Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Thursday, December 31, 2009

665.vorapO merupO vayyAramO - వొరపో మెరుపో వయ్యారమో

వొరపో మెరుపో వయ్యారమో నీకు
వెరుతుమయ్యా
గోవిందుడా

కపటమో నిజమో కరుణయో కోపమో
ఉపచారమో ఉపతాపమో
నిపుణత తనపై నెయ్యమే చేసేవు
విపరీతము
గోవిందుడా

ననుపో నగవో నయమో ప్రియమో
చనవో చలమో సరసమో
కనుకూరిమియో గయ్యాళితనమో
వెనుతగిలేవు గోవిందుడా

మంకో మరులో మదమో ముదమో
జంకో లంకో జగడమో
శంకలేక నను సరుసనకూడితి
వేంకటగిరి
గోవిందుడా

vorapO merupO vayyAramO nIku
verutumayyA gOviMduDA

kapaTamO nijamO karuNayO kOpamO
upachAramO upatApamO
nipuNata tanapai neyyamE chEsEvu
viparItamu gOviMduDA

nanupO nagavO nayamO priyamO
chanavO chalamO sarasamO
kanukUrimiyO gayyALitanamO
venutagilEvu gOviMduDA

maMkO marulO madamO mudamO
jaMkO laMkO jagaDamO
SaMkalEka nanu sarusanakUDiti
vEMkaTagiri gOviMduDA

664.evvarivADAgAnu yEmaMduniMduku - ఎవ్వరివాడాగాను యేమందునిందుకు

Tune and sung by Sri Srirangam Gopalaratnam
ఎవ్వరివాడాగాను యేమందునిందుకు
నవ్వుచు నాలోనిహరి నన్నుగావవే

కోపులరాజులనెల్ల కొలిచి కొన్నాళ్ళు నేను
చూపుడుఁబూట వెట్టితి సొగిసి నేను
యేపున సంసారమున ఇదిగాక కమ్మటాను
దాపుగ తొర్లుఁబూట తగిలించుకొంటిని

మొదల కర్మములకు మోసపోయి యీ బ్రదుకు
కుదువవెట్టితి నే గురి గానక
వెదకి కామునికి విషయములకు నే
అదివో నావయసెల్ల నాహివెట్టితిని

ఇప్పుడే శ్రీవేంకటేశ యీడేర్చి నామనసు
కప్పిన గురుడు నీకు క్రయమిచ్చెను
వొప్పించిరిందరు బలువుడు చేపట్టెననుచు
అప్పులెల్లబాసి నీ సొమ్మైతినేనయ్యా


evvarivADAgAnu yEmaMduniMduku
navvuchu nAlOnihari nannugAvavE

kOpularAjulanella kolichi konnALLu nEnu
chUpuDu@MbUTa veTTiti sogisi nEnu
yEpuna saMsAramuna idigAka kammaTAnu
dApuga torlu@MbUTa tagiliMchukoMTini

modala karmamulaku mOsapOyi yI braduku
kuduvaveTTiti nE guri gAnaka
vedaki kAmuniki vishayamulaku nE
adivO nAvayasella nAhiveTTitini

ippuDE SrIvEMkaTESa yIDErchi nAmanasu
kappina guruDu nIku krayamichchenu
voppiMchiriMdaru baluvuDu chEpaTTenanuchu
appulellabAsi nI sommaitinEnayyA

Monday, December 28, 2009

663.maMdulEdu dIniki - మందులేదు దీనికి

మందులేదు దీనికి మంత్రమేమియు లేదు మందు మంత్రము దనమతిలోనే కలదు

కదలకుండగ దన్ను గట్టివేసిన గట్టు వదలించుకొన గొంత వలదా
వదలించబోయిన వడిగొని పైపైనే కదియుగాని తన్ను వదలదేమియును

మనసులోపలనుండి మరి మీద దానుండి యెనసినతిరువేంకటేశుని
తనరినతలపున దలప దుష్కృతములు తనకుదానే వీడు దలకవలదుగాన


pa maMdulEdu dIniki maMtramEmiyu lEdu maMdu maMtramu danamatilOnE kaladu

ca kadalakuMDaga dannu gaTTivEsina gaTTu vadaliMcukona goMta valadA
vadaliMcabOyina vaDigoni paipainE kadiyugAni tannu vadaladEmiyunu

ca manasulOpalanuMDi mari mIda dAnuMDi yenasinatiruvEMkaTESuni
tanarinatalapuna dalapa duShkRutamulu tanakudAnE vIDu dalakavaladugAna

Saturday, December 26, 2009

662.nelatabAsi uMDalEnu nimushameMdu - నెలతబాసి ఉండలేను నిముషమెందు


Archive Audio link : Sri TP Chakrapani (https://www.facebook.com/tirumala.chakrapani)
నెలతబాసి ఉండలేను నిముషమెందు నేడు నాకు
తలపులో నీవలెనె రతుల తరుణి కలయుటెన్నడే

ముదిత నాయెదుట నిలిచి మోసులువార నవ్వు నవ్వి
కదలు జూపుల జూచి నాకు కన్నులార్చుటెన్నడే
వదలుఁబయ్యద సవదరించి వలపుతేట చవులు జూపి
కొదలు మాటలు ముద్దు గునిసి కూరిమి గొసరు టెన్నదే

చెలియ సిగ్గున మోము వంచి చెక్కునఁ జేయి మాటు వేసి
మలసి వీడెమిచ్చి ఆకుమడిచి యిచ్చు టెన్నడే
వలుదచన్ను లురము మోపి వాసన యూర్పు చల్లి చల్లి
కలయ మోవితేనె లొసగు కంచము పొత్తులెన్నడే

