Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Saturday, June 30, 2007

250.tE SaraNaM tE-తే శరణం తే శరణ మహం


Audio link :GBKP
Archive link :
ప|| తే శరణం తే శరణ మహం |
శైశవకృష్ణ తే శరణం గతోస్మి ||
చ|| దశవిధావతార ధర్మరక్షణమూర్తి |
దశమస్తకాసురదశన |
దశదిశాపరిపూర్ణ తవనీయస్వరూప |
దశావరణ లోకతత్త్వాతీత ||
చ|| సహస్రలోచన సంతతవినుత |
సహస్రముఖ శేషశయనా |
సహస్రకరకోటిసంపూర్ణతేజా |
సహస్రాదిత్య దివ్యచక్రాయుధా ||
చ|| అనంతచరణ సర్వాధారధేయ |
అనంతకరదివ్యాయుధా |
అనంతనిజకల్యాణగుణార్ణవ |
అనంత శ్రీవేంకటాద్రినివాసా ||

pa|| tE SaraNaM tE SaraNa mahaM |
SaiSavakRShNa tE SaraNaM gatOsmi ||

ca|| daSavidhAvatAra dharmarakShaNamUrti | daSamastakAsuradaSana |
daSadiSAparipUrNa tavanIyasvarUpa | daSAvaraNa lOkatattvAtIta ||
ca|| sahasralOcana saMtatavinuta | sahasramuKa SEShaSayanA |
sahasrakarakOTisaMpUrNatEjA | sahasrAditya divyacakrAyudhA ||
ca|| anaMtacaraNa sarvAdhAradhEya | anaMtakaradivyAyudhA |
anaMtanijakalyANaguNArNava | anaMta SrIvEMkaTAdrinivAsA ||

Friday, June 29, 2007

249.SaraNaMbitaDE sakalamu- శరణంబితడే సకలము


Audio link :GBKP
Archive link :

ప|| శరణంబితడే సకలము నాకును | వెరవున మనసా వెతకవో ఇతని ||
చ|| అభయంబొసగెడి యతడెవ్వడు మును | ఇభరక్షకుడు అతడెవ్వడు |
ఉభయవిభూతుల కొడయండెవడూ | ప్రభువితడే నాపాలి దేవుడు ||
చ|| శరణాగతులకు సరి దా నెవ్వడు | యిరవుగ శ్రీపతి యెవ్వడు |
అరి దుష్ట దైత్య హంతకు డెవ్వడు | పరమును నతడె నాపాలి దేవుడు ||
చ|| ఆది శంఖ చక్రాయుధు డెవ్వడు | యేదెస పూర్ణు డెవ్వడు |
వేదమయుడు శ్రీ వేంకట పతియై | పాదాయ నిదె నా పాలిదేవుడు ||

pa|| SaraNaMbitaDE sakalamu nAkunu | veravuna manasA vetakavO itani ||
ca|| aBayaMbosageDi yataDevvaDu munu | iBarakShakuDu ataDevvaDu |
uBayaviBUtula koDayaMDevaDU | praBuvitaDE nApAli dEvuDu ||
ca|| SaraNAgatulaku sari dA nevvaDu | yiravuga SrIpati yevvaDu |
ari duShTa daitya haMtaku DevvaDu | paramunu nataDe nApAli dEvuDu ||
ca|| Adi SaMKa cakrAyudhu DevvaDu | yEdesa pUrNu DevvaDu |
vEdamayuDu SrI vEMkaTa patiyai | pAdAya nide nA pAlidEvuDu ||

248.SaraNu SaraNu vibhIshaNa-శరణు శరణు విభీషణAudio link :
Archive link :
శరణు శరణు విభీషణ వరదా
శరధిబంధన రామ సర్వగుణస్తోమ

మారీచసుబాహుమదమర్దన తాటకాహర
కౄరేంద్రజిత్తులగుండుగండా
దారుణకుంభకర్ణదనుజ శిరచ్ఛేదక
వీరప్రతాపరామ విజయాభిరామ
https://archive.org/details/SaraNuSaraNuVibhIShaNavaradA
వాలినిగ్రహ సుగ్రీవరాజ్యస్థాపక
లాలితవానరబల లంకాపహార
పాలితసవనాహల్యపాపవిమోచక
పౌలస్త్యహరణ రామ బహుదివ్యనామ

శంకరచాపభంజక జానకీమనోహర
పంకజాక్ష సాకేతపట్టణాధీశ
అంకితబిరుద శ్రీవేంకటాద్రినివాస
ఓంకారరూప రామ వురుసత్యకామ


SaraNu SaraNu vibhIshaNa varadA
SaradhibaMdhana rAma sarwaguNastOma

mArIchasubAhumadamardana tATakAhara
kRUrEMdrajittulaguMDugaMDA
dAruNakuMbhakarNadanuja SirachChEdaka
vIrapratAparAma vijayAbhirAma

vAlinigraha sugrIvarAjyasthApaka
lAlitavAnarabala laMkApahAra
pAlitasavanAhalyapApavimOchaka
paulastyaharaNa rAma bahudivyanAma

SaMkarachApabhaMjaka jAnakImanOhara
paMkajAksha sAkEtapaTTaNAdhISa
aMkitabiruda SrIvEMkaTAdrinivAsa
OmkArarUpa rAma vurusatyakAma

247.SaraNaMTi mAtani- శరణంటి మాతని


Audio link :GBKP
Archive link :
ప|| శరణంటి మాతని సమ్మంధమునజేసి |
మరిగించి మమునేలి మన్నించవే ||
చ|| సకలవేదములు సంకీర్తనలుచేసి |
ప్రకటించి నిను బాడి పావనుడైన |
అకలంకుడు తాళ్ళపాకన్నమాచార్యుల |
వెకలియై యేలిన శ్రీవేంకటనిలయ ||
చ|| నారదాది సనకసనందాదులవలె |
పేరుపడి నిన్ను బాడి పెద్దలైనట్టి |
ఆరీతి దాళ్ళపాకన్నమాచార్యుల |
చేరి యేలినయట్టి శ్రీవేంకటనిలయ ||
చ|| సామవేద సామగాన సప్తస్వరములను |
బాముతో నీసతినిన్ను బాడినయట్టి |
ఆముకొన్న తాళ్ళపాకన్నమాచార్యుల |
వేమరుమెచ్చిన శ్రీవేంకటనిలయా ||


pa|| SaraNaMTi mAtani sammaMdhamunajEsi |marigiMci mamunEli manniMcavE ||

ca|| sakalavEdamulu saMkIrtanalucEsi |prakaTiMci ninu bADi pAvanuDaina |
akalaMkuDu tALLapAkannamAcAryula |vekaliyai yElina SrIvEMkaTanilaya ||
ca|| nAradAdi sanakasanaMdAdulavale | pErupaDi ninnu bADi peddalainaTTi |
ArIti dALLapAkannamAcAryula | cEri yElinayaTTi SrIvEMkaTanilaya ||
ca|| sAmavEda sAmagAna saptasvaramulanu | bAmutO nIsatininnu bADinayaTTi |
Amukonna tALLapAkannamAcAryula | vEmarumeccina SrIvEMkaTanilayA ||

