Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Tuesday, August 27, 2013

800.navamoortulainaTTi narasiMhamu - నవమూర్తులైనట్టి నరసింహము

Meaning by Dr.T.Patanjali
Audio : G.Nageswaranayudu link 1
link 2
Audio link : From movie Intinta Annamayya

నవమూర్తులైనట్టి నరసింహము వీడె
నవమైన శ్రీ కదిరి నరసింహము

నగరిలో గద్దెమీది నరసింహము వీడె
నగుచున్న జ్వాలా నరసింహము
నగము పై యోగానంద నరసింహము వీడె
మిగుల వేదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహము

నాటుకొన్న భార్గవూటు నరసింహము వీడె
నాటకపు మట్టెమళ్ల నరసింహము
నాటి యీ కానుగుమాని నరసింహము వీడె
మేటి వరాహపులక్ష్మీ నారసింహము

పొలసి అహోబలాన బొమ్మిరెడ్డి చెర్లలొన
నలిరేగిన ప్రహ్లాద నరసింహము
చెలగి కదిరిలోన శ్రీ వేంకటాద్రి మీద
మెలగేటి చక్కని లక్ష్మీ నారసింహము


navamoortulainaTTi narasiMhamu veeDe
navamaina Sree kadiri narasiMhamu

1.nagarilO gaddemeedi narasiMhamu veeDe
naguchunna jvaalaa narasiMhamu
nagamu pai yOgaanaMda narasiMhamu veeDe
migula vaedaadri lakshmee narasiMhamu

2.naaTukonna bhaargavooTu narasiMhamu veeDe
naaTakapu maTTemaLla narasiMhamu
naaTi yee kaanugumaani narasiMhamu veeDe
maeTi varaahapulakshmee naarasiMhamu

3.polasi ahObalaana bommireDDi cherlalona
naliraegina prahlaada narasiMhamu
chelagi kadirilOna Sree vaeMkaTaadri meeda

melagaeTi chakkani lakshmee naarasiMhamu

Monday, August 12, 2013

799.chIraliyyagadavOyi chennakESavA - చీరలియ్యగదవొయి చెన్నకేశవా

Audio : PS Ranganath 

చీరలియ్యగదవొయి చెన్నకేశవా! చూడు  
చేరడేసికన్నుల వో చెన్నకేశవా!                  ||పల్లవి|| 


పొత్తుల మగడవై పోరచినవ్వు నవ్వేవు 
చిత్తిడిగుణములే లొ చెన్నకేశవా 
చిత్తరు పతిమలమై సిగ్గు నీ కొప్పించితి! నీ
చిత్తము నా భాగ్యము చెన్నకేశవా            ||చీర||


యెమ్మెలకు జవ్వనాన ఇంతగాగ నోమితిమి
చిమ్మవోయి నీ కరుణ చెన్నకేశవా 
కమ్మటి నవ్వేవు మాతో కడలేదు నీయాస 
చిమ్ము జెమటల వో చెన్నకేశవా                ||చీర||


గరిమ నందరి నొక్కగాడిగట్టి కూడితివి 
శిరసుపూవులురాల చెన్నకేశవా
ఇరవై శ్రీవేంకటాద్రి యిదియంటా గూడితివి
గొరబు చేతల గండికోట చెన్నకేశవా           ||చీర||(27/314)  

saamantam  
cheeraliyyagadavoyi chennakESavaa! chUDu  
chEraDEsikannula vO chennakESavaa!                  ||pallavi|| 

pottula magaDavai pOrachinavvu navvEvu 
chittiDiguNamulE lo chennakESavaa 
chittaru patimalamai siggu nee koppinchiti! nee
chittamu naa bhaagyamu chennakESavaa            ||cheera||

yemmelaku javvanaana intagaaga nOmitimi
chimmavOyi nee karuNa chennakESavaa 
kammaTi navvEvu maatO kaDalEdu neeyaasa 
chimmu jemaTala vO chennakESavaa                ||cheera||

garima nandari nokkagaaDigaTTi kUDitivi 
Sirasupuuvuluraala chennakESavaa
iravai SreeVEnkaTaadri yidiyanTaa gUDitivi
gorabu chEtala ganDikOTa chennakESavaa           ||cheera||(27/314)

