Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Sunday, December 25, 2011

766.eTTunnadO nIchitta yedurADa - ఎట్టున్నదో నీచిత్త యెదురాడ నే వెఱతు

YouTube link
Audio link : G. Anila Kumar
ఎట్టున్నదో నీచిత్త యెదురాడ నే వెఱతు 
గట్టిగా హరి నీ మాయ కడవగరాదు

నిచ్చ పతితుల జూచి నేను సంసారినైయుందు
అచ్చపు సన్యాసుల జూచి అటువలె నయ్యేనందు
హెచ్చి మెంచి వచ్చితేను యెక్కడి గొడవ యందు
ఇచ్చట నిశ్చల బుద్ధి యెందూ నేగానను

కర్ముల జూచొకవేళ కర్మము నేఁ జేయబోదు
మర్మపు జ్ఙ్ణానుల జూచి మంచిదందును
అర్మిల రెండూ జూచి అంతలో సందేహింతు
నిర్మలమయిన బుద్ధి నే నెందు గానను

వారణాసి వోఁజూచి వారివెంట తగులుదు
తేరి కొంత దవ్వు వోయి తిరుగుదును
నేరిచి శ్రీవేంకటేశ నీవే నన్ను గాచితివి
యీరీతి తేరినబుధ్ధి యందు నేగానను

eTTunnadO nIchitta yedurADa nE ve~ratu 
gaTTigA hari nI mAya kaDavagarAdu

nichcha patitula jUchi nEnu saMsArinaiyuMdu
achchapu sanyAsula jUchi aTuvale nayyEnaMdu
hechchi meMchi vachchitEnu yekkaDi goDava yaMdu
ichchaTa niSchala buddhi yeMdU nEgAnanu

karmula jUchokavELa karmamu nE@M jEyabOdu
marmapu j~mNAnula jUchi maMchidaMdunu
armila reMDU jUchi aMtalO saMdEhimtu
nirmalamayina buddhi nE neMdu gAnanu

vAraNAsi vO@MjUchi vAriveMTa taguludu
tEri koMta davvu vOyi tirugudunu
nErichi SrIvEMkaTESa nIvE nannu gAchitivi
yIrIti tErinabudhdhi yMdu nEgAnanu

Wednesday, December 21, 2011

765.abhayadAyakuDA vade - అభయదాయకుడ వదె నీవేగ

Audio link : Sri G Balakrishnaprasad

అభయదాయకుడ వదె నీవేగతి ఇభరక్షక నన్నిపుడు కావవే

భయహారదైత్యేయ భంజనకేశవ జయజయ నృసింహ సర్వేశ్వరా
నియతము మాకిదె నీపాదములే గతి క్రియగా మమ్మేలి కింకలుడుపవే

బంధవిమోచన పాపవినాశన సింధురవరదా శ్రితరక్షక
కంధర వర్ణుడ గతి నీనామమె అంధకారముల నణచి మనుపవే

దైవశిఖామణి తతచక్రాయుధ శ్రీవేంకటగిరి శ్రీరమణా
సావధాన నీశరణ్యమే గతి వేవేలకు నా విన్నపమిది
aBayadAyakuDa vade nIvEgati | iBarakShaka nannipuDu kAvavE ||
ca|| BayahAradaityEya BaMjanakESava | jayajaya nRusiMha sarvESvarA | niyatamu mAkide nIpAdamulE gati | kriyagA mammEli kiMkaluDupavE ||
ca|| baMdhavimOcana pApavinASana | siMdhuravaradA SritarakShaka | kaMdhara varNuDa gati nInAmame | aMdhakAramula naNaci manupavE ||
ca|| daivaSiKAmaNi tatacakrAyudha | SrIvEMkaTagiri SrIramaNA | sAvadhAna nISaraNyamE gati | vEvElaku nA vinnapamidiyE ||

Friday, October 28, 2011

764.inni chaMdAlaku guri yI vanitayai unnadi - ఇన్ని చందాలకు గురి యీ వనితయై ఉన్నది


Audio link : Sri Balakrishnaprasad
ఇన్ని చందాలకు గురి యీ వనితయై ఉన్నది
యెన్నుకొని వేడుకతో నేలుదువుగాని


చేరి నీవు పెంచిన చిలుక కాదు సుమీ
పేరుకొని నీ దేవులు పిలిచీఁగానీ
కూరిమి నీ వనములలో కోవిల కాదు సుమీ
సారెకు నాకె నిన్నుఁగొసరి పాడీనీ


తొలుత నీ కొలఁకుల తొమ్మిదలు గావు సుమీ
సొలసి చూచిన యాపె చూపులు గాని
చలాన నీపై వాలిన జక్కవలు గావు సుమీ
కులికి నిన్నొరసేటి గుబ్బలు ఘాని


