Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Wednesday, September 24, 2008

541.vaddE golleta vadalakuvE - వద్దే గొల్లెత వదలకువే
Archive link :
ప: వద్దే గొల్లెత వదలకువే నీ- ముద్దుమాటలకు మొక్కేమయ్యా
చ: యేలే యేలే యేలే గొల్లెత నాలాగెరగవా నన్నునే చేవు
చాలుజాలు నిక జాలు నీరచనలు పోలవు బొంకులు పోవయ్యా
చ: కానీ కానీ కానిలే గొల్లెత పోనీలే నీవెందు వోయిననుమాని మాని పలుమారు జెనుకుచు మా- తోనిటు సొలయక తొలవయ్యా
చ: రావా రావా రావా గొల్లెత శ్రీ వేంకటగిరి చెలువుడనునీవె నీవె నను నించితి కౌగిట కైవశమైతిని గదవయ్యా


pa: vaddE golleta vadalakuvE nI- muddumATalaku mokkEmayyA
ca: yElE yElE yElE golleta nAlAgeragavA nannunE cEvu
cAlujAlu nikajAlu nIracanalu pOlavu boMkulu pOvayyA
ca: kAnI kAnI kAnilE golleta pOnIlE nIveMdu vOyinanu
mAni mAni palumAru jenukucu mA- tOniTu solayaka tolavayyA
ca: rAvA rAvA rAvA golleta SrI vEMkaTagiri celuvuDanu
nIve nIve nanu niMciti kaugiTa kaivaSamaitini gadavayyA

Monday, September 22, 2008

540.pAladoMgavadda vachchi - పాలదొంగవద్ద వచ్చి పాడేరుAudio link :GBKP
Archive link :
ప పాలదొంగ వద్ద వచ్చి పాడేరు తమ-
పాలిటిదైవమని బ్రహ్మాదులు

చ రోల గట్టించుక పెద్దరోలలుగా వాపోవు
బాలునిముందర వచ్చి పాడేరు
ఆలకించి వినుమని యంబరభాగమునందు
నాలుగుదిక్కులనుండి నారదాదులు

చ నోరునిండా జొల్లుగార నూగి ధూళిమేనితో
పారేటిబిడ్డనివద్ద బాడేరు
వేరులేనివేదములు వెంటవెంట జదువుచు
జేరిచేరి యింతనంత శేషాదులు

చ ముద్దులు మోమునగార మూలలమూలలదాగె-
బద్దులబాలునువద్ద బాడేరు
అద్దివో శ్రీతిరువేంకటాద్రీశు డితడని
చద్దికి వేడికి వచ్చి సనకాదులు


pa: pAladoMga vadda vacci pADEru tama-
pAliTidaivamani brahmAdulu
ca: rOla gaTTiMcuka peddarOlalugA
vApOvu bAlunimuMdara vacci pADEru
AlakiMci vinumani yaMbaraBAgamunaMdu
nAlugudikkulanuMDi nAradAdulu
ca: nOruniMDA jollugAra nUgi dhULimEnitO

pArETibiDDanivadda bADEru
vErulEnivEdamulu veMTaveMTa jaduvucu
jEricEri yiMtanaMta SEShAdulu
ca: muddulu mOmunagAra mUlalamUlaladAge-
baddulabAlunuvadda bADEru addivO
SrItiruvEMkaTAdrISu DitaDani
caddiki vEDiki vacci sanakAdulu

Saturday, September 20, 2008

539. konarO konarO mIru - కొనరో కొనరో మీరు కూరిమి మందుAudio link :CPadmaja
Audio link :VoletiVenkateswarlu

Ragam : Mohana, Misrachapu talam.
Archive link :


కొనరో కొనరో మీరు కూరిమి మందు
ఉనికి మనికి కెల్లా ఒక్కటే మందు

ధృవుడు గొనిన మందు తొల్లి ప్రహ్లాదుడు
చవిగా గొనిన మందు చల్లని మందు
భవరోగములు వీడి పారగ పెద్దలు మున్ను
జవ కట్టుకొనిన నిచ్చలమైన మందు

