Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Monday, March 31, 2014

820.komma nI chakka@Mdanamu kOTi sEsunu - కొమ్మ నీ చక్కఁదనము కోటి సేసును


Archive Audio link : G Anila kumar
కొమ్మ నీ చక్కఁదనము కోటి సేసును
ఇమ్ముల నీ పతి భాగ్య మెంతని చెప్పేదే

సెలవి నవ్విన నవ్వు చెక్కిట బెట్టిన చెయ్యి
చెలి నీ మొగమునకు సింగారమాయ
తిలకించి చూచేచూపు తేనెగారేమోవిమాట
కలికితనాల కెల్లా కందువలై తోచెను

మొనచన్నులకదలు మొగిఁగమ్మలతళుకు
వనిత నీవయసుకు వన్నె వచ్చెను
పొనుగులేతసిగ్గులు బొమ్మముడిజంకెనలు
తనివోనియాసలకుఁ దగినగురుతులు

బలుపిరుదులసొంపు పాదపుమట్టెలరొద
అలమేల్మంగ నీరతి కడియాలము
లలి శ్రీవేంకటేశుఁ గలయు నీచేతులగోళ్ళ-
దలకొన్నరాకులు తారుకాణలు

komma nI chakka@Mdanamu kOTi sEsunu
immula nI pati bhAgya meMtani cheppEdE

selavi navvina navvu chekkiTa beTTina cheyyi
cheli nI mogamunaku siMgAramAya
tilakiMchi chUchEchUpu tEnegArEmOvimATa
kalikitanAla kellA kaMduvalai tOchenu

monachannulakadalu mogi@MgammalataLuku
vanita nIvayasuku vanne vachchenu
ponugulEtasiggulu bommamuDijaMkenalu
tanivOniyAsalaku@M daginagurutulu

balupirudulasoMpu pAdapumaTTelaroda
alamElmaMga nIrati kaDiyAlamu
lali SrIvEMkaTESu@M galayu nIchEtulagOLLa-
dalakonnarAkulu tArukANalu


Thursday, March 27, 2014

819.vaTTi vichAramulEla vagapulEla - వట్టి విచారములేల వగపులేల


Arhive/Audio link : R Bullemma , tuned by G.Balakrishnaprasad
(this is China Tirumalacharya kirtana)
వట్టి విచారములేల వగపులేల
నెట్టన శ్రీహరిఁ జేర నేరవలెఁగాక

కాలమేమి సేసీని కర్మమేమి సేసీని
యేలిన శ్రీరమణుడె యెదనుండగా
ఆలించిన ధృవుని అజామిళునిని
కాలమేమి సేసెనయ్య కర్మమేమి సేసెనయ్య

పాపమేమి సేసీని పగ యేమి సేసీని
కాపాడె దేవుడె దగ్గర నుండగా
యేపున ఘంటాకర్ణుని యెలమిఁ బ్రహ్లాదుని 
పాపమేమి సేసెనయ్య పగయేమిసేసెను

కులమేమి సేసీని గుణమేమి సేసీని
నలువైన శ్రీవేంకటనాథుడుండగా
అలరి వాల్మీకికి అలనాడహల్యకు
కులమేమి సేసెనయ్య గుణమేమి సేసెను

vaTTi vichAramulEla vagapulEla
neTTana SrIhari@M jEra nEravale@MgAka

kAlamEmi sEsIni karmamEmi sEsIni
yElina SrIramaNuDe yedanuMDagA
AliMchina dhRvuni ajAmiLunini
kAlamEmi sEsenayya karmamEmi sEsenayya

pApamEmi sEsIni paga yEmi sEsIni
kApADe dEvuDe daggara nuMDagA
yEpuna ghaMTAkarNuni yelami@M brahlAduni 
pApamEmi sEsenayya pagayEmisEsenu

kulamEmi sEsIni guNamEmi sEsIni
naluvaina SrIvEMkaTanAthuDuMDagA
alari vAlmIkiki alanADahalyaku
kulamEmi sEsenayya guNamEmi sEsenu

pics : ajamil , dhruv

Thursday, March 20, 2014

818.nIvekkuDO Ape nIkaMTe nekkuDO - నీవెక్కుడో ఆపె నీకంటె నెక్కుడోArchive/Audio link
నీవెక్కుడో ఆపె నీకంటె నెక్కుడో
రావయ్య తిరుపతి రఘురామచంద్ర