తతి నీపావురాల రొద లివి గావు సుమీ
రతినాపె మదనమంత్రములు గాని
యితవుగా శ్రీవేంకటేశ యింతిగూడితివి 
మతకారి గాదుసుమీ మంచి రాయంచగానిinni chaMdAlaku guri yI vanitayai unnadi
yennukoni vEDukatO nEluduvugAni


chEri nIvu peMchina chiluka kAdu sumI
pErukoni nI dEvulu pilichii@MgAnI
kUrimi nI vanamulalO kOvila kAdu sumI
sAreku nAke ninnu@Mgosari pADInI


toluta nI kola@Mkula tommidalu gAvu sumI
solasi chUchina yApe chUpulu gAni
chalAna nIpai vAlina jakkavalu gAvu sumI
kuliki ninnorasETi gubbalu GAni


tati nIpAvurAla roda livi gAvu sumI
ratinApe madanamaMtramulu gAni
yitavugA SrIvEMkaTESa yiMtigUDitivi 
matakAri gAdusumI maMchi rAyaMchagAni

Tuesday, October 25, 2011

763. mA duritamulu vApi mammugAchuTarudA - మా దురితములు వాపి మమ్ముగాచుటరుదా


Audio link : Sri Balakrishnaprasad
మా దురితములు వాపి మమ్ముగాచుటరుదా 
శ్రీదేవీరమణుడా శ్రీవేంకటేశ 


అంబరీషు పైకొన్న ఆపదలన్నియు బాపి
బెంబడి గాచె నీచే పెను చక్రము
అంబరాననున్న ధృవు నజ్ఞానమెల్ల బాపె
పంబి నీచేతనుండిన పాంచజన్యము


పక్కన జరాసంధు బలమెల్ల నుగ్గాడి
నిక్కము మధురనిల్పె నీచేగద
తొక్కి హిరణ్యకశిపుఁ దునిమి ప్రహ్లాదుగాచె 
నిక్కి నిక్కి మెరిచేటి నీ ఖడ్గము


వెడ రావణుని జంపి విచీషణుని గాచె 
చిడుముడి పడక నీచే శార్ఙ్గము
యెడమీక శ్రీవేంకటేశ నేడు నన్నుగాచె
బడిబడి నీనామ పఠన నేడిదిగో


 mA duritamulu vApi mammugAchuTarudA 
SrIdEvIramaNuDA SrIvEMkaTESa 


aMbarIShu paikonna Apadalanniyu bApi
beMbaDi gAche nIchE penu chakramu
aMbarAnanunna dhRvu naj~nAnamella bApe
paMbi nIchEtanuMDina pAMchajanyamu


pakkana jarAsaMdhu balamella nuggADi
nikkamu madhuranilpe nIchEgada
tokki hiraNyakaSipu@M dunimi prahlAdugAche 
nikki nikki merichETi nI khaDgamu


veDa rAvaNuni jaMpi vichIShaNuni gAche 
chiDumuDi paDaka nIchE SAr~mgamu
yeDamIka SrIvEMkaTESa nEDu nannugAche
baDibaDi nInAma paThana nEDidigOMonday, October 24, 2011

762.mudamalara kAlamula mIriTu mOsapOka - ముదమలర కాలముల మీరిటు మోసపోక


Audio link : Sri Balakrishnaprasad
ముదమలర కాలముల మీరిటు మోసపోక
హృదయమలర భజింపరో మీరిటు 
ధనుర్మాసముల విధులన్


వేగనాలుగు ఘడియలనగా 
వేదవేద్యులు లేచి సరగున
నాగమోక్తవిధులను తమదేహానుగుణములుగా
వేగమున సంధ్యాదులొగిఁ గా
వించి విమలాంబోధిశయనుని
బాగుగ పూజించరో యెడ
పక ధనుర్మాసముల విధులనె ఘనులు


పరగు చీనాంబరములను నతి
పరిమళమ్ముల బుష్పముల కడు
వెరవుగా వేంకటాపతి (కినై) వేద్య సంగతుల
అరుదుగా ధూపముల బహుదీ
పాదులను తాంబూల విధులను
పరగ పూజింపుడు సమస్త
ప్రభు ధనుర్మాసమున విధులన్(నె) ఘనులుmudamalara kAlamula mIriTu mOsapOka
hRdayamalara bhajiMparO mIriTu dhanurmAsamula vidhulan


vEganAlugu ghaDiyalanagA 
vEdavEdyulu lEchi saraguna
nAgamOktavidhulanu tamadEhAnuguNamulugA
vEgamuna saMdhyAdulogi@M gA
viMchi vimalAMbOdhiSayanuni
bAguga pUjiMcharO yeDa
paka dhanurmAsamula vidhulane ghanulu


paragu chInAMbaramulanu nati
parimaLammula bushpamula kaDu
veravugA vEMkaTApati (kinai) vEdya saMgatula
arudugA dhUpamula bahudI
pAdulanu tAMbUla vidhulanu
paraga pUjiMpuDu samasta
prabhu dhanurmAsamuna vidhulan(ne) ghanuluSaturday, October 22, 2011