Friday, August 09, 2013

798.rAmuDu lOkAbhirAmuDu udayiMchagAnu - రాముడు లోకాభిరాముడు ఉదయించగాను

YouTube link : G.Balakrishnaprasad
రాముడు లోకాభిరాముడు ఉదయించగాను
భూమిలో వాల్మీకికి పుణ్యమెల్లా దక్కెను

తటుకున మారీచుతలపైఁ బోయఁ గర్మము
కుటిల శూర్పనఖ ముక్కునఁ బండెను
పటుకున తెగె దైత్యభామల మెడతాళ్ళు
మటమాయ దైత్యులకు మరి నూరూ నిండెను

తరగె రావణు పూర్వతపములయాయుష్యము
ఖరదూషణాదులకు కాలము దీరె
గరిమ లంకకు నవగ్రహములు భేదించె
సిరుల నింద్రజిత్తాకు చినిగె నంతటను

పొరి కుంభకర్ణునికి పుట్టినదినము వచ్చె
మరలి గండము దాకె మండోదరికి
పరగె(గి) నయోధ్యకు భాగ్యములు ఫలియించె
చిరమై శ్రీవేంకటేశుచేతలెల్లా దక్కెను

rAmuDu lOkAbhirAmuDu udayiMchagAnu
bhUmilO vAlmIkiki puNyamellA dakkenu

taTukuna mArIchutalapai@M bOya@M garmamu
kuTila SUrpanakha mukkuna@M baMDenu
paTukuna tege daityabhAmala meDatALLu
maTamAya daityulaku mari nUrU niMDenu

tarage rAvaNu pUrvatapamulayAyuShyamu
kharadUshaNAdulaku kAlamu dIre
garima laMkaku navagrahamulu bhEdiMche
sirula niMdrajittAku chinige naMtaTanu

pori kuMbhakarNuniki puTTinadinamu vachche
marali gaMDamu dAke maMDOdariki
parage(gi) nayOdhyaku bhAgyamulu phaliyiMche
chiramai SrIvEMkaTESuchEtalellA dakkenu

Wednesday, June 19, 2013

797.anniTaa naapaaliTiki hariyaataDae kalaDu - అన్నిటా నాపాలిటికి హరియాతడే కలడు

Audio link :  (Temporary)
అన్నిటా నాపాలిటికి హరియాతడే కలడు | ఎన్నికగా తుది పదమెక్కితిమి మేలు ||

కొందరు జీవులు నన్ను కోపగించినా మేలు- | చెంది కొందరు అట్టే సంతసించినా మేలు |
నిందించి కొందరు నన్ను నేడే రోసినా మేలు | పొందుగా కొందరు నన్ను పొగడినా మేలు ||

కోరి నన్ను పెద్దసేసి కొందరు మొక్కినా మేలు | వేరె హీనుడని భావించినా మేలు |
కూరిమి కొందరు నన్ను గూడుకుండినా మేలు | మేరతో విడిచి నన్ను మెచ్చుకున్నా మేలు ||

ఇప్పటికి గలపాటి యెంత పేదయినా మేలు | వుప్పతిల్లు సంపద నాకుండినా మేలు |
యెప్పుడు శ్రీవేంకటేశుకే నిచ్చిన జన్మమిది | తప్పు లేదాతనితోడి తగులమే మేలు ||

anniTaa naapaaliTiki hariyaataDae kalaDu | ennikagaa tudi padamekkitimi maelu ||

||koMdaru jeevulu nannu kOpagiMchinaa maelu- | cheMdi koMdaru aTTae saMtasiMchinaa maelu |
niMdiMchi koMdaru nannu naeDae rOsinaa maelu | poMdugaa koMdaru nannu pogaDinaa maelu ||

||kOri nannu peddasaesi koMdaru mokkinaa maelu | vaere heenuDani bhaaviMchinaa maelu |
koorimi koMdaru nannu gooDukuMDinaa maelu | maeratO viDichi nannu mechchukunnaa maelu ||

||ippaTiki galapaaTi yeMta paedayinaa maelu | vuppatillu saMpada naakuMDinaa maelu |
yeppuDu SreevaeMkaTaeSukae nichchina janmamidi | tappu laedaatanitODi tagulamae maelu ||