తుమురుగ దనుజులఁ దోలి తొప్పర లాడి
అమరఁగ గెలిచితి నందుపు(వు?)
మమతతోడుత నిన్ను మదనయుద్ధమునందు
రమణి నిన్ను గెలిచె రఘురామచంద్ర

తవిలి శివుడు కాశిఁ దారక బ్రహ్మమని
యివల నిన్నుపదేశ మియ్యగా
నవమై శ్రీవేంకటనాథ మరుతంత్రము
రవళి నీకీపె యిచ్చె రఘురామచంద్ర

nIvekkuDO Ape nIkaMTe nekkuDO
rAvayya tirupati raghurAmachaMdra

tumuruga danujula@M dOli toppara lADi
amara@Mga gelichiti naMdupu(vu?)
mamatatODuta ninnu madanayuddhamunaMdu
ramaNi ninnu geliche raghurAmachaMdra

tavili SivuDu kASi@M dAraka brahmamani
yivala ninnupadESa miyyagA
navamai SrIvEMkaTanAtha marutaMtramu
ravaLi nIkIpe yichche raghurAmachaMdra


Tuesday, March 18, 2014

817.chUDa@M binnagAni suddulu peddalu - చూడఁ బిన్నగాని సుద్దులు పెద్దలు / చూడపిన్న గాని

Archive Audio link : NC Sridevi & Bullemma (Tuned by G.Balakrishnaprasad)
చూడఁ బిన్నగాని సుద్దులు పెద్దలు
కూడి పట్టఁబట్టఁ గొట్టీ గోవిందుడు

పాలవుట్టిఁ గొట్టి పరుగునఁ బోయి
వేలాడఁగాఁ గొట్టె వెన్నవుట్టి
కేలు చాచి కొట్టె కిందితేనె వుట్టి
యేలాగు దాతమే యేమందమే

చక్కిలాలవుట్టి సరుగనఁ గొట్టె
నిక్కినిక్కి కొట్టె నేతి వుట్టి
పక్కదిక్కు గొట్టే పంచదార వుట్టి
యెక్కడ దాతమే యేమందమే

వారవట్టి కొట్టె వంచి పెరుగువుట్టి
చారపప్పువుట్టి జారఁగొట్టె
కోరి శ్రీవేంకటగోవిందు కృష్ణుని
కేరీతి దాతమే యేమందమే

chUDa@M binnagAni suddulu peddalu - kUDi paTTa@MbaTTa@M goTTI gOViMduDu

pAlavuTTi@M goTTi paruguna@M bOyi - vElADa@MgA@M goTTe vennavuTTi
kElu chAchi koTTe kiMditEne vuTTi - yElAgu dAtamE yEmaMdamE

chakkilAlavuTTi sarugana@M goTTe - nikkinikki koTTe nEti vuTTi
pakkadikku goTTE paMchadAra vuTTi - yekkaDa dAtamE yEmaMdamE

vAravaTTi koTTe vaMchi peruguvuTTi - chArapappuvuTTi jAra@MgoTTe
kOri SrIvEMkaTagOviMdu kRshNuni - kErIti dAtamE yEmaMdamEWednesday, March 12, 2014

816. kaMTi kaMTi mide kalige mApAliTa - కంటిఁగంటి మిదె కలిగె మాపాలిట


Archive/Audio link : Balakrishnaprasad
కంటిఁగంటి మిదె కలిగె మాపాలిట
యింటి వేలుపై యేలీ వీడె