761. vAsivaMtu viDichinavADE yOgi - వాసివంతు విడిచినవాడే యోగి


Audio link : Smt Shobharaju
వాసివంతు విడిచినవాడే యోగి
ఆసలెల్లా విడిచిన ఆతడే యోగి


గద్దించి పారెడు తురగము వంటి మనసు
వద్దని మరలించినవాడె యోగి
వొద్దనే కొండలవంటి వున్నతదేహగుణాలు
దిద్ది మట్టుపెట్టువాడే ధీరుడైన యోగి


ముంచుకొన్న యింద్రియపు మోహజలధిలోన
వంచన మునుగనట్టివాడే యోగి
పొంచి పుణ్యపాపములు పొట్టువంటి కర్మములు
దంచి పారజల్లువాడే తత్త్వమైనయోగి


వెగటు కామాదుల వెళ్ళగొట్టి శాంతుడై
వగలుడిగినయట్టివాడే యోగి
నిగిడి శ్రీవేంకటపతి నిజదాసుడై భక్తిఁ
దగిలి నిలుపువాడే ధన్యుడైనయోగి

vAsivaMtu viDichinavADE yOgi
AsalellA viDichina AtaDE yOgi


gaddiMchi pAreDu turagamu vaMTi manasu
vaddani maraliMchinavADe yOgi
voddanE koMDalavaMTi vunnatadEhaguNAlu
diddi maTTupeTTuvADE dhIruDaina yOgi


muMchukonna yiMdriyapu mOhajaladhilOna
vaMchana munuganaTTivADE yOgi
poMchi puNyapApamulu poTTuvaMTi karmamulu
daMchi pArajalluvADE tattwamainayOgi


vegaTu kAmAdula veLLagoTTi SAMtuDai
vagaluDiginayaTTivADE yOgi
nigiDi SrIvEMkaTapati nijadAsuDai bhakti@M
dagili nilupuvADE dhanyuDainayOgi


Wednesday, October 19, 2011

760.chUDachinnadAVanaviMtE suddulu - చూడచిన్నదానవింతే సుద్దులు


Audio link  : Sri G Balakrishnaprasad


Audio download link 
చూడచిన్నదానవింతే సుద్దులు కోటానఁగోటి
యేడేడ నేరుచుకొంటివే వో కలికి


కిన్నెరమీటులలోని గిలిగింతలు , నీ 
వన్నెల కనుచూపుల వలవంతలు
యెన్నరాని యిచ్చకపు టెలయింతలు
యెన్నడు నేరుచుకొంటివే వో కలికి


సారెకు నెడవాయని సరసములు , నీ
తారుకాణ సన్నల తమకములు
గారవించి బుజ్జగించే గమకములు
యేరీతి నేరుచుకొంటివే వో కలికి


కందువ శ్రీవేంకటేశు కలయికలు , నీ
యందమైన సమరతి యలయికలు
పొందుల మునుముంగిలి పొలయికలు
యెందెందు నేరుచుకొంటివే వో కలికిchUDachinnadAVanaviMtE suddulu kOTAna@MgOTi
yEDEDa nEruchukoMTivE vO kaliki


kinneramITulalOni giligiMtalu , nI 
vannela kanuchUpula valavaMtalu
yennarAni yichchakapu TelayiMtalu
yennaDu nEruchukoMTivE vO kaliki


sAreku neDavAyani sarasamulu , nI
tArukANa sannala tamakamulu
gAraviMchi bujjagiMchE gamakamulu
yErIti nEruchukoMTivE vO kaliki


kaMduva SrIvEMkaTESu kalayikalu , nI
yaMdamaina samarati yalayikalu
poMdula munumuMgili polayikalu
yeMdeMdu nEruchukoMTivE vO kaliki

Tuesday, October 18, 2011

759.idivO mAyiMTa nEDu yiMta sEse kRShNuDu - ఇదివో మాయింట నేడు యింత సేసె కృష్ణుడు

Audio link : NC Sridevi (?)
ఇదివో మాయింట నేడు యింత సేసె కృష్ణుడు
అదివో మాయింటాను అంత సేసె కృష్ణుడు


గంట వాగకుండా నిండఁ గసవు దురిగి మా-
యింతివారు నిద్దురించ నిల్లు జొచ్చెను
అంటివచ్చి నొకదూడ ఆవూరి మేసితేను
గంట గణగణా వాగె గక్కన మేల్కంటిమి