Monday, June 17, 2013

796.allade javvani hari yuramuna nade - అల్లదె జవ్వని హరి యురమున నదె

Audio link : 

  అల్లదె జవ్వని హరి యురమున నదె
మెల్లనె యిటు వుపమించరే మీరు ||

మత్తెపు జిప్పలో ముంచిన కలువలో
వొత్తిలి కనుగవ లొక మాటాడరే
గుత్తపు గుండలో కొండలో కుచములో
హత్తి యేర్పడగ ననరే మీరు ||

తామెర తూండ్లో తతియగు తీగెలో
భామ చేతు లేర్పరచరే యిపుడు
దోమటి సింహమో తొడ గిన బయలో
ఆమాటాడరే అందులో నొకటి ||

నీలపు మణులో నిండిన మేఘమో
బలకి తురు మొక పలుకున జెప్పరే
యీ లీల శ్రీవేంకటేశ్వరు గూడెను
మేలిమి మెఅగో మెలుతో యనరే ||


allade javvani hari yuramuna nade
mellane yiTu vupamiMcharae meeru ||

mattepu jippalO muMchina kaluvalO
vottili kanugava loka maaTaaDarae
guttapu guMDalO koMDalO kuchamulO
hatti yaerpaDaga nanarae meeru ||

taamera tooMDlO tatiyagu teegelO
bhaama chaetu laerparacharae yipuDu
dOmaTi siMhamO toDa gina bayalO
aamaaTaaDarae aMdulO nokaTi ||

neelapu maNulO niMDina maeghamO
balaki turu moka palukuna jepparae
yee leela SreevaeMkaTaeSvaru gooDenu
maelimi meagO melutO yanarae ||

Friday, June 14, 2013

795.madavikAramulu mAnEvO - మదవికారములు మానేవో


pallavi : ragam:dESakshi buy Full Version Here From the album "NeevuGaliginaChalu" , tuned and sung by Sri Sathiraju Venumadhav
మదవికారములు మానేవో, నా
యెదురనె నీవు నేడింకాఁజేసేవో

నందవ్రజములోన నాడు నీవు గొల్ల
మందల మగువల మరగించీనా 
మందులు మాయలు మఱచితివో, యిప్పు 
డిందూ నామీద నింకాఁ జేసేవో

నలినాప్తకులుడవైనాడు నీవు ఇంతిం
గలకాలమెల్ల నంగడిబెట్టినా
మలినపు మాటలు మఱచితివో నన్ను
నెలయించి కాకల నింకా నేసేవో(నేపేవొ?)

నరసింహుడవై నాడు నీవు పెక్కు 
మురిపెంపు వికారములఁబోయినా
తిరువేంకటేశ పొందితివి నన్ను నీ
యిరవైన యీ చేత లింకాఁ జేసేవో

madavikAramulu mAnEvO, nA
yedurane nIvu nEDiMkA@MjEsEvO

naMdavrajamulOna nADu nIvu golla
maMdala maguvala maragiMchInA 
maMdulu mAyalu ma~rachitivO, yippu 
DiMdU nAmIda niMkA@M jEsEvO

nalinAptakuluDavainADu nIvu iMtiM
galakAlamella naMgaDibeTTinA
malinapu mATalu ma~rachitivO nannu
nelayiMchi kAkala niMkA nEsEvO(nEpEvo?)

narasiMhuDavai nADu nIvu pekku 
muripeMpu vikAramula@MbOyinA
tiruvEMkaTESa poMditivi nannu nI
yiravaina yI chEta liMkA@M jEsEvO

Sunday, June 09, 2013

794.eppuDu gAni rADO yeMtadaDavAya - ఎప్పుడు గాని రాడో యెంతదడవాయ

youtube link : composed and sung by V.Sarala.. dance by Dr.Yashoda Thakore.
ఎప్పుడు గాని రాడో యెంతదడవాయ కాలి - 
చప్పుడాలకించి మతి జల్లురనెనమ్మా

ఇద్దరమదరిపాటు యేకాంతాన నాడుకొన్న - 

సుద్దులు దలచిమేను చురుకనెనమ్మా
పెద్దగా కస్తూరిబొట్టు పెట్టిననాతడు గోర
తిద్దుట దలచి మేను దిగులనెనమ్మా