శ్రీనరసింహుడు చిన్మయ రూపుడు

నానామహిమల నాటరుఁ(కుఁ)డు
దానవాంతకుడు దైవశిఖామణి
పూని యహోబలపురపతి వీడే

పరమ పూరుషుడు ప్రహ్లాదవరదుడు

హరి లోకోన్నతుఁ డనంతుడు
దురిత విదారుడు దుష్టభంజకుడు
సిరుల నహోబలశ్రీపతి వీడే

చెలువుడు వరదుడు జీవాంతరాత్ముడు

నిలిచె శ్రీవేంకట నిధియందు
బలువుడు సులభుడు భక్తరక్షకుడు
లలి నహోబలవిలాసుడు వీడే

kaMTi@MgaMTi mide kalige mApAliTa
yiMTi vElupai yElI vIDe

SrInarasiMhuDu chinmaya rUpuDu
nAnAmahimala nATaru@M(ku@M)Du
dAnavAMtakuDu daivaSikhAmaNi
pUni yahObalapurapati vIDE

parama pUrushuDu prahlAdavaraduDu
hari lOkOnnatu@M DanaMtuDu
durita vidAruDu dushTabhaMjakuDu
sirula nahObalaSrIpati vIDE

cheluvuDu varaduDu jIvAMtarAtmuDu
niliche SrIvEMkaTa nidhiyaMdu
baluvuDu sulabhuDu bhaktarakshakuDu
lali nahObalavilAsuDu vIDE


Tuesday, March 11, 2014

815.sugrIva nArasiMhuni chUDarO / judaro - సుగ్రీవ నారసింహునిఁ జూడరో వాడె

Archive Audio link : G Anila Kumar
సుగ్రీవ నారసింహునిఁ జూడరో వాడె
అగ్రపూజ గొన్నవాడు ఆదిసింహము

దేవతలు జయవెట్టి దివినుండి పొగడగ
దేవులతోఁ గూడున్నాడు దివ్యసింహము
భావింప నెట్టనెదుట ప్రహ్లాదుడుండగాను
వేవేలు నవ్వులు నవ్వీ విజయసింహము

అసురులను గెలిచి అదె సింహాసనముపై
వెసఁ గొలువున్నాడు వీరసింహము
పసిడివర్ణముతోడ బహుదివ్యాయుధాలతో
దెసల వెలుగొందీనీ ధీరసింహము

నానాభరణాలు వెట్టి నమ్మినదాసులనెల్ల
ఆనుకొని రక్షించీఁ బ్రత్యక్షసింహము
పూని శ్రీవెంకటాద్రిని భుధులెల్లాఁ గొలువగా
నానావరము లొసగీ మానవసింహము

sugrIva nArasiMhuni@M jUDarO vADe
agrapUja gonnavADu AdisiMhamu

dEvatalu jayaveTTi divinuMDi pogaDaga
dEvulatO@M gUDunnADu divyasiMhamu
bhAviMpa neTTaneduTa prahlAduDuMDagAnu
vEvElu navvulu navvI vijayasiMhamu

asurulanu gelichi ade siMhAsanamupai
vesa@M goluvunnADu vIrasiMhamu
pasiDivarNamutODa bahudivyAyudhAlatO
desala velugoMdInI dhIrasiMhamu

nAnAbharaNAlu veTTi namminadAsulanella
Anukoni rakshiMchI@M bratyakshasiMhamu
pUni SrIveMkaTAdrini bhudhulellA@M goluvagA
nAnAvaramu losagI mAnavasiMhamu


Sunday, March 09, 2014

814. timmireDDi mAkunichche dishTamaina polamu - తిమ్మిరెడ్డి మాకునిచ్చె దిష్టమైన పొలము


Archive link : Sathiraju Venumadhav
YouTube Link
తిమ్మిరెడ్డి మాకునిచ్చె దిష్టమైన పొలము
బొమ్మిరెడ్డి కప్పగించి పోదిసేసెఁ బొలము