వొక్కరోలు దాపు వెట్టి వుట్టియెక్కి ఆందుమీది -
చక్కెరల్ల మెసగి మా చంటివానిని
వుక్కఁబట్టి వుట్టిమీద నినుచి రోలుదీసె
చొక్కి తా నెందున్నాడో చొప్పు ఇదే కంటిమి


ఆవుల వెళ్ళ విడిచె నవి నే తోలిదేబోతే
నీవల దూడలఁ దెచ్చి యింటిలో గట్టె(ను)
దావతి నింతా వెదకి తలుపు దెరచితేను
శ్రీవేంకటేశునిమాయఁజిక్కి లోన నున్నవి


idivO mAyiMTa nEDu yiMta sEse kRShNuDu
adivO mAyiMTAnu aMta sEse kRShNuDu


gaMTa vAgakuMDA niMDa@M gasavu durigi mA-
yiMtivAru nidduriMcha nillu jochchenu
aMTivachchi nokadUDa AvUri mEsitEnu
gaMTa gaNagaNA vAge gakkana mElkaMTimi


vokkarOlu dApu veTTi vuTTiyekki AMdumIdi -
chakkeralla mesagi mA chaMTivAnini
vukka@MbaTTi vuTTimIda ninuchi rOludIse
chokki tA neMdunnADO choppu idE kaMTimi


Avula veLLa viDiche navi nE tOlidEbOtE
nIvala dUDala@M dechchi yiMTilO gaTTe(nu)
dAvati niMtA vedaki talupu derachitEnu
SrIvEMkaTESunimAya@Mjikki lOna nunnavi

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Tuesday, October 11, 2011

758.SishTulanu manniMchE SiSuvItaDu - శిష్టులను మన్నించే శిశువీతడు

Audio link : 
శిష్టులను మన్నించే శిశువీతడు
దుష్టులనణచి భూమిఁ దుదకెక్కు నీతడు


దేవకీదేవి వసుదేవులకు జనియించె
భావించ కృష్ణుడు పరబ్రహ్మము
శ్రావణ బహుళాష్టమి సమకూడె నడురేయి
యీవేళ రోహిణి యిన్నిటను మంచిది


గండముతో పుట్టెనదె కంసునికి మేనల్లుడు
పాండవులకందరికి బావమరిది
దుండగపు భూభారము తొలగదొబ్బునీతడు
యెండనీడ కన్నులవాడిక నింతా మంచిది


ఆవులీతనిపేరిట నచ్చివచ్చు లెంచి చూడ
వేవేలు గొల్లెతలకు విటుడవును
శ్రీవేంకటాద్రి నున్నాడు చేరి అలమేల్మంగతో
యీవల పెద్దలు చెప్పిరిక నింతౌ మంచిది


SishTulanu manniMchE SiSuvItaDu
dushTulanaNachi bhUmi@M dudakekku nItaDu


dEvakIdEvi vasudEvulaku janiyiMche
bhAviMcha kRshNuDu parabrahmamu
SrAvaNa bahuLAshTami samakUDe naDurEyi
yIvELa rOhiNi yinniTanu maMchidi


gaMDamutO puTTenade kaMsuniki mEnalluDu
pAMDavulakaMdariki bAvamaridi
duMDagapu bhUbhAramu tolagadobbunItaDu
yeMDanIDa kannulavADika niMtA maMchidi


AvulItanipEriTa nachchivachchu leMchi chUDa
vEvElu golletalaku viTuDavunu
SrIvEMkaTAdri nunnADu chEri alamElmaMgatO
yIvala peddalu cheppirika niMtau maMchidi


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Sunday, October 09, 2011

757.సారెనేలే జగడము సారెనేలే సణగులు - sArenElE jagaDamu sArenElE saNagulu

Audio link :
సారెనేలే జగడము సారెనేలే సణగులు
సారెనేలే పతితో పంతము సారెనేలే 


పెదవులు గొణగుచు బీరములాడుచు
కొదలు తిట్లనే కొసరుచును


నెలవులు నవ్వేవు చేతులు చాచేవు
సళువుజూపులనే చల్లేవు


చిడుముడిపడకువె శ్రీవేంకటపతి 
కడప రాయడయి కయికొనెను

sArenElE jagaDamu sArenElE saNagulu
sArenElE patitO paMtamu sArenElE 

pedavulu goNaguchu bIramulADuchu
kodalu tiTlanE kosaruchunu

nelavulu navvEvu chEtulu chAchEvu
saLuvujUpulanE challEvu

chiDumuDipaDakuve SrIvEMkaTapati 
kaDapa rAyaDayi kayikonenu

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Saturday, October 08, 2011

756.తినరాని కొనరాని దేవలోకపు పండు - tinarAni konarAni dEvalOkapu paMDu


youtube video link : Explanation by Dr.Patanjali , sung by sri Sattiraju Venumadhav
తినరాని కొనరాని దేవలోకపు పండు
మనసునఁదలచితే మరిగించే పండు


