Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Wednesday, May 30, 2007

220.kAmayAgamu cEse-కామయాగము చేసెగలికి


Audio link: Sri TP Chakrapani 
Archive link :


ragam : kanakangi
ప|| కామయాగము చేసెగలికి తన | ప్రేమమే దేవతా ప్రీతిగాను ||
చ|| పొలుపలర సురత తాంబూల రసపానంబు | నళినాక్షి సోమపానంబు గాను |
కలకలంబుల మంచి గళరవంబులమోత | తలకొన్న వేద మంత్రములుగాను ||
చ|| పడతి తనవిరహ తాపమున బుట్టినయగ్ని | అడరి దరికొన్న హోమాగ్నిగాను |
ఒడబడిక సమరతుల నుదయించిన చెమట | దడియుటే యవబౄథంబుగాను ||
చ|| తనరగుచముల రుచులు దంతాక్షతక్రీడ | నునుపైన పశుబంధనంబుగాను
యెనసి శ్రీవేంకటేశ్వరుని పొందు | ఘనమైన దివ్య భోగంబుగాను ||
in english:
pa|| kAmayAgamu cEsegaliki tana | prEmamE dEvatA prItigAnu ||
ca|| polupalara surata tAMbUla rasapAnaMbu | naLinAkShi sOmapAnaMbu gAnu |
kalakalaMbula maMci gaLaravaMbulamOta | talakonna vEda maMtramulugAnu ||
ca|| paDati tanaviraha tApamuna buTTinayagni | aDari darikonna hOmAgnigAnu |
oDabaDika samaratula nudayiMcina cemaTa | daDiyuTE yavabRuthaMbugAnu ||
ca|| tanaragucamula ruculu daMtAkShatakrIDa | nunupaina paSubaMdhanaMbugAnu
yenasi SrIvEMkaTESvaruni poMdu | Ganamaina divya BOgaMbugAnu ||

Sunday, May 27, 2007

219.parama purusha nirupamAna-పరమ పురుష నిరుపమాన


Audio link :MSSubbalakshmi
Audio link :MambalamSisters
Archive link :
పల్లవి

పరమ పురుష నిరుపమాన శరణు శరణు రే యేయేయేయే ఇందిరా నిజమందిరా
(పరమ)

అనుపల్లవి

కమలనాభ కమల నయన కమల చరణు రే
అమిత సురముని నాధ్యూధప నాయకా వరదాయకా
(పరమ)

చరణం

చతుర మూరితి చతుర బహు శంఖ చక్రాధరా
అతిశయ శ్రీ వెంకటాధిప అంజనాకృతి రంజనా
(పరమ)


pallavi

parama purusha nirupamAna SaraNu SaraNu rE yEyEyEyE indirA nijamandirA
(parama)

anupallavi

kamalanAbha kamala nayana kamala charaNu rE
amita suramuni nAdhyUdhapa nAyakA varadAyakA
(parama)

caraNam

catura mUriti catura bahu Sankha cakrAdharA
atiSaya SrI venkaTAdhipa anjanAkRti ranjanA
(parama)

music:
raagam: bowLi
15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S R1 G3 P D1 S
Av: S N3 D1 P G3 R1 S

OR
shhanmugapriyaa
56 shanmugapriyaa mela
Aa: S R2 G2 M2 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M2 G2 R2 S

taaLam: aadi

218.parama purushuDu-పరమ పురుషుడు


Audio link :SJanaki
Archive link :


పరమ పురుషుడు గోపాల బాలుడైనాడు
మురహరు
డు ఎదుట ముద్దులాడీనిదివో

వేదపురాణాలలో విహరించేదేవుడు
ఆదిమూలమైనట్టి అల బ్రహ్మము
శ్రీదేవి పాలిటి చెలగే నిధానము
సేదదీరి యశోదకు శిశువాయ నిదివో

మొక్కేటి నారదాదుల ముందరి సాకారము
అక్కజపు జీవులలో అంతర్యామి
గక్కన బ్రహ్మకొడుకుగా గన్న పరమము
అక్కరతో వెన్నముచ్చై ఆటలాడీ నిదివో

దేవతలగాచుటకు దిక్కైన విష్ణుడు
భావములు ఒక్కరూపైన భావతత్వము
శ్రీ వేంకటాద్రి మీద చేరియున్న ఆ వరదుడు
కైవసమై గొల్లెతల కౌగిళ్ళ నిదివో


in english:
parama purushuDu gOpAla bAluDainAdu
muraharudu eduTa muddulADInidivO

vEdapurANAlalO vihariMchEdEvuDu
AdimUlamainaTTi ala brahmamu
SrIdEvi pAliTi chelagE nidhAnamu
sEdadIri yaSOdaku SiSuvAya nidivO

mokkETi nAradAdula muMdari sAkAramu
akkajapu jIvulalO aMtaryAmi
gakkana brahmakoDukugA ganna paramamu
akkaratO vennamuchchai ATalADI nidivO

dEvatalagAchuTaku dikkaina viShNuDu
bhAvamulu okkarUpaina bhAvatatwamu
SrI vEMkaTAdri mIda chEriyunna A varaduDu
kaivasamai golletala kaugiLLa nidivO

