Audio section under Maintanance

Esnips is down for some time.... Moving audio files to windows SkyDrive: http://sdrv.ms/OPUSw9

Archive.org Embedded Players added for 1-475 kirtanas., Work Under progress for adding Audios for other kirtanas.
శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞానసారంబులై యతిలోకాగమవీధులై వివిధ మంత్రార్ధంబులై నీతులై కృతులై వేంకటశైల వల్లభరతిక్రీడా రహస్యంబులై నుతులై తాళ్ళపాక అన్నమయ వచోనూత్నక్రియల్ చెన్నగున్

Sunday, June 27, 2010

705.dEva nI pakshapAtamO tirigE - దేవ నీ పక్షపాతమో తిరిగే లోకుల వెల్తో

3-422
Audio link : in raga sindubhairavi
దేవ నీ పక్షపాతమో తిరిగే లోకుల వెల్తో
శ్రీవిభుడ నీవేకాదా చిత్తములోనయ్యా

దివములు సరియే దినరాత్రులును సరే
యివల సుఖదుఃఖాలు హెచ్చుకుందులేలయ్యా
భవములు సరియే ప్రాణములు సరియే
భువి పుణ్యపాపముల భోగము వేరేలయ్యా

విని కిందిరి కొకటే విషయాలు నొకరీతే
మునిగేటిజాతిబేధము లివేలయ్యా
అనయముఁ జూపొక్కటే ఆకలియు నొకటే
పెనగేటి గుణములు పెక్కుజాడ లేలయ్యా

అంతరాత్మ నీవొక్కడ వన్నిటా శ్రీవేంకటేశ
చింతలు వేవేలైన సిలుగేలయ్యా
యింతసేసీ నీమాయ లిందుకే నీశరణంటే
కాంతుడ నన్నిందుకే కాచితివి నేడయ్యా

dEva nI pakshapAtamO tirigE lOkula veltO
SrIvibhuDa nIvEkAdA chittamulOnayyA

divamulu sariyE dinarAtrulunu sarE
yivala sukhadu@hkhAlu hechchukuMdulElayyA
bhavamulu sariyE prANamulu sariyE
bhuvi puNyapApamula bhOgamu vErElayyA

vini kiMdiri kokaTE vishayAlu nokarItE
munigETijAtibEdhamu livElayyA
anayamu@M jUpokkaTE Akaliyu nokaTE
penagETi guNamulu pekkujADa lElayyA

aMtarAtma nIvokkaDa vanniTA SrIvEMkaTESa
chiMtalu vEvElaina silugElayyA
yiMtasEsI nImAya liMdukE nISaraNaMTE
kAMtuDa nanniMdukE kAchitivi nEDayyA

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Sunday, June 20, 2010

704.vedakavO chittamA vivEkiMchi nIvu - వెదకవో చిత్తమా వివేకించి నీవు

Audio link : Smitha Madhav , album : nandakam

3-415
వెదకవో చిత్తమా వివేకించి నీవు
అదన తదియ్య సేవ అంతకంటే మేలు

చూపులెన్నైనా గలవు సూర్యమండలముదాకా
చూపులు శ్రీహరిరూపు చూడ దొరకదు గాని
తీపులెన్నైనా గలవు తినదిన నాలికెకు
తీపు శ్రీహరిపదార్ధమని కోరదు

మాటలెన్నైనా గలవు మరిగితే లోకమందు
మాటలు శ్రీహరినామము మరపగ్ వలె
తేటలెన్నైనా గలవు తీరని చదువులందు
తేటగా రామానుజులు తేరిచె వేదములలో

చేట లెన్నైనా గలవు సేసేమంటే భూమి
చేతల శ్రీవేంకటేశు సేవ సేయవలెను
వ్రాతలెన్నైనా గలవు వనజభవునిముద్ర
వ్రాతలు చక్రాంకితాలె వహికెక్కే ముద్రలుvedakavO chittamA vivEkiMchi nIvu
adana tadiyya sEva aMtakaMTE mElu

chUpulennainA galavu sUryamaMDalamudAkA
chUpulu SrIharirUpu chUDa dorakadu gAni
tIpulennainA galavu tinadina nAlikeku
tIpu SrIharipadArdhamani kOradu

mATalennainA galavu marigitE lOkamaMdu
mATalu SrIharinAmamu marapaga vale
tETalennainA galavu tIrani chaduvulaMdu
tETagA rAmAnujulu tEriche vEdamulalO

chETa lennainA galavu sEsEmaMTE bhUmi
chEtala SrIvEMkaTESu sEva sEyavalenu
vrAtalennainA galavu vanajabhavunimudra
vrAtalu chakrAMkitAle vahikekkE mudralu

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Friday, June 11, 2010

Annamayya Padamandakini - అన్నమయ్య పదమందాకిని


Sujana Ranjani released an album of 108 annamacharya kirtanas composed in 108 different ragas by Sri SattiRaju Venumadhav. The below play list consists of 6 of them, For the book & CD please contact Sitarama Sarma garu (seetaramasarma@gmail.com)Powered by eSnips.com