పాయక యాతడూ నేనుఁ బవ్వళించే యింటివంకఁ

బోయి పోయి కడుఁ జిన్నబోతి నోయమ్మా
తోయపు గుబ్బల చన్నుదోయి మీద వాడొత్తిన 
పాయపుఁ జంద్రుల జూచి భ్రమసితినమ్మా

కూడిన సౌఖ్యములందు కొదలేని వాని నా -

వేడుక మతిఁ దలచి వెరగాయ నమ్మా
యీడులేని తిరువేంకటేశుడిదె నాతోడో
నాడినట్టే నాచిత్తమలరించే నమ్మా

eppuDu gAni rADO yeMtadaDavAya kAli -
chappuDAlakiMchi mati jalluranenammA

iddaramadaripATu yEkAMtAna nADukonna -
suddulu dalachimEnu churukanenammA
peddagA kastUriboTTu peTTinanAtaDu gOra
tidduTa dalachi mEnu digulanenammA

pAyaka yAtaDU nEnu@M bavvaLiMchE yiMTivaMka@M
bOyi pOyi kaDu@M jinnabOti nOyammA
tOyapu gubbala channudOyi mIda vADottina
pAyapu@M jaMdrula jUchi bhramasitinammA

kUDina saukhyamulaMdu kodalEni vAni nA -
vEDuka mati@M dalachi veragAya nammA
yIDulEni tiruvEMkaTESuDide nAtODO
nADinaTTE nAchittamalariMchE nammA

Friday, June 07, 2013

793.kamalAsana saubhAgyamu kalikitanaMbulu - కమలాసన సౌభాగ్యము కలికితనంబులు సొబగులు

Archive Audio link
Sung by Bombay Jayashree , in film IntinTa Annamayya , music by MM Keeravani (7th in the list)

Meaning by Dr.Tadepalli Patanjali
కమలాసన సౌభాగ్యము కలికితనంబులు సొబగులు 
ప్రమదంబులు నింతంతని పలుకాంగా రాదు

మించిన చొక్కులు మీరినయాసలు 
పంచేంద్రియముల భాగ్యములు 
యెంచిన తలపులు యెడపని వలపులు
పంచబాణుని పరిణత (తు) లూ

కనుగవ జలములు కమ్మని చెమటలు
అనయము చెలులకు నాడికలు
తనువున మరపులు తప్పని వెఱపులు
వినుకలి కనుకలి వేడుకలు

మోవి మెరుంగులు ముద్దుల నగవులు
శ్రీవేంకతపతి చిత్తములు
తావుల పూతలు దర్పకు వ్రాతలు
ఆ విభుఁ గూడిన యలసములు

kamalAsana saubhAgyamu kalikitanaMbulu sobagulu 
pramadaMbulu niMtaMtani palukAMgA rAdu

miMchina chokkulu mIrinayAsalu 
paMchEMdriyamula bhAgyamulu 
yeMchina talapulu yeDapani valapulu
paMchabANuni pariNata (tu) lU

kanugava jalamulu kammani chemaTalu
anayamu chelulaku nADikalu
tanuvuna marapulu tappani ve~rapulu
vinukali kanukali vEDukalu

mOvi meruMgulu muddula nagavulu
SrIvEMkatapati chittamulu
tAvula pUtalu darpaku vrAtalu
A vibhu@M gUDina yalasamulu

Wednesday, June 05, 2013

792.kAnakuMTi miMaka kaMTi - కానకుంటి మిందాకా కంటి

Audio link : Tuned & Sung by Sattiraju Venumadhav (to get a copy of album 'annamayya padamandakini' with 108 kirtanas in 108 raga composed by Sri Venumadhav, please contact sujana ranjani : seetaramasarma@gmail.com)

