Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Saturday, September 13, 2014

828.mollalEle nAku tanne muDucu kommanave - మొల్లలేలె నాకు తన్నె ముడచు


Audio Archive Link : M Sudhakar
మొల్లలేలె నాకు తన్నె ముడచు కొమ్మనవె నే
జెల్ల పూవు కొప్పుతావి చెంచుదానను

పట్టుచీరేటికి నాకు పారిటాకులె చాలు
దట్టిగట్టుకొమ్మనవే తన మొలనే
పట్టెమంచ మేలె నాకు పవ్వళించు మనవె నే
జెట్టు కింద బొరలాడే చెంచుదాననుసంది దండ లేలె నాకు సంకుగడియమె చాలు
యిందవే యెవ్వతికైన నిమ్మనవె
గందమేలె నాకు చక్కని తనకే కాక నే
జిందు వందు చెమట మై చెంచుదానను

కుచ్చుముత్యా లేలె నాకు గురివిందలె చాలు
కుచ్చి తనమెడ గట్టి కొమ్మనవె
కచ్చుపెట్టి కూడె వేంకటగిరీంద్రుడు నను
చిచ్చినే నడవిలో చెంచుదాననూ

mollalEle nAku tanne muDucu kommanave nE
jella pUvu kopputAvi ceMcudAnanu

paTTucIrETiki nAku pAriTAkule cAlu
daTTigaTTukommanavE tana molanE
paTTemaMca mEle nAku pavvaLiMcu manave nE
jeTTu kiMda boralADE ceMcudAnanu

saMdi daMDa lEle nAku saMkugaDiyame cAlu
yiMdavE yevvatikaina nimmanave
gaMdamEle nAku cakkani tanakE kAka nE
jiMdu vaMdu cemaTa mai ceMcudAnanu

kuccumutyA lEle nAku guriviMdale cAlu
kucci tanameDa gaTTi kommanave
kaccupeTTi kUDe vEMkaTagirIMdruDu nanu
ciccinE naDavilO ceMcudAnanU

827.valapAragiMcavamma vanita - వలపారగించవమ్మ వనిత

Audio Archive Link
వలపారగించవమ్మ వనిత నీ-
యలుక చిత్తమునకాకలి వేసినది

అడియాసలనె పక్వమైన సోయగపు-
వెడయలుకల మంచి వేడి వేడి రుచులు
ఎడ సేసి తాలిమి నెడయించి పైపైనె
పొడమిన తమకంపు బోనము వెట్టినది

ఆమంచి మధురంపు అధరామృతముల
కీమారుదావులు చల్లు వెన్నెల బయటను
కోమలపుదరితీపు కోరిక గుమ్మరించి
భామకు పూబానుపు పళ్ళెము వెట్టినది

కన్నుల కాంక్షలనెడి కళవళము దేరె
సన్నపు నవ్వులనెడి చన వగ్గలించెను
అన్నువపు మరపు నీకంతనింత గలిగెనే
అన్నియును దిరు వెంకటేశుని మన్ననలు


valapAragiMcavamma vanita nI- 
yaluka cittamunakAkali vEsinadi 

aDiyAsalane pakvamaina sOyagapu-
veDayalukala maMci vEDi vEDi ruculu
eDa sEsi tAlimi neDayiMci paipaine
poDamina tamakaMpu bOnamu veTTinadi

AmaMci madhuraMpu adharAmRutamula
kImArudAvulu callu vennela bayaTanu
kOmalapudaritIpu kOrika gummariMci
BAmaku pUbAnupu paLLemu veTTinadi

kannula kAMkShalaneDi kaLavaLamu dEre
sannapu navvulaneDi cana vaggaliMcenu
annuvapu marapu nIkaMtaniMta galigenE
anniyunu diru veMkaTESuni mannanalu

Monday, September 08, 2014

826.eduTi nidhaanama veTuchoochina - ఎదుటి నిధానమ వెటుచూచిన


Audio Archive link :
ఎదుటి నిధానమ వెటుచూచిన నీ-
వదె వేంకటగిరి అనంతుడాసొగసి భాద్రపదశుద్ధ చతుర్ధశి
తగువేడుక నిందరు గొలువ
పగటుసంపదలు బహుళమొసగు నీ-
వగు వేంకటగిరి అనంతుడా


తొలుత సుశీలకు దుశ్శీలవలన
వెలయ సంపదల విముఖుడవై
వలెనని కొలచిన వడి గాచినమా-
యల వేంకటగిరి అనంతుడా


కరుణ గాచితివి కౌండిన్యుని మును
పరగిన వ్రుద్ధ బ్రాహ్మడవై
దొరవులు మావులు ధ్రువముగ గాచిన-
హరి వేంకటగిరి అనంతుడా


eduTi nidhaanama veTuchoochina nee-
vade vaeMkaTagiri anaMtuDaa

sogasi bhaadrapadaSuddha chaturdhaSi
taguvaeDuka niMdaru goluva
pagaTusaMpadalu bahuLamosagu nee-
vagu vaeMkaTagiri anaMtuDaa

toluta suSeelaku duSSeelavalana
velaya saMpadala vimukhuDavai
valenani kolachina vaDi gaachinamaa-
yala vaeMkaTagiri anaMtuDaa

karuNa gaachitivi kauMDinyuni munu
paragina vruddha braahmaDavai
doravulu maavulu dhruvamuga gaachina-
hari vaeMkaTagiri anaMtuDaa

Wednesday, September 03, 2014

825.ENanayanalachoopu leMta - ఏణనయనలచూపు లెంత


Archive Audio link : M Balamuralikrishna
ఏణనయనలచూపు లెంత సొబగైయుండు
ప్రాణసంకటములగు పనులు నట్లుండుఎడలేనిపరితాప మేరీతి దా నుండు
అడియాసకోరికెలు నటువలెనె యుండు
కడలేనిదు:ఖసంగతి యెట్ల దా నుండు
అడరుసంసారంబు నట్లనే వుండు

చింతాపరంపరల జిత్త మది యెట్లుండు
వంతదొలగని మోహవశము నట్లుండు
మంతనపు బనులపయి మనసు మరి యెట్లుండు
కంతుశరమార్గములగతి యట్లనుండు

దేవుడొక్కడె యనెడితెలివి దనకెట్లుండు
శ్రీ వేంకటేశుకృపచేత లట్లుండు
భావగోచరమైన పరిణ తది యెట్లుండు
కైవల్యసౌఖ్యసంగతులు నట్లుండు

aeNanayanalachoopu leMta sobagaiyuMDu
praaNasaMkaTamulagu panulu naTluMDu

eDalaeniparitaapa maereeti daa nuMDu
aDiyaasakOrikelu naTuvalene yuMDu
kaDalaenidu:khasaMgati yeTla daa nuMDu
aDarusaMsaaraMbu naTlanae vuMDu

chiMtaaparaMparala jitta madi yeTluMDu
vaMtadolagani mOhavaSamu naTluMDu
maMtanapu banulapayi manasu mari yeTluMDu
kaMtuSaramaargamulagati yaTlanuMDu

daevuDokkaDe yaneDitelivi danakeTluMDu
Sree vaeMkaTaeSukRpachaeta laTluMDu
bhaavagOcharamaina pariNa tadi yeTluMDu

kaivalyasaukhyasaMgatulu naTluMDu