యింతి నన్నుఁజేరబిలిచి యింటిలోని పరుపు మీద
దొంతికళలు రేగనంటి దొమ్మిసేయు టెన్నడే
వింతలేక యిపుడె శ్రీవేంకటేశ్వరుడైన
పొంతనున్న నన్నుగూడ పొద్దు దెలియుటెన్నడే


nelatabAsi uMDalEnu nimushameMdu nEDu nAku
talapulO nIvalene ratula taruNi kalayuTennaDE

mudita nAyeduTa nilichi mOsuluvAra navvu navvi
kadalu jUpula jUchi nAku kannulArchuTennaDE
vadalu@Mbayyada savadariMchi valaputETa chavulu jUpi
kodalu mATalu muddu gunisi kUrimi gosaru TennadE

cheliya sigguna mOmu vaMchi chekkuna@M jEyi mATu vEsi
malasi vIDemichchi AkumaDichi yichchu TennaDE
valudachannu luramu mOpi vAsana yUrpu challi challi
kalaya mOvitEne losagu kaMchamu pottulennaDE

yiMti nannu@MjErabilichi yiMTilOni parupu mIda
doMtikaLalu rEganaMTi dommisEyu TennaDE
viMtalEka yipuDe SrIvEMkaTESwaruDaina
poMtanunna nannugUDa poddu deliyuTennaDE

Wednesday, December 23, 2009

661.nIvu na sommavu nEnu nI sommu - నీవు న సొమ్మవు నేను నీ సొమ్ము


Audio link : Sri Balakrishnaprasad
నీవు న సొమ్మవు నేను నీ సొమ్ము
యీవల నీవెపుడు మాయింట నుండ తగవా

హరి నీరూపము నాకు నాచార్యుడు మున్నె
కెరలి నాపాల నప్పగించి
నాడు
నరహరి నిను నే నన్యాయమున తెలియను
పొరబ
డి నీ కెందు పోదగునా

జనని నీదేవి లక్ష్మి జనకుడవు నీవే
తనువులు నాత్మబాంధవము నీవే
అనయము నేనెంత నపరాధినైనాను
పనివడి నీవు నన్ను పాయదగునా

బహువేదములు నిన్ను భక్తవత్సలుడవని
సహజబిరుదు భువిజాటీనీ
యిహమున శ్రీవేంకటేశ యిది దలచైన
విహితమై నాకడకు విచ్చేయవే


nIvu na sommavu nEnu nI sommu
yIvala nIvepuDu mayiMTa nuMDa tagavA

hari nIrUpamu nAku nAchAryuDu munne
kerali nApAla nappagiMchinaDu
narahari ninu nE nanyAyamuna teliyanu
porabadi nI keMdu pOdagunA

janani nIdEvi lakshmi janakuDavu nIvE
tanuvulu nAtmabAMdhavamu nIvE
anayamu nEneMta naparAdhinainAnu
panivaDi nIvu nannu pAyadagunA

bahuvEdamulu ninnu bhaktavatsaluDavani
sahajabirudu bhuvijATInI
yihamuna SrIvEMkaTESa yidi dalachaina
vihitamai nAkaDaku vichchEyavE

Sunday, December 13, 2009

660.manavi cheppitini - మనవి చెప్పితిని

Audio link : Sri Srirangam Gopalaratnam
మనవి చెప్పితిని మఱవకుమీ
కనుగొని నామాట కడువకుమీ

యిచ్చక మాడితి వీడనె వుంటివి
మచ్చిక నామేలు మఱవకుమీ
వచ్చి వేరొకతె వలపులు చల్లిన
పచ్చిదేరి మరి పదరకుమీ

సరసమాడితివి చనవు లిచ్చితివి
మరిగిన నాపొందు మానకుమీ
సరిగా మరొకతె సందులు దూరిన
తొరలి యపుడు మరి తొలచకుమీ

కలసితి విప్పుడు కాగిలించితివి
పొలసి యిట్లనె భోగించుమీ
యెలమిని శ్రీవేంకటేశ్వర మరొకతె
పిలిచితేను మరి పెనగకుమీ


manavi cheppitini ma~ravakumI
kanugoni nAmATa kaDuvakumI

yichchaka mADiti vIDane vuMTivi
machchika nAmElu ma~ravakumI
vachchi vErokate valapulu challina
pachchidEri mari padarakumI

sarasamADitivi chanavu lichchitivi
marigina nApoMdu mAnakumI
sarigA marokate saMdulu dUrina
torali yapuDu mari tolachakumI

kalasiti vippuDu kAgiliMchitivi
polasi yiTlane bhOgiMchumI
yelamini SrIvEMkaTESwara marokate
pilichitEnu mari penagakumI

Saturday, December 05, 2009

659.kalaDA iMtaTidAta kamalanAbhuDE - కలడా ఇంతటిదాత కమలనాభుడే

Audio link : Sri Nukala Satyanarayana
కలడా ఇంతటిదాత కమలనాభుడే కాక
కలడన్న వారిపాలగలిగిన దైవము

యిచ్చెను సంపదలు ఇతడింద్రాదులకునెల్ల
యిచ్చెను శుకాదుల కిహపరాలు
యిచ్చెను వాయుజునికి యిటమీది బ్రహ్మపట్ట-
మిచ్చల ఘంటాకర్ణుని కిచ్చె కుబేరత్వము

కట్టెను ధృవపట్టము కమలజు కంటే మీద
కట్టె విభీషణుకు లంకారాజ్యము
కట్టియిచ్చె నజునికి గతచన్నవేదాలు
కట్టెను శ్రీసతి చేత కంకణ సూత్రములు

పెట్టెను దేవతలకు పేరినమృతపువిందు
వెట్టెను భక్తవత్సల బిరుదితడు
యిట్టె శ్రీవేంకటాద్రి నిందరికిఁ బొడచూపి
పెట్టె తన ప్రసాదము పృథివి జీవులకు


kalaDA iMtaTidAta kamalanAbhuDE kAka
kalaDanna vAripAlagaligina daivamu

yichchenu saMpadalu itaDiMdrAdulakunella
yichchenu SukAdula kihaparAlu
yichchenu vAyujuniki yiTamIdi brahmapaTTa-
michchala ghaMTAkarNuni kichche kubEratwamu

kaTTenu dhRvapaTTamu kamalaju kaMTE mIda
kaTTe vibhIShaNuku laMkArAjyamu
kaTTiyichche najuniki gatachannavEdAlu
kaTTenu SrIsati chEta kaMkaNa sUtramulu

peTTenu dEvatalaku pErinamRtapuviMdu
veTTenu bhaktavatsala biruditaDu
yiTTe SrIvEMkaTAdri niMdariki@M boDachUpi
peTTe tana prasAdamu pRthivi jIvulaku

