Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Tuesday, May 22, 2012

780.mUDEmATalu mUDumUMDlu tommidi - మూడేమాటలు మూడుమూండ్లు తొమ్మిది


english lyrics
Audio link :  Sri G Balakrishnaprasad
ప|| మూడేమాటలు మూడుమూండ్లు తొమ్మిది | వేడుకొని చదవరో వేదాంత రహస్యము ||


చ|| జీవస్వరూపము చింతించి యంతటాను | దేవుని వైభవము తెలిసి |
భావించి ప్రకృతి సంపదయిది యెరుగుటే | వేవేలు విధముల వేదాంత రహస్యము ||


చ|| తనలోని (వి)జ్ఞానము తప్పకుండా తలబోసి | పనితోడ నందువల్ల భక్తినిలిపి |
మనికిగా వైరాగ్యము మరవకుండుటే | వినవలసిన యట్టి వేదాంత రహస్యము ||


చ|| వేడుకతో నాచార్య విశ్వాసము గలిగి | జాడల శరణాగతి సాధనముతో |
కూడి శ్రీవేంకటేశుగొలిచి దాసుడౌటే | వీడని బ్రహ్మానంద వేదాంత రహస్యము ||


Lyrics in English pa|| mUDEmATalu mUDumUMDlu tommidi | vEDukoni cadavarO vEdAMta rahasyamu ||


ca|| jIvasvarUpamu ciMtiMci yaMtaTAnu | dEvuni vaiBavamu telisi |
BAviMci prakRti saMpadayidi yeruguTE | vEvElu vidhamula vEdAMta rahasyamu ||


ca|| tanalOni (vi)j~nAnamu tappakuMDA talabOsi | panitODa naMduvalla Baktinilipi |
manikigA vairAgyamu maravakuMDuTE | vinavalasina yaTTi vEdAMta rahasyamu ||


ca|| vEDukatO nAcArya viSvAsamu galigi | jADala SaraNAgati sAdhanamutO |
kUDi SrIvEMkaTESugolici dAsuDauTE | vIDani brahmAnaMda vEdAMta rahasyamu ||Thursday, May 17, 2012

779.SrAvaNa bahuLAshTami savarEtrikADanu - శ్రావణ బహుళాష్టమి సవరేత్రికాడను


Youtube link : Priya Sisters
శ్రావణ బహుళాష్టమి సవరేత్రికాడను
శ్రీవిభుడుదయించె చెలులాల వినరే


అసురుల శిక్షించ నమరుల రక్షించ 
వసుధ భారమెల్ల నివారింపను
వసుదేవికిని దేవకిదేవికిని
అసదృశమగు కృష్ణుడవతారమందెను


గోపికల మన్నించ గొల్లలనెల్లఁ గావగ
దాపై మునులనెల్ల దయసేయను
దీపించ నందునుకి దేవియైన యశోదకు
యేపున సుతుడై కృష్ణుడిన్నిటఁ బెరిగెను


పాండవుల మనుపగ పదారువేల పెండ్లాడగ
నిండి శ్రీవేంకటాద్రి పై నిలుచుండగా
అండ నలమేల్మంగ నక్కునఁ గాగలించగ
దండియై యుండ కృష్ణుడు తగ నుతికెక్కెను

SrAvaNa bahuLAshTami savarEtrikADanu
SrIvibhuDudayiMche chelulAla vinarE

asurula SikshiMcha namarula rakshiMcha 
vasudha bhAramella nivAriMpanu
vasudEvikini dEvakidEvikini
asadRSamagu kRshNuDavatAramaMdenu

gOpikala manniMcha gollalanella@M gAvaga
dApai munulanella dayasEyanu
dIpiMcha naMdunuki dEviyaina yaSOdaku
yEpuna sutuDai kRshNuDinniTa@M berigenu

pAMDavula manupaga padAruvEla peMDlADaga
niMDi SrIvEMkaTAdri pai niluchuMDagA
aMDa nalamElmaMga nakkuna@M gAgaliMchaga
daMDiyai yuMDa kRshNuDu taga nutikekkenu