Thursday, June 28, 2007

246.SaraNu SaraNu raamachaMdra-శరణు శరణు రామచంద్ర


Audio link :NCSridevi
Archive link :
Audio download link : NC Sridevi
Audio Play Link
శరణు శరణు రామచంద్ర నరేంద్రా
సరి మమ్ముగావు రామచంద్రా నరేంద్రా

ఘన దశరథునకు కౌసల్యాదేవికిని
జననమందిన రామచంద్రా నరేంద్రా
కనలి తాటకి చంపి కౌశుకుజన్నము గాచి
చనవులిచ్చిన రామచంద్రా నరేంద్రా

అరిది సీత పెండ్లాడి అభయమందరికిచ్చి
శరధిగట్టిన రామచంద్రా నరేంద్రా
అరసి రావణు చంపి అయేధ్యానగర మేలి
సరవినేలిన రామచంద్రా నరేంద్రా

పన్నుగ నలమేల్మంగపతి శ్రీవేంకటేశ్వరు
సన్నిధినిల్చిన రామచంద్రా నరేంద్రా
అన్నిటా లక్ష్మణభరతాంజనేయశత్రుఘ్నుల
సన్నుతికెక్కిన రామచంద్రా నరేంద్రా
SaraNu SaraNu raamachaMdra naraeMdraa
sari mammugaavu raamachaMdraa naraeMdraa

ghana daSarathunaku kausalyaadaevikini
jananamaMdina raamachaMdraa naraeMdraa
kanali taaTaki chaMpi kauSukujannamu gaachi
chanavulichchina raamachaMdraa naraeMdraa

aridi seeta peMDlaaDi abhayamaMdarikichchi
SaradhigaTTina raamachaMdraa naraeMdraa
arasi raavaNu chaMpi ayaedhyaanagara maeli
saravinaelina raamachaMdraa naraeMdraa

pannuga nalamaelmaMgapati SreevaeMkaTaeSvaru
sannidhinilchina raamachaMdraa naraeMdraa
anniTaa lakshmaNabharataaMjanaeyaSatrughnula
sannutikekkina raamachaMdraa naraeMdraa

Wednesday, June 27, 2007

245.SaraNu kapISwara -శరణు కపీశ్వరAudio link :PRanganath
Archive link :
శరణు కపీశ్వర శరణం బనిలజ
సరవి నెంచ నీసరి యిక వేరీ

పుట్టిననాడే భువనములెరగగ
పట్టితి సూర్యుని పండనుచు
ముట్టిన చుక్కలు మోవగ పెరిగితి(వి)
ఇట్టిప్రతాపివి యెదురేదయ్యా

అంపినయప్పుడే యంబుధి దాటితివి
ఇంపులు సీతకు నిచ్చితివి
సంపద మెరయుచు సంజీవి దెచ్చితి
పెంపును సొంపును పేర్కొనవశమా

చెదరక నేడే శ్రీవేంకటగిరి
గదిసి రాముకృప గైకొంటి
వదలక నీకృపవాడనైతి నిదె
యెదుటనే కాచితి విక కడమేమీ


SaraNu kapISwara SaraNaM banilaja
saravi neMcha nIsari yika vErI

puTTinanADE bhuvanamuleragaga
paTTiti sUryuni paMDanuchu
muTTina chukkalu mOvaga perigiti(vi)
iTTipratApivi yedurEdayyA

aMpinayappuDE yaMbudhi dATitivi
iMpulu sItaku nichchitivi
saMpada merayuchu saMjIvi dechchiti
peMpunu soMpunu pErkonavaSamA

chedaraka nEDE SrIvEMkaTagiri
gadisi rAmukRpa gaikoMTi
vadalaka nIkRpavADanaiti nide
yeduTanE kAchiti vika kaDamEmI

244.SaraNuvEDeda yajnasaMBava-శరణువేడెద యజ్ఞసంభవ


Audio link :GBKP
Audio link :PSuseela
Audio link :SPBalaSubrahmanyam
Archive link :

ప|| శరణువేడెద యజ్ఞసంభవ శ్రీరామ | అరసి రక్షించుము(మమ్ము) అయోధ్యారామ ||

చ|| ధారుణిలో దశరథ తనయ రామ |చేరిన యహల్యను రక్షించిన రామ |
వారిధి బంధన కపి వల్లభ రామ | తారక బ్రహ్మమైన సీతాపతి రామ ||

చ|| ఆదిత్య కులాంబుధి మృగాంక రామ హర- | కోదండ భంజనము చేకొనిన రామ |
వేద శాస్త్ర పురాణాది వినుత రామ | ఆది గొన్నతాటకా సంహార రామ ||

చ|| రావణనుని భంజించిన రాఘవ రామ | వావిరి విభీషణ వరద శ్రీరామ |
సేవనలమేల్మంగతో శ్రీవేంకటేశుడై | ఈవల దాసుల నెల్ల ఏలినట్టి శ్రీరామ ||


pa|| SaraNuvEDeda yaj~nasaMBava SrIrAma | arasi rakShiMchumu(mammu) ayOdhyArAma ||


ca|| dhAruNilO daSaratha tanaya rAma |cErina yahalyanu rakShiMcina rAma |
vAridhi baMdhana kapi vallaBa rAma | tAraka brahmamaina sItApati rAma ||

ca|| Aditya kulAMbudhi mRgAMka rAma hara- | kOdaMDa BaMjanamu cEkonina rAma |
vEda SAstra purANAdi vinuta rAma | Adi gonnatATakA saMhAra rAma ||

ca|| rAvaNanuni BaMjiMcina rAGava rAma | vAviri viBIShaNa varada SrIrAma |
sEvanalamElmaMgatO SrIvEMkaTESuDai | Ivala dAsula nella ElinaTTi SrIrAma ||

Tuesday, June 26, 2007

243.SaraNu SaraNu vEda-శరణు శరణు వేద

.
Audio link :GBKP
Archive link :
book:2 - Kriti:347
శరణు శరణు వేద శాస్త్రనిపుణ నీకు
అరుదైన రామ కార్యదురంధరా

హనుమంతరాయ అంజనాతనయా
ఘనవాయుసుత దివ్యకామరూప
అనుపమలంకాదహన వార్ధిలంఘన
జనసురనుత కలశాపురనివాస

రవితనయస(న?)చివ రావణవనాపహార
పవనవేగబలాఢ్య భక్తసులభ
భువనపూర్ణదేహా బుధ్ధివిశారద
జవసత్వవేగ కలశాపురనివాస

సీతాశోకనాశన సంజీవశైలాకర్షణ
ఆతతప్రతాపశౌర్యా అసురాంతకా
కౌతుక శ్రీవేంకటేశు కరుణాసమేత
సాతకుంభవర్ణ కలశాపురనివాస

SaraNu SaraNu vEda SAstranipuNa nIku
arudaina rAma kAryaduraMdharA

hanumaMtarAya aMjanAtanayA
ghanavAyusuta divyakAmarUpa
anupamalaMkAdahana vArdhilaMghana
janasuranuta kalaSApuranivAsa

ravitanayasa(na?)chiva rAvaNavanApahAra
pavanavEgabalADhya bhaktasulabha
bhuvanapUrNadEhA budhdhiviSArada
javasatvavEga kalasApuranivAsa

sItASOkanASana saMjIvaSailAkarshaNa
AtatapratApaSauryA asurAMtakA
kautuka SrIvEMkaTESu karuNAsamEta
sAtakuMbhavarNa kalaSApura nivAsa