నిండినట్టిమడుగుల నీరువంకపొలము
కొండలుమోచిన పెద్దగొబ్బరపుఁబొలము
అండనే పొలమురాజులుండేటి పొలము
చెండివేసి మాకులెల్లా సెలగిన పొలము

ఆసపడి వరదానమడిగిన పొలము
బాసలతోఁ గడు నెత్రుపట్టమైనపొలము
రాసికెక్కే మునులకు రచ్చైనపొలము
వేసరక నాగేట వేగిలైన పొలము

మంచి గురుతైన రావిమేనిచేనిపొలము
వంచిన గుఱ్ఱముఁ దోలే వయ్యాళి పొలము
యెంచగ శ్రీవేంకటేశు నిరవైన పొలము
పంచుకొని లోకులెల్లా బ్రదికేటిపొలము

timmireDDi mAkunichche dishTamaina polamu
bommireDDi kappagiMchi pOdisEse@M bolamu

niMDinaTTimaDugula nIruvaMkapolamu
koMDalumOchina peddagobbarapu@Mbolamu
aMDanE polamurAjuluMDETi polamu
cheMDivEsi mAkulellA selagina polamu

AsapaDi varadAnamaDigina polamu
bAsalatO@M gaDu netrupaTTamainapolamu
rAsikekkE munulaku rachchainapolamu
vEsaraka nAgETa vEgilaina polamu

maMchi gurutaina rAvimEnichEnipolamu
vaMchina gu~r~ramu@M dOlE vayyALi polamu
yeMchaga SrIvEMkaTESu niravaina polamu
paMchukoni lOkulellA bradikETipolamu

Notes Shared by the composer Sri Sathiraju Venumadhav garu. 

813.tappu lencha nE ninnu tarunI - తప్పు లెంచ నే నిన్నుఁ దరునీ

Archive Link : NC Sridevi & R.Bullemma
తప్పు లెంచ నే నిన్నుఁ దరుణీ
ఇప్పుడే చెప్పితిఁ జుమ్మి యింతిరో నీకు 

గంద మిచ్చి రావే చెలి కాంతునికి 
నిందలేమి వచ్చునో నే నోపనమ్మ 
అందియ్యవే విడెము నీ వాతనికి, నీ పతి
చెంది తమ్మ వెట్టితే నేమందువో నీవు    ||తప్పు|| 

కమ్మి వేళ చూచి రావే కలికీ
నెమ్మి నాతో నవ్వు నేమో నే నోపనమ్మా
రమ్మని పిలువవే దూరక చేయివట్టి  
అమ్మరో మేను సోఁకు నేమందువో నీవు      ||తప్పు||

ఆముక యెదురుకోవే అదె వచ్చీని 
నీమారు న న్నంటునేమో నే నోపనమ్మా 
దోమటి శ్రీవేంకటేశుతోఁ గూడి రావే  
ఆమఱఁగున నుండి యేమందువో నీవు     ||తప్పు| 
(ఇది నాయిక చెలికత్తెల సంవాదము)

tappu lencha nE ninnu@M daruNI
ippuDE cheppiti@M jummi yintirO neeku 

ganda michchi raavE cheli kaantuniki 
nindalEmi vachchunO nE nOpanamma 
amdiyyavE viDemu nI vaataniki, nI pati
chemdi tamma veTTitE nEmanduvO neevu    ||tappu|| 

kammi vELa choochi raavE kalikI
nemmi naatO navvu nEmO nE nOpanammaa
rammani piluvavE dooraka chEyivaTTi  
ammarO mEnu sO@Mku nEmanduvO neevu      ||tappu||

aamuka yedurukOvE ade vachcheeni 
nImaaru na nnanTunEmO nE nOpanammaa 
dOmaTi SrIvEmkaTESutO@M gooDi raavE  
aama~ra@Mguna nunDi yEmanduvO neevu     ||tappu| 
(idi nAyika chelikattela saMvAdamu)