కానకుంటి మిందాకా కంటి మాడకుఁ బోదము
కానీలే అందుకేమి కళవళ మేలయ్యా IIపల్లవిII

తొంగి చూచెనదె సీత తూరుపునఁ దమ్ముఁడా
సంగతి చందురుఁడింతె సతి గాదయ్యా 

చెంగట నే వెదకగాఁ జేరి నవ్వీఁ జూడరాదా
రంగగు వెన్నెల లింతే రామచంద్ర చూడుమా IIకానII

పొంచి చేతఁ బిలిచీని పొద దండ నదె సీత
అంచెలఁ దీగె ఇంతే అటు గాదయ్యా

యెంచనేల దవ్వులను యెలిఁగించీ వినరాదా
పెంచపు నెమలి గాని పిలుపు గాదయ్యా IIకానII

నిలుచుండి చూచె నదె నిండుఁ గొలఁకులో సీత
కలువలింతే ఆపె గాదయ్యా

కలికి శ్రీ వెంకటాద్రిఁ గాగిలించె నిదె నన్ను
తలపులో నాకె నిన్నుఁ దగిలుండు నయ్యా IIకానII

kaanakuMTi miMdaakaa kaMTi maaDaku@M bOdamu
kaaneelae aMdukaemi kaLavaLa maelayyaa IIpallaviII

toMgi choochenade seeta toorupuna@M dammu@MDaa
saMgati chaMduru@MDiMte sati gaadayyaa 

cheMgaTa nae vedakagaa@M jaeri navvee@M jooDaraadaa
raMgagu vennela liMtae raamachaMdra chooDumaa IIkaanaII

poMchi chaeta@M bilicheeni poda daMDa nade seeta
aMchela@M deege iMtae aTu gaadayyaa

yeMchanaela davvulanu yeli@MgiMchee vinaraadaa
peMchapu nemali gaani pilupu gaadayyaa IIkaanaII

niluchuMDi chooche nade niMDu@M gola@MkulO seeta
kaluvaliMtae aape gaadayyaa

kaliki Sree veMkaTaadri@M gaagiliMche nide nannu
talapulO naake ninnu@M dagiluMDu nayyaa IIkaanaII


Meaning by Mallina Narasimharao garu in his blog : http://kastuuritilakam.blogspot.in/2008/06/26-105.html
సీతాపహరణం తర్వాత రామలక్ష్మణులు సీతను వెదుకుతున్నప్పుడు
రామలక్ష్మణుల మధ్య జరిగిన సంభాషణా పూర్వకముగా అన్నమయ్య
చెప్పిన కీర్తన యిది. ఇటువంటి సంభాషణగా నడిచే వానిని "వాకో వాక్య"
రూపమైన కీర్తనలని కూడా అంటారు.ఇటువంటి "వాకో వాక్య"కీర్తనలు
చాలానే వున్నవి.

ఈ కీర్తనలో ఒక వాక్యము (లైను)రాముడు, తరువాతి వాక్యము లక్షణుడు
అంటున్నట్లుగా సాగుతుంది.

ఇంత దాకా సీతను కనుక్కోలేక పోయాము.దూరంగా ఆ కనిపించే చోటికి వెళ్ళి వెదకుదాము-అన్నాడు రాముడు.
దానికి జవాబుగా లక్షణుడు-అలాగే కానీ! అందుకోసమై నీకు కళవళ మెందుకయ్యా అన్నాడు.
రాము డప్పుడు -అదిగో! తూర్పున సీత తొంగి చూస్తున్నది తమ్ముడా-అంటాడు.
జవాబుగా లక్షణుడు-కనిపించే అది చందురుడే ! కాని సీత గాదయ్యా-అంటాడు.

అప్పుడాయన-దగ్గరికెళ్ళి నే వెదగ్గా నను చేరి నా సీత నవ్వుతోంది చూడరాదా-అంటాడు.
లక్ష్మణుడు-నువ్వనుకొనే ఆ నవ్వులు రంగులలో మెరిసే వెన్నెలలే ! రామచంద్రా వేరు కాదు, సరిగా చూడ మంటాడు.

పొద చెంత నుండీ చేత్తో నన్ను సీత పిలుస్తోంది! చూడయ్యా-రాముడు
అది హంస తీగ ఇంతే కాని అటు పిలవడం కాదయ్యా-లక్ష్మణుడు.

రాముడు- ఆలోచించక్కరలేదు.దూరాన యెలుగెత్తి పిలుస్తోంది.వినబట్టంలేదా!?
లక్ష్మణుడు-అది పిలుపు గాదయ్యా పింఛాన్ని ధరించిన నెమలి క్రేంకారమది.