Monday, June 25, 2007

242.chavinOri kEDa dettu-చవినోరి కేడ దెత్తు


Audio link :PRanganath
Archive link :
అన్నమయ్య జానపదం: book:4 - kriti:326
చవినోరి కేడ దెత్తు సంప దేడదెత్తు వీని
సవరించుటే నాసంప దిదిగాదా

పచ్చడా లెక్కడదెత్తు పట్టుచీర లేడాదెత్తు
వెచ్చనిండ్లేడదెత్తు వెంటవెంటను
తెచ్చిన యీపచ్చడము దేహమిది వెంటవెంట
వచ్చీగాక తన్ను(దానె వద్దనగవచ్చునా

దొరతనమేడ దెత్తు దొడ్డసొమ్ము లేడదెత్తు
యెరవులసిరుల నేనేడదెత్తు
వెరవున నేనెవ్వరిని వేసరించజాలక
దరిచేరుటే దొరతనమిది గాదా

తోడబుట్టువుల నేడా (దోడితెత్తు( జుట్టాల
నేడ దెత్తు సుతులపొం దేడదెత్తును
వేడుకైనపొందు శ్రీవెంకటేశు( దలచుటే
ఈడులేనిబంధుకోటి ఈతడేకాడా


chavinOri kEDa dettu saMpa dEDadettu vIni
savariMchuTE nAsaMpa didigAdA

pachchaDA lekkaDadettu paTTuchIra lEDAdettu
vechchaniMDlEDadettu veMTaveMTanu
techchina yIpachchaDamu dEhamidi veMTaveMTa
vachchIgAka tannu(dAne vaddanagavachchunA

doratanamEDa dettu doDDasommu lEDadettu
yeravulasirula nEnEDadettu
veravuna nEnevvarini vEsariMchajAlaka
darichEruTE doratanamidi gAdA

tODabuTTuvula nEDA (dODitettu( juTTAla
nEDa dettu sutulapoM dEDadettunu
vEDukainapoMdu SrIveMkaTESu( dalachuTE
IDulEnibaMdhukOTi ItaDEkADA

Saturday, June 23, 2007

241.UrulEni polimEra-ఊరులేని పొలిమేర


Audio link :SattirajuVenumadhav
Audio link :KMuraliKrishna
Archive link :
ఆన్నమయ్య సామెతలు
ప|| ఊరులేని పొలిమేర పేరు పెంపులేని బ్రతుకు |

గారవంబులేని ప్రియము కదియనేటికే ||

చ|| ఉండరాని విరహవేదన వుండని సురతసుఖమేల |
యెండలేని నాటి నీడ యేమిసేయనే |
దండిగలుగు తమకమనెడి దండలేని తాలిమేల |
రెండు నొకటిగాని రచన ప్రియములేటికే ||

చ|| మెచ్చులేని చోట మంచిమేలు కలిగీనేమి సెలవు |
మచ్చికలేని చోట మంచిమాట లేటికే |
పెచ్చు పెరగలేని చోట ప్రియముగలిగి యేమి ఫలము |
ఇచ్చలేనినాటి సొబగులేమి సేయనే ||

చ|| బొంకులేని చెలిమిగాని పొందులేల మనసులోన |
శంకలేక కదియలేని (చనవు)చదువులేటికే |
కొంకు గొసరులేని మంచికూటమలర నిట్లుగూడి |
వేంకటాద్రి విభుడు లేని వేడుకేటికే ||

pa|| UrulEni polimEra pEru peMpulEni bratuku |
gAravaMbulEni priyamu kadiyanETikE ||
ca|| uMDarAni virahavEdana vuMDani suratasuKamEla |
yeMDalEni nATi nIDa yEmisEyanE |
daMDigalugu tamakamaneDi daMDalEni tAlimEla |
reMDu nokaTigAni racana priyamulETikE ||
ca|| mecculEni cOTa maMcimElu kaligInEmi selavu |
maccikalEni cOTa maMcimATa lETikE |
peccu peragalEni cOTa priyamugaligi yEmi Palamu |
iccalEninATi sobagulEmi sEyanE ||
ca|| boMkulEni celimigAni poMdulEla manasulOna |
SaMkalEka kadiyalEni (chanavu)chaduvulETikE |
koMku gosarulEni maMcikUTamalara niTlugUDi |
vEMkaTAdri viBuDu lEni vEDukETikE ||

240.mApulE maraNamulu-మాపులే మరణములు


Audio link :VedavathiPrabhakar
Archive Page : singer Smt Vedavati Prabhakar
మాపులే మరణములు రేపులే పుట్టువులు
చాపలాలు మాని విష్ణు శరణను మనసా

చాలునంటే ఇంచుకంతే చాలును జన్మమునకు
చాలకున్న లోకమెల్ల చాలదు
వీలిన యీ ఆశా(సా) వెఱ్ఱివానిచేతిరాయి
చాలు నింక హరి నిట్టె శరణను జీవుడా

పాఱకున్న పశుబాలై(1) బడలదు మనసు
పాఱితే జవ్వనమున పట్టరాదు
మీఱిన నీరుకొద్దిదామెర యింతె యెంచి చూడ
జాఱ విడిచి దేవుని శరణను జీవుడా

సేయకున్న కర్మము శ్రీపతిసేవనే వుండు
సేయబోతే కాలమెల్లా సేనాసేనా
వోయయ్య యిది యెల్లా వుమినాకే చవుతాలు(2)
చాయల శ్రీవేంకటేశు శరణను జీవుడా
.............................................................
book2 - kriti157
(1)పశుబాలై -> పసిబాల కావచ్చును
(2)'ఉమ్మినాకి చవి చూచుటలు ' కావచ్చునా ?
..............................................................

mApulE maraNamulu rEpulE puTTuvulu
chApalAlu mAni vishNu SaraNanu manasA

chAlunaMTE iMchukaMtE chAlunu janmamunaku
chAlakunna lOkamella chAladu
vIlina yI ASA(sA) ve~r~rivAnichEtirAyi
chAlu niMka hari niTTe SaraNanu jIvuDA

pA~rakunna paSubAlai baDaladu manasu
pA~ritE javvanamuna paTTarAdu
mI~rina nIrukoddidAmera yiMte yeMchi chUDa
jA~ra viDichi dEvuni SaraNanu jIvuDA

sEyakunna karmamu SrIpatisEvanE vuMDu
sEyabOtE kAlamellA sEnAsEnA
vOyayya yidi yellA vuminAkE chavutAlu
chAyala SrIvEMkaTESu SaraNanu jIvuDA

paSubAlai -> pasibAla kAvachchunu
'umminAki chavi chUchuTalu ' kAvachchunA ?