Saturday, May 26, 2007

217.viccEyavammA vennelabommA-విచ్చేయవమ్మా వెన్నెలబొమ్మా


Audio link :PSuseela
Archive link :

ప|| విచ్చేయవమ్మా వెన్నెలబొమ్మా | మచ్చిక మరుని ఢాక మగువ నీ రాక ||
చ|| పంచల పసిండి నిగ్గు పచ్చిదేరె సిగ్గు | వంచన వలపు తీపు వాలుక చూపు |
కంచపుం బాలకూడు కాకల నీవాడు | మంచపు నీ తలబ్రాలు మట్టెల పాదాలు ||
చ|| కోవిల కొసరుబాట కొమ్మరో నీమాట | తావుల చెంగావి నీ తళుకు మోవి |
గోవ జవ్వాది కరంగు గుబ్బల నీ మెరంగు | భవజుదాడి రొదలు పోద్పు/పాదపు నీ కదలు ||
చ|| ముద్దుల నీ నగవు చిమ్ముల రతి బిగవు | అద్దలింపు గసరు మోహంపు గొసరు |
గద్దరి నీ యలపు వెంకటపతి తలపు | అద్దపు నీ మోము మోహన రతిసాము ||

in english:
pa|| viccEyavammA vennelabommA | maccika maruni DhAka maguva nI rAka ||
ca|| paMcala pasiMDi niggu paccidEre siggu | vaMcana valapu tIpu vAluka cUpu |
kaMcapuM bAlakUDu kAkala nIvADu | maMcapu nI talabrAlu maTTela pAdAlu ||
ca|| kOvila kosarubATa kommarO nImATa | tAvula ceMgAvi nI taLuku mOvi |
gOva javvAdi karaMgu gubbala nI meraMgu | BavajudADi rodalu poadpu/padapu nI kadalu ||
ca|| muddula nI nagavu cimmula rati bigavu | addaliMpu gasaru mOhaMpu gosaru |
gaddari nI yalapu veMkaTapati talapu | addapu nI mOmu mOhana ratisAmu ||

Thursday, May 17, 2007

216.eTuvaMTi mOhamO-ఎటువంటి మోహమోAudio link :GBKP
Archive link :
Raga : sama composer : Sangitarao
ఎటువంటి మోహమో ఏట్టి తమకమో గాని
తటుకునను దేహమంతయు మరచె చెలియ

పలుకుతేనెల కొసరి పసిడి కిన్నెర మీటి
పలుచనెలుగున నిన్ను పాడిపాడి
కలికి కన్నీరు బంగారు పయ్యెద నొలుక
తలయూచి తనలోనె తలవంచు చెలియ

పడతి నీవును తాను పవళించు పరపుపై
పొడము పరితాపమున పొరలి పొరలి
జడిగొన్న జవ్వాది జారు చెమటల దోగి
ఉడుకు నూరుపుల నుసురుసురాయె చెలియ

తావిజల్లేడి మోముదమ్మి కడు వికసించె
లో వెలితి నవ్వులను లోగి లోగి
శ్రీ వేంకటేశ లక్ష్మీకాంత నినుగలసి
ఈ వైభవము లందె ఇదివో చెలియ

eTuvaMTi mOhamO ETTi tamakamO gAni
taTukunanu dEhamaMtayu marache cheliya

palukutEnela kosari pasiDi kinnera mITi
paluchaneluguna ninnu pADipADi
kaliki kannIru baMgAru payyeda noluka
talayUchi tanalOne talavaMchu cheliya

paDati nIvunu tAnu pavaLiMchu parapupai
poDamu paritApamuna porali porali
jaDigonna javvAdi jAru chemaTala dOgi
uDuku nUrupula nusurusurAye cheliya

tAvijallEDi mOmudammi kaDu vikasiMche
lO veliti navvulanu lOgi lOgi
SrI vEMkaTESa lakshmIkAMta ninugalasi
I vaibhavamu laMde idivO cheliya

215.mahinudyOgi kAvale-మహినుద్యోగి కావలె


Audio link :Shobharaju
Archive link :
మహినుద్యోగి కావలె మనుజుదైన వాడు
సహజి వలె నుండి ఏమి సాధించలెడు.

