Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Sunday, February 17, 2008

411.ninnu gUDina vibhuni - నిన్ను గూడిన విభుని


Audio link ....sung by Balakrishnaprasad in Chandrajyoti ragam.

నిన్ను గూడిన విభుని నిలువెల్ల సొంపాయ
నిన్నియును నొనగూడె నింతలోపలనె


సొలపు నీ కడగంటి చూపు హృదయము గాడి
లలినితడు శ్రీవత్సలాంఛనుండాయ
వెలది నిను బెడ బాసి విరహంపు మెయికాక
వలన నీతడు నీల వర్ణుడై నాడు


అదన నీ చనుగుబ్బలను చక్రముల చేత
పదిల పరపుచు చక్రపాణియైనాడు
సుదతి నీ దేహమున సొబగు కుంకుమపుత-
లెదిగి పీతాంబరంబీతనికి నాయ


ఆలింగనాపేక్ష ననయంబు నినుగూడ
లోలుడటుగాన నాలుగు చేతులాయ
శ్రీలలిత మూర్తియగు శ్రీవేంకటేశ్వరుడు
పాలించె నిను నీకె బరితోషమాయ


ninnu gUDina vibhuni niluvella soMpAya
ninniyunu nonagUDe niMtalOpalane

solapu nI kaDagaMTi chUpu hRdayamu gADi
lalinitaDu SrIvatsalAMChanuMDAya
veladi ninu beDa bAsi virahaMpu meyikAka
valana nItaDu nIla varNuDai nADu

adana nI chanugubbalanu chakramula chEta
padila parapuchu chakrapANiyainADu
sudati nI dEhamuna sobagu kuMkumaputa-
ledigi pItAMbaraMbItaniki nAya

AliMganApEksha nanayaMbu ninugUDa
lOluDaTugAna nAlugu chEtulAya
SrIlalita mUrtiyagu SrIvEMkaTESwaruDu
pAliMche ninu nIke baritOshamAya

410.eTTu gUDe beMDli yOgamiddariki - ఎట్టు గూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవేళ


Audio link sung by Balakrishnaprasad  , Ragam : Harikambhoji, Composer : G.Balakrishnaprasad
ప|| ఎట్టు గూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవేళ | అట్టు లక్ష్మీనారాయణ యోగము ||

చ|| నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు | పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు |
వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు నీకు | యెలమి జక్రాయుధుడ నిద్దరికి దగును ||

చ|| తరుణి నీలకుంతల తగునీల వర్ణుడవు | సరుస మీకే తగు సమ్మంధము |
నిరతి హేమవర్ణకె నీవు పీతాంబరుడవు | పరవి నిద్దరకొక్క జాతియ్యము ||

చ|| పాలవెల్లి బుట్టె నాకె పాలవెల్లి యిల్లు నీకు | మేలు మేలు యిద్దరికి మేనవావి |
యీలీల శ్రీ వేంకటేశ యింతి నీవు గూడితివి | పోలి మాకు పెట్టరాదా సోబన విడేలు ||


pa|| eTTu gUDe beMDli yOgamiddariki nIvELa | aTTu lakShmInArAyaNa yOgamu ||

ca|| nelata kamalavAsi nIvu kamalAkShuDavu | polatiki nIku gUDe poMtanAlu |
valuda cakravAkAlu vanita kucAlu nIku | yelami jakrAyudhuDa niddariki dagunu ||

ca|| taruNi nIlakuMtala tagunIla varNuDavu | sarusa mIkE tagu sammaMdhamu |
nirati hEmavarNake nIvu pItAMbaruDavu | paravi niddarakokka jAtiyyamu ||

ca|| pAlavelli buTTe nAke pAlavelli yillu nIku | mElu mElu yiddariki mEnavAvi |
yIlIla SrI vEMkaTESa yiMti nIvu gUDitivi | pOli mAku peTTarAdA sObana viDElu ||

Friday, February 15, 2008

409.vADivO kaMTiraTirE vannelavADu - వాడివో కంటిరటిరే వన్నెలవాడు

Audio link : priya sisters, Balakrishnaprasad
వాడివో కంటిరటిరే వన్నెలవాడు
పైడి మోలముకటారుపరుజులవాడు