రాముడు-నిండు కొలనిలో నిలచి సీత నన్ను చూస్తోందయ్యా
లక్ష్మణుడు- అని కలువపువ్వులయ్యా !ఆమె గాదు.
రాముడు- సీత ఈ వేంకటాద్రి మీద ఇదో నన్ను కాగిలించినదయ్యా
లక్ష్మణుడు- నీ తలపులో ఆమె నిన్ను తగిలి(కౌగలించుకొని) ఉన్నదయ్యా

ఇలా రామచంద్రమూర్తి సీతా విరహార్తిలో పరిపరి విధములుగా దుఃఖిస్తుండగా లక్ష్మణుడు నిజ పరిస్ధితిని వివరిస్తున్న
కీర్తన యిది.

Saturday, April 27, 2013

791. dEvaSiKAmaNivi dishTadaivamavu - దేవశిఖామణివి దిష్టదైవమవు నీవు


Audio link : G.Balakrishnaprasad
ప : దేవశిఖామణివి దిష్టదైవమవు నీవు
ఈవల నీబంట నాకు నెదురింక ఏది

చ : కామధేనువు పిదుకగల కోరికెలివెల్ల
కామధేనువులు పెక్కుగాచే కృష్ణుడవట
కామించి నీ బంటనట కమ్మినిన్ను దలచితి
ఏమి మాకు కడమయ్యా ఇందిరా రమణ

చ : ఎంచ కల్పవృక్షమును ఇచ్చు సిరులెల్లాను
మించి కల్పవృక్షముల నీడలా కృష్ణుడవట
అంచల నీ బంటనట ఆత్మలొ నిను నమ్మితి
వంచించ కడమయేది వసుధాధీశ

చ : తగనొక్క చింతామణి తలచినట్లచేసు
మిగుల కౌస్తుభమణి మించినా కృష్ణుడవట
పగటు శ్రీవేంకటేశ భక్తుడ నీకట నేను
జగములో కొరతేది జగదేకవిభుడ

pa : dEvaSiKAmaNivi dishTadaivamavu nIvu
Ivala nIbanTa nAku nedurinka Edi

ca : kAmadhEnuvu pidukagala kOrikelivella
kAmadhEnuvulu pekkugAcE kRshNuDavaTa
kAminci nI banTanaTa kammininnu dalaciti
Emi mAku kaDamayyA indirA ramaNa

ca : enca kalpavRkshamunu iccu sirulellAnu
minci kalpavRkshamula nIDalA kRshNuDavaTa
ancala nI banTanaTa Atmalo ninu nammiti
vancinca kaDamayEdi vasudhAdhISa

ca : taganokka cintAmaNi talacinaTlacEsu
migula kaustuBamaNi mincinA kRshNuDavaTa
pagaTu SrIvEnkaTESa BaktuDa nIkaTa nEnu
jagamulO koratEdi jagadEkaviBuDa

Thursday, April 25, 2013

790.bhakti nIpai dokaTe parama sukhamu - భక్తి నీపై దొకటె పరమ సుఖము


Audio link : composed and sung by Sri Nedunuri Krishnamurthy , in sahana ragam. (recorded by phone from a svbc program)
భక్తి నీపై దొకటె పరమ సుఖము
యుక్తి జూచిన నిజం బొక్కటే లేదు

కులమెంత గలిగె నది కూడించు గర్వంబు
చలమెంత గలిగె నది జగడమే రేచు
తలపెంత పెంచినాఁ దగిలించు కోరికలు
యెలమి విజ్ఞానంబు యేమిటా లేదు 

ధనమెంత గలిగె నది దట్టమౌ లోభంబు 
మొనయుఁ జక్కందనంబు మోహములు రేచు
ఘనవిద్యఁ గలిగినను కప్పు పైపై మదము
యెనయగ పరమపద మించుకయు లేదు

తరుణు లెందరు అయిన తాపములు సమకూడు
సిరులెన్ని గలిగినను చింతలే పెరుగు
యిరవయిన శ్రీవేంకటేస నినుఁ గొలువగా
పెరిగె నానందంబు బెళకు లికలేవు

bhakti nIpai dokaTe parama sukhamu
yukti jUchina nijam bokkaTE lEdu

kulameMta galige nadi kUDiMchu garwaMbu
chalameMta galige nadi jagaDamE rEchu
talapeMta peMchinA@M dagiliMchu kOrikalu
yelami vij~nAnaMbu yEmiTA lEdu 

dhanameMta galige nadi daTTamau lObhaMbu 
monayu@M jakkaMdanaMbu mOhamulu rEchu
ghanavidya@M galiginanu kappu paipai madamu
yenayaga paramapada miMchukayu lEdu

taruNu leMdaru ayina tApamulu samakUDu
sirulenni galiginanu chiMtalE perugu
yiravayina SrIvEMkaTEsa ninu@M goluvagA
perige nAnaMdaMbu beLaku likalEvu