వెదకి తలచుకుంటే విష్ణు
డు కానవచ్చు
చెదరి మరచితే సృష్టి చీకటౌ
పొదలి నడిచితేను భూమెల్లా మెట్టి రావచ్చు
నిదిరించితే కాలము నిమిషమై తోచు

వేడుకతో చదివితే వేదశాస్త్ర సంపన్నుడౌ
జాడతో నూరకుండితే జడుడౌను
వోడక తపసియైతే వున్నతోన్నతుడౌ
కూడక సోమరి ఐతే గుణహీనుడౌను

మురహరు గొలిచితే మోక్షము సాధించవచ్చు
వెరవెరగక ఉండితే వీరిడియౌను
శరణంటే శ్రీవేంకటేశ్వరుడు రక్షించును
పరగ సంశయించితే పాషండుడౌను

in english:

mahinudyOgi kAvale manujudaina vADu
sahaji vale nunDi Emi sAdhinchaleDu.

vedaki talachukuMTE vishNudu kAnavachchu
chedari marachitE sRshTi chIkaTau
podali naDichitEnu bhUmellA meTTi rAvachchu
nidiriMchitE kAlamu nimishamai tOchu

vEDukatO chadivitE vEdaSAstra saMpannuDau
jADatO nUrakuMDitE jaDuDaunu
vODaka tapasiyaitE vunnatOnnatuDau
kUDaka sOmari aitE guNahInuDaunu

muraharu golichitE mOkshamu sAdhiMchavachchu
veraveragaka uMDitE vIriDiyaunu
SaraNaMTE SrIvEMkaTESwaruDu rakshiMchunu
paraga saMSayiMchitE pAShaMDuDaunu

Monday, May 14, 2007

214.koluvai vunnADu-కొలువై వున్నాడు వీడెRaga : kalyani , composer : G.Balakrishnaprasad 
Audio link :GBKP
Archive link :
ప|| కొలువై వున్నాడు వీడె గోవిందరాజు | కొలకొలనేగి వచ్చె గోవిందరాజు ||
చ|| గొడుగుల నీడల గోవిందరాజు | గుడిగొన్న పడగల గోవిందరాజు |
కుడియెడమ కాంతల గోవిందరాజు | కొడిసాగే పవుజుల గోవిందరాజు ||
చ|| గొప్ప గొప్ప పూదండల గోవిందరాజు | గుప్పేటి వింజామరల గోవిందరాజు
కొప్పుపై చుంగులతోడి గోవిందరాజు | కుప్పికటారము తోడి గోవిందరాజు ||
చ|| గొరబుసింగరాల గోవిందరాజు | కురులు దువ్వించుకొని గోవిందరాజు |
తిరుపతిలోనను తిరమై శ్రీవేంకటాద్రి | గురిసీ వరములెల్ల గోవిందరాజు ||

pa|| koluvai vunnADu vIDe gOviMdarAju | kolakolanEgi vacce gOviMdarAju ||
ca|| goDugula nIDala gOviMdarAju | guDigonna paDagala gOviMdarAju |
kuDiyeDama kAMtala gOviMdarAju | koDisAgE pavujula gOviMdarAju ||
ca|| goppa goppa pUdaMDala gOviMdarAju | guppETi viMjAmarala gOviMdarAju
koppupai cuMgulatODi gOviMdarAju | kuppikaTAramu tODi gOviMdarAju ||
ca|| gorabusiMgarAla gOviMdarAju | kurulu duvviMcukoni gOviMdarAju |
tirupatilOnanu tiramai SrIvEMkaTAdri | gurisI varamulella gOviMdarAju ||

Sunday, May 13, 2007

213.nArAyaNuDItaDu narulAla-నారాయణుడీతడు నరులాల


Audio link :GBKP
Archive link :
నారాయణుడీతడు నరులాల
మీరు శరణనరో మిమ్ము గాచీని

తలచిన చోటను తానే ఉన్నాడు
వలెనను వారికి కైవసమెపుడు
కొలచెను మూడడుగుల జగమెల్లాను
కొలిచినవారిని చేకొనకుండునా

యెక్కడ పిలిచినా ఏమని పలికీ
మొక్కిన మన్నించు మునుముగను
రక్కసుల నణచి రక్షించు జగములు
దిక్కని నమ్మిన తిరముగా నేలడా

చూచిన యందెల్ల చూపును రూపము
వోచిక పొగడిన వుండు నోటను
యేచిన శ్రీవేంకటేశుడే యితడట
చేచేత పూజింప సేవలుగొనడా


nArAyaNuDItaDu narulAla
mIru SaraNanarO mimmu gAchIni

talachina chOTanu tAnE unnADu
valenanu vAriki kaivasamepuDu
kolachenu mUDaDugula jagamellAnu
kolichinavArini chEkonakuMDunA

yekkaDa pilichinA Emani palikI
mokkina manniMchu munumuganu
rakkasula naNachi rakshiMchu jagamulu
dikkani nammina tiramugA nElaDA

chUchina yaMdella chUpunu rUpamu
vOchika pogaDina vuMDu nOTanu
yEchina SrIVEMkaTESuDE yitaDaTa
chEchEta pUjiMpa sEvalugonaDA