నిలిచి నారదుడు గొనిన మందు , జనకుడు
గెలుపుతో కొని బ్రదికిన యా మందు
మొలచి నాలుగు యుగముల రాజులు ఘనులు
కలకాలము గొని కడగన్న మందు
అజునకు పరమాయువై యొసగిన మందు
నిజమై లోకమెల్లా నిండిన మందు
త్రిజగములు నెఱుగ తిరువేంకటాద్రిపై
ధ్వజమెత్తే కోనేటి దరినున్న మందు


konarO konarO mIru kUrimi maMdu
uniki maniki kellA okkaTE maMdu

dhRvuDu gonina maMdu tolli prahlAduDu
chavigA gonina maMdu challani maMdu
bhavarOgamulu vIDi pAraga peddalu munnu
java kaTTukonina nichchalamaina maMdu

nilichi nAraduDu gonina maMdu , janakuDu
geluputO koni bradikina yA maMdu
molachi nAlugu yugamula rAjulu ghanulu
kalakAlamu goni kaDaganna maMdu

ajunaku paramAyuvai yosagina maMdu
nijamai lOkamellA niMDina maMdu
trijagamulu ne~ruga tiruvEMkaTAdripai
dhwajamettE kOnETi darinunna maMdu

Meaning by GB Sankara Rao garu in sujanaranjani
మనం భౌతిక రోగాలు పోవడానికి, ఉపశమనం కలగడానికి అనేక రకాలైన మందులు వేసుకుంటాం! కాని అన్నమయ్య ఇక్కడ జీవుల మనుగడకు శాశ్వతమై ఉన్న మందు ఒక్కటే! అదే శ్రీ వేంకటేశ్వరుడు! దానిని తీసుకొనండి! ధన్యులు కండి అంటూ ప్రహ్లాదుడు, నారదుడు, జనకుడు, బ్రహ్మ మొదలగువారంతా ఈ మందును సేవించి తరించారు కాబట్టి మనమంతా ఈ ఔషధాన్ని స్వీకరిద్దాం! అని విజ్ఞానదాయకమైన బోధను చేశాడు! మరి మనమంతా కలియుగంలో తిరువేంకటేద్రిపై కోనేటి దరినున్న ఆ మందును (శ్రీ వేంకటశ్వరుని) తీసుకుందామా! (ఆశ్రయిద్దామా!)
ఉనికి మనికికి = ఉండుటకు, బ్రదుకుటకును;
జవకట్టికొనిన = పొదిగి కొనిన, స్వాధీనము గావించుకొన్న;
నిచ్చలము = నిశ్చలము

Saturday, September 13, 2008

538.kolichitE rakShiMchE - కొలిచితే రక్షించే గోవిందుడితడుClick here to download this kirtana sung by Shobharaju(?)
Audio link :SPB
Archive link :


కొలిచితే రక్షించే గోవిందుడితడు
యిలకు లక్ష్మికి మగడీ గోవిందుడితడు

గోవర్థనమెత్తినట్టి గోవిందుడితడు
వేవేలు గొల్లెతల గోవిందుడితడు
కోవిదుడై ఆలగాచే గోవిందుడితడు
ఆవల కంసు(జంపిన ఆగోవిందుడితడు

కౄరకాళింగ మర్దన గోవిందుడితడు
వీర చక్రాయుధపు గోవిందుడితడు
కోరి సముద్రాలు దాటే గోవిందుడితడు
ఆరీతి బాలుర (దెచ్చే యాగోవిందుడితడు

కుందనపు కాశతోడి గోవిందుడితడు
విందుల రేపల్లె గోవిందుడితడు
పొంది శ్రీవేంకటాద్రిపై పొసగ తిరుపతిలో
అందమై పవ్వళించిన ఆ గోవిందుడితడు


kolichitE rakShiMchE gOviMduDitaDu
yilaku lakshmiki magaDI gOviMduDitaDu

gOvarthanamettinaTTi gOviMduDitaDu
vEvElu golletala gOviMduDitaDu
kOviduDai AlagAchE gOviMduDitaDu
Avala kaMsu(jaMpina AgOviMduDitaDu

kRUrakALiMga mardana gOviMduDitaDu
vIra chakrAyudhapu gOviMduDitaDu
kOri samudrAlu dATE gOviMduDitaDu
ArIti bAlura (dechchE yAgOviMduDitaDu

kuMdanapu kASatODi gOviMduDitaDu
viMdula rEpalle gOviMduDitaDu
poMdi SrIvEMkaTAdripai posaga tirupatilO
aMdamai pavvaLiMchina A gOviMduDitaDu