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Tuesday, December 01, 2009

658.iddari tamakamu niTuvalene - ఇద్దరి తమకము నిటువలెనె

Audio link : Sri Srirangam Gopalaratnam garu
ఇద్దరి తమకము నిటువలెనె
పొద్దున నేమని బొంకుదమయ్యా

లలి నాకథరము లంచమియ్యగా
పలు సోకులయి పరగెనవే
పిలువగరాగా బెరసి నిందవడె
పొలతికి నేమని బొంకుదమయ్యా

అడుగుకొనుచు నిన్నంటి పెనగగా
తడయక నఖములు తాకెనవే
తొడుకొనిరాగా దూఱు మీదబడె
పొడవుగ నేమని బొంకుదమయ్యా

పెక్కులు చెవిలో ప్రియముగ చెప్పగ
ముక్కున జవ్వాది మోచె నిదే
యిక్కడ శ్రీవేంకటేశుడ సడివడె
పుక్కటి నేమని బొంకుదమయ్యా


iddari tamakamu niTuvalene
podduna nEmani boMkudamayyA

lali nAkatharamu laMchamiyyagA
palu sOkulayi paragenavE
piluvagarAgA berasi niMdavaDe
polatiki nEmani boMkudamayyA

aDugukonuchu ninnaMTi penagagA
taDayaka nakhamulu tAkenavE
toDukonirAgA dU~ru mIdabaDe
poDavuga nEmani boMkudamayyA

pekkulu chevilO priyamuga cheppaga
mukkuna javvAdi mOche nidE
yikkaDa SrIvEMkaTESuDa saDivaDe
pukkaTi nEmani boMkudamayyA

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Monday, November 23, 2009

657.eMta cadivi cUcina nItaDE ghanamu - ఎంత చదివి చూచిన నీతడే ఘనము గాక

Audio link : in vasanta raga by Sri NukalaChinasatyanarayana
ఎంత చదివి చూచిన నీతడే ఘనము గాక| యింతయు నేలేటి దైవమిక వేరే కలరా||
మొదల జగములకు మూలమైన వాడు| తుద ప్రళయము నాడు తోచేవాడు||
కదిసి నడుమనిండి కలిగి వుండెడి వాడు| మదన గురుడే కాక మరి వేరే కలరా||
పరమాణువైనవాడు బ్రహ్మాండమైనవాడు| సురలకు నరులకు జోటయిన వాడు||
పరమైన వాడు ప్రపంచమైనవాడు| హరి యొక్కడే కాక అవ్వలను గలరా||
పుట్టుగులయినవాడు భోగ మోక్షాలయినవాడు| యెట్టనెదురలోనను యిన్నిటివాడే||
గట్టిగా శ్రీవేంకటాద్రి కమలాదేవితోడి| పట్టపు దేవుడే కాక పరులిక గలరా||


eMta cadivi cUcina nItaDE ghanamu gAka| yiMtayu nElETi daivamika vErE kalarA||
modala jagamulaku mUlamaina vADu| tuda praLayamu nADu tOcEvADu||
kadisi naDumaniMDi kaligi vuMDeDi vADu| madana guruDE kAka mari vErE kalarA||
paramANuvainavADu brahmAMDamainavADu| suralaku narulaku jOTayina vADu||
paramaina vADu prapaMcamainavADu| hari yokkaDE kAka avvalanu galarA||
puTTugulayinavADu bhOga mOkShAlayinavADu| yeTTaneduralOnanu yinniTivADE||
gaTTigA SrIvEMkaTAdri kamalAdEvitODi| paTTapu dEvuDE kAka parulika galarA||

puraMdaradAsu jagadOdhdAraNa kIrtana lo ,
"అణోరణీయన మహతో మహీయన
అప్రమేయన ఆడిసిదళెశోద " అని అన్నారు
(Yashoda pampered the) One smaller than an atom and greater than the greatest,
Yashoda pampered the incomparable Lord!
ఇక్కడ అనమయ్య "పరమాణువైనవాడు బ్రహ్మాండమైనవాడు" , అని అన్నారు


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Saturday, November 21, 2009

656.kODekADe vIDe vIDe gOviMduDu - కోడెకాడె వీడె వీడె గోవిందుడు


కోడెకాడె వీడె వీడె గోవిందుడు
కూడె ఇద్దరు సతుల గోవిందుడు

గొల్లెతల వలపించె గోవిందుడు
కొల్లలాడె వెన్నలు గోవిందుడు
గుల్ల సంకుఁజక్రముల గోవిందుడు
గొల్లవారింట పెరిగె గోవిందుడు

కోలచే పసులగాచె గోవిందుడు
కూలగుమ్మె కంసుని గోవిందుడు
గోలయై వేల కొండెత్తె గోవిందుడు
గూళెపుసతులఁ దెచ్చె గోవిందుడు

కుందనపు చేలతోడి గోవిందుడు
గొందులు సందులు దూరె గోవిందుడు
కుందని శ్రీవేంకటాద్రి గోవిందుడు
గొందిఁ దోసె నసురల గోవిందుడుkODekADe vIDe vIDe gOviMduDu
kUDe iddaru satula gOviMduDu

golletala valapiMche gOviMduDu
kollalADe vennalu gOviMduDu
gulla saMku@Mjakramula gOviMduDu
gollavAriMTa perige gOviMduDu

kOlachE pasulagAche gOviMduDu
kUlagumme kaMsuni gOviMduDu
gOlayai vEla koMDette gOviMduDu
gULepusatula@M dechche gOviMduDu

kuMdanapu chElatODi gOviMduDu
goMdulu saMdulu dUre gOviMduDu
kuMdani SrIvEMkaTAdri gOviMduDu
goMdi@M dOse nasurala gOviMduDu