212. itara dEvatala kidigaladA - ఇతర దేవతల కిదిగలదా


Audio link : MBalaMuraliKrishna
Audio link :MalladiBrothers
Archive link :
ప|| ఇతర దేవతల కిదిగలదా | ప్రతివేరి నీ ప్రభావమునకు ||
చ|| రతిరాజ జనక రవి చంద్ర నయన | అతిశయ శ్రీ వత్సాంకుడవు |
పతగేంద్ర గమన పద్మావతి పతి | మతి నిను తలచిన మనోహరము ||
చ|| ఘన కిరీటధర కనకాంబర పా- | వన క్షీరాంబుధి వాసుడవు |
వనజ చక్రధర వసుధ వల్లభ | నిను పేరుకొనిన నిర్మలము ||
చ|| దేవ పితామహ త్రివిక్రమ హరి- | జీవాంతరాత్మక చిన్మయుడా |
శ్రీ వేంకటేశ్వర శ్రీకర గుణనిధి | నీవార మనుటే నిజ సుఖము ||
pa|| itara dEvatala kidigaladA | prativEri nI praBAvamunaku ||
ca|| ratirAja janaka ravi caMdra nayana | atiSaya SrI vatsAMkuDavu |
patagEMdra gamana padmAvati pati | mati ninu talacina manOharamu ||
ca|| Gana kirITadhara kanakAMbara pA- | vana kShIrAMbudhi vAsuDavu |
vanaja cakradhara vasudha vallaBa | ninu pErukonina nirmalamu ||
ca|| dEva pitAmaha trivikrama hari- | jIvAMtarAtmaka cinmayuDA |
SrI vEMkaTESvara SrIkara guNanidhi | nIvAra manuTE nija suKamu ||

Friday, May 11, 2007

211.garuDa gamana-గరుడ గమన గరుడధ్వజ


Audio link :RajKumar
Audio link :PriyaSisters
Archive link :
ప|| గరుడ గమన గరుడధ్వజ | నరహరి నమోనమో నమో ||
చ|| కమలాపతి కమలనాభా | కమలజ జన్మకారణిక |
కమలనయన కమలాప్తకుల | నమోనమో హరి నమో నమో ||
చ|| జలధి బంధన జలధిశయన | జలనిధి మధ్య జంతుకల |
జలధిజామాత జలధిగంభీర | హలధర నమో హరి నమో ||
చ|| ఘనదివ్యరూప ఘనమహిమాంక | ఘనఘనా ఘనకాయ వర్ణ |
అనఘ శ్రీవేంకటాధిపతేహం | నమో నమోహరి నమో నమో ||


pa|| garuDa gamana garuDadhvaja | narahari namOnamO namO ||
ca|| kamalApati kamalanABA | kamalaja janmakAraNika |
kamalanayana kamalAptakula | namOnamO hari namO namO ||
ca|| jaladhi baMdhana jaladhiSayana | jalanidhi madhya jaMtukala |
jaladhijAmAta jaladhigaMBIra | haladhara namO hari namO ||
ca|| GanadivyarUpa GanamahimAMka | GanaGanA GanakAya varNa |
anaGa SrIvEMkaTAdhipatEhaM | namO namOhari namO namO ||
 

210.anniTiki nide param-అన్నిటికి నిదె పరమౌషధము


Audio link :MangalampalliRajeswari
Audio link :
Audio link :NookalaChinnaSatyanarayana
Archive link :
ప|| అన్నిటికి నిదె పరమౌషధము | వెన్నుని నామము విమలౌషధము ||
చ|| చిత్త శాంతికిని శ్రీపతి నామమె | హత్తిన నిజ దివ్యౌషధము |
మొత్తపు బంధ విమోచనంబునకు | చిత్తజ గురుడే సిద్ధౌషధము ||
చ|| పరిపరి విధముల భవరోగములకు | హరి పాద జలమె యౌషధము |
దురిత కర్మముల దొలగించుటకును | మురహరు పూజే ముఖ్యౌషధము ||
చ|| ఇల నిహ పరముల నిందిరా విభుని | నలరి భజింపుటె యౌషధము |
కలిగిన శ్రీ వేంకటపతి శరణమె | నిలిచిన మాకిది నిత్యౌషధము ||

pa|| anniTiki nide paramauShadhamu | vennuni nAmamu vimalauShadhamu ||
ca|| citta SAMtikini SrIpati nAmame | hattina nija divyauShadhamu |
mottapu baMdha vimOcanaMbunaku | cittaja guruDE siddhauShadhamu ||
ca|| paripari vidhamula BavarOgamulaku | hari pAda jalame yauShadhamu |
durita karmamula dolagiMcuTakunu | muraharu pUjE muKyauShadhamu ||
ca|| ila niha paramula niMdirA viBuni | nalari BajiMpuTe yauShadhamu |
kaligina SrI vEMkaTapati SaraName | nilicina mAkidi nityauShadhamu ||

Thursday, May 10, 2007

209.kAnaraTe peMcharaTe-కానరటె పెంచరట


Audio link : P Suseela
Archive link :