Tuesday, June 19, 2007

239.namO namO jagadEkanAtha-నమో నమో జగదేకనాథ


Audio link :GBKP
Audio link :NSridevi
Archive link :
ప|| నమో నమో జగదేకనాథ తవ సర్వేశ | విమల విశ్రుత లసద్విఖ్యాత కీర్తే ||
చ|| రామ రఘువర సిత రాజీవలోచన | భూమిజా రమణ త్రిభువన విజయ |
కోమలాంగ శ్యామ కోవిద రణరంగ | భీమ విక్రమ సత్యబిరుద ప్రవీణ ||
చ|| చారులక్షమణ భరతశతృఘ్న పూర్వజ | తారకబ్రహ్మ నిత్యస్వరూప |
ధీరశ్రీవేంకటాధిప భక్తవత్సల | భూరిగుణ సాకేతపుర నివాస ||
చ|| దళిత దైతేయ కోదండ దీక్షాదక్ష | జలజాప్తకుల విభీషణరక్షక |
కలిత దశరథ తనయ కౌసల్యానంద | సులభ వానర ముఖ్య సుగ్రీవ వరద ||

pa|| namO namO jagadEkanAtha tava sarvESa | vimala viSruta lasadviKyAta kIrtE ||
ca|| rAma raGuvara sita rAjIvalOcana | BUmijA ramaNa triBuvana vijaya |
kOmalAMga SyAma kOvida raNaraMga | BIma vikrama satyabiruda pravINa ||
ca|| cArulakShamaNa BarataSatRuGna pUrvaja | tArakabrahma nityasvarUpa |
dhIraSrIvEMkaTAdhipa Baktavatsala | BUriguNa sAkEtapura nivAsa ||
ca|| daLita daitEya kOdaMDa dIkShAdakSha | jalajAptakula viBIShaNarakShaka |
kalita daSaratha tanaya kausalyAnaMda | sulaBa vAnara muKya sugrIva varada
||

Monday, June 18, 2007

238.chUDa jUDa mANikyAlu- చూడ జూడ మాణిక్యాలు


Audio link :GBKP
Audio link :CPadmaja
Audio link :
Archive link :


Raga : Mohana, Composer : G.Balakrishnaprasad
ప|| చూడ జూడ మాణిక్యాలు చుక్కలవలె నున్నవి | యీడులేని కన్నులెన్నులవె యినచంద్రులు ||
చ|| కంటి గంటి వాడె వాడె ఘనమైనముత్యాల | కంటమాలలవే పదకములు నవె |
మింటిపొడవై నట్టిమించుగిరీటం బదె | జంటల వెలుగు శంఖచక్రాలవె ||
చ|| మొక్కు మొక్కు వాడె వాడె ముందరనే వున్నాడు | చెక్కులవే నగవుతో జిగిమోమదె |
పుక్కిట లోకములవె భుజకీర్తులును నవె | చక్కనమ్మ అలమేలు జవరాలదె ||
చ|| ముంగైమురాలును నవె మొల కఠారును నదె | బంగారునిగ్గులవన్నె పచ్చబట్టదె |
ఇంగితమెరిగి వేంకటేశుడిదె కన్నులకు | ముంగిట నిధానమైన మూలభూత మదే ||

pa|| chUDa jUDa mANikyAlu cukkalavale nunnavi | yIDulEni kannulennulave yinacaMdrulu ||
ca|| kaMTi gaMTi vADe vADe GanamainamutyAla | kaMTamAlalavE padakamulu nave |
miMTipoDavai naTTimiMcugirITaM bade | jaMTala velugu SaMKacakrAlave ||
ca|| mokku mokku vADe vADe muMdaranE vunnADu | cekkulavE nagavutO jigimOmade |
pukkiTa lOkamulave BujakIrtulunu nave | cakkanamma alamElu javarAlade ||
ca|| muMgaimurAlunu nave mola kaThArunu nade | baMgAruniggulavanne paccabaTTade |
iMgitamerigi vEMkaTESuDide kannulaku | muMgiTa nidhAnamaina mUlaBUta madE ||

Another Audio version from surasa.net

237.kAmadhEnu vidE-కామధేను విదే కల్పవృక్ష మిదే


Audio link :Shobharaju
Archive link :
ప|| కామధేను విదే కల్పవృక్ష మిదే | ప్రామాణ్యముగలప్రపన్నులకు ||
చ|| హరినామజపమె ఆభరణంబులు | పరమాత్మునినుతి పరిమళము |
ధరణిదరుపాదసేవే భోగము | పరమంబెరిగిన ప్రపన్నులకు ||
చ|| దేవునిధ్యానము దివ్యాన్నంబులు | శ్రీవిభుభక్తే జీవనము |
ఆవిష్ణుకైంకర్యమే సంసారము | పావనులగుయీప్రపన్నులకు ||
చ|| యేపున శ్రీవేంకటేశుడే సర్వము | దాపై యితనివందనమే విధి |
కాపుగ శరణాగతులే చుట్టాలు | పై పయి గెలిచినప్రపన్నులకు ||

pa|| kAmadhEnu vidE kalpavRkSha midE | prAmANyamugalaprapannulaku ||
ca|| harinAmajapame ABaraNaMbulu | paramAtmuninuti parimaLamu |
dharaNidarupAdasEvE BOgamu | paramaMberigina prapannulaku ||
ca|| dEvunidhyAnamu divyAnnaMbulu | SrIviBuBaktE jIvanamu |
AviShNukaiMkaryamE saMsAramu | pAvanulaguyIprapannulaku ||
ca|| yEpuna SrIvEMkaTESuDE sarvamu | dApai yitanivaMdanamE vidhi |
kApuga SaraNAgatulE cuTTAlu | pai payi gelicinaprapannulaku ||

Sunday, June 17, 2007

236.paMkajAkShulu solasipaliki-పంకజాక్షులు సొలసిపలికి


Audio link :PriyaSisters
Archive link :
ప|| పంకజాక్షులు సొలసిపలికి నగగా- | నింకా నారగించు మిట్లనే అయ్యా ||
చ|| కలవంటకములు పులుగములు దుగ్ధాన్నములు | పలుదెరగులైన అప్పములగములు |
నెలకొన్ననేతులును నిరతంపుచక్కెరలు | గిలుకొట్టుచును నారగించవయ్యా ||
చ|| పెక్కువగునై దంపుపిండివంటలమీద | పిక్కిటిలు మెర్కుగుబొడి బెల్లమును |
వొక్కటిగ గలుపుకొని వొలుపుబప్పులతోడ | కిక్కిరియ నిటు లారగించవయ్యా ||
చ|| కడుమధురమైన మీగడపెరుగులను మంచి- | అడియాల వూరుగాయల రుచులతో |
బడిబడిగ నవకంపు బళ్ళెరంబులతోడ | కడునారగించు వేంకటగిరీంద్రా ||

pa|| paMkajAkShulu solasipaliki nagagA- | niMkA nAragiMcu miTlanE ayyA ||
ca|| kalavaMTakamulu pulugamulu dugdhAnnamulu | paluderagulaina appamulagamulu |
nelakonnanEtulunu nirataMpucakkeralu | gilukoTTucunu nAragiMcavayyA ||
ca|| pekkuvagunai daMpupiMDivaMTalamIda | pikkiTilu merxuguboDi bellamunu |
vokkaTiga galupukoni volupubappulatODa | kikkiriya niTu lAragiMcavayyA ||
ca|| kaDumadhuramaina mIgaDaperugulanu maMci- | aDiyAla vUrugAyala ruculatO |
baDibaDiga navakaMpu baLLeraMbulatODa | kaDunAragiMcu vEMkaTagirIMdrA ||