Youtube video, PriyaSisters

Thursday, November 19, 2009

655.palukutEniyalanupAramiyyavE - పలుకుతేనియలనుపారమియ్యవే

Audio link : P.Suseela, G.Nageswaranayudu(?)
పలుకుతేనియలనుపారమియ్యవే
అలరువాసనల నీ అధరబింబాలకు

పుక్కిటి లేనగవు పొంగుఁబాలు చూపవే
చక్కని నీ వదనంపు చందమామకు
అక్కరొ నీవాలుగన్ను లారతిగా నెత్తవే
గక్కన నీచెక్కు తొలుకరి మెరుపులకు

కమ్మని నీమేని తావి కానుకగా నియ్యవే
వుమ్మగింత చల్లెడి నీవూరుపులకు
చిమ్ముల నీచెమటలఁ జేయవే మజ్జనము
దిమ్మరి నీమురిపెపు తీగమేనికి

పతివేంకటేశుగూడి పరవశమియ్యవే
యితవైన నీమంచి హృదయానకు
అతనినే తలచగ నానతియ్యగదవె
తతితోడ నీలోని తలపోతలకు


palukutEniyalanupAramiyyavE
alaruvAsanala nI adharabiMbAlaku

pukkiTi lEnagavu poMgu@MbAlu chUpavE
chakkani nI vadanaMpu chaMdamAmaku
akkaro nIvAlugannu lAratigA nettavE
gakkana nIchekku tolukari merupulaku

kammani nImEni tAvi kAnukagA niyyavE
vummagiMta challeDi nIvUrupulaku
chimmula nIchemaTala@M jEyavE majjanamu
dimmari nImuripepu tIgamEniki

pativEMkaTESugUDi paravaSamiyyavE
yitavaina nImaMchi hRdayAnaku
ataninE talachaga nAnatiyyagadave
tatitODa nIlOni talapOtalaku

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Dr.Jayaprabha gari Annamayya pada Parichayam , pustakam nundi , ee Kirtana vivarana.
Author email id : jayaprabha.ani@gmail.com
To get the complete book , plz contact :
Chaitanya Teja publicatons,
"Lohitha",
H.No.1-4-220/33,
Sainik Enclave, Sainikpuri,
SECUNDERABAD-500 094,
Andhrapradesh, India.
Tel: 040-2711 7167.

Tuesday, November 17, 2009

654.innALLu naMdunaMdu - ఇన్నాళ్ళు నందునందు నేమిగంటిని

Audio link:
ఇన్నాళ్ళు నందునందు నేమిగంటిని
అన్నిటా శరణు చొచ్చి హరి నిను గంటిని

అంగనలపసఁజిక్కి అలయికలే కంటి
బంగారు వెంటఁ దగిలి భ్రమ గంటిని
ముంగిటి క్షేత్రాలంటి ముంచి వెట్టిసేయగంటి
అంగపునన్నే చూచి అంతరాత్మఁ గంటి

చుట్టాలఁ జేరి చూచి సుద్దులవావులు గంటి
మట్టిలేని వయసుతో మదము గంతి
వట్టి కామములు సేసి వరుస మాయలు గంటి
పట్టి నారాయణుని భక్తి నిన్ను గంటిని

వింతచదువులవల్ల వేవేలు మతాలు గంటి
సంతకర్మములవల్ల సాము గంటిని
యింతట శ్రీవేంకటేశ యిటు నాజీవభావము
చింతించి అందులోన నీశ్రీపాదాలు గంటి


innALLu naMdunaMdu nEmigaMTini
anniTA SaraNu chochchi hari ninu gaMTini

aMganalapasa@Mjikki alayikalE kaMTi
baMgAru veMTa@M dagili bhrama gaMTini
muMgiTi kshEtrAlaMTi muMchi veTTisEyagaMTi
aMgapunannE chUchi aMtarAtma@M gaMTi

chuTTAla@M jEri chUchi suddulavAvulu gaMTi
maTTilEni vayasutO madamu gaMTi
vaTTi kAmamulu sEsi varusa mAyalu gaMTi
paTTi nArAyaNuni bhakti ninnu gaMTini

viMtachaduvulavalla vEvElu matAlu gaMTi
saMtakarmamulavalla sAmu gaMTini
yiMtaTa SrIvEMkaTESa yiTu nAjIvabhAvamu
chiMtiMchi aMdulOna nISrIpAdAlu gaMTi

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Monday, November 16, 2009

653.vADala vADala veMTa vasaMtamu - వాడల వాడల వెంట వసంతము

Audio link 1: Sri Balakrishnaprasad
Audio link 2: S.Janaki garu
వాడల వాడల వెంట వసంతము
జాడతో చల్లేరు నీపై జాజర జాజర జాజ

కలికి నవ్వులె నీకు కప్పుర ర వసంతము
వలచూపు కలువల వసంతము
కులికి మాటాడినదె కుంకుమ వసంతము
చలమున చల్లె నీపై జాజర జాజర జాజ

కామిని జంకెన నీకు కస్తూరి వసంతము
వాముల మోహము నీటి వసంతము
బూమెల సరసముల పుప్పొడి వసంతము
సామజ గురుడ నీపై జాజర జాజర జాజ

అంగన అధరమిచ్చే అమృత వసంతము
సంగడి శ్రీవేంకటేశ సతిగూడితి
ముంగిటి రతి చెమట ముత్తేల వసంతము
సంగతాయెనిద్దరికి జాజర జాజర జాజ


vADala vADala veMTa vasaMtamu
jADatO challEru nIpai jAjara jAjara jAja

kaliki navvule nIku kappura vasaMtamu
valachUpu kaluvala vasaMtamu
kuliki mATADinade kuMkuma vasaMtamu
chalamuna challe nIpai jAjara jAjara jAja

kAmini jaMkena nIku kastUri vasaMtamu
vAmula mOhamu nITi vasaMtamu
bUmela sarasamula puppoDi vasaMtamu
sAmaja guruDa nIpai jAjara jAjara jAja

aMgana adharamichchE amRta vasaMtamu
saMgaDi SrIvEMkaTESa satigUDiti
muMgiTi rati chemaTa muttEla vasaMtamu
saMgatAyeniddariki jAjara jAjara jAja