ప|| కానరటె పెంచరటె కటకట బిడ్డలను | నేను మీవలెనే కంటి నెయ్యమైన బిడ్డని
చ|| బాయిట బారవేసిన పాలు వెన్నలును | చేయి వెట్టకుందురా చిన్నిబిడ్డలు |
మీయిండ్లు జతనాలు మీరుసేసికొనక | పాయక దూరేరేల ప్రతిలేని బిడ్డను ||
చ|| మూసిన కాగులనే యీముంగిట పెరుగులూ | ఆసపడకుందురా ఆబిడ్డలు |
వోసరించి మోసపోక వుండలేక మీరు | సేసేరింతేని దూరు చెప్పరాని బిడ్డని ||
చ|| చొక్కమైన కొప్పెరల జున్నులు జిన్నులును | చిక్కిన విడుతురా చిన్నిబిడ్డలు |
మిక్కిలి పూజలుసేసి మెచ్చ్చించదగదా | యెక్కువైన తిరువేంకటేశుడైన బిడ్డని ||


in english:
pa|| kAnaraTe peMcaraTe kaTakaTa biDDalanu | nEnu mIvalenE kaMTi neyyamaina biDDani
ca|| bAyiTa bAravEsina pAlu vennalunu | cEyi veTTakuMdurA cinnibiDDalu |
mIyiMDlu jatanAlu mIrusEsikonaka | pAyaka dUrErEla pratilEni biDDanu ||
ca|| mUsina kAgulanE yImuMgiTa perugulU | AsapaDakuMdurA AbiDDalu |
vOsariMci mOsapOka vuMDalEka mIru | sEsEriMtEni dUru cepparAni biDDani ||
ca|| cokkamaina kopperala junnulu jinnulunu | cikkina viDuturA cinnibiDDalu |
mikkili pUjalusEsi meccciMcadagadA | yekkuvaina tiruvEMkaTESuDaina biDDani ||

Wednesday, May 09, 2007

208.eMtagAlamokadA yIdEhadhAraNamu-ఎంతగాలమొకదా యీదేహధారణముAudio link :GBKP
Archive link :
Ragam : Sri ragam, Composer : Rallapalli Ananta krishnasharma
ప|| ఎంతగాలమొకదా యీదేహధారణము | చింతాపరంపరల జిక్కువడవలసె ||
చ|| వడిగొన్న మోహంబువలల దగులైకదా | కడలేని గర్భనరకము లీదవలసె |
నడిమిసుఖములచేత ననువుసేయగగదా | తొడరి హేయపుదిడ్డి దూరాడవలసె ||
చ|| పాపపుంజములచే బట్టువడగాగదా | ఆపదలతోడిదేహము మోవవలసె |
చూపులకులోనైన సుఖము గానకకదా | దీపనభ్రాంతిచే దిరిగాడవలసె ||
చ|| హితుడైనతిరువేంకటేశు గొలువకకదా | ప్రతిలేనినరక కూపమున బడవలసె |
ఆతనికరుణారసం బబ్బకుండగగదా | బతిమాలి నలుగడల బారాడవలసె ||
in english:
pa|| eMtagAlamokadA yIdEhadhAraNamu | ciMtAparaMparala jikkuvaDavalase ||
ca|| vaDigonna mOhaMbuvalala dagulaikadA | kaDalEni garBanarakamu lIdavalase |
naDimisuKamulacEta nanuvusEyagagadA | toDari hEyapudiDDi dUrADavalase ||
ca|| pApapuMjamulacE baTTuvaDagAgadA | ApadalatODidEhamu mOvavalase |
cUpulakulOnaina suKamu gAnakakadA | dIpanaBrAMticE dirigADavalase ||
ca|| hituDainatiruvEMkaTESu goluvakakadA | pratilEninaraka kUpamuna baDavalase |
AtanikaruNArasaM babbakuMDagagadA | batimAli nalugaDala bArADavalase ||

Tuesday, May 08, 2007

207.arasinannu gAchinAtaniki-అరసినన్ను గాచినాతనికి


Audio link :GBKP
Archive link :
అరసినన్ను గాచినాతనికి శరణు
పరము నిహము నేలే పతికిని శరణు

వేదములు దెచ్చినట్టివిభునికి శరణు
ఆదిమూలమంటే వచ్చినతనికి శరణు
యేదెసా తానైయున్న యీతనికి శరణు
శ్రీదేవి మగడైన శ్రీపతికి శర
ణు

అందరికి ప్రాణమైన ఆతనికి శరణు
ముందు మూడు మూర్తుల మూర్తికి శరణు
దిందుపడి దేవతల దేవుడికి శరణు
అంది మిన్ను నేలనేకమైనతనికి శరణు

తానే చైతన్యమైన దైవానకు శరణు
నానా బ్రహ్మాండాలనాథునికి శరణు
ఆనుక శ్రీవేంకటాద్రి యందునుండి వరములు
దీనుల కిందరి కిచ్చే దేవునికి శరణు

in english:
arasinannu gAchinAtaniki SaraNu
paramu nihamu nElE patikini SaraNu

vEdamulu dechchinaTTivibhuniki SaraNu
AdimUlamaMTE vachchinataniki SaraNu
yEdesA tAnaiyunna yItaniki SaraNu
SrIdEvi magaDaina SrIpatiki Saranu

aMdariki prANamaina Ataniki SaraNu
muMdu mUDu mUrtula mUrtiki SaraNu
diMdupaDi dEvatala dEvuDiki SaraNu
aMdi minnu nElanEkamainataniki SaraNu

tAnE chaitanyamaina daivAnaku SaraNu
nAnA brahmAMDAlanAthuniki SaraNu
Anuka SrIvEMkaTAdri yaMdunuMDi varamulu
dInula kiMdari kichchE dEvuniki SaraNu

