Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Friday, April 13, 2012

776. ayyO yEmari nE nADAppuDEmai vuMTinO - అయ్యో యేమరి నే నాఁడాప్పుడేమై వుంటినో


Audio link : YVS Padmavati
Audio download link : divshare
అయ్యో యేమరి నే నాఁడాప్పుడేమై వుంటినో
అయ్యడ నీ దాసి నైతే ఆడరింతుగా


అల్లనాడు బాలుడవై ఆవులగాచేవేళ
చిల్లర దూడనైతే చేరి కాతువుగా
వల్లెగా విటుడవై రేపల్లె లో నుండే నాడు
గొల్లెత నయిన నన్ను కూడుకొందువుగా


మేలిమి రామావతారవేళ రాయి రప్ప నైనా
కాలు మోపి బదికించి కాతువుగా
వాలి సుగ్రీవుల వద్ద వానరమై వుండినాను
యేలి నన్ను పనిగొని యీడేర్తువుగా


వారిధిలో మచ్చ కూర్మావతారములైన నాడు
నీరులో జంతువునైనా నీవు గాతువుగా
యీరీతి శ్రీవేంకటేశ యేలితివి నన్ను నిట్టే
మోరతోపున నిన్నాళ్ళు మోసపోతిగా


 ayyO yEmari nE nA@MDAppuDEmai vuMTinO
ayyaDa nI dAsi naitE ADariMtugA


allanADu bAluDavai AVulagAchEvELa
chillara dUDanaitE chEri kAtuvugA
vallegA viTuDavai rEpalle lO nuMDE nADu
golleta nayina nannu kUDukoMduvugA


mElimi rAmAvatAravELa rAyi rappa nainA
kAlu mOpi badikiMchi kAtuvugA
vAli sugrIvula vadda vAnaramai vuMDinAnu
yEli nannu panigoni yIDErtuvugA


vAridhilO machcha kUrmAvatAramulaina nADu
nIrulO jaMtuvunainA nIvu gAtuvugA
yIrIti SrIvEMkaTESa yElitivi nannu niTTE
mOratOpuna ninnALLu mOsapOtigA


 మోరతోపు, మోరత్రోపు orమోరతోపుతనము mōra-tōpu. n. Aversion, turning away or averting the face.మూతులుతిప్పడము, పరాఙ్ముఖత్వముపూనుకొని మోరతోపున బోవబోనీనునేను.

Wednesday, April 11, 2012

775.muddu gArI jUDaramma mOhanA - ముద్దు గారీ జూడరమ్మ మోహన


Audio link : 
Audio download link :
ముద్దు గారీ జూడరమ్మ మోహన మురారి వీడె
మద్దులు విరిచిన మా మాధవుడు

చల్ల లమ్మ నేరిచినజాణ గొల్లెతల కెల్ల
వల్లెతాడు మా చిన్న వాసుదేవుడు
మొల్లపు గోపికల మోవిపండులకు నెల్ల
కొల్లకాడు గదమ్మ మా గోల గోవిందుడు


మందడిసానుల కమ్మని మోముదమ్ములకు
చెందినతుమ్మిదవో మా శ్రీకృష్ణుడు 
చంద మైన దొడ్డీవారి సతులవయసులకు
విందువంటివా డమ్మ మా విఠ్ఠలుడు


హత్తిన రేపల్లెలోని అంగనామణుల కెల్ల
పొత్తుల సూత్రము మా బుద్ధుల హరి
మత్తిలి వ్రేతెల నిండుమనసుల కెల్లాను
చిత్తజునివంటి వాడు శ్రీ వేంకటేశుడు


muddu gArI jUDaramma mOhana murAri vIDe
maddulu viricina mA mAdhavuDu
calla lamma nEricinajANa golletala kella
valletADu mA cinna vAsudEvuDu
mollapu gOpikala mOvipaMDulaku nella
kollakADu gadamma mA gOla gOviMduDu

maMdaDisAnula kammani mOmudammulaku
ceMdinatummidavO mA SrIkRShNuDu 
caMda maina doDDIvAri satulavayasulaku
viMduvaMTivA Damma mA viThThaluDu

hattina rEpallelOni aMganAmaNula kella
pottula sUtramu mA buddHula hari
mattili vrEtela niMDumanasula kellAnu
cittajunivaMTi vADu SrI vEMkaTESuDu

Tuesday, April 10, 2012

774.aMdichUDaga nIku avatAramokaTE - అందిచూడగ నీకు అవతారమొకటే

Audio link :  G.Aniala kumar
అందిచూడగ నీకు అవతారమొకటే
యెందువాడవైతివి యేటిదయ్యా


నవనీతచోర నాగపర్యంకా
సవనరక్షక హరీ చక్రాయుధా
అవల దేవకిపట్టివని యశోదకు నిన్ను
నివల కొడుకవనేదిది యేటిదయ్యా


పట్టపు శ్రీరమణ భవరోగవైద్య
జట్టిమాయలతోడి శౌరి కృష్ణ
పుట్టినచోటొకటి పొదలెడి చోటొకటి
యెట్టని నమ్మవచ్చు నిదియేటిదయ్యా


వేదాంతనిలయా వివిధాచరణ
ఆదిదేవా శ్రీవేంకటాచలేశ
సోదించి తలచినచోట నీ వుందువట
యేదెస నీ మహిమ యిదేటిదయ్యా
aMdichUDaga nIku avatAramokaTE
yeMduvADavaitivi yETidayyA


navanItachOra nAgaparyaMkA
savanarakshaka harI chakrAyudhA
avala dEvakipaTTivani yaSOdaku ninnu
nivala koDukavanEdidi yETidayyA


paTTapu SrIramaNa bhavarOgavaidya
jaTTimAyalatODi Sauri kRshNa
puTTinachOTokaTi podaleDi chOTokaTi
yeTTani nammavachchu nidiyETidayyA


vEdAMtanilayA vividhAcharaNa
AdidEvA SrIvEMkaTAchalESa
sOdiMchi talachinachOTa nI vuMduvaTa
yEdesa nI mahima yidETidayyA