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Video : PriyaSisters

Saturday, November 14, 2009

652.maruni nagaridaMDa mAyilleragavA - మరుని నగరిదండ మాయిల్లెరగవా

Audio link 1 : B.Vasamta
Audio link 2 : G.Nageswara Nayudu, M.Suseela
మరుని నగరిదండ మాయిల్లెరగవా
విరుల తావులు వెల్ల విరిసేటి చోటు

మఱగు మూక చింతల మాయిల్లెరగవా
గురుతైన బంగారు కొడల సంది
మఱపుఁ దెలివి యిక్క మాయిల్లెరగవా
వెరవక మదనుడు వేటాడేచోటు

మదనుని వేదసంత మాయిల్లెరగవా
చెదరియు జెదరని చిమ్మఁ జీకటి
మదిలోన నీవుండేటి మాయిల్లెరగవా
కొదలేక మమతలు కొలువుండేచోటు

మరులుమ్మెత్తల తోట మాయిల్లెరగవా
తిరువేంకటగిరి దేవుడ నీవు
మరుముద్రల వాకిలి మాయిల్లెరగవా
నిరతము నీసిరులు నించేటి చోటు


maruni nagaridaMDa mAyilleragavA
virula tAvulu vella virisETi chOTu

ma~ragu mUka chiMtala mAyilleragavA
gurutaina baMgAru koDala saMdi
ma~rapu@M delivi yikka mAyilleragavA
veravaka madanuDu vETADEchOTu

madanuni vEdasaMta mAyilleragavA
chedariyu jedarani chimma@M jIkaTi
madilOna nIvuMDETi mAyilleragavA
kodalEka mamatalu koluvuMDEchOTu

marulummettala tOTa mAyilleragavA
tiruvEMkaTagiri dEVuDa nIvu
marumudrala vAkili mAyilleragavA
niratamu nIsirulu niMchETi chOTu

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Friday, November 13, 2009

651.hariyE erugunu aMdari batukulu - హరియే ఎరుగును అందరి బతుకులు

Audio link : Sri Balakrishnaprsad
హరియే ఎరుగును అందరి బతుకులు
యిరవై ఈతని యెరుగుటే మేలు

వెనకటి బ్రహ్మలు వేవేల సంఖ్యలు
యెనసి బ్రహ్మాండము లేలిరట
పెనగొని వారల పేరులు మరచిరి
మనుజ కీటముల మరెవ్వడెరుగు

ఆసఁదొల్లి మును లనంతకోట్లు
చేసిరి తపములు సేనలుగా
యేసిరులందిరి యెరగ రెవ్వరును
వేసపునరులకు విధి యేదో


కలవనేకములు కర్మ మార్గములు
పలుదేవతలిటు పాటించిరి
బలిమి శ్రీ వేంకట పతికి మొరయిడి
వెలసిరి తుదనిదె వెరవిందరికి

hariyE erugunu aMdari batukulu
yiravai Itani yeruguTE mElu

venakaTi brahmalu vEvEla saMkhyalu
yenasi brahmAMDamu lEliraTa
penagoni vArala pErulu marachiri
manuja kITamula marevvaDerugu

Asa@Mdolli munu lanaMtakOTlu
chEsiri tapamulu sEnalugA
yEsirulaMdiri yeraga revvarunu
vEsapunarulaku vidhi yEdO

kalavanEkamulu karma maargamulu
paludEvataliTu paaTinchirib
balimi SrI vEnkaTa patiki morayiDi
velasiri tudanide veravindariki

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Video : Priya Sisters

Tuesday, November 10, 2009

650.niMDu manasE nIpUja - నిండు మనసే నీపూజ

Audio link, tuned and sung by Sri Mangalampalli Balamuralikrishna
నిండు మనసే నీపూజ
అండగోరకుండుటదియు నీపూజ

యిందు హరిగలడందు లేడనేటి
నిందకు బాయుటే నీపూజ
కొందరు చుట్టాలు కొందరు పగనే
అందదుకు మానుటదియే నీపూజ

తిట్టులు గొన్నని దీవెనె గొంతని
నెటుకోనిదే నీపూజ
పెట్టిన బంగారు పెంకును నినుమును
అట్టే సరియనుటదియు నీపూజ

సర్వము నీవని స్వతంత్రముడిగి
నిర్వహించుటే నీపూజ
పర్వి శ్రీవేంకటపతి నీ దాసుల
పూర్వమనియెడి బుద్ధి నీపూజ


niMDu manasE nIpUja
aMDagOrakuMDuTadiyu nIpUja

yiMdu harigalaDaMdu lEDanETi
niMdaku bAyuTE nIpUja
koMdaru chuTTAlu koMdaru paganE
aMdaduku mAnuTadiyE nIpUja

tiTTulu gonnani dIvene goMtani
neTukOnidE nIpUja
peTTina baMgAru peMkunu ninumunu
aTTE sariyanuTadiyu nIpUja

sarwamu nIvani swataMtramuDigi
nirwahiMchuTE nIpUja
parvi SrIvEMkaTapati nI dAsula
pUrvamaniyeDi buddhi nIpUja

Sunday, November 08, 2009

649.tanalOnuMDina hari tagoluvaDI - తనలోనుండిన హరిఁ దాగొలువడీ దేహి

Audio link
తనలోనుండిన హరిఁ దాగొలువడీ దేహి
యెనలేక శరణంటే నితడే రక్షించును

కోరి ముదిమి మానుపుకొనేయాస మందులంటా
వూరకే చేదులుదిన నొడబడును
ఆరూఢి మంత్రసిధ్ధుడనయ్యేననే యాసలను
ఘోరపు పాట్లకు గక్కున నొడబడును