Monday, May 07, 2007

206.nArAyANAcyuta gOviMda-నారాయాణాచ్యుత గోవింద


Audio link :
Archive link :
ప|| నారాయాణాచ్యుతానంత గోవింద హరి |
సారముగ నీకునే శరణంటిని ||
చ|| చలువయును వేడియును నటల సంసారంబు |
తొలకు సుఖమొకవేళ దుఃఖమొకవేళ |
ఫలములివె యీరెండు పాపములు పుణ్యములు |
పులు
పు దీపును గలిపి భుజియించినట్లు ||
చ|| పగలు రాత్రులరీతి బహుజన్మ మరణాలు |
తగుమేను పొడచూపు తనుదానె తొలగు |
నగియించు నొకవేళ నలగించు నొకవేళ |
వొగరు కారపు విడెము ఉబ్బించినట్లు ||
చ|| ఇహము పరమును వలెనే యెదిటికల్లయు నిజము |
విహరించు భ్రాంతియును విభ్రాంతియును మతిని |
సహజ శ్రీవేంకటేశ్వర నన్ను కరుణింప |
బహువిధంబుల నన్ను పాలించవే ||

in english:
pa|| nArAyANAcyuta gOviMda hari | sAramuga nIkunE SaraNaMTini ||
ca|| caluvayunu vEDiyunu naTala saMsAraMbu | tolaku suKamokavELa duHKamokavELa |
Palamulive yIreMDu pApamulu puNyamulu | pulusu dIpunu galipi BujiyiMcinaTlu ||
ca|| pagalu rAtrularIti bahujanma maraNAlu | tagumEnu poDacUpu tanudAne tolagu |
nagiyiMcu nokavELa nalagiMcu nokavELa | vogaru kArapu viDemu ubbiMcinaTlu ||
ca|| ihamu paramunu valenE yediTikallayu nijamu | vihariMcu BrAMtiyunu viBrAMtiyunu matini |
sahaja SrIvEMkaTESvara nannu karuNiMpa | bahuvidhaMbula nannu pAliMcavE ||

Sunday, May 06, 2007

205.nagadhara naMdagOpa-నగధర నందగోప


Audio link :SPSailaja
Audio link :ParuppaliBros
Archive link :

ప నగధర నందగోప నరసింహ వో- నగజవరద శ్రీ నారసింహ
చ నరసింహ పరంజ్యోతి నరసింహా వీర- నరసింహ లక్ష్మీనారసింహా
నరసుఖ బహుముఖ నారసింహా వో- నరకాంతక జేజే నారసింహా
చ నమో నమో పుణ్డరీక నారసింహ వో- నమిత సురాసుర నారసింహా
నమకచమకహిత నారసింహా వో- నముచిసూదన వంద్య నారసింహా
చ నవరసాలంకార నారసింహా వో- నవనీతచోర శ్రీ నారసింహా
నవగుణ వేంకట నారసింహా వో- నవమూర్తి మండెము నారసింహా

pa nagadhara naMdagOpa narasiMha vO- nagajavarada SrI nArasiMha
ca narasiMha paraMjyOti narasiMhA vIra- narasiMha lakShmInArasiMhA
narasuKa bahumuKa nArasiMhA vO- narakAMtaka jEjE nArasiMhA
ca namO namO puNDarIka nArasiMha vO- namita surAsura nArasiMhA
namakacamakahita nArasiMhA vO- namucisUdana vaMdya nArasiMhA
ca navarasAlaMkAra nArasiMhA vO- navanItacOra SrI nArasiMhA
navaguNa vEMkaTa nArasiMhA vO- navamUrti maMDemu nArasiMhA

204.ముద్దులు మోమున-muddulu mOmuna


Audio link :GBKP
Archive link :

ముద్దులు మోమున ముంచగను
నిద్దపు కూరిమి నించీని

మొలచిరుగంటలు మువ్వలు గజ్జెలు
గలగలమనగా కదలగను
ఎలనవ్వులతో ఈతడు వచ్చి
జలజపు చేతులు చాచీనీ

అచ్చపు గుచ్చు ముత్యాల హారములు
పచ్చల చంద్రాభరణములు
తచ్చిన చేతుల తానె దైవమని
అచ్చట నిచ్చట ఆడీని