పంటకెక్కి పాలవెల్లి పండిన పాలపండు
తొంటి గొల్లెతల మోవి దొండ పండు
అంటుకొన్న మేనిచాయ అల్లునేరేడుపండు
ముంటిసింహపుగోళ్ళ ముండ్ల పండు


ఇచ్చల వేదశాస్త్రాలు దెచ్చిన పేరీత పండు
తచ్చిన దైత్యమారి దేవదారు పండు
పచ్చిదేర మెరసిన బండిగురువిందపండు
యిచ్చవలెనన్న వారి యింతనంటిపండు


తెమ్మగా మునులపాలి తియ్యని చింతపండు
తె(తి?)మ్మల సిరివలపు తేనెపండు
యిమ్ముల శ్రీవేంకటాద్రి నింటింటిముంగిటిపండు
కొమ్మల పదారువేల గొప్ప మామిడి పండు


tinarAni konarAni dEvalOkapu paMDu
manasuna@MdalachitE marigiMchE paMDu

paMTakekki pAlavelli paMDina pAlapaMDu
toMTi golletala mOvi doMDa paMDu
aMTukonna mEnichAya allunErEDupaMDu
muMTisiMhapugOLLa muMDla paMDu

ichchala vEdaSAstrAlu dechchina pErIta paMDu
tachchina daityamAri dEvadAru paMDu
pachchidEra merasina baMDiguruviMdapaMDu
yichchavalenanna vAri yiMtanaMTipaMDu

temmagA munulapAli tiyyani chiMtapaMDu
te(ti?)mmala sirivalapu tEnepaMDu
yimmula SrIvEMkaTAdri niMTiMTimuMgiTipaMDu
kommala padAruvEla goppa mAmiDi paMdu


Monday, October 03, 2011

755.kAlamulArunu galige nIkunide - కాలములారును గలిగె నీకునిదె

కాలములారును గలిగె నీకునిదె
బాలకి యందే పై పై నీకు


సతికొప్పు విరులు జలజల రాలిన
లతలవసంత కాలము నీకు
కతగా తనమైకాకలు చూపిన
అతివేసవి కాలమప్పుడే నీకు


కాగిటిచెమటల కడు నినుఁ దడిపిన
కాగల తొలుకరి కాలమది
వీగని చూపుల వెన్నెల చల్లిన
రాగినమతికి శరత్కాలంబు


లంచపుఁబులకల లలన నీరతుల
కంచపు హేమంత కాలమది
యెంచగ శ్రీవెంకటెశ వలపుసతి
వంచ శిసిరకాల వైభవమాయ


kAlamulArunu galige nIkunide
bAlaki yaMdE pai pai nIku


satikoppu virulu jalajala rAlina
latalavasaMta kAlamu nIku
katagA tanamaikAkalu chUpina
ativEsavi kAlamappuDE nIku


kAgiTichemaTala kaDu ninu@M daDipina
kAgala tolukari kAlamadi
vIgani chUpula vennela challina
rAginamatiki SaratkAlaMbu


laMchapu@Mbulakala lalana nIratula
kaMchapu hEmaMta kAlamadi
yeMchaga SrIveMkaTeSa valapusati
vaMcha SisirakAla vaibhavamAya

Dr.Patanjali gari vivarana, Sattiraju Venumdhav gari gatram.

Friday, September 02, 2011

754.ihapara sAdhana mItalapu - ఇహపర సాధన మీతలపు

Audio link : 
ఇహపర సాధన మీతలపు
సహజ జ్ఞానికి సతమీతలపు


సిరులు వయోమదముప్పతిల్లినను
హరిని మఱవనిది అది తలపు
సరికాంత లెదుట సందడి గొనగా
తిరమయి భ్రమయనిదే తలపు


వొడలి వయోమదముప్పతిల్లినను
అడచి మెలంగుట యది తలపు
కడగుచు సుఖదుఃఖములు మంచినను
జడియని నామస్మరణమే తలపు


మతి సంసారపుమాయ గప్పినను
అతికాంక్షజొరనిదది తలపు
గతియై శ్రీ వేంకటపతి గాచిన
సతతము నితని శరణమే తలపు


ihapara saadhana mItalapu
sahaja j~naaniki satameetalapu


sirulu vayOmadamuppatillinanu
harini ma~ravanidi adi talapu
sarikaaMta leduTa saMdaDi gonagaa
tiramayi bhramayanidae talapu


voDali vayOmadamuppatillinanu
aDachi melaMguTa yadi talapu
kaDaguchu sukhadu@hkhamulu maMchinanu
jaDiyani naamasmaraNamae talapu


mati saMsaarapumaaya gappinanu
atikaaMkshajoranidadi talapu
gatiyai Sree vaeMkaTapati gaachina
satatamu nitani SaraNamae talapu