పెద్దకిరీటమువాడు పీతాంబరమువాడు
వొద్దిక కౌస్తుభమణిపురమువాడు
ముద్దులమొగమువాడు ముత్తేలనామమువాడు
అద్దిగో శంఖచక్రాల హస్తాలవాడు

అందిన కటిహస్తము నభయహస్తమువాడు
అందెల గజ్జల పాదాలమరువాడు
కుందణంపు యీ(?) మకరకుండలంబులవాడు
కందువ బాహుపురుల కడియాలవాడు

నగవుజూపులవాడు నాభికమలమువాడు
మొగవుల మొలనూళ్ళా మొలవాడు
చిగురుమోము (వి?)వాడు శ్రీవేంకటేశుడు (వాడు)
తగు నలమేలుమంగ తాళిమెడవాడుvADivO kaMTiraTirE vannelavADu
paiDi mOlamukaTAruparujulavADu

peddakirITamuvADu pItAMbaramuvADu
voddika kaustubhamaNipuramuvADu
muddulamogamuvADu muttElanAmamuvADu
addigO saMkhachakrAla hastAlavADu

aMdina kaTihastamu nabhayahastamuvADu
aMdela gajjala pAdAlamaruvADu
kuMdaNaMpu yI(?) makarakuMDalaMbulavADu
kaMduva bAhupurula kaDiyAlavADu

nagavujUpulavADu nAbhikamalamuvADu
mogavula molanULLa molavADu
chigurumOmu(vi?)vADu SrIvEMkaTESuDu (vADu)
tagu nalamElumaMga tALimeDavADu

Sunday, February 10, 2008

408.inniTi mUlambISwaruDaatani - ఇన్నిటి మూలంబీశ్వరుడాతని

Click here to listen to this kriti sung by Balakrishnaprasad
ఇన్నిటి మూలంబీశ్వరుడాతని
మన్నన కొలదినె మలయుట గాక


మాయ మయమై మనియెడి జగమిది
చాయల నిందు నిజము కలదా
కాయము సుఖ దూఃఖములకు పొత్తిది
రేయి పగలు ఒకరీతే కలదా

దైవాధీనము తగు సంసారము
వావిరి జీవుల వసమౌనా
ధావతి మనసిది తన కర్మ మూలము
వేవేలైనా విడువగ వశమా

పంచేంద్రియముల పరగేటి బ్రతుకిది
చంచలంబు నిశ్చల మౌనా
ఎంచగ శ్రీ వేంకటేశ్వరు కృప తో
సంచయ మైతే సతమౌ గాకinniTi mUlambISwaruDaatani
mannana koladine malayuTa gaaka


maaya mayamai maniyeDi jagamidi
chaayala nindu nijamu kaladaa
kaayamu sukha dua@hkhamulaku pottidi
rEyi pagalu okareetE kaladaa

daivaadheenamu tagu samsaaramu
vaaviri jeevula vasamounaa
dhaavati manasidi tana karma mUlamu
VEvElainaa viDuvaga vaSamaa

panchEmdriyamula paragETi bratukidi
chamchalambu niSchala mounaa
emchaga SrI vEnkaTESwaru kRpa tO
samchaya maitE satamou gaaka

407.jOjO yani mIru jOla pADarO- జోజో యని మీరు జోల పాడరో


Audio Archive link :
జో జో యని మీరు జోల పాడరో
సాజపు జయంతి నేడె సఫల మిందరికి

అదె చంద్రోదయమాయ హరి యవతారమదె
మొదలు జాతకర్మములు సేయరో
అదన పుత్రోత్సవమట పుణ్యాహము చేసి
కదిసి యిట్టె నామకరణము జేయరో

కాయము దేవకి కిచ్చి గక్కన వాసుదేవుని-
కీయరో గంధాక్షత లిటు విడేలు
కాయకపుగాడిదెకు కవణము వెట్టి మరి
వీయపుచుట్టాలెల్ల వీడువెట్టరో