యిట్టె యక్షిణిఁ బంపు సేయించుకొనేయాసలను
వొట్టి జీవహింసలకు నొడబడును
దిట్టతనమున తా నదృశ్యము సాధించేయాస
జట్టిగ భూతాల పూజించగ నొడబడును

చాపలపు సిరులకై శక్తి గొలిచేయాసను
వోపి నిందలకునెల్లా నొడబడును
యేపున శ్రీవేంకటేశు డేలి చేపట్టినదాకా
ఆపరానియాస నెందుకైనా నొడబడును


tanalOnuMDina hari@M dAgoluvaDI dEhi
yenalEka SaraNaMTE nitaDE rakshiMchunu

kOri mudimi mAnupukonEyAsa maMdulaMTA
vUrakE chEduludina noDabaDunu
ArUDhi maMtrasidhdhuDanayyEnanE yAsalanu
ghOrapu pATlaku gakkuna noDabaDunu

yiTTe yakshiNi@M baMpu sEyiMchukonEyAsalanu
voTTi jIvahiMsalaku noDabaDunu
diTTatanamuna tA nadRSyamu sAdhiMchEyAsa
jaTTiga bhUtAla pUjiMchaga noDabaDunu

chApalapu sirulakai Sakti golichEyAsanu
vOpi niMdalakunellA noDabaDunu
yEpuna SrIvEMkaTESu DEli chEpaTTinadAkA
AparAniyAsa neMdukainA noDabaDunu

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Thursday, November 05, 2009

648.sakala jIvulakella saMjIvi - సకల జీవులకెల్ల సంజీవి

Audio link , Balakrishnaprasad
అ : సకల జీవులకెల్ల సంజీవి యీమందు
వెకలులై యిందరు సేవించరో యీమందు

చ : మూడు లోకము లొక్కట ముంచి పెరిగినది
పోడిమి నల్లని కాంతి బొదలినది
పేడుక కొమ్ములు నాల్గు పెనచి చేయివారినది
నాడే శేషగిరిమీద నాటుకొన్న మందు

చ : పడిగెలు వేయింటి పాము గాచుకున్నది
కడు వేదశాస్త్రముల గబ్బు వేసేది
యెడయక వొకకాంత యెక్కుక వుండినది
కడలేని యంజనాద్రి గారుడపు మందు

చ : బలు శంఖు జక్రముల బదనికెలున్నది
తలచిన వారికెల్ల తత్త్వమైనది
అలరిన బ్రహ్మరుద్రాదుల బుట్టించినది
వెలుగు తోడుత శ్రీవేంకటాద్రి మందు


a : sakala jIvulakella saMjIvi yImaMdu
vekalulai yiMdaru sEviMcarO yImaMdu

ca : mUDu lOkamu lokkaTa muMci periginadi
pODimi nallani kAMti bodalinadi
pEDuka kommulu nAlgu penaci cEyivArinadi
nADE SEShagirimIda nATukonna maMdu

ca : paDigelu vEyiMTi pAmu gAcukunnadi
kaDu vEdaSAstramula gabbu vEsEdi
yeDayaka vokakAMta yekkuka vuMDinadi
kaDalEni yaMjanAdri gAruDapu maMdu

ca : balu SaMKu jakramula badanikelunnadi
talacina vArikella tattvamainadi
alarina brahmarudrAdula buTTiMcinadi
velugu tODuta SrIvEMkaTAdri maMdu

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Monday, November 02, 2009

647.Emani vinnaviMchEmu yiTTE - ఏమని విన్నవించేము యిట్టే

Audio link :
ఏమని విన్నవించేము యిట్టే కనుగొనవయ్య
మోమున చేతులలోన మొక్కులున్నవి

నెలతమనసులోన నిండువలపులున్నవి
సెలవినవ్వులలోన సిగ్గులున్నవి
తలిరుమోవిమీద తరితీపులున్నవి
కలువకన్నులలోన కాంక్షలున్నవి

అంగనమాటల లోన నడియాసలున్నవి
రంగగుచన్నులపై కరగు లున్నవి
అంగపు సేవలలో ప్రియములెల్లా నున్నవి
సింగారంపుగొప్పుమీద సేసలున్నవి

కప్పి యలమేలుమంగకాగిట నీమేనున్నది
చిప్పిలఁ జెక్కుల మీద చిహ్నలున్నవి
యిప్పుడె శ్రీవేంకటేశ యిద్దరునుఁ గూడితిరి
నెప్పున నీకెవేల నీ వుంగరమున్నది

Emani vinnaviMchEmu yiTTE kanugonavayya
mOmuna chEtulalOna mokkulunnavi

nelatamanasulOna niMDuvalapulunnavi
selavinavvulalOna siggulunnavi
talirumOvimIda taritIpulunnavi
kaluvakannulalOna kAMkshalunnavi

aMganamATala lOna naDiyAsalunnavi
raMgaguchannulapai karagu lunnavi
aMgapu sEvalalO priyamulellA nunnavi
siMgAraMpugoppumIda sEsalunnavi

kappi yalamElumaMgakAgiTa nImEnunnadi
chippila@M jekkula mIda chihnalunnavi
yippuDe SrIvEMkaTESa yiddarunu@M gUDitiri
neppuna nIkevEla nI vuMgaramunnadi


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Friday, October 30, 2009

646.chali gAli vEDEla challIne - చలి గాలి వేడేల చల్లీనే

Audio link : Vani Jayaram
చలి గాలి వేడేల చల్లీనే కప్పురపు
మలయజము తానేల మండీనే

పాపంపు మననేల పారీనే నలుగడల
చూపేల నలువంక జూచీనే
తాపంపు మేనేల తడవీనే పూవింటి
తూపేల చిత్తంబు దూరీనే

వాయెత్తి చిలుకేల వదరీనె పలుమారు
కోయిలలు దామేల గొణిగీనే
రాయడికి నలులేల రసీనే మాతోను
కాయజుడు తానేల కసరీనే

