
yiMdunE SEshagirini yiravai vishNuDu

yOgISwarula matinuMDETi dEvuDu kshIra -
sAgaraSAyiyaina sarwESuDu
bhAgavatAdhInuDaina paramapurushuDu
AgamOktavidhulaMdu nalarinanityuDu

vaikuMThamaMdununna vanajanAbhuDu para-
mAkAramaMdununna AdimUriti
AkaDasUryakOTlaMdununna paraMjyOti
dAkona brahmAMDAlu dhariMchina brahmamu

niMDuviswarUpamai nilichinamAdhavuDu
daMDivEdaMtamulu vedakE dhanamu
paMDina karmaphalamu pAlikivachchinarAsi
aMDanE SrIvEMkaTESuDaina lOkabaMdhuDu

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Sunday, May 10, 2009

612.IItaDE muktidOva ItaDE mA - ఈతడే ముక్తిదోవ ఈతడే మా ఆచార్యుడు

Archive Audio Link
Audio link sung by Balakrishnaprasad
ఈతడే ముక్తిదోవ ఈతడే మా ఆచార్యుడు
ఈతడు గలుగబట్టి ఇందరు బదికిరి

అదివో తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యులు
యిదెవీడె శ్రీవేంకటేశునెదుట
వెదవెట్టి లోకములో వేదములన్నియు మంచి -
పదములు చేసి పాడి పావనము సేసెను

అలరుచు తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యులు
నిలిచి శ్రీవేంకటనిధియే తానై
కలిదోషములు వాప ఘనపురాణములెల్ల
పలుకులు నించి నించి పాడినాడు హరిని

అంగవించె తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యులు
బంగారు శ్రీవేంకటేశు పాదములందు
రంగుమీర శ్రీవేంకటరమణుని యలమేలు-
మంగను యిద్దరి పాడి మమ్ము గరుణించెను
IItaDE muktidOva ItaDE mA AchAryuDu
ItaDu galugabaTTi iMdaru badikiri

adivO tALLapAka annamAchAryulu
yidevIDe SrIvEMkaTESuneduTa
vedaveTTi lOkamulO vEdamulanniyu maMchi -
padamulu chEsi pADi pAvanamu sEsenu

alaruchu tALLapAka annamAchAryulu
nilichi SrIvEMkaTanidhiyE tAnai
kalidOshamulu vApa ghanapurANamulella
palukulu niMchi niMchi pADinADu harini

aMgaviMche tALLapAka annamAchAryulu
baMgAru SrIvEMkaTESu pAdamulaMdu
raMgumIra SrIvEMkaTaramaNuni yalamElu-
maMganu yiddari pADi mammu garuNiMchenu

Friday, May 08, 2009

అన్నామయ నీకు సాష్టాంగ వందనమన్నామయ - మంగళంపల్లి బాలమురళీ కృష్ణ

Audio link : written , composed and sung by Mangalampalli Balamuralikrishna.
అన్నామయ నీకు సాష్టాంగ వందనమన్నామయ
ఓ అన్నమయ్యా

విన్నామయ నీదు వివిధ సంకీర్తనలెన్నొ విని
నిన్ను కవితా పితామహుడన్నామయా

కన్నామయ మహిమలెన్నొ నీలొ, కని
నీదు బొధనలన్నీ తెలుసుకున్నామయా

ఉన్నామయ తనల పోగొట్టు వరమివ్వమన్నాము
మురళీ రవరూప నీ సాటి లేదన్నామయ

annaamaya neeku saashtaanga vandanamannaamaya
annamayyaa

vinnaamaya needu vividha sankeertanalenno vini
ninnu kavitaa pitamahuDannamayaa

kannaamaya mahimalenno neelo, kani
needu bodhanalannI telusukunnaamayaa

unnaamaya tanala pOgoTTu varamivvamannaamu
muraLI ravarUpa nee saaTi lEdannaamaya