షోడశోపచారముల( జొక్కించి శ్రీవేంకటేశు(
బాడరో ధర్మము నిల్పె భారమణచె
వోడించె కౌరవదానముల కంసాదుల జంపె
ఆడనే పాండవుల(గాచెననియర్ఘ్యమియ్యరో


jO jO yani mIru jOla pADarO
sAjapu jayaMti nEDe saphala miMdariki

ade chaMdrOdayamAya hari yavatAramade
modalu jAtakarmamulu sEyarO
adana putrOtsavamaTa puNyAhamu chEsi
kadisi yiTTe nAmakaraNamu jEyarO

kAyamu dEvaki kichchi gakkana vAsudEvuni-
kIyarO gaMdhAkshata liTu viDElu
kAyakapugADideku kavaNamu veTTi mari
vIyapuchuTTAlella vIDuveTTarO

shODaSOpachAramula( jokkiMchi SrIvEMkaTESu(
bADarO dharmamu nilpe bhAramaNache
vODiMche kauravadAnamula kaMsAdula jaMpe
ADanE pAMDavula(gAchenaniyarghyamiyyarO


Tuesday, February 05, 2008

406.kommalAlA eMtavADe - కొమ్మలాలా ఎంతవాడె


Audio link , sung by Balakrishnaprasad, in Bilahari
కొమ్మలాలా ఎంతవాడె గోవిందరాజు
కుమ్మరించీ రాజసమే గోవిందరాజు

ఉలిపచ్చి నవ్వులతో ఒత్తిగిలి పవళించి
కొలువు సేయించుకొనీ గోవిందరాజు
జలజాక్షు లిద్దరును సరిపాదా లొత్తగాను
కొలదిమీర మెచ్చేనీ గోవిందరాజు

అదె నాభికమలాన అజుని పుట్టించి తాను
కొదలేక వున్నవాడు గోవిందరాజు
చెదరక తనవద్ద సేవ సేసే సతులకు
గుదిగుచ్చీ వలపులు గోవిందరాజు

ఒప్పుగా వామకరము ఒగిచాచి వలకేల
కొప్పు కడునెత్తినాడు గోవిందరాజు
ఇప్పుడు శ్రీవేంకటాద్రి నిరవై శంఖుచక్రాల
కుప్పె కటారము(లు) పట్టె గోవిందరాజు


kommalAlA eMtavADe gOviMdarAju
kummariMchI rAjasamE gOviMdarAju

ulipachchi navvulatO ottigili pavaLiMchi
koluvu sEyiMchukonI gOviMdarAju
jalajAkshu liddarunu saripAdA lottagAnu
koladimIra mechchEnI gOviMdarAju

ade nAbhikamalAna ajuni puTTiMchi tAnu
kodalEka vunnavADu gOviMdarAju
chedaraka tanavadda sEva sEsE satulaku
gudiguchchI valapulu gOviMdarAju

oppugA vAmakaramu ogichAchi valakEla
koppu kaDunettinADu gOviMdarAju
ippuDu SrIvEMkaTAdri niravai SaMkhuchakrAla
kuppe kaTAramu(lu) paTTe gOviMdarAju

405.sEviMparO janulAla - సేవింపరో జనులాల

Audio link , sung by Balakrishnaprasad in raga Hindolam
సేవింపరో జనులాల చేరి మొక్కరో
భావింప నున్నాడిందరి భాగ్యము వలెను

జలకమాడి వున్నాడు సర్వేశ్వరుడు నిగ్గు
గలిగిన మంచి నల్లకలువ వలెను
ఎలమి కప్పురకాపు ఇదె చాతుకున్నవాడు
వెలలేనియట్టి పెద్ద వెండికొండవలెను ||

అందముగా తట్టుపుణుగు అలదుక నున్నవాడు
కందువ ఇంద్రనీలాల గనివలెను
ముందటి వలెనె తా సొమ్ములు నించుకున్నవాడు
పొందిన సంపదలకు పుట్టినిల్లువలెను||

మించి అలమేల్మంగ మెడగట్టుకొన్నవాడు
మంచి(పొంచి?) బంగారు తామరపువ్వువలెను
ఎంచగ శ్రీవేంకటేశుడిదె కొలువై విన్నవాడు
నించిన దాసులపాలి నిధానము వలెను ||


sEviMparO janulAla chEri mokkarO
bhAviMpa nunnADiMdari bhAgyamu valenu

jalakamADi vunnADu sarwESwaruDu niggu
galigina maMchi nallakaluva valenu
elami kappurakApu ide chAtukunnavADu
velalEniyaTTi pedda veMDikoMDavalenu ||

aMdamugA taTTupuNugu aladuka nunnavADu
kaMduva iMdranIlAla ganivalenu
muMdaTi valene tA sommulu niMchukunnavADu
poMdina saMpadalaku puTTinilluvalenu||

miMchi alamElmaMga meDagaTTukonnavADu
maMchi(poMchi?) baMgAru tAmarapuvvuvalenu
eMchaga SrIvEMkaTESuDide koluvai vinnavADu
niMchina dAsulapAli nidhAnamu valenu ||