Sri GB Sankara Rao gari vivarana : (from silconandhra's sujanaranjani)

మనసు కోతి వంటిది మరియు వాయువు వంటిది. దానిని గ్రహించుట మిక్కిలి కష్టమైనది. గీతాచార్యుడు సైతం మదిని నిగ్రహించుట మిక్కిలి సాహసవంతమైన పని అని చెబుతాడు. భౌతిక పరిధులను తన సాధనాబలం చేత దాటిన జ్ఞాని మనసు మాత్రం నిశ్చల స్థితిని పొంది భగవంతునిపై లగ్నమై ఉంటుంది. అది ఎలా ఉంటుందంటే సిరిసంపదలు కుప్పలు తెప్పలుగా పడుతున్నా సరే. సర్వాత్ముడైన హరిని మరవదు. అతిశయమైన సౌందర్యంతో భామినులు సందడి చేస్తున్నా సరే. ఆ మోహావేశానికి లోను కాదు, యవ్వనము మదము చేత పొంగి పొరలుచున్ననూ అణుకువగా ఉంటుంది తప్ప విర్రవీగదు. సుఖదుఃఖాలలో సైతం హరినామస్మరణను విడువదు. సంసారమనే మాయ ఆవరించిననూ అత్యాశలకు లోను కాదు. ఎల్లప్పుడూ శీ వేంకటపతి శరణాగతినే కోరుకుంటుంది జ్ఞాని తలపు.

అటువంటి జ్ఞానాన్ని మనము కూడా సొంతం చేసుకుందామా! మరి! దానికి అన్నమయ్య చూపిన సంకీర్తన మార్గంలో నడిస్తే అట్టి నిశ్చల స్థితి, జ్ఞాన సిద్ధి తప్పక కలుగుతాయు.
సతము, సతతము = శాశ్వతము;
జిగి = ప్రకాశించు;
తిరము =స్థిరము (శాశ్వతము);
అడచి = అణచి;
మెలంగుట = ప్రవర్తించుట

Dr T Patanjali gari vyakhyanam, S.Venumadhav gari gatram.

Tuesday, August 30, 2011

753.AMjanEya anilaja hanumaMtA - ఆంజనేయ అనిలజ హనుమంతాAudio link : Sri G. Balakrishnaprasad
పల్లవి
ఆంజనేయ అనిలజ హనుమంత
శ్రీ ఆంజనేయ అనిలజ హనుమంత
శ్రీ ఆంజనేయ అనిలజ హనుమంత నీ
రంజకపు చేతలు సురలకెంత వశమా
చరణం-1
తేరిమీద నీ రూపు తెచ్చిపెట్టి ఆర్జునుడు
కౌరవుల గెలిచే సంగర భూమిని
సారెకు భీముడు పురుషాముగ్రము తెచ్చు చొట
నీరోమములు కావ నిఖిల కారణము
చరణం-2
నీ మూలమునగాదె నెలవై సుగ్రీవుడు
రాముని గొలిచి కపిరాజాయను
రాముడు నీ వంకనేపొ రమణి సీతా దేవి
ప్రేమముతో మగుడా పెండ్లాడెను
చరణం-3
బలుదైత్యులను దుంచ బంటు తనము మించ
కలకాలమునునెంచ కలిగితిగా
అల శ్రీవేంకటపతి అండనె మంగాంబుధి
నిలయపు హనుమంత నెగడితిగా
pallavi
aaMjanaeya anilaja hanumaMta
Sree aaMjanaeya anilaja hanumaMta
Sree aaMjanaeya anilaja hanumaMta nee
raMjakapu chaetalu suralakeMta vaSamaa
charaNaM-1
taerimeeda nee roopu techchipeTTi aarjunuDu
kauravula gelichae saMgara bhoomini
saareku bheemuDu purushaamugramu techchu choTa
neerOmamulu kaava nikhila kaaraNamu
charaNaM-2
nee moolamunagaade nelavai sugreevuDu
raamuni golichi kapiraajaayanu
raamuDu nee vaMkanaepo ramaNi seetaa daevi
praemamutO maguDaa peMDlaaDenu
charaNaM-3
baludaityulanu duMcha baMTu tanamu miMcha
kalakaalamununeMcha kaligitigaa
ala SreevaeMkaTapati aMDane maMgaaMbudhi
nilayapu hanumaMta negaDitigaa