Friday, March 07, 2014

812. OvO rAkAsulAla voddu - ఓవో రాకాసులాల వొద్దు సుండి వైరము


Archive link: G.Balakrishnaprasad
ఓవో రాకాసులాల వొద్దు సుండి వైరము
దేవుని శరణనరో తెలుసుకోరో 

జగములో రాముడు జనియించె విష్ణుడదె
అగపడి లక్ష్మి సీతయై పుట్టెను
తగు శేష శంఖ చక్ర దైవసాధనములెల్ల
జిగి లక్ష్మనభరతాంచితశత్రుఘ్నులైరి

సురలు వానరులైరి సూర్యుడు సుగ్రీవుడు
మరిగి రుద్రుడే హనుమంతుడాయెను
సరుస బ్రహ్మదేవుడు జాంబవంతుడైనాడు
వెరవరి నలుడే విశ్వకర్మ సుండి

కట్టిరి సేతువపుడె ఘనులెల్ల దాటిరి
ముట్టిరి లంకానగరము నీదళము
యిట్టె శ్రీవేంకటేశుడితడై రావణుని జంపె 
వొట్టుక వరము లిచ్చీ నొనర దాసులకు

OvO rAkAsulAla voddu suMDi vairamu
dEvuni SaraNanarO telusukOrO 

jagamulO rAmuDu janiyiMche viShNuDade
agapaDi lakshmi sItayai puTTenu
tagu SEsha SaMkha chakra daivasAdhanamulella
jigi lakshmanabharatAMchitaSatrughnulairi

suralu vAnarulairi sUryuDu sugrIvuDu
marigi rudruDE hanumaMtuDAyenu
sarusa brahmadEvuDu jAMbavaMtuDainADu
veravari naluDE viSwakarma suMDi

kaTTiri sEtuvapuDe ghanulella dATiri
muTTiri laMkAnagaramu nIdaLamu
yiTTe SrIvEMkaTESuDitaDai rAvaNuni jaMpe 
voTTuka varamu lichchI nonara dAsulaku

Wednesday, March 05, 2014

811.rAmA rAmA rAjIvanayanA - రామా రామా రాజీవనయనా


Archive/Audio link 
రామా రామా రాజీవనయనా
కామించి నినుఁ జూచె గక్కన మా చెలియ

యింతి పిలువనంపె నెడమాటలేలా
యింతలో విచ్చేయు ఎన్నికగాక
చెంత నిందులకుగా సెలవి నవ్వేలా
పంతముతో నాకెఁ బాలింతు గాక

తరుణి పూవులు వేసె తలవంచనేలా
సరి నీవు మోహమే చల్లుదుగాక
నిరతి నిందుకుగా నివ్వెరగేలా
మరిగి యాకెను నీవే మన్నింతుగాక

మగువ కాగిటఁ గూడె మరి సిగ్గులేలా
వెగటు రతుల విఱ్రవీగుదుగాక
వగల శ్రీవేంకటేశ వావిలిపాటి రామ
మిగుల సీతతో మెఱతువుగాక

rAmA rAmA rAjIvanayanA
kAmiMchi ninu@M jUche gakkana mA cheliya

yiMti piluvanaMpe neDamATalElA
yiMtalO vichchEyu ennikagAka
cheMta niMdulakugA selavi navvElA
paMtamutO nAke@M bAliMtu gAka

taruNi pUvulu vEse talavaMchanElA
sari nIvu mOhamE challudugAka
nirati niMdukugA nivveragElA
marigi yAkenu nIvE manniMtugAka

maguva kAgiTa@M gUDe mari siggulElA
vegaTu ratula vi~rravIgudugAka
vagala SrIvEMkaTESa vAvilipATi rAma
migula sItatO me~ratuvugAka

Tuesday, March 04, 2014

810.anniTAnu jANakatte vaitivE nIvu - అన్నిటాను జాణకత్తె వైతివే నీవు

Archive link : Balakrishnaprasad
అన్నిటాను జాణకత్తె వైతివే నీవు
కిన్నెరమీటుల నెంత గిలిగించేవే