Friday, February 01, 2008

404.koMDA chUtamu rArO - కొండా చూతము రారో

Audio Archive link :
కొండా చూతము రారో కొండొక తిరుమలకొండా
కొండని యడిగిన వరము లొసగు మాకొండల తిమ్మయ కొండా ||

మేరువు మును స్తుతియింపగను వారిజసంభవుడా
పేరు కలుగు నవరత్నంబులు బంగారము కల్పతరువూ
మేరకు మీఱగని నెలవున నారుగ నిడెనొకో యనగా
ధారుణి భ్రహ్మాణ్డములకు నాధారంబగు మాకొండా ||

గరుడాచలం బనగా శ్రీవేంకటశైలం బనగా
గిరులకు నేలికె యగు ననంతగిరి దా నీ గిరియనగా
సిరులాయ జనమగు యంజన శబరి యనెడి నామములూ
పరగగ నాలుగు యుగముల వెలసిన ప్రబలంబగు మాకొండా ||

పొదలూ సొంపగు నింపుల పూబొదలూ వాసననదులూ
కొదలూ గల తామరకొలకులపై మెదలుతుమ్మెదలూ
కడలి మలయానిలు వలపులపస కదళీవనములనూ
మొదలుగా నెల్లప్పుడు నీ సంపదలు గల మాకొండా ||

జంతువులెల్లను మునులూ సకలమైన దేవతలూ
జంతువుల యెలగులు వేదసారంబగు హరినుతులూ
చింతామణులట రాళ్ళెల్లను సిరులనెలవు లా గుహలూ
సంతతసౌభాగ్యంబుల నొప్పెడు సందడిగల మా కొండా ||

వొకచో బ్రహ్మాదులు మునులును వొకచో నింద్రాదులునూ
వొకచో భాగవతులు యతులు శ్రుతులు వొకచో చంద్రార్కులు
వొకచో తీర్థంబులు గిరులును వొకచో యోగీశ్వరులూ
అకలంకత తనుగోరి తపము సేయనాస లెఱగు మాకొండా ||

శుకములతో చదువుదురా శుకబ్రహ్మాదులు శ్రుతులూ
తకదిమ్మని యాడించు మయూరతతిని యోగీశ్వరులూ
సకల పురాణంబులు విందురు మఱి పికశారికలచే మునులూ
ప్రకటితముగ నీవిద్యల నొప్పెడు భాగ్యముకల మా కొండా ||

స్వామితీర్థములకును స్వామిపుష్కరణియునూ
పామరులా యమరుల జేయును పాపవినాశనమూ
తా మహిగోరిక లిచ్చు కుమారధారయూ పాండవసరసీ
కామితఫలగాయిని ఆకాశగంగయు గల మాకొండా ||

యిదియె క్షీరాంబుధి యనుచు మరి యిదియె ద్వారక యనుచు
యిదియె నందవ్రజ మనుచును మరి యిది దా నయోద్య యనుచూ
యిదియె వైకుంఠం బనుచును యిది పరతత్వంబనుచు
యిదియె పరమపదం బనుచు వేదములు యెన్నగగల మా కొండా ||


తలచిన శుకశౌనకాదులకు తలచిన తలపొసగినా
తలపులోపల నెలకొన్నా దయతో నన్నేలినా
చెలువుడు మావేంకటరాయడు సిరులనెలవు చేకొన్నా
కలియుగవైకుఠంబను నామము గలిగివెలయు మాకొండా ||


koMDA chUtamu rArO koMDoka tirumalakoMDA
koMDani yaDigina varamu losagu mAkoMDala timmaya koMDA ||

mEruvu munu stutiyiMpaganu vArijasaMbhavuDA
pEru kalugu navaratnaMbulu baMgAramu kalpataruvU
mEraku mI~ragani nelavuna nAruga niDenokO yanagA
dhAruNi bhrahmANDamulaku nAdhAraMbagu mAkoMDA ||