ఏకాంతమునేల యెదురైతినే తనకు
లోకాధి పతికేల లోనైతినే
చేకొనిదే మన్నించె శేషాద్రి వల్లభుడు
పైకొనిదె మమ్మేల పాలించెనే


chali gAli vEDEla challIne kappurapu-
malayajamu tAnEla mandEnE

pApapu manasEla pAreene nalugadala
choopela naluvanka joocheenE
tApaMpu mEnEla taDaveenE poovinti-
toopEla cIttaMbu doorenE

vAYetti cilukela vadareene palumaru
kOyilalu daamEla goNageenE
raayadiki nalulEla raaseene maa tonu
kaayajujudu tAnEla kasareenE

EkaMtamunela yeduraitine tanaku
lOkAdhipatikEla LonaitinE
cEkonide manninchi SeshAdri Vallabhudu
paikonide mammeela pAlinchenE

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Saturday, October 24, 2009

645.talapOsi talapOsi tamakiMchI nAmanasu - తలపోసి తలపోసి తమకించీ నామనసు

తలపోసి తలపోసి తమకించీ నామనసు
చెలులాల ఆతడేమి సేసీనొకో

యెలయించినవాడు ఇంటికి రాడొకొ
చెలుల నంపితి మాట చేకొనెనొకొ
కలువల వేసినాడు కరుణించకుండునొకొ
సొలసి చూచినవాడు చుట్టమై చిక్కడొకొ

మచ్చిక చల్లినవాడు మంతనములాడడొకొ
ఇచ్చగించినాడు చనవియ్యడొకొ
కచ్చుపెట్టినవ్వేవాడు కప్పురవిడె మీడొకొ
వచ్చినవాడికను నావద్దనే వుండీనొకొ

వేడుకసేసినవాడు వీడుజోడై చొక్కడొకొ
వాడికచూపినవాడు వసమౌనొకొ
యీడనె శ్రీవేంకటేశుడిన్నిటాను నన్ను నేలె
కూడినవాడు నాబత్తి గొబ్బన మెచ్చునొకొ

talapOsi talapOsi tamakiMchI nAmanasu
chelulAla AtaDEmi sEsInokO

yelayiMchinavADu iMTiki rADoko
chelula naMpiti mATa chEkonenoko
kaluvala vEsinADu karuNiMchakuMDunoko
solasi chUchinavADu chuTTamai chikkaDoko

machchika challinavADu maMtanamulADaDoko
ichchagiMchinADu chanaviyyaDoko
kachchupeTTinavvEvADu kappuraviDe mIDoko
vachchinavADikanu nAvaddanE vuMDInoko

vEDukasEsinavADu vIDujODai chokkaDoko
vADikachUpinavADu vasamaunoko
yIDane SrIvEMkaTESuDinniTAnu nannu nEle
kUDinavADu nAbatti gobbana mechchunoko

Thursday, October 22, 2009

644.evvaDerugunu mIyettulu - ఎవ్వడెరుగును మీయెత్తులు

Audio link: 
listen to this kirtana sung by Srirangam Gopalaratnam garu in mohana : youtube link
ఎవ్వడెరుగును మీయెత్తులు
మువ్వంక మెరసె మీ ముఱిపెమయ్య

సొలపుల నిన్నాపె చూచీనీ
నలుగడ నీవేల నవ్వేవు
తెలియవు మాకు మీ తెఱగులు
బలిమిని యెట్టయినా బతుకరయ్యా

విరులనాపె నిన్ను వేసీనీ
కెరలి బొమ్మల జంకించేవు
సరిగానము మీ చందములు
పరిపరి విధముల బ్రదుకరయ్యా

పెనగి ఆపె నిన్ను పిలిచీనీ
యెనసితివి శ్రీవేంకటేశ్వరుడా
నను నేలితివిటు నయమునను
పనివడి యిట్లానే బ్రదుకరయ్య

evvaDerugunu mIyettulu
muvvaMka merase mI mu~ripemayya

solapula ninnApe chUchInI
nalugaDa nIvEla navvEvu
teliyavu mAku mI te~ragulu
balimini yeTTayinA bratukarayyA

virulanApe ninnu vEsInI
kerali bommala jaMkiMchEvu
sarigAnamu mI chaMdamulu
paripari vidhamula bradukarayyA

penagi Ape ninnu pilichInI
yenasitivi SrIvEMkaTESwaruDA
nanu nElitiviTu nayamunanu
panivaDi yiTlAnE bradukarayyaMonday, October 12, 2009

643.talachinavanniyu tanakorakE - తలచినవన్నియు తనకొరకే వెలి

Audio link : SriRanajni ragam, rendered by Sri Nukala Chinasatyanarayana garu

తలచినవన్నియు తనకొరకే వెలి
దెలియుట తనలోఁ దెలియుట కొరకే

ఉదయమందుట భవమౌడుగుటకొరకే
చదువుట మేలువిచారించుకొరకే
బ్రదుకుట పురుషార్థపరుడౌటకొరకే
యెదిరిఁ గనుట తన్నెఱుగుటకొరకే

తగులుట విడివడఁదలచుట కొరకే
నొగులుట కర్మమనుభవించు కొరకే
చిగురౌట కొమ్మయి చెలగుటా కొరకే
బెగడుట దురితము పెడబాయు కొరకే

యీవల జేయుట ఆవలి కొరకే
ఆవలనుండుట యీవలి కొరకే
యీవలనావల నెనయ తిరుగుటెల్ల
శ్రీవేంకటేశ్వరుఁ జేరుటకొరకే


talachinavanniyu tanakorakE veli
deliyuTa tanalO@M deliyuTa korakE

udayamaMduTa bhavamauDuguTakorakE
chaduvuTa mEluvichAriMchukorakE
bradukuTa purushArthaparuDauTakorakE
yediri@M ganuTa tanne~ruguTakorakE

taguluTa viDivaDa@MdalachuTa korakE
noguluTa karmamanubhaviMchu korakE
chigurauTa kommayi chelaguTA korakE
begaDuTa duritamu peDabAyu korakE

yIvala jEyuTa Avali korakE
AvalanuMDuTa yIvali korakE
yIvalanAvala nenaya tiruguTella
SrIvEMkaTESwaru@M jEruTakorakE