Monday, March 18, 2013

789.indirA nAmamu indariki - ఇందిరా నామము ఇందరికి

Youtube link : Ranjani & Gayatri , Mohana Ragam
ఇందిరా నామము ఇందరికి 
కుందనపు ముద్దవో గోవిందా 

అచ్యుత నామము అనంత నామము 
ఇచ్చిన సంపదలు ఇందరికి 
నచ్చిన సిరులు నాలుకతుదలు 
కొచ్చి కొచ్చివో గోవిందా 

వైకుంఠ నామము వరద నామము 
ఈకడ నాకడ ఇందరికి 
వాకుదెరపులు వన్నెలు లోకాల 
కూగులు వంతులునో గోవిందా 

పండరి నామము పరమ నామము
ఎండలు బాపెడి ఇందరికి 
నిండు నిధానమై నిలిచిన పేరు 
కొండల కోనేటివో గోవిందా 

indirA nAmamu indariki 
kundanapu muddavO gOvimdA 

achyuta nAmamu anamta nAmamu 
iccina sampadalu imdariki 
naccina sirulu nAlukatudalu 
kocci koccivO gOvimdA 

vaikunTha nAmamu varada nAmamu 
IkaDa nAkaDa imdariki 
vAkuderapulu vannelu lOkAla 
kUgulu vamtulunO gOvimdA 

panDari nAmamu parama nAmamu
enDalu bApeDi imdariki 
nimDu nidhAnamai nilicina pEru 
komDala kOnETivO gOvimdA

Tuesday, January 22, 2013

788.appaDuMDE koMDalOna - అప్పడుండే కొండలోన

Archive Page: 
Audio link : 

1.అప్పడుండే కొండలోన ఇప్పపూల ఏరబోతే - ఇప్పపూలు కప్పలాయెరా ఓ వేంకటేశ
అప్పలుగల వాని వలనే ఓ వేంకటేశ

2. ఆకాశాన పొయ్యే కాకి మూకజూచి కేకవేశే - మూక మూడు విధములాయరా - ఓ వేంకటేశ
దీని భావము నీకే తెలుసురా ఓ వేంకటేశ

3. అహోబిలయ్య గుంటలోన వొల్వలు ఉదక పోతే - వొల్వలెల్ల మల్ల్యెయాయే - ఓ వేంకటేశ
దీనిభావము నీకే తెలుసురా ఓ వేంకటేశా

4. అహోబిలాన చెట్టు బుట్టే భూమి యెల్ల తీగపారే - కంచిలోన కాయ కాచేరా ఓ వేంకటేశా
శ్రీరంగాన పండు పండేరా ఓ వేంకటేశా

5. పుట్టామీద చెట్టు బుట్టే భూమియెల్ల తీగపారే - పర్వతాన పండు పండేరా ఓ వేంకటేశా
అందవచ్చు కోయరాదురా - ఓ వేంకటేశా

6. చేయిలేనివాడుకోశే నెత్తిలేని వాడు మేశే - కాళ్ళు లేని వాడు నడచే ఓ వేంకటేశా
పెదవిలేని వాడు చిలుక తినేరా ఓ వేంకటేశా!