garuDAchalaM banagA SrIvEMkaTaSailaM banagA
girulaku nElike yagu nanaMtagiri dA nI giriyanagA
sirulAya janamagu yaMjana Sabari yaneDi nAmamulU
paragaga nAlugu yugamula velasina prabalaMbagu mAkoMDA ||


podalU soMpagu niMpula pUbodalU vAsananadulU
kodalU gala tAmarakolakulapai medalutummedalU
kaDali malayAnilu valapulapasa kadaLIvanamulanU
modalugA nellappuDu nI saMpadalu gala mAkoMDA ||

jaMtuvulellanu munulU sakalamaina dEvatalU
jaMtuvula yelagulu vEdasAraMbagu harinutulU
chiMtAmaNulaTa rALLellanu sirulanelavu lA guhalU
saMtatasaubhAgyaMbula noppeDu saMdaDigala mA koMDA ||

vokachO brahmAdulu munulunu vokachO niMdrAdulunU
vokachO bhAgavatulu yatulu Srutulu vokachO chaMdrArkulu
vokachO tIrthaMbulu girulunu vokachO yOgISwarulU
akalaMkata tanugOri tapamu sEyanAsa le~ragu mAkoMDA ||

SukamulatO chaduvudurA SukabrahmAdulu SrutulU
takadimmani yADiMchu mayUratatini yOgISwarulU
sakala purANaMbulu viMduru ma~ri pikaSArikalachE munulU
prakaTitamuga nIvidyala noppeDu bhAgyamukala mA koMDA ||

swAmitIrthamulakunu swAmipushkaraNiyunU
pAmarulA yamarula jEyunu pApavinASanamU
tA mahigOrika lichchu kumAradhArayU pAMDavasarasI
kAmitaphalagAyini AkASagaMgayu gala mAkoMDA ||

yidiye kshIrAMbudhi yanuchu mari yidiye dwAraka yanuchu
yidiye naMdavraja manuchunu mari yidi dA nayOdya yanuchU
yidiye vaikuMThaM banuchunu yidi paratatwaMbanuchu
yidiye paramapadaM banuchu vEdamulu yennagagala mA koMDA ||


talachina SukaSaunakAdulaku talachina talaposaginA
talapulOpala nelakonnA dayatO nannElinA
cheluvuDu mAvEMkaTarAyaDu sirulanelavu chEkonnA
kaliyugavaikuThaMbanu nAmamu galigivelayu mAkoMDA ||

403.mOhamu viDucuTE mOkSha madi - మోహము విడుచుటే మోక్ష మది

Audio Archive link
Audio link : Sung and tuned by NedunuriKrishnamurthy in raga malayamarutam
ప|| మోహము విడుచుటే మోక్ష మది | దేహ మెరుగుటే తెలివీ నదే ||

చ|| ననిచినతనజన్మము గర్మము దన- | పనియు నెరుగుటే పరమ మది |
తనకు విధినిషేధములు బుణ్యముల- | ఘనత యెరుగుటే కలిమి యది ||
చ|| తరిదరి బ్రేమపు తల్లిదండ్రులను | యెరుగనిదే కులహీన తది |
చరుల బొరలి యాచారధర్మములు | మరచినదే తనమలిన మది ||
చ|| కమ్మర గమ్మర గామభోగములు | నమ్మి తిరుగుటే నరక మది |
నెమ్మది వేంకటనిలయుని దాసుల- | సొమ్మయి నిలుచుట సుకౄత మది ||

pa|| mOhamu viDucuTE mOkSha madi | dEha meruguTE telivI nadE ||
ca|| nanicinatanajanmamu garmamu dana- | paniyu neruguTE parama madi |
tanaku vidhiniShEdhamulu buNyamula- | Ganata yeruguTE kalimi yadi ||
ca|| taridari brEmapu tallidaMDrulanu | yeruganidE kulahIna tadi |
carula borali yAcAradharmamulu | maracinadE tanamalina madi ||
ca|| kammara gammara gAmaBOgamulu | nammi tiruguTE naraka madi |
nemmadi vEMkaTanilayuni dAsula- | sommayi nilucuTa sukRuta madi ||