బాలుడు కృష్ణుడు పరమపురుషుడు
నేలకు నింగికి నెరి పొడవై
చాల వేంకటాచలపతి తానై
మేలిమి చేతల మించీని

in english:
muddulu mOmuna muMchaganu
niddapu kUrimi niMchIni

molachirugaMTalu muvvalu gajjelu
galagalamanagA kadalaganu
elanavvulatO ItaDu vachchi
jalajapu chEtulu chAchInI

achchapu guchchu mutyAla hAramulu
pachchala chaMdrAbharaNamulu
tachchina chEtula tAne daivamani
achchaTa nichchaTa ADIni

bAluDu kRshNuDu paramapurushuDu
nElaku niMgiki neri poDavai
chAla vEMkaTAchalapati tAnai
mElimi chEtala miMchIni

Saturday, May 05, 2007

203.aNurEnu paripUrNamaina-అణురేణు పరిపూర్ణమైన


Audio link :Priya Sisters
Archive link :

అణురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము
అణిమాదిసిరి అంజనాద్రిమీది రూపము

వేదాంతవేత్తలెల్ల వెదకేటిరూపము
ఆదినంత్యము లేని యారూపము
పాదుగ యోగీంద్రులు భావించురూపము
యీదెస నిదివో కోనేటిదరి రూపము

పాలజలనిధిలోన (బవళించేరూపము
కాలపు సూర్యచంద్రాగ్నిగల రూపము
మేలిమి వైకుంఠాన మెరసిన రూపము
కీలైనదిదె శేషగిరిమీదిరూపము

ముంచినబ్రహ్మాదులకు మూలమైనరూపము
కొంచని మఱ్ఱాకుమీది కొనరూపము
మంచి పరబ్రహ్మమై మమ్మునేలిన రూపము
యెంచగ శ్రీవేంకటాద్రి నిదె రూపము

in english:
aNurENu paripUrNamaina rUpamu
aNimAdisiri aMjanAdrimIdi rUpamu

vEdAMtavEttalella vedakETirUpamu
AdinaMtyamu lEni yArUpamu
pAduga yOgIMdrulu bhAviMchurUpamu
yIdesa nidivO kOnETidari rUpamu

pAlajalanidhilOna (bavaLiMchErUpamu
kAlapu sUryachaMdrAgnigala rUpamu
mElimi vaikuMThAna merasina rUpamu
kIlainadide SEshagirimIdirUpamu

muMchinabrahmAdulaku mUlamainarUpamu
koMchani ma~r~rAkumIdi konarUpamu
maMchi parabrahmamai mammunElina rUpamu
yeMchaga SrIvEMkaTAdri nide rUpamu

Friday, May 04, 2007

202.sakalabalabulu nIvE-సకలబలంబులు నీవే


Audio link :Shobharaju
Archive link :
సకలబలంబులు నీవే సర్వేశ్వరా నాకు
అకలంకమగుసుఖమే అన్నిటనిదే నాకు

పొందుగ( జక్రాంకితమే బుజబల మిదే నాకు
అందినహరి నీచింతే ఆత్మబలము నాకు
సందడి( బేరుబలము కేశవనామము నాకు
యిందును నందును భవభయ మిక లేదిదే నాకు

అంగపు తిరుమణులివి పంచాంగబలము నాకు
సంగతి నీపై పాటలె సర్వబలి మిదే నాకు
రంగుగ నీగుణరాసులే రాసిబలము నాకు
యింగితముగ నిహపరముల కెదురే దిదే నాకు

కనుగొను నీవిగ్రహమే గ్రహబలి మిదే నాకు
విను నీదాసులసేవే వెనుబలిమిదె నాకు
తనరిన శ్రీవేంకటపతి దైవబలము నాకు
ఘనమే చెప్పగ నింతటా కలిగెబో యిదే నాకు

in english:
sakalabalaMbulu nIvE sarwESwarA nAku
akalaMkamagusukhamE anniTanidE nAku

poMduga( jakrAMkitamE bujabala midE nAku
aMdinahari nIchiMtE Atmabalamu nAku
saMdaDi( bErubalamu kESavanAmamu nAku
yiMdunu naMdunu bhavabhaya mika lEdidE nAku

aMgapu tirumaNulivi paMchAMgabalamu nAku
saMgati nIpai pATale sarwabali midE nAku
raMguga nIguNarAsulE rAsibalamu nAku
yiMgitamuga nihaparamula kedurE didE nAku

kanugonu nIvigrahamE grahabali midE nAku
vinu nIdAsulasEvE venubalimide nAku
tanarina SrIvEMkaTapati daivabalamu nAku
ghanamE cheppaga niMtaTA kaligebO yidE nAku

201.rAjIva nEtrAya rAGavAya namO-రాజీవ నేత్రాయ రాఘవాయ నమో


Audio link :Yesudasu
Audio link :
Audio link :Nayanatarakosaraju
Audio link :NookalaChinnaSatyanarayana
Archive link :

