Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Thursday, September 24, 2009

642.దేవదేవుడెక్కినదె దివ్యరథము - dEvadEvuDekkinade divyarathamu

Audio link : VAni Jayaram

దేవదేవుడెక్కినదె దివ్యరథము
మావంటివారికెల్ల మనోరథము

జలధి బాలులకై జలధులు వేరఁజేసి
పగటునఁ దోలెనదె పైడిరథము
మిగులగ కోపగించి మెరయురావణుమీద
తెగియెక్కి తోలెనదె దేవేంద్ర రథము

దిక్కులు సాధించి సీతాదేవితో నయోధ్యకు
పక్కన మరలిచె పుష్పకరథము
నిక్కు నరకాసురుపై నింగిమోవ నెక్కి తోలె
వెక్కసపు రెక్కలతో విష్ణు రథము

బలిమి రుఖ్మిణి దెచ్చి పరులగెల్చి యెక్కె
అలయేగుబెండ్లి కల్యాణరథము
యెలమి శ్రీవేంకటాద్రి నలమేలుమంగ గూడి
కలకాలమును నేగె ఘనమైన రథము

dEvadEvuDekkinade divyarathamu
mAvaMTivArikella manOrathamu

jaladhi bAlulakai jaladhulu vEra@MjEsi
pagaTuna@M dOlenade paiDirathamu
migulaga kOpagiMchi merayurAvaNumIda
tegiyekki tOlenade dEvEMdra rathamu

dikkulu sAdhiMchi sItAdEvitO nayOdhyaku
pakkana maraliche pushpakarathamu
nikku narakAsurupai niMgimOva nekki tOle
vekkasapu rekkalatO vishNu rathamu

balimi rukhmiNi dechchi parulagelchi yekke
alayEgubeMDli kalyANarathamu
yelami SrIvEMkaTAdri nalamElumaMga gUDi
kalakAlamunu nEge ghanamaina rathamu

Get this widget Track details eSnips Social DNA

Saturday, September 05, 2009

641.naMdagOpanaMdanuDE nATibAluDu - నందగోపనందనుడే నాటిబాలుడు

Audio link

music and sung by Sri g nageswara naidu
నందగోపనందనుడే నాటిబాలుడు
ఇందునేడె రేపల్లె నేచి పెరిగెను

పువ్వువంటి మఱ్ఱియాకు పొత్తిఁబవళించనేర్చె
యెవ్వడోకాని తొల్లె యీబాలుడు
మువ్వంక వేదములను ముద్దుమాటలాడనేర్చె
యెవ్వరూ కొంతనేర్ప నేటికే వీనికి

తప్పుటడుగు లిడగనేర్చె ధరణియందు నాకసమున
నెప్పుగా రసాతలమున నొంటి తొల్లియో
రెప్పలెత్తి చూడనేర్చె రేసీఁజెంద్రునందు పగలు
గొప్పసూర్యునందు నింకఁ గొత్త నేర్పనేటికే

మంచివెన్నబువ్వ లిపుడు మలసి యారగించనేర్చె
నంచితముగ శ్రీవేంకటాద్రి మీదను
యెంచి యప్పలప్పలనుచు యెనసి కాగిలించనేర్చె
దించరానివురము మీద దివ్యకాంతను


naMdagOpanaMdanuDE nATibAluDu
iMdunEDe rEpalle nEchi perigenu

puvvuvaMTi ma~r~riyAku potti@MbavaLiMchanErche
yevvaDOkAni tolle yIbAluDu
muvvaMka vEdamulanu muddumATalADanErche
yevvarU koMtanErpa nETikE vIniki

tappuTaDugu liDaganErche dharaNiyaMdu nAkasamuna
neppugA rasAtalamuna noMTi tolliyO
reppaletti chUDanErche rEsI@MjeMdrunaMdu pagalu
goppasUryunaMdu niMka@M gotta nErpanETikE

maMchivennabuvva lipuDu malasi yAragiMchanErche
naMchitamuga SrIvEMkaTAdri mIdanu
yeMchi yappalappalanuchu yenasi kAgiliMchanErche
diMcharAnivuramu mIda divyakAMtanu

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Wednesday, September 02, 2009

640.anniyunu natanikRtyamulE - అన్నియును నతనికృత్యములే

Audio link : Sri Mangalampalli Balamuralikrishna
అన్నియును నతనికృత్యములే
ఎన్నియైనా నవునతడేమిసేసినను

అణురేణుపరిపూర్ణుడవలిమోమైతేను
అణువౌను కమలభవాండమైన
ఫణిశయనునికృపాపరిపూర్ణమైతే
తృణమైన మేరువౌ స్థిరముగా నపుడే

పురుషోత్తముని భక్తి పొరపొచ్చమైతే
ఎరవులౌ నిజసిరులు ఎన్నైనను
హరిమీదిచింత పాయక నిజంబైతే
నిరతి పట్టినవెల్లా నిధానములే

మదనగురునిసేవ మదికి వెగటైతేను
పదివేలు పుణ్యంబులు పాపంబులే
పదిలమై వేంకటపతిభక్తి గలితేను
తుదిపదంబునకెల్లఁ దొడవవునపుడే
anniyunu natanikRtyamulE
enniyainA navunataDEmisEsinanu

aNurENuparipUrNuDavalimOmaitEnu
aNuvaunu kamalabhavAMDamaina
phaNiSayanunikRpAparipUrNamaitE
tRNamaina mEruvau sthiramugA napuDE

purushOttamuni bhakti porapochchamaitE
eravulau nijasirulu ennainanu
harimIdichiMta pAyaka nijaMbaitE
nirati paTTinavellA nidhAnamulE

madanagurunisEva madiki vegaTaitEnu
padivElu puNyaMbulu pApaMbulE
padilamai vEMkaTapatibhakti galitEnu
tudipadaMbunakella@M doDavavunapuDE