 Audio link  : Sri G.Balakrishnaprasad 

Thursday, July 14, 2011

752. aMdari vaSamA harineruga - అందరి వశమా హరి నెరుగ

Audio download link : P.Ranganath - skydrive
Audio link : P.Ranganath (?)
అందరి వశమా హరి నెరుగ
కందువగ నొకడు గాని యెరగడు

లలితపు పదికోట్ల నొకడు గాని
కలుగడు శ్రీ హరి గని మనగ
ఒలసి తెలియు పుణ్యులకోట్లలో
ఇలనొకడు గాని యెరగడు హరిని

శ్రుతి చదివిన భూసుర కోట్లలో
గతియును హరినె యొకానొకడు
అతి ఘనులట్టి మహాత్మ కోటిలో
తతి నొకడు గాని తలచడు హరిని

తుదకెక్కిన నిత్యుల కోట్లలో
పొదుగునొకడు తలపున హరిని
గుదిగొను హరి భక్తుల కోట్లలో
వెదకు నొకడు శ్రీ వేంకటపతిని


aMdari vaSamA harineruga
kaMduvaga nokadugAni yeragaDu

lalitapu padigOTla nokadugAni
kalugadu Sree hari gani managa
olasi telyu puNyula kOtlalO
ilanokadu gAni yeragaDu harini

Sruti cadivina bhoosurakOtlalO
gatiyunu harine yokAnokaDu
atighanulaTTi mahAtma kOtilO
tati nokadu gAni talacaDu harini

tudakekkina nityula kOtlalO
podugu nokadu talapuna harini
gudigonu haribhaktula kOTlalO
vadaku nokadu Sree vEMkaTapatini


Wednesday, July 06, 2011

751.komma nI palukulaku kuSalamastu - కొమ్మ నీ పలుకులకు కుశలమస్తు

Audio link : Sri Sattiraju Venumadhav
(to get a copy of album 'annamayya padamandakini' with 108 kirtanas in 108 raga composed by Sri Venumadhav, please contact sujana ranjani : seetaramasarma@gmail.com)
Explanation by Mangalampalli Kiran garu
కొమ్మ నీ పలుకులకు కుశలమస్తు
సమ్మదపు వయసు కైశ్వర్యమస్తు

బెడగు కళలను చాల పెంపొందించుచున్న నీ
యుడురాజు మోముకభ్యుదయమస్తు
కడివోని నీరజపు కళికలను గేరు, నీ
నెడద కుచములకు నభివృధ్ధిరస్తు

వొగరు మిగులగ తేనె లొలుకు నున్నటి నీ
చిగురు మోవికిని ఫల సిద్ధిరస్తు
సొగసు చక్రములతో సొలయు నీ పిరుదులకు
అగణిత మనోరథావ్యాప్తిరస్తు

తనరు తుమ్మెదగములఁ దరము నీ కురులకును
అనుపమంబైన దీర్ఘాయురస్తు
నను ద్వారకాకృష్ణుడనుచుఁ గూడిన నీకు
అనుదినము నిత్య కల్యాణమస్తు

komma nI palukulaku kuSalamastu
sammadapu vayasu kaiSwaryamastu

beDagu kaLalanu chaala pempoMdiMchuchunna nI
yuDuraaju mOmukabhyudayamastu
kaDivOni neerajapu kaLikalanu gEru, nI
neDada kuchamulaku nabhivRdhdhirastu

vogaru migulaga tEne loluku nunnaTi nI
chiguru mOvikini phala siddhirastu
sogasu chakramulatO solayu nI pirudulaku
agaNita manOrathAvyAptirastu

tanaru tummedagamula@M daramu nI kurulakunu
anupamaMbaina deerghaayurastu
nanu dwarakaakRshNuDanuchu@M guuDina neeku
anudinamu nitya kalyaaNamastu

Tuesday, May 17, 2011

750.ihaparasAdhana midi yokaTE - ఇహపరసాధన మిది యొకటే

ఇహపరసాధన మిది యొకటే - సహజపు మురారి సంకీర్తననొకటే

భవసాగరముల బాపెడిది తేప - భువి నజ్ఞానము పులివాకట్టిది
జవళి నాశాపాశములకు కొడువలి - నవనీతచోరు నామం బొకటే

చింతా తిమిరము చెరచేటి సూర్యుడు - అంతట దరిద్రహతపు నిధానము
వింత మరణభయవినాశ మంత్రము - మంతుకు హరినామంబిది యొకటే