ప|| రాజీవ నేత్రాయ రాఘవాయ నమో | సౌజన్య నిలయాయ జానకీశాయ ||
చ|| దశరథ తనూజాయ తాటక దమనాయ | కుశిక సంభవ యజ़్జ గోపనాయ |
పశుపతి మహా ధనుర్భంజనాయ నమో | విశద భార్గవరామ విజయ కరుణాయ ||
చ|| భరిత ధర్మాయ శుర్పణఖాంగ హరణాయ | ఖరదూషణాయ రిపు ఖండనాయ |
తరణి సంభవ సైన్య రక్షకాయనమో | నిరుపమ మహా వారినిధి బంధనాయ ||
చ|| హత రావణాయ సంయమి నాథ వరదాయ | అతులిత అయోధ్యా పురాధిపాయ |
హితకర శ్రీ వేంకటేశ్వరాయ నమో | వితత వావిలిపాటి వీర రామాయ ||
in english:
pa|| rAjIva nEtrAya rAGavAya namO | saujanya nilayAya jAnakISAya ||
ca|| daSaratha tanUjAya tATaka damanAya | kuSika saMBava yaj~ja gOpanAya |
paSupati mahA dhanurBaMjanAya namO | viSada BArgavarAma vijaya karuNAya ||
ca|| Barita dharmAya SurpaNaKAMga haraNAya | KaradUShaNAya ripu KaMDanAya |
taraNi saMBava sainya rakShakAyanamO | nirupama mahA vArinidhi baMdhanAya ||
ca|| hata rAvaNAya saMyami nAtha varadAya | atulita ayOdhyA purAdhipAya |
hitakara SrI vEMkaTESvarAya namO | vitata vAvilipATi vIra rAmAya ||

These audio files are recorded with my phone. quality is not that good. It was sung by Kum.Nayanatara Kosaraju, in Annamayyapuram as part of 599th Annamayya jayanti programs.
.amr files can be played with RealPlayer.

Tuesday, May 01, 2007

200.hari yavatAra mItaDu-హరి యవతార మీతడు


Audio link :PRanganath
Archive link :
Click here to downloand this kirtana sung by Shobharaju
ప|| హరి యవతార మీతడు అన్నమయ్య |
అరయ మా గురుడీతడు అన్నమయ్య |

చ|| వైకుంఠ నాథుని వద్ద వడి పడు చున్న వాడు |
ఆకరమై తాళ్ళపాక అన్నమయ్య |

ఆకసపు విష్ణు పాదమందు నిత్యమై ఉన్న వాడు |
ఆకడీకడ తాళ్ళపాక అన్నమయ్య ||

చ|| ఈవల సంసార లీల ఇందిరేశుతో నున్న వాడు |
ఆవటించి తాళ్ళపాక అన్నమయ్య |

భావింప శ్రీ వేంకటేశు పదములందే యున్నవాడు |
హావ భావమై తాళ్ళపాక అన్నమయ్య ||

చ|| క్షీరాబ్ధిశాయి బట్టి సేవింపుచు నున్నవాడు |
ఆరితేరి తాళ్ళపాక అన్నమయ్య |

ధీరుడై సూర్యమణ్డల తేజము వద్ద నున్నవాడు |
ఆరీతుల తాళ్ళపాక అన్నమయ్య ||

in english: pa|| hari yavatAra mItaDu annamayya |
araya mA guruDItaDu annamayya |

ca|| vaikuMTha nAthuni vadda vaDi paDu cunna vADu |
Akaramai tALLapAka annamayya |

Akasapu viShNu pAdamaMdu nityamai unna vADu |
AkaDIkaDa tALLapAka annamayya ||

ca|| Ivala saMsAra lIla iMdirESutO nunna vADu |
AvaTiMci tALLapAka annamayya |

BAviMpa SrI vEMkaTESu padamulaMdE yunnavADu |
hAva BAvamai tALLapAka annamayya ||

ca|| kShIrAbdhiSAyi baTTi sEviMpucu nunnavADu |
AritEri tALLapAka annamayya |

dhIruDai sUryamaNDala tEjamu vadda nunnavADu |
ArItula tALLapAka annamayya ||


Meaning by GB Sankara Rao in Sujana Ranjani
అన్నమయ్యను సాక్షాత్తూ హరి అవతారంగా కీర్తిస్తూ, ఆ మహానుభావుని విశేషతలను ఈ కీర్తన ద్వారా మనకందిస్తున్నాడు పెదతిరుమలయ్య!!
వెకుంఠ౦లో స్వామివారి వద్ద అన్నమాచార్యుల వారు ఆశీనులై తన భక్తికి సూచికగా సంకీర్తనలను గానం చేస్తున్నారు! క్షీరసాగరంలో కొలువెన శ్రీ విష్ణు పాదములను నిత్యం సేవిస్తున్నారు ఆచార్యులవారు! ఇందిరా దేవితో కూడిన శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి వారిని తన సంకీర్తనా తేజస్సుతో ధీరుడై అన్నమయ్య ఆరాధిస్తున్నాడని పెద తిరుమలాచార్యులవారు భక్తి పూర్వకంగా కొనియాడూతున్నారు.
ఆసరము=సూచిక