చెలువము లొకవంక చిరునవ్వు లొకవంకఁ

జిలుకుతా వల పెంత చిమ్మిరేచేవే
తలుపు మాటున నుండి తరితీపులెల్లాఁజేసి
చెలువుని యెదుట సిగ్గులెంతచూపేవే

పొదలుఁజూపుల కొంత బొమ్మజంకెనలఁ కొంత

సదరానఁ బతి నెంతసాదించేవే
వదలుఁబయ్యద చేత వన్నెలమోవిచేత
యెదురెదురనే యంత యెలయించేవే

చిప్పిలుఁజెమట తోడ శిరసువొంపులతోడ

ముప్పిరిఁదమక మెంతమూట గట్టేవే
యిప్పుడే శ్రీవేంకటేశుడేలె నలమేల్మంగవు 
కొప్పుజారె నింకా నెంత కొసరఁజూచేవే

anniTAnu jANakatte vaitivE nIvu
kinneramITula neMta giligiMchEvE

cheluvamu lokavaMka chirunavvu lokavaMka@M
jilukutA vala peMta chimmirEchEvE
talupu mATuna nuMDi taritIpulellA@MjEsi
cheluvuni yeduTa sigguleMtachUpEvE

podalu@MjUpula koMta bommajaMkenala@M koMta
sadarAna@M bati neMtasAdiMchEvE
vadalu@Mbayyada chEta vannelamOvichEta
yedureduranE yaMta yelayiMchEvE

chippilu@MjemaTa tODa SirasuvoMpulatODa
muppiri@Mdamaka meMtamUTa gaTTEvE
yippuDE SrIvEMkaTESuDEle nalamElmaMgavu 
koppujAre niMkA neMta kosara@MjUchEvE

Monday, March 03, 2014

809. iTuvaMTi vEDukalu yide nIku@M galigenu - ఇటువంటి వేడుకలు యిదె నీకుఁ గలిగెనుArchive link : Balakrishnaprasad
ఇటువంటి వేడుకలు యిదె నీకుఁ గలిగెను
తటుకన వరమిచ్చి దయసేయవయ్య

కలికి చూపులు నీకు కలువలదండలాయ
సెలవినవ్వులు మంచి సేవం(మం)తులాయ
పిలిచిన యధరము పెనమంకెనపూవాయ
కొలది భారము నిండుఁ బూజలాయను

ముక్కు నిట్టూర్పులు నీకు మొనసి సంపెగలాయ
తక్కక చేసన్నలు తామరలాయ
చెక్కుమీది పులకలు చెలరేగి జాజులాయ
నెక్కొన్నె యీపె చందము నీకుఁ బూజలాయను

మచ్చిక నీపె కాగిలి మరువపు ననలాయ
కొచ్చి కాగిటి రతులు కురివేరాయ
యిచ్చట శ్రీవేంకటేశ యింతి నీవు గూడగాను
పచ్చిదేరి యిన్నిటాను బలు పూజలాయను

iTuvaMTi vEDukalu yide nIku@M galigenu
taTukana varamichchi dayasEyavayya

kaliki chUpulu nIku kaluvaladaMDalAya
selavinavvulu maMchi sEvaM(maM)tulAya
pilichina yadharamu penamaMkenapUvAya
koladi bhAramu niMDu@M bUjalAyanu

mukku niTTUrpulu nIku monasi saMpegalAya
takkaka chEsannalu tAmaralAya
chekkumIdi pulakalu chelarEgi jAjulAya
nekkonne yIpe chaMdamu nIku@M bUjalAyanu

machchika nIpe kAgili maruvapu nanalAya
kochchi kAgiTi ratulu kurivErAya
yichchaTa SrIvEMkaTESa yiMti nIvu gUDagAnu
pachchidEri yinniTAnu balu pUjalAyanu