7. గుంటయెండి పండు పండే - పండుకోశి కుప్పవేశే - కుప్పకాలి యప్పు తీరేరా - ఓ వేంకటేశా
దీని భావము నీకే తెలుసురా ఓ వేంకటేశా

8. సందెకాడ తలవ్రాలు సంధిదీరి వేంకటరాయ - తెల్లవారనాయనీడరా ఓ వేంకటేశ
దీని భావము నీకే తెలుసురా ఓ వేంకటేశ

9. ముత్యాల పందిటిలోన ముగ్గురు వేంచేసి రాగ - ముక్కంటి దేవుని జూచేరు ఓ వేంకటేశా
దీని భావము నీకే తెలుసురా! ఓ వేంకటేశా

10. ఏటిలోన వలవేశే తాటిమాను నీడలాయె - దూరపోతే చోటులేదురా ఓ వేంకటేశా
దీని భావము నీకే తెలుసురా ఓ వేంకటేశా

11. ముందు కూతు రాలు ఆమె ముందు ఆలు కూతురాయె - పొందుగా పెండ్లాము తానాయె ఓ వేంకటేశ
దీని భావము నీకే తెలుసురా ఓ వేంకటేశా

12. ఆకులేని అడవిలోన మూడుతోకల పెద్దపులిని - మేక యొకటి యెత్తి మింగేరా ఓ వేంకటేశా
దీని భావము నీకే తెలుసురా ఓ వేంకటేశా

13. పున్నమ వెన్నెలలోన వన్న్యలాడితోను గూడి - కిన్నెర మీటుచు పొయ్యేవు ఓ వేంకటేశా
దీని భావము నీకే తెలుసురా ఓ వేంకటేశా

14. అర్థరాత్రి వేళలోని రుద్రవీణ నెత్తుకొని - నిద్రించిన నిన్ను పాడగ - ఓ వేంకటేశా
దీని భావము నీకే తెలుసురా ఓ వేంకటేశా

1.appaDuMDE koMDalOna ippapUla ErabOtE - ippapUlu kappalaayeraa O vEMkaTESa
appalugala vaani valanE O vEMkaTESa
2. AkaaSaana poyyE kaaki mUkajUci kEkavESE - mUka mUDu vidhamulaayaraa - O vEMkaTESa
dIni Baavamu nIkE telusuraa O vEMkaTESa
3. ahObilayya guMTalOna volvalu udaka pOtE - volvalella mallyeyaayE - O vEMkaTESa
dIniBaavamu nIkE telusuraa O vEMkaTESaa
4. ahObilaana ceTTu buTTE BUmi yella tIgapaarE - kaMcilOna kaaya kaacEraa O vEMkaTESaa
SrIraMgaana paMDu paMDEraa O vEMkaTESaa
5. puTTaamIda ceTTu buTTE BUmiyella tIgapaarE - parvataana paMDu paMDEraa O vEMkaTESaa aMdavaccu kOyaraaduraa - O vEMkaTESaa
6. cEyilEnivaaDukOSE nettilEni vaaDu mESE - kaaLLu lEni vaaDu naDacE O vEMkaTESaa
pedavilEni vaaDu ciluka tinEraa O vEMkaTESaa!
7. guMTayeMDi paMDu paMDE - paMDukOSi kuppavESE - kuppakaali yappu tIrEraa - O vEMkaTESaa dIni Baavamu nIkE telusuraa O vEMkaTESaa
8. saMdekaaDa talavraalu saMdhidIri vEMkaTaraaya - tellavaaranaayanIDaraa O vEMkaTESa
dIni Baavamu nIkE telusuraa O vEMkaTESa
9. mutyaala paMdiTilOna mugguru vEMcEsi raaga - mukkaMTi dEvuni jUcEru O vEMkaTESaa
dIni Baavamu nIkE telusuraa! O vEMkaTESaa
10. ETilOna valavESE taaTimaanu nIDalaaye - dUrapOtE cOTulEduraa O vEMkaTESaa
dIni Baavamu nIkE telusuraa O vEMkaTESaa
11. muMdu kUtu raalu aame muMdu aalu kUturaaye - poMdugaa peMDlaamu taanaaye O vEMkaTESa dIni Baavamu nIkE telusuraa O vEMkaTESaa
12. aakulEni aDavilOna mUDutOkala peddapulini - mEka yokaTi yetti miMgEraa O vEMkaTESaa
dIni Baavamu nIkE telusuraa O vEMkaTESaa
13. punnama vennelalOna vannyalaaDitOnu gUDi - kinnera mITucu poyyEvu O vEMkaTESaa
dIni Baavamu nIkE telusuraa O vEMkaTESaa
14. artharaatri vELalOni rudravINa nettukoni - nidriMcina ninnu paaDaga - O vEMkaTESaa
dIni Baavamu nIkE telusuraa O vEMkaTESaa