Thursday, September 11, 2008

537.EvaM Srutimata - ఏవం శ్రుతిమత మిదమేవ


Audio download link, Balakrishnapradad, in Tilang ragam
Archive link :
ఏవం శ్రుతిమత మిదమేవ త-
ద్భావయితు మతఃపరం నాస్తి

అతుల జన్మభోగాసక్తానాం
హితవైభవసుఖ మిదమేవ
సతతం శ్రీహరి సంకీర్తనం త-
ద్వ్యతిరిక్తసుఖం వక్తుం నాస్తి

బహుళమరణ పరిభవచిత్తానా-
మిహపరసాధన మిదమేవ
అహిశయనమనోహరసేవా త-
ద్విహరణం వినా విధిరపి నాస్తి

సంసారదురిత జాడ్యపరాణాం
హింసావిరహిత మిదమేవ
కంసాంతక వేంకటగిరిపతేః ప్ర-
శంసైవాం పశ్చాదిహనాస్తి


EvaM Srutimata midamEva ta-
dbhAvayitu mata@hparaM nAsti

atula janmabhOgAsaktAnAM
hitavaibhavasukha midamEva
satataM SrIhari saMkIrtanaM ta-
dwyatiriktasukhaM vaktuM nAsti

bahuLamaraNa paribhavachittAnA-
mihaparasAdhana midamEva
ahiSayanamanOharasEvA ta-
dviharaNaM vinA vidhirapi nAsti

saMsAradurita jADyaparANAM
hiMsAvirahita midamEva
kaMsAMtaka vEMkaTagiripatE@h pra-
SaMsaivAM paSchAdihanAsti


భగవంతుని నిర్మల అంతఃకరణముతో కీర్తించుట మాత్రమే వేద సమ్మతమైన మతము అని స్పష్టంగా అన్నమయ్య ఈ సంకీర్తనలో ఎలుగెత్తి చాటుతున్నాడు!. మనం ఆ మతం గొప్పది, ఈ మతం గొప్పది అని తగవులాడుకుంటూ కాలాన్ని వ్యర్దం చేసుకుంటాం! అలాకాక అన్నమయ్య చెప్పినట్టు ఈ సంకీర్తనామతాన్ని ఆచరిస్తే శ్రీహరి కృపకు సులభంగా పాతృలవుతాం.
1. వ చరణం
అతుల భోగాసక్తానాం = సాటిలేని జన్మభోగములయందు ఆసక్తులైన వారికి
హితవైభవసుఖం = మేలు గూర్చు ఐశ్వర్య సుఖము
ఇదం ఏవ = ఇదియే (అది)
సతతం = ఎల్లప్పుడు
శ్రీహరి సంకీర్తనం = శ్రీ మన్నారాయణుని సంకీర్తనయే
తద్వ్యతిరిక్తసుఖం = దానికంటే వేఱైన సుఖము
వక్తుం = చెప్పుటకు
నాస్తి = లేదు
2. వ చరణం
బహుళ మరణ పరిభవచిత్తానాం = అనేకములైన మరణావమానములతో కూడిన మనస్సుగల వారికి
ఇహపరసాధనం = ఇహలోకమునందున, పరలోకమందును (ఉత్తమగతికి) సాధనమైనది
ఇదం ఏవ = ఇదియే
అహిశయన మనోహరసేవా = శేషశయనుడైన శ్రీహరి యొక్క మనోహరమైన సేవయే
తద్విహరణం వినా = ఆ సేవా విహారము దప్ప
విధిరపి = (మరొక) విధానము గూడ
నాస్తి = లేదు
3. వ చరణం
సంసార దురిత జాడ్యపరాణాం = సంసార పాపమనెడు రోగములకు వశులైన వారికి
హింసావిరహితం = హింసలేనిది
ఇదం ఏవ = ఇదియే (అది)
కంసాంతక వేంకటగిరిపతే = కంసనాశకుడైన శ్రీ వేంకటాచలపతి యొక్క
ప్రశంసా ఏవ = గుణకీర్తనమే
ఇహ = ఈ విషయమునందు
పశ్చాత్ = దీని వెనుక (దీనికంటే)
నాస్తి = (మరొక మేలైన త్రోవ) లేదు