Saturday, June 16, 2007

235.AdimapUruShu Dachyutu-ఆదిమపూరుషు డచ్యుతు


ప|| ఆదిమపూరుషు డచ్యుతు డచలు డనంతు డమలుడు | ఆదిదేవు డీతడేపో హరి వేంకటవిభుడు ||
చ|| ఏకార్ణవమై ఉదకములేచిన బ్రహ్మాండములో | బైకొనియుండ నొకవటపత్రములోపలను |
చేకొని పవళింపుచు నొకశిశువై వడి దేలాడిన- | శ్రీకాంతు డీతడేపో శ్రీవేంకటవిభుడు ||
చ|| అరుదుగ బలిమద మడపగ నాకసమంటిన రూపము | సరగున భూమియంతయు నొకచరణంబున గొలిచి |
పరగినపాదాంగుటమున బ్రహ్మాండము నగలించిన | పరమాత్ము డీతడేపో పతివేంకటవిభుడు ||
చ|| క్షీరపయోనిధిలోపల శేషుడు పర్యంకముగా | ధారుణియును సిరియును బాదము లొత్తగును |
చేరువ దను బ్రహ్మాదులు సేవింపగ జెలువొందెడి | నారాయణుడితడే వున్నతవేంకటవిభుడు ||
pa|| AdimapUruShu Dacyutu Dacalu DanaMtu DamaluDu | AdEvu DItaDEpO hari vEMkaTaviBuDu ||
ca|| EkArNavamai udakamulEcina brahmAMDamulO | baikoniyuMDa nokavaTapatramulOpalanu |
cEkoni pavaLiMpucu nokaSiSuvai vaDi dElADina- | SrIkAMtu DItaDEpO SrIvEMkaTaviBuDu ||
ca|| aruduga balimada maDapaga nAkasamaMTina rUpamu | saraguna BUmiyaMtayu nokacaraNaMbuna golici |
paraginapAdAMguTamuna brahmAMDamu nagaliMcina | paramAtmu DItaDEpO pativEMkaTaviBuDu ||
ca|| kShIrapayOnidhilOpala SEShuDu paryaMkamugA | dhAruNiyunu siriyunu bAdamu lottagunu |
cEruva danu brahmAdulu sEviMpaga jeluvoMdeDi | nArAyaNuDitaDE vunnatavEMkaTaviBuDu ||

234.kOrudu nAmadi naniSamu-కోరుదు నామది ననిశము


Raga : Malahari, composer : Nedunuri Krishnamurty

ప|| కోరుదు నామది ననిశము గుణధరు నిర్గుణు కృష్ణుని | నారాయణు విశ్వంభరు నవనీతాహారుని ||
చ|| కుండలి మణిమయ భూషణు కువలదళ వర్ణాంగుని | అణ్డజపతి వాహనుని అగణిత భవహరుని |
మణ్డన చోదకదమనుని మాలాలంకౄత వక్షుని | నిండు కౄపాంబుధి చంద్రుని నిత్యానందుని ||
చ|| ఆగమపుంజ పదార్థుని ఆపత్సఖ సంభూతుని | నాగేంద్రాయుత తల్పుని నానా కల్పుని |
చాగుబ్రహ్మ మయాఖ్యుని సంతతగాన విలోలుని | వాగీశ సంస్తోత్రుని వైకుంఠోత్తముని ||
చ|| కుంకుమ వసంతకాముని గోపాంగన కుచలిప్తుని | శంకర సతీమణి నుతుని సర్వాత్ముని సముని |
శంఖ నినాద మౄదంగుని చక్రాయుధ విదీప్తుని | వేంకటగిరి నిజవాసుని విభవ విధాయకుని ||
pa|| kOrudu nAmadi naniSamu guNadharu nirguNu kRShNuni | nArAyaNu viSvaMBaru navanItAhAruni ||
ca|| kuMDali maNimaya BUShaNu kuvaladaLa varNAMguni | aNDajapati vAhanuni agaNita Bavaharuni |
maNDana cOdakadamanuni mAlAlaMkRuta vakShuni | niMDu kRupAMbudhi caMdruni nityAnaMduni ||
ca|| AgamapuMja padArthuni ApatsaKa saMBUtuni | nAgEMdrAyuta talpuni nAnA kalpuni |
cAgubrahma mayAKyuni saMtatagAna vilOluni | vAgISa saMstOtruni vaikuMThOttamuni ||
ca|| kuMkuma vasaMtakAmuni gOpAMgana kucaliptuni | SaMkara satImaNi nutuni sarvAtmuni samuni |
SaMKa ninAda mRudaMguni cakrAyudha vidIptuni | vEMkaTagiri nijavAsuni viBava vidhAyakuni ||

233,venakEdO muMdEdO-వెనకేదో ముందేదో


Audio link :NedunuriKrishnamurthy
Archive link :

ప|| వెనకేదో ముందేదో వెర్రినేను నా | మనసు మరులుదేర మందేదొకో ||
చ|| చేరి మీదటి జన్మము సిరులకు నోమేగాని | యేరూపై పుట్టుదునో యెరుగనేను |
కోరి నిద్రించబరచుకొన నుద్యోగింతు గాని | సారెలేతునో లేపనో జాడ తెలియ నేను ||
చ|| తెల్లవారినప్పుడెల్లా తెలిసితినేగాని | కల్లయేదో నిజమేదో కాననేను |
వల్ల చూచి కామినుల పంపించెగాని | మెల్లమై నా మేను ముదిసిన దెరుగ
చ|| పాపాలు చేసి మరచి బ్రదుకు చున్నాడగాని | వైపుగ చిత్రగుప్తుడు వ్రాయు టెరుగ |
యేపున శ్రీ వేంకటేశుడెక్కడో వెదకే గాని | నా పాలి దైవమని నన్నుగాచుటెరుగ

pa|| venakEdO muMdEdO verrinEnu nA | manasu maruludEra maMdEdokO ||
ca|| cEri mIdaTi janmamu sirulaku nOmEgAni | yErUpai puTTudunO yeruganEnu |
kOri nidriMcabaracukona nudyOgiMtu gAni | sArelEtunO lEpanO jADa teliya nEnu ||
ca|| tellavArinappuDellA telisitinEgAni | kallayEdO nijamEdO kAnanEnu |
valla cUci kAminula paMpiMcegAni | mellamai nA mEnu mudisina deruga
ca|| pApAlu cEsi maraci braduku cunnADagAni | vaipuga citraguptuDu vrAyu Teruga |
yEpuna SrI vEMkaTESuDekkaDO vedakE gAni | nA pAli daivamani nannugAcuTeruga