Wednesday, May 09, 2012

778.ihaparamulakunu Elikavu - ఇహపరములకును ఏలికవు


  Audio link : Sri Balakrishnaprasad

ప|| ఇహపరములకును ఏలికవు | బహురూపంబుల ప్రహ్లాదవరదుడు ||

చ|| వేయికరంబుల వివిధాయుధంబుల | దాయల నడచిన దైవమవు |
నీయందున్నవి నిఖిల జగంబులు | పాయక మమ్మేలు ప్రహ్లాదవరద ||

చ|| కదిమి దుష్టులను గతము చేసితివి | త్రిదశుల గాచిన దేవుడవు |
వదల కిందరికి వరములొసంగగ | బ్రతికితి మిదివో ప్రహ్లాదవరద ||

చ|| శ్రీవల్లభుడవు చిత్తజగురుడవు | కావలసినచో కలుగుదువు |
శ్రీవేంకటాద్రిని శ్రీ అహోబలాన | భావింతు నీమూర్తి ప్రహ్లద వరద ||

pa|| ihaparamulakunu Elikavu | bahurUpaMbula prahlAdavaraduDu ||

ca|| vEyikaraMbula vividhAyudhaMbula | dAyala naDacina daivamavu |
nIyaMdunnavi niKila jagaMbulu | pAyaka mammElu prahlAdavarada ||

ca|| kadimi duShTulanu gatamu cEsitivi | tridaSula gAcina dEvuDavu |
vadala kiMdariki varamulosaMgaga | bratikiti midivO prahlAdavarada ||

ca|| SrIvallaBuDavu cittajaguruDavu | kAvalasinacO kaluguduvu |
SrIvEMkaTAdrini SrI ahObalAna | BAviMtu nImUrti prahlada varada ||

777.iMdulOna gala sukhamu iMtae chaalu - ఇందులోన గల సుఖము ఇంతే చాలు


Audio link : Sri Balakrishnaprasad

ఇందులోన గల సుఖము ఇంతే చాలు మాకు
ఇందు వెలియైన సిరులేమియూ నొల్లము ||


ఆది దేవునచ్యుతు సర్వాంతరాత్ముకుని
వేదవేద్యు కమలాక్షు విశ్వపూర్ణుని |
శ్రీదేవు హరిని ఆశ్రిత పారిజాతుని
అదిగొని శరణంటిమి అన్యము మేమొల్లము ||


పరమాత్ము పరిపూర్ణు భవ రోగవైద్యుని
మురహరు గోవిందుని ముకుందుని  |
హరి పుండరీకాక్షు అనంతుని అభవుని
పరగ నుతించితిమి పరులనేమొల్లము  ||


అనుపమ గుణ దేహుని అణురేణు పరిపూర్ణు
ఘనుని చిరంతనుని కలిభంజనుని |
దనుజాంతకుని సర్వ ధరు శ్రీవేంకటపతిని
కని కొలిచితిమి యేగతులు నేమొల్లము ||iMdulOna gala sukhamu iMtae chaalu maaku
iMdu veliyaina sirulaemiyoo nollamu ||


aadi daevunachyutu sarvaaMtaraatmukuni
vaedavaedyu kamalaakshu viSvapoorNuni |
Sreedaevu harini aaSrita paarijaatuni
adigoni SaraNaMTimi anyamu maemollamu ||


paramaatmu paripoorNu bhava rOgavaidyuni
muraharu gOviMduni mukuMduni  |
hari puMDareekaakshu anaMtuni abhavuni
paraga nutiMchitimi parulanaemollamu  ||
anupama guNa daehuni aNuraeNu paripoorNu
ghanuni chiraMtanuni kalibhaMjanuni |
danujaaMtakuni sarva dharu SreevaeMkaTapatini
kani kolichitimi yaegatulu naemollamu ||