Wednesday, September 10, 2008

536.iTuninu teliyaga eMtaTivAramu - ఇటునిను తెలియగ ఎంతటివారముAudio Download link , Balakrishnaprasad, in raga : SriRanjani
Archive link :
ఇటునిను తెలియగ ఎంతటివారము
తటుకన నాసల తగులుటగాక

నానామూర్తులు నగధర నీరూపు
యే నెలవుల నిన్నెటువలె దలచుట
పూని నీ భావము పొందుగా జెప్పగా
వీనులు చల్లగా వినుటే గాక

పెక్కునామములు బిరుదు లనంతము-
లెక్కడ కొలదిగ నెన్నని పొగడుట
యిక్కువ సేసుక యిందులో నొకటి
పక్కన నొకమరి పలుకుట గాక

వేవేలు గలవు నీ విహారభూములు
యే విధమున ఎందెందని తిరుగుట
శ్రీవేంకటేశా నీ శృంగారమెల్లను
సేవించి ముదమున చెలగుటగాక

iTuninu teliyaga eMtaTivAramu
taTukana nAsala taguluTagAka

nAnAmUrtulu nagadhara nIrUpu
yE nelavula ninneTuvale dalachuTa
pUni nI bhAvamu poMdugA jeppagA
vInulu challagA vinuTE gAka

pekkunAmamulu birudu lanaMtamu-
lekkaDa koladiga nennani pogaDuTa
yikkuva sEsuka yiMdulO nokaTi
pakkana nokamari palukuTa gAka

vEvElu galavu nI vihArabhUmulu
yE vidhamuna eMdeMdani tiruguTa
SrIvEMkaTESA nI SRMgAramellanu
sEviMchi mudamuna chelaguTagAka

535.idivO vunnAramu yiMtaTa - ఇదివో వున్నారము యింతట నంతట


Audio link : Balakrishnaprasad Archive link :
ఇదివో వున్నారము యింతట నంతట
వెదకి కదియకుమీ విష్ణునిమాయ

హరిదాసులము హరికింకరులము
కరివరదుని డింగరులము
యిరవెఱిగితిననక యెఱగననుక
సరి మాగురుతిది సర్వేశుమాయ

హితులము శరణాగతులము కేశవ -
వ్రతులము వైష్ణవ మతులము
గతి నిను బాసితి కడు నిక మామీద
తతి దయమరవకు దైవము మాయ

శ్రీవైష్ణవులము శ్రీవేంకటపతి
భావింప నితని పరికరము(లము)
యీవలనావల నిహపరములకును
తోవదొలగుమీ తొలిదొలి మాయ


idivO vunnAramu yiMtaTa naMtaTa
vedaki kadiyakumI viShNunimAya

haridAsulamu harikiMkarulamu
karivaraduni DiMgarulamu
yirave~rigitinanaka ye~ragananuka
sari mAgurutidi sarwESumAya

hitulamu SaraNAgatulamu kESava -
vratulamu vaiShNava matulamu
gati ninu bAsiti kaDu nika mAmIda
tati dayamaravaku daivamu mAya

SrIvaishNavulamu SrIvEMkaTapati
bhAviMpa nitani parikaramu(lamu)
yIvalanAvala nihaparamulakunu
tOvadolagumI tolidoli mAya

Tuesday, September 09, 2008

534. aMdariki nekkuDaina - అందరికి నెక్కుడైన హనుమంతుడుAudio download link : Balakrishnaprasad : Ragam Kannada
Archive link :