Sunday, June 10, 2007

232.vaMdEhaM jagadvallaBaM-వందేహం జగద్వల్లభం


Audio link :MSSubbalakshmi
Audio link :GBKP
Audio link :NedunuriKrishnamurthy
Audio link :Malladibrothers
Archive link :
ప|| వందేహం జగద్వల్లభం దుర్లభం | మందర ధరం గురుం మాధవం భూధవం ||
చ|| నరహరిం మురహరం నారాయణం పరం | హరిం అచ్యుతం ఘనవిహంగ వాహనం |
పురుషోత్తమం పరం పుండరీకేక్షణం | కరుణాభరణం కలయామి శరణం ||
చ|| నంద నిజనందనం నందక గదాధరం | ఇందిరానాథ మరవిందనాభం |
ఇందురవి లోచనం హితదాసపదం ము- | కుందం యదుకులం గోపగోవిందం ||
చ|| రామానామం యజ్ఞలక్షణం లక్షణం | వామనం కామితం వాసుదేవం |
శ్రీమదావాసినం శ్రీవేంకటేశ్వరం | శ్యామలం కోమలం శాంతమూర్తిం ||

pa|| vaMdEhaM jagadvallaBaM durlaBaM | maMdara dharaM guruM mAdhavaM BUdhavaM ||
ca|| narahariM muraharaM nArAyaNaM paraM | hariM acyutaM GanavihaMga vAhanaM |
puruShOttamaM paraM puMDarIkEkShaNaM | karuNABaraNaM kalayAmi SaraNaM ||
ca|| naMda nijanaMdanaM naMdaka gadAdharaM | iMdirAnAtha maraviMdanABaM |
iMduravi lOcanaM hitadAsapadaM mu- | kuMdaM yadukulaM gOpagOviMdaM ||
ca|| rAmAnAmaM yaj~jarakShaNaM lakShaNaM | vAmanaM kAmitaM vAsudEvaM |
SrImadAvAsinaM SrIvEMkaTESvaraM | SyAmalaM kOmalaM SAMtamUrtiM ||

Saturday, June 09, 2007

231.kaligenide nAku-కలిగెనిదె నాకు కైవల్యము


Audio link :PriyaSisters
Audio link :Shobharaju
Archive link :

కలిగెనిదె నాకు కైవల్యము
తొలుతనెవ్వరికి దొరకనిది

జయపురుషోత్తమ జయ పీతాంబర
జయజయ కరుణాజలనిధి
దయ యెఱంగ నే ధర్మము నెఱగ నా
క్రియ యిది నీదివ్యకీర్తనమే

శరణము గోవింద శరణము కేశవ
శరణు శరణు శ్రీజనార్ధన
పరమ మెఱంగను భక్తి యెఱంగను
నిరతము నాగతి నీదాస్యమే

నమో నారాయణా నమో లక్ష్మీపతి
నమో పుండరీకనయనా
అమిత శ్రీవేంకటాధిప యిదె నా
క్రమమెల్లను నీకయింకర్యమే

kaligenide nAku kaivalyamu
tolutanevvariki dorakanidi

jayapurushOttama jaya pItAMbara
jayajaya karuNAjalanidhi
daya ye~raMga nE dharmamu ne~raga nA
kriya yidi nIdivyakIrtanamE

SaraNamu gOviMda SaraNamu kESava
SaraNu SaraNu SrIjanArdhana
parama me~raMganu bhakti ye~raMganu
niratamu nAgati nIdAsyamE

namO nArAyaNA namO lakshmIpati
namO puMDarIkanayanA
amita SrIvEMkaTAdhipa yide nA
kramamellanu nIkayiMkaryamE

Friday, June 08, 2007

230.taguduvamma nI -తగుదువమ్మ నీAudio link :GBKP
Archive link :
తగుదువమ్మ నీ వందపుమరుతండ్రికి
మొగిదచ్చి నమృతము మోవి నుంది గాన

కోమలి నీ జవ్వనము కొలదివెట్టగరాదు
ప్రేమమున మీద మీద పెరిగీ గాన
ఆమని నీ సింగార మంతైంత అనరాదు
వేమారు నీ చూపు వెల్లివిరిసీ గాన

తొయ్యలి నీ వొరపులు తులదూచి చెప్పరాదు
నెయ్యపు నీ తురుమిదె నిక్కీ గాన
చయ్యన నీ సొబగులిచ్చుట నియమించరాదు
అయ్యన నీ పిరుదునకలవి లేదు గాన

వనిత నీ భావమింక వర్ణించి పలుకరాదు
కొన నీ పాదములు చిగురులు గాన
తనరు నీ భాగ్యము తలచ నలవి కాదు
ఘనుడు శ్రీవేంకటేశు కలసితివి గాన
taguduvamma nI vaMdapumarutaMDriki
mogidachchi namRtamu mOvi nuMdi gAna

kOmali nI javvanamu koladiveTTagarAdu
prEmamuna mIda mIda perigI gAna
Amani nI siMgAra maMtaiMta anarAdu
vEmAru nI chUpu vellivirisI gAna

toyyali nI vorapulu tuladUchi chepparAdu
neyyapu nI turumide nikkI gAna
chayyana nI sobagulichchuTa niyamiMcharAdu
ayyana nI pirudunakalavi lEdu gAna

vanita nI bhAvamiMka varNiMchi palukarAdu
kona nI pAdamulu chigurulu gAna
tanaru nI bhAgyamu talacha nalavi kAdu
ghanuDu SrIvEMkaTESu kalasitivi gAna

229.idiyE sAdhana- ఇదియే సాధన


ప|| ఇదియే సాధన మిహపరములకును | పదిలము మాపాలి పరమపు నామము ||
చ|| కలిదోష హరము కైవల్యకరము | అలరినమా శ్రీహరి నామము |
సులభము సౌఖ్యము శోభన తిలకము | పలుమారు శ్రీపతి నామము ||
చ|| పాప నాశనము బంధ విమోక్షము | పై పై నిది భూపతి నామము |
స్థాపిత ధనమిది సర్వ రక్షకరము | దాపుర మిది మాధవ నామము ||
చ|| నేమము దీమము నిత్యకర్మ మిది | దోమటి గోవిందుని నామము |
హేమము శరణము ఇన్నిట మాకును | యే మేర శ్రీ వేంకటేశ్వరు నామము ||
pa|| idiyE sAdhana mihaparamulakunu | padilamu mApAli paramapu nAmamu ||
ca|| kalidOSha haramu kaivalyakaramu | alarinamA SrIhari nAmamu |
sulaBamu sauKyamu SOBana tilakamu | palumAru SrIpati nAmamu ||
ca|| pApa nASanamu baMdha vimOkShamu | pai pai nidi BUpati nAmamu |
sthApita dhanamidi sarva rakShakaramu | dApura midi mAdhava nAmamu ||
ca|| nEmamu dImamu nityakarma midi | dOmaTi gOviMduni nAmamu |
hEmamu SaraNamu inniTa mAkunu | yE mEra SrI vEMkaTESvaru nAmamu ||

Thursday, June 07, 2007

228.aMdari kAdhAramaina-అందరి కాధారమైన


Audio link :PriyaSisters
Archive link :