Get this widget Track details eSnips Social DNA

Thursday, September 24, 2009

642.దేవదేవుడెక్కినదె దివ్యరథము - dEvadEvuDekkinade divyarathamu

Audio link : VAni Jayaram

దేవదేవుడెక్కినదె దివ్యరథము
మావంటివారికెల్ల మనోరథము

జలధి బాలులకై జలధులు వేరఁజేసి
పగటునఁ దోలెనదె పైడిరథము
మిగులగ కోపగించి మెరయురావణుమీద
తెగియెక్కి తోలెనదె దేవేంద్ర రథము

దిక్కులు సాధించి సీతాదేవితో నయోధ్యకు
పక్కన మరలిచె పుష్పకరథము
నిక్కు నరకాసురుపై నింగిమోవ నెక్కి తోలె
వెక్కసపు రెక్కలతో విష్ణు రథము

బలిమి రుఖ్మిణి దెచ్చి పరులగెల్చి యెక్కె
అలయేగుబెండ్లి కల్యాణరథము
యెలమి శ్రీవేంకటాద్రి నలమేలుమంగ గూడి
కలకాలమును నేగె ఘనమైన రథము

dEvadEvuDekkinade divyarathamu
mAvaMTivArikella manOrathamu

jaladhi bAlulakai jaladhulu vEra@MjEsi
pagaTuna@M dOlenade paiDirathamu
migulaga kOpagiMchi merayurAvaNumIda
tegiyekki tOlenade dEvEMdra rathamu

dikkulu sAdhiMchi sItAdEvitO nayOdhyaku
pakkana maraliche pushpakarathamu
nikku narakAsurupai niMgimOva nekki tOle
vekkasapu rekkalatO vishNu rathamu

balimi rukhmiNi dechchi parulagelchi yekke
alayEgubeMDli kalyANarathamu
yelami SrIvEMkaTAdri nalamElumaMga gUDi
kalakAlamunu nEge ghanamaina rathamu

Get this widget Track details eSnips Social DNA

Saturday, September 05, 2009

641.naMdagOpanaMdanuDE nATibAluDu - నందగోపనందనుడే నాటిబాలుడు

Audio link

music and sung by Sri g nageswara naidu
నందగోపనందనుడే నాటిబాలుడు
ఇందునేడె రేపల్లె నేచి పెరిగెను

పువ్వువంటి మఱ్ఱియాకు పొత్తిఁబవళించనేర్చె
యెవ్వడోకాని తొల్లె యీబాలుడు
మువ్వంక వేదములను ముద్దుమాటలాడనేర్చె
యెవ్వరూ కొంతనేర్ప నేటికే వీనికి

తప్పుటడుగు లిడగనేర్చె ధరణియందు నాకసమున
నెప్పుగా రసాతలమున నొంటి తొల్లియో
రెప్పలెత్తి చూడనేర్చె రేసీఁజెంద్రునందు పగలు
గొప్పసూర్యునందు నింకఁ గొత్త నేర్పనేటికే

మంచివెన్నబువ్వ లిపుడు మలసి యారగించనేర్చె
నంచితముగ శ్రీవేంకటాద్రి మీదను
యెంచి యప్పలప్పలనుచు యెనసి కాగిలించనేర్చె
దించరానివురము మీద దివ్యకాంతను


naMdagOpanaMdanuDE nATibAluDu
iMdunEDe rEpalle nEchi perigenu

puvvuvaMTi ma~r~riyAku potti@MbavaLiMchanErche
yevvaDOkAni tolle yIbAluDu
muvvaMka vEdamulanu muddumATalADanErche
yevvarU koMtanErpa nETikE vIniki

tappuTaDugu liDaganErche dharaNiyaMdu nAkasamuna
neppugA rasAtalamuna noMTi tolliyO
reppaletti chUDanErche rEsI@MjeMdrunaMdu pagalu
goppasUryunaMdu niMka@M gotta nErpanETikE

maMchivennabuvva lipuDu malasi yAragiMchanErche
naMchitamuga SrIvEMkaTAdri mIdanu
yeMchi yappalappalanuchu yenasi kAgiliMchanErche
diMcharAnivuramu mIda divyakAMtanu

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Wednesday, September 02, 2009

640.anniyunu natanikRtyamulE - అన్నియును నతనికృత్యములే

Audio link : Sri Mangalampalli Balamuralikrishna
అన్నియును నతనికృత్యములే
ఎన్నియైనా నవునతడేమిసేసినను

అణురేణుపరిపూర్ణుడవలిమోమైతేను
అణువౌను కమలభవాండమైన
ఫణిశయనునికృపాపరిపూర్ణమైతే
తృణమైన మేరువౌ స్థిరముగా నపుడే

పురుషోత్తముని భక్తి పొరపొచ్చమైతే
ఎరవులౌ నిజసిరులు ఎన్నైనను
హరిమీదిచింత పాయక నిజంబైతే
నిరతి పట్టినవెల్లా నిధానములే

మదనగురునిసేవ మదికి వెగటైతేను
పదివేలు పుణ్యంబులు పాపంబులే
పదిలమై వేంకటపతిభక్తి గలితేను
తుదిపదంబునకెల్లఁ దొడవవునపుడే
anniyunu natanikRtyamulE
enniyainA navunataDEmisEsinanu

aNurENuparipUrNuDavalimOmaitEnu
aNuvaunu kamalabhavAMDamaina
phaNiSayanunikRpAparipUrNamaitE
tRNamaina mEruvau sthiramugA napuDE

purushOttamuni bhakti porapochchamaitE
eravulau nijasirulu ennainanu
harimIdichiMta pAyaka nijaMbaitE
nirati paTTinavellA nidhAnamulE

madanagurunisEva madiki vegaTaitEnu
padivElu puNyaMbulu pApaMbulE
padilamai vEMkaTapatibhakti galitEnu
tudipadaMbunakella@M doDavavunapuDE