అందరికి నెక్కుడైన హనుమంతుడు
అందుకొనె సూర్యఫలమని హనుమంతుడు


బల్లిదుడై లంకజొచ్చి బలురాకాసుల గొట్టి
హల్లకల్లోలము చేసె హనుమంతుడు
వొల్లనె రాముల ముద్దుటుంగరము సీత కిచ్చె
అల్లదె నిలుచున్నాడు హనుమంతుడు


దాకొని యాకెముందర తనగుఱు తెరుగించి
ఆకారమటు చూపె హనుమంతుడు
చేకొని శిరోమణి చేతబట్టి జలనిధి
ఆకసాన దాటివచ్చె హనుమంతు
డు


కొంకకిట్టె సంజీవి కొండ దెచ్చి రిపులకు
నంకకాడై నిలిచెను హనుమంతుడు
తెంకినే శ్రీవెంకటాద్రి దేవుని మెప్పించినాడు
అంకె కలశాపురపు హనుమంతుడు


aMdariki nekkuDaina hanumaMtuDu
aMdukone sUryaphalamani hanumaMtuDu

balliduDai laMkajochchi balurAkAsula goTTi
hallakallOlamu chEse hanumaMtuDu
vollane rAmula mudduTuMgaramu sIta kichche
allade niluchunnADu hanumaMtuDu

dAkoni yAkemuMdara tanagu~ru terugiMchi
AkAramaTu chUpe hanumaMtuDu
chEkoni SirOmaNi chEtabaTTi jalanidhi
AkasAna dATivachche hanumaMtuDU

koMkakiTTe saMjIvi koMDa dechchi ripulaku
naMkakADai nilichenu hanumaMtuDu
teMkinE SrIveMkaTAdri dEvuni meppiMchinADu
aMke kalaSApurapu hanumaMtuDu

Monday, September 08, 2008

533. osagitivinniyu okamATE - ఒసగితివిన్నియు ఒకమాటే


Audio link : Balakrishnaprasad
Audio link :Nookalachinasatyanarayana
Archive link :
ఒసగితివిన్నియు ఒకమాటే
వెసనిక జేసే విన్నపమేది

నారాయణా నీనామము దలచిన -
నీరాని వరములిచ్చితివి
చేరి నిన్ను నిటు సేవించిననిక
గోరి పడయ నిక కోరికలేవి

హరి నీకొకమరి యటు శరణంటే
గరిమల నన్నిటు గాచితివి
నిరతముగా నిక నిను నుతియింపుచు
అరగొరతనివి నిను నడిగేదేదో

శ్రీవేంకటేశ్వర చేయెత్తి మొక్కిన
భావమే నీవై పరగితివి
యీవరుసల నీవింతటిదాతవు
ఆవలనిను కొనియాడెడిదేమి


osagitivinniyu okamATE
vesanika jEsE vinnapamEdi

nArAyaNA nInAmamu dalachina -
nIrAni varamulichchitivi
chEri ninnu niTu sEviMchinanika
gOri paDaya nika kOrikalEvi

hari nIkokamari yaTu SaraNaMTE
garimala nanniTu gAchitivi
niratamugA nika ninu nutiyiMpuchu
aragoratanivi ninu naDigEdEdO

SrIvEMkaTESwara chEyetti mokkina
bhAvamE nIvai paragitivi
yIvarusala nIviMtaTidAtavu
Avalaninu koniyADeDidEmi

Saturday, September 06, 2008

532.nIvanaga nokachOTa - నీవనగ నొకచోట నిలిచివుండుటలేదు


Audio link , Balakrishnaprasad
Archive link :
నీవనగ నొకచోట నిలిచివుండుటలేదు
నీవనుచు కనుగొన్న నిజమెల్లనీవే

తనయాత్మవలెనె భూతముల యాతుమలెల్ల -
ననయంబు కనుగొన్న యతడే నీవు
తనుగన్నతల్లిగా తగని తర కాంతలను
అనఘుడై మదిజూచు నతడే నీవు