ప|| అందరి కాధారమైన ఆదిపురుషు డీతడు | విందై మున్నారగించె విదురునికడ నీతడు ||
చ|| సనకాదులుగొనియాడెడిసర్వాత్మకు డీతడు | వనజభవాదులకును దైవంబై నతడీతడు |
యినమండలమున జెలగేటిహితవైభవు డీతడు | మునుపుట్టిన దేవతలకు మూలభూతి యీతడు ||
సిరులొసగి యశోదయింట శిశువైనత డీతడు | ధరనావులమందలో తగ జరించె నీతడు |
సరసతలను గొల్లెతలకు జనవులొసగె నీతడు | అరసి కుచేలునియడుకు లారగించె నీతడు ||
పంకజభవునకు బ్రహ్మపద మొసగెను యీతడు | సంకీర్తన లాద్యులచే జట్టిగొనియె నీతడు |
తెంకిగ నేకాలము బరదేవుడయున యీతడు | వేంకటగిరిమీద బ్రభల వెలసినఘను డీతడు ||

pa|| aMdari kAdhAramaina AdipuruShu DItaDu | viMdai munnAragiMce vidurunikaDa nItaDu ||
ca|| sanakAdulugoniyADeDisarvAtmaku DItaDu | vanajaBavAdulakunu daivaMbai nataDItaDu |
yinamaMDalamuna jelagETihitavaiBavu DItaDu | munupuTTina dEvatalaku mUlaBUti yItaDu ||
sirulosagi yaSOdayiMTa SiSuvainata DItaDu | dharanAvulamaMdalO taga jariMce nItaDu |
sarasatalanu golletalaku janavulosage nItaDu | arasi kucEluniyaDuku lAragiMce nItaDu ||
paMkajaBavunaku brahmapada mosagenu yItaDu | saMkIrtana lAdyulacE jaTTigoniye nItaDu |
teMkiga nEkAlamu baradEvuDayuna yItaDu | vEMkaTagirimIda braBala velasinaGanu DItaDu ||

Tuesday, June 05, 2007

227.kaladiMte mATa -కలదింతె మాట


Audio link :MSSubbalakshmi

ప కలదింతె మాట కంతుని యాట తెలుసుకో నీలోనిదియె పూట పూట
చ అలమేలుమంగా హరియంతరంగా కలితనాట్యరంగ కరుణాపాంగ
చెలువుడు వీడె చేకొను నేడె వలరాజు తూపులివి వాడిమీద వాడి

చ అలినీలవేణి యంబుజ పాణి వెలయంగ జగదేక విభునిరాణి
కలయు నీపతి వచ్చె గక్కన నిన్నిదె మెచ్చె పలికీని చిలుకలు పచ్చిమీదబచ్చి

చ సిత చంద్రవదనా సింగారసదనా చతుర దాడిమ బీజచయరదనా

యితవైన శ్రీవేంకటేశుడు నిన్నిదె కూడె తతి దలపోతలు తలకూడెగూడె

in english:
Pa kaladiMte mATa kaMtuni yATa telusukO nIlOnidiye pUTa pUTa

ca alamElumaMgA hariyaMtaraMgA kalitanATyaraMga karuNApAMga
celuvuDu vIDe cEkonu nEDe valarAju tUpulivi vADimIda vADi

ca alinIlavENi yaMbuja pANi velayaMga jagadEka viBunirANi
kalayu nIpati vacce gakkana ninnide mecce palikIni cilukalu paccimIdabacci

ca sita caMdravadanA siMgArasadanA catura dADima bIjacayaradanA
yitavaina SrIvEMkaTESuDu ninnide kUDe tati dalapOtalu talakUDegUDe

226.podale niMDu kaLala-పొదలె నిండు కళల


Audio link :GBKP
Archive link :

పొదలె నిండు కళల పున్నమి నేడు
అదను దప్పక జాజ రాడుదువు రావయ్యా

జలజాక్షి మోమునను చంద్రోదయమాయ
నెలకొన్న నవ్వుల వెన్నెల గాసెను
కలికి కన్నుల నల్ల కలువలు వికసించె
అలరి యీకెతో జాజ రాడుదువు రావయ్యా

యెనసి జవ్వనమున నేతెంచె వసంతకాల
మొనరి మోవి చిగురు లుప్పతిల్లెను
గొనకొన్న తురుమున కూడె తుమ్మిదమూక
అనుమానించక జాజ రాడుదువు రావయ్యా

కుంకుమ చెమట చను కొప్పెరల నిండుకొనె
కొంకక గోళ్ళే బుఱ్ఱటకొమ్ము లాయెను
లంకెలై శ్రీవేంకటేశ లలనతో కూడితివి
అంకెల నేపొద్దూ జాజ రాడుదువు రావయ్యా
podale niMDu kaLala punnami nEDu
adanu dappaka jAja rADuduvu rAvayyA

jalajAkshi mOmunanu chaMdrOdayamAya
nelakonna navvula vennela gAsenu
kaliki kannula nalla kaluvalu vikasiMche
alari yIketO jAja rADuduvu rAvayyA

yenasi javvanamuna nEteMche vasaMtakAla
monari mOvi chiguru luppatillenu
gonakonna turumuna kUDe tummidamUka
anumAniMchaka jAja rADuduvu rAvayyA

kuMkuma chemaTa chanu kopperala niMDukone
koMkaka gOLLE bu~r~raTakommu lAyenu
laMkelai SrIvEMkaTESa lalanatO kUDitivi
aMkela nEpoddU jAja rADuduvu rAvayyA

225.AtaDE brahmaNyadaivamu-ఆతడే బ్రహ్మణ్యదైవము


Audio link :GBKP
Archive link :

ఆతడే బ్రహ్మణ్యదైవము ఆది మూలమైన వాడు
ఆతని మానుటలెల్ల అవిథిపూర్వకము

ఎవ్వని పేర పిలుతురు ఇల పుట్టిన జీవుల
నవ్వుచు మాస నక్షత్ర నామముల
అవ్వల ఎవ్వని కేశవాది నామములే
రవ్వగా ఆచమనాలు రచియింతురు

అచ్చ మేదేవుని నారాయణ నామమే గతి
చచ్చేటి వారికి సన్యాసము వారికి
ఇచ్చ నెవ్వరి తలచి యిత్తురు పితాళ్ళాకు
ముచ్చట నెవ్వని నామములనే సంకల్పము

నారదుదు తలచేటినామ మది యెవ్వనిది
గౌరినుడిగేటినామకథ యేడది
తారకమై బ్రహ్మరుద్రతతి కెవ్వరి నామకు
యీరీతి శ్రీవేంకటాద్రి నెవ్వడిచ్చీ వరము
in english:
AtaDE brahmaNyadaivamu Adi mUlamaina vADu
Atani mAnuTalella avithipUrvakamu

evvani pEra piluturu ila puTTina jIvula
navvuchu mAsa nakshatra nAmamula
avvala evvani kESavAdi nAmamulE
ravvagA AchamanAlu rachiyiMturu

achcha mEdEvuni nArAyaNa nAmamE gati
chachchETi vAriki sanyAsamu vAriki
ichcha nevvari talachi yitturu pitALLAku
muchchaTa nevvani nAmamulanE saMkalpamu

nAradudu talachETinAma madi yevvanidi
gaurinuDigETinAmakatha yEDadi
tArakamai brahmarudratati kevvari nAmaku
yIrIti SrIvEMkaTAdri nevvaDichchI varamu

Monday, June 04, 2007

224.jaganmOhanAkAra-జగన్మోహనాకార


Audio link : G.Balakrishnaprasad
Archive link :