Monday, June 07, 2010

703.mariyeMdU gatilEdu manupa - మరియెందూ గతిలేదు మనుప

మరియెందూ గతిలేదు మనుప నీవే దిక్కు
జరసి లక్ష్మీశ నీ శరణమే దిక్కు

భవసాగరంబులోఁ బడి మునిగిననాకు
తివిరి నీనామమనుతేపయే దిక్కు
చివికి కర్మంబనెడి చిచ్చు చొచ్చిన నాకు
జవళి నాచార్యుకృపాజలధియే దిక్కు

ఘనమోహాపాశముల గాలిఁబొయ్యెడినాకు
కొనల నీపాదచింతకొమ్మయే దిక్కు
కనలి మనసనెడి యాకాసముననున్ననాకు
కనుగొనగ నీదాస్య గరుడడే దిక్కు

మరిగి సంసారమనెడి మంటికిందటి నాకు
ధరభక్తియను బిలద్వారమె దిక్కు
యిరవైన శ్రీవేంకటేశ యిన్నిటా నాకు -
నరుదైన నీవంతరాత్మవే దిక్కు


mariyeMdU gatilEdu manupa nIvE dikku
jarasi lakshmISa nI SaraNamE dikku

bhavasAgaraMbulO@M baDi muniginanAku
tiviri nInAmamanutEpayE dikku
chiviki karmaMbaneDi chichchu chochchina nAku
javaLi nAchAryukRpAjaladhiyE dikku

ghanamOhApASamula gAli@MboyyeDinAku
konala nIpAdachiMtakommayE dikku
kanali manasaneDi yAkAsamunanunnanaku
kanugonaga nIdAsya garuDaDE dikku

marigi saMsAramaneDi maMTikiMdaTi nAku
dharabhaktiyanu biladwArame dikku
yiravaina SrIvEMkaTESa yinniTA nAku -
narudaina nIvaMtarAtmavE dikku


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Saturday, June 05, 2010

702.OhOhO yaranrO pAri - ఓహోహో యనరో పారి

Audio link : Sri P.Ranganath
ఓహోహో యనరో పారి
సాహసాన తిరుగరో పారి

కోనేటిరాయడు కోరి నిద్రించీ వాడే
ఆనకమై జాలీయరో ఆడుబారీ
పేనిపట్టి వాకిళ్ళా బీగముద్రలాయ నిడి
కానిమ్మని వాయించరో గంట పారి

తిరుపణి మణగెను తిరుగరా దెవ్వరికి
మరల నెలుగియ్యరో మగపారి
పరగ దేవతలెల్ల బడకెళ మున్నారు
యిరవాయ సూర్యచంద్రు లెదురు పారి

శ్రీవేంకటేశ్వరుడు చిత్తగించీ లోననిదె
కోవర మెన్నికరో కోటిపారి
ఆవల బంగారు గుదియలు ఘల్లు రనగా
తావుల హనుమంతుని తలారి పారి


OhOhO yanarO pAri
sAhasAna tirugarO pAri

kOnETirAyaDu kOri nidriMchI vADE
Anakamai jAlIyarO ADubArI
pEnipaTTi vAkiLLA bIgamudralAya niDi
kAnimmani vAyiMcharO gaMTa pAri

tirupaNi maNagenu tirugarA devvariki
marala nelugiyyarO magapAri
paraga dEvatalella baDakeLa munnAru
yiravAya sUryachaMdru leduru pAri

SrIvEMkaTESwaruDu chittagiMchI lOnanide
kOvara mennikarO kOTipAri
Avala baMgAru gudiyalu ghallu ranagA
tAvula hanumaMtuni talAri pAri

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA
note : the lyrics in audio is quite different from that in book, but very similar. I am not able to find the exact lyric in the TTD books.

Wednesday, June 02, 2010

701.SRmgAraSIlunaku maMgaLaM - శృంగారశీలునకు మంగళం

Audio link : Composed and sung by Sri Sattiraju Venumadhav

Album : Annamayya padamandakini , by Sujanaranjani , for copies contact Sitaramasharam garu.
శృంగారశీలునకు మంగళం
సంగీతలోలునకు మంగళం

కనకాంబరునకు కరుణాకరునకు
మనసిజగురునకు మంగళం
మునివరదాతకును దనుజవిజేతకును
మనుకులనేతకును మంగళం

విధినుత హరికిని విశ్వాధారునకు
మధుసంహారికిని మంగళం
బుధపోషునకును భోగిశయనునకు
మధుభాషణునకు మంగళం

బహుమతయతికిని మహిరమాపతికి
మహనీయధృతికిని మంగళం
విహగవాహనునకు శ్రీవేంకటేశునకు
మహితదేవునకు మంగళం

SRmgAraSIlunaku maMgaLaM
saMgItalOlunaku maMgaLaM

kanakAMbarunaku karuNAkarunaku
manasijagurunaku maMgaLaM
munivaradAtakunu danujavijEtakunu
manukulanEtakunu maMgaLaM

vidhinuta harikini viSwAdhArunaku
madhusaMhArikini maMgaLaM
budhapOshunakunu bhOgiSayanunaku
madhubhAshaNunaku maMgaLaM

bahumatayatikini mahiramApatiki
mahanIyadhRtikini maMgaLaM
vihagavAhanunaku SrIvEMkaTESunaku
mahitadEvunaku maMgaLaM