సతత సత్య వ్రతాచార సంపన్నుడై
అతిశయంబుగ మెలగునతడే నీవు
ధృతిదూలి ద్రవ్యంబు తృణముగా భావించు
హత కాముకుడైన యతడే నీవు

మోదమున సుఃదుఃఖముల నొక్కరీతిగా
నాదరింపుచునున్న యతడే నీవు
వేదోక్తమతియైన వేంకటాచలనాథ
ఆదియును నంత్యంబు నంతయును నీవే


nIvanaga nokachOTa nilichivuMDuTalEdu
nIvanuchu kanugonna nijamellanIvE

tanayAtmavalene bhUtamula yAtumalella -
nanayaMbu kanugonna yataDE nIvu
tanugannatalligA tagani tara kAMtalanu
anaghuDai madijUchu nataDE nIvu

satata satya vratAchAra saMpannuDai
atiSayaMbuga melagunataDE nIvu
dhRtidUli dravyaMbu tRNamugA bhAviMchu
hata kAmukuDaina yataDE nIvu

mOdamuna su@hdu@hkhamula nokkarItigA
nAdariMpuchununna yataDE nIvu
vEdOktamatiyaina vEMkaTAchalanAtha
Adiyunu naMtyaMbu naMtayunu nIvE

Friday, September 05, 2008

531. itanikaMTe ghanulikalEru - ఇతనికంటె ఘనులికలేరుAudio link : Balakrishnaprasad : Sriragam
Audio link :NCSridevi
Archive link :

ఇతనికంటె ఘనులికలేరు
యితరదేవతల నిందరిలోన

భూపతి యితడే పొదిగి కొలువరో
శ్రీపతి యితడే చేకొనరో
యేపున బలువుడు నీతడే చేరరో
పైపై వేంకటపతి యైనాడు

మరుగురుడితడే మతినమ్మగదరో
పరమాత్ముడితడె భావించరో
కరివరదుడితడె గతియని తలచరో
పరగ శ్రీవేంకటాపతి యైనాడూ

తల్లియునితడె తండ్రియు నితడే
వెల్లవిరై యిక విడువకురో
చల్లగా నితని శరణని బ్రతుకరో
అల్ల శ్రీవేంకటహరి యయినాడు


itanikaMTe ghanulikalEru
yitaradEvatala niMdarilOna

bhUpati yitaDE podigi koluvarO
SrIpati yitaDE chEkonarO
yEpuna baluvuDu nItaDE chErarO
paipai vEMkaTapati yainADu

maruguruDitaDE matinammagadarO
paramAtmuDitaDe bhAviMcharO
karivaraduDitaDe gatiyani talacharO
paraga SrIvEMkaTApati yainADU

talliyunitaDe taMDriyu nitaDE
vellavirai yika viDuvakurO
challagA nitani SaraNani bratukarO
alla SrIvEMkaTahari yayinADu

530.OhO nilichinadokaTidiyE - ఓహో నిలిచినదొకటిదియేAudio link : Balakrishnaprasad : Ragam : Sriragam
Archive link :

ఓహో నిలిచినదొకటిదియే
శ్రీహరిసాకార చింతనము

పంచమవేదపు పద్మాక్షునామము
అంచె పాపహరము ఔషధము
పంచల పీతాంబరు శరణాగతి
ముంచిన యజ్ఞానమునకు దీపము

విందుల కుడుపులు విష్ణు కీర్తనము
చందపు వైకుంఠ(ము) సంబళము
పొందుగ అచ్యుతు పూజించు పూజలు
కిందట కొనకెక్కెడినిచ్చెనలు

కట్టినముడుపగు ఘనకృష్ణభక్తి
ముట్టిన పాపవిమోచనము
యిట్టె శ్రీవేంకటేశ్వరు కృప యిది
పట్టినవారికి బలువగు కొమ్ము(మ్మ?)