మించు దుఃఖముల మృతసంజీవని - అంచల పంచేంద్రియముల కంకుశము
ఎంచగ శ్రీ వేంకటేశు దాసులకు - పంచిన పాళ్ళ పరగిన దొకటే

ihaparasAdhana midi yokaTE - sahajapu murAri saMkIrtananokaTE

bhavasAgaramula bApeDidi tEpa - bhuvi naj~nAnamu pulivAkaTTidi
javaLi nASApASamulaku koDuvali - navanItachOru nAmaM bokaTE

chiMtA timiramu cherachaeTi sUryuDu - aMtaTa daridrahatapu nidhaanamu
viMta maraNabhayavinaaSa maMtramu - maMtuku harinAmaMbidi yokaTE

miMchu du@hkhamula mRtasaMjIvani - aMchala paMchEMdriyamula kaMkuSamu
eMchaga SrI vaeMkaTESu dAsulaku - paMchina pALLa paragina dokaTE

కలియుగంలో నామస్మరణకు, నామసంకీర్తనకు ఉన్న ప్రాధాన్యత ఎనలేనిది! సాక్షాత్తూ భగవంతుడే తాను కలియుగంలో కేవలం ‘సంకీర్తనం’ చేత సంతుష్టుడునౌతానని ప్రకటించాడు. అందుకే కలౌ సంకీర్త్య కేశవమ్ అని, సంకీర్త నారాయణ శబ్ద మాత్రం విముక్త దుఃఖాస్సుఖినోభవన్తి అని పలురకాలుగా పేర్కొన్నారు. అటువంటి విశిష్ట సంకీర్తన మంత్రాన్ని తాను ఉపాశించి మనందరికీ కరదీపికగా, ఆత్మజ్యోతిగా అందించాడు అన్నమయ్య ఈ సంకిర్తనలో ఇహపరాలను సాధించడానికి సాధనము మురారి సంకీర్తనమొకటేనని చాటి చెబుతూ, చరణాలలో ఆ సంకీర్తన ఏ విధంగా విశ్వరూపం ధరించి మనల్ని భవబంధ విముక్తుల్ని చేస్తుందో, అజ్ఞానాంధకారాలను దారిద్ర్యాన్ని, మరణ భయాన్ని, పలు బాధలను, పంచేంద్రియాల వికారాలను ఏ విధంగా రూపుమాపుతుందో చక్కగా స్పష్టం చేస్తున్నాడు ఆచార్య పురుషుడు! మరి మనం ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఇహపరసాధక మంత్రమైన సంకీర్తనను ఆశ్రయిద్దాం!

మురారి - ముర + అరి = రాక్షసులకు శత్రువు (శ్రీ మహావిష్ణువు);
భవసాగరము = సంసారమనెడు సముద్రము
జవళి = రంగురంగుల (భ్రాంతిని కలుగజేయు)
తిమిరము = అంధకారము
మంతుకు = ప్రసిద్ధికి
మించు = ఎక్కువైన
అంకుశము = ఏనుగు కుంభస్థలము నందు పొడిచెడి ఆయుధము
పరగిన (పరిగీ) = ప్రీతితో / అతిశయముతో
అంకుల = ప్రక్క, పార్వ్యము (శ.ర)


Monday, May 16, 2011

749.anuchu munulu Rshu laMtaniMta - అనుచు మునులు ఋషు లంతనింత నాడగాను

Audio link : NC Sridevi
అనుచు మునులు ఋషు లంతనింత నాడగాను
వినియు విననియట్టె వీడె యాడెగాని

ముకుందుఁడితడు మురహరుడితడు
అకటా నందునికొడుకాయగాని
శకుంతగమనుడితడు సర్వేశుడితడు
వెకలి రేపల్లెవీధి విహరించీగాని

వేదమూరితి యితడు విష్ణుదేవుడితడు
కాదనలేక పసులఁ గాచీగానీ
ఆదిమూలమీతడు యమరవంద్యుడితడు
గాదిలిచేతల రోలఁ గట్టువడెగాని

పరమాత్ముడితడే బాలుడై యున్నాడుగాని
హరి యీతడే వెన్నముచ్చాయెగాని
పరగ శ్రీవేంకటాద్రిపతియును నీతడె
తిరమై గొల్లెతలచేఁ దిట్టువడీగానీ

anuchu munulu Rshu laMtaniMta nADagAnu
viniyu vinaniyaTTe vIDe yADegAni

mukuMdu@MDitaDu muraharuDitaDu
akaTA naMdunikoDukAyagAni
SakuMtagamanuDitaDu sarwESuDitaDu
vekali rEpallevIdhi vihariMchIgAni

vEdamUriti yitaDu vishNudEvuDitaDu
kAdanalEka pasula@M gAchIgAnI
AdimUlamItaDu yamaravaMdyuDitaDu
gAdilichEtala rOla@M gaTTuvaDegAni

paramAtmuDitaDE bAluDai yunnADugAni
hari yItaDE vennamuchchAyegAni
paraga SrIvEMkaTAdripatiyunu nItaDe
tiramai golletalachE@M diTTuvaDIgAnI