జగన్మోహనాకార చతురుడవు పురుషోత్తముడవు
వెగటునాసోదంబు ఇది నీవెలితో నావెలితో
యెన్నిమారులు సేవించిన కన్నులూ తనియవు
విన్ననీకథామృతమున వీనులు తనియవు
సన్నిధిని మిమ్ము నుతియించి సరుస జిహ్వయు తనియదు
విన్న కన్నది కాదు ఇది నావెలితో నీవెలితో
కడగి నీప్రసాదమే కొని కాయమూ తనియదు
బడి ప్రదక్షిణములు సేసి పాదములు నివి తనియవు
నుడివి సాష్టాంగంబు చేసి నుదురునూ తనియదు
వెడగు(దన మిది గలిగె నిది నావెలితో నీవెలితో
చెలగి నిను నే పూజించి చేతులూ తనియవు
చెలువు సింగారంబు తలచి చిత్తమూ తనియదు
అలరి శ్రీ వేంకటగిరీశ్వర ఆత్మ నను మోహించజేసితి
వెలయ నిన్నుయు దేరె మును నీవెలితో నావెలితో

in english:
jaganmOhanAkAra chaturuDavu purushOttamuDavu
vegaTunAsOdaMbu idi nIvelitO nAvelitO

yennimArulu sEviMchina kannulU taniyavu
vinnanIkathAmRtamuna vInulu taniyavu
sannidhini mimmu nutiyiMchi sarusa jihwayu taniyadu
vinna kannadi kAdu idi nAvelitO nIvelitO

kaDagi nIprasAdamE koni kAyamU taniyadu
baDi pradakshiNamulu sEsi pAdamulu nivi taniyavu
nuDivi sAshTAMgaMbu chEsi nudurunU taniyadu
veDagu(dana midi galige nidi nAvelitO nIvelitO

chelagi ninu nE pUjiMchi chEtulU taniyavu
cheluvu siMgAraMbu talachi chittamU taniyadu
alari SrI vEMkaTagirISwara Atma nanu mOhiMchajEsiti
velaya ninnuyu dEre munu nIvelitO nAvelitO

Sunday, June 03, 2007

223.ADarO pADarO-ఆడరో పాడరో


Audio link :GBKP
Archive link :

ఆడరో పాడరో అప్సరోగణము
వీడెము లిందరో విభవము నేడు

కమలారమణుని కళ్యాణమునకు
తమినదె గరుడాధ్వజ మెసగె
తెమలుచు మ్రోసెను దివ్యదుందుభులు
గమనించరో దివిగల దేవతలు

వెలయగ లక్ష్మీవిభుని పెండ్లికిని
బలసి అంకురార్పణ మదివో
కలగొన నిచ్చేరు గంధాక్షతలచే
చెలగి కైకొనరో శ్రీవైష్ణవులు

బడి శ్రీ వేంకటపతికి శ్రీసతికి
అడరిన తలబాలందె నదె
నడచి పరుషలు నానా ముఖముల
ముడుపులు చదువరో ముయిగా నరులు

in english:
ADarO pADarO apsarOgaNamu
vIDemu liMdarO vibhavamu nEDu

kamalAramaNuni kaLyANamunaku
taminade garuDAdhwaja mesage
temaluchu mrOsenu divyaduMdubhulu
gamaniMcharO divigala dEvatalu

velayaga lakshmIvibhuni peMDlikini
balasi aMkurArpaNa madivO
kalagona nichchEru gaMdhAkshatalachE
chelagi kaikonarO SrIvaishNavulu

baDi SrI vEMkaTapatiki SrIsatiki
aDarina talabAlaMde nade
naDachi parushalu nAnA mukhamula
muDupulu chaduvarO muyigA narulu


222.ataDE parabraHmaM-అతడే పరబ్రహ్మం


Audio link :DPasupathi
Audio link :Pasupathi
Archive link :
అతడే పరబ్రహ్మం అతడే లోకనాయకుడు
అతనికంటే మరి అధికులు లేరయ్యా

కమలవాసిని లక్ష్మి కలదా యెవ్వరికైనా?
కమలనాభునికి ఒక్కనికే కాక
కమలజుడైన బ్రహ్మ కలడా యెవ్వని నాభిన్
అమర వంద్యుడు మాహరికే కాక

అందరునుండెది భూమి అన్యులకు కలదా
అందపు గోవిందునికే ఆలాయగాక
చెందిన శ్రీభాగీరథి శ్రీపాదాల గలదా
మంధరధరుడైన మాధవునికే(కి) గాక

నిచ్చలు అభయమిచ్చే నేరుపు యెందుగలదా
అచ్చుగా నారాయణునియందే గాక
రచ్చల శరణాగతరక్షణమెందు గలదా
తచ్చిన శ్రీవేంకటాద్రి దైవానికేగాక

in english:
ataDE parabraHmaM ataDE lOkanAyakuDu
atanikaMTE mari adhikulu lErayyA

kamalavAsini lakshmi kaladA yevvarikainA?
kamalanAbhuniki okkanikE kAka
kamalajuDaina brahma kalaDA yevvani nAbhin
amara vaMdyuDu mAharikE kAka

aMdarunuMDedi bhUmi anyulaku kaladA
aMdapu gOviMdunikE AlAyagAka
cheMdina SrIbhAgIrathi SrIpAdAla galadA
maMdharadharuDaina mAdhavunikE(ki) gAka

nichchalu abhayamichchE nErupu yeMdugaladA
achcugA nArAyaNuniyaMdE gAka
rachchala SaraNAgatarakshaNameMdu galadA
tachchina SrIvEMkaTAdri daivAnikEgAka

221.polati javvanAmuna-పొలతి జవ్వనామున


Audio link :NedunuriKrishnamurthy
Audio link :PappuVenugopalarao
Archive link :

పొలతి జవ్వనామున (బూవక పూచె
యెలమి నిందుకు మనమేమి సేసేదే

సతిచింతాలతలో సంపెంగపూవులు పూచె
మతివిరహపు మేన మల్లెలు పూచె
అతనునితలపోతను అడావిజాజులు పూచె
హితవు తెలియదింకను ఏమిసేసేదే

తొయ్యలిచెమటనీట దొంతితామెరలు పూచె
కొయ్యచూపు కోపముల కుంకుమ పూచె
కయ్యపు వలపుల (జీకటి మాకులు పూచె
నియ్యేడ చెలియభావ మేమి చేసేదె

మగువరతుల లోన మంకెన పువ్వులు పూచె
మొగికొనగోళ్ళానే మొగలి పూచె
పొగరు శ్రీవేంకటేశు పొందుల కప్రము పూచె
ఇగురు(బోండ్ల మింక నేమి సేసేదే

in english:
polati javvanAmuna (bUvaka pUche
yelami niMduku manamEmi sEsEdE

satichiMtAlatalO saMpeMgapUvulu pUche
mativirahapu mEna mallelu pUche
atanunitalapOtanu aDAvijAjulu pUche
hitavu teliyadiMkanu EmisEsEdE

toyyalichemaTanITa doMtitAmeralu pUche
koyyachUpu kOpamula kuMkuma pUche
kayyapu valapula (jIkaTi mAkulu pUche
niyyEDa cheliyabhAva mEmi chEsEde

maguvaratula lOna maMkena puvvulu pUche
mogikonagOLLAnE mogali pUche
pogaru SrIvEMkaTESu poMdula kapramu pUche
iguru(bOMDla miMka nEmi sEsEdE