OhO nilichinadokaTidiyE
SrIharisAkAra chiMtanamu

paMchamavEdapu padmAkshunAmamu
aMche pApaharamu aushadhamu
paMchala pItAMbaru SaraNAgati
muMchina yaj~nAnamunaku dIpamu

viMdula kuDupulu vishNu kIrtanamu
chaMdapu vaikuMTha(mu) saMbaLamu
poMduga achyutu pUjiMchu pUjalu
kiMdaTa konakekkeDinichchenalu

kaTTinamuDupagu ghanakRshNabhakti
muTTina pApavimOchanamu
yiTTe SrIvEMkaTESwaru kRpa yidi
paTTinavAriki baluvagu kommu(mma?)

Wednesday, September 03, 2008

529. rAmuniki SaraNaMTE - రామునికి శరణంటే రక్ష్మించీ బ్రతుకరోAudio download link : Dwaram Lakshmi : Raga : Des
Archive link :

రామునికి శరణంటే రక్ష్మించీ బ్రతుకరో
యేమిటికి విచారాలు యిక దైత్యులాల

చలమున తాటకి జదిపిన బాణము
లలి మారీచసుబాహులపై బాణాము
మెలగి పరశురాము మేట్లేసిన బాణము
తళతళ మెరసీని తలరో యసురులు

మాయామృగము మీద మరి వేసిన బాణము
చేయిచాచి వాలి నేసిన బాణాము
తోయధిమీద నటు తొడిగిన బాణము
చాయలు దేరుచున్నది చనరో దైత్యేయులు

తగ కుంభకర్ణుని తల ద్రుంచిన బాణము
జిగి రావణు పరిమార్చిన బాణము
మిగుల శ్రీవేంకటేశు మేటిపొద(ది) లో నున్నది
పగ సాధించీ నిక బారరో రాకాసులు


rAmuniki SaraNaMTE rakshmiMchI bratukarO
yEmiTiki vichArAlu yika daityulAla

chalamuna tATaki jadipina bANamu
lali mArIchasubAhulapai bANAmu
melagi paraSurAmu mETlEsina bANamu
taLataLa merasIni talarO yasurulu

mAyAmRgamu mIda mari vEsina bANamu
chEyichAchi vAli nEsina bANAmu
tOyadhimIda naTu toDigina bANamu
chAyalu dEruchunnadi chanarO daityEyulu

taga kuMbhakarNuni tala druMchina bANamu
jigi rAvaNu parimArchina bANamu
migula SrIvEMkaTESu mETipoda(di) lO nunnadi
paga sAdhiMchI nika bArarO rAkAsulu

Monday, September 01, 2008

528. itaniprasAdamE yinniyunu - ఇతనిప్రసాదమే యిన్నియును


Audio download link : Balakrishnaprasad
Archive link :

ప|| ఇతనిప్రసాదమే యిన్నియును | గతి యితనిదేకన కాదనరాదు ||
చ|| కాయములో నొకఘనసంసారము | ప్రాయంబులతో బ్రబలీని |
ఆయ మందుకును హరి దానేయై | దాయక పాయక తగిలున్నాడు ||
చ|| వొనరినకలలో నొకసంసారము | మనసుతోడనే మలసీని |
ననిచి యందుకును నారాయణుడై | కొనమొదలై తా గురియైనాడు ||
చ|| వుడిబడి కోర్కుల నొకసంసారము | బడిబడియాసల బరగీని |
విడువక యిది శ్రీవేంకటేశ్వరుడే | తొడిబడ గల్పించి ధ్రువమయినాడు ||


pa|| itaniprasAdamE yinniyunu | gati yitanidEkana kAdanarAdu ||
ca|| kAyamulO nokaGanasaMsAramu | prAyaMbulatO brabalIni |
Aya maMdukunu hari dAnEyai | dAyaka pAyaka tagilunnADu ||
ca|| vonarinakalalO nokasaMsAramu | manasutODanE malasIni |
nanici yaMdukunu nArAyaNuDai | konamodalai tA guriyainADu ||
ca|| vuDibaDi kOrkula nokasaMsAramu | baDibaDiyAsala baragIni |
viDuvaka yidi SrIvEMkaTESvaruDE | toDibaDa galpiMci dhruvamayinADu ||